Hotărârea nr. 135/2021

Hotărârea nr. 135 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Alexandru Paulescu nr. 7, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristigillor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Alexandru Paulescu nr. 7, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Alexandru Paulescu nr. 7, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 36355/09.03.2021 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 36357/09.03.2021 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD Str. Alexandru Paulescu nr. 7, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 50 CA 4/6 din 12.11.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și arhenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost niijdificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea'

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. ,,j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. ALEXANDRU PAULESCU NR. 7, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Imobil de locuințe colective cu spațiu comercial la parter - S+P+2E+E3r, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1 -3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE in: ȘKPINJĂ               AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SĂETOÎV ELAVlS-CLAlIpLl)./ J        SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

ELENA NIȚĂ

Hotărâre nr. 135

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al

Municipiului București în ședința ordinară din dala de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.


ROMANIA

Municipiul București Primăria Sector!

/W>
www.ps2.ro - Strada Chrristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021> 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU Nr. 142790/2021

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * 1)                                                            cu domiciliul/seditil*2) municipiul București,

cod poștal ........, Sector 3.                                                                  telefon/fax ........ e-mail .......... înregistrată la nr.

completată cu nr.                                    în conformitate cu prevederile Legii nr, 350/2001 privind amenajarea

teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. ȘOCA 4/6 din 12.11.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE CU SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER - STP+2ETE3r, generat de imobilul din STR. ALEXANDRU PAULESCU NR. 7, SEC TOR 2. BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D : Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: Str. Alexandru Paulescu. format din teren in suprafață totală de 325,0mp(319,0mp din măsurători cadastrale) și construcții ce urmează a se desființa, identificat cu număr cadastral 238518 este proprietate privată. pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1121 /146"P' 20.07.2020.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Prevederi l'.U.G. - R.L.U, ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează parțial in U.T.R. „M3” - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime dc P+4 niveluri, in care POT maxim =60%, CU3 admis = max. 2.5 și parțial în zona (la limita) cu zona Lla - P+2E, POT=45%, CUT=1,3, H. P+2E=10,0m, conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. înălțimea maxima admisibila în planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc dc cerc cu raza dc 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade.

Eunctiuni prcdominiuilc: servicii, birouri, locuințe:

M3 - H. max. = P+4E;                      la limită cu                   Lla - II. max. = P+2E+M:

 • - P.O.T. max = 60%;;                                                      - P.O.T. max = 45%;

 • - CUT. max = 2,5                                                         - CUT. max = 1,3

Pentru zona Lla se admite suplimentar un nivel mansardal/ctaj retras, înscris în volumul acoperișului in suprafață dc maxim 60%din aria construita;

 • - retragerea minimă față dc aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. în cazul in care suni retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile semi-cuplate se vor alipi dc calcanul clădirii dc pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limita la o distanță dc cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri: in cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = pe limita stângă a terenului, cu o curte de lumină pe această limita, parțial pe limita dreapta (cuplat cu imobilul existent pe această limită pe lungimea calcanului existent), apoi retras cu min. 3,Om față de această limită, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate la dosar.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 8,Om față de limita posterioară, conform planului anexat: Se pot proiecta balcoanc/tcrase către limita posterioară cu lățimea de maxim 1,5m conform plan anexat.

 • - circulații și accese: accesul auto și pietonal se va realiza din Strada Alexandru Paulescu conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1868399 și a planului anexai vizat spre neschimbate, se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incinta conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006;

 • - echipare tebnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și plan rețele edilitare prezentat.

■ P.O.T. =60%, CUT=2,5; Rh.= S+P+2E+E3r; II. maxim în planul fațadei In P+2E=10,0m; II. maxim =13,Om; - indicatori aprobați exclusiv pentru suprafața reglementată M3 (respectiv'318,0nip).

în mina ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 12.11.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu ari, 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate 11 folosit numai în scopul aprobării P U D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi mimai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitalea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la dina emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. I 121/146 “P” din 20.07.2020. emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cri 15,0 lei conform chitanță seria A.I nr. 37013/26.08.2020.


