Hotărârea nr. 12/2021

Hotărârea nr. 012 - privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei pentru evaluarea anuală a performanțelor individuale ale Secretarului General al Sectorului 2, pentru activitatea desfășuratăîn anul 2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei pentru evaluarea anuală a performanțelor individuale ale Secretarului General al Sectorului 2, pentru activitatea desfășurată în anul 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali în calitate de membri în cadrul comisiei pentru evaluarea anuală a performanțelor individuale ale Secretarului General al Sectorului 2, pentru activitatea desfășurată în anul 2020’,

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 5828/14.01.2021 prezentat de Direcția Management Resurse Umane , direcție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Propunerile consilierilor locali, astfel cum sunt consemnate în procesul-verbal al ședinței Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 28.01.2021;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având vedere reglementările cuprinse în:

  • - Art.ll alin. (4) lit. e), alin. (6), art. 14 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Anexa 6 Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfășurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum și pentru realizarea procesului de evaluare a activității funcționarilor publici debutanți numiți în funcția publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

  • - încheierea din data de 15.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 Bucurii în Dosarul nr. 20717/300/200 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declarați aleși în urma alegerilor din 27.09.2020, respectiv încheierea din data de 02.11.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 22023/300/2020 privind validarea mandatului unui consilier local supleant;

  • - Ordinul Prefectului nr. 623/29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Sectorului 2, Municipiul București.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) și art. 129 alin. (14) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Pe data prezentei, se desemnează în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local Sector 2, în comisia care se va constitui pentru evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 2, pentru activitatea desfășurată în anul 2020, următorii consilieri locali:

  • - Elwis - Claudiu Săftoiu;

  • - Marius - Ovidiu Pellegrini.

Art.2 Comisia pentru evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 2 pentru activitatea desfășurată în anul 2020, va fi stabilită prin dispoziție a Primarului Sectorului 2, pe baza propunerilor menționate la art. 1.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.