Hotărârea nr. 117/2021

Hotărârea nr. 117 - pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentruproiectul <> astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 264/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 202/2019

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion I.C. Brătianu”» astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 264/2018 și

H.C.L Sector 2 nr. 202/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion IC. Brătianu”» astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 264/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 202/2019;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate comun nr. 40841/17.03.2021 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, precum și de Direcția Generală pentru Administrația Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr. 15/24.03.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 257/16.02.2021;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a fi^icției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

... / Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

 • - Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice;

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. k) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică valoarea totală a proiectului prevăzută în Anexa nr.l și Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/nwdernizare a Liceului Tehnologic „Ion LC. Brătianu”», astfel cum a fost actualizată prin H.C.L Sector 2 nr. 264/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 202/2019, la valoarea de 8.179.944,41 lei inclusiv TVA.

Art. II (1) Se modifică și se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/nwdernizare a Liceului Tehnologic „Ion LC. Brătianu”>, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 264/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 202/2019, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre - Devizul general actualizat, Devizele pe obiecte actualizate, parte din documentația tehnico-economică faza DALI, precum și Memoriul tehnic justificativ pentru actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion LC. Brătianu”», ce cuprinde un număr de 12 pagini, celelalte prevederi rămânând aplicabile, în măsura în care nu contravin prezentei hotărâri.

 • (2) Se înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 2 <^^444/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a 'in^atoililor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin fă^ilitcire/nwdernizare a Liceului Tehnologic „Ion LC. Brătianu”» astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 264/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 202/2019, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, ce cuprinde un număr de 5 pagini.

 • (3) Anexele nr. 1 și 2 conțin un număr de 17 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III (1) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 144/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion LC. Brătianu”» astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 264/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 202/2019, rămân aplicabile.

(2) Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Management Proiecte, Direcția Achiziții și Contracte Publice, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și echipa de implementare a proiectului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București. 9


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELEN


Prezenta Hotărâre conține un număr de 20 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L.Sector 2 nr. 117 /30.03.2021

Devizul general actualizat, Devizele pe obiect actualizate, parte din documentația tehnico-economică faza DALI, precum și Memoriul tehnic justificativ pentru actualizarea Devizului general pentru obiectivul de investiții «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Tehnologic „Ion L C. Brătianu”»

r VIZAT

spre neschimbare SECRETAR-

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC "ION

I.C.BRATIANU"STR.POPA LAZAR NR.8A,SECTOR 2, BUCUREȘTI"

nr.

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

76068.86

14453.08

90521.94

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

76068.86

14453.08

90521.94

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investitii

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

1500.00

285.00

1785.00

3.1.1. Studii de teren

1500.00

285.00

1785.00

 • 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

 • 3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizatii

1500.00

285.00

1785,00

3.3

Expertiza tehnica

39163.00

7440.97

46603.97

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

32970.00

6264.30

39234.30

3.5

Proiectare

139990.00

26598.10

166588.10

3.5.1. Tema de proiectare

1785.00

339.15

2124.15

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

36267.00

6890.73

43157.73

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

25000.00

4750.00

29750.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5000.00

950.00

5950.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

71938.00

13668.22

85606.22

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

49885^00

9478.15

59363.15

3.7

Consultanta

275580.00

52360.20

327940.20

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

165930.00

31526.70

197456.70

v

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

i

2

3

4

5

3.7.1. Cheltuieli cu întocmirea de strategii pentru eficienta energetica

109650.00

20833.50

130483.50

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

72523.00

13779.37

86302.37

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

4834.00

918.46

5752.46

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

2417.00

459.23

2876.23

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2417.00

459.23

2876.23

3.8.2. Dirigentie de șantier

67689.00

12860.91

80549.91

Tota

capitol 3

613111.00

116491.09

729602.09

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

4266387.99

810613.69

5077001.68

4.1.1 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII

1925726.20

365887.97

2291614.17

4.1.2 LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

502727.44

95518.21

598245.65

4.1.3 INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

13100.30

2489.06

15589.36

4.1.4 LUCRĂRI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI

1109208.40

210749.59

1319957.99

4.1.5 MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

715625.65

135968.86

851594.51

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

76062.00

14451.78

90513.78

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1096877.45

208406.71

1305284.16

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

9237.39

1755.10

10992.49

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

5448564.83

1035227.28

6483792.11

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

120623.89

22918.54

143542.43

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente -organizării de șantier

