Hotărârea nr. 124/2021

Hotărârea nr. 124 - privind aprobarea Metodologiei pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, cu aparţinători legali care nu pot săîşi îndeplinească obligaţiile familiale

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, cu aparținători legali care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea Metodologiei pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București cu aparținători legali care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 37017/10.03.2021 și Nota de fundamentare nr. 28681/10.03.2021 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 38798/15.03.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație Contencios-Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul formulat verbal de dl. Șerpescu Cătălin Constantin, consilier local, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței C.L.S.2 din data de 31.03.2021;

 • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget -Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei pentru Transparență , Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;.

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 79, art. 80 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 313/30.05.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparținători care decedează pe raza municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 10/2011 privind reorganizarea Poliției Comunitare Sector 2 și pentru aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Comunitare Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei Statului de Funcții, Regulamentului de Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 353/2019.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.. 174/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și al Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. p) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE


:e

i

Art.l. Se aprobă Metodologia privind înhumarea persoanelor decedate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, cu aparținători legali care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale, conform anexei ce cuprinde 7 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • A rt.2. Se deleagă atribuțiile Primarul Sectorului 2 prevăzute la art. 80 alin. 2 din Codul Civil, Directorului general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

 • A rt.3. Finanțarea cheltuielilor pentru înhumarea persoanelor cu aparținători legali care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale, se face de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București, prin bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

 • A rt.4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, Poliția Locală a Sectorului 2 și Direcția Publică de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri;

 • A rt.5. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NIȚĂ


Hotărâre nr. 124

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 10 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin(a ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 124/31.03.2021

METODOLOGIE PRIVIND ÎNHUMAREA PERSOANELOR DECEDA TE PE RAZA ADMINISTRA TIV-TERITORIALĂ A SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, CU APARȚINĂTORI LEGALI CARE NU POT SĂ ÎȘI ÎNDEPLINEASCĂ OBLIGA ȚIILE FAMILIALE

spre neschimbare SECRETAR

Metodologie privind înhumarea persoanelor decedate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 al Muncipiului București, cu aparținători legali care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale

Prezenta Metodologie reglementează modalitatea prin care pot fi înhumate persoanele decedate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 care, la data decesului sau la data descoperirii cadavrului, au aparținători legali care sunt identificați și care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită stării de sănătate, situației economice precare sau alte motive întemeiate.

CADRUL LEGAL_______________________________________________

 • ♦ Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, art. 78, art. 80 alin. (2);

 • ♦ Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare, cu modificările și completările ulterioare, art.l alin. (2) lit. a), art. 2 alin. (1 )-(3), art. 5 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (l)-(2);

 • ♦ Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare - art. 7 alin. (3);

 • ♦ Legea nr. 155/2010 a poliției locale, republicată, art. 6 lit. f), art. 11 lit. b) și art. 21 alin. (l)lit.c);

 • ♦ OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 157 alin. (1);

 • ♦ HGR nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice și sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea și reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum și criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare și nivelul fondului de garantare, art.3 și art. 11;

 • ♦ HCGMB nr. 313/30.05.2019 pentru aprobare Regulamentului privind înhumarea persoanelor fără aparținători care decedează pe raza municipiului București.

METODOLOGIE

 • 7. BENEFICIARI

 • 1.1. Persoana decedată pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 cu aparținători legali identificați care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale, din următoarele motive:

 • a) starea de sănătate este precară;

 • b) lipsa resurselor finaciare sau insuficiența acestora;

 • c) se află în altă localitate/țară;

 • d) refuză din diferite motive, să facă toate demersurile necesare înmormântării;

 • e) urmașii sunt minori;

 • f) alte cauze temeinic justificate (execută o pedeapsă privativă de libertate, etc.).

