Hotărârea nr. 116/2021

Hotărârea nr. 116 - pentru modificarea si completarea HCL Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local reprezentând ,,Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ din Sectorul  2 al Municipiului București", astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlrlstigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea HCL Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local reprezentând,,Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ din Sectorul 2 al Municipiului București", astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local reprezentând ,,Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ din Sectorul 2 al Municipiului București", astfel cum a fost modificată și completată prin H. C.L. Sector 2 nr. 190/2017

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 1335/25.03.2021 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 al Municipiului București, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București;

 • - Raportul de specialitate nr. 45412/25.03.2021 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice - Biroul Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București

 • - Avizul favorabil nr.12/ 17.03.2021 emis de Comisia Tehnico Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.257/ 16.02.2021;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar Genei al al Sectorului 2 București, oare

Având in vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaților terhnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

 • - Hotătârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții „ Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”.

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 190/2017 pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr.91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând ”Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Se modifică și se completează pozițiile nr. 1-4, 7, 9, 11 și 15 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții "Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectondui 2 ", astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 190/2017, conform Anexei nr.l ce conține 2 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (2) Se înlocuiesc paginile nr. 7-34, 48-54, 61-67, 75-80 și 102-107 din^77exa nr. 2 la HCL Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții "Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raze Sectorului 2”, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr.


conform Anexei nr. 2 ce conține 34 file și face parte integrantă din prezenta

) Valoarea totală actualizată a obiectivelor de investiții denumite consolidare-reabilitare pentru cele 8 (opt ) unități de învățământ - menționate în Anexa nr.l la prezenta hotărâre, este de 25.221.476,08 Iei, inclusiv TVA, din care C+M: 21.340.617,37 lei, inclusiv TVA.

(4) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții.

Art. II (1) H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții "Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2 ", astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 190/2017, inclusive anexele, se modifică și se completează in sensul că sintagma ” Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” se înlocuiește cu sintagma ” Lucrări de consolidare - reabilitare pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”

Art. III Celelalte prevederi ale HCL Sector 2 nr.91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții "Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2”, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 190/2017, rămân aplicabile.

Art. IV Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Directorului General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CENTRALIZATOR

PRIVIND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

LUCRĂRI DE CONSOLIDARE -REABILITARE A 8 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”VUM spre neschimbate SECREJAB


Anexa nr. 1 la HCL Sector 2 nr.


INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI PENTRU CONSOLIDAREA - REABILITARE! A 8 UNITATI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STATNr.

Crt.

Denumire documentații

Denumire unitate de învățământ

Adresă

Destinație corpuri clădire

Valoare inițiala totala inclusiv TVA

Valoare inițiala C+M inclusiv TVA

Diferența TOTAL

Diferența C+M

Valoare totala inclusiv

TVA

Valoare C+M inclusiv TVA

Suprafața desfasurata

Valoare LEI C+M/mp inclusiv TVA

Valoare EURO C+M/mp faraTVA

1

Consolidare -Reabilitare

Grădiniță "Licurici"(fosta Grădiniță nr. 8)

Bd. Dacia nr.

134

grădiniță

1.850.046

1.508.241

536.217,86

201.245,90

2.386.263.86

1.709.486.90

440.00

3.533.32

725,81

2

Consolidare -Reabilitare

Grădiniță "Licurici”(fosta Grădiniță nr. 51)

Str. Săgeții nr. 11

grădiniță

3.284.729

2.704.717

299.062.70

385.959,16

3.583.791,70

3.090.676.16

796,00

3.882.76

797.59

3

Consolidare -Reabilitare

Grădiniță nr. 133 (fosta Grădiniță nr. 258)

str. Dragos

Vodă nr. 25

grădiniță

3.842.658

3.121.173

1.331.841,69

1.385.176,06

5.174.499,69

4.506.349,06

1.162,00

3.878,10

796.63

4

Consolidare -Reabilitare

Grădiniță nr. 133

Str. Aurel Vlaicu nr. 30 -32

grădiniță

4.733.157

3.894.157

389.188,35

565.776,55

5.122.345,35

4.459.933,55

1.150,00

3.878,20

796,66

5

Consolidare -Reabilitare

Grădiniță nr. 137

str. Plumbuita nr.

5

grădiniță

1.903.424

1.530.080

672.050,11

663.229,72

2.575.474,11

2.193.309,72

564,00

3.888,85

798,84

6

Consolidare -Reabilitare

Grădiniță Castel (fosta Grădinița nr. 188)

str. Pierre de Coubertin nr. 1

grădiniță

2.701.061

2.181.949

939.231,26

959.010,62

3.640.292.26

3.140.959.62

809.00

3.882,52

797,54

7

Consolidare -Reabilitare

Grădinița "Alice" (fosta Grădiniță nr.

59)

str. Armeneasca nr. 27

grădiniță

1.589.420

1.293.145

168.969,12

172.988,48

1.758.389,12

1.466.133.48

376,00

3.899,29

800.99

8

Consolidare -Reabilitare

Liceul Teoretic Waldorf (fosta Grădinița nr. 113)

str. Popa Nan nr. 47

grădiniță

705.131

553.60/

275.288,99

220.161,88

980.419.99

773.768.88

197,00

3.927,76

806.84

TOTAL             /j

25.221.476,08

21340.61737


Șef Serviciu, A.Ț.C.D.