100679.46

19129.10

119808.56

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

19944.43

3789.44

23733.87

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

49711.00

0.00

49711.00

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

VIZAT

spre noschimbare ! SECRETAR

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

22596.00

0.00

22596.00

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4519.00

0.00

4519.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

22596.00

0.00

22596.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

555760.37

105594.47

661354.84

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

18000.00

3420.00

21420.00

Tota

capitol 5

744095.26

131933.01

876028.27

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

6881839.95

1298104.46

8179944.41

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

4519198.31

858647.65

5377845.96

Actualizat la februarie 2021

Proiectant,


S.C.HARD EXPERT CO^LTING S.R.L.

Beneficiar/ln vestitor


(---WAT

i soro noschirnbsre

Lsecr©ar_

Proiectant

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail;office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ELEMENTELOR DE ANVELOPA A CLĂDIRII

Actualizat la februarie 2021

Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L. r--nr. !

1

(Denumirea capitolelor $1 subcapitelelor de cheltuieli

ț Valoare *2) (faraTVA) ț

i TVA

Valoare cu

TVA

lei

i

lei

lei.

.. 1 J

2

3

4

• 5

Cap. 4-Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1 !!

Construcții si instalatii

h            ____ ______।

i

4.1.1 j

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP C3

362291.28

68835.34

431126.62

4.1.2 ;

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP C5

179279.33]

34063.07

213342.40

4.1.3 J

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV

TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI-CORP C3

1

710328.7Q

| 134962.45

845291.15

4.1.4

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV

TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI-CORP C5

104155.40

652341.70

4.1.5

IZOLARE TERMICA PLANSEU PESTE SUBSOL-CORP C3

36749.00

6982.31

43731.31

4.1.6 j

IZOLARE TERMICA PLANSEU PESTE SUBSOL-CORP C5 '

88891.59

' 16889.40

105780.99

TOTAL

1-subcap. 4.1.

1925726.20

' 365887.97

2291614.17

4.2 j

r _      . • ---L- ...............   

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale )

o.oo

...... 0,00

TOTAL

II - subcap. 4.1

0.00

.... —— 1

4.3 J

Utilaje,echiparnerite tehnologice si funcționale care 1 necesita montaj

o.od

. 0,00

0.00

4.4 J

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesjta montaj si echipamente de transport

0.00

0,00

■ n

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

000

4,6 .1

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.S+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)                  ...............

1925726.20

365887.97

2291614.17

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

maikoffice.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

nr.

crt j

i                                                                                                                                                             j

I

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli}

Valoare *2) (faraTVA)

I

TVA

Valoare cu TVA

. -----

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4,155

Construcții si instalatii

p:

_ ___

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE CENTRALA TERMICA CORP-C3

286452.90

54426.05

340878.95

INSTALAȚII TERMICE DISTRIBUȚIE CORP C3

92796.31

17631.30

110427.61

146939.09

4.1.2 J

INSTALAȚII TERMICE INTERIOARE CORP-C5

j 123478.23

23460,86

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

502727.44

95518.21

598245.65

il. i

|4.2 J

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

29357.00

5577.83

34934.83

|TOTAL II - subcap. 4.1

29357.00

5577.83

34934.83

11                            

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care 1 necesita montaj

464239.00

88205.41

552444.41

4.3.1. ț

UTILAJE CENTRALA TERMICA

464239.00

88205.41

552444.41

M

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

i                      •            f

0.00

4-5

Dotări             ......__......1.........L.

