Hotărârea nr. 115/2021

Hotărârea nr. 115 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local reprezentând ,,Lucrări de intervenție pentru 12 obiective de investiții  la unități de invățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.p32.ro- Strada Chlrlatlfllllor nr. 11-13. Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 20fl.62.B2


Proiect


HOTĂRARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local reprezentând „Lucrări de intervenție pentru 12 obiective de investiții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local reprezentând "Lucrări de intervenție pentru 12 obiective de investiții la unități de invățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București” ;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 1336/25.03.2021 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 al Municipiului București, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București;

 • - Raportul de specialitate nr. 44930/25.03.2021. întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice - Biroul Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București

 • - Avizul favorabil nr. 9/17.03.2021 emis de Comisia Tehnico- Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.257/ 16.02.2021;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • > are U Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Rdliția'cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaților terhnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr.85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

 • A rt.l. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții de interes local reprezentând „ Lucrări de intervenție pentru 12 obiective de investiții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București", conform Anexelor nr. 1-2, ce cuprind un număr de 68 de pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor reprezentând „ Lucrări de intervenție pentru 12 obiective de investiții la unități de invățământ preuniversitar de stat de pe raza

S^ioruluh2 al Municipiului București” este de 84.516.895,54 lei, inclusiv TVA, din

68.284.153,42 lei, inclusiv TVA.

, 5îAB_J

Art.2. Se aprobă realizarea proiectului „ Lucrări de intervenție pentru 12 obiective de investiții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”, obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art.3. (1) Lucrările reprezentând „ Lucrări de intervenție pentru 12 obiective de investiții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”, cuprinse în Anexele nr.1-2, vor fi atribuite spre execuție cu respectarea procedurilor legale privind achizițiile publice.

(2) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiție.

Art. 4 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Directorului General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

ELENA/NIȚĂ


Hotărâre nr. 115

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 71 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliu! Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

PRIVIND INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚII LA 12 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SAFTOIU/El WISj-CLA UDIU

Anexa nr. 1 la Nota de fundamentare nr. 1336/25.03.2021

CENTRALIZATOR

INDICATORII TEHNICO ECONOMICI PENTRU MODERNIZAREA A 12 OBIECTIVE DE INVESTIȚII LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ț ai

-

1^;

-

□3

Nr.

crt.

Titlu documentație

Unitate de învățământ

Adresă

Destinație corpuri clădire

Valoare deviz - lei fără TVA-

Valoarea C+M

-ici fără TVA-

TVA

TVA din care C+M

Valoare deviz

-Lei cu TVA -

Valoarea C+M

-lei cu TVA-

Suprafața desfășurat a

Valoare C+M/mp faraTVA - lei -

Valoare C+M/mp faraTVA

-euro -

1

Modernizarea sălii de festivități ți a anexelor Liceului Teoretic “C.A.Rosetti”

Liceul

Teoretic "C.

A. Rosetti"

Str. Giuseppe Garibaldi nr.

11

Sală de festivități și anexele

3.206.415,75

2.616.826,63

684.804,81

497.197,06

3.807.409,67

3.114.023,70

791,13

3.307,71

678,70

2

Modernizarea corpului CI al Școlii Gimnaziale nr. 40

Școala Gimnazială nr. 40

Str. Periș nr.

27

Corp școală

2.314.159,00

1.827.689,00

533.541,00

347.260,00

2.847.700,00

2.174.949,00

802,00

2.278,91

467,60

3

Modernizare imobil .școală la Școala Gimnazială nr. 49

Școala Gimnazială nr. 49

Str. Vatra Luminoasă nr. 99

Corp școală

5.971.228,00

4.813.629,00

1.237.882,00

914.589,00

7.209.110,00

5.728.218,00

2.905,00

1.657,02

339,99

4

Modernizarea corpului CI a! Scolii Gimnaziale nr. 62

Școala Gimnazială nr. 62

Str. Potîrnichii nr. 3

Corp școală

7.832.324,09

6.283.378,92

l 438.614,76

1.193.842,00

9.270.938,85

7.477.220,92

2.270,05

2.767,95

567,94

“îl

Modernizarea Corpului C2 al Scolii Gimnaziale nr. 62

Școala Gimnazială nr. 62

Str.

Potîrnichii nr.

Corp școală

7.765.421,45

6.408.402,37

1.425.428,17

1.217.596,45

9.190.849,62

7.625.998,82

2.211,00

2.898,42

594,71

'S

y »

Modernizarea ^Corpului Ci al Scolii Gimnaziale ^Grigorie Ghica Voievod”

Școala Gimnazială "Grigorie Ghica Voievod"

Str. Lăptari Tei nr. 23

Corp școală

6.740.067,00

5.361.352,00

1.407.216,00

1.018.657,00

8.147.283,00

6.380.009,00

3.240,00

1.654,74

339,53

(15

7

Modernizarea sălii de sport -corp CI - a Colegiului Național "Spiru Haret"

Colegiul Național "Spiru Haret"

Str. Italiană nr. 17

Sală sport

3 898.577,18

3.182.506,85

731.799,68

604.676,31

4.630.376,86

3.787.183,16

972,66

3.271,96

671,36

8

Modernizarea corpului C3 (pod) al Colegiului Național "Spiru Haret"

Colegiul Național "Spiru Haret"

Str. Italiană nr 17

Pod

2.176.266,45

1.673.572,80

399.531,06

317.978,83

2.575.797,51

1.991.551,63

517,44

3.234,33

663,64

9

Modernizarea corpului școală C2 al Colegiului Național "Spiru Haret"

Colegiul Național "Spiru Haret"

Str. Italiană nr. 17

Corp școală

11.975.794,65

9.975.040,96

2.211.845,85

1.895.257,78

14.187.640,50

11.870.298,74

3.631,00

2.747,19

563,68

10

Modernizarea

Școlii Gimnaziale nr. 66

Școala Gimnazială nr. 66

Str. Logofăt Dan nr. 1

Corp școală

7.304.620,00

6.036.064,00

1.602.560,00

1.146.852,00

8.907.180,00

7.182.916,00

3.771,00

1.600,65

328,43

11

Modernizarea Liceul Teoretic “Ady Endre” -structura nouă nefuncțională

Liceul Teoretic "Ady Endre"

Bd. Ferdiannd

I nr. 89

Corp liceu

7.361.969,34

5.832.825,59

1.373.124,19

1.108.236,86

8.735.093,53

6.941.062,45

1.995,00

2.923,72

599,91

12

Consolidare Corp C2 - sată sport și Construire corp nou la Colegiului Național "Cantemir Vodă”

Colegiul Național "Cantemir Vodă"

Str Viitorului nr. 60

Corp liceu și sală sport

4.213.908,00

3.370.357,00

793.608,00

640.365,00

5.007.516,00

4.010.722,00

1.224,00

2.753,56

564,99

———-"1 TOTAL

84,516.895,54

68.284.153,42

-o

®   1               Director General

5               Bogdan Alexandru Gârbu

Șef Serviciu A.T.C.D.                                                           "

Elena Lică RâducamK^'                                            •

întocmit /

Gina lone^ 4,


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ȘI DEVIZE GENERALE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚII LA 12 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

Beneficiar: DGAPI SECTOR 2

Denumire: „Modernizare! consolidare si reabilitare Liceul C.A. Rosetti ■ sala de festivități si anexe".

Adresa:     Sfr. Giuseppe Garibaldi nr.11, Sector 2, București

Faza:       DALI

DEVIZ GENERAL „Modernizare, consolidare si reabilitare Liceul C.A. Rosetti ■ sala de festivități si anexe".

Ad=791,13 mp

în lei / euro la cursul BNR 4.8736 curs inforeuro al lunii decembrie 2020 cola T. VA      0.19000

1 Nr. cri

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA) LEI

3

Valoare 1

1

TVA

LEI 4

(inclusiv TVA) LEI

5

1 1

2

Capitolul 1 Chettuleli pentru obținem ji amemjarea tortnuSut

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

6.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0 00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.G0

0.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru esigurarea ufililtfflor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00|                  0.50

o.ooj

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea ți asistență tehnică

3.1

Studii

5,775.56

1,097.35

6.8'2 85

3.1.1

Studii de teren

3,500.00

665.00

4,165.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

000

3.1.3

Alte studii specifice

2,275.50

432.36

2.7C7.85

3.2

Documentațibsuport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.60

S

0.00

3.3

Expertizare tehnică

2,460.00

467.40

2.927.40

3.4

Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor

1,200.00

228.00

1.428.00

3.5

Proiectare

102,312,90

19,439.45

121,752.35

3.5.1

Temă de proiectare

000

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

000

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare alucrăriloc de intervenții și deviz general

17,805.00

3,382.95

21,187.95

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațjilor

22,084.99

4,196.15

26,281.13

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

13,345.16

2,535.58

15,880.74

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

49,077.75

9,324.77

58,402.52

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0,00

6.00

0.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.60

0.00

3.7.2

Auditul financiar

0.00

0 co

0.00

3.8

Asistență tehnică

17,749.00

3,372.31

21,121.31

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

4,549.00

864.31

5,413.31

3.3.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

4,549 00

864.31

5,413.31

3.8.1.2

pentru partciparea proiectantului ia razele incluse in programul oe control ai lucrărilor oe execuție, avizat oe către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

13,20000

2,503.00

15,706.00

TOTAL CAPITOL 3

129,497.39

24,604.51

154,101.90

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția Pe bază

4.1

Construcții și instalații

2,583,039.45

490,777.50

3,073,816.95

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

19,580.47

3,720.29

23,300.76

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

130,536.45

24,801.93

i 155,330 38

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,733,156.37

51S.299.71

3,252,456.08

Capitolul 5 A It e cheltuieli

6.1

Organizare de șantier

15,627.39

2,699.28

18,326.66

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

14,206.72

2,699.28

16,905.99

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,420.67

0.W

1,420.67

5.2

Comisioane, cote, laxe, costul creditului

41,869.23

0.00

41,869.23

6.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

13,084.13

0.00

15,084.13

5 2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,616.83

0.00

2,616.83

5.2.4

Cola aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13,084.13

0..T)

13,084.13

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de ccnslruire/desființare

13,084.13

0.00

13,084.13

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

286,265.38

54.390.42

340,655.80

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0 03

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

343,761.99

57,059.70

400,851.63

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tohnoiogica $ teste si predare la beneficiar

I 6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

o.oâ

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0 00

TOTAL GENERAL

3.206.415.75

600,993.91

3,807,409.671

8—1^.------------.. ------------------------ ...---------------------- —

Data: DECEMBRIE 2020


Beneficiar, DGAPI SECTOR 2

Beneficiar: DGAPI SECTOR 2

Den urnire: .Modernizare, consolidare si reabilitare Liceul C. A, Rosetti - sala de feslivltati si anexe".

Adresa:      Str. Giuseppe Garibaldi nr.11, Sector 2, București

Faza:       D.A.LI

„Modernizare, consolidare si reabilitare Liceul C.A. Rosetti ■ sala de festivități si anexe".

Deviz pe obiect • Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

în lei / euro la cursul BNR 4.87360 iei/euro curs inforeora al lunii decembrie 2020 cotaT.V.A. 0.1900

Nr. cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVAj

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LEI

•     CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZ

______________ CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

3

«Am exterioare

"      da

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajați exterioare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta

411,337,60

78,163.64

489,551.241

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

411,307.60

78,163.64

489,551.24|

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura

1,831,465,95

347,978.53

2,179,444.48

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

1,831,465.95

347,978.53

2,179,444.48

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de Instalat»

340,185.90

64,635.32

404,821.22

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

340,185.90

64,635.32

404,821.22

4.1.5

DRUMURI

4.1.51.

Lucrări de drumuri

0.00

0.00

0,00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL I Subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

2,583,039.45|         490,777.50(        3,073,816.95|

4.2.1.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

19,580.47

3,720,29

23,300.76

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

19,580.47

3,720.29

23,300.76

4.3.1. I

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

24,801.93

155,338.38

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

130,536.45

24,801.93

155,338.38

4AL '

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

ANSPORT

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

4.5.1.    |

0,00

0.00

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.001

4.6.1 1

_____________________________________________________ACTIVE NECORPORALE

0,00

0.00

O.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL llt. subcap. 4.3*4.4*45+4.6 .... .

^^156.37

519,29971

3,252,456.08

Data: DECEMBRIE 2020


Beneficiar, DGAPI SECTOR 2

Beneficiar:      DGAPI SECTOR 2

Denumire:        „Modernizare, consolidare si reabilitare Liceul C.A. Rosetti - sala de festivilati si anexe"

Adresa:           Str. Giuseppe Garibaldi nr.11, Sector 2, București

Faza;          DAU

„Modernizare, consolidare si reabilitare Liceul C.A. Rosetti ■ sala de festivități si anexe”.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/eu rota cursul BNR


4.87360 ier/euro curs inforeuro al lunii decembrie 2020

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot LEI cu TVA

Val. Tot.

INDICE

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

3,007,409.67

781,231.46

987.49

829.82

CONSTRUCȚII MONTAJ

3,114,023.70

638,957.59

807.65

678.70

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Regim de Suprafața (mp)

12

înălțime

791.13

investiția specifica C+M cu Tva P+E parțial C+M 3.936,17 LEI/mp

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

VALOARE C+M, lei cu TVA

Fonduri proprii ale Primăriei Sector 2

j             100.00%

3,114,023.70

Se propun lucrări de:

ARHITECTURA • lucrări de reparatii, reabilitare, modernizare

REZISTENTA - lucrări de reparatii, reabilitare, modernizare, consolidare

INSTALAȚII ELECTRICE - lucrări de reparatii, reabilitare, modernizare INSTALAȚII SANITARE ■ lucrări de reparatii, reabilitare, modernizare INSTALAȚII TERMICE - lucrări de reparatii, reabilitare, modernizare

Data: DECEMBRIE 2020


Beneficiar, DGAPI SECTOR 2


Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


DGAPI SECTOR 2

„Modernizare, consolidare si reabilitare Liceul C.A. Rosettt - sala de festivități si anexe".