Elena Lică

icajiu

Director/General


Bogdan Ale

Gârbu

întocmit

Gina Iones<

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ȘI DEVIZE GENERALE PENTRU LUCRĂRI DE CONSOLIDARE -REABILITARE A 8 UNITĂȚI DE

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SĂFTOL

Beneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: Reabilitarea sl modernizarea imobilului - Grădinița LICURICI

Adresa:     Bdul Dacia nr.134, Sector 2, București

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Reabilitarea si modernizarea imobilului • Grădinița LICURICI Ad=44O în lei / euro la cursul BNR       4,8681

mp

curs inforeuro al lunii ianuarie 2021


cotaT.V.A.      0,1900

! Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților •

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00

0,00

0,00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlliltăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

o,oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3,3

Expertizare tehnică

8.800,00

1.672,00

10.472,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2.640,00

501,60

3.141,60

3,5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

11.000,00

2.090,00

13.090,00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5.279,89

1.003,18

6.283,07

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

35.199,27

6.687,86

41.887,14

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

29.078,42

5.554,90

34.603,32

3,7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

28.790,52

5.470,20

34.260,71

3.7.2

Auditul financiar

18.713,84

3.555,63

22.269,46

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5.280,00

1.003,20

6.283,20

3.8.1.2

penifu participarea prdiecranTinui ia razeie iiwiuse in pfogfâMui 3$ contrei ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

90.000,00

17.100,00

107.100,00

TOTAL CAPITOL 3

234.781,94

44.608,57

279.390,51

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

1.364.377,07

259.231,64

1.623.608,71

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

64.798,91

12.311,79

77.110,70

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

215.996,37

41.039,31

257.035,68

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.645.172,35

312.582,75

1.957.755,10

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

8.104,40

1.399,85

9.504,25

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

7.367,64

1.399,85

8.767,49

।------VIZAT

| spre neschimbate

| SECRETAR,

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

736,76

0,00

736,76

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

22.984,70

0,00

22.984,70

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

7.182,72

0,00

7.182,72

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1.436,54

0,00

1.436,54

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7.182,72

0,00

7.182,72

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

7.182,72

0,00

7.182,72

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

93.997,71

17.859,57

111.857,28

5,4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4.010,11

761,92

4.772,04

TOTAL CAPITOL 5

129.096,93

20.021,34

149.118,26

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.009.051,21

377.212,65

2.386.263,86

Din care C <M

' I

Data, 2021


' VIZAT

enrp neschimbat®

secrhtail.

Beneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului • Grădinița LICURICI

Adresa:     Bdul Oacia nr.134. Sector 2, București

Faza:        D.AL.I.

Reabilitarea sl modernizarea Imobilului - Grădinița LICURICI

Deviz pe obiect - Capitolul 4 - VARIANTA 1 Cheltuieli pentru Investiția de bază

in lei / euro la cursul BNR 4,86810 lei'euro curs infcreuro al lună ianuarie 2021 cotaT.V.A. 0.1900

Nr. crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusIvTVA)

LEI

LEI

LEi           1

1

2

3

4

5

Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

CONSTRUCȚII Sl INSTALAȚII

4,13;

TEPASAMEHU SISTEMATIZARE PE VERTICALA S: A UEflAJARl EXTERIOARE

4.1.1.1

Lucrări de lerasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0,00

0,00

0,00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA Sl AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0,00

0,00

4,13.

REZISTENTA

. ' . . . . ' . •

4.1.21.

Lucrau de rezistenta

386 993.50

73.528,76

460 522.26

TOTAL 4.1.2, REZISTENTA

386.993,50

73.528,76

460.522,26

4 1.3

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lua an de arhitectura

692 988.35

131.667.79

824.656.14

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

692.988,35

131.667,79

824.656,14

<1.4

INSTALAT!)

4.1.4.1

Lucrări de instalatii

284.395,22

54.035,09

338.430,31

TOTAL 4.14 INSTALAȚII

284.395,22

54.035,09

338.430.31

41^

DRUMURI

4.1.5.I.

Lucrări de drumuri

0,00

0.00

0,00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0,00

0,00

0,00

TOTAL 1 subcap 4.1 CONSTRUCȚII Sl INSTALAȚII

1354.377,07

259 231.841        1.623 608,71]

i 4.2

MONTAJ UTILAJE. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE

n

4.2.1.

Montai utilaje, echipamente tehnologe* si funcționale

6479891

12.311,79

77.110,70

TOTAL II subwp. 4 2 MONTAJ UTILAJE. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE

64.798.91

12.311.79

77.110,70

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

n

4.3.1.

Utf aje, echipamente tehnologce si funcționale care necesita montaj

215.996,37

41.039,31

257.035,68

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

215.99637

41.039,31

257.035,68

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ Sl ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

I

4.4.1.   |Utila,*. echipamente tehnologice si funcționale care nu nccesta montaj si echipamente de transport

0,00

0.00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ Sl ECHIPAMENTE

•                    ooo

* 0,00

0,00

DE TRANSPORT

45

DOTĂRI

I

| 4.5.1 |OWI

0,00

0,00

woj

i                                            TOTAL 4.5 DOTĂRI

0,00

0,00

0.00

4.6

ACTIVE NECORPORALE                                                            J

i 4.6.1

Active necorporaie

0,00

0,00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0,00

0,00

0.00

TOTAL llt • subcap. 4.314.4 »4,5+4.6

215.996,37

41.03931

257.035.68

TOTAL CAPITOL 4(1 ♦ II + II)

1.645.172,35

312.582,75

1.957.755,101

Data, 2021Beneficiar:       Primăria Sector 2

Denumire:        Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița LICURICI