0.00

0.00

0 5

Active necorporale ZZZ. ~

0.00

0.00

o.oo

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

464239.00

88205.41

552444.41

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

996323.44

189301.45

------------------•------y

1185624.89

1....i

Actualizat la februarie 2021


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L


Beneficiar/lnvestitor

VOT u o neschimbate

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 ,Sector6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:offîce.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

nr.

crt

1.......  1

i                                                                                             .’                                                                                     I

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare *2) (faraTVA)

.TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

t'fj

2

3

4

5

1.4-

4.1

Construcții si instalatii

t •...

------ = — ■ . . >

---------------- —

4.1.1 .

INSTALAȚIE PANOURI SOLARE

î

13100.30

2489.06

15589.36

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

13100.30

2489.06

15589.36

u.?!

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

22776.00

4327.44

27103.44

TOTAL II - subcap. 4.1

22776.00

4327.44

27103,44

4-3 j

Utilaje,echiparhente tehnologice si funcționale care pecesita montaj

173131.74

32895.03

206026.77

4.3.1 j

jaf PANOURI SOLARE

2759,44a

5242.86

32836.86

4.3.2

RiTPANOU RIFOTOVOLTAICE    7ZZ

145537.74

27652.17

173189.91

i' ii

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care

4.4

nu necesita montaj si echipamente detransport.

.0.00

_JkQQ.

. . , 0.00

4.5

Dotări ...... .....

0.00

0.00

0-00

4.6 ;

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.S+4.6

173131.74

328901

206026.77

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

209008.04

^9711.51

? 1

.248719.57

Actualizat la februarie 2021

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L

Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6. București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:offîce.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului:LUCRARI DE REABILITARE/MODERNIZARE A INSTALAȚIILOR DE ILUMINAT IN CLĂDIRI


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

) Valoare *2)

[ (fara TVA} j

TVA

:: Valoare cu

TVA

, . . ....

lei

lei

lei

~xd

Z 2

.        .3         

4 .

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

f                  .... -------

------—w- -  •

4.1.1

DEMONTARE INSTALAȚII ELECTRICE-CORP C3

32157.75

6109.97

38267.72

4.1 2 J

DEMONTARE INSTALAȚII ELECTRICE-CORP C5

31133.99

5915.46

37049.45

4.1.3

INSTALATH DE ILUMINAT SI PRIZE-CORP C3

363671.61

69097.61

432769.22

4.1.4

INSTALAȚII DE ILUMINAT Șl PRIZE-CORP C5

364574.55

69269.16

433843.71

4.1.5

INSTALAȚII DE FQRTA-TABLOURJ. ELECTRICE-CORP C3

154911.62

. 29433,21

184344.83

4.1.6

........ —

INSTALAȚII DE FORTA-TABLOURI ELECTRICE-CORP C5

123540.69

23472.73

147013.42

4.1.7

INSTALAȚIE DE PARATRAZNET SI IMPAMANTARE-

CORP C3

8858.38

,1683.09

10541.47

4.1.8 •

INSTALAȚIE DE PARATRAZNET SI IMPAMANTARE-CORPC5

30359.81

------■.<

M 5768.36

.. 36128.17

ȚOTAL1 - subcap. 4.1.

1109208.40

210749.59

1319957.99

4.2

.........—;     —-—------------— -------------------------------

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale                                           I

0.00

...... 0.00

, 0.00

TOTALII -subcap. 4.1

odo

0.00

0.00

5

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1

0.00

0.00

. . . 0.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care i nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0,00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1109208.40

210749.59

1319957.99

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11.

