Hotărârea nr. 126/2021

Hotărârea nr. 126 - pentru aprobarea Regulamentului privind disponibilizarea/valorificarea bunurilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al statului sau al municipiului Bucureşti,  pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirlstigillor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului privind disponibilizarea/valoriflcarea bunurilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al statului sau al municipiului București, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru aprobarea Regulamentului privind disponibilizarea/ valorificarea bunurilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al statului sau al municipiului București, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 București;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 38825/15.03.2021 prezentată de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 40853/17.03.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

i - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Fțelații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

 • - Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2019 pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Regulamentul privind disponibilizarea/ valorificarea bunurilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al statului sau al municipiului București, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 București, conform anexei ce cuprinde 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Sectorului 2, Administrația Domeniului Public Sector 2 și Poliția

Locală Sector 2, servicii publice de interes local aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NITĂ

Hotărâre nr. 126

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H. C.L. Sector 2 nr. 126/31.03.2021

REGULAMENT

privind disponibilizarea / valorificarea bunurilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al statului sau al municipiului București, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 București

 • 1. Prezentul Regulament cuprinde reglementări privind modalitatea de disponibilizare și valorificare a bunurilor amplasate în mod ilegal pe domeniul public sau privat al statului sau al municipiului București, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, în vederea recuperării cheltuielilor efectuate pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor legale instituite în domeniul disciplinei în construcții în sarcina Primarului Sectorului 2 sau a Primarului General al Municipiului București.

 • 2. în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor de desființare a construcțiilor edificatc/amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale, emise de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, respectiv Primarul General, acestea vor fi comunicate Administrației Domeniului Public Sector 2 (denumit în continuare A.D.P. Sector 2), precum și Poliției Locale Sector 2, respectiv Poliției Locale a Municipiului București, în condițiile prevăzute în cuprinsul acestora.

 • 3. A.D.P. Sector 2 va reglementa printr-o procedura proprie de lucru luarea în evidență, stabilirea termenelor de somare a proprietarilor/deținătorilor construcției, comunicarea somațiilor, afișarea acestora pentru aducere la cunoștință publică (dacă persoanele nu sunt cunoscute sau refuză primirea acestora), stabilirea fondurilor necesare operațiunilor de desființare a construcțiilor ilegal amplasate/edificate, astfel încât toate dispozițiile emise de Primarul Sectorului 2 sau de Primarul General să fie corect monitorizate și puse în aplicare în mod corespunzător, pe cât posibil în ordinea emiterii acestora. Prin procedura de lucru internă vor fi stabilite orice alte acțiuni prealabile necesare ducerii la îndeplinire în bune condiții a dispozițiilor de desființare.

 • 4. La data stabilită pentru desfășurarea acțiunilor de desființare/demontare a lucrărilor de

  va fi desemnat și un reprezentant al Poliției Locale Sector i București, în prezența cărora se va proceda la identificarea


construire/amplasare-executate.nelegal, VIZAT I

2 sau al Poliț cLLocaJe a Municipiujd

O ET A™* O A i                                           M.

construcției.                         prevăzută în cuprinsul Dispoziției de desființare. La începutul acțiunii de dezafectare se va încheia un Proces Verbal de Inventariere, iar la finalizarea acțiunii un Proces Verbal de desființare.

 • a) Procesul Verbal de inventariere va cuprinde atât bunurile identificate în interiorul construcțiilor, dacă este cazul, precum și lista materialelor rezultate în urma desființării. Acest proces verbal va fi întocmit și semnat de reprezentanții A.D.P. Sector 2. în mod obligatoriu se va proceda la preluarea de imagini foto asupra construcției, materialelor rezultate, pentru corecta evidențiere a bunurilor.

 • b) Procesul Verbal de desființare, se întocmește cu ocazia desfășurării operațiunilor de desființare a construcțiilor edificate/amplasate ilegal, iar în cuprinsul acestuia se vor menționa resursele umane și materiale alocate, în vederea întocmirii ulterioare a devizului de lucrări pentru recuperarea sumelor generate de punerea în aplicare a dispoziției.

 • 5. După finalizarea operațiunii de desființare/demontare, materialele rezultate/construcția demontată vor fi transportate și depozitate la spațiul de depozitare în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între A.D.P. Sector 2 și firma de pază.

