Hotărârea nr. 113/2021

Hotărârea nr. 113 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Construire complex sportiv şcolar la imobilul din Bucureşti, str. Herţa nr. 1, Sector 2, aflat în folosinţaŞcolii Gimnaziale  nr. 51” și actualizarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 7/2019

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209 60.00 Fax: +(4021) 209.62.02


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Construire complex sportiv școlar la imobilul din București, str. Herța nr. 1, Sector 2, aflat în folosința Școlii Gimnaziale nr. 51 ” fz actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 7/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Construire complex sportiv școlar la imobilul din București, str. Herța nr. 1, Sector 2 aflat în folosința Școlii Gimnaziale nr. 51 ” și actualizarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general aprobați prin H. C.L. Sector 2 nr. 7/2019;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 624/12.02.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 42779/22.03.2021 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

^'eAvizul favorabil nr. 6/02,03.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr .257/16.02.2021;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnazială nr.51”.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu ari. 166 alin. (2) lit. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.I. (1) Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire complex sportiv școlar la imobilul din București, str. Herța nr. 1, Sector 2, aflat în folosința Școlii Gimnaziale nr. 51”, conform anexei nr. 1.

 • (2) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului

general aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 1/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului generai pentru obiectivul de investiții " Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnazială nr. 51 ”, conform anexelor nr. 2 și nr. 3.

 • (3) Anexele nr. 1-3 conțin un număr de 179 pagini și fac parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art.IL Hotărârârea Consiliului Local Sector 2 nr. 7/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnazială nr. 5T\ se modifică și se completează potrivit prezentei.

Art.III. Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

ArtIV. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DECONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SÂFTOIU                                SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2

ELENAJIȚĂ

Hotîirâre nr. 113                ,-i > e -

București, 31.03.2021

Prezenta Holărăre con fine un număr de 182 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de îl.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. î 13/31.03.2021


STUDIU DE FEZABILITATE

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII J

„Construire Complex Sportiv Școlar la imobilul din București, str. Herța nr. 1, Sector 2, aflat în folosința Școlii Gimnaziale nr. 51”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SAFTOIU

EAUDIU


S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.

Str. Maior Coravu Ion Nr.25, sector 2, București

Rcg.Com.: 240/7553/2015;

CUI: RO 34682581

STUDIU DE FEZABILITATE

Beneficiar:

Direcția Generalii pentru

Administrarea Patrimoniului Imobiliar

Sector 2 și

Școala Gimnazialii itr. 51

Proiectant elaborator:

S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.

Titlul proiectului:

“Construire complex sportiv școlar”

Adresa imobil:

strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București

Numărul proiectului:

PTG 100

Data:

2018


OPISUL

Documentelor anexate la studiu de fezabilitate

 • 1. Foaie de titlu

 • 2. Opisul documentelor anexate la studiul de fezabilitate

 • 3. Lista si semnaturile proiectantilor

 • 4, Borderou general

 • 5. Certificat de urbanism

 • 6, Studiul de fezabilitate (conform Anexei 4 din Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

 • 7, Devizul general al investiției + Devizul pe obiect

 • 8, Principale acte normative si referințe tehnice in vigoare

 • 9. Anexa la Studiu de Fezabilitate - Analiza financiara si economica

 • 10. Anexa la Studiu de Fezabilitate - Studiu gcotchnic

 • 11. Anexa la Studiu de Fezabilitate - Audit Energetic

 • 12. Piese desenate

________________________________________" Construire complex sportiv «cotar"_______________________________________

Nr. Proiect: PTG100/ 2018                                                   STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

Proiect nr: PTG 100/2018

Faza: S.F.

Data: 2018

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR:

Proiectant:

S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.

Numele si prenumele Admin, Robert GRIGORE Arh. Mihai COMAN Arh. Horia Florin POPA Ing. Gabriel FRAT1LA Ing. Ciprian DRAGUSIN Ing. Nicolae Cretu

Ing. Mihai Vlad econ. Irina KOQAK


Partea de proiect pontru-care^rasmin rOTOMUi. ARHIȚECTWR

Reprezentantul legal aLpî'dlJfc^iitului


Sef de proiect

Arhitectura

Structura

Instalații termice

Instalații sanitare

Instalații electrice

Economic
Semnătură


______" Construire complex sportiv școlar___

Nr. Proiect: PTG100/2018         ~~STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

CUPRINS

A. PIESE SCRISE 6

 • 1. Informații generale privind obiectivul dc investiții:

 • 1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

 • 1.2 Ordonator principal dc creditc/invcstitor:

 • 1.3 Ordonator de credite (secundar/terțiar)

 • 1.4 Beneficiarul investiției

 • 1.5 Elaboratorul studiului dc fezabilitate

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obicctivuhii/proiectultii dc investiții

  • 2.1 Concluziile studiului dc prcfczabilitatc (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții și sccnariilc/opțiunile tchnico-cconomicc identificate și propuse spre analiză..................................................................................6

  • 2,2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și

financiare 6

 • 2.3 Analiza situației existente și identificarea deficiențelor

 • 2.4 Analiza cererii dc bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția

cererii, în scopul justificării necesității obiectivului dc investiții

 • 2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tchnico-cconomicc pentru realizarea obiectivului dc investiții

 • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • 3.2 Descrierea din punct dc vedere tehnic, constructiv, funcțional-arhitcctural și tehnologic:

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției:

 • 3.4 Studii de specialitate, în funcție dc categoria șl clasa dc importanță a construcțiilor, după caz:.39

 • 3.5 Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4, Analiza ficcărui/ficcărci secnariu/opțiuni tchnico-cconomic(e) propus(c)

 • 4.1 Situația utilităților și analiza de consuni:

 • 4.2 Sustcnabilitatea realizării obiectivului dc investiții:

 • 4.3 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor dc intervenție:

 • 4.3.1 Prezentarea cadrului dc analiză, inclusiv specificarea perioadei dc referință și prezentarea

scenariului dc referință

 • 4.3.2 Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pc termen mediu și lung

 • 4.3.3 Analiza financiară; sustcnabilitatea financiară

 • 4.3.4 Analiza economică; analiza cost-eficacitate...................................................„

 • 4.3.5 Analiza de riscuri, măsuri dc prevenire/diminuarc a riscurilor.


Adresa: strada Harța, nr. t, Sectorul 2, București Nr.cfl. 1

"Construire complex sportiv ecolar"

 • 5. Sccnarriil/Opfiirncn lchnico-economic(ă) optim(ă), rccomrmdatță)

 • 5.1 Comparația sccnariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, ai sustcnabilității și riscurilor

 • 5.2 Selectarea și justificarea scenariu Iu i/opțiun i i oplini(e) recomanda t(c)

 • 5.3 Descrierea sccnariului/opțiunii optim(e) rccoinandat(e) privind:

 • 5.4 Principalii indicatori tchnico*cconomici aferenți obiectivului de investiții;

 • 5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice..................................................................................46

 • 5.6 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugctul local, credite externe

garantate sau contractate dc stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

 • 6.1 Certificatul dc urbanism emis în vederea obținerii autorizației dc construire Extras dc carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute dc lege Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri dc diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea

de integrare a prevederilor acordului dc mediu în documentația tclmico-cconomicfi

 • 6.2 Avize conforme privind asigurarea utilităților

 • 6.3 Studiu topografic, vizat dc către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • 6.4 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție dc specificul obiectivului dc investiții și

care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

 • 7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

 • 7.2 Strategia dc implementare, cuprinzând: durata dc implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata dc execuție, graficul dc implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 7.3 Strategia dc cxploatarc/opcrarc și întreținere: etape, metode și resurse necesare

 • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale

 • 8. Concluzii și recomandări

 • D. PIESE DESENATE 51


Adresa; strada Herța, nr, 1, Sectorul 2, București Nr.crt, 1

____________________________________________" Construire complex sportiv școlar*____________________________________________ Nr, Proiect: PTG100Z2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF) Pagina 5 din 52

A.   PIESE SCRISE

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții:

  • 1.1 Dcinimirca obiectivului dc investiții:

"CONSTRUIRE COMPLEX SPORTIV ȘCOLAR"

 • 1.2 Ordonator principal dc crcditc/investitor:

Buget local și / sau altă sursă legal constituită.

 • 1.3 Ordonator dc credite (sccundar/tcrțiar)

Buget local și / sau altă sursă legal constituită.

 • 1.4 Beneficiarul investiției

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoiniului Imobiliar, sector 2 și

Școala Gimnazială nr. 51

 • 1.5 Elaboratorul studiului dc fezabilitate

  VIZAT spre neschimbateS.C. PATAGONIA DES1GN S.R.L.

 • 2. Situația existentă și necesitatea realizării obiectivului/proiectuUii de investiții

  • 2.1 Concluziile studiului de prcfcznbllitntc (în cazul în care n fost elaborat în prealabil) privind situația actuală, necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investitii și sccnariilc/opțiimilc tchnlco-cconomicc identificate și propuse spre analiză

Nu este cazul.