Adresa:          Bdul Dacia nr.134, Sector 2, București

Faza:            DAL.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița LICURICI

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - VARIANTA 1

în lei / euro la cursul BNR 4,86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A, 0,1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

2.386.263,86

1.709.486,90

490.183,82

351.161,01

1.114,05

798,09

937,95

670,67

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

440,00

investiția specifica C+M cu Tva

3.885,20 lei/m’__________

Data, 2021GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Categorie cheltuieli

Valoare lucrări lei tara TVA

Cost distribuit pe Nr luni

1

2

3

4

5

Luni 6         7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

5.280.00

12

440.00

440,00

440,00

440,00

440,00

440,00

440,00

440,00

440,00

440,00

440,00

440,00

Cheltuieli pentru asiaurarea utililtătilor necesare obiectivului

0.00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții si instalatii

1.364.377.07

12

113.698,09

113.698,09

113.698.09

113.698.09

113.698,09

113.698.09

113.698.09

113.698,09

113 698,09

113.698,09

113.698,09

113.698.09

Cheltuieli pentru Montai’ utilaje tehnoloaice

64.79891

5

12959.78

12.959,78

12.959,78

12.959.78

12.959,78

Cheltuieli pentru dotări

0,00

• 0

Cheltuieli pentru oraanizarea de șantier lucrări de construcții

8.104.40

12

675,37

675,37

675.37

675,37

675,37

675,37

675,37

675,37

675.37

675.37

675.37

675.37

TOTAL CHELTUIELI LEIFARATVA

1.442.560,38

12

114.813,46

114.813,46

114.813,46

114.813,46

114.813,46

114.813,46

114.813,46

127.773.24

127.773.24

127.773,24

127.773.24

127.773,24

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

1.716.646.85

12

136.628,01

136.628,01

136.628,01

136.628,01

136.628,01

136.628,01

136.628.01

152.050,15

152.050,15

152.050,15

152.050,15

152.050,15

Eșalonare ANUALA

Valoare lei cu TVA

Anul I

1.716.646.85

Anul II

0,00

TOTAL

1.716.646,85

. ■

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

1_

2

3

4

5

Luni 6         7

8

9

10

11

,2

Asistenta tehnica

■iKH

2-2

Asigurarea utililtătilor necesare obiectivului

Construcții si instalatii

. ...

Montai utilaje tehnoloaice

—        .. ' 5

Dotări

Oraanizarea de șantier lucrări de construcții

—..-J

_

_

■ ’ r

—|—1

Data, 2021Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitare si consolidare • Grădiniță Licurici

Adresa:     Str. Săgeții nr.11, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Reabilitare si consolidare - Grădiniță Licurici

Ad=796

4.8681 19%


mp

curs inforeuro al lunii ianuarie 2021


în lei / euro la cursul BNR cota T.V.A.

Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

2,475.00

470.25

2,945.25

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

7,425.00

1,410.75

8,835.75

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

9,900.00

1,881.00

11,781.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

o.oo)

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2,200.00

418.00

2,618.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,428.00

841.32

5,269.32

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

6,368.00

1,209.92

7,577.92

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1,472.60

279.79

1,752.39

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

21,890.00

4,159.10

26,049.10

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6,304.32

1,197.82

7,502.14

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

57,312.00

10,889.28

68,201.28

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,781.00

718.39

4,499.39

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia tazeie incluse in programul de control ai lucrărilor ae execuție,

0.00

0.00

0.00

avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2

Dirigenție de șantier

82,800.00

15,732.00

98,532.00

TOTAL CAPITOL 3

186,555.92

35,445.62

222,001.54

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2,561,528.00

486,690.31

3,048,218.31

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

19,375.04

3,681.26

23,056.30

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

58,125.11

11,043.77

69,168.88

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,639,028.15

501,415.34

3,140,443.49

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1 (Organizare de șantier

7,684.58|        1,460.07

9,144.65|

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

6,403.82

1,216.73

7,620.55

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,280.76

243.34

1,524.10

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31,208.30

501.42

31,709.72

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

12,986.03

0.00

12,986.03

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,597.21

0.00

2,597.21

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

12,986.03

0.00

12,986.03

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2,639.03

501.42

3,140.45

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

141,774.20

26,937.10

168,711.30

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

180,667.08

28,898.59

209,565.67

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,016,151.15

567,640.55

3,583,791.70

|DincareC + M

2,597,206.861      493,469.30|     3,090,676.16|

Data: 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:   Reabilitare si consolidare • Grădiniță Licurici

Adresa:      Str. Săgeții nr.11, Sector 2

Faza:         D.A.L.I.

Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță Licurici

Deviz pe obiect • ȘCOALA CORP A Cheltuieli pentru investiția de bază

în lei/euro la cursul BNR 4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

_______________cota T. V.A.     0.1900__________________________________________________

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LEI                 ]

1

2

3

4

5

I] Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta OBIECT 1

581,080.00

110,405.20

691,485.20

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

581,080.00

110,405.20

691,485.20

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura OBIECT 1

1,472,600.00

279,794.00

1,752,394.00

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

1,472,600.00

279,794.00

1,752,394.00

4.1.4

instalatii

4.1.4.1

Lucrări de instalatii OBIECT 1

507,848.00

96,491.12

604,339.12

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

507,848.00

96,491.12

604,339.12

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri OBIECT 1

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

2,561,528.00)            486,690.31

3,O48,218.31|

4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

1

4.2.1. (Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

87,560.00

16,636.40

104,196.401

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

87,560.00

16,636.40

104,196.401

I 4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ                                      J

