Hotărârea nr. 122/2021

Hotărârea nr. 122 - privind înființarea Centrului de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, instituție fără personalitate juridicăîn subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chirlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind înființarea Centrului de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, instituție fără personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială

și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind înființarea Centrului de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, instituție fără personalitate juridică în subordinea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 35833/08.03.2021 întocmit de Șeful Serviciului Juridic al Direcției Juridice, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 35236/12.03.2021 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 21680/19.02.2021 și Nota de fundamentare nr. 21874/19.02.2021 întocmite de Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  c 4 m ba re

  -c


Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Minorități, Apărarea

Drepturilor Copilului și Aplicarea Legii nr. 114/1996 din cadrul Consiliului Local al

Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor - cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 201/18.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aprobă înființarea Centrului de criză pentru persoane adulte cu dizabilități, instituție fără personalitate juridică în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu sediul în Șos. Vergului nr. 15, bl. H3A, sc. 1, et. 8, ap. 36, Sector 2 București și cu o capacitate de 4 locuri.


Art.2 Prezenta hotărâre va sta la baza obținerii avizului din partea Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Prezenta hotărâre își va produce efectele și va sta la baza modificării și completării H.C.L. nr. 201/18.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale, cu modificările și completările ulterioare, după obținerea avizului Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Art.4 Primarul Sectorului 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 serviciul public din subordinea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții.

Art.5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NIȚĂ


Hotărâre nr. 122

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.