Str. Giuseppe Garibaldi nr.11. Sector 2, București

DAU

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


Categorie cheltuieli

Valoare lucrări lei fara TVA

Cost distribuit pe Nr luni

1

2

3

4

5

Luni 6          7

8

9

10

11

12

Proiectare și inginerie

102,312.90

2

51,156.45

51.156,45

Asistenta tehnica

17,749.00

10

1,774.90

1.774 90

1,774.90

1,774.90

1,774.90

1,774.90

1,774.90

1,774.90

1,774.90

1,774.90

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

0.00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

0.00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

2.583.039.45

10

250,303.95

258,303,95

258,303.95

258,303.95

258,30395

258,303.95

255,303.95

258,303.95

258,303.95

258,303.95

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

19.5B0.47

8

2,447,56

2,447.56

2.447.56

2,447.56

2,447.56

2,447.56

2,447.56

2,447.56

Cheltuieli pentru dotări

0.00

1

0.00

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

15,627,39

10

1,562,74

1,562.74

1,562.74

1,562.74

1,562.74

1,562.74

1,562.74

1,562.74

1,562.74

1,562.74

TOTAL CHELTUIELI LEI FARA TVA

2,738,309.20

12

51,156.45

51,156.45

261,641.58

261,641.58

264,089.14

264,089.14

264.089.14

264,089.14

264,089.14

264,089.14

264,089.14

264,089.14

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

3,258,587.95

12

60,876.17

60,876.17

311,353.48

311,353.48

314,266.08

314,266.08

314,266.08

314,266.08

314,266.08

314,266.08

314,266.08

314,266.08


Eșalonare ANUALA

Valoare lei cu TVA

|Anul I

3,258,587.95|

| TOTAL

3,258,587.95]GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

1

2

3

4

5

Luni 6           7

a

9

10

11

12

Proiectare și inginerie

Asistenta tehnica

• •

■ •

■ ■ ■

" 5

■ ■

Amenajarea terenului

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

t<.'

. 1□. . _ j .    'j.

-

Montaj utilaje tehnologice

’ ■

? S53«!.

■ ■

■ ■ .

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

-

1             /Proiectant:

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J40/152OO/2018

CUI: RO40036283


DEVIZ GENERAL al obiectului de investitii Modernizare Școala Gimnaziala nr. 40 , Corp C1, 820 mp

DEVIZ GENERAL

In mii lei/mii euro la cursul BNR: 4.8736 din data de 04/12/2020

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara

TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

LEI

LEI

LEI

1

I                                                         2

3

5

6

CAPITOLUL1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TEREN

ULUI

1.1.

Obținerea terenului

0|

o

1.2.

Amenajarea terenului

. o|

o

_. _ o

1 3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0

o

o

1.4.

'Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

.                  0|

0j

0

TOTAL CAPITOL 1                       |

__        . Ol

0

0

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECE3A

RE OBIECTIVII

LUI

TOTAL CAPITOL 2

33,140.00]

6,296.00||     39,436.00

CAP

ITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICĂ

3.1.

Studii

5,00G.00

950.00

5,950.00

3 11. Studii de teren

5,000.00

950.00

5,950.00

3 1 2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3 1.3. Alte studii specifice

0.00

0 00

0.00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri si autorizatii

10,000.00

1,900.00

11 900.00

3.3.

Expertizare tehnica

2,500.00

475.00

2,975.00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

1,003.00

190.00

1,190.00

3.5.

Proiectare

65,000.00

12,350 00

77 350.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0 00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

10000.00

1,900 00

11 900.00

3 5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

22,000,00

4,180.00

26,180.00

3 5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,000.00

570.00

3,570.00

3.5,6. Proiect tehnic si detalii oe execuție

30,000.00

5,700.00

35,700.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

32,600.00

0.00

32,000.00

3.7.

Consultanta

42,000.00

7,980.00

49,980.00

3 7.1 Management de proiect pt obiectivul de investitii

28,000.00

5,320.00

33,320.00

3.7.2. Audit financiar

14,000.00

2,660.00

16,660.00

3.8.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

5,000.00

950.00

5,950.00

3 9

Supraveghere tehnica (dirigentie de șantier)

30,000 00

5,700.00

35,700.00

TOTAL CAPITOL 3

I 192,600.00

30,495.00

222,995.00

CAP

ȚOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

' ... . ..... .   —L ..       .. i . , J

4.1.

Construcții si instalatii

1,758,882.00

334.187.00

2,093.069 00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

18,665.00

3,546.00

i 22,211.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

174,017.00

33,063.00

207,080.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita mentaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0 00

45.

Dotări

0 00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

1,951,564.00

370,796.00

2,322,360.00

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

. . . .

5.1 ||Organizare șantier

_||5_1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

106,115.00

17,000.00

20,161.00

3,230.00

126,276.00

20,230.00

VIZAT spf© neschimbate ' SECRETAR,

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

22,103.00

0.00

22,103.00

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul caiitatii lucrărilor de construcții

1,827.00

0.00

1,827.00

5.2.3. Cota aferente ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9,133 00

0.00

9,138.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

9,138.00

0 00

9.138.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

2,000.00

0 00

2,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

87,944.00

16,709.00

104,653 00

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publictate

0.00

0.00

o.ooi

TOTAL CAPITOL 5

216,162.00

36.870.00

253,032 00

CAPITOLUL 6 - CHELTUITLI PENTRU PROBELE TEHNOLOGICE SI TESTE Si PREDARE LA BENEFICIAR

6.1 .||Pregatirea personalului de exploatare

0.00||           O.OOlI           0.00

6.2.||Probe tehnologice si teste

8,300.00|i      1,577.ooj|      9,877.00

TOTAL CAPITOL 6

8,300.00]|      1,577.00|j      9,877.00

TOTAL GENERAL

2,401,666.0011   446,034.00|i 2,847,700.00

Din care C+M

1 827,687.00||    347,259.00|| 2,174,946.00

Data:

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:

DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI întocmit:

Arh. Alexandru Rucareanu

- Wat

spre neschimbare

DEVIZ PE OBIECT

Școala Generala 40, 802nrp_____________________________________________________

DEVIZUL OBIECTULU11: Corp Școala (C1)

In mii lei/ mii euro la cursul BCE 4,8736 Lei/ euro din data de:

04.12.2020

Nn

Crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

1.758.882

334.188

2,093,070

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0

0

0

4.1.2

Rezistenta

469.035

89.117

558 152

4.1.3

Arhitectura

898.984

170.807

1,069.791

|4.1.4

Instalații

390,863

74.264

465.127

Instalam electrice

156.345

29.706

186.051

Instalații sanitare

58.629

11.140

u       69.769

||/nsta/atri de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, lliofrane/

175.888

33.419

209.307

TOTAL 1 ■ subcap. 4.1

1.758.882

334.188

2.093.070

4.2 ||Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

18.666

3.547

22.212

TOTAL II - subcap. 4.2

18.666

3.547

22.212

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

174.017

33.063

207.080

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0

0

0

. 4-5_

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5.+4.G

174.017

33.063

207.080

TOTAL (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1.951.565

370.797

2.322.363

Data:

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:


DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI întocmit:

Arh. Rucareanu Alexand

snre neschimbare

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


Proiectant general:

Professional Acquisitions Consulting Company S.R.L

Titlul proiectului:

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții in vederea Modernizare Școala Gimnaziala nr. 40 Corp C1

Adresa imobil:

Str. Peris, nr. 27

Numărul proiectului:

A436

Data: Decembrie 2020

. Grafice orientative de realizare a investiției

K ■

GRAFIC DE IMPLEMANTARE A INVESTIȚIEI

luna

operauune aesrasuraia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

proiectare

achiziție lucrări

pregătire amplasament

infrastructura si structura

fi

fi

fi

MW

închideri si șarpanta

ow

■ -

7

lucrări de instalatii

a

finisaje

spatii verzi si plantari

O

procurare dotări

recepție si remedieri

In

Investiția va fi implementata in 16 luni, din care 2 luni vor fi destinate proiectării si 2 luni achiziției de lucrări de execuție.

Durata de realizare a lucrărilor de execuție va fi de aproximativ 12 luni calendaristice, in funcție de condițiile climatologice. Este nevoie de mai multi factori meteorologici si climatici (temperatura si umiditate) pentru ca o gama de lucrări sa fie executata:

 • • Lucari de finisaje la exterior nu se pot realiza in perioade cu precipitatii intense sau cu temperaturi situate sub pragurile tehnologice impuse de producătorii de materiale.

 • • Realizarea de suduri in metal sau PPR nu se recomanda când temperaturle scad sub 5°C;

 • • Plantările de arbori in aliniament (nu se pot face plantari in timpul ploilor torențiale sau a temperaturilor care cauzeaza inghetarea solului),

 • • înființări de peluze gazonate (este nevoie de o diferența mica intre temperaturile nocturne si cele pe timp de zi pentru o insamantare corecta a gazonului).Arh. Alexandru RuCareanu

/ /


pre neschimbate •

fi» r» r"T a R ț

Beneficiar: DGAPI Sector 2

Denumire: Modernizare Școala Gimnaziala nr. 40, Corp CI

Adresa beneficiar: Str. Peris nr. 27, București

Faza: DAU

Modernizare Școala Gimnaziala nr, 40

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR 4 8736 lei/euro curs info euro al lunii decembrie 2020; cota T.V.A. 0,1900

Val, Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. EURO cu TVA

EURO/mp cu TVA

EURO/mp fa ra

TVA

VALOARE INVESTIȚII din care:

2.847.700,00

584.311,39

712,57

600,96

CONSTRUCȚII MONTAJ

2.174.946,00

446.270,92

544,23

457,33

2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUNI

12

Investiția specifica C+M cu TVA

3, CAPACITATI

SUPRAFAȚA

820 mp

2.652,37 lei/mp

Proiectant:

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40036283

DEVIZ GENERAL al obiectului de investitii Modernizare Școala Generala nr. 49,   2905 mp

DEVIZ GENERAL ; A !        7       *    |

Suprafața desfasurata 2905 mp cursul BNR: 4.8736______din data de_ 04/12/2020             _

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara

TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

LEI

LEI

LEI

I 1

2

3

5

1          6

CAP

ȚOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TEREN

JLUI

ILL.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

I.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenaiari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

M

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

OOu

0.00

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESA

RE OB1ECTIVU

-UI

;.’ . .• ;

TOTAL CAPITOL 2

36,552.00

6,944.00

43,496.00

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

. ■ .

.. ; ... . . ....

3.1.

Studii

5,840.00

1,111.00

6,959.00

3.1.1. Studii de teren

5,848.00

1,111.00

6,959.00

3 1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0 00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0 00

0.00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri si autorizatii

30,000.00

5,700 00

35,700.00

3.3.

Expertizare tehnica

16.000.00

3 040.00

19,040 00

3.4,

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.5.

Proiectare

168,000.00

31,920.00

199,920.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

28,000.00

5,320 00

33,320.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

60,000.00

11 400.00

71,400.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

70,000 00

13,300.00

83,300.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

65,000.00

0.00

65,000.00

3.7

Consultanta

130,000.00

24,700.00

154,700.00

3.7 1 Management de proiect pt obiectivul de investitii

75,000.00

14,250.00

89,250.00

I

3.7 2. Auditul financiar

55,000.00

10,450.00

65,450.00

3.8.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,61000

2,015.90

12,625.90

3.9.

Supraveghere tehnica (dirigentie de șantier)

43,000.00

8,170 00

51,170.00

TOTAL CAPITOL 3

476,458 00

78,176.91;

554,634.90

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA OE BAZA

4_L

Construcții si instalatii

4,714,550.00

895,764 00|| 5,510,314.00

4.2.

Montaj utilaje echipamente tehnologice si funcționale

37,526.00

7,129.00||    44.655.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

362,328.00

68,842.00||   431,170.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0 00

4.5.

Dotări

0.00

o.bc

0.00

4.6,

Active necorporale

0.00

ooo

0.00

TOTAL CAPITOL 4

5.114,404.0il

971,735.00

6,086,139.00

CAPITOLUL5-ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare șantier

169,919.00

32,284.âl]|-—202,203.61

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

25,00Q,0Q

-TiV^KlOOlI   2$ 750.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

62,949.00

0.00

62,949.00

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

4,813.00

0.00

4,813.00

5.2.3. Cota aferente ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

24,068.00

0.00

24,068.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

24,068.00

0.00

24,068.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

10,000.00

0.00

10,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

235,727 00

44,788.00

280,515.00

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publictate

0.00

0.00

0.00

TOTAL CapiTOL 5

468,595.00

77,072.61

545,667.61

CAPITOLUL 6 - CHELTUITEI PENTRU PROBELE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

12,184 00

2,314.00

14,498.00

TOTAL CAPITOL 6

12,184.00

2,314.00

14,498.00

}                     TOTAL GENERAL

6,108,193.00

1,100,917.00

7,209,110.00

Din care C+M

4,813,628.00

914,587.00

5,728,215 .00

Data:

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:

DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI

întocmit:

Arh. Alexandru Rucareanu

Proiectant,

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40036283


In mii lei/mii euro ia cursul 8CE: 4.8736 Lei/euro din data de; 04-12-20

| Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA |

TVA

Valoare

inclusiv TVA

Lei         1

Lei

Lei

i 1

2                                               i

3

4

5

JCap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

| 4-1

Construcții si instalatii

4,714,550

895,765

5,610,315

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajau exterioare

0

0

0

|4.1.2

Rezistenta

212,367

40,350

252,717

[4.1.3

Arhitectura

3,114,718

591,796

3,706,514

4 1.4

Instalații

1,387,465

263,618

1.651,084

Instalații electrice

566,312

107,599

673,912

instalații sanitare

254,841

48,420

303,260

Instalata de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv. intranet

566,312

107,599

673,912

TOTAL I - subcap 4.1

4,714,550

895,765

5,610,315

4-2 ||Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

37,527

7,130

44,657

TOTAL II - subcap. 4.2

37,527

7,130

44,657

4-3

Utilaje, echipamente te'hnologice si funcționale care necesita montai

362,329

68,842

431,171

4-4

Utilaje, echipamente te'hnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0

0

0

4-5_

L 2

Dolari

0

0

0

Active necorporafe

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3 M.4+4.5.+4.6

362,329

68.842

431,171

TOTAL (TOTAL 1+TOTAL ll+TOTAL III)

5,114 ,406

971,737

6,086,143


Data:

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:

DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI


întocmit:

Arh. Rucareanu Alexa\
GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Proiectări! general:

Professional Acquisitions Consulting Company S.R.L

Titlul proiectului:

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții in vederea Modernizării Scolii Gimnaziale nr. 49

Adresa imobil:

Str. Vatra Luminoasa, nr. 99

Numărul proiectului:

A435

Data: Decembrie 2020

Grafice orientative de realizare a investiției

GRAFIC DE IMPLEMANTARE A INVESTIȚIEI

operațiune desfasurata

luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

proiectare

■ ■

achiziție lucrări

pregătire amplasament

infrastructura si structura

SI

inchideri si șarpanta

■ ■

lucrări de instalatii

finisaje

spatii verzi si plantari

procurare dotări

I

recepție si remedieri

Investiția va fi implementata in 16 luni, din care 2 luni vor fi destinate proiectării si 2 luni achiziției de lucrări de execuție.

