Hotărârea nr. 132/2021

Hotărârea nr. 132 - privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUD Str. Episcop Radu nr. 26, Sector 2, Bucureşti

ROMANIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Episcop Radu nr. 26, Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Episcop Radu nr. 26, Sector 2, București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 35728/08.03.2021 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 35726/08.03.2021 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din str. Episcop Radu nr. 26, Sector 2, București semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 29 CA 3/3 din 03.09.2020, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

~ Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanisn și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare ai Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. „e”, coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. „j” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HO TÂRÂȘ TE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - STR. EPISCOP RADU NR. 26, SECTOR 2, BUCUREȘTI - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+E3r, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului reprezentând anexa 3.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 3 (trei) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-3 conțin 4 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


ROMANIA

Municipiul București

Primăria Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU

Nr. 12698/05.02.2021

ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de * I) domiciliul/sediul*2) Str.

completată cu nr.

VIZAT spre neschimbare j SECRETAR i


Sector 1, București, cod poștal.........telefon/fax........e-mail........., înregistrată la nr.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea


teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

Nr. 29 CA 3/3 din 03.09.2020

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) IMOBIL DE LOCUINȚE COLECTIVE - S+P+2E+3Er, generat de imobilul din STR. EPISCOP RADI NR. 26, SEC TOR 2, BUCUREȘTI.

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D : Amplasamentul detaliat format din teren liber dc construcții în suprafață totală de 856,Omp, este proprietate privată persoană fizice, pentru care s-a eliberat certificatului de urbanism nr. 332/5’’E"din 26.02.2020, imobil delimitat de următoarele repere urbane: str. Episcop Radu și Strada Iernii.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. ***japrobate anterior: Terenul se încadrează în zona „Lla” - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara perimetreior de protecție si in afara Perimetrului Central al Municipiului București, in care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T.=max.45%; C.U.T.= 0,9 pentru P+1E, C.U.T.= 1.3 pentru P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu I1CGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018, conform certificatului de urbanism nr. 332/5’‘E”din 26.02.2020, cu valabilitate 24 luni. Imobilul se află în zona de protecție a unui monument istoric înscris în LMI, poziția nr. 981, cod LMI -B-Il-m-B -18704 - Casa -1933-situat în Str. Episcop Radu nr. 29. pentru care s-a obținut avizul Ministerului Culturii nr. 799/ZP//15.07.2020.

Funcțiuni predominante Lla: locuințe și dotări conexe locuirii: cf. PUG.

 • - H max = P+2E;

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3: se admite suplimentar un nivel mansardat/ctaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistică:

 • - retrageri minime față de limitele laterale^ clădirile semi-cuplate sc vor alipi dc calcanul clădirii de pc parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri: în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat:

 • ■ retrageri minime față dc limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară aparcclci va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri: Prevederi l’.l .l). propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = parțial pe limita stângă a terenuluițcu gang acces la parter), apoi retras cu inin. 5,Om, respectiv 3,5m față dc această limită cu posibilitatea proiectării unor balcoane către această limită de mas l.5m lățime, pe limita dreaptă, cu o curte de lumină pe această limită. Față de limita stângă, respecliv imobilul din Strada Episcop Radu nr. 28, subsolul sc va retrage cu respectarea condițiile impuse prin declarația notarială autentificată cu nr. 102/22.01.2021 și planurile anexă, cu respectarea Codului Civil, avizelor prezentate și planului de reglementări anexat

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 7,Om față dc limita posterioară, cu posibilitatea proiectării unor balcoane către această limită de max. 1,5m lățime, conform planului anexat, cu respectarea Codului Civil.

 • - circulații și accese: accesul auto se va realiza din strada Episcop Radu, prin gangul de acces prevăzut la parter, conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1849125/09.06.2020 și a planului anexat vizat spre neschimbare conform H.C.G.M.B nr. 66/ 2006;

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; Sc vor respecta condițiile impuse prin avizele de rețele prezentate la dosar; Conform studiului dc rețele și plan rețele edilitare prezentat, semnat de specialist atestat RUR, terenul nu este afectat dc rețele existente.

 • - I’.O.T. = 45%, C.U.T. 1,57: II. maxim în planul fațadei=10,0m; Rh. aprobat =S+P+2E+3Er, cu obligația ca etajul 3 retras să reprezinte echivalentul unei mansarde și sc va înscrie în volumul acoperișului. în suprafață dc maxim 60% din aria construită, respectând condițiile impuse prin declarația notarială;

In urma ședinței Comisiei tehnice dc amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 03,09.2020 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, cu următoarele condiții; construcția se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD, cu respectarea avizului Ministerului Culturii nr. 799/ZP//15.07.2020.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse in P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosii numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz esle valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism nr. 332/5”E’’din 26.02.2020, cu valabilitate 24 de luni, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cu 15,0 lei conform chitanță seria CNPRWB304/15.02.2021.

