Hotărârea nr. 114/2021

Hotărârea nr. 114 - privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București aprobați prin HCL Sector 2 nr. 187/2018, cu modificările şi completările ulterioare

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlrîstlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.50.00 Fax: +(4021) 209.52.82


Proiect

HO TÂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București aprobați prin HCL Sector 2 nr.

187/2018, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București aprobați prin HCL Sector 2 nr. 187/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 1334/25.03.2021 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 al Municipiului București, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București;

 • - Raportul de specialitate nr. 45418/25.03.2021 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice - Biroul Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr.10/ 17.03.2021 emis de Comisia Tehnico Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.257/ 16.02.2021;

. T ■ i

>.^ț/ - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr, 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Flotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentaților terhnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

 • - Hotătârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureștia, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) Se modifică și se completează pozițiile nr. 3, 10, 12, 16, 20 - 22 din Anexa nr. 1 , precum și pozițiile nr. 1 - 2, 5 și 7 din Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019, conform Anexei nr.l ce conține 3 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (2) Se modifică și se completează Anexei nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019 - indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru obiectivele de investiții menționate în Anexa 1 la prezenta hotărâre, conform Anexei nr. 2 ce conține 50 file și face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (3) Valoarea totală actualizată pentru cele 12 (douăsprezece) obiective de investiții menționate în Anexa nr.l la prezenta hotărâre, este de 153.572.559, 10 Iei, inclusiv TVA, din care C+M: 124.065.374,32 lei inclusiv TVA.

 • (4) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții.

Art. II H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 383/2018, HCL Sector 2 nr. 206/2019, HCL Sector 2 nr. 228/2019 si HCL Sector 2 nr. 303/2019, inclusiv anexele, se modifică și se completează in sensul că sintagma „Lucrări de intervenție pentru 12 obiective de investiții la unități de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București” se înlocuiește cu sintagma „Lucrări de reabilitare și modernizare pentru 12 obiective de investiții de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”.

.Al '                          .

schir Art III Celelalte prevederi ale HCL Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea - indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 383/2018, HCL Sector 2 nr. 206/2019, HCL Sector 2 nr. 228/2019 si HCL Sector 2 nr. 303/2019 așa cum a fost modificată și completată prin HCL Sector 2 nr. 190/2017, rămân aplicabile.

Art IV Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Directorului General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE


SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA


Hotărâre nr. 114

București, 31.03,2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 57 pagini, inclusiv anexe, ți a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședin[a ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările ți completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚII LA 12 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa nr. 1.1. la HCLS2 nr..............I.


CENTRALIZATOR PRIVIND

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU UNITATI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 2

Nr. Crt

Titlu documentație

Unitate de învățământ

Adresă

Destinație corpuri clădire

Valoare inițiala totala inclusiv TVA

Valoare inițiala C+M inclusiv TVA

Valoare actualizata totala inclusiv TVA

Valoare actualizata C+M inclusiv TVA

Diferența TOTAL

Diferența C+M

Suprafața desfășurata

Valoare LEI C+M/mp inclusiv TVA

Valoare EURO C+Nl/mp inclusiv TVA

1

Reabilitare - Modernizare Corp grădiniță

Grădiniță nr. 234

Str. Pontonului nr. 1-5

grădiniță

3,936,160.96

2,118,680.89

4,063,816.98

2,608,105.41

127,656.02

489,424.52

776.00

3,360.96

690.40

2

Reabilitare - Modernizare Corp școală și Sala de sport

Școala Gimnazială nr. 25

Str. Silvia nr 54

școala

11,775,869.78

7,256,402.53

16,414,510.90

13,177,963.48

4,638,641.12

5,921,560.95

3,917.00

3,364.30

691.09

sala sport

3

Reabilitare - Modernizare Corp școală

Școala Gimnazială nr. 28

Aleea Circului nr,1

școala

14,333,394.14

8,772,461.24

14,398,387.65

10,947,358.70

64,993.51

2,174,897.46

3,256.00

3,362.21

690.66

4

Reabilitare - Modernizare Corp școală

Școala Gimnazială nr. 85

Str. Medic Zlătescu nr. 7 A

școala

12,942,198.53

8,229,060.86

14,301,580.07

10,844,623.83

1,359,381.54

2,615,562.97

3,225.00

3,362.67

690.76

5

Reabilitare - Modernizare Corp liceu, atelier și cămin

Liceul Tehnologic Constantin Brancuși

B-dul. Dimitrie

Pompei nr. 1

liceu, atelier, cămin

18,016,843.92

12,562,810.42

28,943,699.94

23,347,982.60

10,926,856.02

10,785,172.18

6,942.00

3,363.29

690.88

6

Reabilitare - Modernizare Corp liceu

Liceul Tehnologic

Nikola Tesla

Șos Panteiimon nr. 25

liceu

13,587,693.65

8,397,101.41

13,673,329.04

10,919,032.65

85,635.39

2,521,931.24

3,247.00

3,362.81

690.78

7

Reabilitare - Modernizare Corp liceu, atelier și sala de sport

Liceul Tehnologic

Sfântul Panteiimon

Str. Hambarului nr. 12

liceu

17,557,517.39

12,187,463.97

29,547,277.41

26,217,082.10

11,989,760.02

14,029,618.13

6,753.00

3,882.29

797.50

atelier

sală sport

total

92,149,678.37

59,523,981.32

121,342,601.99

98,062,148.77

29,192,923.62

38,538,167.45


Șef servicîibA"TbC

Elena L,icâ^Râiducanu


Anexa nn 1.2. la HCL Sector 2 nr...............J.

CENTRALIZATOR PRIVIND

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU UNITATI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 2

Nr. Crt

Titlu documentație

Unitate de învățământ

Adresă

Destinație corpuri clădire

Valoare inițiala totala inclusiv TVA

Valoare inițiala C+M inclusiv TVA

Valoare actualizata totala inclusiv TVA

Valoare actualizata C+M inclusiv TVA

Diferența TOTAL

Diferența C+M

Suprafața desfasurata

Valoare LEI C+M/mp inclusiv TVA

1

Reabilitare - Modernizare Corp grădiniță

Grădiniță nr. 7

str, Maica Domnului nr. 61 - 63

grădiniță

6,742,265.00

5,328,467.00

9,441,302.87

7,508,941.79

2,699,037.87

2,180,474.79

2,232.00

3,364.22

2

Reabilitare ■ Modernizare

Grădiniță nr. 23

str.Raduta Gh. nr. 1

grădiniță

5,371,675.89

4,138,301.00

9,449,632.91

7,561,250.59

4,077,957.02

3,422,949.59

2,249.00

3,362.05

3

Reabilitare - Modernizare Corp scoală

Școala Gimnazială nr. 85

str. Traian nr.160

școala

3,843,194.00

3,106,993.00

4,835,957.95

3,980,196.50

992,763.85

873,203.50

1,025.00

3,883.12

4

Reabilitare - Modernizare Corp grădiniță

Școala Gimnazială tancului (fostă

str. Popa Nan nr. 47 B

grădiniță

2,117,504.00

1,679,437.00

3,182,594.00

2,609,561.76

1,065,090.00

930,124.76

672.00

3,883.28

5

Reabilitare - Modernizare Liceul Teoretic Waldorf Corp liceu

Liceul Teoretic Waldorf

str. Savu Marin nr. 29

liceu

3,107,448.00

2,389,893.00

5,320,469.38

4,343,274.91

2,213,021.38

1,953,381.91

1,292.00

3,361.67

TOTAL

21,182,086.39

16,643,091.00

32,229,957.11

26,003,225.55

11,047,870.22

9,360,134.55

Director General,

Bogdan - Alexandru Gârbu


Șef serviciujAȚDC

Elena Licâ - Răducanu

•.   - -     • F-

\ tZ/n soro neschimbate

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ȘI DEVIZE GENERALE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚII LA 12 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR DE STAT

DIN SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

r .re nesciumbare

secretar

Beneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului • Grădinița nr.234

Adresa:     Str. Pontonului nr. 1-5, Sector 2, București

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL-VARIANTA 1

Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Grădinița nr.234 ' Ad=776

mp

curs inforeuro al lunii ianuarie 2021


în lei / euro la cursul BNR        4.8681

cctaT.V.A.       0.1900

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

4 fihaibilÂH nan frti fiMnrirao

1.1

Obținerea terenului

0.03

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

o.oc

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

O.CO

3.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

O.CO

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillltâțllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

■ oo

0.00

o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea fl asistent tehnici

3,1

Studii

3.1.1

Studii de teren

6.596.00

1,253.24

7,849.24

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1 3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

15,520.00

2,948.80

18,468.80

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

5,432.00

1,032.08

6,464.08

3.5

Proiectare

3.5,1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fczabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurifor/autorizațiilor

19,400.00

3,686.00

23,086.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8,390.59

1,594.21

9,984.80

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

93,228.77

17,713.47

110,942.23

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

58,294.20

11,075.90

69,370.10

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

57,717.03

10,966.24

38,683 26

3.7.2

Auditul financiar

43,237.77

8,224.68

51,512.45

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

7,372,00

1,400.68

8,772.68

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia razele incluse in programul ae control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

97,200.00

18,460.00

115,668.00

TOTAL CAPITOL 3

412,438.35

78,363.29

490,801.64

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiga de baza

4.1

Construcții și instalații

2,076,117.83

394,462.39

2,470,580.22

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționate

99,996.50

18,999.34

118,995.84

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

333,321.67

63,331.12

396.652.79

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

spre neschimbare SE:CHk fAR

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

2,509,436.01

476,792.04

2,986,228.85

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

17,127.97

2,958.47

20,086.44

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

15,570.88

2,958.47

18,529.35

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,557.09

0.00

1,557.09

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

35,066.96

0.00

35,066.96

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

10,958.43

0 00

10,958.43

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,191.69

0.00

2,191.69

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

10,958.43

0.00

10,958.43

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

10,958.43

0.00

10,958.43

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

438,281.15

83,273.42

521,554.57

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8,469.34

1,609.17

10,078.51

TOTAL CAPITOL 5

498,945.43

87,841.06

586,786.49

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0 00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

4.00

0.00

TOTAL GENERAL

3,420,819.79

642,997.19

4,063,816.98

Data, 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


Beneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița nr.234

Adresa:      Str. Pontonului nr. 1-5, Sector 2. București

Faza:      DAU.

Reabilitarea si modernizarea Imobilului • Grădinița nr.234

Deviz pe obiect ■ Capitolul 4 - VARIANTA 1 Cheltuieli pentru investiția de bază

în tel/euro la cursul BNR 4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 colaT.VA 0.1900

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (mclueivTVA)

LEI

LEI

LEI

EURO

1

2

3

5

6

1               7

Cap 4

41

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.1

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.11.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajai exterioare

0.00

0.00

0.00

0.00

!           TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA Si AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

0,00

4.12.

REZISTENTA

4.1.21

Lucrări de rezistenta

266,657.34

50,664.89

317,322.23

65,184.00

TOTAL 4.12. REZISTENTA

266,657.34

50,664.89

317,322.23

65,184,00

4.1.3.

ARHITECTURA

4.13.1

Lucrări de arhitectura

1244,400.90

236,436.17

1,480,837.08

304,19200

TOTAL 4.13. ARHITECTURA

1,244,400.90

236,436.17

1,480,837.08

304,192.00

4.1,4

INSTALAȚII

4.14.1

Lucrări de instalații

565,059.59

107,361.32

672,420.92

138,128,00

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

565,059.59

107,36132

672,420.92

138,128.00

4.15

DRUMURI

4.15.1.