 • 1.2. înhumarea persoanelor decedate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 cu aparținători legali identificați care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale se face în cimitirele Municipiului București, potrivit regulamentelor și normativelor în vigoare:

 • a) înmormântarea poate fi religioasă sau laică, precedată sau nu de incinerare;

 • b) modalitatea înmormântării va fi conformă voinței exprimate în timpul vieții de persoana decedată, fără nicio modificare a ultimei voințe a acesteia; dacă pe timpul vieții persoana decedată nu și-a exprimat dorința referitoare la înmormântare, modalitatea înmormântăripse hotărăște de persoana, familia sau de autoritatea care se îngrijește de A                      A .                                       j . j

înmormântare; gpre

 • c) locul înhumării va fi hotărât de autoritatea care se îngrijește de înmormântare;

 • d) cu privire la înmormântare sunt obligate să dispună următoarele persoane:

 • d.l) persoana care s-a angajat prin contract că se va îngriji de înmormântare;

 • d.2) persoana stabilită prin testamentul defunctului;

 • d.3) în lipsa testamentului, soțul/soția persoanei decedate, care a trăit în aceeași locuință cu persoana decedată în ultima parte a vieții;

 • d.4) altă rudă apropiată a decedatului, până la gradul al IV-lea inclusiv.

 • d.5) dacă nu există nicio persoană obligată să dispună în legătură cu înmormântarea sau persoana obligată se găsește într-un loc necunoscut ori nu își îndeplinește obligația, primarul unității administrativ-teritoriale în raza căreia a avut loc decesul dispune cu privire la înmormântare.

1.3. In situația în care persoanele decedate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 2 cu aparținători legali identificați care nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale dețin locuri de veci, înhumarea se poate face în acestea, în baza actului doveditor original sau fotocopie (contract de vânzare-cumpărare, act de concesiune etc.), cu respectarea regulamentelor și normativelor în vigoare.

2. SESIZAREA DECESULUI

 • 2. Sesizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 (D.G.A.S.P.C. Sector 2), cu privire la persoanele decedate care fac obiectul prezentului Regulament se face prin:

 • a) intermediul numărului de telefon 021-9862 al Serviciului Ambulanța Socială, la care se asigură permanența în preluarea apelurilor 24 de ore din 24, 7 zile/săptămână;

 • b) la sediul instituției;

 • c) prin persoanele delegate ale unităților sanitare/centre rezidențiale care au înregistrat decesul;

 • d) prin alte mijloace.

 • 3. PRELUAREA CAZULUI PERSOANEI DECEDA TE

  • 3.1. în situația persoanelor decedate la domiciliu/găsite în diferite locuri, reprezentanții Serviciul Ambulanță Socială din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2, se vor deplasa în cel mai scurt timp posibil, la adresa indicată prin mijloacele prevăzute la pct. 2, urmând a constata dacă defunctul/defuncta face obiectul prezentei Metodologii.

  • 3.2. Aceștia semnează procesul-verbal întocmit de Poliția Română aflată la fața locului,confirmând astfel prezența la locul găsirii persoanei decedate și solicită o copie a procesului-verbal întocmit.

  • 3.3. în urma verificărilor efectuate la locul găsirii cadavrului, vor întocmi un raport de intervenție care cuprinde următoarele: date despre persoana decedată, numele aparținătorilor și date despre aceștia,număr telefoane de contact, etc. solicitând în acest sens declarații de la administratorul imobilului/vecini din care să rezulte dacă persoana decedată are sau nu aparținători.

  • 3.4. Reprezentanții Serviciului Ambulanța Socială solicită intervenția firmei de prestări servicii de înhumare, în vederea ridicării cadavrului.

  • 3.5. în vederea declarării decesului, actul de identitate al decedatului și negația eliberată de echipa operativă Serviciul Omoruri sunt predate de către agenții de poliție, reprezentantului firmei de prestări servicii de înhumare.

  • 3.6. în situația în care la fața locului nu este găsit actul de identitate al persoanei decedate, reprezentanții Serviciului Ambulanță Socială vor menționa acest lucru în raportul de intervenție.

  • 3.7. Locuințele proprietate privată în care sunt descoperite persoanele decedate care fac obiectul prezentei Metodologii se sigilează de către organele judiciare (Poliție, Parchet), după ridicarea

VIZAT spre ne schimba re SECRETAR cadavrului pentru efectuarea necropsiei sau de către reprezentantul Poliției Locale Sector 2, în situația în care decesul nu prezintă caz medico-legal.