în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data depozitării, A.D.P. Sector 2 va transmite proprietarului/deținătorului bunului, printr-un înscris comunicat cu confirmare de primire: o copie conformă cu originalul de pe procesul verbal de inventariere, solicitarea de a achita cheltuielile efectuate cu prilejul desființării conform legii (în baza Procesului verbal de desființare și a devizului întocmit), precum și comunicarea obligației de preluare a construcției/matcrialclor ridicate de pe domeniul public/privat cu prilejul desființării. Se va preciza expres că, în caz de neconformare, urmează a se proceda la compensarea de drept a contravalorii bunurilor cu suma datorată pentru efectuarea operațiunilor de desființare. De asemenea, se va menționa și comunica proprietarului/deținătorului bunului că refuzul preluării bunurilor/materialelor, după plata prealabilă a cheltuielilor legate de dezafectarea acestuia, în maximum 30 de zile calendaristice de la primirea înștiințării, echivalează cu renunțarea tacită la bunurile respective, urmând a se proceda la valorificarea acestora pentru compensarea de drept a cheltuielilor efectuate.

în cazul renunțării tacite, se va întocmi un proces-verbal de constatare a situației de fapt și se va propune valorificarea bunului, conform dispozițiilor legale în vigoare.

Dacă sumele rezultate în urma valorificării bunurilor sunt mai mici decât cheltuielile efectuate cu desființarea, transportul și depozitarea construcției ilegale, diferența se va recupera de la proprietarul acesteia, dacă este cunoscut, în conformitate cu dispozițiile legale.

VIZAT

spre neschimbare

6•     Restituirea construcțiilor demontate sau a materialelor rezultate în urma dezafectării și

depozitate în spațiul special amenajat, se va Face în baza cererii scrise a proprietarului acestuia, depusă la ghișeul registratură din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 2 sau pe adresa de e-mail offiectyadp2.ro, la care se va anexa dovada calității de proprietar al bunului.

Pentru dispozițiile emise cu autori necunoscuți, dacă acestea sunt recunoscute, se va anexa la cererea de restituire dovada dreptului de proprietate asupra bunului.

Cererea privind restituirea bunului mai sus arătat va fi înregistrată, iar, ulterior, transmisă serviciului cu atribuții în acest sens, care va întocmi devizul de calcul ce va conține toate cheltuielile de natură umană sau materială utilizate pentru punerea în aplicare a dispoziției, precum și cheltuielile generate de transportul, depozitarea și stocarea acestor bunuri până la ni o men tul restituirii.

Solicitantul va fi înștiințat în privința obligației de a achita, prealabil restituirii, contravaloarea lucrărilor de desființare, a serviciilor generate de dezafectarea domeniului public/privat și transportul la locul de depozitare.

După achitarea contravalorii tuturor lucrărilor și serviciilor efectuate de către ADP Sector 2, proprietarul arc obligația de a ridica și transporta bunul de la spațiul de depozitare, special amenajat în acest sens de către Administrația Domeniului Public Sector 2, la locația dorită, alta decât domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale, pe cheltuiala proprie a acestuia.

Dacă în termen de 10 zile calendaristice de la achitarea tuturor lucrărilor și serviciilor efectuate de către A.D.P. Sector 2, proprietarul nu se prezintă pentru ridicarea bunului, se va întocmi un proces-verbal de constatare a renunțării la bunul respectiv, acesta urmând a fi valorificat pentru acoperirea și a altor cheltuieli, inclusiv cele legate de reamenjarea zonelor afectate de amplasarea construcțiilor ilegale la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București.

 • 7. Pentru dispozițiile emise cu autori necunoscuți, în situația în care se prezintă persoane ce revendică proprietatea asupra acestor bunuri, Administrația Domeniului Public Sector 2 va transmite adresă către Poliția Locală Sector 2, prin care comunică datele de identificare declarate în cerere de către proprietarul bunului revendicat, în baza actelor de proprietate anexate, pentru a proceda conform dispozițiilor legale.

Pentru dispozițiile emise cu proprietari necunoscuți, A.D.P. Sector 2 va proceda la efectuarea unor măsuri de publicitate și aducere la cunoștință public prin publicarea unui anunț pe site-ul instituției și pe site-ul Primăriei Sectorului 2 București la o secțiune dedicată a informațiilor cu privire la fiecare dispoziție pusă în aplicare. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului, după ce bunul ilegal construit a fost depus în spațiul special amenajat, nu se prezintă nicio persoană pentru a le revendica, Administrația Domeniului Public Sector 2 va întocmi un Proces-

verbal de constatare în acest sens și va proceda la valorificarea de către A.D.P. Sector 2, pentru

recuperarea cheltuielilor cfc'atW^\(^u prileju

.     . . ... spre neschimbate

domeniul ouulic»

I SECRE1AR


desființării construcției ilegal edificate/amplasate pe


 • 8. Pentru construcțiile/materialele dezafectate de pe domeniul public/privat. aflate la data adoptării prezentului regulament în spațiile de depozitare special amenajate ale A.D.P. Sector 2, se vor aplica în mod corespunzător prevederile acestui Regulament.

  PREȘEDINTE


  ȘEDINȚA


SAFTOIU