Lucrări de drumuri

0.00

0,00

0.00

0.00

TOTAL 4.15 DRUMURI

0.00

0,00

6.00

0.00

TOTAL 1 subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

3,075,117.831       394,462.391         3,470,5M.22|       507,504.00

,      4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

1

4.2.1

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

99,996.50

18,999.34

118,99584

24,444.00

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCȚIONALE

99,996.50

11,999.34

118,995.84

24,444.00

M

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

■■ ■•••. .                                    ■. •••• 1

4.3.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

333,321.67

63,33112

396,652.79

81,460.00

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

333,32167

63,33112

396,652.79

81,480.00

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

1

4.4.1. |Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0,00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

0.00

1 45

DOTĂRI

- . ■ ..... : -

4.5,1 |Ootari           •                                               •

0.00

-0.00

0.00

o.ool

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.00

o.oo]

IE

ACTIVE NECORPORALE

1

4.6.1 |Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0,00

j                                 TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

0.00

63,331.12

.......^6,65ZT9

81,480.00

t. < .      _____________________________________ TOTAL CAPITOHII.n.ll)_______________________<35.01      475.79? 84             226 85      613,4200

Data, 2021


întocmii,

SC PATAGONIADESIGN SRL


spre neschimbate

Beneficiar:

Primăria Sector 2

Denumire:

Adresa:

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița nr.234

Str. Pontonului nr. 1-5, Sector 2, București

Faza:

D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița nr.234

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ■ VARIANTA 1

In lei / euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cota T.V.A. 0.1900

. . .

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Eurocu TVA

INDICE Euro/mcuTVA Euro/mfara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

4,063,816.98

2,608,105.41

834,785.02

535,754.28

1,075.75

690.41

905.54

580.17

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

776.00

Investiția specifica C+M cu Tva 3,360.96 lei/m2

Data, 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


VIZAT

s p re n e sc 1» j m h s re

SECRETAR

Categorie cheltuieli

Valoare lucrări leifaraTVA

Cost distribuit pe Nr luni

1

2

3

4          5

Luni 6          7

8

■ 9

10

11

12

Asistenta tehnica

7,372.00

12

614.33

614.33

614.33

614.33

614.33

614.33

614.33

614.33

614.33

614.33

614.33

614.33

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

2,076,117.83

12

173,009.82

173,009.82

173,009.82

173,009.82

173,00982

173,009.82

173,009.82

173,009.82

173,009.82

173,009.82

173,009.62

173,009.82

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

99,996.50

5

19,999.30

19,999.30

19,999.30

19,999.30

19,999.30

Cheltuieli pentru dotări

0.00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

17,127.97

12

1,427.33

1,427.33

1,427.33

1.427.33

1,427.33

1.427.33

1,427.33

1,427.33

1,427.33

1,427.33

1,427.33

1,427.33

TOTAL CHELTUIELI LEI FARA TVA

2,200,614.31

12

175,051.48

175,051.48

175,051.48

175,051.48

175,051.48

175,051.48

175,051.48

195,050.78

195,050.78

195,050.78

195,050.78

195,050.78

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

2,618,731.03

12

208,311.27

208,311.27

208,311.27

208,311.27

208,311.27

208,311.27

208,311.27

232,110.43

232,110.43

232,110.43

232,110.43

232,110.43

. _____ Vâloare

Eșalonare ANUALA

lei cu TVA

Anul I

2,618,731.03

Anul II

0.00

TOTAL

2,618,731.03

Asistenta tehnica

614.33;

614.33333

614.33333

3

614,33335

Gi 4.33333

614133333

614.33333

614.33333

614.33333

Asigurarea utilităților necesare obiectivului

Construcții și instalații

'' '

A

_________________________________________Montaj utilaje tehnologice__

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

1/27.331C:

•..

; 33101

1,427.33101

1,4.??. ■■

Data, 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


Beneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Școala gimnaziala, nr. 25 (corp școala si sala de sport)

Adresa:     Str. Silvia nr.54, Sector 2, București

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL-VARIANTA 1

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala gimnaziala, nr. 25 (corp școala si sala de sport)

în lei / euro ia cursul BNR cota T.V.A.

Ad=3917          mp

4.86810 curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 0.19000

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI 5

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

6

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

000

0.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utiliitățjlor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00|                0.00

o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0.00

O.CO

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

19,995.00

3,799.05

23,794.05

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic ai clădirilor

3,558.15

676.05

4,234.20

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

O.CO

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

31,426.73

5,971.08

37,397.81

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9,623.43

1,828.45

11,451.88

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

137,477.50

26,120.73

163.598.23

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

64,173.84

12,193.03

76,366.87

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

63,538.46

12,072.31

75,610.77

3.7.2

Auditul financiar

41,300.00

7 347.00

49,147.00

3.8

Asistență tehnică

3.81

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

9,792.50

1,860.58

11,653,08

3.8.1.2

pentru participară proiectantului la razele incluse in programul ne control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

90,000.00

17,100.00

107,100.00

TOTAL CAPITOL 3

470,885.60

89,468.26

560,353.87

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

10,655,841.36

2,024,609.86

12,680,451.22

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționate

360.535.09

68,501.84

429,037.82

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,442,14394

274,007.35

1,716.151.29

VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

12,458,521.29

2,367,119.05

14,825,640.34

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

63,29570

10,932.89

74,228.59

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

57,541.54

10,932.89

68,474.44

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5,754.15

0.00

5,754.15

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

177,182,70

0.00

177,182.70

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

55,369.59

0.00

55,369.59

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

11,073.92

0.00

11,073.92

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

55,369.59

0.00

55,369.59

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

55,369.59

0.00

55,369.59

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

648,899.75

123,290.95

772,190.71

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4,130.00

784.70

4,914.70

TOTAL CAPITOL 5

893,508.15

135/108.55

1,028,516.70

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

Dm care C + M

11,073,918,89

- , ^177,263.48

Data, 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


Beneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Școala gimnaziala, nr. 25 (corp școala si sala de sport)

Adresa:      Slr. Silvia nr.54, Sector 2, București

Faza:        D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Școala gimnaziala, nr. 25 (corp școala si sala de sport)

Deviz pe obiect ■ Capitolul 4 • VARIANTA 1 Cheltuieli pentru investiția de bază

in lei/euro la cursul BNR 4.86810 lei/eurc curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cota T.V.A. 0.1900

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (InclusivTVA)

LEI

LEI

LEI            |

1

2

3

4

5

Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1

_      CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4,1.1.

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0 00

0.00

TOTAL 4.1,1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta

80,11911

15,222.63

95,341.74

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

80,119.11

15,222,63

95,341.74

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura

9,101,530.67

1,729,290.83

10,830,821,491

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

9,101,530.67

1,729,290.83

10,830,821.49|

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalații

1,474,191.59

280,096.40

1,754,287.99

TOTAL 4,1,4 INSTALAȚII

1,474,191.59

280,096,40

1,754,287.99

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

10,655,841.36

2.024,609.86

12,680,451.22|

4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

1

4.2.1.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

360,535.99

68,501.84

429,037.82

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

360,535.99

68,501.84

429,037.82

,      4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

'                           1

4.3.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1,442,143.94

274,007.35

1,716,151.29

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

.             1,442,143.94

274,007.35

1,716,151.29

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

1

4.4.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE HU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE

DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

4.5

DOTĂRI

1

4.5.1.

Dotări

0.00

0.00

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.00

4.6

ACTIVE NECORPORALE

1

4.6.1

Aclive nacorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III • subcap. 4.3+4.4+4.5*4.6

1,442,143.94

274,007.35

1,716,151.29

|                                                                                         TOTAL CAPITOL 4 (11II + II)

12,458,521.29

2,367,119.05

14,825,640.341

Data, 2021


întocmit, SC PAT AGONIA DESIGN SRL


VIZAT !

spre neschimbate I nr c-- r? t t

Beneficiar:       Primăria Sector 2

Denumire; Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala gimnaziala, nr. 25 (corp scoaia si sala de sport)

Adresa:           Str. Silvia nr.54, Sector 2, București

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala gimnaziala, nr. 25 (corp scoala si sala de sport)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI-VARIANTA 1

în tei/euro la cursul BNR


4.86810 leifeuro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cota T.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LE) cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA Euro/m fa ra TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care;

CONSTRUCȚII MONTAJ

16,414,510.90

13,177,963.48

3,371,851.63

2,707,003,45

860.83

691.09

724.91

580.75

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

3917.00

investiția specifica C+M cu Tva 3,364.30 lei/m2

Data, 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRLCategorie cheltuieli

Valoare lucrări lei tara TVA

Cost distribuit pe Nr luni

1

2

3

4

5

Luni 6          7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

9,792.50

12

816.04

816.04

816.04

816.04

816.04

816.04

816.04

816.04

816.04

816.04

816.04

816.04

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

0.00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

10,655,841.36

12

887,986.78

887,986.78

887,986.78

887,986.78

887,986.78

887,986.78

887,986.78

887,986.78

887,986.78

887,986.78

887,986.78

887,986.78

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

360,535.99

5

72,107.20

72,107.20

72,107.20

72,107.20

72,107.20

Cheltuieli pentru dotări

0.00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

63,295.70

12

5,274.64

5,274.64

5,274.64

5,274.64

5,274.64

5,274.64

5,274.64

5,274.64

5,274.64

5,274.64

5,274.64

5,274.64

TOTAL CHELTUIELI LEIFARATVA

11,089,465.55

12

894,077.46

894,077.46

894,077.46

894,077.46

894,077.46

894,077.46

894,077.46

966,184.66

966,184.66

966,184.66

966,184.66

966,184.66

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

13,196,464.00

12

1,063,952,18

1,063,952.18

1,063,952.18

1,063,952.18

1,063,952.18

1,063,952.18

1,063,952.18

1,149,759.75

1,149,759.75

1,149,759.75

1,149,759.75

1,149,759.75

Valoare

Eșalonare ANUALA

lei cu TVA |

Anul I

13,196,464.00

Anul II

0.00

TOTAL

13,196,464.00

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

1

2

ț

3 i

4

5 I t

Luni 6          7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

316.04167

516.04157:

816.04167:

816.0116?"

816.04167

816.04167

816.04167

816.04107

816.01167,

80 W

816.0416?

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

;-h-

W&w

MM

. . •-

777 -

7- 1:';-

Montaj utilaje tehnologice

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

147

5 W.04147

x \ 147

5,27^6414?

0/740' , - ■

' :47

'? ?'.'7 011 < 7

5,274.64.147

Data, 2021


. întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL

Beneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala gimnaziala nr.28

Adresa:     Str, Aleea Circului nr. 1, Sector 2, București

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL-VARIANTA 1

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala gimnaziala nr.2S Ad=3256           mp

în lei/euro la cursul BNR 4.86810 curs inforeuro al funii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0.19000

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 5

Valoare

(inclusiv TVA) LEI

6               ;

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0 00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

o.co

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utililtățlior necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0.00

o.ooj

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnica

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

000

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

19,536.00

3,711.84

23,24? 84

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic a! clădirilor

3,818.06

725.43

4,543.49

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabiiitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

39,072.00

7,423.68

46,495.68

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8,888.88

1,688.89

10,577.77

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

126,984.00

24,126.96

151,110.96

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

64,340.19

12,224.64

76,564.83

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

63,703 16

12,103.60

75,806.76

3.7.2

Auditul financiar

41,407.05

7,867.34

49,274.40

3.8

Asistență tehnică

3 8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11,070.40

2,103.38

13,173.78

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia razele inause in programu? ae control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

90,000.00

17,100.00

107 100.00

TOTAL CAPITOL 3

468,810.75

89,075.75

557,895.50

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

8,785,724.34

1,669,287.62

10455,011.96

42

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

366,293.84

69,595.83

435,889.67

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,465,175.37

273,383.32

1,743,558.70

VIZAT spre neschirnbare cpropTA o

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

10,617,193.56

2,017,266.78

12,634,460.33

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

52,187.20

9,014.15

61,201.36

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

47,442.91

9,014.15

56,457.06

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4,744.29

0.00

4,74429

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

147,191.38

0.00

147,191.38

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

45,997.31

0.00

45,997.31

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9,199.46

0.00

9,199.46

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

45,997.31

0.00

45,997.31

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

45,997.31

0.00

45,997.31

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

834,211.47

158,500.18

992,711.65

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4,140.71

786.73

4,927.44

TOTAL CAPITOL 5

1,037,730.75

168,301.07

1,206,031.82

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

pin care C + MI

0.00

9,199,461,09

0.00

1,747,897.61

14,398,387.651

Data, 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


Beneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala gimnaziala nr.28 Adresa:     Str. Aleea Circului nr. 1, Sector 2, București

Faza:      DAU.

