Hotărârea nr. 133/2021

Hotărârea nr. 133 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Barometrului nr. 4, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Barometrului nr. 4, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str, Barometrului nr. 4, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 35783/08.03.2021 prezentat de Arhitectul Șef ai Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 35787/08.03.2021 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din str. Barometrului nr. 4, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 47 CA 4/2 din 12.11.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului'și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „J” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votidui valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. BAROMETRULUI NR. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Locuință unifamilială - P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2 ELENA^JȚĂ


Hotărâre nr. 133

București, 31,03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexe și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin/a ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două)exemplare.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2
mvw.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel:+(4021) 209.60.00 Fax: +(4021)209.62.82


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU

Nr. 28925/08.03.2021

ROMANIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *l)'pre


Sector 2, București, cod poștal


telefon/fax


, înregistrată cu nr.


cu domiciliul/scdiul*2 str. completată cu nr.


bl. -. sc. ct.

. in


conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul


AVIZ

Nr. 47 CA 4/2 din 12.11.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Locuință unifamilială - P+1E, generat de imobilul din STR. BAROMETRULUI NR. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat format din teren în suprafață totală dc 480,Omp conform actelor (476,Omp din măsurători cadastrale) și construcțiile existente conform extras CF prezentat, identificat cu nr. cadastral 237536. este proprietate privată persoane fizice.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***)aprobate anterior: Imobilul este reglementat prin P.U.Z. — ..închidere Inel Median de Circulație la zona Nord / Autostrada Urbană" aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294/ 28.11.2013. modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014 și este încadrat în UTR l_52 - zona cu locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetrelor dc protecție - POT =45%, CUT=0,9 pentru P+1E. CUT=I,3 pentru P+2E+M, H. max. adtnisibilă= 12,Om, conform certificatului de urbanism nr. 1258/128"B” din 11.08.2020.

Fiincțiiiiii predominante: locuințe, comei t/scivicii/birouii, ele.

 • - II. ntax. = P+1/2+M;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3;

 • - retragerea minimă fată de aliniament = Toate categoriile de clădiri se vor amplasa pe alinierea constituită în zonele in care aceasta există sau pe aliniament în cazul in care alinierea constituită coincide cu aliniamentul, conform P.U.Z. - „închidere inel median de circulație la zona nord / autostrada urbană” aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 294 / 28.11.2013, modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/ 27.11 2014.

 • - retrageri minime față de limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi la calcanul clădirii de pc parcela alăturată și sc vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3,Om conform R.L.U. aferent P.U.Z. - ..închidere inel median de circulație la zona nord / autostrada urbană” aprobat cu H.C.G.M.B. nr 294/ 28.11.2013. modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/ 27.11.2014;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală eu jumătate din înălțimea la cornișa, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,Om conform planșă de reglementări aferentă P.U.Z. - „închidere inel median de circulație la zona nord / autostrada urbană” aprobat cu 11 C.G.M.B nr 294/28.11.2013. modificat prin H.C.G.M.B. nr. 292/27.11.2014;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale: corpul P+l va fi amplasat pe limita stângă a terenului, cuplat cu imobilul existent pe această limită, cu păstrarea alinierii existente caracteristică zonei, retras față de limita dreaptă de proprietate cu min. I3,85in conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare: Se va păstra o retragere de min. 9.2m față dc limita posterioară, conform planului anexat.

 • - circulații și accese: accesul auto și pictonal se va realiza din Strada Barometrului, cu asigurarea locurilor dc staționare pentru autovehicule în incintă conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006.

 • - echipare tehnico-cdilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare.

Notă: Conform certificatului de urbanism, construcțiile și amenajările în parcele care sunt străbătute dc zona de siguranță sau protecție a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul C.N.C.F.R. și a Ministerului Transportului.