Durata de realizare a lucrărilor de execuție va fi de aproximativ 12 luni calendaristice, in funcție de condițiile climatologice. Este nevoie de mai multi factori meteorologici si climatici (temperatura si umiditate) pentru ca o gama de lucrări sa fie executata:

 • • Lucari de finisaje la exterior nu se pot realiza in perioade cu precipitatii intense sau cu temperaturi situate sub pragurile tehnologice impuse de producătorii de materiale.

 • • Realizarea de suduri in metal sau PPR nu se recomanda când temperaturle scad sub 5°C;

 • • Plantările de arbori in aliniament (nu se pot face plantari in timpul ploilor torențiale sau a temperaturilor care cauzeaza înghețarea soiului);

 • • înființări de peluze gazonate (este nevoie de o diferența mica intre temperaturile nocturne si cele pe timp de zi pentru o insamantare corecta a gazonului).

Beneficiar: DGAPI Sector 2

Denumire: MODERNIZARE ȘCOALA GENERALA NR. 49

Adresa beneficiar: Str, Luigi Gavlani nr. 20, sector 2, București

Faza: DALI

MODERNIZARE ȘCOALA GENERALA NR. 49

PRINCIPALIi INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR 4.8736 lei/euro curs inforeuro al lunii decembrie 2020; cota T.V.A. 0,1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. EURO cu TVA

EURO/mp cu TVA

EURO/mp fara TVA

VALOARE INVESTIȚII din care:

7,209,110.00

1,479,216.59

509.19

431.43

CONSTRUCȚII MONTAJ

5,728,215.00

1,175,355.99

404.59

339.99

2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUNI

12

Investiția specifica C+M cu TVA

3. CAPACITATI

SUPRAFAȚA

2,905 mp

1,971.84 lei/mp

Proiectant:

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40036283


DEVIZ GENERAL al obiectului de investitii MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 62

CORP C1                     2.270,05 mp


1 euro= 4,8736 lei

Nr, crt.

Denumirea capitolelor de lucrări

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1,1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0 00

r         0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

46,846.80

8,900.89

55,747 69

TOTAL CAPITOL 2

46,846.80

8,900.89

55,747.69

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0,00

0.00

0.00

3.2.

Documentații-suportșî cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

0.00

0.00

0.00

3.3.

Proiectare si engineering

170,000.00

32,300.00

202,300.00

3.3.1

Studiu de fezabilitate/ DAL!

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.3.2

Documentatii avize acorduri si autorizatii

5,000.00

950.00

5,350.00

3.3.3

Proiect tehnic

110,000.00

20,900.00

130,900.00

3.3.4

Detalii de execuție

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.3.5

Verificator proiecte

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.3.6

Documentatii avize, acorduri si autorizatii faza PT+PAC

5,000.00

950.00

5,950.00

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

135,000.00

0.00

135,000.00

3.5.

Consultanță

255,000.00

48,450.00

303,450.01

3.5 1

Audit Financiar

120,000.00

22,800.00

142,800.00

3.5.2

Management proiect

135,000.00

25,650.00

160,650.00

3.6.

Asistenta tehnica

65,000.00

12,350.00

77,350.01

3.6.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,000.00

1,900.00

11,900 00

3.6.

Supravegherea tehnica (diriginte de santier.inginer)

55,000.00

10,450.00

65,450.00

TOTAL CAPITOL 3

625,000.00

93,100.00

718,100.02

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

6,117.784.75

1,162,379.10

7,280,163.85

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

63,884.87

12,138.13

76,023.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

425,899.15

80,920.84

506,819.99

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

6,607,568.77

1,255,438.07

7,863,006.84

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

69,862.50

13,273.88

83,136.38

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

54,862.50

10,423.88

65.286.38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

15,000JD-

\ 17,850.00

nescV"^

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

125,667.58

0.00

125,667.58

5 2 1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5 2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

15,708.45

0.00

15,708.45

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

15,708.45

0.00

15,708.45

5 2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

31,416.89

0.00

31,416.89

5.2,5. Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizația de construire/desființare

62,833.79

0.00

62,833.79

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

330,378.44

62,771.90

393,150.34

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

12,000.00

2,280.00

14,280.00

TOTAL CAPITOL 5

537,908.52

78,325.78

616,234.30

TOTAL

7,817,324.09

1,435,764.74

9,253,088.85

CAPITOLUL G Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

5,000.00

950.00

5.950.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

10,000.00

1,900.00

11,900.00

TOTAL CAPITOL G

15,000.00

2,850.0(i

17,850 00

TOTAL GENERAL

7,832,324.09

1,438,614.74

9,270,938.85

din care: C+M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6,283,378.92

1,193 842.00

7,477,220.92

Data;

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor;

DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI

VIZAT ve neschimbare SECRETAR.

FORMULAR F2


rrc lectant,

Professionai Acquisition Censul ting Company SRL 340/15200/2018

CUI: RO4CO36283

Nr. 1 / 17.12.2020MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 62, CORP CI


2270,05 mp


CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrăriINr. cap./l 1 subcap. | i deviz | 1 general 1 । 1

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoarea i cheltuielilor 1 pe obiect f (exclusiv TVA) 1

Din care:

O.M

iei         1

iei

1                1                1

2

3                 1

4

1     1.2     1

Amenajarea terenului

0.00 I

0.00

!     1.3    1

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00 |

0.00

1     1.4 t

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0-00 | 1

0,00

2           1

Realizarea utilităților necesare obiectivului

46846.80 ț

46846.80

,                                                                       1

2.001     MODERNIZARE CORP CI ȘCOALA GIMNAZIALA NR.62

46846.80 l

46846.80

1     3.5 l

Proiectare

1

4             1

Investiția de baza

6117784.75 1

-               -            1

6117704.75

1                                               1

4.1    Construcții si instalațiile aferente acestora

6117784.75 1

6117784.75

1                                                                       1

4.1,001 MODERNIZARE CORP CI ȘCOALA GIMNAZIALA NR.62

6117784.75 |

6117784 . 75

1                                               i

1                                   1

----------------------------•------— --- ---.------ -- -------------------

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

_      __        _„j

425999,15 1

.           .         ... i

425899.15

1                                               1

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.00 (

—-------— -- --- —----■----------- — —--- — -------- --------

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente

0.00 i

1

------------------------------------ ------— --------- —------------- 4.5 Dotări

0.00 |

.                                               1

4.6 Active necorporale

D.00 1

'     5.1     <

Organizare de șantier

69862.50 f

■                                              1

69862.50

5,1.1 Lucrări da construcții si instalatii aferente organizații de șantier

54B62.50 1

54862,50

i

5.1.1.001 MODERNIZARE CORP CI ȘCOALA GIMNAZIALA NR.62

54862.50 1 _ _ — —. ----1 _

54862.50

0.00 I' 5.1,2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

__ ---- ,------- ---------- ---------- ---------- —-----------------

1    6.2 I Probe tehnologice si teste

----- --    --        -  --   -- --   i-'

1                            0.00 |

0.00

I TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

1      6607568.77 |

6607568.77

■Taxa pe valoarea adaugata

|        1255438.07 |

1255438.07

'TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

।       7 8 63 00 6.84 i

7863006.84
GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


Proiectant general:

Professional Acquisitions Consulting Company S.R.L

Titlul proiectului:

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții in vederea modernizării scolii gimnaziale nr. 62, Corpi

Adresa imobil:

Str. Potarnichii, nr. 3, sector 2, București

Numărul proiectului:

A-34

Data' Decembrie 2020

Grafice orientative de realizare a investiției

GRAFIC DE IMPLEMANTARE A INVESTIȚIEI

operațiune desfasurata

luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

proiectare

achiziție lucrări

pregătire amplasament

infrastructura si structura

I ’

■ a®

H

închideri si șarpanta

O

o

f

lucrări de instalatii

I

finisaje

• -

spatii verzi si plantari

procurare dotări

recepție si remedieri

I1? / ’

Investiția va fi implementata in 16 luni, din care 2 luni vor fi destinate proiectării si 2 luni achiziției de lucrări de execuție.

Durata de realizare a lucrărilor de execuție va fi de aproximativ 12 luni calendaristice, in funcție de condițiile climatologice. Este nevoie de mai multi factori meteorologici si climatici (temperatura si umiditate) pentru ca o gama de lucrări sa fie executata:

 • • Lucrări de finisaje la exterior nu se pot realiza in perioade cu precipitatii intense sau cu temperaturi situate sub pragurile tehnologice impuse de producătorii de materiale.

 • • Realizarea de suduri in metal sau PPR nu se recomanda când temperaturle scad

sub 5°C;

 • • Plantările de arbori in aliniament (nu se pot face plantari in timpul ploilor torențiale sau a temperaturilor care cauzeaza inghetarea solului);

 • • înființări de peluze gazonate (este nevoie de o diferența mica intre temperaturile nocturne si cele pe timp de zi pentru o insamantare corecta a gazonului).

Arh. Rodica Hala,


Beneficiar: DGAPI Sector 2

Denumire: MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 62 CORP CI

Adresa beneficiar: Str. Luigi Gavlani nr. 20, sector 2, București

Faza: DALI

MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 62 CORP CI

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMIC1

In lei/euro la cursul BNR 4.8736 lei/euro curs inforeuro al lunii decembrie 2020; cota T.V.A. 0,1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot, EURO cu TVA

EURO/mp cu TVA

EURO/mp fara TVA

VALOARE INVESTIȚII din care:

9,270,938.85

1,902,277.34

837.98

707.95

CONSTRUCȚII MONTAJ

7,477,220.92

1,534,229.50

675.85

567.94

2, DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUNI

12

Investiția specifica C+M cu TVA

3. CAPACITATl

SUPRAFAȚA

2,270.05 mp _

_________3,293.85 lei/mp_________

Proiectant:

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40036283


DEVIZ GENERAL al obiectului de investitii

MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 62


CORP C2

2.211 mp

1 sure- 4,873b lei

Nr. ort.

Denumirea capitolelor de lucrări

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1 3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0 00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

46,846.20

8,900.78

55,746.98

TOTAL CAPITOL 2

46,846.20

8,900.78

55,746.98

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

u.OO

0.00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

0.00

0.00

0.00

3.3.

Proiectare si engineering

170,000.00

32,300.00

202,300.00

3.3.1

Studiu de fezabilitate/ DALI

15,000.00

2,850.00

17 850.00

3.3.2

Documentatii avize acorduri si autorizatii

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3.3

Proiect tehnic

110,000.00

20,900.00

130,900.00

3.3.4

Detalii de execuție

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.3.5

Verificator proiecte

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.3.6

Documentatii avize, acorduri si autorizatii faza PT+PAC

5,000.00

950.00

5,950.00

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

135,000.00

0.00

135,000.00

3.5.

Consultanță

255,000.00

48,450.00

303,450.01

3.5.1

Audit Financiar

120.000.00

22,800.00

142,800.00

3.5.2

Management proiect

135,000.00

25,650.00

160,650.00

3.6.

Asistenta tehnica

65,000.00

12,350.00

77,350.01

3.6.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,000.00

1.900.00

11,900.00

3.6.

Supravegherea tehnica {diriginte de santier.inqiner)

55,000.00

10,450.00

65,450.00

TOTAL CAPITOL 3

625,000.00

93,100.00

718,100.02

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

6,283,548.32

1.193,874.18

7,477,422.50

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

35.272.35

6,701.84

41,974.70

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

235,152.35

44,678.95

279,831.30

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0 00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

6,553,973.53

1,245,254 97

7,799,228.50

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

54,735.00

10,399.65

65,134.65

5.1 1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

42,735.00

8,119.65

50,854.65

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

12,000.00

2,280.00

14,280 00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

128,168.05

0.00

128,168.05

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

16,021.01

0.00

16,021.01

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

16,021.01

0.00

16,021.01

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

32,042.01

0.00

32,042.01

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfiinjare

64,094.02

0.00

64,034.02

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

327,698.68

62,262.75

389,961.42

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

14,000.00

2,660.00

16,660.00

TOTAL CAPITOL 5

524,601,72

75,322.40

599,924.12

TOTAL

7,750,421.45

1,422,578.15

9,172,999.62

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

5,000.00

950.00

5,950.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

10,000.00

1,900.00

11,900.00

TOTAL CAPITOL 6

15,000.00

2,850.00

17,850.00

TOTAL GENERAL

7,765,421.45

1,425,428.15

9,190,849.62

din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

6,408,402.37

1,217,596.45

7,625,998.82

Data:

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:

DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI

Proiectant,

Professioxnal Acquisition Consulting Cor.pany SRL J40/15200/2018

CUI: ROI0036203

Nr. 1 / 17,12,2020

MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 62, CORP C2

2.211 mpCENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări

INr. cap./'

|      Valoarea |

1 cheltuielilor {

I     pe obiect 1

1 (exclusiv TVA) i

Din care:

C+M

। subcap

1 deviz

, genera:

1

l     Denumirea capitolelor de cheltuieli

> 1

1          lei           ,

lei

1 1

1                                                                              2

i" ------- — 1"

l                  3                    1

4

1      1 .2

1 Amenajarea terenului

1          '                        ■           ■ |          "

[                0.00 1

0.00

1     1.3

' — —---- — —--- --------- -----—-------------- ---------—----—

1 Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1" ■                   ■ 1

I                0.00 |

0.00

1     1.4

1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

I                  ,             .         .             1 1 "

|           0.00)

0.00

1        2

|----------- ---------- ----- ---------------—-- - ------------- -----------'

i Realizarea utilităților necesare obiectivului

. J — -----—  1 —

|         46946.20 |

46846.20

l 2.001     MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR.62

|         46846.20 |

46846.20

1    3.S

I Proiectare

1                                                                                1

1          4

1 Investiția de baza

I      6283548.32 |

62B3548.32

1 4.1 Construcții si instalațiile aferente acestora

l                     1            ■          '            l ■'

6283548.32 1

6283548,32

< 4.1.001 MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR.62

6283548.32 |

6263548.32

i 4,2    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1--------------1----

l                0.00 ]

0.00

1 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1---- -                        .

