Hotărârea nr. 127/2021

Hotărârea nr. 127 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București şi Administraţia Străzilor Bucureşti, în vederea realizării documentaţiilor cadastrale, tehnice şi economice şi a lucrărilor de interes local referitoare la organizarea reţelei stradale, a sistemelor de semnalizare rutierăși dotări pentru siguranța circulației, modernizarea, reconfigurarea, întreţinerea şi amenajarea/ reamenajarea/extinderea spaţiilor publice aferente, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și Administrația Străzilor București, în vederea realizării documentațiilor cadastrale, tehnice și economice și a lucrărilor de interes local referitoare la organizarea rețelei stradale, a sistemelor de semnalizare rutieră și dotări pentru siguranța circulației, modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/ reamenajarea/extinderea spațiilor publice aferente, pe raza administrativ-teritorială a

Sectorului 2 București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectoridui 2 al Municipiului București privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și Administrația Străzilor București, în vederea realizării documentațiilor cadastrale, tehnice și economice și a lucrărilor de interes local referitoare la organizarea rețelei stradale, a sistemelor de semnalizare rutieră și dotări pentru siguranța circulației, modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/ reamenajarea/extinderea spațiilor publice aferente, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 44706/24.03.2021 întocmit de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 44937/24.03.2021 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al hjlunicipiului București;

 • - Adresa nr. 6706/25.03.2021 transmisă de Administrația Domeniului Public Sector 2;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • ~ Avizul Comisiei pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Servicii Publice și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 254/29.05.2008 privind administrarea rețelei stradale principale și a lucrărilor de artă din Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 235/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. o) și Ut. s) corelat cu alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Artl. Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 2 al Municipiului București și Administrația Străzilor București, în vederea realizării documentațiilor cadastrale, tehnice și economice și a lucrărilor de interes local referitoare la organizarea rețelei stradale, a sistemelor de semnalizare rutieră și dotări pentru siguranța circulației, modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/ reamenajarea/extinderea spațiilor publice aferente, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 București.

Art.2. (1) Se aprobă asocierea și Protocolul de asociere dintre Sectorul 2 al Municipiului București și Administrația Străzilor București, prezentat în anexa ce cuprinde 3 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să semneze Protocolul de asociere și să efectueze toate operațiunile în vederea derulării acestuia.

 • (3) Prevederile prezentului articol își produce efecte după obținerea acordului și împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București, solicitat conform articolului 1.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 252/2020 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București și Administrația Domeniului Public Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2, cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes local referitoare la : modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/ reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 2 se abrogă.

Art.4. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA.NITĂ


Prezenta Hotărâre conține un număr de 6 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 127/31.03.2021

PROTOCOL DE ASOCIERE

Părțile:

 • 1. SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - cu sediul în București, str. Chirisitigiilor nr. 11-13, sector 2, prin Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, pe de o parte

Și

 • 2. ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI cu sediul în str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1 București, reprezentată legal prin Director General - pe de altă parte,

numite în mod colectiv „părți/părțile”, au convenit Încheierea prezentului protocol de asociere, cu respectarea următoarelor clauze:

 • I. Obiectul protocolului

Art.l Obiectul prezentului protocol îl constituie realizarea documentațiilor cadastrale, tehnice și economice și a lucrărilor de interes local referitoare la organizarea rețelei stradale și signalistică rutieră, modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea/extinderea spațiilor publice aferente, pe raza administrativ -teritoriale a Sectorului 2 al Municipiului București.

 • II. Durata protocolului

Art. 2 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți, și se derulează pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

 • III. Drepturile și obligațiile părților

Art,3 (1) Sectorul 2 al Municipiului București va identifica obiectivele de interes public ce fac obiectul prezentului protocol, aflate în administrarea Administrației Străzilor București, și va solicita avizul prealabil al Administrației Străzilor București privind măsurile necesare în vederea realizării documentațiilor cadastrale, tehnice și economice și a lucrărilor specifice.