 • 2.2 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Una din prioritățile Primăriei Sectorului 2 este modernizarea tuturor unităților de învățământ din acest sector, în prezent sectorul 2 dispune de o rețea de învățământ dc peste 50.000 de elevi care învață în 83 dc unități școlare,

Pentru creșterea relevanței învățământului în relație cu piața forței dc muncă și eu sectoarele economice, Direcția Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar nl sectorului 2 are în vedere reabilitarea, modernizarea, extinderea și / sau echiparea, în general, a infrastructurii educaționale a sectorului 2.

Nr. Proiect: PTG100/2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

Consiliul Local dorește extinderea spațiilor de învățământ existente cu uit corp de clădire ce va găzdui un patinoar, o sală de sport și încăperi le-anexă ale acestora. Unitatea de învățământ care va beneficia de noile funcțiuni și dotările aferente acestora va deveni mai atractivă pentru elevi, cu ajutorul noilor spații implementate.

 • 2.3 Analiza situației existente și identifiemen deficiențelor

Școala Gimnazială Nr. 51 arc nevoie de spații pentru desfășurarea orelor de educație fizică și spoit, terenu de sport din incintă fiind insuficiente.

In incinta Școlii Gimnaziale Nr. 51, adiacent corpului de clădire se află o platformă betonată, ce se va dezafecta pentru a face loc viitoarei săli de spoit. Prezentul proiect tratează implementarea noului corp de clădire.

Ca răspuns la cererea lot mai mare, datorita necesităților de spații pentru educație fizică, Direcția Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar al sectorului 2, entitatea responsabilă cu implementarea proiectului, are in vedere construirea unui patinoar și a unei săli de sport in incinta Școlii Gimnaziale Nr. 51, care va fi amplasată in zona de nord a imobilului.

 • 2.4 Analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu șl lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții

Lipsa spațiilor interioare necesare îi determină pe profesori și pe elevi, deopotrivă, să iși desfășoare anevoios orele. Pentru a ameliora din acest handicap, se dorește construirea unei clădiri sportive, cu patinoar și sală de sport (inclusiv anexe) în incintă.

 • 2,5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul proiectului este construirea unui nou corp de clădire în incintă, in conformitate cu legislația in vigoare si care sa soluționeze cererea de spații interioare dedicate/ special amenajate.

 • 3. Identificarea, propunerea și prezentarea a minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții

  • 3.1 Particularități ale amplasamentului:

 • n) descrierea amplasamentului (localizare - intravilun/cxtruvilmi, suprafața terenului, dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituți, drept de preempțiunc, zonă de utilitate publică, informații/obligații/coiistrângcri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Terenul este situat in intravilanul Sectorului 2, Municipiul București, la strada Herța, nr. 1 in incinta Scolii Gimnaziale nr. 51, imobilul constituie domeniul public al Sectomlui-2^aL"IWu^ip^lui București prin

Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București

Nr. Proiect: PTG10Q/ 2018


STUDIU DE FEZABILITATE (SF) adminislrator Consilihil Local Sector 2 - DGAP1 Sector 2, si este înscris in Cartea Funciara 213298 nr cadastral 213298, avand o suprafața de 8.144 mp.

Imobilul compus din teren si clădiri are următoarele vecinătăți:

 • - la Nord și Est- alee carosabilii de acces la locuințe colective din Șos. Pantclimon, resp. B-dul Chișinău

 • - la Vest- strada Herța

 • - la Sud - alee carosabilă de acces la locuințe colective

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Terenul c ușor acesibil din toate străzile adiacente, cu acccstd principal din strada Herța.

 • c) surse de poluare existente în zonă;

Nu au fost identificate iar proiectul nu generează surse de poluare,

 • d) date climatice și particularități de relief;

Amplasamentul nu este expus riscului unor inundații ca urmare a naturii terenului de fundare.

Din punct de vedere meteoclimatic, teritoriul municipiului București respectiv zona studiată, se încadrează în perimetrul sectorului de climă continentală.

Din punct de vedere la climei, factorul climatic și variațiile de temperatura din sol influențează prin regimul alternant pe anotimpuri și zilnic, modul de manifestare al acestora. Temperatura medie anuală este de aproximativ I12°C; mediile lunii iulie sunt cuprinse între 24°C si 22.5°C, iar luna ianuarie înregistrează o medie de - 15°C.

înghețul, în general, este cuprins între 95 4-100 zile/an. Precipitațiile înregistrează medii anuale între 550mm ți 600mm. Media lunii iulie este de 65mm. Durata medie anuală a stratului de zăpada este de aproximativ 40 -i-42 zile iar grosimea medie a stratului este variabilă, în zonele troienite putând ajunge și la 504-60cm.

 • c) existența unor:

 • - rețele edilitare în amplasament care ar necesita rclocarc/protcjarc, în măsura în care pot fi identificate;

Pe amplasament, in zona amplasării noului imobil, nu au fost identificate rețele edilitare de canalizare, iluminat, distribuție gaz si irigații.

 • - posibile interferențe cu monumente istoricc/dc arhitectură sau sitari arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție;

Nu este cazul.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte diu sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Nu este cazul.

Adresa; strada Herța, nr, 1, Sectorul 2, București

Nr.crt. 1


" Construire complex sportiv școlar”____

Nr. Proiect: PTG100/ 2018


STUDIU DE FEZABILITATE (SF)


f) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul gcotchnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

date privind zonarea seismieA;

Din punct de vedere seismic (a se vedea figurile), amplasamentul analizat se încadrează în macrozona de intensitate seismică “81” (Conform SR 11100/1/93 “Zonare seismică - Macrozonarea Teritoriului României” ).

Conform P100/1 -2013 se redă acțiunea seismică pentru proiectare prin hazardul seismic și valoarea perioadei de control: hazardul seismic descris de valoarea de vârf a accelerației orizontale a terenului ag determinată pentru intervalul mediu de recurenta IMR, corespunzător stării limită ultime (SLU), arc valoarea ag=0.30g; valoarea perioadei de control (colț) Tc=1.6 sec. a spectrului de răspuns.

Figura: Zonarea teritoriului României in termeni de internsitate seismică conform PI00-I/20I3 „Cod de proiectare seismică"


DaiQ M<yr


ntfculcxi


Figura: Zonarea teritoriului României în termeni de accelerație maxima, ag conform FI00-1/20I3 „Cod de proiectare seismică”


11 Construire complex sportiv școlar"______________________________

Nr. Proiect: PTG100/2018


STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

Figura: Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colț), Tc a spectrului derăspuns, conform PI 00-1/2013 „Cod de proiectare seismică”

date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convctițională și nivelul maxim al apelor freatice;

Conform studiului gcotehnic atașat.

 • - date geologice generale;

Conform studiului gcotehnic atașat.

 • - date geo tehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu rezultatele

determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul gcotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotclinică, arhive accesibile, după caz;

Adresa: strada Herța, nr, 1, Sectorul 2, Bucuroșii Nr.crt. 1

____________________________________________11 Construire complex sportiv scolaf' ________________________________________ Nr. Prolecl: PTG100/2Q1B STUDIU OE FEZABILITATE(SF)

Conform studiului gcotclmic atașat.

 • - îucndinrca în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare;

Conform studiului gcotclmic atașat.

 • ■ caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

Conform studiului gcotclmic atașat.

 • 3.2 Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, fuucțional-arhitcctural ți tehnologic:

Prin proiect se propune construirea unei săli dc spoit cu acces din incintă, în proximitatea corpului principal al școlii.

Descrierea tehnica a soluției propuse;

Constnictia propusa va avea destinația de patinoar și sala de spoit având următoarele funcțiuni

Funcțiuni principale: patinoar și sala dc sport

Funcțiuni secundare: vestiare, spații conexe

Funcțiuni conexe: circulatii, spatii tehnice si grupuri sanitare

Profilul de activitate: clădire sportiva, program de lucru max lOore

S teren:8l44mp conf. măsurătorilor topomctricc

Regim de înălțime propus: Ds+P+2E

Umax: cea. 12,0Om

Volumul construcției:]7.300mc

Suprafața construita parter: 1435,14mp

Suprafața construita desfasurata: 4450,66inp

înălțime libera sala (spatii dc joc) sub ferma metalica: 6,65m

înălțime zona anexe: 4,00 m

S construita clădiri existente: 1068 mp

S desfasurata clădiri existente: 3204 mp

POT existent: 13%                                                    ___----

CUT existent: 0,39

POT propus: 30,7%

CUT propus: 0.93

Tipulcladirii: civila, normala

Constnictia se incadrcaza la CATEGORIA „C“ DE IMPORTANTA (conform 1TGR nr. 766 / 1997) si la CLASA „11“ DE IMPORTANTA (conform codului dc proiectare seismica P 100 / 1 — 2006), GRAD II REZISTENTA LA FOC, RISC MIC DE INCENDIU (conform PI 18/1999).

Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București Nrxrt. 1

____________________________________________" Construire complex sportiv școlar"____________________________________________

Nr. Proiect: PTG100/2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

ARHITECTURA

Clădirea propusa va fi organizată atât funcțional cflt și structural în două corpuri:

Corp patinoar ți sală sport (cu spațiul de joc)

Corp anexe (care adăpostește vestiare, grupuri sanitare, anexe și spații tehnice)

Patinoarul va fi situat la cota accesului iar terenul de sport va fi situat la etaj.

Suprafețele vitrate vor fi protejate cu plase de proiecție prinsa de structura de rezistenta a fațadelor sălii.

In spațiul de joc inaltimca libera sub grinzile de acoperiș va fi detniii. 6m

Accesul se va face din interiorul corpului de clădire al sălii de sport existente la cota -4.20tn, prin intermediul unui coridor de acces.

Ambele spații principale vor fi dotate cu vestiare separate pe sexe, dotate cu dusuri, grupuri sanitare dimensionate si configurate confNPO 10-97.

în materie de finisaje, în sala de sport si anexe se propune "Sistem poliuretanic elastic" decorativ, pentru trafic greu si plinta din aluminiu de culoare gri inclus, pe o structura a pardoselii de tip dală flotantă (fonoizoiantă); pe hol / coridor - "Sistem poliuretanic elastic” decorativ pentru trafic greu; în grupurile sanitare - pentru pardoseli "Sistem poliuretanic elastic" si pentru pereți placare cu faianța pana la cota +2.1 Om; în spațiile administrative / birouri se propune pardoseala din parchet stratificat pentru trafic greu. în spații tehnice -ciment sclivisit sau gresie.

La pereți se va folosi vopsitoric lavabilă albă; vopsitoriilc se vor realiza pe baza de Jatex, brauri de proiecție a pereților din spatiile comune realizat din MDF. Tavanul va fi casetat de culoare albă sau colorată. Compartimentările grupurilor sanitare se vor realiza din HPL,

în spațiile de joc (patinoar și sală sport) se vor folosi finisajele existente ale anvelopantci exterioare (pereți exteriori și acoperiș) panouri tcrmoizolante de tip sandwich.

Având în vedere că funcțiunile principale necesită deschideri structurale relativ mari (cea 25 m), fără elemente intermedia re, cele două opțiuni teii tiicc, care au implicații economice se disting prin tipul de acoperire / structura a planșcului corpului propus de clădire. Ambele scenarii sunt descrise iti capitolul de structura.


STRUCTURA DE REZISTENTA

INTRODUCERE. OBIECT

Este vorba de un ansamblu de doua corpuri cu regim de înălțime S+P+2E cu funcțiune de tip patinoar si sala de sport-primul corp, si birouri st vcstiarc-al doilea corp . Cele doua corpuri simt separate prin rost seismic de separare.

ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI ÎN GRUPE Șl CATEGORII

în conformitate cu SR 11100 / 1 - 1993 Zonarea seismică a teritoriului României, amplasamentul pe care se

Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crl. 1

_________________________________________" Construire complex sportiv scotaf____ Nr, Proiect: PTG100/2016 STUDIU DE FEZABILITATE (SF) va realiza construcția proiectată se găsește în zona de intensitate seismică “81“ ,

In funcție de Codul de proiectare seismicii pentru clădiri P 100 /1- 2013 încadrarea este următoarea : Factorul de importanță și expunere este yl = 1.2 având în vedere clasa de importanță a 11- a (conf. tab. 4,3);

Accelerația de vârf a terenului pentru proiectare (PGA pentru amplasamentul dat) este ag=0.30 pentru cutremure cu intervalul mediu de recurență (IMR) de 225 ani;

Perioadele de control (colț) ale spectrului de răspuns, specifice amplasamentului sunt: TB = 0.16 s; TC = 1.6 s; TD = 2.00 s;

Factorul de amplificare dinamică maximă a accelerației orizontale a terenului de către structură este 0 = 00 = 2.50 pentru TB < T < TC ,

Având în vedere precizările din P 100 / 1 - 2013 sistemul structural în ansamblu și pe elemente structurale a fost proiectat cu clasa de ductilitate M.

Din punct de vedere gcotchnic în conformitate cu NP 074 / 2002 zona amplasamentului se încadrează în categoria risc gcotchnic redus,

CR 1-1-3/2012 Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor: amplasamentul prezintă o încărcare caracteristica de sok = 2,00 kN/m2 pentru intervalul mediu de recurenta (IMR) de 50 ani; Factorul de importanta si expunere este yl,S = 1.10, avand in vedere clasa de importanta a Ii- a (tab. 3.1);

CR 1-1-4/2012 Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor: amplasamentul este caracterizat de viteze ale vântului (mediate pe 1 minut la înălțimea dclO m) de 28ni/s pentru IMR=50 ani, si de o presiune de referința de 0.50 kN/m2 (mediate pe 10 minute la înălțimea dclO m) pentru IMR=50 ani; Factorul de importanta si expunere estey!,W = 1.15, avand in vedere clasa de importanta a II- a (tab. 3,1);

REGLEMENTĂRI CE SE CONSTITUIE ÎN BAZA LEGALĂ A PROIECTULUI STRUCTURII DE REZISTENTĂ

r vizat

spre neschimbare secretar,

naționala


REGLEMENTARI GENERALE:

P 100 - 1 / 2013 Cod de proiectare seismica pentru clădiri

SR EN 1990:2004/A 1:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor

SR EN 1990:2004/NA:2006 Eurocod: Bazele proiectării structurilor. Anexa

SR EN 1991 -1-1:2004/NA:2006 Eurocod I; Acțiuni asupra construcliilor. Greutati specifice, greutati proprii, Încărcări din exploatare pt construcții. Anexa naționala

SR EN 1991-l-2:2004/NA:2006 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor expuse la foc. Anexa naționala

SR EN 1991 -1 -312005/NA:2006 Eurocod 1; Acțiuni asupra stmcturilor. încărcări date de zapada, Anexa naționala

SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod LAcliuni asupra structurilor. Aetiuni ale vântului

SR EN 1991 -1 -4;2006/NB:2007 Eurocod I; Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni ale vântului. Anexa naționala

SR EN 1991-1-5:2004 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni termice

SR EN 1991-l-5:2004/NA:2008 Eurocod 1: Acțiuni asupra stmcturilor. Acțiuni termice. Anexa naționala

SR EN 1991-3:2007 Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni induse de poduri rulante si mașini

Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.ctl. 1

____________________________________________11 Construire complex sportiv școlar"____________________________________________ Nr. Proiect: PTG100/ 2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

s.c. patagonja design s.r.l.

1IG nr. 177 / 2000 Norme tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecție civila in subsolurile construcții lor noi (M ApN)

REGLEMENTARI BETON SI BETON ARMAI':

SR EN 1992-1 -1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton si beton armat. Reguli generale si reguli pentru clădiri

SR EN 1992-1 -1:2004/AC:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton si beton armat. Reguli generale si reguli pentru clădiri

SR EN 1992-1 -1:2004/NB:2008 Eurocod 2: Proiectarea structurilor dc beton si beton armat. Reguli generale si reguli pentru clădiri, Anexa naționala

CR 2-1 -1.1-2013 Cod dc proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat

NE 012-1 / 2007 Cod de practica pentru executarea lucrărilor dc beton si beton armat N E 012-2 / 2010 Cod de practica pentru executarea lucrărilor de beton si beton armat

DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENTĂ VARIANTA 1-B1ROURI SI VESTIARE

FUNDAȚII

Fundațiile sunt dc tipul talpa continua sub stâlpi, cu grinzi care joacă și rolul de soclu. Egalizarea se va realiza din beton simplu de clasă C8/10X0,CI l,Dmax=3l mm,S3,CEMIl A-S 32.5 Jar betonul armat este de clasă C20/25 XC2, CI 0.2,Dinax=16 mm, S4, CEM II A-S 32.5, cu armături din oțel profilat BST 500S Clasa C pentru barele de rezistență si pentru ctrieri iar pentru barele constnictivc din oțel eu profil neted OB37.

Subsolul este dotat cu pereți suplimentari pentru a crea cutia rigidă a infrastructurii.

Sc definește cota ±0.00 drept cota finită a pardoselii la parter. Cota terenului natural este -0,60 ni fata dc cota ±0.00. Adâncimea minima dc fundare se va face la -4.30 fata de cota terenului sistematizat. Pe terenul dc fundare menționat la adancimea dc fundare , sa considerat o presiune efectiva dc 220 kPa la sarcinile din gruparea fundamentala dc calcul. înainte dc turnarea fundațiilor sc vor monta piesele de trecere pentru instalațiile sanitare la pozițiile și la cotele din proiectul dc instalații.