I                        0.00 1

1 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente । . . . . . .

1                                       ■                   )

I                     0.00 i

1 4.5 Dotări

! 1

1            0.00!

1 4.6 Active necorporale

1                                                                               1

1                0.00 I

5. :

i Organizare de șantier

1                                                         ■                    1 '

1         54735.00 1

54735.00

i 5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

l         54735.00 !

54735.001

1 5.1.1.001 MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR.62

|         54735.00 1

54735.001

1

1 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

l                                         ■                i ■

I                    0.00 |

0.00

1     6.2

i Probe tehnologice si teste

) —----- -  - - — 1 ---

1            0.001

0.00

1 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

6553973.53)

6553973.53

! Taxa pe

valoarea adaugata

1        1245254.97 |

1245254.97

lTOTAL VALOARE {inclusiv TVA)

7799228.50 i

7799228.50 I

aeh. Roalca Hal.


GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Proiectant general:

Professional Acquisitions Consulting Company S.R.L


Titlul proiectului:

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții in vederea modernizării scolii gimnaziale nr. 62, Corp2

Adresa imobil:

Str. Potarnichii, nr. 3, sector 2, București

Numărul proiectului

A-35

Data: Decembrie 2020

Grafice orientative de realizare a investiției

om ®

GRAFIC DE IMPLEMANTARE

■ A INVESTIȚIEI

I

:

operațiune desfasurata

luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

proiectare

achiziție lucrări

■ ■

pregătire amplasament

infrastructura si structura

rc

inchideri si șarpanta

lucrări de instalatii

finisaje

_

spatii verzi si plantari

i

procurare dotări

recepție si remedieri

. ': . ■

investiția va fi implementata in 16 luni, din care 2 luni vor fi destinate proiectării si 2 luni achiziției de lucrări de execuție,

Durata de realizare a lucrărilor de execuție va fi de aproximativ 12 luni calendaristice, in funcție de condițiile climatologice. Este nevoie de mai multi factori meteorologici si climatici (temperatura si umiditate) pentru ca o gama de lucrări sa fie executata:

 • • Lucrări de finisaje la exterior nu se pot realiza in perioade cu precipitatii intense sau cu temperaturi situate sub pragurile tehnologice impuse de producătorii de materiale.

 • • Realizarea de suduri in metal sau PPR nu se recomanda când temperaturle scad sub 5°C;

 • • Plantările de arbori in aliniament (nu se pot face plantari in timpul ploilor torențiale sau a temperaturilor care cauzeaza înghețarea solului);

 • • înființări de peluze gazonate (este nevoie de o diferența mica intre temperaturile nocturne si cele pe timp de zi pentru o insamantare corecta a gazonului).

Arh.Beneficiar: DGAPI Sector 2

Denumire: MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 62 CORP C2

Adresa beneficiar: Str. Luigi Gavlani nr. 20, sector 2, București

Faza: DALl

MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 62 CORP C2

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOM1CI

In lei/euro la cursul BNR 4.8736 lei/euro curs inforeuro al lunii decembrie 2020; cota T.V.A. 0,1900

Val. Tot. LEI cu

TVA

Val. Tot. EURO cu TVA

EURO/mp cu TVA

EURO/mp fara TVA

VALOARE INVESTIȚII din care:

9,190,849.62

1,885,844.06

852.93

720.65

CONSTRUCȚII MONTAJ

7,625,998.82

1,564,756.81

707.71

594.71

| 2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUNI

12

Investiția specifica C+M cu TVA

3. CAPACITATI

SUPRAFAȚA

2,211 mp__

3,449.11 lei/mp

Proiectant:

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40036283


DEVIZ GENERAL al obiectului de investitii

Modernizare Școala Generala Ghica Voievod Corp C1, 3240 mp

DEVIZ GENERAL


In mii lei/ mii euro la cursul BNR: 4.8736

din data de

44,169,00

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare

inclusiv TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3.00

5.00

i 6.00       |

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1. ||Obtinerea terenului

|            0.00

0.00||

0.00

1.2. ||Amenajarea terenului

0.00

O.OOlI

0.00

1.3.

[Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

[            0.00

0.00II

0.00

1.4 ||Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilitatiior

0.00

O.OOlI

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00||

0.00

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVU

LUI

TOTAL CAPITOL 2

36,552 00

6,944.0G||     43,496.00

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Si ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

3,900.00

741.00jj      4,641.00

3.1.1. Studii de teren

3,900.00

741.00

4,641.00

3.1 2. Raport privind impactul asupra mediului

o.ooi

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri si autorizatii

20,000.00

3.800.00

23,800.00

3.3.

Expertizare tehnica

16,000.00

3,040.00

19,040.00

3,4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

3,900.00

741.00

4,641.001

3.5.

Proiectare

196,800.00

37,392.00

234,192.00|

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

000

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

39,000.00

7.410.00

46,410.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8,000.00

1,520.00

c

),520.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

89,800.00

17,062.00

106,862.00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

120,000.00

0.00

120,000.00

3.7.||Consultanta

220,000.00

41,800.00

261,800.00

||3.7.1. Management de proiect pt obiectivul de investitii

105,000.00

19,950.00

124,950.00

]|3 7.2. Audit financiar

115,000.00

21,850.00

136,850.00

3.8.||Asistenta tehnica din partea proiectantului

9,200.00

1,748.00

10,948.00

3.9. ||Supravegehre tehnica (dirigentie de șantier)

34,000.00

6,460.00

40,460.00

TOTAL CAPITOL 3

623,800.00

95,722 00

719,522.00

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

: .

4.1.

Construcții si instalatii

5,258,225.00

999,062.00

6.257,287.00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

41,576.00

7,899.00

49,475.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

405,569.00

77,058.00

482,627.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

I 5,705,370.00

1,084,019.00

6,739,389 00

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

5.1.[[Organizare șantier

|    173,565.00||     32,976.00

206,541 00

Ld

5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

|     25,000.00|j      4,7.5009

\750.G0|

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

60,973.00

0.00

60,973.00

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

o’.oo

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

5,361 .00

0.00

5,361.00

5.2.3. Cota aferente T§C pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

26,806.00

0.00

26,806.00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

26,806.00

0.00

26,806,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

2,000.00

0.00

2,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

262,911.00

49,953.00

312,864.Oflj

5.4,

Cheltuieli pentru informare si publictate

0.00

0.00

o.ooj

TOTAL Capitol s

497,449.00

82,929.00

580.378.00l

CAPITOLUL 6 - CHELTUJTLi PENTRU PROBELE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1.| Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

o.oo|

6.2. ||Probe tehnologice si teste

12,184.00

2,314.00

14,498.00|

TOTAL CAPITOL 6

12,184.00

2,314.00

14", 498.00|

TOTAL GENERAL

6,875,355.00

1,271,928,00

8,147,283.00]

Din care C+M

5,361,353.00

1,018,655.00

6,380,008.00]

ACTUALIZARE                ........... ||        0.00


Data:

17.12.2020

Beneficiar/ investitor:

DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI

întocmit:

Arh. Alexandru RucareanuProiectant,

Professional Acquisition Consulting Company SRL J40/15200/2018

CUI: RO40036283

DEVIZ PE OBIECT

Școala Generala 30 Ghica Voievod, 3240mp

DEVIZUL OBIECTULU11: Corp Școala (C1)

In mii lei/ mii euro la cursul BCE: 4,8736 Lei/ euro din data de:       04.12.2020

Nr.

Crt,

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

|Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4-1

Construcții si instalatii

5.258.225

999.063

6.257.287

4.1,1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0

0

0

4.1.2

Rezistenta

236.857

45.003

281.860

|4.1.3

Arhitectura

3.473.302

660.041

4.133.943

|4.1.4

Instalații

1.647.465

294.018

1.841.484

Instalații electrice

631.619

120.008

751.626

instalata sanitare

284.228

54.003

338.232

Instalata de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

631.619

120.008

751.626

TOTAL I - subcap. 4.1

5.258.225

999,063

6.257.287

4.2 |[Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

41.576

7.899

49.475

TOTAL II - subcap. 4.2

41.576

7.899

49.475

43

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

405.569

77.058

482.627

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

\ 4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4*4.5.+4.6

405.569

77.058

482.627

TOTAL (TOTAL H-TOTAL ll+TOTAL III}

5.705.370

1.084.020

6.789.390

Data: 17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:


DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI întocmit:

Arh. Rucareanu Alexan


GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


Proiectant general

Professional Acquisitions Consulting Company S.R.L

Titlul proiectului:

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții in vederea Modernizare Școala nr. 30 “Grigore Ghica Voievod”, Corp C1

Adresa imobil:

Str. Laptari Tei, nr, 23

Numărul proiectului:

A437

Data: Decembrie 2020

Grafice orientative de realizare a investiției

GRAFIC DE IMPLEMANTARE A INVESTIȚIEI

operațiune desfasurata

luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

proiectare

achiziție lucrări

pregătire amplasament

B

infrastructura si structura

O

-

s

r-

inchideri si șarpanta

lucrări de instalatii

■■■■

iJS

finisaje

spatii verzi si plantari

feri

procurare dotări

recepție si remedieri

Investiția va fi implementata in 16 luni, din care 2 luni vor fi destinate proiectării si 2 luni achiziției de lucrări de execuție.

Durata de realizare a lucrărilor de execuție va fi de aproximativ 12 luni calendaristice, in funcție de condițiile climatologice. Este nevoie de mai multi factori meteorologici si climatici (temperatura si umiditate) pentru ca o gama de lucrări sa fie executata:

 • • Lucari de finisaje la exterior nu se pot realiza in perioade cu precipitatii intense sau cu temperaturi situate sub pragurile tehnologice impuse de producătorii de materiale.

 • • Realizarea de suduri in metal sau PPR nu se recomanda când temperaturle scad sub 5°C;

 • • Plantările de arbori in aliniament (nu se pot face plantari in timpul ploilor torențiale sau a temperaturilor care cauzeaza înghețarea solului);

 • • înființări de peluze gazonate (este nevoie de o diferența mica intre temperaturile nocturne si cele pe timp de zi pentru o insamantare corecta a gazonului).


Beneficiar: DGAPI Sector 2

Denumire: Modernizare Școala Generala Ghica Voievod, Corp CI

Adresa beneficiar: Str. Laptari Tei nr. 23, București

Faza: DALI

Modernizare Școala Generala Ghica Voievod

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOM1CI

In lei/euro la cursul BNR 4.8736 lei/euro curs info euro al lunii decembrie 2020; cota T.V.A. 0,1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. EURO cu TVA

EURO/mp cu TVA

EURO/mp fara TVA

VALOARE INVESTIȚII din care:

8.147.283,00

1.677.257,67

517,67

435,41

CONSTRUCȚII MONTAJ

6.380.008,00

1.309.095,53

404,03

339,53

2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUNI

12

Investiția specifica C+M cu TVA

3. CAPACITATI

SUPRAFAȚA

3240 mp

1.969,13 lei/mp

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40036283

DEVIZ GENERAL al obiectului de investitii

MODERNIZARE SALA DE SPORT COLEGIULUI

NATIONAL SPIRU HARET,        972,66 mp

1 euro = 4,8736 lei

Nr. crL

Denumirea capitolelor de lucrări

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea fa starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

28,908.11

5,492.54

34,400.65

TOTAL CAPITOL 2

28,908,11

5,492.54

34,40065

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0,00

0.00

O.Ou

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

0.00

0.00

0.00

3.3.

Proiectare si engineering

120,000.00

22,800.00

142,800.00

3.3 i

Studiu de fezabilitate/ DALI

15,000.00

2,850.00

17,850 00

3.3.2

Documentatii avize acorduri si autorizatii

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3 3

Proiect tehnic

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.3.4

Detalii de execuție

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.3.5

Verificator proiecte

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.3.6

Documentatii avize, acorduri si autorizatii faza PT+PAC

5,000.00

950.00

5,950.00

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

47,000.00

0.00

47,000.00

3.5.

Consultanță

91,000.00

17,290.00

108,290.01

3.5.1

Audit Financiar

48,000.00

9,120.00

57,120.00

3.5.2

Management proiect

43,000.00

8.17G.00

51,170.00

3.6.

Asistenta tehnica

75,000 00

14,250.00

89,250.01

3.6.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.6.

Supravegherea tehnica (diriginte de santier.inginer)

65,000.00

12,350.00

77,350.00

TOTAL CAPITOL 3

333,000.00

54,340.00

387,340.02

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4 1

Construcții și instalații

3,097,922.10

588,605.20

3,686,527.30

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

15,251.64

2,897.81

18,149.46

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

101,677.62

19.318.75

120,996.37

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,214,851.36

610,821.76

3,825,673.12

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

60,425.00

11,480.75

71,905.75

5.1 1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

40.425.00

48,105.75

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

20,000.0$

2^,800.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

63,650.14

12,093.53

75.743.66

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

7,956.27

0.00

7,956.27

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

7,956.27

0.00

7,956.27

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

15,912.53

0.00

15,912.53

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

31,825.07

0.00

31,325.07

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

160,742.57

30.541.03

191,283.66

5.4.

