Hotărârea nr. 134/2021

Hotărârea nr. 134 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Păsărani nr. 70 – lot 26, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Păsărani nr. 70 — lot 26, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Păsărani nr. 70 - lot 26, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 37043/ 10.03.2021 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr, 37042/ 10,03.2021 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din str. Păsărani nr. 70 - lot 26, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 49 CA 4/4 din 12.11.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

2/;^ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) Ut. „e", coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. PĂSĂRANI NR. 70 - LOT 26, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Construire locuință cu regim de înălțime P+lE+garaj, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1 -3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEpfț^^^BQțNȚĂ              AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SÂFȚOltl ELWJȘ-C


SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA.NIȚĂ

Hotărâre nr. 134

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 6 pagini, inclusiv anexe, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucurefti in fedinla ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art, 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare fi a fost redactată in 2 (două)exemplare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU

Nr.8396/21.01.2021

ROMÂNIA


—VrzM

,pre neschimbate


Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * I)

Orașul Popești Leordeni, județul Ilfov, cod poștal

. cu dornicii iu1/sediul*2) str. telefon/fax......., e-mail..........înregistrată la nr.                completată cu nr.


. în confonnitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr. 49 CA 4/4 din 12.11.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Construire locuință cu regim de înălțime P+lE+garaj generat de imobilul din STR. PĂSĂRANI NR. 70 - lot 26, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.; Amplasamentul este situat in intravilanul Municipiului București delimitat de următoarele repere urbane: strada Păsărani și proprietăți particulare care aparțin persoanelor fizice/juridice, având un teren în suprafață totală dc 445 mp, identificat cu număr cadastral 217185 (conform extras de carte funciară) este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - H.L.U. ***)aprobate anterior: Terenul se încadrează in li.l'.R. „M3” subzona mixtă cu clădiri având regim dc construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri, în care POT maxim =60%, CUT admis=max. 2,5 conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și II OG MB. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 1751/ 265"P” din 25.11.2019.

Notă: în conformitate cu ari. 4*), alin. (5) din Legea 55/ 2020 Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile si autoritățile publice, precum și de entnălde private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări."

ITinetiuni predominante: servicii, birouri, locuințe;

 • - H. max. = P+4E;

 • - P.O.T. max = 60%;

 • - CUT. max = 2,5:

 • - retragere» minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aliate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față dc limitele laterale =c)ădirile semi-cuplate se vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; in cazul in care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de lintița proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita poslcrioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri:

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față dc limitele laterale = retrasă cu min. 3,Om față de limita stângă, retrasă cu min. 3,Om față de limita dreaptă, cu respectarea alinierii construcției existente pe terenul cu nr. cadastral 229677, cu respectarea Codului Civil, a planului anexai și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retras cu min. 5,Om față de limita poslcrioară, conform planului anexat.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1865592/ 28.07.2020 și a planului anexat vizat spre neschimbate, se vor asigura locurile de staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate la dosar și planșa de rețele edilitare semnată dc specialist atestat RUR - ing.

P.O.T.propus= 40%, C.U.T.propus= 1, H.ll.= P+1E, Umax = 6m la cornișă de la C.T.A.

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.11.2020 se avizează favorabil Planul Urbmiislic dc Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobai prin PI D.

Prezentul aviz este valabil mimai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopid aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor dc construire (DTAC) sc poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de ta dala emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a cerii ficatului de urbanism nr. 1751/ 265 'P" din 25.11.2019 (prelungit dc drept conform l egii 55/2/20), emis dc Primăria Sectorului 2 și sc (axează cu l4,0lei conform chitanțelor seria IT nr. 17038/28.08.2020 și seria DE nr. 13759/19.01.2021.EXECUTIV, iia SEVC1UC


ȘEF SERVICIU, ing. NicolșmJVIACOVF.I

Comisia Tehnică dc Amenajarea reiiiorinliii și lirhanism a Secloruku 2: pQîfdr.aih Florin MACHEDON. prof di arh. Angelica STAN, prof di.arh Mihai COCHECI, piolilr.arh. Miicea Silviii CHiRA, cOnf.dr.arh. Georgică M1TRACHE, Conf.dr.aih. CmttffîlSÂRBU, teci. dr. arh. Sebastian NicolacGUȚĂ

întocmit: inb. Ana-Enianucla Marineșgu? tex. lidiția I Revizia!            IPil//* u,

Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

 • 0 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2 ) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3 ) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4 ' Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D,

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitecta l-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU

  '■OJ,


  PUD Locuință individuală P+1E+garaj

  - Reglementări urbanistice -


  Strada Păsărani, nr. 70 - LOT 26, NR. CAD. 217185 Sector 2, Mun. București
  LEGENDA

  Limite:

  — ■— Limită de studiu

  ■mm Limită teren

  S teren = 445 mp (masurat) ----- Limită proprietăți OCPI ■ ■ ■ Limită documentații PUD aprobate sau în curs de aprobare

  " Edificabil

  Limită maximă construire ----- Aliniament existent —— Contur construcție propusă ---Aliniere construcții

  Circulații:

  |        | Circulații pietonale publice

  KW: I Circulații carosabile publice

  I Drum de servitute


  Funcțiuni existente:

  |    |    | Locuințe colective

  | | || Locuințe individuale/anexe


  Zonă mixtă (locuire/servicți)

  |,        | Spațiu verde de aliniament ;

  |.    . . I Zonă comercială

  Funcțiuni propuse:

  |    |    | Locuință individuală

  RH-P+lE+garaj

  Alei pietonale/platformă pubele Terasa neacoperita


  Acces pietonal


  Acces auto cu bordura coborâta  birou de proiectare


  PUD

  Construire locuință individuală P+1E+garaj

  str. Păsărani, nr. 70, NR. CAD. 217185,


  REGLEMENTARI URBANISTICE  Urb.


  ia


  NOI.

  2020


  U.05


  este singurul proprietar al proiectului si al conținutului acestuia. Nu este permisa folosirea acestui proiect fara permisiunea scrisa a proiectantului si nu va fi folosit in alt scop decât cel pentru care a fost elaborat.


^-^2-


ROMANȚA

ISOMunicipiul București

Primăria Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. L

Nr. 37042/ 10.03.2021

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA PĂSĂRAN1 NR. 70 - LOT 26, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lit”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial ai României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22,1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea" Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Păsărani nr. 70 - lot 26, Sector 2, București avizat sub nr. 49 CA 4/4 din 12.1 1.2020, propunerea de construire locuință cu regim de înălțime P+lE+garaj, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând li consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism -Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din — Strada Păsărani nr. 70 - lot 26, Sector 2, București avizat sub nr. 49 CA 4/4 din 12.1 1.2020, s-au notificat vecinii de pc toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu, (dovada foto cu panoul afișat la teren).

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării

Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării

publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes pjjl>lic, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și con

ările ulterioare.ARHITECT-ȘE