 • 3.8. Reprezentanții Poliției Locare Sector 2 vor menționa în procesul verbal, data și ora la care a fost sigilat imobilul. Procesul verbal va fi contrasemnat, ori de câte ori acest lucru este posibil, de către reprezentantul Asociației de locatari/persoane din asociație care cunosc situația persoanei decedate sau, după caz de proprietarul unui imobil aflat în vecinătatea imobilului în care a fost găsită persoana decedată.

 • 3.9. După lămurirea cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs decesul, locuințele sigilate de către organele judiciare sunt preluate de către reprezentantul Poliției Locale Sector 2.

 • 3.10 în termen de maxim 24 de ore de la preluarea cazului, reprezentanții Serviciului Ambulanță Socială vor transmite dosarul întocmit Serviciului Asistență Persoane Vârstnice în vederea soluționării cazului.

 • 4. DECLARAREA DECESULUI

  • 4.1 Declararea decesului se face la Serviciul de Stare Civilă din cadrul Sectorului 2 al Municipiului București, de către:

 • a) orice persoană interesată (vecini, asociația de locatari, persoana care a găsit cadavrul);

 • b) reprezentanții firmei de prestări servicii de înhumare;

 • c) persoanele delegate din partea unităților sanitare/centre rezidențiale pentru cazurile în

care persoana a decedat în aceste unități.

 • 4.2 Pentru persoanele al căror deces este declarat la mai mult de 48 de ore de la data decesului, în vederea eliberării adeverinței de înhumare de către Serviciul de Stare Civilă se impune emiterea documentului prin care se autorizează înregistrarea tardivă a decesului și înhumarea cadavrului, de către procurorul de serviciu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.

 • 5. ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR DE ÎNHUMARE

  • 5.1 Pentru persoanele decedate în unități sanitare/centre rezidențiale, persoanele delegate din partea unității împuternicite să declare decesul, se prezintă la sediul Serviciului Asistență Persoane Vârstnice, cu o adresă prin care solicită înhumarea persoanei decedate care face obiectul prezentei Metodologii. Adresa va fi însoțită de documentele justificative:

 • a) delegația persoanei împuternicite să declare decesul;

 • b) cartea de identitate a persoanei împuternicite, în fotocopie;

 • c) cartea de identitate a persoanei decedate, în fotocopie;

 • d) certificatul medical constatator al decesului, în fotocopie;

 • e) adeverința pentru înhumare sau incinerare emisă de Serviciul Stare Civilă a Sectorului 2 București, în original;

 • f) documentul din care rezultă că s-au întreprins demersurile în vederea identificării aparținătorilor legali;

 • g) răspunsul instituțiilor competente (Poliția, Poliția Locală, Serviciul Evidența Persoanelor etc.) din care să rezulte identificarea aparținătorilor legali și refuzul acestora de a înhuma persoana decedată;

 • h) documente/declarații scrise ale aparținătorilor legali din care reiese că nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale menționând motivul, după caz;

 • g) orice alte acte doveditoare.

 • 5.2 . Pentru persoanele decedate la domiciliu/găsite în diferite locuri care fac obiectul prezentei Metodologii, Serviciul Asistență Persoane Vârstnice va face demersurile necesare pentru înmormântarea în baza documentelor preluate de la Serviciul Ambulanța Socială.

 • 5.3 în situația în care la fața locului decesului nu a fost găsit actul de identitate al persoanei decedate reprezentanții Serviciului Asistență Persoane Vârstnice vor solicita Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2 eliberarea Adeverinței cu datele de stare civilă ale defunctului, pe care o-vor-transmite firmei.de, prestări servicii de înhumare.

 • 5.4 . în urma verificărilor efectuate privind acordarea înhumării gratuite, reprezentanții Serviciului Asistență Persoane Vârstnice vor întocmi un referat și vor înainta documentele necesare emiterii dispoziției Directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 2 privind înhumarea gratuită. în referat se va menționa și apartenența confesională a persoanei decedate sau, după caz, se va menționa că nu este cunoscută. în situația în care persoanele decedate, dețin locuri de veci, înhumarea se poate face în acestea, în baza actului doveditor original sau fotocopie.