Reabilitarea si modernizarea imobilului • Școala gimnaziala nr.28

Deviz pe obiect - Capitolul 4 ■ VARIANTA 1 Cheltuieli pentru investiția de bază

în lei / euro la cursul BNR 4.86810 ler/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cota TVA. 0.1900

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LEI          |

1

2

3

5

6

j Cap 4

<1

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

si instai^whhmwmmmMMMI

ut -

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta

101,230.30

19,233.76

120,464.06

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

101,230.30

19,233.76

120,464.06

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura

6,286,934.34

1,194.517.52

7,481,451 86

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

6,286,934.34

1,194,517.52

7,481,451.86

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalații

2,397,559 70

455,536.34

2,353,096.051

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

2,397,559.70

455,536.34

2,853,096.05|

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL I subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

8,785,724.34|      1,669,287.621         10,455,011.961

42

MONTAJ UTILAJE. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

1

4.2.1.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

366,293.84

69,595.83

435,839 67

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

366,293.84

69,595.83

435,889.67

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE S! FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

4.3.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate care necesita montaj

1,465,175.37

278,383.32

1,743,558.70

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

1,465,175.37

278,303.32

1,743,558.70

(       4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NO NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

' ■                       1

)    4.4.1. [Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

i 4.5

DOTAR!

■ 5      ■                                              < ■■ ■ ”1

4.5.1. [Dolari

0.00

0.00

Mit]

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.00

45

ACTIVE NECORPORALE

.                                                               1

4.6.1 [Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL lli • subcap. 4.3*4.4*4.5+4.6

1,465,175.37

278,153.32

1,743,558.70

TOTAL CAPITOL 4 (I * II + II)                          10,617.193.56      2,017,266.78

12,634,460.331

Data, 2021


întocmit, SCPATAGONIADES1GNSRLBeneficiar:       Primăria Sector 2

Denumire:        Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala gimnaziala nr.28

Adresa:           Str. Aleea Circului nr. 1, Sector 2, București

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala gimnaziala nr.28

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ■ VARIANTA 1

în lei/euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cota T.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

14,398,387.65

10,947,358.70

2,957,701.70

2,248,794.95

908.39

690.66

764.88

580.39

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

3256.00

investiția specifica C+Mcu Tva 3,362.21 lei/nf

Data, 2021


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL


spre neschimbsre

Categorie cheltuieli

Valoare lucrări lei fara TVA

Cost distribuit pe Nr luni

1

2

3

k;’

4

5

Luni 6           7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

11,070.40

12

922.53

922.53

922.53

922.53

922.53

922.53

922.53

922.53

922.53

922.53

922.53

922.53

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

0.00

2

0 00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

8,785,724.34

12

732,143.69

732,143.69

732,143.69

732,143.69

732,143.69

732,143.69

732,143.69

732,143.69

732,143.69

732,143.69

732,143.69

732,143.69

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

366,293.84

5

73,258.77

73,258.7?

73,258.77

73,258.77

73,258.77

Cheltuieli pentru dotări

0.00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

52,187.20

12

4,348.93

4,348.93

4,348.93

4,348.93

4,348.93

4,348.93

4,348.93

4,348.93

4,348.93

4,348.93

4,348.93

4,348.93

TOTAL CHELTUIELI LEI FARA TVA

9,215,275.78

12

737,415.16

737,415.16

737,415.16

737,415.16

737,415.16

737,415.16

737,415.16

810,673.93

810,673.93

810,673.93

810,673.93

810,673.93

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

10,966,178.18

12

877,524.04

877,524.04

877,524.04

877,524.04

877,524.04

877,524.04

877,524.04

964,701.98

964,701.98

964,701.98

964,701.98

964,701.98

Eșalonare ANUALA

Valo'are lei cu. TVA

Anul I

10,966,178.18

Anul II

0.00

TOTAL

10,966,178.18

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

I

2

4 i

I

5

922.53333

mi

7

3

5/3.39333

9?2.53333

12

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

:-T!

^40^8

Montaj utilaje tehnologice

. T

< T 'M .- 3

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

4,348.93355

■: TTS3355

4.348.933-S

<348 93333

4

4.303355

4.348.93355

Data, 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL

“ peseh i m ba re U— f" & ".'Ta i"»

Beneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala gimnaziala nr. 85 (Corp Str. Medic Zlatescu)

Adresa:     Str. Medic Zlatescu nr.7A, Sector 2, București

Faza:        D.A.L.I,

DEVIZ GENERAL - VARIANTA 1

Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Școala gimnaziala nr. 85 (Corp Str. Medic Zlatescu) Ad=3225          mp

In lei/ euro la cursul BNR 4.86810 curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cotaT.V.A. 0.19000

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 5

Valoare (inclusiv TVA) LEI

6

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

O.GC

C 00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillităfilnr necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

o.oo|                o.oo|                  o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pen tru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

000

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea do avize, acorduri și autorizații

0 00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

20,030.13

3,805.72

23,835.85

3.4

Certificarea performanței energetice și auditu I energetic al clădirilor

3,708.75

704.66

4,413.41

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

o.oc

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

C.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/accrdurilor/autorizațiilor

19,350.00

3,676.50

23,026.50

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor deexecuție

8,256.00

1,568.64

• 9,824.64

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

103,200.00

19,608.00

122,808.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

70,874.56

13,466.17

84,340.72

3.7

Consultanță

3.71

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

70,172.83

13,332.84

83,505.66

372

Aud itul financiar

45,612.34

8,666.34

54,278.68

3.8

Asistență tehnică

3.3.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11,287.50

2,144.63

13,432.13

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului sa razele inciuse in programul oe control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Oirigenție de șantier

90,000.00

17,100.00

107,100.00

TOTAL CAPITOL 3

442,492.10

84,073.50

528,565.60

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investifla de bază

4.1

Construcții și instalații

8,690,202.81

1,551,138.53

10,341,341.34

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

375,999.36

71,439.88

447,439.24

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1,253,331.21

238,132.93

1,491,464.14

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

10,319,533.38

1,960,711,34

12,280,244.72

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

51,619.80

8,916.15

60,535.95

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

46,927.10

8,916.15

55,843.24

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4,692.71

0.00

4,692.71

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

145,810.07

0.00

145,810.07

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

45,565.65

0.00

45,565.65

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului rn amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9,113.13

0.00

9,113.13

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

45,565.65

0.00

45,565.65

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

45,565.65

0.00

45,565.65

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,078,147.78

204,848.08

1,282,995.86

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4,561.23

866.63

5,427.87

TOTAL CAPITOL 5

1,280,138.88

214,630.86

1,494,769.74

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

■Mn

12,042,164

1.36

2,259,415.70

14,301

,580.07

|Din care C + M

q 11? ne

Data, 2021


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL


Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Școala gimnaziala nr. 85 (Corp Str. Medic Zlătescu)

Deviz pe obiect ■ Capitolul 4 ■ VARIANTA 1 Cheltuieli pentru investiția de bază

în lei i euro la cursul BNR 4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cotaT.VA 0.1900

Nr. cit

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LE(

LE!

1

2

3

5

6

Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

I

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII                                                                   l

4.1.1.

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1

Lucrări de terasamenle, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4,1.2.1.

Lucrări de rezistenta

101,585.79

19,301.30

120,887.09

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

101,585.79

19,301.30

120,887.09

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura

6,332,620.84

1,203,197.95

7,535.818.80

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

6,332,620.84

1,203,197.96

7,535,818.80

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalatii

2,255,996.17

428,639.27

2,684,635.45

TOTAL 4.1.4 INSTALAT!!

2,255,996.17

426,639.27

2,684,635.45

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL Isubtap. 4.1 CONSTRUCȚII St INSTALAȚII

8,690,202.81

1,651,13B.53|        10,341,341.341

.       4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

4.2.1.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

375,999.36

71,439.80

447,439.24

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

375,909.36

71,439.88

447,439.24

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

4.3.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1,253,331.21

238,132.93

1,491,464.14

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

1,253,331.21

238,132 9 3

1,491,464.14

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

■ • ■                          1

4.4.1. (Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

000

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

:       4.5

DOTĂRI

' ' /            ■ ,                               .                        -          1

4.5.1. |Dotari

0.00

0.00

i0.00

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

o.oo|

ACTIVE NECORPORALE

■                                 ■                        . ■ .                                                         1

4.6.1 (Active necorporale

0.00

000

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III ■ subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

1,253,33121

238,132.93

1,491,46444

I

TOTAL CAPITOL 4(1 +II+ 11)

10,319.533.38

1,960,711.34

12,280.244.721

Data, 2021


întocmit, SC PATAGONIADESIGNSRL


VCZAT spre neschimbare SECRETAR

Beneficiar:       Primăria Sector 2

Denumire:        Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala gimnaziala nr. 85 (Corp Str. Medic Zlatescu)

Adresa:          Str. Medic Zlatescu nr.7A, Sector 2, București

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala gimnaziala nr. 65 (Corp Str. Medic Zlatescu)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI - VARIANTA 1

în lei / euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0.1900

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII              din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

14,301,580.07

10,844,623.83

2,937,815.59

2,227,691.26

910.95

690.76

767.04

580.47

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

3225.00

investiția specifica C+M cu Tva 3,362.67 iei/m2

Data, 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESiGN SRL


Categorie cheltuieli

Valoare lucrări lei fara TVA

Cost distribuit pe Nr luni

1

2

3

4

5

Luni 6          7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

11,287.50

12

940.63

940.63

940.63

940.63

940.63

940.63

940.63

940.63

940.63

940.63

940.63

940.63

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0 00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

8,690,202.81

12

724,183.57

724,183.57

724,183.57

724,183.57

724,183.57

724,183.57

724,183.57

724,183.57

724,183.57

724,183.57

724,183.57

724,183.57

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

375,999.36

5

75,199.87

75,199.87

75,199.87

75,199.87

75,199.87

Cheltuieli pentru dotări

0.00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

51,619.80

12

4,301.65

4,301.65

4,301.65

4,301.65

4,301.65

4,301.65

4,301.65

4,301.65

4,301.65

4,301.65

4,301.65

4,301.65

TOTAL CHELTUIELI LEI FARA TVA

9,129,109.47

12

729,425.84

729,425.84

729,425.84

729,425.84

729,425.84

729,425.84

729,425.84

804,625.72

804,625.72

804,625.72

804,625.72

804,625.72

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

10,863,640.27

12

868,016.75

868,016.75

868,016.75

868,016.75

668,016.75

868,016.75

868,016.75

957,504.60

957,504.60

957,504.60

957,504.60

957,504.60

Valoare

Eșalonare ANUALA

lei cu TVA

Anul 1

10,863,640.27

Anul 11

0.00

TOTAL

10,863,640.27

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI                i

1

2

3 ii

4

5

Luni 6          7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

94(1.62500

940.0500

940.B250C

040.82^0

0

940162500

^a.e^oc

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

ia O:' 'Oi'.