- w

spre nesch]mbare


STRUCTURA DE REZISTENȚĂ

Aspectele conceptuale de baza avute in vedere la proiectarea clădirii au fost in conformitate cu P100-1/2013 si se refera la :

Realizarea unei structuri simple, compacte, reprezintă obiectivul cel mai important al proiectării. Simplitatea structurala presupune existenta unui sistem structural continuu si suficient dc puternic care sa asigure un traseu clar, cat mai direct si neîntrerupt al forțelor seismice, indiferent de direcția acestora, pana la terenul dc fundare. Forțele seismice care iau naștere in toate clementele clădirii sunt preluate dc plansee - diafragme orizontale si transmise structurii verticale, iar dc la aceasta sunt transferate la fundatii si teren.

Structura de rezistenta au fost modelate in funcție de partiul dc arhitectura si au fost conformate sa răspundă

Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1

__" Construire complex sportiv școlar" ________________________________

criteriilor dc exigenta cerute prin codurile, standardele si normativele de proiectare in vigoare la data elaborării proiectului.

Prin proiectare s-a urmărit atat incadrarca deplasărilor la starea limita ultima si la starea limita dc serviciu in deplasările admisibile impuse de normativul 1’100-13, cat si eliminarea sensibilităților la torsiune prin calibrarea intre dimensiunile elementelor pereților in scopul obținerii pe modurile I si II a unor mișcări predominant dc translație.

Structura clădirii cu regim de înălțime S+P+2E, va fi realizata din beton armat de tip pereți si cadre din beton armat

Betonul armat este de clasă C25/30 XCI, CI 0,2,Dmax=l6 mm, S4, CEM 11 A-S 32,5, cu armături din oțel profilat BST500S pentru barele de rezistență si pentru etricri, agrafe iar pentru barele constructive din oțel cu profil neted OB37.

Pentru structură se utilizează:

 • - grinzi cu dimensiunile 30x50, 30x40 cm

 • - pereți cu grosimi de 30cm si stâlpi cu dimensiuni de 30x65

Planșcelc sunt cu grosimi fixe dc 15cm,

AVANTAJE;

Realizarea unei structuri ce îndeplinește standardele si normativele in vigoare;

Se asigura un grad ridicat al rezistentei la foc.

DEZAVANTAJE:                                                        ____,

....... r— VȚi7AT

Necesita întreținere in timp.                                                       1

spre neschtrnbare

 • 7.1 PREVEDERI PRIVIND REALIZAREA INFRASTRUCTURII        SECRETAR

Pentru executarea lucrărilor prevăzute se va realiza sprijinire berlineză care se compune din următoarele etape:

 • • Etapa 0: Înainte dc începerea lucrărilor se va demara programul dc monitorizare al construcțiilor învecinate prin dispunerea reperilor dc referința, a mărcilor dc tasarc si a martorilor de deschidere a fisurilor;

 • • Etapa 1: trasarea zonelor de dispunere a sprijinirilor pc limita de proprietate, marcarea poziției de execuție a forajelor conform proiectului dc rezistenta;

 • • Etapa 2 : execuția forajelor pana la adâncimea dc aproximativ -7.1 Om, lansarea profilclor meta-lice în foraje si betonarc forajelor până la cota finala de fundare, conform specificațiilor din planul dc execuție a incintei;

 • • Etapa 3 : începerea excavarii pe ploturi vertical de maxim lOOcm. Pc măsură excavarii, pe aripile profilclor sau în spatele acestora se vor împatia dulapi orizontali din lemn cu grosime 5 cm. Pc capul profilelor se va suda o grinda de solidarizare din profil HEA 120 mm.;

 • ♦ Etapa 4 : atunci când cxcavatta a ajuns la cota generala dc fundare de -4,30m, sc va proceda la turnarea egalizării si execuția fundației pe zona prevăzută ;

 • • Etapa 5: se vor monta spraituri în lungul axelor aferente de la 14 din înălțimea profilelor de berli-neza

Adresa: strada Her|a, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crl, 1

____ ______________" Construire complex sportiv școlar"__

Nr. Proiect: PTG100/2018 STUDIU DE FEZABILITATE țSF) pflna în plotul de fundație executat in etapa anterioara;

 • * Etapa 6: se va continua execuția cxcavatiei, cu montajul concomitent al dulapilor, până se va ajunge la cota finala de fundare .

 • • Etapa 7; se va turna radierul general, după execuția egalizării pe zona preva-zula ;

 • • Etapa 8: Se executa elementele verticale ale cuzinctului fundației,păstrând profilelc de susținere ale

bcrlinczci înglobate în grosimea pereților de infrastructura, pe zonele în care exista tangente la limita de proprietate.

Pe latura dinspre strada se va păstră o bancheta consistenta de pamant,care sa permită un mod optim de organizare a șantierului. în restul parcelei, se va merge cu excavatia pana la limita de proprietate unde se va utiliza spriji-nirea berlineza menționata anterior;

Pentru lucrările executate, constructorul și beneficiarul vor întocmi procese verbale de lucrări ascunse, cu respectarea tuturor prevederilor cuprinse in "Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat", indicativ NE 012-2010;

Lucrările trebuie executate de echipe de muncitori calificați sub îndrumarea unui cadru tehnic șt sub supravegherea dirigintelui de șantier, atestat de MLPAT;

DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENȚĂ VARIANTA 2

FUNDAȚII

Se propune fundare directă prin intermediul unui radier în grosime de 60cnt așezat pe un beton de egalizare de lOcm sub care se așează un strat de cirea 20cm de balast compactat. Egalizarea se va realiza din beton simplu de clasă C8/10 XO,C1 ],Dmax=31 mm, S3, CEM II A-S 32.5 ,iar betonul armat este de clasă C20/25 XC2, CI 0.2,Dmax=16 mm, S4, CEM II A-S 32.5, cu armături din oțel profilat BST 500S Clasa C pentru barele de rezistență si pentru ctrieri iar pentru barele constructive clin oțel cu profil neted OB37.

Subsolul este dotat cu pereți suplimentari pentru a crea cutia rigidă a infrastructurii.

Se definește cota ±0.00 drept cota finită a pardoselii la parter. Cola terenului natural este 0.60 m fata de cota ±0.00. Adâncimea minima de fimdarc se va face la -4.30 fata de cota terenului sistematizat. Pe terenul de fundare menționat la adancimea de fundare , sa considerat o presiune efectiva de 220 kPa la sarcinile din gruparea fundamentala de calcul. Înainte de turnarea fundațiilor se vor monta piesele de trecere pentru instalațiile sanitare la pozițiile și la cotele din proiectul de instalații.                _-"xî&            \

AVANTAJE:                                       \ S —

Realizarea unei structuri ce îndeplinește standardele si normativele in vigoare;

Prin executarea fundațiilor de tip radier general se evita tasan'le diferențiale si se realizează o mai buna transmitere a eforturilor suprastructurii, la terenul de fundare.

Se asigura un grad ridicat al rezistentei la foc.

Adresa: strada Harța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crt. t

______________________________" Construire complex sportiv școlar"____________________________________________

Nr. Proiect: PTG100/2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

DEZAVANTAJE:

Necesita întreținere in timp.

Realizarea radierului implica costuri ridicate de material si manopera.

DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENȚĂ VARIANTA l-PATINUAR

FUNDAȚII

Fundațiile suni dc tipul talpa continua sub stâlpi, cu grinzi care joacă și rolul de soclu. Egalizarea se va realiza din beton simplu de clasă C8/10 X0,CI 1 ,Dmax=31 mm, S3, CEMII A-S 32.5 ,iar betonul armat este dc clasă C20/25 XC2, CI 0.2,Dmax=16 mm, S4, CEM II A-S 32.5, cu annfiUiri din oțel profilat BST 500S Clasa C pentru barele dc rezistență si pentru ctricri iar pentru barele constructive din oțel eu profil neted OB37.

Subsolul este dotat cu pereți pentru a crea cutia rigidă a infrastructurii.

Se definește cota ±0.00 drept cota finită a pardoselii la parter. Cota terenului natural este -0.60 m fata de eota ±0.00. Adâncimea minima de fundare se va face la -4.30 fata de cota terenului sistematizat. Pe terenul de fundare menționat ia adancimca dc fundare , sa considerat o presiune efectiva dc 220 kPa la sarcinile din gruparea fundamentala dc calcul. înainte dc turnarea fundațiilor se vor monta piesele de trecere pentru instalațiile sanitare la pozițiile și la cotele din proiectul dc instalații.

STRUCTURA DE REZISTENȚĂ

Forma structurii este dreptunghiulară cu o deschideredc circa 25,3m și trflvcidc5,5m si arc regim dc inaltiinc de S+P+2E.

Deschiderea cadrului este satisfăcută dc o grindă cu zăbrele și stâlpi din beton armat cu dimensiunea de 80x 100 cm, Descărcarea la nodurile grinzii cu zăbrele se realizează prin intermediul unor pane iar efectul dc șaibă se realizează prin intermediul planseului compozit dc peste parter si printr-un sistem de contravântuiri orizontale în planul acoperișului.