4.3.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

348,648.00

66,243.12

414,891.121

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

348,648.00

66,243.12

414,891.121

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT                        (

4.4.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

4.5

DOTĂRI

1

* 4.5.1. (Dotări

0.00

0.00

ăoq

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.001

4.6

ACTIVE NECORPORALE

1

4.6.1 (Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

348,648.00

66,243.12

414,891.12

TOTAL CAPITOL 4(1+ 11+ 11)

2,997,736.00

569,569.83

3,567,305.831

Data:

2021


IntocmiL

SC PAT AGONIA DESIGN SRLBeneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:        Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță Licurici

Adresa:           Str. Săgeții nr.11, Sector 2

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță Licurici

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

3,583,791.70

3,090,676.16

736,178.74

634,883.46

924.85

797.59

778.36

670.25

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

796.00

investiția specifica C+M cu Tva 3,882.76 lei/m2

Data:

2021


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRLBeneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Reabilitare si consolidare - Grădiniță Licurici

Str. Săgeții nr.11, Sector 2

D.A.L.I. .

Data:

2021


GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

1

2

3

4

5

Luni 6      7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

; j               ? 7T l

..........:

WWWt'JMgj

11            tr

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

Z : 7---^

Montaj utilaje tehnologice

,/ >t u <r tt ■:

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

• J1J.C        "

întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRLBeneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitare si consolidare - Grădiniță 133 (fosta 258)

Adresa:     Str. Dragos Vodă nr.25, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Reabilitare si consolidare - Grădiniță 133 (fosta 258)

Ad=1162

4.8681 19%


mp

curs inforeuro al lunii ianuarie 2021


în lei / euro la cursul BNR cota T.V.A.


Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

2,475.00

470.25

2,945.25

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

7,425.00

1,410.75

8,835.75

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

9,900.00

1,881.00

11,781.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00|             0.00

o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2,200.00

418.00

2,618.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,428.00

841.32

5,269.32

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

9,296.00

1,766.24

11,062.24

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2,149.70

408.44

2,558.14

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

31,955.00

6,071.45

38,026.45

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9,203.04

1,748.58

10,951.62

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

83,664.00

15,896.16

99,560.16

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0 00

0 00

0 00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5,519.50

1,048.71

6,568.21

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia tazeie incluse in programul oe control ai lucrărilor oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

82,800.00

15,732.00

98,532.00

TOTAL CAPITOL 3

231,215.24

43,930.90

275,146.14

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,739,316.00

710,470.03

4,449,786.03

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

28,283.66

5,373.90

33,657.56

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

84,850.98

16,121.69

100,972.67

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,852,450.64

731,965.62

4,584,416.26

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1 [Organizare de șantier

11,217.95|         2,131.42|         13,349.37|

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

9,348.29

1,776.18

11,124.47

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,869.66

355.24

2,224.90

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

45,507.78

731.97

46,239.75

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

18,934.24

0.00

18,934.24

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,786.85

0.00

3,786.85

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

18,934.24

0.00

18,934.24

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3,852.45

731.97

4,584.42

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

204,678.29

38,888.88

243,567.17

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

261,404.02

41,752.27

303,156.29

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

4,354,969.90

819,529.79

5,174,499.69

|DincareC + M

3,786,847.95|      719,501.11

4,506,349.061

Data: 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


Reabilitare si consolidare • Grădiniță 133 (fosta 258)

Deviz pe obiect • ȘCOALA CORP A Cheltuieli pentru investiția de bază

in lei / euro la cursul BNR 4.86810

lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0.1900

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5                          l

i Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

1 41

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta OBIECT 1

848,260.00

161,169.40

1,009,429.40

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

848,260.00

161,169.40

1,009,429.40

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura OBIECT 1

2,149,700.00

408,443.00

2,558,143.00

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

2,149,700.00

408,443.00

2,558,143.00

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalatii OBIECT 1

741,356.00

140,857.64

882,213.64

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

741,356.00

140,857.64

882,213.64

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri OBIECT 1

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

3,739,316.001            710,470.031                    4,449,786.031

4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

1

4.2.1. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

127,820.00

24,285.80

152,105.801

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

127,820.00

24,285.80

152,105.80

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

1

4.3.1.    |Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

508,956.00

96,701.64

605,657.641

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

508,956.00

96,701.64

605,657.64

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPOR1

1

4.4.1. |Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

I 4.5

DOTĂRI

4.5.1. |Dotari

0.00

0.00

crool

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.00

ACTIVE NECORPORALE

1

4.6.1     | Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

508,956.00

96,701.64

605,657.64

|                                                                                         TOTAL CAPITOL 4 (1 ♦ II ♦ II)

4,376,092.00

831,457.47

5,207,549.471

Data: 2021


întocmit

SC PAT AGONIA DESIGN SRLBeneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:        Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță 133 (fosta 258)

Adresa:          Str. Dragos Vodă nr.25, Sector 2

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță 133 (fosta 258)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0.1900

Data:

2021


Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

5,174,499.69

1,062,940.30

914.75

769.87

CONSTRUCȚII MONTAJ

4,506,349.06

925,689.50

796.63

669.44

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

1162.00

investiția specifica C+M cu Tva 3,878.10 lei/m2

întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRLBeneficiar:

Denumire:

Adresa:

Faza:

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Reabilitare si consolidare - Grădiniță 133 (fosta 258)

Str. Dragos Vodă nr.25, Sector 2

D.A.L.I. .