W O

Montaj utilaje tehnologice

£ ■

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

65030

4,301 .tOi 39

!f3Ci:G6D39

<gQ1 65038

1,

■ ■

' ■

i. '

Data, 2021


• întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


spre hescllimbare


Beneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului • Liceul Tehnologic "C-tin Brancusi" (corp liceu, atelier si cămin)

Adresa:     Bdul. Dîmitrie Pompei nr.1, Sector 2, București

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL ■ VARIANTA 1

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Liceul Tehnologic "C-tin Brancusi" (corp liceu, atelier si cămin) Ad=6942           mp

In lei / euro la cursul BNR 4.86810 curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cotaT.V.A. 0.19000

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 5

Valoare       ț

(inclusiv TVA)

LEI

6

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

o.co

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0-00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utiHttățiior necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00|                0.00

0.00]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3,1.1

Studii de teren

0.00

0.00

000

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0 00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

o.co

3.3

Expertizare tehnică

19,954.37

3,791.33

23,745.70

3.4

Certificarea performanței energetice și auditu! energetic al clădirilor

5,500.70

1,045.13

6,545.83

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitaie

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

41,652.00

7,913.88

49,565.88

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9,718 8C

• 1,846.57

11,565.37

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

194,376.00

36,931.44

231,307.44

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

78.529.37

14,920.58

93,449.95

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

77,751.85

14,772.85

92,524.71

3.7.2

Auditul financiar

50,538.71

9,602.35

60,141,06

3.8

Asistență tehnică

3.81

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

17,355.00

3.297.45

20,652.45

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia tazete mciuse in programul ce control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoiatul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0 00

3.8.2

Dirigenție de șantier

90,000.00

17,100.00

107,100.00

TOTAL CAPITOL 3

585,376.80

111,221.59

696,598.39

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

19,112,266.96

3,631,330.72

22,743,597.68

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

404,680.24

76,889.25

481,569.49

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2,697,868.29

512,594.98

3,210,463.27

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj șr echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

22,214,815.50

4,220,814.94

26,435,630.44

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

113,526.87

19,609.19

133,136.05

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

103,206.24

19,609.19

122,815.43

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

10,320.62

0.00

10,320.62

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

313,922.46

0.00

313,922.46

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

98,100.77

0.00

98,100.77

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

19,620.15

0.00

19,620.15

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

98,100.77

0.00

98,100.77

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

98,100.77

0.00

98,100.77

5.3

Cheltuieli diverseși neprevăzute

1,141,511.33

216,887.15

1,358,398.48

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

5,053.87

960.24

6,014.11

TOTAL CAPITOL 5

1,574,014.52

237,456.57

1,811,471.09

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

u.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

24,374,206.82

4,569,493.11

28,943,699.94

[Din care C + M

19,620,153.45|      3,727,829.16

23,347,982.601

Data:

2021


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL


Reabilitarea si modernizarea imobilului - Liceul Tehnologic "C-tin Brancusi" (corp liceu, atelier si cămin)

Deviz pe obiect ■ Capitolul 4 ■ VARIANTA 1 Cheltuieli pentru investiția de bază

în lei f euro la cursul BNR 4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cotaT.VA. 0.1900

Nr. crt.

Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE

BAZA                                                                  I

4.1

II

' .......________ '.......

4.1.1.

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA Sl AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajați exterioare

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta

425,979.20

80,936.05

506,915.25

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

425,979.20

80,936.05

506,915.25

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura

15,136,461.06

2,875,927.60

18,012.388.66

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

15,136,461.06

2,875,927.60

18,012,388.66

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalatii

3,549,826.70

674,467.07

4.224,293 78

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

3,549,826.70

674,467.07

4,224,293.78

■ 4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0,00

0.00

TOTAL I subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

19.112,266.96

3,631,3ÎO.72[        22,743.597.68|

«

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE

4.2.1.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

404.680 24

76,809.25

481,569.49

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

404,68024

76,639.25

481,569.49

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

.                                                                           l

4.3.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

2.697,868 29

512,594.96

3,210,46327

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

2,697,866.29

512,594.98

3,210,463.27

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ Sl ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

1

4.4.1. [Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

o.oO

0.00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

45

DOTĂRI

1

4.5.1. (Dotări

0.00

0.00

o.oof

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.00

;       4.6

ACTIVE NECORPORALE

. ■                                                                                                                                         1

4.6.1 [Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4*4.5*4.6

2,697.868.29

512,594.98

3,210,463.27

|                                                                                               TOTAL CAPITOL 4 {I + II ♦ II)

22,214,815.50      4.220,814.94

26.435,630.44]

Data: 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


spre neschimbare SECRETAR^

Beneficiar:       Primăria Sector 2

Denumire:        Reabilitarea si modernizarea imobilului - Liceul Tehnologic "C-tin Brancusi" (corp liceu, atelier si cămin)

Adresa:          Bdul. Dimitrie Pompei nr.1, Sector 2, București

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Liceul Tehnologic "C-tin Brancusi" (corp liceu, atelier si cămin)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ■ VARIANTA 1

în lei/euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0.1900

Data: 2021


Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

..

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/m cu TVA

Euro/m fara TVA i

VALOARE INVESTIȚII             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

28,943,699.94

23,347,982.60

5,945,584.50

4,796,118.12

856.47

690.88

721.25

580.57

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

6942.00

Investiția specifica C+M cu Tva 3,363.29 fei/m2

întocmit, SC PATAGONIA DESiGN SRL


VIZAT _ soro neiTc’ iiiTibar© i ’srzy.ETAR I

Categorie cheltuieli

Valoare lucrări lei tara TVA

Cost distribuit pe Nr luni

1

2

3

4

5

Luni 6          7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

17,355.00

12

1,446.25

1,446.25

1,446.25

1,446.25

1,446.25

1,446.25

1,446.25

1,446.25

1,446.25

1,446.25

1,446.25

1,446.25

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

0.00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

19,112,266.96

12

1.592,688.91

1,592,688.91

1,592,688.91

1,592,688.91

1,592,688.91

1,592,688.91

1.592,688.91

1,592,688.91

1,592,688.91

1,592,688.91

1,592,688.91

1,592,688.91

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

404,680.24

5

80,936.05

80,936.05

80,936.05

80,936.05

80,936.05

Cheltuieli pentru dotări

0.00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

113,526.87

12

9,460.57

9,460.57

9,460.57

9,460.57

9,46057

9,460.57

9,460.57

9,460.57

9,460.57

9,460.57

9,460.57

9,460.57

TOTAL CHELTUIELI LEI FARA TVA

19,647,829,07

12

1,603,595.74

1,603,595.74

1,603,595.74

1,603,595.74

1,603,595.74

1,603,595.74

1,603,595.74

1,684,531.78

1,684,531.78

1,684,531.78

1,684,531.78

1,684,531.78

TOTAL CHELTUIELI

LEI CU TVA

23,300,916.60

12

1,908,278.93

1,908,278.93

1,908,278.93

1,908,278.93

1,908,278.93

1,908,278.93

1,908,278.93

2,004,592.82

2,004,592.82

2,004,592.82

2,004,592.82

2,004,592.82

Vnlnam !

Eșalonare ANUALA

lei cu TVA

Anul I

23,380,916,60

Anul II

0.00

TOTAL

23,380,916.60

Asistenta tehnica

HI

. : ■ ?

.

■. . z .

l-z -'5000

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

7 . ,/■

Montaj utilaje tehnologice

' ' ■■■■

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

■ ■

; ■ ■

Data

2021


întocmit

SC PATAGONIA DESIGN SRL


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului - Liceu! Tehnologic "Nikola Tesla” - corp LICEU

Adresa:     Sos. Pantelimon nr. 25, Sector 2, București

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Reabilitarea si modernizarea imobilului • Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" ■ corp LICEU Ad=3247 mp

în lei/euro la cursul BNR 4.8661 curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cota TVA. 19%

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea lemnului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru reiocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

0.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utUiltăfilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00|              0.OO|                0.00|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizaro tehnică

19,482.00

3,701.58

23,183.58

3.4

Certificarea performanței energetice și auditui energetic al clădirilor

4,413.21

838.51

5,251.72

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fozabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

29,223.00

5,552.37

34,775.37

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10,782.75

2,048.72

12,831.47

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

179,71246

34,145.37

213,857.83

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

93,184.50

17.705.06

110,889.56

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

92,261.88

17,529.76

109,791.64

‘ 3.7.2

Auditui financiar

59,970.22

11,394.34

71,364.56

3.8

Asistență tehnică

3.3.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.0.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

11.364.50

2.159.26

13,523.76

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la tazeie incluse in programul de control ai lucrărilor ee execuție, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.3.2

Dirigenție de șantier

90,000.60

17,100.00

107.100.00

TOTAL CAPITOL 3

590,394.52

112,174.97

702,569.49

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bata

4.1

Construcții și instalații

8.951,979.00

1,700,876.01

10,652,855.01

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologico și funcționale

175,338.00

33,314.22

208,652.22

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

584,460.00

111,047.40

695,507.40

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

9,711,777.00

1,845,237.63

11,557,014.63

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5,1 [Organizare de șantier

53,174.76|       10.103.20l         63,277.&6|

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

48,340.69

9,184.73

57,525.42

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

4,834.07

918.47

5,752.54

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

110,644.02

1,845.24

112,489.26

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

45,878.29

0.00

45,878.29

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

9,175.66

0.00

9,175.66

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

45,878.29

0.00

45,878.29

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

9,711.78

1,845.24

11,557.02

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,034,320.38

196,520.87

1,230,841.25

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

5,997.02

1,139.43

7,136.45

TOTAL CAPITOL 5

1,204,136.18

209,608.74

1,413,744.92

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

ooo

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

6.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

11,506,307.70

2,167,021.34

13,673,329.04

|Din cafe C + M

9,175,657.691    1743,374.96]    10.919,03765]

Data:

2021


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului - Liceul Tehnologic "Nikola Tesla1’ ■ corp LICEU

Adresa:      Sos. Pantelimon nr. 25, Sector 2, București

Faza:     DAU

Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Liceul Tehnologic “Nikola Tesla" - corp LICEU

Deviz pe obiect

Cheltuieli pentru investiția de bază

în lei I euro la cursul BNR 4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.VA 0.1900

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LE!                I

1

2

3

4

5                   I

Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA OE OAZA                                                            1

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

I

4.11.

TERASAMENTE. SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

000

0.00

0.00I

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA Si AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

o.ooj

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta OBIECT 1

152,609.00

28,995.71

181,604.71

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

152,609.00

28,995.71

181,604.71

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura OBIECT 1

7,468,100.00

1,418.939.00

8,887,039.00

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

7,468,100.00

1,418,939.00

8,887,039.00

4.1.4

INSTALAU!

4.1.4.1

Lucrări de instalații OBIECT 1

1,331,270.00

252,941.30

1.564,211.30

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

1,331,270.00

252,941.30

1,584,211.30

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri OBIECT 1

0.00

0.00

000

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

6,951,979.00

4 700.875,00

10,652,655.001

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

'                     1

4.2.1.    |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

175,338.00

33,314.22

208,652.221

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCȚIONALE

175,336.00

33,314.22

208.652.221

4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

1

4.3.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

584,46000

111,047.40

695,507.401

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

584,460.00

111,047.40

695,507.401

' 4.4 ’

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

1

4.4.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

000

ooo

00'1

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE OE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

«5

DOTĂRI

.             ■              1

4.5.1.