VIZAT spre neschimbare SECRETAR

 • (2) Administrația Străzilor București va emite acordul prealabil în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 2.

 • (3) Dacă nu se emite acordul prealabil în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 2 sau nu se motivează refuzul emiterii, acordul prealabil se consideră emis în mod tacit.

Art,4 (1) Administrația Străzilor București va aviza în 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 2 acțiunile, lucrările, serviciile sau proiectele de interes local ce urmează a fi realizate pe străzile Sectorului 2 aflate în administrarea Administrației Străzilor București.

 • (2) Dacă nu se emite avizul în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării Sectorului 2 sau nu se motivează refuzul emiterii, lucrările propuse se consideră avizate în mod tacit.

Art.5 Sectorul 2 al Municipiului București va asigura finanțarea, organizarea si derularea activităților, serviciilor și lucrărilor avizate, cu respectarea tuturor regulilor prevăzute de legislația în vigoare.

Art.6 Sectorul 2 al Municipiului București va asigura mijloacele și dotările necesare derulării fiecărei activități, fiind direct și exclusiv răspunzător pentru organizarea și derularea acestora.

Art.7 Sectorul 2 al Municipiului București va lua toate măsurile pentru evitarea degradării terenului și a amenajărilor din perimetrul unde vor organiza lucrările.

 • IV. Principiile de bună practică ale protocolului

Art.8 Partenerii contribuie la realizarea activităților, doar în modalitățile precizate pentru fiecare în parte în prezentul protocol de asociere.

Art.9 Părțile se consultă în mod regulat și se informează asupra tuturor aspectelor privind evoluția activitatii.

Art.10 Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai inalte.

Art. 11 Cheltuielile aferente lucrărilor de interes public local se vor efectua în concordanță cu activitățile stabilite de părți și se vor încadra în limitele bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate

 • V. încetarea protocolului

 • Art . 12 Prezentul Protocol inceteaza prin:

 • a) îndeplinirea obiectului

 • b) denunțarea unilaterală cu respectarea unui preaviz de 30 de zile calendaristice

 • c) acordul scris al Părților.

 • VI. Alte clauze

vizat"

spre neschimbare

Art. 13 Prezentul Protocol de asociere are caracterul unui document cadru și acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite.

Art. 14 Părțile sunt exonerate de răspundere în cazuri de forță majoră, așa cum sunt acestea definite de legislația romană în vigoare.

 • VII. Forța majoră și cazul fortuit

Art.15 Prin forța majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către părți și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă și să notifice celeilalte părți în termen de 15 zile de ia data încetării situației de forță majoră. Art.16 Partea care invocă forța majoră va asigura celeilalte părți confirmarea existenței faptelor constituind forța majoră.

Art. 17 Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrului si care exclude culpa părții care îl invocă.

Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere.

 • VIII. Litigii

Art. 18 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest protocol vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente din punct de vedere teritorial și material.

 • IX. Dispoziții finale

Art. 19 Prezentul protocol intră în vigoare la data semnăm lui de către părți.

Art.20 Modificarea oricărei clauze sau completarea prevederilor prezentului protocol se face prin acordul părților, în scris, printr-un act adițional, care va face parte integrantă din prezentul protocol, fără însă a se modifica substanțial obiectul asocierii și fără a fi necesare alte acorduri sau împuterniciri pentru avizarea modificărilor.

Art.21 Protocolul reprezintă întreaga întelegere/voință a părților privind aspectele reglementate și prevalează asupra oricărei înțelegeri anterioare, scrise sau verbale și orice modificare poate fi efectuată numai prin act adițional scris, încheiat între părți

Prezentul protocol s-a încheiat astăzi_____________în___exemplare cu valoare de

original, cate unul pentru fiecare parte.

Părțile semnatare ale protocolului

Administrația


Străzilor


Sectorul 2 al Municipiului București București

PRIMAR“vizat ' spre neschimbate SECRETAR