PRECIZĂRI

0 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4' Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D,

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitecta l-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU


  LIMITE


  FUNCȚIUNI


  LIMITA P.U.D.


  LIMITA ZONA STUDIATA


  LEGENDA


  LIMITA LOTURI NEINTABULATE


  LIMITA LOTURI INTABULATE


  LIMITA UTR


  LOCUINȚE INDIVIDUALE


  CONSTRUCȚII ANEXA


  CURȚI / LOTURI FUNCȚIUNE LOCUIRE


  LOCUIRE COLECTIVA


  CULTE / BISERIC)


  circulație carosabilă SENS DUBLU


  CIRCULAȚII


  SPAȚIU VERDE


  iprepî


  SPAȚIU VERDE PE TERASE


  CIRCULAȚII CAROSABILE


  circulatii PIETONALE


  .pschbn


  Secțiune AA - scara 1:200 Profil existent Str. Alexandru Paulescu


  ACCES CAROSABIL


  BILANȚ TERITORIAL EXISTENT

  Supr. parcela studiata -

  319.0mp

  100%

  P.O.T. = 28.2%

  C.U.T. = 0.31

  Supr. construita -Supr. curte

  90.0mp

  229.0mp

  28.2%

  71.8%

  Supr. desf. construita -

  100.0mp


  RIAL PROPUS


  319.0mp

  100%

  Steren aferent M3

  318.0mp

  99.68%

  Steren aferent L1 a

  1.0mp

  0.32%

  Supr. construita conf. M3

  190.8mp

  59.80%

  Supr. spațiu verde la sol

  63.8mp

  20.00%

  Supr. trotuare, plaft beton

  64.4mp

  20.20%

  Supr. desf. construita maxima (pentru calcul CUT)

  795.0mp


  P.O.T. = 60%


  C.U.T. = 2.5


  INDICATORI URBANISTICI APROBATI PRIN P.U.G.


  P.O.T. = 60%


  C.U.T. = 2.5


  RHmax = P+3


  Hmax = D


  ACCES PIETONAL


  NUMĂRUL DE LOCURI DE PARCARE VA FI ASIGURAT IN INCINTA conform HCGMB 66/2009


  DENUMIRE PROIECT:


  PLAN URBANISTIC DE DETALIU

  STR. ALEXANDRU PAULESCU NR 7


  ADRESA:


  STR. ALEXANDRU PAULESCU NR 7, MUN. BUCUREȘTI, SECTOR 2, ROMANIA BENEFICIAR:


  P.O.T. = 45%

  C.U.T. = 1.3

  C.U.T. = 1.57 (P+2E+M)


  RHmax = P+2 (posibila Mansardarea)


  Hmax = 10m


  * D = distanta intre aliniamente


  SUPRAFAȚA TEREN : .319mp


  PROIECTANT DE SPECIALITATE:


  PROIECTAT:


  DESENAT:


  REGLEMENTARI


  URBANISTICE 1:500


  Proiect nr: 75/2020


  Scara: 1:500


  Data: 07/2020


  Planșa nr:

  U-2


3 ftCL


ROMÂNIA

Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel; -+(4021) 209.60.00 Fax; +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 36357/09.03.2021

RAPORT DE INFORMARE Șl CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA ALEXANDRU PAULESCU NR. 7, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea" Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. Str. Alexandru Paulescu nr. 7, Sector 2, București avizat sub nr. 50 CA 4/6 din 12.1 1.2020, privind edificare imobil de locuințe colective cu spațiu comercial la parter - S+P+2E+E3r a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Str. Alexandru Paulescu nr. 7, Sector 2, București avizat sub nr. 50 CA 4/6 din 12.11.2020, privind edificare imobil de locuințe colective cu spațiu comercial la parter - S+P+2E+E3r, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-a prezentat un studiu de însorite cu concluzii din care rezultă că se respectă Normativul în vigoare cu privire la mediul de sănătate al populației. Pe parcursul avizării, s-au cerut lămuriri din partea vecinilor, aspecte clarificate în urma răspunsurilor transmise.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr, 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea in documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.