Dotări

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

0.00

I 4.6

ACTIVE NECORPORALE

■                                 1

4.6.1 (Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORAIE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4H.5+4.6

584.460.00

111,047.40

695,507.40

|                                                                                      TOTAL CAPITOL 4(1 silf ll|            9,711,777.00         1,045,237.62

11,557,014.621

Data:

2021spre noschimbar©

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" - corp LICEU

Adresa:          Sos. Pantelimon nr. 25, Sector 2, București

Faza:             D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" ■ corp LICEU

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0.1900

Data:

2021


Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/mcuTVA Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

13,673,329.04

10,919,032.65

2,508,760.92

2,250,476.24

865.03

693.09

727.94

580,49

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

3247,00

investiția specifica Ct-M cu Tva 3,362.81 lel/m’

întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


Categorie cheltuieli

Valoare lucrări lei tara TVA

Cost distribuit pe Nr luni

1

2

3

4

5

Luni 6          7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

11,364.50

12

947.04

947.04

947.04

947.04

947.04

947.04

947.04

947.04

947.04

947.04

947.04

947.04

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

0.00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

8,951,979.00

12

745,998.25

745,998.25

745,998.25

745,998.25

745,998.25

745,998.25

745,998.25

745,998.25

745,998 25

745,998.25

745,998.25

745,998.25

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

175,338.00

5

35,067.60

35,067.60

35,067.60

35,067.60

35,067.60

Cheltuieli pentru dotări

0.00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

53,174.76

12

4,431.23

4,431.23

4,431.23

4,431.23

4,431.23

4,431.23

4,431.23

4,431.23

4,431.23

4,431.23

4,431.23

4,431.23

TOTAL CHELTUIELI LEI FARATVA

9,191,856.26

12

751,376.52

751,376.52

751,376.52

751,376.52

751,376.52

751,376.52

751,376.52

786,444.12

786,444.12

786,444.12

786,444.12

786,444.12

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

10,938,308.95

12

894,138.06

894,138.06

894,138.06

894,138.06

894,138.06

894,138.06

894,138.06

935,868.50

935,868.50

935,868.50

935,868.50

935,868.50

Eșalonare ANUALA

Valoare lei cu TVA

Anul I

10,938,308.92

Anul II

0.00

TOTAL

10,938,308.92

Asistenta tehnica

&1/.O4OO0

947.04006

. .

947.04000

947,04000

047.04000

947.G4000

W Oii’

947.(^000

947,04000

847.04OC0

________________________________Asigurarea utililtăților necesare obiectivului_______________________________

Construcții și instalații

■S

ÎF7Î 7T7;- •.       .’lff.

MW

Montaj utilaje tehnologice

W

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

4,431,23K)0

4,431 >009

4/31.28000

.

4,431 >00G

4,431.23000

4/31.7 W

6 431,28000

4/31

Data: 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


VI ^AT spreBeneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului • Liceul Tehnologic "Sfanțul Pantelimon" (corp liceu, atelier si sala de sport)

Adresa:     Str. Hambarului nr.12, Sector 2, București

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Liceul Tehnologic "Sfanțul Pantelimon" (corp liceu, atelier si sala de sport)

Ad=6753 mp

in lei/euro la cursul BNR 4.8661 curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cotaT.V.A. 19%

i Nr. crt.

'           1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA

LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1 2

Amenajarea terenului                   ,

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

‘..00

0.00

0.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utillltățiior necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

0„»

o.co|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

o.co

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

20,596.65

3,913.36

24,510.01

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

5,064.75

962.30

6,027.05

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

o.oc

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizeior/acordurilor/autorizațiilor

45,920.40

8724.83

54.645.28

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

9,454.20

1,796.30

11,250.50

3.5.5

Proiect tehnic și detalii de execuție

189,084.00

35,925.96

225,009.96

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

75,73858

14,390.33

90,128.91

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

74,988.69

14,247.85

89,236.54

3’. 7.2

Auditul financiar

48,742.65

9,261.10

53,003.75

3.8

Asistență tehnică

3.81

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

18,726.48

3.558.03

22,284.51

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia razele incluse in programul ae control ai lucranicrao execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

90,000.00

17,100.00

107,100.00

TOTAL CAPITOL 3

578,316.40

109,880.11

688,196.51

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

- - - '

4.1

Construcții și instalații

21,791,931.00

4,140,46589

25,932,397.89

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

121,554.00

23,095,26

144,649.26

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

810,360.00

153,968.40

964,328.40

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0 00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

22,723,845.00

4,317,530,55

27,041,375.55

Capitolul 5 Alte cheltuieli

Organizare de șantier

129,444.07

24,594.37

154,038.44|

5.1.1

Lucrări de construcții ți instalații aferente organizării de șantier

117,676.43

22,358.52

140,034.95

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

11,767.64

2,235.85

14,003.49

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

265,066.63

4,317.53

269,384.16

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

110,155.81

0.00

110,155.81

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

22,031.16

0.00

22,031.16

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

110,155.81

0.00

110,155.81

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

22,723.85

4,317.53

27,041.38

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,166,791.90

221,690.46

1,388,482.36

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4,874.27

926.11

5,800.38

TOTAL CAPITOL 5

1,566,176.87

251,528.47

1,817,705.34

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.60

0.00

TOTAL GENERAL

24,868,338.27

4,678,939.14

29,547,277.41

Din care C + M

22,031,161.43]    4,185,920.67|    26,217,082.10)

Data:

2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL

Reabilitarea si modernizarea Imobilului ■ Liceul Tehnologic "Sfanțul Pantelimon" (corp liceu, atelier si sala de sport)

Deviz pe obiect

Cheltuieli pentru investiția de bază

în lei / euro la cursul BNR 4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cota T.V.A. 0.1900

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (InclusivTVA)

LEI

LEI

LEI                |

1

2

3

4

5

Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA OE BAZA

4.1

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1

4.1,1.

TERASAMENTE. SISTEMATIZARE PE VERTICALA St AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

000

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

'.1.2.

REZISTENTA

4.12.1.

Lucrări de rezistenta OBIECT 1

8,961,231.00

1,702,633.89

10,663,864.89

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

8,961,231.00

1,702,633.89

10,663.864.89,

4.1.3.

ARHITECTURA

41.3.1

Lucrări de arhitectura OBIECT 1

10,804.800.00

2,052.912 00

12.857,71200

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

10,804,300.00

2,052,912.00

12,857,712.00

;     4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalatii OBIECT 1

2,025,900.00

384,921.00

2,410,821.00

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

2,025,900.00

384,921.00

2.410,321,00

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1,

Lucrări de drumuri OBIECT 1

0.00

0.00

o.ool

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

o.ooj

TOTAL 1 «ibcajz 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

21,791,931.00,          4,140,466.63|               25,932,397.83,

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

I

4.2.1. ]Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

121,554.00

23,095,26

144,649.261

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCȚIONALE

121,554.00

23,095.26

144,649.26;

4.3

UTILAJE. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

1

4.3.1.    |Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

810.360.00

153,968.40

964,328,401

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

810,360.00

153,968.40

964,32î.4o|

I 4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

i

4.4.1. (Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE OE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

:       4.5

DOTĂRI

.. " .         ■                ' 7            i

4.5.1. |Ootari

0.00

0.00

i0.0O1

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

o.ool

r 4.6

ACTIVE NECORPORALE

4.6.1 lActive necorporale

O.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III ■ subcap. 4.3t4.4t4.5+4.6

810,360.00

153.968.40

964,328.40

|                                                                               TOTAL CAPITOL 4(1 Ml *11)

22,723.845.00

4,317.530 54

27,041.375.541

Data: 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


■■ WÂT ' " i spre neschimbare I SECRO? '0

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Reabilitarea si modernizarea imobilului - Liceul Tehnologic "Sfanțul Pantelimon" (corp liceu, atelier si sala de sport)

Adresa:          Str. Hambarului nr.12, Sector 2, București

Faza:             D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Liceul Tehnologic "Sfanțul Pantelimon" (corp liceu, atelier si sala de sport)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cota T. VA 0.1900

?         ’■.. ''ZZ1. -                   T’ / .*1J" a               '

..... ...

Val. Tot.

Val. Tot.

INDICE

LEI cu TVA

Euro cu TVA

Euro/mcu TVA

Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII              din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

29,547,277.41

26,217,082.10

6,069,570.76

5,392,985.53

898.80

798.61

756.47

670.16

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

6753.00

investiția specifica C+McuTva 3,882.29 lei/m!

Data:

2021


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRLCategorie cheltuieli

Valoare lucrări lei fara TVA

Cost distribuit peNh luni

1

2

3

4

5

Luni j 6             7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

18,726.48

12

1,560.54

1,560.54

1,560.54

1,560.54

1,560.54

1,560.54

1,560.54

1,560.54

1,560.54

1,560.54

1,560.54

1,560.54

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

0.00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

21,791,931.00

12

1,815,994.25

1,815,994.25

1,815,994.25

1,815,994.25

1,815,994.25

1,815,994.25

1,815,994.25

1,815,994.25

1,815,994.25

1,815,994.25

1,815,994.25

1,815,994.25

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

121,554.00

5

24,310.80

24,310.80

24,310.80

24,310.80

24,310.80

Cheltuieli pentru dotări

0.00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

129,444.07

12

10,787.01

10,787.01

10,787.01

10,787.01

10,787.01

10,787.01

10,787.01

10,787.01

10,787.01

10,787.01

10,787.01

10,787.01

TOTAL CHELTUIELI LEI FARATVA

22,061,655.55

12

1,828,341.80

1,828,341.80

1,828,341.80

1,828,341,80

1,828,341.80

1,828,341.80

1,828,341.80

1,852,652.60

1,852,652.60

1,852,652.60

1,852,652.60

1,852,652.60

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

26,253,370.10

12

2,175,726.74

2,175,726.74

2,175,726.74

2,175,726.74

2,175,726.74

2,175,726.74

2,175,726.74

2,204,656.59

2,204,656.59

2,204,656.59

2,204,656.59

2,204,656.59

Eșalonare ANUALA

Valoare lei cu TVA

Anul I

26,253,370.13

Anul II

0.00

TOTAL

26,253,370.13

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

1

2

3

4

5

Luni 6          7

8

9'

10

11

12

Asistenta tehnica

■ .

1550.5W

1,500.^000

IIMIBro

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

.

♦ rri n fi n'r

. •.it, 'jil’J; T*Tr4‘-i,

7 ' . .      '.       :■

IL.S 74!'JC'J T! V

Montaj utilaje tehnologice

' • ••

A i'.

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

• . .. ■ ■

J • •; • l-j

(.TVT.'Tf» J

OM

'• .ff. ■         .- .1 ,1

<V, .a:? i ui r. tfa/jj ■A-T.'c-'f/,-.

■ ■

Data:

2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


spre neschimbare LȘECRhAB......J

DEVIZ GENERAL ■ VARIANTA 1 Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Grădinița nr.7 Ad=2.232

2232            mp


lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021


în lei / euro la cursul BNR 4.8681 cota T. VA.       0.1900

sore ne


■chim bare


Nr. cri.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare

(fără TVA) LEI           EURO

3                4

TVA LEI 5

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

6

Capitolul 1 Cheltuielipentru obținerea șl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

o.co

O.CO

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

o.cc

0.00

0.06

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.GO

0.00

0.00

000

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

o.oo

O.CO

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlliltă^lor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

o.oo|              o.oo|                 o.oo|                 o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistent tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

c.oo

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

5,602.32

1,150.82

1,064.44

6,666.76

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

1.116.00

220.25

212.04

1,328 04

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelorfacordurilor/autorizațiilor

22,320.00

4,584.95

4,240.80

26,560.80

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,570.73

1,555.17

1,438.44

9,009.17

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

94,634.18

19,439.65

17,980.49

112,614.67

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

62,691.59

12,878.04

11,911.40

74,602.99

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

62,070.88

12,750.53

11,793.47

73,864 .34

3.7.2

Auditul financiar

46,553.16

9,562.90

8,845.10

55,398.26

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3 81.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

7,200.00

1,479.02

1,368.00

8,568.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia razele incluse in programul oe control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigențe de șantier

72,000.00

14,790.16

13,680.00

85,680.00

TOTAL CAPITOL 3

381,758,85

78,420.50

72,534.18

454,293.03

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția Pe bală

4.1

Construcții și instalații

6,044,560.23

1,241,667.23

1,148,466.44

7,193,02667

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologico și funcționale

232,834.27

47,828.57

44,238.51

277,072.78

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

776,114.23

159,428.57

147,461.70

923,575.93

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

000

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

7,053,508.72

1,448,924.37

1,340,166.66

8,393,675.38

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

35,904.69

7,375,50

6,201.72

42,103.41

5.1 1

Lucrări de construcții și instalați aferente organizării de șantier

32,640.63

6,705.00

6,201.72

38,842.34

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3,264.06

670.50

0.00

3,264.06

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

100,960.56

20,73921

0.00

100,960.56

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

31,550.18

6,481.00

0.00

31,550.18

5.2.3

Cota aferenlâ ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6,310.04

1,296.20

0.00

6,310.04

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

31,550.18

6,481.00

0 00

31,550.18

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

31,550.18

6,481.00

0.00

31,550.18

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

371,763.38

76,367.24

70,635.04

442,398.42

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6,612.67

1,358.37

1,256.41

7,869.07

TOTAL CAPITOL 5

515,241.29

105,840.33

78,093.17

593,334.46

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

7,950,508.67

1,633,185.20

1,490,794.01

9,441,302.881

[Din care C +

M

6,310,035.12

1,296,200.80

i,198,9®.67|       7,508,941.79}

Data 2021


întocmit

SC PATAGONIA DESIGN SRL


Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița nr.7

Deviz pe obiect ■ Capitolul 4 - VARIANTA 1 Cheltuieli pentru investiția de bază

în lei / euro la cursul BNR 4.86810 iei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cota T.V.A. 0.1900

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (înclusivTVA)

LEI

LEI

LE!           1

1

2

3

5

6

Cap 4 4,1

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.1.1.