Planșcul dc peste parter se propune în sistem deck eu tablă cutată și suprabetonarc. Grinzile pIanșeului vor fi dotate cu conectori metalici tip Nclson dc conectare a plnnșculuidc grinzile metalice.

Zonele spatiilor destinate gradcnclor se vor realiza din grinzi si placa din beton armat cu grosimea de 15 cm. Betonul armat este de clasă C25/30 XC I, CI 0.2,Dmax=16 mm, S4, CEM II A-S 32.5, cu armături din oțel profilat BST500S pentru barele de rezistență si pentru ctricri, agrafe iar pentru barele constructive din oțel cu profil neted OB37,

S-a utilizat oțel S355 și pe alocuri pentru elemente dimensionate din săgeată s-a uftltza^ț^ DESCRIEREA STRUCTURII DE REZISTENȚĂ VARIANTA2         Spre neschimbate

FUNDAȚII                                 ^SECRETAR I

Se propune fundare directă prin intermediul unui radier în grosime de 60cm așezat pe un beton de egalizare dc lOcm sub care se așează un strat de circa 20cm de balast compactat. Egalizarea se vn realiza din beton simplu de clasă C8/10 X0,Cl l,Dmax=31 mm, S3, CEM II A-S 32.5,iar betonul armat este de clasă C20/25 Adresa; strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1 ___11 Construire complex sportiv scolsr"____________________________________________ Nr. Proiect: PTG100/2018’STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

XC2, CI 0.2,Dmax=16 nun, S4, CEM 11 A-S 32.5, cu armături clin oțel profilat BST 500S Clasa C pentru barele de rezistență si pentru etricri iar pentru barele constructive din oțel cu profil neted OB37, Subsolul este dotat cu pereți suplimentari pentru a crea cutia rigidă a infrastructurii.

Sc definește cota ±0.00 drept cota finită a pardoselii la parter. Cota terenului natural este -0.60 m fata de cota ±0,00, Adâncimea minima de fundare se va face la -4.30 fata de cota terenului sistematizat. Pe terenul de fundare menționat la adancimca de fundare , sa considerat o presiune efectiva de 220 kPa la sarcinile din gruparea fundamentala de calcul. înainte dc turnarea fundațiilor sc vor monta piesele de trecere pentru instalațiile sanitare la pozițiile și la cotele din proiectul de instalații.

AVANTAJE:

Realizarea unei structuri ce îndeplinește standardele si normativele in vigoare;

Prin executarea fundațiilor dc tip radier general se evita lăsările diferențiale si sc realizează o mai buna transmitere a eforturilor suprastructurii, la terenul dc fundare.

Se asigura un grad ridicat al rezistentei la tbc.

DEZAVANTAJE:

Necesita inlrctincrc in timp,

Realizarea radierului implica costuri ridicate de material si manopera

INSTALAȚII

SOLUȚIA PROIECTULUI

Proiectul trateaza un posibil viitor patinoar + sala de sport si va fi dotat cu următoarele categorii de instalatii electrice:

 • - Instalații electrice dc iluminat;

 • - Instalații electrice de prize;

 • - Instalație dcdctcctie si semnalizare la incendiu ;

 • - Instalație dc datc/intciuet;

 • - Instalație dc sonorizare adresare publica ;

 • - Instalație dc supraveghere video si CATV ;

Proiectul nu cuprinde:


 • - Racordarea la rețeaua de alimentare cu energie elcctricațfirida dc bransame

 • - Racordare la rețeaua dc televiziune (racord la firida CATV);

 • - Racordare la rețeaua de date/internet (racord la firida internet);

Adresa: strada Herța, nr, 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1

” Construire complex sportiv școlar"____

Nr. Proiect: PTG100/2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energic electrica a construcției se va face de la rețeaua electrica de medie tensiune existenta in zona, prin intermediul unui punct de transformare. Contorizarea energici active consumate se va face prin intermediul unui contor de energie montat in BMPT. Tabloul electric va fi echipat cu intreruploarc automate pentru protecția la suprasarcina si scurtcircuit,

La nivelul PT datele clcctrocncrgetice importante sunt:

Puterea instalata necesara               Pi = 1000 kW

Puterea absorbita

Pa = 700 kW

Coeficient de simultaneitate

ks = 0,7

Curentul de calcul

Ic= 1550 A

Tensiune de alimentare

U = 400/230V/50Hz

BMPT se va alimenta de la PT cu cablu CyAby-F 4x(3x240+120) mmp

Din TEG se vor alimenta tablourile de iluminat de pe fiecare nivel cat si chilienii (800A) si doua centrala de tratare a acrului (2x200A)

Ca masurn adiționala opționala de securitate, se va prevedea un generator electric amplasat la exterior automatizat si insonorizat pentru alimentarea consumatorilor cu rol de securitate la incendiu.

Alimentarea de securitate

Alimentarea iluminatului de siguranța si grupul de pompare se va face din tabloul de siguranța la care se va verifica alimentarea din doua surse, conform 17-2011, una din sistemul energetic național si ccalalta din generator cu pornire automata (73 k VA cu automonic cel puțin 3 orc).

INSTALAȚIILE ELECTRICE DE ILUMINAT INTERIOR

Iluminatul artificial se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu sursa LED. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a coqjurilorde iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa Însumeze o putere totala de maxim 1,2 kW.

Comanda iluminatului se va face manual, prin intermediul comutatoarelor sau întrerupătoarelor. Întrerupătoarele si comutatoarele se montează pe conductorul de faza si corespund modului de pozare a circuitelor si gradului de protecție cerut de mediul respectiv. Inaltimea de montaj a intrcniptoarclor si comutatoarelor va fi de 0,9 m, mașinala de la nivelul aparatului.


Circuitele de iluminat vor II protejate la suprasarcina si automate prevăzute.

Circuitele de iluminat se vor realiza cablu cu conductoa

secțiunea 1,5 mm2 (atat pentru conductorul de faza, pentru cel de nul de lucru cat si pentru cel de nul de proiecție), protejate împotriva deteriorării mecanice in tuburi de proiecție din PVC 16 mai puțin in spatiile comune unde se va folosii cablu N2XH 3x1,5 mm2 . Circuitele de iluminat se vor executa ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascate de pereții de gipscarlon.

Adresa: strada Herța, nr 1, Sectorul 2, București

Nr.crt. 1


__" Construire complex sportiv școlar"______________________________

Nr. Proiect: PTG10Q/2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

Pentru iluminatul exterior sc va prevedea un circuit electric,

ILUMINA'!’ DE SIGURANȚA

Sistem dc iluminat de securitate pcnltu evacuare, realizat cu corpuri de iluminat pentru marcarea cailor de evacuare, prevăzute cu baterie acumulatori si kit invertor (luminoblocuri). Acestea vor fi amplasate in dreptul cailor dc evacuare si la schimbările dc direcție ale traseului dc evacuare.

INSTALAȚIILE ELECTRICE DE PRIZE

In imobil au fost prevăzute spre a fi montate prize duble, toate vor fi cu contact de protecție, executate pentru a suporta fara sa sc deterioreze un curent dc 16 A.

Circuitele dc prize vor fi separate dc cclc pentru alimentarea corpurilor dc iluminat, înălțimile dc montaj a prizelor vor fi 0,3m daca nu va fi notat altfel pe plan.

înălțimile dc montaj ale prizelor sunt măsurate intre axul prizei si suprafața finita a pardoselei.

Toate circuitele dc prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intrcruptoarc automate conform schemelor monofilarc si specificațiilor dc aparataj.

Circuitele de prize sc vor realiza cablu cu conductoare din cupm, dc tip N2XII, avind secțiunea 2,5 mm2 (atat pentru conductorul de faza, pentru cel de nul dc luciu cal si pentru cel dc protecție), protejate împotriva deteriorării mecanice in tuburi de proiecție din PVC16 mai puțin in spatiile comune unde se va folosii cablu N2XH 3x2,5 mm2 . Distribuția circuitelor sc va realiza ingropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascat dc pereții dc gipscarton.

Sc va evita instalarea circuitelor dc iluminat si prize pe suprafețe eaide (in lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la încrucișările cu acestea sc va păstră o distanta minima dc 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele dc prize si iluminat se vor monta deasupra celor dc incalzire.

Dc asemenea, distanta intre circuitele de prize sau iluminat si cele dc curenti slabi trebuie sa fie dc minim 15 cm (daca porțiunea dc paralelism nu depășește 30m si nu conține inadiri la conductoarele electrice). Pc traseele orizontale comune, circuitele dc prize sc vor monta deasupra celor dc curenti slabi.