Cheltuieli pentru informare și oublicitate

12,000.00

2,280.00

14,280.00

TOTAL CAPITOL 5

296,817.71

56,395,36

353,213.07

TOTAL

3,873,577.18

727,049.66

4,600,026.86

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

10,003 00

1.9C0.00

11.900.00

6.2.

Probe tehnologice și tesle

15 000.00

2,850.00

17,850.00

TOTAL CAPITOL 6

25,000.00

4,750.00

29,750,00

TOTAL GENERAL

3,898,577.18

731,799.66

4,630,376.86

din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4-1 + 4.2 + 5.1.1)

3.182,506.85

604,676.30

3,787,183.16

Data:

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:

DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI

întocmit:     / i

Arh. Rodica Hala,

proiectant,

Professtonal Acqjisition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CU!: RO40036293

Nr. 1 / 17,12.2020


MODERNI ZARE SALA SPORT COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET", 972,66 mp

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

iKr. cap

l subcap.

1 deviz

l general

/ 1

1

Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

|      Valoarea |

l cheltuielilor 1

'     pe obiect !

I (exclusiv TVA) ।

Din care: 1

C+M

1

1                                                                                                                         1

l          lei           1

lei          l

1             1

1                                                                     2

1                      3                        1

4

1     1-2

1 Amenajarea terenului

1            0,00|

0.00 I

1.3

_ ।---- - ---- ------- ----------------- ------ ------ ----

1 Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea

i nitiala

|                            0 . 00 I

0,00 1

:     1.4

1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

1             ----- ---) -

|                  0.00 1

0.00 |

1      2

l

I Realizarea utilităților necesare obiectivului

F                                                            1

{         28908.11 |

28908.11 |

I

1 2.001     MODERNIZARE SALA SPORT COLEGIUL NATIONAL "SPIRU KARET1

1                                                                                i

|         28908,11 |

28908.11 |

3.5

1 Proiectare

1 “                                            i

1

:        4

1 Investiția de baza

1                                                                                !

I      1287807,00 j

1287807.00 ,

1 4.1    Construcții si instalațiile aferente acestora

1 4.1.001 MODERNIZARE SALA SPORT COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET"

। -।

1287807.00 1

|      1287807.00 |

1287807.00 |

1287807,00 1

1 1.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

|                0.00 ■

0.00 |

1 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

I                                  ""                      1

0,00 1

f 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

montaj $i echipamente

1                0.00 |

’ 4.5 Dotări

0,00 1

1 4.6 Active necorporale

1         '                 ■“       1

1                0.00 |

5.1

1 Organizare de șantier

1 ■                                                                      1

I         40425.00 1

40425.00 !

1 5,1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de i 5.1,1.001 MODERNIZARE SALA SPORT COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET"

șantier

1                       '                                                       1

i         40425.00 |

|         40425.00 |

40425.00 |

40425.00 1

I1  —  —  . —    ..               ,

1 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1                 "                                         ।

l            0.00!

0.00 l

1     6.2

l ""'                                           ■■

I Probe tehnologice si teste

1                                                                                1

0.00 l

0.00 |

i                 ---- —       ----- -------- -  ------ ------ ------ ---

1 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

1      1357140.11 1

1357140.11 I

Taxa pe

valoarea adaugata

1       257856.62 |

257856.62 (

1 TOTAL VALOARE {inclusiv TVA)

|      1614996.73 ।

1614996.73 |

întocmit: arh. Rodica Hal.


Proiectant,

Profesaicnai Acquisition Consulting Company SRL J4C/15200/2018 CUI; RO40036283

Nr. 1 / 17.12,2020


MODERNIZARE SALA SPORT COLEGIUL NATIONAL "SPIRO HARET", 972, 66 mp

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări


1       Nr.          1

lcap./subcap. 1

1    Valoarea

(deviz generali           Cheltuieli pe categoria de lucrări

1 (exclusiv TVA}

1                                                                  i

I         lei

III           2

1                  3

। । .. .. .. --- ---- . , . ! . ----

i     1,2       1 Amenajarea terenului                                                                                                 1

।    1.3      1 Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala                               !

1    1.4      1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

1 । . . .

1    2        i Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investitii

1

t              l SHO138 BRANȘAMENT ELECTRIC

28903.11

1                                                 !

1                                                  1

1                | TOTAL Cap. 1,2 + 1,3 + 1.4 + 2

1                                                  1

i

I        28908.11

1

।                      j                   ..       ...       __                         —     _ _      --- ----- — ■ - -                                                           r                       - -

1     4.1       I Construcții si instalațiile aferente acestora                                                                    (

1    4.1.1    I Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

1     4.1.2    l Rezistenta

l             0.00

i    4.1.3    1 Arhitectura

1      1046643.37

1               I SK0018 LUCRĂRI DESFACERI

1

I        73348.94

1              1 SH0028 LUCRĂRI R1DR0I2OLAII SI TERMO1ZOL

!       275581.01

1              1 SH0038 AMENAJARI EXTERIOARE

î         6613.07

i               ! SR0G48 COMPARTIMENTĂRI

1          6706.42

1               | SH0058 FINISAJE EXTERIOARE

84994.16

I               1 SH0068 FINISAJE INTERIOARE

1       151395,50

(               | SH0078 FINISAJE PLAFOANE

56146.97

1 SH0088 FINISAJE PARDOSELI

301861.96

1               1 SH0098 TÂMPLARII INTERIOARE

I        30734.77

1               1 SH0108 TÂMPLARII EXTERIOARE

1        59260.57

4.1,4     . Instalații

i       241163.63

i               1 4. 1.4.1 Instalații electrice

l                              -

I       172927.65

।              ! SHOl’8 INSTALAT!! ELECTRICE CURENTI SLABI

1        58544.71

l               1 SU0128 INSTALAȚII ELECTRICE

1        67695.75

| SH0168 DETECȚIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

1        26697,19

1               1 4.1.4.2 Instalații sanitare

[        26886.16

1              1 SH0L4B INSTALAȚII STINGERE INCENDIU

1         7650.40

1              1 SH0158 INSTALAȚII SANITARE INTERIOARE

1        19235.76

1              14,1.4.3 Instalații termice

l

J        41349.82

i               i SH0178 INSTALATEI TERMICE

।-------------।------------------------------------------------------------------------------------------------------

41349.82

----।----------------

Proiectant,

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J4 0/15200/2016

CUI: RQ400362B3

Nr. i / 17.12,2020


MODERNIZARE SALA SPORT COLEGIUL NATIONAL "SPTRU HARET", 972,66 mp

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrăriNr.  |                                II

cap./subcap. 1 deviz generali

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea     1

(exclusiv TVA) |

lei          |

1                   1

2

3                        .

TOTAL I

1287807.00 !

1

4,2

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

1

1

1

1

TOTAL II

0.00 |

4.3         (

Procurare

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

care necesita montaj

0.00 |

1

4.4         1

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

care nu necesita montaj

si echipamente de transport        l

0.00 1

4.5         1

Dotări

1

0.00 1

1

4.6         I

Active necorporale

0.00 |

TOTAL III

1

1

0.00 J

5.1         |

Organizare de șantier

i

1

SHOl^S ORGANIZARE ȘANTIER

1

40425,00 (

1

TOTAL Cap. 5.1

40425.00 l

6.2         1

Probe tehnologice si teste

1

TOTAL IV

I

0,00 |

1

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

1

i

I

1357140.11 1

1

Taxa pe valoarea adaugata

1

1

257856.62 [

1

-------------।

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

-----------------------------------|-

1

1614996.73 |

1

---------------।

întocmit: arh, Rodica

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Proiectant general:

Professional Acquisitions Consulting Company S.R.L

Titlul proiectului:

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții in vederea modernizării corpului Sălii de sport C1 al Colegiului National Spiru Haret


Adresa imobil:

Str. Italiana, nr. 17, sector 2, București

Numărul proiectului:

A-36

Data: Decembrie 2020

Grafice orientative de realizare a investiției

operațiune desfasurataproiectare

achiziție lucrări pregătire amplasament

Investiția va fi implementata in 16 luni, din care 2 luni vor fi destinate proiectării si 2 luni achiziției de lucrări de execuție.

Durata de realizare a lucrărilor de execuție va fi de aproximativ 12 luni calendaristice, in funcție de condițiile climatologice. Este nevoie de mai multi factori meteorologici si climatici (temperatura si umiditate) pentru ca o gama de lucrări sa fie executata:

 • • Lucrări de finisaje la exterior nu se pot realiza in perioade cu precipitatii intense sau cu temperaturi situate sub pragurile tehnologice impuse de producătorii de materiale.

 • • Realizarea de suduri in metal sau PPR nu se recomanda când temperaturle scad

sub 5°C;

 • • Plantările de arbori in aliniament (nu se pot face plantari in timpul ploilor torențiale sau a temperaturilor care cauzeaza înghețarea solului);

 • • înființări de peluze gazonate (este nevoie de o diferența mica intre temperaturile nocturne si cele pe timp de zi pentru o insamantare corecta a gazonului).

  Arh. Rodica HBeneficiar: DGAP1 Sector 2

Denumire: MODERNIZARE SALA DE SPORT COLEGIULSPIRU HARET

Adresa beneficiar: Str. Luigi Gaviani nr. 20, sector 2, București

Faza: DALI

MODERNIZARE SALA DE SPORT COLEGIUL SPIRU HARET

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR 4.8736 lei/euro curs inforeuro al lunii decembrie 2020; cota T.V.A. 0,1900

Val, Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. EURO cu TVA

EURO/mp cu TVA

EURO/mp fara TVA

VALOARE INVESTIȚII din care:

4,630,376.86

950,093.74

976.79

822.42

CONSTRUCȚII MONTAJ

3,787,183.16

777,081.24

798.92

671.36

2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUNI

12

Investiția specifica C+M cu TVA

3. CAPACITATI

SUPRAFAȚA

972.66 mp

3,893.63 lei/mp

Proiectant:

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40036283

DEVIZ GENERAL al obiectului de investitii

MODERNIZARE CORP C3 (POD)

COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET,         517,44 mp

1 euro = 4,8736 lei

Nr.

crt.

denumirea capitolelor de lucrări

Valoare (fără

TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea ia starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru reiocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.0Q1

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 2

0.00

o.ao

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3.

Proiectare si engineering

120,000.01'

22,800. 00

142,800.00

3.3.1

Studiu de fezabilitate/ DALI

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.3.2

Documentatii avize acorduri si autorizatii

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3.3

Proiect tehnic

60,000.00

11,400.00

71 400.00

3.3.4

Detalii de execuție

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.3.5

Verificator proiecte

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.3.6

Documentatii avize, acorduri si autorizatii faza PT+PAC

5,000 00

950.00

5,950.00

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

40,000.00

0.00

40,000.00

3.5.

Consultanță

80,000.00

15.200.00

95,200.01

3.5.1

Audit financiar

35,000.00

6,650.00

41,650 00

3.5.2

Management proiect

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.6.

Asistenta tehnica

50,000.00

9,500.00

59,500.01

3.6.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

5,000.00

950.00

5,950.00

3.6.

Supravegherea tehnica (diriginte de șantier.inginer)

45,000.00

8,550.00

53,550.00

TOTAL CAPITOL 3

290,000.00

47,500.00

337,500.02

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

1,648.046.40

313,128.82

1,961,175.22

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

8,201.40

1,558.27

9,759.67

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

54,676.00

10,388.44

65,064.44

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

O.OOj

0 00

TOTAL CAPITOL 4

1,710.923.80

325,075.52

2,035,999,32

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

29,325.00

5,571.75

34,896.75

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

17,325.00

3,291.75

20,616.75

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

12,000 00

2,280.00

‘ 14,2^0 00

_—-ra*

’M"   _ ț

\ ■>nesch'n'J1o \

Pagina 1 din 2                  \

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

33.471.46

0.00

33,471.46

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

4,183.93

0.00

4,183.93

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,183.93

0.00

4,183.93

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

8,367.86

0.00

8,367.86

5.2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

16,735.73

0.00

16,735.73

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

85,546.19

16,253.78

101,799.97

5.4.