TERASAMENTE. SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0.00

000

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta

776,114.23

147,461.70

923,575 93

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

776,114.23

147,461.70

923,575.93

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.11

Lucrări de arhitectura

3,743,609.81

711,285 66

4,454,895.67

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

3,743,609.81

711,285.86

4,454,895.67

4.1.4

INSTALATA

4.1.4.1

Lucrări de instalatii

1,524,836.19

289.718.88

1,814,555.07

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

1,524,836.19

289,718.88

1,814,555.07

4.1.3

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări de drumuri

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL I subcap 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

6,0«,560.23|     1,148,466.44)         7,193,026.67)

4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

. ■                                                                    1

4.21

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

232.834 27

44,238 51

277,072.78

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

232,834.27

44,238.51

277,072.78

43

UTILAJE. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

'                               1

4.3.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

776,114.23

147,461.70

923,575.93

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

776,114.23

147,461.70

923,575.93

I 4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

1

4.4.1. jUtilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

000

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

4.5

DOTĂRI

1

4.5.1. | Dolari

0,00

0.00}                   o.ool

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

o.ooj                   0.00|

4.6

ACTIVE NECORPORALE

■"                          .                                                                               1

4.6.1 |Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL UI - subcap. 4.3+4.4*4.5*4.6

776,114.23

147,461.70

923,575.93

TOTAL CAPITOL 4(1* II ♦ II)

7,053,508.72      1,340,166.66          8,393,675.381

Data

2021


întocmit

SC PATAGONIA DESIGN SRLBeneficiar:       Primăria Sector 2

Denumire:        Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița nr.7

Adresa:           Str. Maica Domnului nr.61 -63, Sector 2, București

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița nr.7

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ■ VARIANTA 1

în lei / euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cota T.V.A. 0.1900

Val. Tot, LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE EurolmcuTVA Euro/m fara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

9,441,302.88

7,508,941.79

1,939,422.54

1,542,478.95

868.92

691.07

731.71

580.74

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

2232.00

investiția specifica C+M cu Tva 3,364.22 tei/m2

Data

2021


întocmit

SC PATAGONIA DESIGN SRL•                       Categorie cheltuieli

Valoare lucrări lei fara TVA

Cost distribuit pe Nr luni

1

2

3

4

5

Luni 6          7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

7,200.00

12

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

0.00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

6,044,560.23

12

503,713.35

503,713.35

503,713.35

503,713.35

503,713.35

503,713.35

503,713.35

503,713.35

503,713.35

503,713.35

503,713.35

503,713 35

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

232,834.27

5

46,566.85

46,566.85

46,566.85

46,566.85

46,566.85

Cheltuieli pentru dotări

0.00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

32,640.63

12

2,720.05

2,720.05

2,720.05

2,720.05

2,720.05

2,720.05

2,720.05

2,720.05

2,720.05

2,720.05

2,720.05

2,720.05

TOTAL CHELTUIELI LEI FARA TVA

6,317,235,12

12

507,033.40

507,033.40

507,033.40

507,033.40

507,033.40

507,033.40

507,033.40

553,600.26

553,600.26

553,600.26

553,600.26

553,600.26

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

7,517,509.79

12

603,369.75

603,369.75

603,369.75

603,369.75

603,369.75

603,369.75

603,369.75

658,784.31

658,784.31

658,784.31

658,784.31

658,784.31

Eșalonare ANUALA

Valoare lei cu TVA

Anul I

7,517,509.79

Anul II

0.00

TOTAL

7,517,509.79

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

1

2

3 î

4

i

■ 1

55

Luni 6          7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

600 00600

&

600.00000

.

600.00000 ■

Wraobo

GOO.COOOO

600.00000'

600.00000

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

'■ r. -i tî ,t

'ÎS'J; j' ‘

- '

: .

> .

Montaj utilaje tehnologice

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

2,720.05210

1/20.05210

7. .

2.770.002'0

1720.0521$

2,720.05210

2.71WW10

Data


2021

Beneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Grădinița nr.23

Adresa:     Str. Raduta Gheorghe nr.1, Sector 2, București

Faza:       O.A.L.I.

DEVIZ GENERAL-VARIANTA 1

Reabilitarea si modernizarea imobilului • Grădinița nr.23 Ad=2249

mp

curs inforeuro al lunii ianuarie 2021


în lei / euro la cursul BNR 4.8681 cota T. VA 0.1900

(. Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI 4

Valoare ;

(inclusiv TVA) LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0 00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0,00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllltățllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

o.oo|                     ).ao|                   o,oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0,00

0.00

3.3

Expertiza re tehnică

17,992.00

3,418.48

21,410.43

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

4,160.65

790.52

4,951.17

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

20,241.00

3,845.79

24,086.79

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8,921.26

1,695 04

10,616.30

' 3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

1’11,515.79

21,188.00

132,703.79

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

67,266.98

12,780.73

80,047.71

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

66,600.97

12,654.18

79,255.16

3.7.2

Auditul financiar

43,290.63

8,225.22

51,515.85

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1 1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6,971.90

1,324.66

8,296.56

3.8.1.2

pemru participarea proiectantului ia razele incluse in programul ae control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

82,800.00

15,732.00

96,532.00

TOTAL CAPITOL 3

429,761.37

81,654.66

511,416.05

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

6,182,601.54

1.174,694.29

7,357,295.84

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

138,004.50

26,220.85

164,225.35

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționate care necesită montaj

690,022.49

131,104.27

821,126.77

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

WAT

spre neschirnbare

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

7,010,628.54

1,332,019.42

8,342,647.96

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

36,724.65

6,343.35

43,068.00

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

33,386.05

6,343.35

39,729.40

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

3,338.60

0.06

3,338.60

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

101,663.87

0.00

101,663.87

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

31,769.96

0.00

31,769.96

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6,353.99

0.00

6,353.99

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

31,769.96

0.00

31,769.96

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

31,769.96

0.00

31,769.96

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

372,019.50

70,683.70

442,703.20

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

6,835.15

1,298.68

8,133.83

TOTAL CAPITOL 5

517,243.18

78,325.73

595,568.91

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL                            '            '

7,957,633.09

1,491,999.82

MM

0.00 .......

Data, 2021


întocmit, SC PATAGONIA DEStGN SRL


Ben eficiar: Primăria Sector 2

Denumire: Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița nr.23

Adresa:     Slr. Radula Gheorghe nr.1, Sector 2, București

Faza:        D.A.L.L

Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița nr.23

Deviz pe obiect ■ Capitolul 4 ■ VARIANTA 1 Cheltuieli pentru investiția de bază

în lei / euro la cursul BNR 4.86810 lei/euro curs inforeuro ai lunii ianuarie 2021 cota T.V.A. 0.1900

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (tara TVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LE!

1

2

3

4

5

Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA C

EBAZA

4.1

.■_          ...._______:_______         1

4.1.1.

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJAȘI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

000

0.00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJAȘI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta

782,025.49

148,584.84

930,610.34

TOTAL 4.1.2, REZISTENTA

782,025.49

148,584.84

930,610.34

4.1.3.

ARHITECTURA

4 1.3.1

Lucrări de arhitectura

3,790,523.57

720,199.48

4,510,723.04

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

3,790,523.57

720,199.48

4,510,723.04

4,1.4

INSTALAȚII

4 1.4.1

Lucrări de instalatii

1,610,052.49

305,90997

1,915,962.46

TOTAL 4.1.4 INSTALAT!!

1,610,052.49

305,909.97

1,915,962.46

4.1,5

DRUMURI

4 1.5.1.

Lucrări de drumuri

0.00

0.00

oool

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

o.to

o.oo|

TOTAL i subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

6,182,601.54

1,174.694.291         7,357,295.84|

'       4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Si FUNCȚIONALE

1

4.2.1.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

138,004.50

26,220.85

164,225.35

TOTAL II sabc«p. 4.2 MONTAJ UTILAJE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

136,004.50

26,220.85

164,225.35

I 4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

1

4.3.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

690,022.49

131,104.27

821,126 7 7

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

690,022.49

131,104.27

821,126.77|

>       4.4

UTILAJE. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

1

4.4.1. |Utilaje» echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0.00

0 00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

I 4.5

DOTĂRI

1

4.5.1. | Dolari

0.00

0.00

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0.00

o.oo|

46

ACTIVE NECORPORALE

■              ■ ■                            ■■ ■ ..                                         ■ 1*1

4.6.1 [Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - tubcsp. 4.3+4A+4.5+4.6

690,022.49

131,104.27

821,126,77

TOTAL CAPITOL 4 (I + II + II)

7,010,628.54

1,332,019.42          8.342,647.961

Data, 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRLBeneficiar:       Primăria Sector 2

Denumire:        Reabilitarea si modernizarea imobilului - Grădinița nr.23

Adresa:           Str. Raduta Gheorghe nr.1, Sector 2, București

Faza:             DA.L.I.

Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Grădinița nr.23

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ■ VARIANTA 1

în lei / euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cota T. VA. 0.1 S00

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA   Euro/mfara TVA

VALOARE INVESTIT!!             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

9,449,632.91

7,561,250.59

1,941,133.64

1,553,224.17

863.11

690.63

726.83

580.36

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

2249.00

investiția specifica C+M cu Tva 3,362.05 lei/m2

Data, 2021


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRL


VIZAT spre neschimbare

Categorie cheltuieli

Valoare lucrări lei tara TVA

Cost distribuit pe Nr luni

1

2

3

4

5

Luni 6          7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

6,971.90

12

580.99

580.99

580.99

580.99

580.99

580.99

580.99

580.99

580.99

580.99

580.99

580.99

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

0.00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

6,182,601.54

12

515,216.80

515,216.80

515,216.80

515,216.80

515,216.80

515,216.80

515,216,80

515,216.80

515,216.80

515,216.80

515,216.80

515,216.80

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

138,004.50

5

27,600.90

27,600.90

27,600.90

27,600.90

27,600.90

Cheltuieli pentru dotări

0.00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

36,724.65

12

3,060.39

3,060.39

3,060.39

3,060.39

3,060.39

3,060.39

3,060.39

3,060.39

3,060.39

3,060.39

3,060.39

3,060.39

TOTAL CHELTUIELI LEI FARA TVA

6,364,302.60

12

518,858.17

518,858.17

518,858.17

518,858.17

518,858.17

518,858.17

518,858.17

546,459.07

546,459.07

546,459.07

546,459.07

546,459.07

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

7,573,520.09

12

617,441.23

617,441.23

617,441.23

617,441.23

617,441.23

617,441.23

617,441.23

650,286.30

650,286.30

650,286.30

650,286.30

650,286.30

Eșalonare ANUALA

Valoare lei cu TVA

Anul 1

7,573,520.09

Anul II

0.00

TOTAL

7,573,520.09

Asistenta tehnica

5G0A3167

X' / n

680.901&?