Data:

2021


GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

1

2

3

4

5

Luni

8

9

10

11

12

6

7

Asistenta tehnica

tiptil'.

,l.’'t.H.t-tf rz

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

•j

^r.

ALll.U.UJiJ.;

Montaj utilaje tehnologice

#3t#^

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

„uJXArji u

MW" ii

întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRLBeneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitare si consolidare - Grădiniță 133

Adresa:     Str. Aurel Vlaicu nr.30-32, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Reabilitare si consolidare - Grădiniță 133

Ad=1150

4.8681 19%


mp

curs inforeuro al lunii ianuarie 2021


în lei / euro la cursul BNR cota T.V.A.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

[Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

|       1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

2,475.00

470.25

2,945.25

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

7,425.00

1,410.75

8,835.75

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

9,900.00

1,881.00

11,781.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2,200.00

418.00

2,618.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,428.00

841.32

5,269.32

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

9,200.00

1,748.00

10,948.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2,127.50

404.23

2,531.73

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

31,625.00

6,008.75

37,633.75

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9,108.00

1,730.52

10,838.52

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

82,800.00

15,732.00

98,532.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

5,462.50

1,037.88

6,500.38

pentru participarea proiectantului ia tazeie incluse in programul de control al lucrărilor ae execuție,

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

3.8.2

Dirigenție de șantier

82,800.00

15,732.00

98,532.00

TOTAL CAPITOL 3

229,751.00

43,652.70

273,403.70

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,700,700.00

703,132.99

4,403,832.99

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

27,991.58

5,318.40

33,309.98

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

83,974.73

15,955.20

99,929.93

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,812,666.31

724,406.59

4,537,072.90

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

11,102.10|         2,109.40|         13,211.50|

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

9,251.75

1,757.83

11,009.58

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,850.35

351.57

2,201.92

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

45,038.95

724.41

45,763.36

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

18,739.22

0.00

18,739.22

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,747.84

0.00

3,747.84

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

18,739.22

0.00

18,739.22

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3,812.67

724.41

4,537.08

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

202,615.87

38,497.02

241,112.89

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

258,756.92

41,330.83

300,087.75

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

4,311,074.23

811,271.12

5,122,345.35

|Din careC + M

3,747,843.33

712,090.22

4,459,933.551

Data: 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


Reabilitare si consolidare • Grădiniță 133

Deviz pe obiect • ȘCOALA CORP A Cheltuieli pentru investiția de bază

in lei / euro la cursul BNR 4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

_______________cota T.V.A. 0.1900__________________________________________________

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (InclusivTVA)

LEI

LEI

LE!                I

1

2

3

4

5

Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta OBIECT 1

839,500.00

159,505.00

999,005.00

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

839,500.00

159,505.00

999,005.00

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura OBIECT 1

2,127,500 00

404,225.00

2,531,725.00

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

2,127,500.00

404,225.00

2,531,725.00

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalatii OBIECT 1

733,700.00

139,403.00

873,103.00

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

733,700.00

139,403.00

873,103.00

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri OBIECT 1

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL I subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

3,700,700.00|            703,132.99|                    4,403,832.99|

i 4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

__1

4.2.1. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

126,500.00

24,035 00

150,535.00

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

126,500.00

24,035.00

150,535.00|

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

________________________ 1

4.3.1. (Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

503,700.00

95,703.00

599,403.001

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

503,700.00

95,703.00

599,403.00|

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPOR1

4.4.1. (Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

4.5

DOTĂRI

____ I

45Ă| Dotări

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.001

4.6

ACTIVE NECORPORALE

_________________________ 1

4.6.1

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III • subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

503,700.00

95,703.00

599,403.00

TOTAL CAPITOL 4 (l +II + II)

4,330,900.00

822,870.99

5,153,770.991

Data:

2021


întocmit

SC PATAGONIA DESIGN SRL

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Reabilitare si consolidare - Grădiniță 133

Adresa:          Str. Aurel Vlaicu nr.30-32, Sector 2

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță 133

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0.1900

Data:

2021


Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

5,122,345.35

1,052,226.81

914.98

770.07

CONSTRUCȚII MONTAJ

4,459,933.55

916,154.88

796.66

669.46

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

1150.00

investiția specifica C+M cu Tva 3,878.20 lei/m2

întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


neschimbat

Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Reabilitare si consolidare - Grădiniță 133

Str. Aurel Vlaicu nr.30-32, Sector 2

D.A.L.I.

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Asistenta tehnica

■ .

tf,i? «t 'i

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

W

ii*

&

. Jj.LUli-M.tLXi-

Montaj utilaje tehnologice

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

ir »LLi-’XmZ

Data:

2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță 137

Adresa:     Str. Plumbuita nr.5, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță 137

Ad=564 4.8681 19%


mp

curs inforeuro al lunii ianuarie 2021


în lei / euro la cursul BNR cota T.V.A.

Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

2,475.00

470.25

2,945.25

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

7,425.00

1,410.75

8,835.75

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

9,900.00

1,881.00

11,781.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2,200.00

418.00

2,618.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,428.00

841.32

5,269.32

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

4,512.00

857.28

5,369.28

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1,043.40

198.25

1,241.65

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

15,510.00

2,946.90

18,456.90

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

4,466.88

848.71

5,315.59

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

40,608.00

7,715.52

48,323.52

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

6.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

2,679.00

509.01

3,188.01

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia tazeie incluse in programul oe control ai lucrărilor ae execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

82,800.00

15,732.00

98,532.00

TOTAL CAPITOL 3

158,247.28

30,066.99

188,314.27

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,814,952.00

344,840.87

2,159,792.87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

13,728.04

2,608.33

16,336.37

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

41,184.13

7,824.98

49,009.11

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,869,864.17

355,274.18

2,225,138.35

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5,444.86

1,034.52

6,479.38

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

4,537.38

862.10

5,399.48

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

907.48

172.42

1,079.90

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

22,144.16

355.27

22,499.43

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9,215.59

0.00

9,215.59

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,843.12

0.00

1,843.12

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9,215.59

0.00

9,215.59

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

1,869.86

355.27

2,225.13

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

101,900.57

19,361.11

121,261.68

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

129,489.59

20,750.90

150,240.49

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2,167,501.04

407,973.07

2,575,474.11

Din care C + M

1,843,117.42

350,192.30

2,193,309.72|

Data:

2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:   Reabilitare si consolidare • Grădiniță 137

Adresa:     Str. Plumbuita nr.5, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță 137

Deviz pe obiect • ȘCOALA CORP A Cheltuieli pentru investiția de bază

In lei / euro la cursul BNR 4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cotaT.V.A. 0.1900

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta OBIECT 1

411,720.00

78,226.80

489,946.80

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

411,720.00

78,226.80

489,946.80

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura OBIECT 1

1,043,400.00

198,246.00

1,241,646.00

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

1,043,400.00

198,246.00

1,241,646.00

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalatii OBIECT 1

359,832.00

68,368.08

428,200.08

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

359,832.00

68,368.08

428,200.08

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri OBIECT 1

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL I subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1,814,952.00|            344,840.87|                    2,159,792.87|

4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

1

4.2.1. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

62,040.00

11,787.60

73,827.601

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

62,040.00

11,787.60

73,827.601

I 4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

1

4.3.1. (Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

247,032.00

46,936.08

293,968.081

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

247,032.00

46,936.08

293,968.08|

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPOR1

r                                           1

4.4.1. (Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

4.5

DOTĂRI

' ■                    .....: -     •••                i

4.5.17 (Dotări

• 0.00

0.00

ol

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.001

4.6

ACTIVE NECORPORALE

. : ........ ;|

4.6.1 (Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III ■ subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

247,032.00

46,936.08

293,968.08

TOTAL CAPITOL 4 (l +II + II)

2,124,024.00

403,564.55

2,527,588.551

Data: 2021Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:        Reabilitare si consolidare - Grădiniță 137

Adresa:          Str. Plumbuita nr.5, Sector 2

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitare si consolidare - Grădiniță 137

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

2,575,474.11

529,051.19

938.03

789.44

CONSTRUCȚII MONTAJ

2,193,309.72

450,547.38

798.84

671.30

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

C+M cu Tva

Suprafața

564.00

3,888.85 lei/m2

Data: 2021


întocmit, SC PAT AGONIA DESIGN SRLBeneficiar:

Denumire:

Adresa:

Faza:

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Reabilitare si consolidare - Grădiniță 137

Str. Plumbuita nr.5, Sector 2

D.A.L.I.


Data:

2021
Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitare si consolidare - Grădiniță Castel

Adresa:     Str. Pierre de Coubertain nr.1, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Reabilitare si consolidare - Grădiniță Castel

Ad=809

4.8681 19%


mp

curs inforeuro al lunii ianuarie 2021


în lei / euro la cursul BNR cota T.V.A.


Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

I 1.2

Amenajarea terenului

2,475.00

470.25

2,945.25

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

7,425.00

1,410.75

8,835.75

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

9,900.00

1,881.00

11,781.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2,200.00

418.00

2,618.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,428.00

841.32

5,269.32

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

6,472.00

1,229.68

7,701.68

’ 3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1,496.65

284.36

1,781.01

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

22,247.50

4,227.03

26,474.53

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6,407.28

1,217.38

7,624.66

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

58,248.00

11,067.12

69,315.12

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

3,842.75

730.12

4,572.87

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia tazeie incluse in programul ae control ai lucrărilor oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

82,800.00

15,732.00

98,532.00

TOTAL CAPITOL 3

188,142.18

35,747.01

223,889.19

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2,603,362.00

494,638.77

3,098,000.77

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

19,691.46

3,741.38

23,432.84

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

59,074.39

11,224.13

70,298.52

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,682,127.85

509,604.28

3,191,732.13

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

7,810.09

1,483.92

9,294.01

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

6,508.41

1,236.60

7,745.01

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,301.68

247.32

1,549.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31,716.21

509.60

32,225.81

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

13,197.31

0.00

13,197.31

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,639.46

0.00

2,639.46

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13,197.31

0.00

13,197.31

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

2,682.13

509.60

3,191.73

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

144,008.50

27,361.62

171,370.12

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

183,534.80

29,355.14

212,889.94

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,063,704.83

576,587.43

3,640,292.26

[Din care C+M

2,639,461.87

501,497.75|     3,140,959.62)

Data:

2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță Castel

Adresa:     Str. Pierre de Coubertain nr.1, Sector 2

Faza:         D.A.L.I.