Cheltuieli centru informare și publicitate

12,000.00

2,280.00

14,280.00

TOTAL CAPITOL 5

160,342.65

24,105.53

184,448.17

TOTAL

2,161,266.45

396,681.05

2,557,947.51

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

5,000.00

950.00

5,950.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

10.000.00

1,900.00

11,900.00

TOTAL CAPITOL 6

15,000.00

2,850.00

17,850.00

TOTAL GENERAL

2,176,266.45

399,531.05

2,575^97.51

din care: C+M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4 2 + 5.1,1}

1,673,572.80

317,978.83

1,991,551.63

Data:

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:

DGAPl SECTORUL 2 BUCUREȘTI

întocmit:     m

Arh. Rodica Halal,

,---'UAT

opre               ț

Proiectant,

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J40/15200/2019

CUI: RO40O36233

Nr. 1/17.12.2020


MODERNIZARE CORP C3 (POD) COLEGIUL NATIONAL "SPIEW HARET", 517, 44 mp

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv1Nr. cap./ 1

I subcap. 1

1 deviz i

1 general |

Denumirea capitolelor de cheltuieli

I      Valoarea

1 cheltuielilor 1

I pe obiect 1

1 (exclusiv TVA) |

Din care:    |

C+M         |

1                                               1

i

i          lei            1

lei         |

1 ■

2

i ■                                             l

1                      3

4                         l

1      1.2      1

Amenajarea terenului

1      “'            ■               '|

1                0.00 1

0.00 i

1      1.3      1

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1         "                                                 1

[                0.00 |

0,00 |

1      1.4      1

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

I                                                     ■                          1

i                    0.00 J

0.00 |

1          2                i

Realizarea utilităților necesare obiectivului

1--- -----J----1 -

0.00 |

0.00 i

t 3.5     |

Proiectare

1                                                            l

1                                                                                 1

4             1

Investiția de baza

1                                       ■               " 1

|       991945.70 |

991945.70 ।

l                                               1

4.1    Construcții si instalațiile aferente acestora

J       991945.70 l

991945.70 I

4,1.001 MODERNIZARE CORP C3 (POD) COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET"

1       991945.70 1

991945.70 (

1

4.2    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

1                0.00 |

0.00 i

<                                               1

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1                                                                                                                         1

|                            0.00 |

1                                                                       I

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente

1         ■                     '                      ■ p

1                0.00 1

.                                                                      1

4.5 Dotări

I                0.00 |

i                                               i

4.6 Active necorporale

1                                                                                1

1                0.00 |

1      5.1      ]

Organizare de șantier

|         17325.00 i

17325.00 |

5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

। _ _ ----- -----।

[         17323.00 |

17325.00 |

i                                               i

5.1.1.001 MODERNIZARE CORP C3 {POD) COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET*'

1         17325.00 |

17325.00 i

5.1.2 Cheltuieli conexe organizații șantierului

1

1                0.00 1

0.00 1

'      6.2      1

Probe tehnologice si teste

1                0.00 1

0.00 '

iTOTAL VALOARE {exclusiv TVA)

I      1009270.70 |

1009270.70 i

1 Taxa pe valoarea adaugata

|       191761.43 1

191761.43 J

1 TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1      1201032.14 |

1201032.14 l

Proiectant,

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI; RO40O36283

Nr. 2 / 17.12.2020

MODERNIZARE CORP C3 (POD) COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET", 517


CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrări


। Nr.            1

1 cap./subcap. 1 1devi z general*

Cheltuieli pe categoria de lucrări

1                                                                                  |

1     Valoarea     1

i (exclusiv TVA) r

1                                                                 1

!

l          lei            |

1            "                                  1

1                        1                       1

2

1                                                                              '

1                  3                    |

1.2        1

Amenajarea terenului

J                                                                 -             ।

1                                                                                                                          1

1

1       1.3          1

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

1                                                                                 |

1

. . । ..

!    1.4       l Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților                                                               1                  1

।                                                                  i

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitarilor necesare obiectivului de investitii

1                                                 l

!                                                 t

1                                                                                                   1

TOTAL Cap. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 2

1

1                0.00 1

1                                                                                 1

1                           "          1

1       4.1          I

Construcții si instalațiile aferente acestora

1                                                                                 1

4.1.1     1

Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajați exterioare

1                0.00 |

1                                                                  1

1     4.1.2     |

Rezistenta

i                0.00 |

(     4.1.3     |

Arhitectura

1       832558.76 |

f

,                                                                                                   1

SH1018 LUCRĂRI DESFACERI

1         21044.15 1

1                                                                                                   1

SHI023 REPARAȚII ÎNVELITOARE

î        350986.40 1

i                                                                  1

SH1O49 COMPARTIMENTĂRI

f       110665.29 |

.                                                                  1

SH1068 FINISAJE INTERIOARE

85303.07 |

t                                                 1

SH107B FINISAJE PLAFOANE

1         87728.84 1

1

SH1068 FINISAJE PARDOSELI

1       161060.93 1

1                                                                                                   1

SH1098 TÂMPLARII INTERIOARE

1         15770.08 ।

i     4.1.4     ।

Instalat i i

159386.94 J

4.1.4,1 Instalații electrice

1       124675.52 |

SH1118 INSTALAȚII ELECTRICE CURENTI SLASI

1         43491.54 1

SH1128 INSTALAT!I ELECTRICE

67 765.66 1

, !

SHH68 DETECȚIE SI SEMNALIZARE INCENDIU

13418.32 |

4. 1.4.2 Instalații sanitare

1          6931.96 I

SH1148 INSTALAȚII STINGERE INCENDIU

1          2021.60 l

1                                                                                                    1

SHliSa INSTALAT!! SANITARE INTERIOARE

1           4910.37 [

1

4.1.4.3 Instalații termice

1         27779.46 |

*                                                                  1

SH1178 INSTALAȚII TERMICE

1         27779.46 |

1                                                                                                                                                                                                         1

J  ---------1

TOTAL I

1                                                                                 i

|       991945.70 |

4.2 i Montaj utilaje si echipamente tehnologice

Proiectant,

Professional Acquisition Consulting Company SRL J40/1520O/2018

CUI: «040036233

Nr, 2 / 17,12.2020


MODERNIZARE CORP C3 (POD) COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET", 517, 44 mp

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrăriNr. | i cap./subcap. | (deviz generali

1 1

Cheltuieli pe categoria de

lucrări

i     Valoarea     ,

1 (exclusiv TVA) 1

l

l           lei             |

1                  1

2

l                                                                                 l

3                    1

1

TOTAL II

i                                                                                 i

1

0.00 |

1

1

Procurare

1     4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si

funcționale care necesita montaj

0.00 1

!      4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si

funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00 1

4.5        |

Cotari

1                                                                                 1

0,00 |

4 . 6

Active necorporaie

1                                                                                                                         1

0.00 |

1

I

1

TOTAL III

(                                                                                 1

I                0.00 ;

!                                                            1

5.1         [

Organizare de șantier

!                                                            1

1

l                                                                  1

1                                                                                                   1

SH1180 ORGANIZARE ȘANTIER

1         17325.00 1

II             II

i

TOTAL Cap. 5.1

1         17325.00 )

1       6.2          1

Probe tehnologice si teste

1                                                                                                                         i

1                                                                  1

TOTAL IV

—— - I — -

1                                                                                1

1                0.00 )

l

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

1       1009270.70 I

1

Taxa pe valoarea adaugata

1       191761.43 1

1                                                                                1

> |

TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1                                                                                                                         1

1                                                                                J

1      1201032,14 i

— ।----------------.

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


Proiectant general:

S.C Professional Acquisitions Consulting Company S.R.L

Titlul proiectului:

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții in vederea Amenajării Podului Corpului Școala C3 al Colegiului National Spiru Haret

Adresa imobil:

Str, Italiana, nr. 17, sector 2, București

Numărul proiectului:

A-38

Data: Decembrie 2020

Grafice orientative de realizare a investiției

GRAFIC DE IMPLEMANTARE A INVESTIȚIEI

operațiune desfasurata

luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

proiectare

achiziție lucrări

pregătire amplasament

infrastructura si structura

inchideri si șarpanta

lucrări de instalatii

finisaje

spatii verzi si plantari

procurare dotări

1

recepție si remedieri

Investiția va fi implementata in 16 luni, din care 2 luni vor fi destinate proiectării si 2 luni achiziției de lucrări de execuție,

Durata de realizare a lucrărilor de execuție va fi de aproximativ 12 luni calendaristice, in funcție de condițiile climatologice. Este nevoie de mai multi factori meteorologici si climatici (temperatura si umiditate) pentru ca o gama de lucrări sa fie executata:

 • • Lucrări de finisaje la exterior nu se pot realiza in perioade cu precipitatii intense sau cu temperaturi situate sub pragurile tehnologice impuse de producătorii de materiale.

 • • Realizarea de suduri in metal sau PPR nu se recomanda când temperaturle scad sub 5°C;

 • • Plantările de arbori in aliniament (nu se pot face plantari in timpul ploilor torențiale sau a temperaturilor care cauzeaza inghetarea solului);

 • • înființări de peluze gazonate (este nevoie de o diferența mica intre temperaturile nocturne si cele pe timp de zi pentru o insamantare corecta a gazonului). (


Arh. Rodica

Beneficiar: DGAPI Sector 2

Denumire: MODERNIZARE CORP C3 (POD) COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET

Adresa beneficiar: Str. Luigi Gavlani nr. 20, sector 2, București

Faza: DALI

MODERNIZARE CORP C3 (POD) COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR 4.8736 lei/euro curs inforeuro al lunii decembrie 2020; cota T.V.A. 0,1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. EURO cu TVA

EURO/mp cu TVA

EURO/mp fara TVA

VALOARE INVESTIȚII din care:

2,575,797.51

528,520.50

1,021.41

862.98

CONSTRUCȚII MONTAJ

1,991,551.63

408,640.76

789.73

663.64

2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUNI

12

Investiția specifica C+M cu TVA

3. CAPACITATI

SUPRAFAȚA

517.44 mp

3,848.85 lei/mp

3631 mp

Nr. crt.

Denumirea capitolelor de lucrări

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

101

lei

Ici

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1 1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0 00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

46,846.80

8,900.89

55,747.69

TOTAL CAPITOL 2

46,846.80

8,900.89

65,747.69

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

0.00

0.00

0.00

3.3.

Proiectare si engineering

215,000.00

40,850.00

255,050.00

3.3 1

Studiu de fezabilitate/ DALI

25,000.00

4,750.00

29,750.00

3.3.2

Documentatii avize acorduri si autorizatii

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.3.3

Proiect tehnic

140,000.00

26,600.00

166,600.00

3.3.4

Detalii de execuție

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.3.5

Verificator proiecte

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.3.6

Documentatii avize, acorduri si autorizatii faza PT+PAC

5,000.00

950.00

5,950.00

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

135,000.00

0.00

135,000.00

3.5.

Consultanță

255,000.00

48,450.00

303,450.01

3 5.1

Audit Financiar

120,000.00

22,800.00

142,800.00

3.5.2

Management proiect

135,000.00

25,650.00

160,650.00

3.6.

Asistenta tehnica

90,000.00

17,100.00

107,100.01

3.6 1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

5,000.00

950.00

5,950.00

3.6.

Supravegherea tehnica (diriginte de santier.inginer)

85,000.00

16,150.00

101,150.00

TOTAL CAPITOL 3

695,000.00

106,400.00

001,400.02

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

9,784,952.10

1,859,140.90

11,644,093 00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

79,717.06

15,146.24

94,863.30

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

531,447.06

100,974.94

632,422.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

C.00

4.6.

Active ne corporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

10,396,116.221

1,975,262.08

12,371,378.30

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

88,525 00

16,819.75

105,344.75

5.1 1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

63,525.00

12,069.75

75,594.75

5.1 2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

25,000.00

4,750.00

29,750.00


Proiectant:

Profesional Acquisition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40036283

DEVIZ GENERAL al obiectului de investitii

Modernizare Colegiul National Spiru Haret, Corp C2,5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

199,500.82

0,00

199,500.82

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

24,937.60

0.00

24,937.60

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

24,937.60

0.00

24,937.60

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

49,875.20

0.00

49,875.20

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

99,750.41

0.00

99,750.41

5 3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

519,805.81

98,763.10

618,568.92

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

15,000.00

2,850.00

17 850.00

TOTAL CAPITOL 5

822,831.63

118.432.85j

941,264.48

TOTAL

11,960,794.65

2,208,995.83

14,169,790.50

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

5,000.00

950.00

5,950 00

6.2.

Probe tehnologice și teste

10,000.00

L9C0 00^

11 900.00

TOTAL CAPITOL 6

15,000 001

2,350,'iU

17,850.00

TOTAL GENERAL

11,975,794.65

2,211,845.83

14,187,640.50

din care: C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1+ 4.2 + 5.1,1)

9 975,040.96

1,895,257.78

11,870,298.74

Data:

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:

DGAP1 SECTORUL 2 BUCUREȘTI

întocmit:       ' Cj

Arh. Rodica Halate u

FORMULAR FI


Proiectant,

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J4 0/15200/2018

CUI; RO40O36283


Nr. 1 / 17.12.2020MODERNIZARE CORP C2 COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET", 3,361 mp


CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe obiectiv
|Nr. cap./l

1      Valoarea 1

| cheltuielilor i

1     pe obiect l

| (exclusiv TVA) )

Din care:

C+M

I subcap.

1 deviz

1 general

1

1

1     Denumirea capitolelor de cheltuieli

1

1

1          iei           |

lei

।-----■ —

1             1

1"            ~~~ --------■ ------ ----—--------- "--------------------- — J"

1                                                                                            2

i----—          i

1                      3                        1

4

1     1.2

]_-----------------— ------------------— - —----—----.----------------- --------- -1 Amenajarea terenului

1                    0.00 |

0.00

1    1.3

1 Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

_j------ --        .

I                0.00 1

0.00

;     1.4

I Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

1                                                            I

J                       0.00 1

0.00

i — —

!       2

1 Realizarea utilităților necesare obiectivului

(          4684 6.80 |

46846.80

1

I 2.001     MODERNIZARE CORP ȘCOALA C2 AL COLEGIUL NATIONAL °SPIRU HARET”

■ 1----' ~ —   ~~ i ”

|         46646.80 ]

46846.80

(     3.5

1 Proiectare

1                                                                               1

1

1        4

| ■■>!■■

1 Investiția de baza 1 ------— ------------- __ —----------- __ ----------—-------------

|      9784952.10 )

9784952.10

1

i 4.1    Construcții si instalațiile aferente acestora

. । - —- - ------ |-

1      9784952.10 )

9784952.10

1

I 4,1.001 MODERNIZARE CORP ȘCOALA C2 AL COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET"

{      9704952.10 1

9784952.10

I-"          ~~ —- — --------~~----- -------- — --------- ------------ -----

1 4.2    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

79717.06

79717.06

1 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

531447.06

i                                                                                i

531447.06

1 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente

i                o.oo ,

[

1 4.5 Dotări

1                0.C0 |

1

i 4.6 Active necorporale

|                       0.00 |

1     5.1

1

1 Organizare de șantier

' 1            '              ■                                                 1

|         88525.00 J

88525.00 |

( 5,1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

1                                                           1

I         98525.00 l

88525,00 |

1 5. 1.1. OUI MODERNIZARE CORP ȘCOALA C2 AL COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET’1

1          88525.00 |

98525.00 1

1 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1                  0.00 |

■ 1 o.oo ;

:        F. 2

i Probe tehnologice si teste

I                       0.00 |

0.00 ।

1 TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

|      10396116.22 |

10396116,22 i

ITaxa pe

valoarea adaugata

)       1975262.08 1

1976262.03 1

. .. - . . - .. ... . -

1 TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) 1------- __ __ __ ___ ___ --- „„ __ ----- -----„ -------------.---— - ------

(      12371378.30 |

12371378.30
GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Proiectant general:

Professional Acquisitions Consulting Company S.R.L

Titlul proiectului:

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții in vederea modernizării corpului Școala C2 al Colegiului National Spiru Haret

Adresa imobil:

Str. Italiana, nr. 17, sector 2, București

Numărul proiectului:

A-37

Data: Decembrie 2020

Grafice orientative de realizare a investiției

GRAFIC DE IMPLEM/

<NT

ARf

: A1N’

VESTITIEI

operațiune desfasurata

luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

proiectare

achiziție lucrări

pregătire amplasament

infrastructura si structura

închideri si șarpanta

SI

Ți

lucrări de instalatii

ii

■ Ții

finisaje

spatii verzi si plantari

procurare dotări

recepție si remedieri

Investiția va fi implementata in 16 luni, din care 2 luni vor fi destinate proiectării si 2 luni achiziției de lucrări de execuție.