 • 5.5 Reprezentanții firmei de prestări servicii de înhumare vor întreprinde demersurile legale în vederea obținerii adeverinței de înhumare și a extrasului din registrul de deces.

 • 5.6 .Reprezentanții firmei de prestări servicii de înhumare se vor prezenta cu adeverința de înhumare, extrasul din registrul de deces și dispoziția emisă de Directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 2, în termen de cel mult 24 de ore de la declarația de înregistrare a decesului, după cum urmează:

 • a) la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, în vederea repartizării unui loc de înhumare, în cazul persoanelor decedate care nu dețin un loc de veci. Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane va emite repartiția în termen de 24 de ore de la data solicitării, cu mențiunea cimitirului unde se va face înhumarea;

 • b) la Administrația Cimitirului unde persoana decedată deține locul de veci, cu adeverința de înhumare, în vederea stabilirii datei de înhumare, pentru persoanele decedate care dețin un loc de veci.

 • 5.7 Cadavrele persoanelor decedate care fac obiectul prezentei Metodologii vor fi înhumate în gropi individuale, pentru care în registrul de înhumări al cimitirului se menționează în mod obligatoriu: numele și prenumele decedatului, data decesului, figura și locul unde urmeză să fie înhumat decedatul.

 • 6. ÎNHUMAREA

  • 6.1 Firma de prestări servicii de înhumare va asigura:

 • a) confecționarea/achiziționarea sicriului și a crucii cu înscrierea numelui decedatului și a anului decesului;

 • b) transportarea de la locul de depunere la cimitir;

 • c) orice altă prestație necesară și utilă legată de înmormântare.

 • 6.2 Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane asigură:

 • a) săparea gropilor;

 • b) oficierea slujbei de înhumare de către preoți de caritate angajați;

 • c) înhumarea decedați lor;

 • d) orice altă prestație necesară și utilă legată de înmormântare.

 • 6.3 Manipularea cadavrelor în vederea înhumării, în cadrul spitalelor sau I.N.M.L. se face de către personalul acestor unități, iar pentru celelalte situații se face de către societatea comercială cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii.

 • 7. COMUNICAREA CĂTRE DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR (DEP) SECTORUL 2 A ÎNHUMĂRILOR EFECTUATE

  • 7.1. Reprezentanții Serviciului Asistență Persoane Vârstnice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 2 vor comunica lunar DEP decesele pentru care a achitat costul înhumării, cu mențiunea că toate cheltuielile de înhumare au fost suportate din bugetul direcției, în baza prezentei hotărâri.

  • 7.2. DEP va transmite trimestrial D.G.A.S.P.C. Sector 2 lista defuncților pentru care aparținătorii, ulterior perioadei de incapacitate de înhumare a persoanei decedate au solicitat eliberarea certificatelor de deces. Tuturor solicitanților de certificate de deces li se va comunica obligatoriu faptul că defuncții au fost înhumați de D.G.A.S.P.C. Sector 2, din bugetul direcției și sunt obligați să restituie contravaloarea prestării acestor servicii funerare.

 • 8. A TRIBUIREA DE PRESTĂRI SERVICII FUNERARE

'4 r i- '     ? x I

 • 8.1. în termen de 30 zile de la data intrării în vigoarea a prezentului regulament, D.G.A.S.P.C. Sector 2 va efectua demersurile necesare atribuirii contractului de prestări servicii de înhumare, precum și cele privind introducerea în bugetul propriu a sumelor decontării serviciilor care fac obiectul prezentei Metodologii.

 • 8.2. D.G.A.S.P.C. Sector 2 va comunica Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Institutului de Medicină Legală „Mina Minovici” în termen de 15 zile, numele societății comerciale de prestări servicii cu care a încheiat contract, potrivit legislației în vigoare.