 • - I’.O.T.= 45%, CUT=0,63; R.H. = P+1E; II. maxim în planul fațadei= 7,0m.

in urma ședinței Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului și urbanism din data de 12.1 1.2020 sc avizează favorabil Planul l rbanislic dc Detaliu, cu următoarele condiții: construcția sc va încadra în cdificabilul maxim aprobat prin PUD. La faza D I AC, sc va obține avizul C.N.C.F.R. și Ministerul Transporturilor dacă terenul sc află în zona de protecție / siguranță a infrastructurii CI R.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz. în conformitate cu an. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DI AC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1258/128”B" din 11.08.2020. emis dc Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 15,0 lei conform chitanță seria PF nr. nr. 412881/28.10.2020 și nr. 413236/23.12.2020.                                                          /

Arhitect - jef^           " -4^7

7    /)                        arh. urb.. AUțjH7Âlisa BRATU

Director/ycci/tiVvz                                                                         Șef Serviciu,

ing. Iriua Eleira/sF/VClUC                                                          ing. Nicolch/jvlACOVEI

/ WT     /  /              WoD

Comisia Tehnică de AnienajarcATenwriiilui și Urbanism a Sectorul m 2: prof. dr. arj/Tlorin MACHEDON, prof. dr. arh. Angelica SIAN, prof. dr. arh. Mihai COCHECI, prol. dr. arh. Mircea Silviu CHIRA. conf. dr. arh. Getică MITRACI IE. conf dr. arh ICătălin SÂRJÎU. lect dr. arh. Sebastian Nicolae GUȚĂ.

întocmit: ing. Alexandra Lazăr / 4ex.

Ediția 2 Revizia 0 \\                                                                                                                     Cuci SA DU - AVA

PRECIZĂRI

 • 0 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4 ' Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D,

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitecta l-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU

  /WM           ^2/


  PLAN URBANISTIC DE DETALIU - STR. BAROMETRULUI NR. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI  LEGENDA:

  LIMITE:

  I- - - limita zonei studiate


  limita parcela pentru care se intocmeste PUD

  limite parcele


  CIRCULAȚII:

  F | trotuare


  ] străzi


  sprenefchTmbare


  REGLEMENTARI:


  edificabil


  I---MWNiliG^W BUCUREȘTI

  1---PRIMĂRIA SECTORULUI 2

  |      | acces pietonal

  PIAN ■ «V/l □ □ acTA ^ZUL. C.i .UA.T.

  |   ' | dale iniata&&e#vȘ0> —T^~


  BILANȚ TERIț6rIAL  A terșn =476 mp

  existent i propus 1

  A construita    146mp 216mp

  A desfasurata

  146mp

  300mp

  A alei si platforme

  145mp

  30mp

  A dale inierbate

  -

  93mp

  A sp verzi POT

  160mp 31%

  137mp zîj 45%

  CUT

  0.3

  0.63 IIP ’

  R h max

  p

  p+1 Ih

  H max

  3 m

  7.0nW


  RUR


  Proiect:


  Beneficiar:


  Proiectant:


  Proiectat Desenat Verificat


  PLAN URBANISTIC ZONAL - LOCUINȚA INDIVIDUALA P+1E - str. BAROMETRULUI


  Nr. desen :

  U - 009


A fot


ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector!

MnMacagMai^Birr m i Bemfc' TiaiiBBEH—anta—înmmnimiH'BHia——

www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 35787/08.03.2021

"^WAT | ore neschimbate , GHEȚAR____I


RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICE

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA BAROMETRULUI NR. 4, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Conform ari. 166 alin(2), lif’.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentatii de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin I lotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.1 1.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Barometrului nr. 4, Sector 2, București avizat sub nr. 47 CA 4/2 din 12.11.2020, privind edificare locuință unifamilială - P+1E a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Str, Barometrului nr. 4, Sector 2, București avizat sub nr. 47 CA 4/2 din 12.11.2020, privind edificare locuință unifamilială - P+1E, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-a prezentat un studiu de însorite cu concluzii din care rezultă că se respectă Normativul în vigoare cu privire la mediul de sănătate al populației. Pe parcursul avizării, s-au cerut lămuriri din partea unui vecin, aspecte clarificate în urma consultării documentației de către acesta.

In conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații dc interes public, vor 11 furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.