Durata de realizare a lucrărilor de execuție va fi de aproximativ 12 luni calendaristice, in funcție de condițiile climatologice. Este nevoie de mai multi factori meteorologici si climatici (temperatura si umiditate) pentru ca o gama de lucrări sa fie executata:

 • • Lucrări de finisaje la exterior nu se pot realiza in perioade cu precipitatii intense sau cu temperaturi situate sub pragurile tehnologice impuse de producătorii de materiale.

 • • Realizarea de suduri in metal sau PPR nu se recomanda când temperaturle scad sub 5°C;

 • • Plantările de arbori in aliniament (nu se pot face plantari in timpul ploilor torențiale sau a temperaturilor care cauzeaza inghetarea solului);

 • • înființări de peluze gazonate (este nevoie de o diferența mica intre temperaturile nocturne si cele pe timp de zi pentru o insamantare corecta a gazonului).

Beneficiar: DGAPI Sector 2

Denumire: MODERNIZARE CORP ȘCOALA C2 COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET

Adresa beneficiar: Str. Luigi Gavlani nr. 20, sector 2, București

Faza: DAL!

MODERNIZARE CORP ȘCOALA C2 COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR 4.8736 lei/euro curs inforeuro ai lunii decembrie 2020; cota T.V.A. 0,1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. EURO cu TVA

EURO/mp cu TVA

EURO/mp fara TVA

VALOARE INVESTIȚII din care:

14,187,640.50

2,911,121.24

801.74

676.74

CONSTRUCȚII MONTAJ

11,870,298.74

2,435,632.53

670.78

563.68

2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUNI

12

Investiția specifica C+M cu TVA

3. CAPACITAT1

SUPRAFAȚA

3,631 mp

3,269.15 lei/mp

Proiectant:

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40036283

DEVIZ GENERAL al obiectului de investitii Modernizare Școala Gimnaziala nr. 66,


3771 mp


DEVIZ GENERAL

din data de 04/12/2020

In mii lei/ mii euro la cursul BNR: 4.8736

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara

TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

LEI

LEI

LEI

1.0C

2.00

3.00

5.00

6.00

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1.||Obtinerea terenului

0.00

0.00||           0.00

1.2. ||Amenajarea terenului

0.00

0.00||           0.00

1.3.||Amenajari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0.00

o.ooh          o.oo

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0.00

O.OOji           0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00||           o.oo|

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

TOTAL CAPITOL 2

34,602,00||      6,574.00||     41,176.00

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

4,000.00

760.00

4.760.00

3.1 1. Studii de teren

4,000.00

760.00

4,760.00

3.1 2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri si autorizatii

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.3.

Expertizare tehnica

18,000.00

3,420.00

21,420.00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.

Proiectare

212,000.00

40,280.00

252,280.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

60,000.00

11,400.00

71,400.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

22,000.00

4,180.00

26,180.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

90,000.00

17,100.00

107,100.00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

55,000.00

55.000.00

3.7.

Consultanta

85,000.00

16,150.00

101,150.00

3.7.1. Management de proiect pt obiectivul de investitii

45,000.00

8,550.00

53,550.00

3.7.2. Auditul financiar

40,000.00

7,600.00

47,600.00

3.8.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

8,000.00

1,520.00

9,520.00

3.9.

Supraveghere tehnica (dirigentie de șantier)

30,000.00

5,700.00

35,700.00

TOTAL CAPITOL 3

474,000.00

79,610.00||   553,610.00

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalatii

5,932,696.00

1,127,212.00

| 7,059,908.00

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

43,764.00

8,315.00

52,079.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

431,943.00

82,069.00

i 514,012.00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

|           0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

6,408,403 i'O

I 1,217,596.00

7,625,999.00

capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1.

Organizare șantier

213,786.00||     28,719.00||   242,505.00

5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

।    25,000.00|j     4,750.00||    2^^

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

76,396.00

.             0.00

76,396.00

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

i             0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6,036.00

0.00

6,036.00

5.2 3. Cota aferente ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

30,180.00

l             0.00

30,180 00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

30,180.00

0.00

30,180.00

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

10,000.00

0.00

10,000.00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

296,636.00

I 56,360.00

352,996.00

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publictate

0.00

i             0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

586,818.00

i 85,079.00

671,897.00

CAPITOLUL 6 - CHELTUITLI PENTRU PROBELE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

6.1. ||Pregatirea personalului de exploatare

!            o.oo

0.00

0 oo|

6.2 ]|Probe tehnologice si teste

12,184.00

2,314.00

14,498.001

TOTAL CAPITOL 6

12,184.00

2,314.00

14,498.001

TOTAL GENERAL

| 7,516,007.00

1,391,173.00

8,907,180.00|

Din care C+M

6,036,062,00

1,146,851.00

7,182,913.00}

Data:

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:

DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI întocmit:

Arh. Alexandru Rucareanu


Proiectant,

Professional Acquisition Consulting Compan J40/152OO/2018

CUI: RC40036283

Școala Generala 66, 3771 mp________ _______

DEVIZUL OBIECTULU11: Corp Școala (C1)

In mii lei/mir euro la cursul BCE: 4,8736 Lei/euro din data de:         04.12.2020

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Cap, 4 ■ Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

5.932.697

1.127.212

7.059.909

4.1.1

I erasamente, sistematizare pe verticala si amenajau exterioare

0

0

0

4.1.2

Rezistenta

275.675

52.378

328.063

4.1.3

Arhitectura

3.924.661

745.686

4.670.347

4.1.4

Instalații

1.732.360

329.148

2.061.509

Instalații electrice

721.390

137.064

858.454

Instalata sanitare

330.810

62.854

393.664

Instalata de încălzire, ventilare, climatizare, Hb/, radio-tv. intranet

680.160

129.230

809.390

TOTAL I - subcap, 4.1

5.932.697

1.127.212

7.059.909

4,2 UMontaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

43.765

8.315

52.080

TOTALII-subcap. 4.2

43.765

8.315

52.080

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

431.944

62.069

514.013

4.4

utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echioamente de transoort

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL Ml - subcap. 4.3+4.4+4.5.+4.6

431.944

82.069

514.013

TOTAL (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

6.408.405

1.217.597

7.626.002

Da fa;

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:            /

DGAPI SECTORUL 2 BUOU/ Eș/l

întocmit:

Arh. Rucareanu Alexandre


GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI


Proiectant general:

Professional Acquisitions Consulting Company S.R.L

Titlul proiectului:

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții in vederea Modernizării Scoalii Gimnaziale nr. 66, Corp 1

Adresa imobil:

Str. Logofăt Dan, nr. 1

Numărul proiectului:

A438

Data: Decembrie 2020

Grafice orientative de realizare a investiției

GRAFIC DE IMPLEMANTARE A INVESTIȚIEI

.. AA3

operațiune desfasurata

luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

proiectare

achiziție lucrări

pregătire amplasament

infrastructura si structura

■ .

. ;

inchideri si șarpanta

• ■. •

81

HH

lucrări de instalatii

finisaje

■ .

spatii verzi si plantari

’ •

procurare dotări

recepție si remedieri

Investiția va fi implementata in 16 luni, din care 2 luni vor fi destinate proiectării si 2 luni achiziției de lucrări de execuție.

Durata de realizare a lucrărilor de execuție va fi de aproximativ 12 luni calendaristice, in funcție de condițiile climatologice. Este nevoie de mai multi factori meteorologici si climatici (temperatura si umiditate) pentru ca o gama de lucrări sa fie executata:

 • • Lucari de finisaje la exterior nu se pot realiza in perioade cu precipitatii intense sau cu temperaturi situate sub pragurile tehnologice impuse de producătorii de materiale.

 • • Realizarea de suduri in metal sau PPR nu se recomanda când temperaturle scad sub 5°C;

 • • Plantările de arbori in aliniament (nu se pot face plantari in timpul ploilor torențiale sau a temperaturilor care cauzeaza înghețarea solului);

 • • înființări de peluze gazonate (este nevoie de o diferența mica intre temperaturile nocturne si cele pe timp de zi pentru o insamantare corecta a gazonului).                                                                          ,

Arh. Alexandru

Beneficiar: DGAPI Sector 2

Denumire: Modernizare Școala Gimnaziala nr. 66

Adresa beneficiar: Str. Logofăt Dan nr. 1, București

Faza: DAU

Modernizare Școala Gimnaziala nr. 66

PRINCIPALII INDICATORI TEHN1CO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR 4.8736 lei/euro curs info euro al lunii decembrie 2020; cota T.V.A. 0,1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. EURO cu TVA

EURO/mp cu TVA

EURO/mp fara TVA

VALOARE INVESTIȚII din care:

8.907.180,00

1.827.638,70

484,65

408,95

CONSTRUCȚII MONTAJ

7.182.913,00

1.473.841,30

390,83

328,43

2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUNI

12

Investiția specifica C+M cu TVA

3. CAPACITATI

SUPRAFAȚA

3.771 mp

1.904,78 lei/mp

Proiectant,

Professional Acquisition Consulting Company SRL J40/152OO/2018

CUI: RO40036283

DEVIZ GENERAL al obiectului de investitii

Modernizarea Liceului Teoretic Ady Endre, 1995 mp Structura noua nefunctionala


Nr. crt.

r.'eniimirea capitolelor de lucrări

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

iei

Iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

U001

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

46,846.19

8,900.78

55,746.97

TOTAL CAPITOL 2

46,846.19

8,900.78

55,746.97

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0.00

0.00

U.00

3.2.

Documentațri-suportși cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizatii

0.00

0.00

0.00

3.3.

Proiectare si engineering

185,000.00

35,150.00

220,150 00

3 3.1

Studiu de fezabilitate/ DALI

30,000.00

5,700.00

35,700 00

3.3.2

Documentații avize acorduri si autorizatii

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.3.3

Proiect tehnic

100,000.00

19,000.00

119,000.00

3.3.4

Detalii de execuție

20,000.00

3,800.00

23,800 00

3.3.5

Verificator proiecte

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.3.6

Documentatii avize, acorduri si autorizatii faza F'T+PAC

5,000.00

950.00

5,950.00

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

135,000.00

0.00

135,000.00

3.5.

Consultanță

255,000.00

48,450.00

303,450.00

3.5.1

Audit financiar

120,000.00

22,800.00

142,800.00

3.5 2

Management proiect

135,000.00

25,650.00

160.650.00

3.6.

Asistenta tehnica

75,000.00

14,250.00

89,250.00

3.6.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

10,000.00

1.900.00

11,900.00

3.6.

Supravegherea tehnica {diriginte de santier.inginer)

65.000.00

12,350.00

77,350.00

TOTAL CAPITOL 3

650,000.00

97,850.00

747,850.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

5,669,790.00

1,077,260 10

6,747,05010

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

58,439.40

11,103.49

69,542.88

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

389,595.97

74,023.23

463,619.20

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0 00

0.00

4.5.

Dotări

0.00

0 00

0 00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

6,117,825.37

1,162,336.82

7,280,212.18

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

106,375.85

20,211.41

126,587.26

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

57,750.00

10,972.50

68,722.50

5 1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

30,000.00

5,700.00

35,700.00

5.2.

Comisioane, cote, taxe costul creditului

116,656.51

116,656 51

5.2 1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2 2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

14,582.06

0.00

14,582,06

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

14,582.06

0.00

14,582.06

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

29,164.13

0.00

29,164.13

5 2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfiinjare

58,328.26

0.00

58,328.26

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

305,891 27

58,119.34

364,010.61

5 4.

Cheltuieli nentru informare și publicitate

12,000.00

2,280.00

14,280.00

TOTAL CAPITOL 5

540,923,63

80,610.75

621,534.38

TOTAL

7,355,595.19

1,349,748.35

8,705,343.53

■ ■ . ■-

. %

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de. exploatare

10,000.00

1,900.00

11,900.00

6.2.

Probe tehnologice și teste

15,000.00

2,850.00

17.850.00

TOTAL CAPITOL 6

25,000.00

4,750.00

29,750.00

TOTAL GENERAL

7,380,595.19

1,354,498.35

8,735,093.53

din care: C+M (1.2 +1.3 +1.4 + 2+4.1 + 4.2 + 5.1.1}

5,832,82559

1,108,236.86

6.941,062.45

Data:

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:

DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI

întocmit: a

Arh. Rodlpa Halalau


Pagina 2 din 2

FORMULAR FI

Proiectant,

Professional Acqursition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40D36283

Mr. 1 / 17.12.2020


Devizul obiectului de investitii Modernizarea Liceului Teoretic Ady Enre, 1995 mp

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv


1 Nr. cap

l subcap.

