Hotărârea nr. 125/2021

Hotărârea nr. 125 - pentru aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlrlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 37411/10.03.2021 prezentat de Administrația Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa nr. 1327/23.03.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;.

  • - Raportul de specialitate nr. 42203/19.03.2021 prezentat de Direcția Servicii Publice, Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelordin cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Servicii Publice și Relația cu Asociațiile de Proprietaridin cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 309/2019 pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de beneficiarii de ajutor social, conform anexei ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. In termen de 30 de zile de la data prezentei, compartimentele de resort din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 2 și Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor întocmi și supune spre aprobare conducătorilor acestor servicii publice, Regulamentul de păstrare a evidenței persoanelor beneficiare de ajutor social care prestează lunar acțiuni sau lucrări de interes local.

Art.3. Primarul Sectorului 2, Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 precum și Directorul General pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NIȚĂ

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

ANEXA la HCL Sector 2 nr. 125/31.03.2021

Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către beneficiarii de ajutor social

i spre neschsmbare


Nr. crt

Obiectiv

Activitate

Termen de

Resurse

Instituția

Responsabili

1

întreținere și salubrizare zone verzi Parc Obor și Parc Elena

Măturat alei

15.11 - 15.03

Beneficiarii Legii nr. 416/2001

ADPS 2

Gabriel Cheroiu lonuț Pescaru Ecaterina Grigorc

Golit coșuri de gunoi

Colectat selectiv deșeuri

Transport deșeuri în afara zonei de lucru cu ajutorul coșurilor

încărcat deșeuri la tractor

Greblat peluze

2

întreținere și salubrizare zone verzi Parc Obor și Parc Elena

Măturat, îndepărtat zăpada

15.03-15.11

Beneficiarii Legii nr. 416/2001

ADPS 2

Gabriel Cheroiu lonuț Pescaru Ecaterina Grigore

Golit coșuri de gunoi

Colectat selectiv deșeuri

Transport deșeuri în afara zonei de lucru cu ajutorul coșurilor

încărcat deșeuri la tractor

3

Amenajare zone verzi în zonele nou construite și reamenajarea zonelor verzi existente din ansamblurile de locuințe

Măturat alei

01.01-31.12

Beneficiarii Legii nr. 416/2001

ADPS 2

Gabriel Cheroiu lonuț Pescaru Ecaterina Grigorc

Degajat terenuri de resturi vegetale și alte deșeuri

Colectat selectiv deșeuri

încărcat deșeuri la tractor

4

întreținerezonele verzi a scuarurilor de la intersecția Străzii Avrig cu Bulevardul Ferdinand I

Curățat, strâns și îndepărtat deșeuri

01.01-31.12

Beneficiarii Legii nr. 416/2001

ADPS 2

Gabriel Cheroiu lonuț Pescaru Ecaterina Grigore

Măturat

Golit coșuri de gunoi și seșectat deșeuri

încărcat deșeuri la tractor

5

r——■

întreținere și salubrizare curți unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2

1

Măturat alei, trotuare, terenuri de sport, spații locuri de joacă

15.03-15.11

Beneficiarii Legii nr. 416/2001

DGAPI

Sector 2

Tablan Cristian Stocan Nicolae Administratorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2

Golit coșuri de gunoi

Greblat și întreținut gazon

Strâns hârtii și ambalaje din plastic

întreținere gazon sau spații verzi, alte spații destinate uzului unităților de învățământ

Degajare terenuri de resturi vegetale și alte deșeuri

Curățat, strâns și îndepărtat deșeuri

întreținere, salubrizare, lucrări pentru care nu se solicită calificare

Diverse lucrări de încărcare-descărcare, transport, manipulare

Alte lucrări pentru care nu se solicită calificare

Măturat alei, trotuare, terenuri dc sport, spații locuri dejoacă și îndepărtat zăpada

15.11 - 15.03

Beneficiarii Legii nr. 416/2001

DGAPI

Sector 2

Tablan Cristian Stoean Nicolae Administratorii unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2

Transportat zăpada în afara zonelor de acces cu ajutorul coșurilor

Golit coșuri de gunoi

Strâns hârtii și ambalaje djFrpȚăstic'?f^\

Curățat, strâns și îndepărtatJleșdtiri * -

întreținere, salubrizafe^lîrcrărLpcntrii care nu Se solicită calificare

Diverse lucrări de fncărcare^testârc^           manipulare

Alte lucrări pentru'pâre nurse^JkităkalkicarCț

TE X)E ȘE