Arhitect arh. urb. Alina A4is^4mATti      ............. '

Director executiv,                              77^^^7777^              Șef Serviciu,

 • i ng. Irina Elena SEVCIUC                  '-^7                            ing. Nicol^JMACOVEI

A                7^ v7

Comisia l'chnică dc Atnelt: jarea Teritoriului și Urbanism n Sectorului 2[prof. dr.arfL Florin MACHFDON, praf dr. arh. Angelica STAN. prof. dr. arh. Mthai COCilECL prof dr. arh. Mircea Silviu CHIRA. coiy.^r. yh. Georgică MITRACIII-. conf. dr. arh. CătălinIcct dr arh Sebastian Nicolae GUȚÂ.

întocmit: ing. AI c xa

? R^w-in                                                                                                                                             I - AVA

PRECIZĂRI

 • 0 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

 • 2) Adresa solicitantului:

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

 • 3) Denumirea investiției/operațiunii propuse.

 • 4 ' Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D,

 • * ) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

 • ** ) Se va semna de arhitecta l-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

 • ** *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RLUaprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZS2 -respectiv HCLS2 117 aflate în perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU

  PUD STR. EPISCOP RADU NR. 26, SECTOR 2, BUCUREȘTI


  EXTRAS DE PLAN CADASTRAL, SCARA 1:500 aferent imobilului situat in Str. Episcop Radu, nr.26, sector 2, București.


  AW/bX kcLS'L


  Executant: ing._________________________________

  Confirm executarea măsurătorilor la teren , corectitudinea întocmirii documentației si corespondenta acesteia cu realitatea din terer Data: 07.03.2020


  CERTiFICAT DE AUTORIZARE


  589206.505

  589212.879

  589216.031

  589225.597

  589235.316

  589239.077

  589236.441

  589234.716

  589232.675

  589235.270

  589246.126

  589236.615

  589234.437

  589232.253

  589223.896

  589223.U42"

  589217.517

  589214.695

  589206.129

  589203.152


  327973.986 327981.619 327985.566 327978.846 327972.718 327969.533 327966.788 327964.984 327962.849 327960.672 327946.968 327939.572 327942.432

  327940.882 _327952.146

  327953.126

  327958.296

  327960.844

  327967.580

  327969.827


  9.944

  5.051

  11.690

  11.490

  4.928

  3.806

  2.496

  2.954

  3.387

  17.483

  12.048

  3.595

  2.678

  14.026

  1.300

  7.567

  3.802

  10.897

  3.730

  5.342


  I

  Titlu proiect:

  IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E+3Er

  Str. Episcop Radu nr. 26, sector 2, București

  Proiect nr.

  14/2020

  Faza Data:

  P.U.D. 03.2020

  I

  Beneficiar:

  Planșa REGLEMENTARI URBANISTICE

  Proiectat: arh.

  Desenat: arh.

  Verificat: arh.

  Scara

  1:500

  Nr. planșa

  A06ROMÂNIA


Municipiul București

Primăria Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlristigiitor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


VIZAT


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. spre neschimbare

Nr. 35726/08.03.2021


'■                                            „secretar

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU STRADA EPISCOP RADU NR. 26, SECTOR 2 -- BUCUREȘTI

Conform art. 166 alin(2), lît”.j” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05.07.2019, Consiliul Local al Sectorului 2 aprobă documentații de urbanism în condițiile legii.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 248/27.08.2020 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Episcop Radu nr. 26, Sector 2, București avizat sub nr. 29 CA 3/3 din 03.09.2020, privind edificare - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+E3r a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 -www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din Str. Episcop Radu nr. 26, Sector 2, București avizat sub nr. 29 CA 3/3 din 03.09.2020, privind edificare - Imobil de locuințe colective - S+P+2E+E3r s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. De asemenea, a fost afișat panoul privind intenția de elaborarea a Planului Urbanistic de Detaliu și s-a prezentat un studiu de însorire cu concluzii din care rezultă că se respectă Normativul în vigoare cu privire la mediul de sănătate al populației. Pe parcursul avizării, s-au depus mai multe observații din partea vecinilor la care s-a răspuns. S-au remediat aspectele semnalate referitor la vecinătăți în urma demolării construcțiilor existente. Toate observațiile au fost transmise beneficiarului / proiectantului în vederea remedierii aspectelor semnalate. Referitor la amplasarea construcțiilor pe limita stângă, s-a prezentat la dosar acordul notarial al vecinului din stânga condiționat de respectarea condițiilor înscrise la care au fost anexate planurile tuturor nivelurilor.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor 11 furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.