Reabilitare si consolidare • Grădiniță Castel

Deviz pe obiect • ȘCOALA CORP A Cheltuieli pentru investiția de bază

în lei / euro la cursul BNR 4.86810

lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cota T.V.A. 0.1900

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

J Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

I 4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta OBIECT 1

590,570.00

112,208.30

702,778.30

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

590,570.00

112,208.30

702,778.30

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura OBIECT 1

1,496,650.00

284,363.50

1,781,013.50

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

1,496,650.00

284,363.50

1,781,013.50

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalatii OBIECT 1

516,142.00

98,066.98

614,208.98

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

516,142.00

98,066.98

614,208.98

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri OBIECT 1

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL I subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

2,603,362.001            494,638.771                    3,098,000.771

4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

1

4.2.1. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

88,990.00

16,908.10

105,898.101

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

88,990.00

16,908.10

105,898.10

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

'                 1

4.3.1. |Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

354,342.00

67,324.98

421,666.981

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

354,342.00

67,324.98

421,666.98

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPOR1

r                                           1

4.4.1. (Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

4.5

DOTĂRI

.....■ ■■ l

4.5.1. '(Dotări

o:oo

0.00

o.ool

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.00

4.6

ACTIVE NECORPORALE

■ •                                                                                                                      1

4.6.1 (Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III ■ subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

354,342.00

67,324.98

421,666.98

TOTAL CAPITOL 4(1+ 11 +II)

3,046,694.00

578,871.85

3,625,565.851

Data: 2021


întocmit

SC PAT AGONIA DESIGN SRLBeneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță Castel

Adresa:          Str. Pierre de Coubertain nr.1, Sector 2

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță Castel

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

3,640,292.26

747,785.02

924.33

777.93

CONSTRUCȚII MONTAJ

3,140,959.62

645,212.63

797.54

670.20

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

Suprafața

809.00

C+M cu Tva 3,882.52 lei/m2

Data:

2021


întocmit,

SC PAT AGONIA DESIGN SRLBeneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Reabilitare si consolidare - Grădiniță Castel

Str. Pierre de Coubertain nr.1, Sector 2

D.A.L.I.

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Data:

2021


1      2      3      4      5      6      7      8      9      10     11     12

Asistenta tehnica

a; y      ‘fj*’

ArJf t* i/ r-1>     ■’ <• i / țr i■ ''

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

..UAAUAÎJLLll

Montaj utilaje tehnologice

AK’ ft    tt

< ;Ț*; ; ?;TÎ

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

A; „'XK.XWJ JZ

-

tf-rr-U

5t7?S .

întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRLBeneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitare si consolidare - Grădiniță Alice - 59

Adresa:     Str. Armeneasca nr.27, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Reabilitare si consolidare - Grădiniță Alice ■ 59

Ad=376

4.8681 19%


mp

curs inforeuro al lunii ianuarie 2021


în lei / euro la cursul BNR cota T.V.A.


Nr.crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

2,475.00

470.25

2,945.25

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

7,425.00

1,410.75

8,835.75

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

9,900.00

1,881.00

11,781.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2,200.00

418.00

2,618.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,428.00

841.32

5,269.32

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

3,008.00

571.52

3,579.52

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

695.60

132.16

827.76

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

10,340.00

1,964.60

12,304.60

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

2,977.92

565.80

3,543.72

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

27,072.00

5,143.68

32,215.68

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

* 3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1,786.00

339.34

2,125.34

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la tazeie incluse in programul oe control ai lucrărilor ae execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

82,800.00

15,732.00

98,532.00

TOTAL CAPITOL 3

135,307.52

25,708.42

161,015.94

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

1,209,968.00

229,893.91

1,439,861.91

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

9,152.03

1,738.89

10,890.92

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

27,456.08

5,216.66

32,672.74

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,246,576.11

236,849.46

1,483,425.57

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

3,629.90

689.68

4,319.58

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

3,024.92

574.73

3,599.65

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

604.98

114.95

719.93

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

14,799.06

236.85

15,035.91

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

6,160.22

0.00

6,160.22

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1,232.04

0.00

1,232.04

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

6,160.22

0.00

6,160.22

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

1,246.58

236.85

1,483.43

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

69,589.18

13,221.94

82,811.12

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

88,018.14

14,148.47

102,166.61

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

1,479,801.77

278,587.35

1,758,389.12

|DincareC + M

1,232,044.95

234,088.531      1,466,133.481

Data:

2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitare si consolidare • Grădiniță Alice • 59

Adresa:     Str. Armeneasca nr.27, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță Alice ■ 59

Deviz pe obiect ■ ȘCOALA CORP A Cheltuieli pentru investiția de bază

Data:

2021


in lei / euro la cursul BNR 4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

_______________cota T.V.A. 0.1900 ______________________________________________

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LE!                 I

1

2

3

4

5

Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta OBIECT 1

274,480.00

52,151.20

326,631.20

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

274,480.00

52,151.20

326,631.20

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura OBIECT 1

695,600.00

132,164.00

827,764.00

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

695,600.00

132,164.00

827,764.00

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalații OBIECT 1

239,888.00

45,578.72

285,466.72

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

239,888.00

45,578.72

285,466.72

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri OBIECT 1

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL I subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1,209,968.00|            229,893.91

1,439,861.91|

4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

4.2.1. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

41,360.00

7,858.40

49,218.401

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

41,360.00

7,858.40

49,218.401

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

1

4.3.1. |Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

164,688.00

31,290.72

195,978.721

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

164,688.00

31,290.72

195,978.72|

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPOR1

4.4.1. |Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

4.5

DOTĂRI

’                                                            "                     1

4.5.1. |DoTari

0.00

0.00

ăoo]