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: MASURI CONEXE CARE CONTRIBUIE LA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

nr. i

I-crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (tara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

... 1 J

L---------------------------2--------------------------1

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

41

Construcții si instalatii

rZTZZZTI

4.1.1 f

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII CORP C3

166695.64

31672.17

198367.81

4.1.2 |

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII CORP C5

231825.05

44046.76

275871.81

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII SANITARE CORP C3

19579.85

3720.17

23300.02

4.1.5

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII SANITARE CORP C5

19579.85

3720.17

23300.02

4.1.6 ]

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PROBE CORP C3

904.00

171.76

1075.76

4.1.7

LUCRĂRI CONEXE-INSTALATII PROBE CORP C5

1012.48

192.37

1204.85

1

4.1.8 i

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-

INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI

CORP C3

r~n

28282.18

5373.61

33655.79

H........i

4.1.9

LUCRĂRI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI ISU-INSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI CORP C5

19295.21

3666.09

22961.30

4.1.1Q

Lucrări specifice obținerii avizului isu-^NSTALATIE DE STINGERE CU HIDRANTI EXTERIORI

,^.^122209,90

23219.88

145429.78

I ■                             V

4-1.11

LUCrârI SPECIFICE OBȚINERII AVIZULUI iSu-DETECTIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU CORP C3__

51566.27

9797.59

61363.86

’î

i -j                                  îl

4.1.12

LUCRĂRI SPEdhCE OBȚINERII AVIZULUI ISU-DETECTIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU CORP C5

54675.22

10388.29

65063.51

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

715625.65

135968.86

851594.51

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale               .......................

23929.00

4546.51

28475.51

TOTAL II - subcap. 4.1

23929.00

4546.51

28475.51

î

i                                                   ,

^.3 . j

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

459506.71

87306.27

546812.98

4.3.1.

REZERVOR SI STATIE HIDROFOR

183016.71

34773.17

217789.88

4.3.2

INST.DETECTIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE

INCENDIU CORP C3     _

89261.00

16959.59

106220.59

4.3.3

1 NST.DETECTIE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE "

INCENDIU CORP C5

153300.00

29127.00

182427.00

4.3.4

SERVOSCARA PERSOANE CU DIZABILIȚATI

33929.00

„ 6446.51

uZ 40375,51

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

iî                                                               j

0.00

4.5

Dotări

9237.39

1755.10

10992,49

4.5.1

EXTINCTOR TIP P6-CORP C3

1629.60

. 309.62

1939.22

4.5.2

EXTINCTOR TIP P6-CORP C5

1425.90

270.92

1696.82

4.5.2

PICHET PSI,COMPLET ECHIPAT

6181.89

1174.56

7356.45

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

468744.10

89061.37

557805.47

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

---

-

1208298,75

229576.74

.1437875.49

Actualizat la februarie 2021


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 .Sector 6, București, CUI: RO 30759240, Reg.Com.: J40/11544/2012 Cont:

RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK Tel.: 0727.300.877, Fax:031/432.08.11.

mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: AMENAJARI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INIȚIALA

nr. crt

Valoare *2) (faraTVA) !

TVA

Valoare cu

TVA

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

5 _ ----

Cap. 1 - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea teren

ului la starea in

tiala

1.3.1 ț

REFACERE SPATII VERZI DETERIORATE IN URMA

EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

76068.86

14453.08

_io.521.94

J         = _       —       ......-- -

n                     . ... .           ... =

’ ~ ... _ ______ ___:

_ - -___

TOTAL

1 - subcap. 1.3

76068.86

14453.08

90521.94

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

j!                                                                  i

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 1.3

0.00

0.00

0.00

j

Utilaje,echipamente tehnologice sEfunctionale care necesita montaj

u A...       .        .       ,

0.00

0.00

0.00

■; ]

Utilaje,echipa mente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

ii

0.00

Dotări                                                      ;