INSTALAȚIILE ELECTRICE DE CURENTI SLABI

Instalațiile electrice dc curenti slabi sunt reprezentate dc:

 • - televiziune prin cablu ;


 • ■ circuitele dc internet;

 • - circuitele de TVCI;

 • - Circuite de detcctic si semnalizare incendiu;

Sistemul dc televiziune este alcătuit dintr-o rețea de distribuție a semnalului video primit de la furnizor. El este compus dintr-o scrie dc distribuitoare si amplificatoare dc semnal, conectate prin cablu video montat in tub PVC sub tencuiala. Prizele TV sunt de tip îngropat.

Adresa: strada Her|a, nr. 1, Sectorul 2, București

Nr.crt. 1


___" Construire complex sportiv școlar"__

Nr, Prolecl: PTG100/2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

Circuitele instalației CATV vor fi ti 1 imentate de la un amplificator dc semnal CATV amplasat in holul de ia intrare. Din acesta, prin inlcrincdiul unui splitcr se vor alimenta prizele TV, Circuitele instalației CATV se vor executa cn cablu coaxial RG 75 Ohm, protejat împotriva deteriorării mecanice in tuburi dc protecție din PVC 16(1 ip IPEY). Distribuția circuitelor se va realiza îngropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascat dc pereții din gipscarton.

Inaltiinea dc montaj a prizelor dc telefon, prize date, prize TV va 11 dc 0,3 ni.

Circuitele dc date se vor executa cu cablu UTP 4x2x0.5 cat.5, protejat împotriva deteriorării mecanice in tuburi dc proiecție din PVC. Distribuția circuitelor se va realiza îngropat in tencuiala, sub pardoseala, sau mascat dc pereții din gipscarton. Racordul la rețeaua de date va fi proiectat si executat de către furnizorul dc servicii dc internet din zona, la cererea beneficiarului.

Pentru instalația de televiziune cu circuit închis ce arc in componenta sistemul de înregistrare si redare digitala a imaginilor si o serie dc camere video color, amplasate in locurile care necesita supraveghere.

înregistrarea imaginilor se realizează pe un sistem dc stocare dc mare capacitate, permițând accesarea acestora in orice moment (chiar si atunci când sistemul este in modul dc inrcgistrarc). Structura sistemului de supraveghere este una utilizând tehnologia IP.

Echipamentele ce alcătuiesc sistemul sunt:

 • • sistem dc inrcgistrarc dc mare capacitate;

 • • camere TV color tip IP;

 • • monitoare de diagonala optima pentru vizionarea imaginilor in timp real si in modul

înregistrat.

Supravegherea fiecărei zone se realizează cu camere video, înregistrarea si stocarea imaginilor facandu-se permanent. Camerele video se vor amplasa la o înălțime care sa permită o vizualizare buna a persoanelor care isi desfasoara activitati in clădire,

Alimentarea aparaturii video se va face fie dircet de la rețea (DVR, monitor) cat si prin intermediul alimentatoarelor dc 12 Vcc (camerele video).

Se va evita instalarea circuitelor dc curcnli slabi pe suprafețe calde (in lungul conductelor pentru distribuția agentului termic), iar la încrucișările cu acestea se va păstră o distanta minima dc 12 cm. Pe traseele orizontale comune, circuitele dc curenti slabi se vor monta deasupra celor dc încălzire,

Dc asemenea, distanta intre circuitele dc curenti slabi si cele dc iluminat, prize sau foita trebuie sa fie dc minim 15 cm (daca porțiunea dc paralelism nu depășește 30 m si nu conține inadiri la conductoarele electrice). Pe traseele orizontale comune, circuitele de curenti slabi se vor monta sub cele ale instalațiilor electrice dc curenti tari.

Sistemul dc detecție incendiu din acest proiect permite localizarea rapida si precisa a unei situatii anormale, afișarea stării elementelor dc dctcctic si transmiterea alarmei.


In momentul in care a fost propusa aceasta soluție au fost luate in calcul incendiului pentru o clădire cu aceasta destinație funcționala.

Sursele potențiale dc producere a incendiilor:

Adresa: strada Herța, nr, 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1

___“ Construire complex sportiv școlar"____________________________________________ Nr.Proiecl:PTG 100/2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

scurt circuit electric,

Detectorii folositi in proiect utilizează diferite principii de operare ajungandu-se astfel la un procent mare de precizie a detecției si un procent scăzut de alarme false,

Echipamentele de detecție st alarmare aferente sunt conectate la centrala de semnalizare.

Se vor monta detectori de fum, detectori multifuncționali de fum si temperatura si butoane de semnalizare incendiu.

Conectarea elementelor de alarmare (sirenele adresabile) si elementele de acționare si monitorizare (tranpondere) s-a făcut pe bucle separate. Aceste bucle sunt cablate cu cablu rezistent la foc 30 min.

S-a prevăzut centrala de semnalizare incendiu montata la parter.

Centrala de semnalizare incendiu este prevăzută cu modul de comunicare cu dispeceratul de intervenție,

Sistemul de semnalizare a incendiilor pune la dispoziție în situațiile de alarmă contacte fără potențial pentru monitorizarea si comanda ferestre, usi si a ventilatoarelor.

Montajul detectorilor de fum, butoanele de incendiu, sirenelor interioare se va realiza in conformitate cu legislația si cerințele clientului, după cum urmeaza:

 • • Se vor monta detectoare optice de fum, detectoare mullicriterialc in spatiile tehnice, butoane manuale de semnalizare incendiu, iar in caz de incendiu pentru avertizarea personalului s-au prevăzut sirene de avertizare.

Sistemul de dctcclic si avertizare realizează :

detectarea incendiilor, atât pe cili le de circulație pentru funcționarea normalii a construcției, cât, mai ales, în spațiile și încăperile auxiliare, precum și în acele încâpcri în care incendiul ar putea evolua nestânjenit, fără a fi observat în timp util;

anunțarea incendiului la punctul de supraveghere permanentă, automat și/sau prin declanșatoare manuale de alarmă precum și după caz, la unitatea de pompieri;

avertizarea sonora a persoanelor din clădire asupra pericolului de incendiu;

memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare)

Sistemul de detecție si avertizare este constituit din:

detectoare de fum adresabile

butoane manuale adresabile de semnalizare a incendiului, montate in locuri vizibile, la ieșiri sau pe caile de acces in conformitate cu prevederile PI 18/3 - 2015, la maxim 30m unul fata de altul.

cabluri de semnalizare din cupru JH(St)11 2x2xO.8mmJ, cu întârziere la propagarea flăcării, rezistent la foc 30 minute.

S-a prevăzut un sistem de sonorizare si adresare publica care arc ca scop difuzarea


mesaje de alarmare preinrcgistrale;

mesaje de cautare diferite persoane, cc pol fî transmise de la consola operator;

Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1 ____________" Construire complex sportiv școlar"___________________ Nr, Proiect, PTG1OO/2O18 STUDIU DE FEZABILITATE (SF) muzica de ambianta.

Difuzarea sc face in spatii comune, birouri, vestiar, garderoba, sala metodica, camere depozitare, bar, bazin.

Sistemul de sonorizare este alcătuit din:

regia dc sonorizare (RS), amplasata in camera de sonorizare si scoring;

rack-ul in care sunt instalate comutatoarele, amplificatoarele, prcamplificatoml pentru sursele dc muzica (CD-Player, Digital Tuner), mixerul pentru consola si dispozitivul de mesaje dc alarmare;

consola pentru difuzarea de mesaje vocale situata in camera dc curent! slabi;

atenuatoare dc semnal pentru fiecare zona in parte.

In condiții de funcționare normala, din regia dc sonorizare sc difuzează muzica dc ambianta. De la consola, cu diverse grade de prioritate, sc pot transmite diferite mesaje vocale.

Sistemul este compus dintr-un sistem mașter, pentru comutarea intre diferitele surse dc semnal (Tunner FM/AM, CD Changer, Consola microfonica), pentru selectarea zonelor si pentru gestionarea intregii regii de adresare publica.

Difuzoarele pentru spatiile dc acces, birouri si spatiile tclmicc vor avea o putere de 6W, cu prize dc 3-6W, iar pentru zona dc bazine vor fi folosite difuzoare cu putere dc 30W.

In zona birourilor vor fi prevăzute atenuatoare pentru reglarea nivelului de sunet, atenuatoare ce vor primi comanda de maxim in caz dc incendiu. Comanda va fi realizata de către modulele adresabile aflate in bucla dc detecție incendiu.

In cazul întreruperii alimentarii cu energic electrica, regia de sonorizare trece automat pe alimentarea dc rezerva.

Cablarea sc va realiza cu cablu rezistent la foc NHXH E30, protejat in tub PVC.

INSTALAȚIA DE PROTECȚIE PRIN LEGARE LA PAMINT

Pentru protecția împotriva șocurilor electrice prin atingere indirecta s-a prevăzut legarea la priza dc pamint naturala, realizata in fundație.

Clădirea este dotata cu o priza de pamant ce deservește atat instalația dc proiecție împotriva șocurilor electrice cat si instalația dc paratrăsnet.