' deviz

1 general

/ 1

1

1     Denumirea capitolelor de cheltuieli

1      Valoarea |

I cheltuielilor 1

|     pe obiect 1

l (exclusiv TVA) 1

Din care; |

C+M        |

1

1

1                                                                                1

!            lei             1

lei           |

1          1

1                                                                              2

1 ----------- f

1                     3                       i

4                         1

1     1.2

_ p---- ------ _  ---■       --- ----- -------- ------ -----

1 Amenajarea terenului

1 ■                                                                                                              1

|            0.001

0.00 |

1          1 . 3

_[--- ------- ------ ----- ---------------■ __ -----------

1 Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea

inițiala

_ l--- -----    ---1

!                0.00 |

0.00 1

1     1.4

-1 —     ------ ----- ------------- -------- -------- ---- -

1 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

_ j    ------- -- ।

0.00 |

0.00 |

[        2

l Realizarea utilităților necesare obiectivului

1 "'                                 ' “           1

|         46846.19 1

46846.19 |

।------ ----- ------- ---- ------ ----- _ _----------_

| 2.001     MODERNIZARE LICEUL TEORETIC "ADY ENRE"

_ ' -    -------- 1 “

I         46846.19 |

46846.19 |

1    3.5

-[------ ------- ------- ------ ------... —------ _ ------- l Proiectare

- - 1 - । 1

1                 <3

_[------ ----- ---------------- ---------------- -- ------ - -- — 1 Investiția de baza

| ■        ""1

I      5669790.00

5669790.00 1

1 4.1    Construcții si instalațiile aferente acestora

1 4.1.001 MODERNIZARE LICEUL TEORETIC ”ADY ENRE”

|      5669790.00 )

I      5669790.00 |

5669790.00 |

5669790.00 1

1

J 4.2    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

■ 1         ■                     'i

1         58439.40 l

58439.40 1

i 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

389595.97 |

389595.97

----- ------ ----- ---- ---- -------------- _ --

1 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

montaj si echipamente

|                       0.00 |

1

[ 4,5 Dotări

|             0.001

1 4.6 Active necorporale

1 ■'                    ■■        1

i                        o.oo f

1                        -                -               I

1     5.1

i

1 Organizare de șantier

|          106375.85 1

106375.85

1 5.1.1 Lucrări de construcții si instalatii aferente organizații de ! 5.1.1.001 MODERNIZARE LICEUL TEORETIC "ADY ENRE"

șantier

)         57750.00 |

3         57750.00 |

i                                                           ț_______

57750.00 |

57750.00 |

1 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

1                                                           ■

|         30000.00 1

30000,00 1

1          15. ?

“!■—"    - ----- - --------— -  --- ------------ _

1 Probe tehnologice si teste

|                0.00 1

0.00 |

TOTAL VALOARE •exclusiv TVA)

|      6117825.37 |

6117825.37 |

(Taxa pe

valoarea adaugata

1162386.82

1162386.82 i

iTOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

1      7280212.19

7280212.18 |

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Proiectant general

Professional Acquisitions Consulting Company S.R.L

Titlul proiectului:Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții in vederea modernizării Liceului Teoretic “Ady Enre"


Adresa imobil:

Bd. Ferdinand, nr. 89, sector 2, București

Numărul proiectului:

A-39

Data: Decembrie 2020Investiția va fi implementata in 16 luni, din care 2 luni vor fi destinate proiectării si 2 luni achiziției de lucrări de execuție.

Durata de realizare a lucrărilor de execuție va fi de aproximativ 12 luni calendaristice, in funcție de condițiile climatotogice. Este nevoie de mai multi factori meteorologici si climatici (temperatura si umiditate) pentru ca o gama de lucrări sa fie executata:

 • • Lucrări de finisaje la exterior nu se pot realiza in perioade cu precipitatii intense sau cu temperaturi situate sub pragurile tehnologice impuse de producătorii de materiale.

 • • Realizarea de suduri in metal sau PPR nu se recomanda când temperaturle scad sub 5°C;

 • • Plantările de arbori in aliniament (nu se pot face plantari in timpul ploilor torențiale sau a temperaturilor care cauzeaza inghetarea solului);

 • • înființări de peluze gazonate (este nevoie de o diferența mica intre temperaturile nocturne si cele pe timp de zi pentru o insamantare corecta a gazonului).


Beneficiar: DGAPI Sector 2

Denumire: MODERNIZAREA LICEULUI TEORETIC ADY ENDRE

Adresa beneficiar: Str. Luigi Gavlani nr. 20, sector 2, București

Faza: SF

MODERNIZAREA LICEULUI TEORETIC ADY ENDRE

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR 4.8736 lei/euro curs inforeuro al lunii decembrie 2020; cota T.V.A. 0,1900

Val. Tot. LEI cu TVA

Val. Tot. EURO cu TVA

EURO/mp cu TVA

EURO/mp fara^ TVA

VALOARE INVESTIȚII din care:

8,735,093.53

1,792,328.77

898.41

759.09

CONSTRUCȚII MONTAJ

6,941,062.45

1,424,216.68

713.89

599.91

2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

LUNI

12

Investiția specifica C+M cu TVA |

_ _ ... . 3. CAPACITATI

SUPRAFAȚA

1,995 mp

3,479.22 lei/mp

Proiectant:

Professional Acquisition Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40036283DEVIZ GENERAL al obiectului de investitii

Modernizare Colegiul National Cantemîr Vodă, 1224 mp


_          DEVIZ GENERAL

In mii lei/ mii euro la cursul BNR:

din data de 12/04/2020

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara

TVA

TVA

Valoare

inclusiv TVA

LEI

LEI

LEI

_!_

I                                                         2

3

5

6

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TEREN

ULUI

1.1.({Obținerea terenului

o

......o,

0

IA

(Amenajarea terenului

0

ol

o

1.3.||Amenajari pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

0

0

... . o

1.4.||Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

0||                 .... 0

o

|                       TOTAL CAPITOL 1

0||                   0||                   0

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

TOTAL CAPITOL 2

I 46,776.00||      8,887.00||     55,663.00

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

2,100.00

399.00

2,499.00

3.1 1. Studii de teren

2,100.00

399.00

2,499.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

o’.oo

0.00

0.00

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri si autorizatii

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.3.

Expertizare tehnica

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.4.

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

2,100.00

399.00

2,499.00

3.5.

Proiectare

181,000.00

34,390.00

215,390.00

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0 00

0.00

0.00

3.5.3. Studii de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții

21,000.00

3,990.00

24,990.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

60,000.00

11,400,00

71,400.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

90,000 00

17,100.00

107,100.00

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

35,000.00

0.00

35,000.00

3 7.

Consultanta

43,000.00

8,170.00

51,170.00

3.7.1. Management de proiect pt obiectivul de investitii

32,000.00

6,080.00

38,080.00

3.7.2. Audit financiar

11,000.00

2,090.00

13,090.00

3.8.

Asistenta tehnica din partea proiectantului

6,000.00

1,140.00

7,140.00

3.9.

Supraveghere tehnica (dirigentie de santier)

38,000.00

7,220.00

45,220.00

TOTAL CAPITOL 3

337,200.00

57,418.00

!   394,618.00

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BÂZA

4.1.

Construcții si instalatii

3,275,592.00

622,361.00

3,897,953.00

4.2,

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

30,989.00

5,887.00

36,876.00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

200,387.00

38,073.00

238,460.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

22,697.00

4,312.00

27,009.00

4.5.

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6.

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,529,665.00

670,633.00

4,200,298,0,0

CAPITOLUL 6 - ALTE CHELTU IELI                                                       sHȚ® MM

15.1. [[Organizare santier

|   126,188.00||    23,975.00|| IȘ&^SWQ5.1.1. Lucrări de construcții si instalatii aferente organizării de șantier

17,000.00

3,230.00

20,230.001

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

o.ool

6.00

o.oa|

5.2,

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

2,000.00

0.00

2,000.00]

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

o.ooj

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.00

0.00

o.coj

5.2.3 Cota aferente ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.00

0.00

0.00]

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.00

0.00

o.ooj

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/ desființare

2.000.00

0.00

2,000. oo|

5,3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

163,779.00

31,118.00

194,897.00(

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publictate

0.00

0.00

o.ooj

TOTAL CAPITOL'5 ’

291,967.00

55,093.001

347,060.00|

CAPITOLUL 6 - CHELTUITEI PENTRU PROBELE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR            I

6.1.„Pregătirea personalului de exploatare

o.ooll           o.ooi

0.00|

6.2. „Probe tehnologice si teste

8,3OO.Ooj|      1,577.00

9 877.00]

TOTAL CAPITOL 6

8,300.00„     1,577.00|

9,877.00|

TOTAL GENERAL

4,213,908 00|j   793,608.001

5,007,516.ooj

Din carp C+M                              ।

3,370,357.00]|    640,365.001

4,010,722.00]

Data:

17.12.2020

Beneficiar/ Investitor:

DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI

întocmit:             .tl '

Arh. Alexandru Ruca^truJ

Proiectant

Professional Acquisitions Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40036283

DEVIZ PE OBIECT

Colegiul National Cantemir Vodă 725 mp

| Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

Lei

Lei

Lei

2                                   '

3

4

_______5

Capr 4. Cheltuieli,pentru invenția de baza. .       . i. ' J

. i

±1

Construcții si instalatii

2,084,212

396,000)1      2,480,212

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajarl exterioare

0

"II ..»

|4.1.2

Rezistenta

459,233

87,254||        546,487

|4.1.3

Arhitectura

1,077,852

204,792(1      1,282,644

|4.1.4

Instalații

459,233

87,254|i        546,487

I

Instalata electrice

176,628

33.559 il _     210,187

I

Instalații sanitare

123,640

23,4920       147,131

L

Instalata ae încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

158,965

30,203

189,169

(TOTAL I -subcap. 4.1

1,996,318

379,300.

2,375.6i9|

| 4-2 „Montaj utilaje, echipamente.tehnologice si funcționale

19,977

3,796,

23,773|

TOTAL II - subcap. 4.2

19,977

3 j96l

23,773|

4-3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

200,387

38,074

238,46lj

4-4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montai si echipamente de transport

0

°!

°l

| 4-5

Dolari

0

o|

| 4-6

Active necorporale

0

o.

_ol

(TOTAL III ■ subcap. 4.3+4.4+4.S.+4.6

200,387

38,074'

23 8,4611

'           TOTAL (TOTAL I+TOTAL ll+TOTAL III)

2,216,683

421,170’

2,637,852]

Data:

17.12.2020

Beneficiar/lnvestltor:

DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTI

întocmit;                   . .

Arh. Alexandru Rucaredni

Proiectant

Professional Acquisitions Consulting Company SRL

J40/15200/2018

CUI: RO40036283


DEVIZ PE OBIECT

Colegiul National Cantemir Vodă 499 mp

DEVIZUL OBIECTULUI 2: Corp extindere

___________________________________________2_________

In mii lei/ mii euro la cursul BCE:

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

Lei

Lei

Lei

I

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru Investiția de baza

• ■ ■

4-1

Construcții sl instalatii

1,191,3751

I- 226,36?

1,417,736

4.1,1

ferasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0

0

0

[4.1.2

Rezistenta

413,334

78,533

491,863

|4.1_3

Arhitectura

607,844

115,490

723,335

4.1.4

Instalații

170,196

32,337

202,534

Instalata electrice

50,784

11.549

72,333

Instalata sanitare

36,471

6,929

43,400

Instalata ae încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

72.941

13,859

86,800

TOTALI -subcap 4.1

1,191,375

226,361

1,417,736

4-2 ||Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

11,012

2,092

13,104

TOTAL II -subcap. 4.2

11,012

2,092

13,104

4-3

Utilaje. echipamente tehnologice si funcționale care necesita montai

110,595

21,013

131,603

44

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

J 4-6_

Dotări

0

0

0

4-6

Active necoiporale

0

0

0

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S.+4.6

110,595

21,013

131,608

TOTAL (TOTAL l+TOTAL ll+TOTAL III)

1,312,982

249,467

1,562,448

dala

17.12 2020

Senefîciar/fnvestitor

DGAPI SECTORUL 2 BUCUREȘTIGRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Proiectant general:

Professional Acquisitions Consulting Company S.R.L

Titlul proiectului:Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții in vederea Consolidare si reabilitatare Corp C2 si realizare corp nou liceu in incinta CN Dimitrie Cantemir


Adresa imobil:

Str. Viitorului, nr. 60


Numărul proiectului:

A440

Data: Decembrie 2020

Grafice orientative de realizare a investiției


operațiune desfasurata


proiectare

achiziție lucrări


pregătire amplasament


infrastructura si structura


închideri si șarpanta


lucrări de instalatii


finisaje____ spatii verzi si plantari procurare dotări recepție si remedieriInvestiția va fi implementata in


6 luni, din care 2 luni vor fi destinate proiectării si 2 luni


achiziției de lucrări de execuție.


Durata de realizare a lucrărilor de execuție va fi de aproximativ 12 luni calendaristice,


in funcție de condițiile climatologice. Este nevoie de mai multi factori meteorologici si climatici (temperatura si umiditate) pentru ca o gama de lucrări sa fie executata:


• Lucari de finisaje la exterior nu se pot realiza in perioade cu precipitatii intense sau cu temperaturi situate sub pragurile tehnologice impuse de producătorii de materiale.


Realizarea de suduri in metal sau PPR nu se recomanda când


temperaturle scad sub 5°C;


• Plantările de arbori in aliniament (nu se pot face plantari in timpul ploilor torențiale sau a temperaturilor care cauzeaza inghetarea solului);

înființări de peluze gazonate (este nevoie de o diferența mica intre temperaturile nocturne si


cele pe timp de zi pentru o insamantare corecta a gazonului).Beneficiar: DGAPI Sector 2

Denumire: MODERNIZARE COLEGIUL NATIONAL CANTEMIR VODĂ ! I

Adresa beneficiar: Str. Luigi Gavlanl nr. 20, sector 2, București

Faza: SF + DALI

MODERNIZARE COLEGIUL NATIONAL CANTEMIR VODĂ

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

In lei/euro la cursul BNR 4.8736 lei/euro curs inforeuro al lunii decembrie 2020; cota T.V.A. 0,1900

Val. Tot LEI cu TVA

Val. Tot EURO cu TVA

EURO/mp cu TVA

EURO/mp fara I TVA

VALOARE INVESTIȚII din care:

5,007,516.00

1,027,477.83

■    839.44

706.40

CONSTRUCȚII MONTAJ

4,010,722.00

822,948.53

;    672.34

564.99

2. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

'        LUNI

12

1 Investiția specifica C+M cu TVA

3. CAPACITATI

SUPRAFAȚA

1,224 mp

3,276.73 lei/mp