0.00

0.00

0.00

Active necorporale            _        .......___________•

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 1.3

0.00

0.00

0.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

76068.86

14453.08

90521.94

Actualizat la februarie 2021


Beneficiar/lnvestitor


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

HARD ■ f/* EXPERT^ V consuijWgW


Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RlO, sc.2,

Sector 6, București, Roman ia

CUI: RO 30759240, Reg.Cotn.: J40/11544/2012

Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877, Fax:031/42.42.041

mail:office.hardexpert@gmail.com

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV PENTRU ACTUALIZARE A DEVIZULUI GENERAL

Denumirea lucrării: EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN

REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC "ION LC.BRATIANU” STR. POPA LAZAR, NR. 8A,SECTOR 2, BUCUREȘTI”

Actualizarea devizului general a avut ca punct de pornire următoarele documente:

 • - Ordonanța de urgență nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice prin care a fost abrogata Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 mai 2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de urgenta nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fîscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • - H.G. nr. 846/2017 (1900 lei lunar de la 01 ianuarie 2018);

 • - OUG nr. 114/2018 (3000 lei lunar de Ia 01 ianuarie 2019 în sectorul construcțiilor)

Astfel actualizarea manoperei inclusa in preț a avut ca bază salariul tarifar orar mediu brut in construcții publicat de INSSE la decembrie 2020.Comparativ cu ultima actualizare a documentației acesta este de 27,00 lei fata de salariul tarifar orar mediu brut in construcții publicat de INSSE la iulie 2019 in valoare de 22,80 lei.

Prețul materialelor utilizat in evaluare este prețul pietii la nivelul lunii februarie 2021, prețul incarcat din aplicația DOCLDB 38 , aplicație care permite accesul la o baza vasta de materiale de la cei mai mari producători si comercianti de produse pentru construcții.

Proiectant,

S.C HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

PneîcSnbafe

Anexa nr. 2 la H.C.L.Sector 2 nr. 117 731.03.2021

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai investiției «Eficientizare energetică prin reabilitare/nwdernizare a Liceului Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”»

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

AI INVESTIȚIEI:

EFICIENTIZARE ENERGETICA PRIN REABILITARE/MODERNIZARE A LICEULUI TEHNOLOGIC “IONL C. BRATIANU”

 • a) Valoarea totala a investiției (INV):

 • - 8.179.944,41 lei inclusiv TVA din care constructii-montaj (C+M) - 5.377.845,96 lei

 • - 6.881.839,95 Iei fara TVA din care constructii-montaj (C+M) -4.519.198,31 lei

 • b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Construcția - Corp C3

• Măsură Ci

 • - Izolarea termica a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata exterioara a acestora, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 1506,79 mp ;

 • • Măsură C2 «

- termoizolarea suprafeței orizontale a terasei cu un strat de polistiren expandat de inalta densitate de 16 cm grosime - S = 877,56 mp;.

• Măsură C3

 • - izolarea termica a planseului peste subsol, la intradosul acestuia, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 214,14 mp ;

 • • Măsură Fi:

 • - înlocuirea tâmplăriei exterioare existente , cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral - S = 507,60 mp;

 • - ușile de intrare in clădire vor avea rama din aluminiu - S = 17,41 mp;

Construcția - Corp C5

• Măsură Cj

 • - Izolarea termica a fațadei, parte opaca - pereți exteriori, pe fata exterioara a acestora, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 1359,44 mp;

 • • Măsură C2

- termoizolarea suprafeței orizontale a terasei cu un strat de polistiren expandat de inalta densitate de 16 cm grosime - S - 527,83 mp

• Măsură C3

- izolarea termica a planseului peste subsol, la intradosul acestuia, cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime - S = 450,23 mp

• Măsură Fii

 • - înlocuirea tâmplăriei exterioare existente , cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral - S = 254,08 mp ;

 • - ușile de intrare in clădire vor avea rama din aluminiu - S = 3,15 mp ;

• Sistem de incalzire si furnizare apa calda de consum pentru C3+C5

Pentru eficientizarea energetica a instalațiilor de incalzire se propun a fi inlocuite:

 • - Instalațiile de distribuție;

 • - Conductele de legătură dintre distribuție si coloane;

 • - Armaturile de izolare a tronsoanelor principale si a coloanelor;

 • - Armaturile de izolare a conductelor de legătură distribuție - coloane;

 • - Armaturile de golire a coloanelor;

 • - Armaturile de reglaj (vor inlocui diafragmele);

Corpurile de incalzire existente, vor fi inlocuite cu radiatoare din otel. Acestea vor fi dimensionate corespunzător necesarului termic aferent fiecărei incaperi in parte, in conformitate cu SR 1907 - 1 si SR 1907-2.