 • 9. DECONTAREA CHELTUIELILOR

  • 9.1. D.G.A.S.P.C. Sector 2, la cererea societății comerciale de prestări servicii și a Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, va vira în contul acestora cheltuielile de înmormântare, pe baza facturilor prezentate în vederea decontării.

 • 10. DOSARUL PRIVIND ÎNHUMAREA GRATUITĂ ȘI DURATA DE ARHIVARE

  • 10.1 Pentru fiecare caz în parte, Serviciul Asistență Persoane Vârstnice va întocmi un dosar care va cuprinde, după caz:

 • a) copia actului de identitate a defimctului/copia adeverinței cu datele de stare civilă ale defunctului, eliberată de Direcția de Evidență a Persoanei Sector 2;

 • b) raportul de intervenție, unde sunt menționate data și ora la care a fost sigilat imobilul, contrasemnat, ori de câte ori acest lucru este posibil, de către reprezentantul asociației de locatari/persoane din asociație care cunosc situația persoanei decedate, raport întocmit de Serviciul Ambulanță Socială;

 • c) copia procesului-verbal întocmit de poliția română aflată la fața locului;

 • d) declarație vecini/cunoștințe privind aparținătorii legali;

 • e) dovada emisă de Poliția Omoruri din care reiese că defunctul nu este caz medico-judiciar;

 • f) documente/declarații scrise ale aparținătorilor legali din care reiese că nu pot să își îndeplinească obligațiile familiale datorită uneia din situțiile prevăzute la pct. 1.1.;

 • g) referatul de specialitate în care este prezentată situația aparținătorilor, cu motivarea încadrării defunctului în categoria persoanelor decedate care fac obiectul prezentei Metodologii;

 • h) dispoziția Directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 2 privind înhumarea gratuită;

 • i) documentul prin care se autorizează înregistarea tardivă a decesului și înhumarea cadavrului, emis de procurorul de serviciu al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București;

 • j) adeverința de înhumare în fotocopie;

 • k) certificat medical constatator al decesului, în fotocopie;

 • 1) extras din registrul de deces emis de Serviciul de Stare Civilă, în fotocopie;

 • m) dovada de concesionare a unui loc de înhumare pe 7 ani, emisă de Adminstrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, în fotocopie;

 • n) copia facturilor prezentate în vederea decontării de către Adminstrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane și firma de servicii de înhumare;

 • o) dovada achitării de către D.G.A.S.P.C. Sector 2, a cheltuielilor cu înmormântarea efectuate, atât Adminstrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, cât și firmei de servicii de înhumare;

 • p) calculul total al cheltuielilor efectuate.

 • 10.2 Dosarele se vor păstra în arhiva instituției o perioada de 10 ani.

 • 11. RECUPERAREA CHELTUIELILOR

  • 11.1 în cazul aparținătorilor care nu achită valoarea cheltuielilor cu înmormântarea, D.G.A.S.P.C. Sector 2 va efectua demersurile necesare și legale în vederea recuperării lor.

VIZAT spre neschimbare

 • 11.2 D.G.A.S.P.C. Sector 2 va efectua demersurile administrative în vederea recuperării cheltuielilor aferente prestărilor de servicii pentru defuncții pentru care, ulterior, vor exista informații că nu fac obiectul prezentei Metodologii.

 • 11.3 D.G.A.S.P.C. Sector 2 va efectua demersuri în vederea recuperării acestor cheltuieli de la titularii contractelor de vânzare-cumpărare sau a altor acte de proprietate echivalente, în situația în care defuncții figurau în acestea cu clauze de uzufruct viager.

 • 11.4 în vederea recuperării cheltuielilor de înhumare Directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 2 va emite o dispoziție care va fi transmisă DVBL Sector 2 și ANAF în vederea efectuării popririi pe bunurile mobile și imobile ale persoanei decedate.

 • 11.5 Direcția de Evidență a Persoanei Sector 2 și D.G.A.S.P.C. Sector 2 se vor informa reciproc cu privire la persoanele pentru care s-a efectuat înhumarea conform prezentei metodologii, respectiv solicitarea certificatului de deces pentru aceleași persoane.