Priza dc pamant este dc tip natural, realizata din platbanda de otel zincat dc40x4 mm, montata ingropat in radierul clădirii la 7cm de talpa radierului.

La platbanda se vor suda din 3 in 3 metri armaturile fundației. Prelungirea platbandci si derivațiile aceștia sc vor face prin suprapunere minima de lOcm, iar sudura sc va realiza pe toate laturile. Cordonul dc sudura va avea o grosime minima dc 3mm.

'foaie firidele de montare a pieselor dc separație sc realizează ingropat in elementele de construcție, la exterior sau interior conform planului, la o înălțime de 0,5m fata speciala.


Adresa: strada Harța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1

" Construire complex sportiv școlar"__

Nr. Proiect: PTG10012018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

înainte dc turnarea betonului, constnictonil împreuna cu beneficiarul vor întocmi proces verbal pentru lucrările care devin ascunse, din care sa rciasa ea au Ibsl utilizate materialele prevăzute in proiect si ca legaturile au fost realizate corespunzător.

Priza de pământ este comuna atât pentru instalațiile electrice, cât si pentru instalația de protecție contra efectelor trăsnetului.

Rezistenta de dispersie a prizei de pământ trebuie sa fie sub 1 ohm.

Daca rezistenta de dispersie a prizei de pamint depășește valoarea prescrisa de 1 Ohm, se va executa si o priza de pamint artificiala, legala de priza de pamint naturala. Pentru priza de pamint artificiala se vor folosi electrozi verticali din țeava OL-Zn cu D = 2 toii si L = 3 in legati intre ci cu platbanda 01, Zn 40x4 nun îngropata in pamant,

Cofrclul de branșament si tabloul electric TG se vor lega cu platbanda OL Zn 25x4 mm, prin intermediul unei piese de separație, la priza de pamint. Tabloul electric principal TG se va lega la conductorul de protecție din firida de branșament.

Dcasemcnca, la priza de pamint se vor lega toate elementele metalice ale construcției (țevi de alimentare cu apa, gaze, ele) precum si toate elementele metalice ale instalației electrice care in mod normal nu se afla sub tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune printr-o centura interioara,

MASURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ȘOCURILOR ELECTRICE

Pentru proiecția utilizatorilor împotriva șocurilor electrice prin atingere indirecta se va asigura legarea la conductorul de protecție. In acest scop toate părțile metalice ale instalației si echipamentelor electrice, care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care, in mod accidentai, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune, se vor lega la nulul de protecție, cu excepția corpurilor de iluminat montate la o înălțime mai marc de 2,5m (sau care au clasa de izolație II).

Conductorul de proiecție al instalației se va lega obligatoriu la pamint la tabloul de alimentare. Conductorul de protecție va fi separat de conductorul de nul si va fi protejat pe tot parcursul iui piua la carcasele receptoarelor electrice in aceleași condiții ca si conductoarele active de faza si nul.

Pentru proiecția utilizatorilor Împotriva electrocutării prin atingere directa se va asigura:

 • - izolarea electrica a tuturor elementelor conducătoare de curent ce fac parte din circuitele curentilor de lucru;

 • - utilizarea de tablouri electrice avind grad de proiecție corespunzător;

 • - amplasarea la înălțimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice.

Principalele reglementari privind execuția, verificarea si rceeptionarea lucrărilor de instalatii electrice si curenti slabi:

Legea 10/1995 modificata prin Legea nr. 123/2007 - Legea privind calitatea in construcții;

Legea securității si sanatatii in munca 319/2006, actualizata la 25 septembrie 2010;

 • - HG 1425/2006 “Norme metodologice de aplicare a Legii securității si sanatatii in munca”;

 • - Ordinul 275/2002 al MMSS - Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice;


PE 118/99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor;

Adresa: strada Her|a, nr. 1, Sectorul 2, București_________________________________________

Nr. Proiect P TG 100/201&


STUDiU DE FEZABILITATE (SF)

Legea 307/2006 privind apararca împotriva incendiilor;

Ord. MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de «parare împotriva incendiilor;

Legea nr,608/2001 privind evaluarea conformității produselor- care reglementează cerințele integrate PSI, republicata M.Of. nr.419/04 iunie 2008;

Legea 333/08.07,2003 privind paza obiectivelor , bunurilor , valorilor si protecția persoanelor , completata cu OUG 16/2005 , Legea 151/2005 si Legea 9/2007;

H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice dc aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si proiecția persoanelor

NP 17 - 2011 Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor;

 • -       NP-061-02 - Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor dc iluminat artificial din clădiri;

NTE 007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor dc cabluri electrice;

SR CEI/TR 62066:2005 - Supratensiuni si protecția impotrivn supratensiunilor in rețelele dc joasa tensiune alternativa. Informații generale de baza;

SR EN 61140:2002 - Protecție impotrivn șocurilor electrice. Aspecte comune in instalatii si echipamente electrice;

SR IIL) 384.4.482 Sl:2003 - Instalații electrice in construcții. Partea 4: Proiecția pentru asigurarea securității. Capitolul 48: Alegerea masurilor dc protecție in funcție dc influentele externe. Secțiune 482: Proiecția împotriva incendiului in amplasamente eu riscuri;

SR CEI 61200-413 - Proiecția impotriva electrocutărilor prin atingere indirecta

118/1/2001 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor electrice interioare dc curenti slabi aferente clădirilor civile si dc producție;

PI 18/3 - 2015 - Normativ privind securitatea Ia incendiu a construcțiilor partea a IlI-a - instalatii dc detectare, semnalizare si avertizare incendiu indicativ;

HG 1146/2006 - Ccrinctcle minime dc securitate si sanatale pentru utilizarea in munca de catrc lucratori a echipamentelor dc munca;

Prevederile standardelor aplicabile, in vigoare;

Normele tehnice emise dc 1GP;

Normele tehnice emise dc Comandamentul pentru situatii de urgent;

EN 50131 - Standard european pentru Sisteme dc alarma împotriva efracției utilizate in aplicațiile dc securitate;

EN 50132 - Standard european pentru Sisteme dc supraveghere TVCI;

EN 50133 -Standard european pentru Sisteme dc control ai accesului utilizate in aplicatii dc securitate;

EN 54 - Standard european pentru Sisteme dc dctcctie si alarmare la incendiu;

INSTALAȚII SANITARE

INSTALAȚII DE ALIMENTARE CD APA MENAJERA RECE SI CALDA

Alimentare cu apfi potabila a clădiri se face de la rețeaua publica, prin intermediul unei conducte dc branșament din PEHD Dn 75 , montata ingropal, pe pal dc nisip.

Debitul pentru dimensionarea conductelor dc apa rece s-a calculat conform STAS 1478/90 pe baza dc echivalenți si prevederile Normativului 19-2015.

Conductele dc alimentare cu apa rece la grupurile sanitare s-au prevăzut a se executa din țeava PP-R, si se vor monta in sapa sau ingropal in pereți. Conductele se vor monta in

suporți metalici si se vor izola cu armaflex cu grosimea de mim 9 nun, după probare. Dilatările se vor prglua natural, prin forma traseului.                                                                                 \

Adresa: strada Her|a, nr. 1, Sectorul 2, București

Coloanele si legaturile la obiectele sanitare (apa rece, apa calda) sc vor executa cu

conducte de PPR PN10. Ij racordarea obiectelor sanitare se vor monta robincti colturi Dn 14", pt izolare si racorduri flexibile din inox. Sc vor prevedea clementele de susținere (brutari, coliere, suporți) pe traseele orizontale ale țevilor - in cazul montajului aparent (dist. min = 1,5m), la fiecare schimbare de direcție, iar pe traseele verticale min doua susțineri.

Alte detalii referitoare la amplasamente, trasee si cote de montaj sunt prezentate in piesele desenate si memoriile ce completează documentația prezentului proiect.

îmbinarea conductelor si legaturile la coloane, obiecte sanitare sc realizează prin intermediul fitingurilor cu filet. La ramificațiile principale s-au prevăzut robineti cu sfera .

Armaturile montate pe conducte vor fi susținute separat (devenind astfel puncte fixe obligatorii) pentru a nu se transmite eforturi asupra țevilor datorate manevrărilor,

In zonele unde conductele sunt aparente montarea acestora sc va face după executarea tencuielilor. Montarea conductelor in pereți sc va realiza in slituri acoperite cu tencuiala, stilurile fiind suficient de largi pentru a permite dilatarea țevilor.

In zona in care sc face legătură obiectelor sanitare la conducta de alimentare cu apa rece sc vor realiza "puncte fixe" care sa nu permită deplasarea fitingurilor de legătura. Aceasta rigidizam sc va realiza cu bride de fixare cu doua lamele si suniburi de prindere încastrate in perete.

înainte de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu la obiectele sanitare si celelalte puncte de consum, se va efectua încercarea la etanșeitate a instalației de apa rece.