777.X.' IC?

:7

780.991 67

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

5 i'AiîTS

O i ■

MW

■ .

' 77

A 77. .       •.

X       -

Montaj utilaje tehnologice

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

C.OC'i .<7’776

Data, -2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRLBeneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: "Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala Gimnaziala, nr. 85" (Corp Str. Traian)

Adresa:     Str Traian nr.160, Sector 2, București

Faza:        D.A.L.I.

DEVIZ GENERAL

"Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Școala Gimnaziala, nr. 85" (Corp Str. Traian) Ad=1025           mp

în lei / euro la cursul BNR 4.86810 curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cota T. VA, 0.19000

Nr. crt

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

3

LEI

5

LEI

6

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

o.oc

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

o.oc

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea uțililtăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

'.00

0.00

o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea și asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0 00

0.00

o.co

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

o.co

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

15,800.28

3,002.05

18,802.33

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

2,193.75

416.81

2,610.56

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

O.CO

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acotdurilor/autorizațiilor

12,300.00

2,337.00

14,637.00

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6,365.25

1,209.40

7,574.65

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

70,725.00

13,437.75

84,162.75

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

59,669.51

11,337.21

71,006.72

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

59,078.72

11,224.96

70,303.68

3.7.2

Auditul financiar

38,401.17

7,296.22

45,697.39

3.8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

6,662.50

1,265.88

7,926.38

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului ia tazeie mciuse in programul oe control ai lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

90,000.00

17,100.00

107,100.00

TOTAL CAPITOL 3

361,196.18

68,627.27

429,823.45

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

3,275,860.21

622,413.44

3,898,27365

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

51,153.08

9,719.09

60,872.17

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

127,882.70

24,297.71

152,180.41

“ VIZAT ' srve neschimbsre SECREWL.

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,454,895.99

656,430.24

4,111,326.23

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

19,458.61

3.697.14

23,155.75

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

17,689.65

3,361.03

21,050.68

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,768.96

336.10

2,105.07

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

36,791.73

0.00

36,791.73

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

16,723.51

0.00

16,723.51

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,344.70

0.00

3,344.70

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

16,723.51

0.00

16,723.51

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

193,521.89

36,769.16

230,291.05

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3,840.12

729.62

4,569.74

TOTAL CAPITOL 5

253,612.35

41,195.92

294,808 26

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice șl teste șlpredsre la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

. ... ' ,

|Dincare G

_______wo

^—122x2^

_____________0.00

_______________0.00

Data, 2021


Întocmit, SC PAT AGONIA OESIGN SRL


Beneficiar: Primăria Sector 2

Denumire: 'Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala Gimnaziala, nr. 85' (Corp Str. Traian)

Adresa:     Slr Traian nr.160, Sector 2, București

Faza:      DAU.

"Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Școala Gimnaziala, nr. 85" (Corp Str. Traian)

Deviz pe obiect - Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

in lei / euro la cursul BNR 4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cotaT.V.A. 0.1900

Nr. cit

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valoarea (inclusivTVA)

LEI

LEI

LEI          |

1

2

3

5

6                 .

Cap 4 4.1

CHELTUIELI PENTRU IN VEST ITIA DE BAZA

iBMnMMMMMIMIMIMMconstrucții si iNSTALATiȚyMWWMHlMMM*

4.1.1.

TERASAMENTE. SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

4.1.1.1

Lucrări de terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

0.00

0,00

0.00

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0.00

0.00

4.1.2.

REZISTENTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta

1,382,800.81

262,73215

1,645,532.96

TOTAL 4.1.2. REZISTENTA

1,382,800.81

262,732.15

1,645,532.96

4.1.3.

ARHITECTURA

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura

1,265,441.33

240,433.85

1,505,875.18

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

1,265,441.33

240,433.85

1,505,875.18

4.1.4

INSTALAȚII

4.1.4.1

Lucrări de instalații

627,618.08

119,247.43

746,865.51

TOTAL 4.1.4 INSTALAT!!

627,618.08

119,247.43

746,865.51

4.1.5

DRUMURI

4.1.5.1

Lucrări de drumuri

0.00

0.00

0.00

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0.00

0.00

0.00

TOTAL 1 subcap. 4.1 CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

3.275,860.24]       622,413.44]         J,898,273.65]

;       4.2

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

1

4.2.1.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

51,153 08

9,719.09

60,872.17

TOTAL II subcap. 4.2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE

51,153,08

9,719.09

60,872.17

I 4.3

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

1

4.3.1.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

127,882,70

24,297.71

152,180.41

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

127,882.70

24,297.71

152,180.41

I 4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

1

£4.1.   |Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

Q.od

0.00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE St FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

1      4.5

DOTĂRI

1

4.5.1. [Dolari

000

0.00

0.001

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0,00

OXXH

1      4.6

ACTIVE NECORPORALE

.                    ■                                                                    ■■ ■                       1

4.6.1 [Active necorporale

000

0.00

0.00

TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0.00

o.oo

0.00

TOTAL III. subcap. 43+4.4+4.5+4.6

127,882.70

24,297.71

152,180.41

. 656,430.24

4,111,326.231

Data, 2021Beneficiar:       Primăria Sector 2

Denumire:        "Reabilitarea si modernizarea imobilului - Școala Gimnaziala, nr. 65" (Corp Str. Traian)

Adresa:          Str Traian nr.160, Sector 2, București

Faza:              D.A.L.I.

"Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Școala Gimnaziala, nr. 85" (Corp Str. Traian)

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro ia cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cota T.V.A. 0.1900

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

INDICE

Euro cu TVA

Euro/mcuTVA

Eurofm fara TVA

VALOARE INVESTIȚII

din care:

4,835,957.95

993,397.41

969.17

814.43

CONSTRUCȚII MONTAJ

3,980,196.50

817,607.79

797.67

670.31

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

luni

12

investiția specifica

3.CAPACITATI

Suprafața

1025.00

C+M cu Tva 3,883.12 lei/m!

Data, 2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRLCategorie cheltuieli

Valoare lucrări lei fara TVA

Cost distribuit pe Nr luni

1

2

3

4 !

5

Luni 6           7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

6,662.50

12

555.21

555.21

555.21

555.21

555.21

555.21

555.21

555.21

555.21

555.21

555.21

555.21

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

0.00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

3,275,860.21

12

272,988.35

272,988.35

272,988.35

272,988.35

272,988.35

272,988.35

272,988.35

272,988.35

272,988.35

272,988.35

272,988.35

272,988.35

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

51,153.08

5

10,230.62

10,230.62

10,230.62

10,230.62

10,230.62

Cheltuieli pentru dotări

0.00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

19,458.61

12

1.621.55

1,621.55

1,621.55

1,621.55

1,621.55

1,621.55

1,621.55

1,621.55

1,621.55

1,621.55

1,621.55

1,621.55

TOTAL CHELTUIELI LEI FARATVA

3,353,134.40

12

275,165.11

275,165.11

275,165.11

275,165.11

275,165.11

275,165.11

275,165.11

285,395.73

285,395.73

285,395.73

285,395.73

285,395.73

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

3,990,229.94

12

327,446.48

327,446.48

327,446.48

327,446.48

327,446.48

327,446.48

327,446.48

339,620.91

339,620.91

339,620.91

339,620.91

339,620.91

______________________—  ■■--——

Eșalonare ANUALA

Valoare lei cu TVA

Anul I

3,990,229.94

Anul II

0.00

TOTAL

3,990,229.94

GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

■ .

- ■ - >. , .. ■ r ■ . * - • . 1 . . . .

1

2

3 ■

L

4 '

5

Luni 6          7

8

„ R 9

10

11

■ 1

12

Asistenta tehnica

555-200.33

555.208^ f

555.20833.

755.20838

553.30c33

555.20' •

655, /W

555.20333.

555.20833

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

■ ■ • ~ . ■

75^

■ • ■

Montaj utilaje tehnologice

I ■

■ • ; ■ ■

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

VXi.XKîl

58080

!.!'fL»             v

' i

1.621.3C033

1,5121 .55X0

. Data, 2021


. Întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRLBeneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Reabilitare si modernizare - Școala Gimnaziala tancului (fosta Scaoala Gimnaziala nr.85)

Adresa:     Str. Popa Nan nr.47B, Sector 2

Faza:       D.ALI.

DEVIZ GENERAL


Reabilitare si modernizare - Școala Gimnaziala tancului (fosta Scaoala Gimnaziala nr.85)

Ad=672 mp

in lei / euro la cursul BNR 4,8691 curs inforeuro al lunii ianuarie 2021

cota T.V.A.

19%

Nr. crt.

1

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare (fără TVA) LEI

3

TVA LEI 4

Vaioare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 ChelfufaN pentru             amenajarea terenu/tri

1.1

Obținerea terenului

0,00

o,cc

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

o,oc

0,00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

8.649,98

1.643,50

10,293,48

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/proîecția utilităților

O/JOț

0.06

0,00

TOTAL CAPITOL 1

5.649,981

1.643,50

10293,46

Capitolul 2 Cheltuiau pentru asigurarea utfliltifllor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00|              C.QOj               O.OOț

Capitolul 3 CheltuM! pentru proiectarea ^asistenți tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

2750,09

522,50

3.272,50

3.1.2

Raport privind impactul asupra madiuluî

O.OQ1

0,00

0,00

3.1.3

Alto studii specifice

4.524,00

859,56

5.383,56

3.2

Documentatii-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,OD

3.3

Expediate tehnică

5.376,00

1,021,44

6.397,44

3.4

Certificarea performantei energetice si audltul energetic ai clădirilor

1.243,20

236,21

1,479,41

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prefezabifitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu do fezabiiitafe/documantație de avizare a lucrărilor de Intervenții și deviz general

0,00

0,00

0,00

3.5.4

Documentațiile tehnic» necesare în vederea obținerii avizelcr/acordurilor/autorizațiilor

13.480,00

3.511,20

21.991,20

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

5.322,24

1.011,23

6 333,47

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

48,384,00

9.192.96

57.576,96

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

41,623,75

7.909,46

49.538,21

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect oentru obiectivul de investiții

41216,58

7.331,15

49.047,73

3.7.2

Audltul financiar

26.790,73

5.090,25

31.881,03

3,6

Asistență tehnică

3.6.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

1.648,00

351,12

2,199,12

3.8.1.2

per.iru pafliiSWÎăă frotectariruiui lă razeie incluse in programul tte contrei ai lucranrar ca execuje, avizat de către inspectoratul de Stat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dîngențio de șantier

82.800,00

15732,00

98.532,00

TOTAL CAPITOL 3

260,363,55

53.289,08

333,632,63

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția de baza

4.1

Construcții si Instalații

2.162.496,00

410.874,23

2.573.370,23

4.2

Montaj utilate, echipamente tehnologice șl funcționale

16.356,62

3.107,60

19.464,62

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate oare necesită montaj

49.070,45

9.323,39

58.393,84

4.4

Utilaje, echipamente tehnologico și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.8

Active necorporale

0.00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

2.227.923,27

423.305,42

2.651.228,69

Capitolul $ Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

6.467,491

1.232,63

7720,12

5.1.1

Lucrări de construcții și instalării aferente organizării de șantier

540624

1.027,19

6.433,43

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.081,25

205,44

1266,69

5,2

Comisioane, cote, taxe, OMlul creditului

26.349,93

423,30

26.773,23

5.2.1

Comisoanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

?' jVT

0,00

5.2.2

Cota aferentă. ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

10.964.55

0,00

10.964,55

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul stalului în amenajarea teritoriului, urbanism și penlru autorizarea lucrărilor de construcții

1 Spits in j #192,91

2.192,91

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor ■ CSC

10.964,55

0,00

10.964,55

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize confoime și autorizația de construire/desfiintara

2.227,92

423,30

2.651,22

5.3

Cheltuieli diverse .și neprevăzute

125.846,84

23.910,90

149.757,74

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

2.679,08

509,03

3.186,11

TOTAL CAPITOL 5

161.363,34

26.075,86

187.439,20

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.678.300,14

504.293,86

3.182.594,00

■Din care C + M

2:192.904.04]'    416.652,72]     2.609.561,76|

Data:

2021


ViZAT spre neschimbare „SECRETAR

Reabilitare si modernizare ■ Școala Gimnaziala tancului (fosta Scaoala Gimnaziala nr.85)

Deviz pe obiect - ȘCOALA CORP A Cheltuieli pentru Investiția do bază


în lei/aura la cursul 8NR     4,86810 tei/euro

cota TVA    0.1900

curs inforeuro al M ianuarie 2021

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor do cheltuieli

Valoarea (faraTVA)

TVA

Valma (IncfusIvTVA)

LEI

LEI

LEI           1

1

2

3

4

5

Cap 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA 0E BAZA

44

CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

4.Î.I.

TERAmENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJAȘI EXTERIOARE

4.1.1.1.

Lucrări de terasamenla, sistematizare pe verticala sl amenajart exterioare

0.00

o.ro

„ ______M

TOTAL 4.1.1. TERASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA Sl AMENAJARI EXTERIOARE

0.00

0,00

otoo|

412

REaSTTNTA

4.1.2.1.

Lucrări de rezistenta OBIECT 1

490.5M.W

93.206.40

583.768,40

TOTAL 4.12. REZISTENTA

490860,00

93.206,40

583.766,40

4.T.3.

AHHHEG’URa

4.1.3.1

Lucrări de arhitectura OBIECT 1

1.243.200,00

236.208,00

1.479.466,00

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

1.243200,00

236.208,00

1.479.408,00

41.4

■NSTALAÎU 11

4.1 .4.1

LoMd ec- irssuati OBIECT 1

428.736,00

81.459,84

510195,81 j

TOTAL 4.1.4 INSTALAȚII

428.736,W

81.459,64

5I0.1W.W]

4,1.3

DRUMURI

4.1.5.1.

Lucrări da drumuri 08IECT1

0,00

0,0)

o.oo]

TOTAL 4.1.5 DRUMURI

0,00

0.00

o,ooj

TOTAL 1 subeap. 41 C0HSTRUCTU SI IHSTALATR

1.TMASM0

4W4.2J

î5733TOJ3j

4!

MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE

1

4.2.1.

Montaj uifefe. echipamente lehrsobgce si runcuoaaie

73 9M.W

14.044,®

87.994.8j]

TOTAL tl subcsp 41 MONTAJ UTILAJE. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE El FUNCȚIONALE

75.KO.W

K.644J0

W>»,W|

«»

UTILAJE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

1

4.3.1.

UtiUe «hipamenle tehnologice st Iu net» nato oara necesita montaj

294.336,03

55.923.84

350259.64]

7

OTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

294.336,00

55.423,84

150 2SM<|

4.4

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE $1 FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ Sl ECHIPAMENTE DE TRANSPGR'

r

4.4.1.“

Utilaje, echipamente lehrofogee si funcționale care nu necesa s eci^-^-rie de transport

0.00

0.0)

0.00

TOTAL 4 A UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

0,00

0,00

ow

*6

DOTĂRI

.                           1

| 4.5.1.

taanl

0.00

0.00

0,001

TOTAL 4.5 DOTĂRI

0.00

0,00

4.6

ACTIVE NECORPORALE

1

j 4.6.1

Active nwypxaia

0,00

0,03

0^1

t                                TOTAL 4.5 ACTIVE NECORPORALE

0.00

0,00

o,oo

TOTAL II »uw»p. J3U 4,4 5+4 4.

85.423,»i

JW 259 «|

1

TOTAL CAPITOL 4 {1 + 11 +II)

2.530752.00

480.042,57

Ml 1.594,671

Data:

2021

wat " spre neschintbare S”

Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Reabilitare si modernizare - Școala Gimnaziala lanculul (fosta Scaoala Gimnaziala nr.85)

Adresa;          Str. Popa Nan nr.47B, Sector 2

Faza:              D.A.L.I.

Reabilitare sl modernizare - Școala Gimnaziala lanculul (fosta Scaoala Gimnaziala nr.85) PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR 4,86810 let/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021 cotaT.V.A. 0,1900

1.'.

Val. Tot.

LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA Euro/m tara TVA

VALOARE INVESTIȚII             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

3.182.594,00

2.609,561,76

653.765,12

536.053,44

972,86

797,70

818,71

670,33

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPAC1TAT!

luni

Suprafața

12

672,00

Investiția specifica C+M cu Tva 3.883,28 lei/m2

Data:

2021Beneficiar: Denumire: Adresa: Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului imobiliar Sector 2

Reabilitare si modernizare - Scoaia Gimnaziala tancului (fosta Scaoaia Gimnaziala nr.85)

Str. Popa Nan nr.47B, Sector 2

D.A.L.I.

Data:

2021


GRAFIC DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

Asistenta tehnica

' 1

Asigurarea utilităților necesare obiectivului

Construcții și instalații

■*

Montaj utilaje tehnologice

Dotări

Organizarea de șantier lucrări de construcții

Întocmit,

SC PATAGONJAFDtESIGN SRL ■ ■' -Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: "Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Liceul Teoretic Waldorf

Adresa:     Str. Savu Marin nr.29, Sector 2

Faza:       DA.L.I.

DEVIZ GENERAL

"Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Liceul Teoretic Waldorf Ad=1292

mp

cure inforeuro al lunii ianuarie 2021


în lei / euro la cursul BNR     4,8681

cotaT.V.A.      19%

Nr. crt.                        Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

1 2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEf

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

O.OOl

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0,00

O.Ool

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlliltăților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00

o.oo|                o.oo|

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistență tehnică

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

o.oc

o.oc

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

0.00

0,00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

000

0.00

000

3.3

Expertizare tehnică

9,690.00

1,841.10

11,531.10

3.4

Certificarea performanței energetice și auditu I energetic al clădirilor

1,615.00

306.85

1,921.85

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acorduritor/autorizațiilor

11,628.00

2,209.32

13,837.32

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3,359.20

638 25

3,997.45

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

67,184.00

12,764.96

79,943.96

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

69.526.14

13,209.97

82,736.11

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

68,837.76

13,079.17

81,916.93

3.7.2

Auditul financiar

44,744.54

8,501.46

53^246.00

3.3

Asistență tehnică

3.8.1

Asistența tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

4.941.21

938.83

5,880.04

3.B.1.2

pentru participarea proiectantului ia razele incluse in programul ne contrei ai lucramcroe execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigențîe de șantier

90,030.00

17,100.00

107.100.00

TOTAL CAPITOL 3

371,525.85

70,589.91

442,115.76

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investijia de bază

4.1

Construcții și instalații

3,572.380.00

678,752.20

4,251,132.20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

58,140.00

11,046.60

69,186.60

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

193,800.00

36,822.00

230,622.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 4

3,824,320.00

726,620.80

4,550,940.80

Capitolul 5 Alte cheltuieli

5.1     | Organizare de șantier

21,219.94|        4,031.79|         25,251.73|

r v^zât

j spre neschimbate

5.1.1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

19,290.85

3,665.26

22,956.11

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1,929.09

366.53

2,295.62

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

43,972.23

728 62

44.698.85

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

18,249.05

0.00

18,249.05

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3,649.81

0.00

3,649.81

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

18,249.05

0.00

18,249.05

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

3,824.32

726.62

4,550.94

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

211,880.37

40,257.27

252,137.64

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

4,474.45

850.15

5,324.60

TOTAL CAPITOL 5

281,546.99

45,865.83

327,412.82

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

4,477,392.84

843,076.54

5,320,469.38

|DincareC+M

3,649,810.85|      693,464.06|     4,343,274.911

Data:

2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL


Beneficiar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: "Reabilitarea si modernizarea imobilului ■ Liceul Teoretic Waldorf

Adresa:      Str. Savu Marin nr,29, Sector 2

Faza:         D.A.L.I.


"Reabilitarea si modernizarea imobilului - Liceul Teoretic Waldorf


Deviz pe obiect

Cheltuieli pentru investiția de bază


în lei/euro la cursul BNR 4 86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021Data:

2021


întocmit, SCPATAGONIAOES1GN SRL


VÎZAT j spre tr îchimbare '


Beneficiar:

Denumire:

Adresa:

Faza:


Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

"Reabilitarea si modernizarea imobilului - Liceul Teoretic Waldorf

Str. Savu Marin nr.29, Sector 2

D.A.L.I.

"Reabilitarea si modernizarea imobilului - Liceul Teoretic Waldorf PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI


în lei / euro la cursul BNR


4.86810 lei/euro curs inforeuro al lunii ianuarie 2021


cotaT.V.A. 0.1900


Val. Toi

LEI cu TVA

Val. Toi.

Eurocu TVA

INDICE

Euro/mcu TVA

Euro/mfaraTVA

VALOARE (NVESTITil

CONSTRUCȚII MONTAJ

din care:

5,320,469.38

4,343,274.91

1,092,925.24

899,690.98

845.92

696.36

711.87

580.29

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

12

1292.00

investiția specifica C+M cu Tva 3,361.67 lei/m’


Data:

2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL
Categorie cheltuieli

Valoare lucrări lei fara TVA

I

Cost distribuit pe Nr luni

I ;

1

2

3

4

5

Luni

\ 6         7

8

9

10

11

12

Asistenta tehnica

4,941.21

12

411.77

411.77

411.77

411.77

411.77

411.77

411.77

411.77

411.77

411.77

411.77

411.77

Cheltuieli pentru asigurarea utililtăților necesare obiectivului

0.00

2

0.00

0.00

Cheltuieli pentru Construcții și instalații

3,572,380.00

12

297,698.33

297,698.33

297,698.33

297,698.33

297,698.33

297,698.33

297,698 33

297,698 33

297,698.33

297,698.33

297,69833

297,698.33

Cheltuieli pentru Montaj utilaje tehnologice

58,140.00

5

11,628.00

11,628.00

11,628.00

11,628.00

11,628.00

Cheltuieli pentru dotări

0.00

0

Cheltuieli pentru organizarea de șantier lucrări de construcții

21,219.94

12

1,768.33

1,768.33

1,768.33

1,768.33

1,768.33

1,768.33

1,768.33

1,768.33

1,768.33

1,768.33

1,768.33

1,768.33

TOTAL CHELTUIELI LEI FARA TVA

3,656,681.15

12

299,878.43

299,878.43

299,878.43

299,878,43

299,878.43

299,878.43

299,878.43

311,506.43

311,506.43

311,506.43

311,506.43

311,506.43

TOTAL CHELTUIELI LEI CU TVA

4,351,450.57

12

356,855.33

356,855.33

356,855.33

356,855.33

356,855.33

356,855.33

356,855.33

370,692.65

370,692.65

370,692.65

370,692.65

370,692.65

Eșalonare ANUALA

Valoare lei cu TVA

Anul I

4,351,450.56

Anul II

0.00

TOTAL

4,351,450.56

Asistenta tehnica

411

■111.77000

411.77000 '

• 7        .•

1.77000

/rOK

411.77000

411.77'.^'

' 411.71

TÎÎÎttW

411 770CD

Asigurarea utililtăților necesare obiectivului

Construcții și instalații

. . ■ - ■

13,     743

'j.1

Montaj utilaje tehnologice

.7

Dotări

________ __________________Organizarea de șantier lucrări de construcții_______________________

1 /l

. ■ . ■ . ■ ■

1.708. 3WJ

Data:

2021


întocmit, SC PATAGONIA DESIGN SRL