Noile radiatoare din otel, vor fi montate pe aceleași poziții si vor fi echipate cu:

 • - robinet regalaj tur, cu cap termostatat;

 • - robinet retur;

 • - aerisitor manual;

Centrala termica existenta ( comuna pentru toate corpurile din incinta ), se propune a fi dotata cu următoarele utilaje si echipamente:

 • - Cazan cu focar presurizat si arzator cu aer insuflat, cu funcționare pe gaze naturale, avand puterea termica nominala minima de 800 [kW] x 2 [buc];

 • - Pompa de circulație, cu turatie variabila, montata pe circuitul cazan - bep - cazan x 2 [buc];

 • - Vana de derivație, cu trei cai, montata in pe turul cazanului, pentru intrare in regimul de funcționare a cazaului x 2 [buc];

 • - Vane de amestec cu 3 cai si servomotor, montate pe circuitele de incalzire, ce vor fi comandate in funcție de temperatura exterioara;

 • - Pompa de circulație, cu turatie variabila, montata pe turul fiecărui circuit distribuitor -radiatoare - colector;

Pompa de circulație, cu turatie variabila, montata pe circuitul bep - boiler - bep x 2 [buc];

 • - Panouri solare, cu 30 tuburi vidate, cu jaluzele de protecție la suprasarcina x 8 [buc];

 • - Vase de expansiune inchise, cu membrana;

 • - Boiler pentru producerea apei calde menajere, cu doua serpentine, cu volumul util Vu = 1000 [litri] x 2 [buc];

Butelie de egalizare a presiunii si separare a circuitelor principale, de cele secundare x l[buc];

Modul de automatizare, măsură si control - tip “mașter” x 1 [buc];

 • - Modul de automatizare - tip “slave” x 1 [buc];

 • - Sonda termica, montata la exteriorul clădirii;

 • - Pompa submesibila x 1 [buc]

Cos si colector gaze rezultate de procesul de ardere etc.;

Se propune montarea a 8 panouri solare, cu tuburi vidate, pe acoperișul clădirii in care este montata centrala termica.

Pentru prepararea apei calde menajere vor fi prevăzute doua surse de producere a energiei termice: o sursa permanenta - centrala termica cu funcționare pe gaze naturale;

 • o sursa alternativa de producere a energiei termice - panouri solare.

Sistemul solar va fi format din:

 • 8 [buc] x panou solar cu 30 tuburi vidate tip 58 - 1800 [mm], ce vor fi montate pe acoperișul pensiunii, cu orientarea “sud”;

 • - 6 [buc] x racord flexibil intre panouri 22 - 3/4”;

 • - 4 [buc] x racord rapid din alama 22 x 1”;

 • - 2 [buc] x modul automatizare;

 • - 2 [buc] x echipament pompare in sistem inchis;

 • - 2 [buc] x vas expansiune inchis 50 litri;

 • - 2 [set] x racord echipament de pompare - vas expansiune;

 • - 2 [set] x aerisitor automat;

120 [litri] x antigel;

 • - 48 [buc] x suporți fixare si susținere panouri solare pe acoperiș.

 • • Instalații electrice

Se propune reabilitarea următoarelor tipuri de instalatii electrice:

 • - Instalații eletrice de distribuție a energiei electrice Instalații electrice de iluminat si prize;

 • - Instalații electrice de iluminat de siguranța

 • - Instalații electrice de forța ;

Instalații de protecție, paratrăsnet si impamantare.