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.001

4.6

ACTIVE NECORPORALE

......                         .                                                              ■                            1

4.6.1     |Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III • subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

164,688.00

31,290.72

195,978.72

TOTAL CAPITOL 4 (l +II + II)

1,416,016.00

269,043.03

1,685,059.031

întocmit, SC PAT AGONIA DESIGN SRL


Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:        Reabilitare si consolidare ■ Grădiniță Alice - 59

Adresa:          Str. Armeneasca nr.27, Sector 2

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitare si consolidare • Grădiniță Alice - 59

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0.1900

Data: 2021


Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

1,758,389.12

1,466,133.48

361,206.45

301,171.60

960.66

800.99

808.46

673.10

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

376.00

investiția specifica C+M cu Tva 3,899.29 lei/m2

întocmit,

SC PAT AGONIA DESIGN SRLBeneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Reabilitare si consolidare - Grădiniță Alice - 59

Str. Armeneasca nr.27, Sector 2

D.A.L.I.


Data:

2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL
Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:

Adresa: Faza:


Reabilitare si consolidare • Liceul Teoretic Waldorf ■ Grădiniță nr.113

Str. Popa Nan nr.47, Sector 2

D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Reabilitare si consolidare ■ Liceul Teoretic Waldorf • Grădiniță nr.113

în lei / euro la cursul BNR cota T.V.A.


Ad=197 mp 4.8681 curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 19%

Nr. cit

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

Valoare

(fără TVA)

TVA

(inclusiv TVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

2,475.00

470.25

2,945.25

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

7,425.00

1,410.75

8,835.75

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

9,900.00

1,881.00

11,781.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2,200.00

418.00

2,618.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

4,428.00

841.32

5,269.32

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

1,576.00

299.44

1,875.44

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

364.45

69.25

433.70

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

5,417.50

1,029.33

6,446.83

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,560.24

296.45

1,856.69

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

14,184.00

2,694.96

16,878.96

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

935.75

177.79

1,113.54

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia tazeie incluse in programul ae control ai lucrărilor oe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

82,800.00

15,732.00

98,532.00

TOTAL CAPITOL 3

113,465.94

21,558.54

135,024.48

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

633,946.00

120,449.73

754,395.73

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4,795.08

911.07

5,706.15

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

14,385.24

2,733.20

17,118.44

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

653,126.32

124,094.00

777,220.32

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

1,901.84

361.35

2,263.19

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1,584.87

301.13

1,886.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

316.97

60.22

377.19

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

7,805.62

124.09

7,929.71

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3,251.13

0.00

3,251.13

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

650.23

0.00

650.23

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

3,251.13

0.00

3,251.13

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

653.13

124.09

777.22

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

38,824.61

7,376.68

46,201.29

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

48,532.07

7,862.12

56,394.19

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

825,024.33

155,395.66

980,419.99

[Din care C + M

650,225.95

123,542.93

773,768.88|

Data: 2021


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL

Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitare si consolidare ■ Liceul Teoretic Waldorf • Grădiniță nr.113

Adresa:     Str. Popa Nan nr.47, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.

Reabilitare si consolidare • Liceul Teoretic Waldorf • Grădiniță nr.113

Deviz pe obiect • ȘCOALA CORP A Cheltuieli pentru investiția de bază

în lei / euro la cursul BNR __cota TVA.

4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 0.1900

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

R Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

1 41

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta OBIECT 1

143,810.00

27,323.90

171,133.90

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

143,810.00

27,323.90

171,133.90

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura OBIECT 1

364,450.00

69,245.50

433,695.50

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

364,450.00

69,245.50

433,695.50

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalatii OBIECT 1

125,686.00

23,880.34

149,566.34

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

125,686.00

23,880.34

149,566.34

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri OBIECT 1

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL I subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

633,946.00]           120,449.73|                     754,395.73|

42

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

1

4.2.1. (Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

21,670.00

4,117.30

25,787.301

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

21,670.00

4,117.30

25,787.30

4-3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

1

4.3.1. (Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

86,286.00

16,394.34

102,680.341

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

86,286.00

16,394.34

102,680.34

I 4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPOR1

r

4.4.1. (Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

4.5

DOTĂRI

1

4.5.1. (Dotări

0.00

0.00

tfool

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.00

|       4.6

ACTIVE NECORPORALE                                                          1

4.6.1      '

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

86,286.00

16,394.34

102,680.34

TOTAL CAPITOL 4 (l +II + II)

741,902.00

140,961.37

882,863.371

Data: 2021Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:        Reabilitare si consolidare ■ Liceul Teoretic Waldorf - Grădiniță nr.113

Adresa:          Str. Popa Nan nr.47, Sector 2

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitare si consolidare ■ Liceul Teoretic Waldorf ■ Grădiniță nr.113 PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

980,419.99

201,396.85

1,022.32

860.28

CONSTRUCȚII MONTAJ

773,768.88

158,946.79

806.84

678.01

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

197.00

investiția specifica C+M cu Tva 3,927.76 lei/m2

Data: 2021


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRLBeneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 Reabilitare si consolidare - Liceul Teoretic Waldorf - Grădiniță nr.113 Str. Popa Nan nr.47, Sector 2

D.A.L.I.

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

1       2      3      4      5      6      7      8      9      10     11      12

Asistenta tehnica

„■

ț • -■ •! if.’r i , • ■ ■ i . ■ ■' ■         : ■

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

3W#

Montaj utilaje tehnologice

.       / 4* Ju'LL

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

Data:

2021