Hotărârea nr. 13/2021

Hotărârea nr. 013 - pentru aprobarea proiectului ,,WOMEN TODAY”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE pentru aprobarea proiectului„ WOMEN TODAY”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului „WOMEN TODAY”;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 6056/14.01.2021 întocmită de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 7326/20.01.2021 întocmit de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei de Buget - Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

j - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 176/2017 privind aprobarea / Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 73/2018 și H.C.L. Sector 2 nr. 343/2018.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă proiectul ,,W0MEN TODAY” desfășurat de Centrul Cultural Mihai Eminescu, instituție de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, conform anexei ce cuprinde 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Managerul Centrului Cultural Mihai Eminescu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 13

București, 28.01.2021

Prezenta Hotărâre confine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședinfa ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonan/a de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 13/28.01.2021

VIZAT

spre neschimbare SECRETAR

WOMEN TODAY

 • 1. OBIECTIVELE PROIECTULUI:

La început de primăvară, femeia devine simbolul care aduce în viața tuturor căldură, putere și lumină: realizarea unor evenimente cu scop educativ, de dezvoltare spirituală și culturală dedicate sexului frumos sunt o modalitate de realizare a unui dialog activ cu membrii comunității.

 • 2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

2021

 • 3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

 • > Spații publice din Sectorul 2, București

> Galeria de artă "Calderon Art Studio"

 • > Galeria “2Art”

 • 4. GRUPUL ȚINTĂ:

Femei de toate vârstele care locuiesc în Sectorul 2 sau care desfasoara activitati în Sectorul 2

 • 5. DESCRIEREA PROIECTULUI:

Realizarea unui proiect format din mai multe evenimente dedicate femeii, de către Centrul Cultural Mihai Eminescu, care are ca principal scop promovarea culturii de calitate, educația și dezvoltarea spiritului civic. Acesta este un prilej de apropiere între oameni, de socializare, de oferire de momente educative și de divertisment.

Activitățile proiectului se vor adresa in special femeilor și au în vedere mai multe direcții:

 • I. Activități indoor;

 • 1. Organizarea în cadrul Galeriei „2Art" a unei expoziții de artă plastică, cu o tematică specială dedicată femeii.

 • 2. Organizarea unor evenimente de tip întâlniri, prezentări și workshopuri pe diverse teme de interes pentru femei de toate vârstele:

 • > "Femei în lumea artei" - întâlnirea cu personalități feminine din domeniul artistic și cultural.

 • > "Femei în lumea afacerilor" - întâlnirea cu femei antreprenori, care au dezvoltat afaceri de succes în România.

 • > "Mame minore" - specialiști și tinere fete dezbat problemele pe care le întâmpină în societate mamele minore.

 • > "Școala pentru mame" - workshop pe probleme de parenting, dedicat tinerelor mame.

 • > "Frumusețea nu are vârstă" - workshop de întreținere pentru senioarele comunității, de cosmetică și îngrijire corporală.

 • > "Un trup sănătos la orice vârstă" - workshop de întreținere fizică pentru femei si alimentația corectă, ca sursă de sănătate.

 • > "Tradițiile primăverii" - întâlnire cu specialiști etnografi care vor prezenta tradiții la venirea primăverii si obiceiuri specifice mărțișorului în credința populară.

Toate aceste evenimente vor fi completate de momente artistice, prezentări de produse dedicate femeilor si prezentare de moda.

II. Activități outdoor;

Organizarea unui târg specific cu produse adecvate acestei perioade: mărțișoare hand-made, obiecte de artă tradițională, produse alimentare ș.a. Pentru organizarea acestei activități nu vor fi necesare cheltuieli bugetare, doar pregătiri de ordin logistic, urmând a fi încasate taxe de participare pentru firmele expozante, conform tarifelor în vigoare aprobate de Consiliul Local al Sectorului 2.

6. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII:

Sursa: buget local

Buget: 40.000 lei

încasări: participanții la proiect, care vor expune spre vânzare diverse produse specifice vor achita taxe stabilite prin hotarea consiliului local.

Cheltuielile care vor fi realizate sunt legate de realizarea proiectului, de asigurarea participării beneficiarilor proiectului la activitățile propuse, precum și alte tipuri de cheltuieli care pot apărea, pentru atingerea unui nivel calitativ înalt al proiectului propus, pentru implicarea unor personalități cu notorietate din peisajul cultural și artistic și pentru ca informarea cetățenilor din Sectorul 2 să fie cât mai extinsă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ RADU NEDE4^™^>