 • - Instalații de detecție, semnalizare si avertizare incendiu

De asemenea, pentru reducerea consumului de energie pentru iluminat se propune eficientizarea instalației de iluminat astfel:

 • - Modernizarea si eficientizarea instalațiilor de iluminat artificial prin iniocuirea corpurilor de iluminat existente cu iluminat pe tuburi LED cu senzori de prezenta, in spatiile comune;

 • - Montare de panouri fotovoltaice pentru furnizare energie pentru iluminat.

Se propun doua sisteme fotovoltaice off-grid a 5kW putere instalata fiecare, ce poate furniza circa 34 de kWh, medie zilnica anuala pentru cele 2 corpuri C3 respectiv C5.

Montarea celor doua sisteme fotovoltaice se va face pe terasa corpului de clădire C3, respectiv pe terasa corpului C5, cate unul pentru fiecare corp.

Se propune ca un sistem fotovoltaic off-grid de 5kW sa fie compus din minim următoarele:

 • □ 20 de panouri fotovoltaice policristaline ;

 • □ 4 baterii de 12 volti, 205 amperi care pot stoca pana la lOkWh pentru autonomia sistemului fotovoltaic in caz de ploaie sau ninsoare sau alte cazuri majore;

 • □ 1 invertore de 5kW care permite alimentarea consumatorilor direct din panourile fotovoltaice sau/si cu un generator in paralel in cazul in care panourile nu produc suficient cat sa acopere necesarul de energie sau din sistemul energetic naționala;

 • □ Regulatoarele de incarcare ultra rapide ;

 • □ cablu solar 1 x 6mm2 cu protecție UV

 • □ Sistem de montaj pentru acoperiș inclinat

 • □ Set conectori MC4 pentru cablu 4-6mm2

 • □ Doza etanșa de conexie pentru cabluri

 • □ Tablou electric cu siguranțe si sistem de protecție

Economia de energie pentru Clădirea - Corp C3

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul dc masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 237,13 kW/in2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri PS1 avem qT = 104,63 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 55,90 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-sc nota 100.

Economia de energie pentru Clădirea - Corp C5

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 227,81 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri PS1 avem qT - 91,18 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 60,00 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se notalOO.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in funcție de specificul si tinta obiectivului de investitii

Construcția - Corp C3 obține :

 • - o economie de energie pentru încălzire de 51,65 %

 • - un consum specific de energie pentru încălzire, pentru zona climatica II de 85,77 KWh/mp an,.

o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 55,66%

o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de : 55,46 %

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera ( echivalent tone CO2): 52.37

 • - Valoare la începutul implementării proiectului - 94.08 echivalent tone CO2

 • - Valoare la finalul implementării proiectului -41.33 echivalent tone CO2 .

Consumul anual de energie primara din surse regenerabile ( kwh/an) total

Valoare la începutul implementării proiectului - 0 kwh/an

 • - Valoare la finalul implementării proiectului - 53.233,77 kwh/an

Construcția - Corp C5 obține :

 • - o economie de energie pentru încălzire de 36,15 %

 • - consum specific de energie pentru încălzire, pentru zona climatica II de 55,18 KWh/mp an

o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 59,40%

o reducere a consumului de energie față de consumul inițial de : 59,97 %

Scăderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone CO2):

 • - Valoare lă începutul implementării proiectului - 112.04 echivalent tone CO2

 • - Valoare la finalul implementării proiectului - 45.49 echivalent tone CO2 Consumul anual de energie primara din surse regenerabile ( kwh/an) total

 • - Valoare la începutul implementării proiectului - 0 kwh/an

 • - Valoare la finalul implementării proiectului - 212.975,82 kwh/an

 • d) Durata de execuție a lucrărilor: 9 luni

PROIECTANT

SC HARD EXPERT CONSULTING SRL