Presiunea de inccrcarc va fi de 1,5 ori presiunea de regim.Durata perioadei de încercare va fi de minim 4 ore, timp in care nu sc admite nici o scădere a presiunii.

Pentru asigurarea posibilității de golire a conductelor de apa rece, acestea sc vor monta cu o panta de 1 - 2%0 in sens contrar sensului dc curgere a apei.

Alimentarea cu apa calda

Prepararea apei calde dc consuni sc va face cu ajutorul boilerului bivalent.

Conductele de alimentare cu apa calda la grupurile sanitare s-au prevăzut a sc executa din țeava PP-R , si se vor monta in sapa sau îngropat in pereți. Se va folosi o conducta din PP-R rccircularc apa calda.

Debitul pentru dimensionarea conductelor de apa calda s-a calculat conform STAS 1478/90 pe baza dc echivalenți si prevederile Normativului 19-2015.

Traseul conductelor dc apa calda este paralel cu ccl al conductelor dc apa rece.

înainte de îngroparea definitiva a instalațiilor de apa rece si calda in perele sau pardoseala, acestea vor li supuse probelor de presiune prevăzute in UNI 9182 « Instabilii de alimentare cu apa rece si calda»

 • a) PROBA HIDRAULICA LA RECE se va face pe intrega distribuție a apei reci si calde, înainte de montarea robinetelor si închiderea golurilor, menținând tuburile cel puțin 4 orc la o presiune de reguini de 1,5 x P regi ni, cu minim 9 KPa.

Proba se considera trecuta daca la sfarsit, nianoinetrul indica valoarea inițiala de presiune cu o toleranta de 30 KPa.

b)PROBA HIDRAULICA LA CALD va li executata exclusiv pentru instalația de apa calda, la presiunea de lucru timp de 2 orc, la o valoare a temperaturii inițiale mai mare cu cel puțin 100C, fata de temperatura maxima care poate fi atinsa in timpul funcționarii. Proba are ca scop verificarea efectelor dilatării termice a tuburilor.

Relevarea directa pe părțile ncacccsibilc trebuie sa dovedească cn dilatarea termica a tuburilor nu arc ca efect apariția pierderilor de apa.

Izolatii pentru conductele de alimentarea cu apa rece si apa calda

Conductele de apa rece si calda se vor izola cu tub protector din spuma PE cxtrudala, flexibila, protejat cu folie protectoare pe suprafața interioara si exterioara, tip arninllex cu grosimea de minim 9 mm.

Canalizarea menajera interioara

Colectarea apelor uzate menajere provenite de la obiectele sanitare se va realiza cu conducte din tuburi de polipropilcna ignifuga pentru canalizare.

Conductele de canalizare la grupurile sanitare s-au prevăzut a se executa din tuburi de polipropilcna ignifuga pentru canalizare cu mufa, cu diamelrc cuprinse intre 0 40 mm si 0 1 lOmm.

Apele uzate de pe pardoseala vor fi colectate prin intermediul unui sifon de pardoseala Dn 50 mm din fonta emailata

Colectarea apelor uzate se va face prin tuburi montate in pardoseala, coloane montate in ghene, iar preluarea acestora se va face prin conducte montate pe langa grinzi, la plafoane, apoi vor fi deversate către rețeaua publica de canalizare menajera

Dimensionarea conductelor de canalizare interioara a apelor uzate menajere s-a făcut in conformitate cu STAS 1795/86 tab, 4.3. in funcție de echivalenți

Apele pluviale provenite de pe acoperiș sunt preluate cu ajutoiul unor receptori de terasa de lip „Geberit Pluvia,,. Acest sistem extrage apa de pe acoperiș in sistem de presiune negativa.

Apele pluviale colectate de aceste receptoare se vor racorda la un colector orizontal amplasat la plafonul ultimului nivel, si direcționale către canalizare exterioara din incinta.a.


Tuburile de polipropilcna ignifuga,sunt conform ISO 9002 tip 303 UNI 7613.

Adresa: strada Harfa, nf. t, Sectorul 2, București

_______________________________________ _ 11 Construire complex sportiv școlar"_______________

Nr. Proiecl: PTG100/2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF) Pe coloanele de canalizare menajera s-au prevăzut piese de iiispcctareJnaltimea de montaj a piesei de curățire va fi de 0,6 ni fata de pardoseala.

Ventilarea primara (directa) a instalațiilor de canalizare se va realiza prin prelungirea peste nivelul acoperișului a coloanelor de scurgere cu maxim 0,5 m si la căpătui lor se va monta o căciulă de ventilație.

Prelungirea coloanei deasupra acoperișului se va face cu maxitnum 0,50 ni iar coturilc de ventilație vor fi pozate la 0,25 in fata de plafonul nivelului curent.

îmbinarea tuburilor si a pieselor speciale (ramificații, coluri, reducții, ctc.) se face prin mufarc.Mufarea se realizează astfel ineât sa permită preluarea eforturilor de intindcrc- compresiune datorate fenomenului de dilatare termica liniara. O garnitura inelara cu baza dubla prevăzută cu inel de prindere asigura ctansarea îmbinării. Folosirea sistemului cu mufa - garnitura permite o montare rapida si sigura a întregului sistem de canalizare.

Ancorarea tuburilor se va face cu bratari din otel îmbrăcate in cauciuc antivibrant. Tuburile orizontale se vor ancora cu bratari montate la o distanta de 1,00 m intre ele. Tuburile verticale se vor ancora cu o bratara la punct fix si o bratara de ghidaj. Bratara la punct fix se va monta deasupra racordurilor sau bi - îmbinărilor sau la extremitatea inferioara a tubului .Tipul de prindere folosit va fi format din coliere in doua bucăți, plăcută de prindere si tirani de susținere.

Racordarea sifoanclor de lavoar, se va face cu un racord din țeava de polipropilcna cu ctansare cu garnitura inelara de cauciuc.

La ieșirea din clădire a conductelor se vor lua cu masuri speciale de ctansare contra infiltrațiilor. Conducta se va monta intr-un manșon de protecție. Spațiul dintre conducta si manșonul de proiecție se va umple cu impâslitura de cânepa sau vata minerala cu Bitum D 50.

După montarea instalației de canalizare menajera se va fscc încercarea de etanșeitate prin verificare etanseitatii pe traseul conductelor si la punctele de îmbinare.

Aceasta verificare se va realiza prin umplerea cu apa a conductelor până la nivelul de refulare prin sjfoanelc de pardoseala sau ale obiectelor sanitare. Presiunea de proba va fi de 5 N/cm2.

Conductele ce se închid cu elemente de mascare vor fi verificate pe parcursul lucrărilor, înainte de includerea lor.

După montarea tuturor conductelor si pieselor de îmbinare si realizarea racordării obiectelor sanitare la conductele de canalizare se va face verificarea de funcționare.

Canalizare menajera exterioara

Deversarea apelor menajere provenite de ia obiectele sanitare se face către căminele proiectate din incinta, iar de aici mai departe către canalizarea publica ,

Conducta de canalizare este realizata din PVC-K.G 110-200 fiind prevăzută cu mufa si garnitura de ctansare. Căminele se executa eu pereți din beton direct pe corpul conductei, fara camera de litera. Căminele sunt prevăzute cu rama si capac din fonta carosabila.

c) Instalații stingere

Adresa: strada Herja, nr, 1, Sectorul 2, București___Nr.crt. 1

" Construire complex sportiv ecolar"___________________________________________

Nr. Proiect: PTG10W 2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

INSTALAT!! DE STINGERE

Clădirea formează un compartiment de incendiu. Având în vedere prevederi ic normativului P 118/2-2013 ari. 4.1)- pct.b, aii, 6.1 )-pct.b si ari.5.2) pct.a obiectivul trebuie dotat cu instalații dc stingere cu hidranți interiori, hidranti exteriori si coloane uscate.

Hidranți interiori

Criteriul care a determinat echiparea obiectivului cu instalații dc stingere cu hidranți interiori este art. 4.1 alin, b) din 1’118/2-2013. în conformitate cu art. 4,37 pct.d si indicațiile anexei 3 din PI 18/2-2013, compartimentul de incendiu se încadrează în categoria spațiilor pentru care stingerea unui posibil incendiu se va face prin acționarea cu 2 jeturi.

Timpul de funcționare al hidranților este de 60 in in și debitul pentru fiecare hidrant în funcțiune este dc 2,1 1/s.

Rezultă că debitul dc stingere al instalației este:

Qhi = 4.2 l/scc.

Rețeaua dc hidranți interiori este in sistem apa-apa, temperatura din interiorul patinoarului fiind de minim 6 C.

1 lidranții interiori sunt inareați corespunzător STAS 297/2 și SR ISO 6309. Au fost prevăzuți hidranți cu furtun plat cu lungimea furtunului dc 20 in și țeavă de refulare universală care permite următoarele poziții de reglare: închidere și jet pulverizat și/sau jet compact.

In lipsa iluminatului normal, identificarea hidranților trebuie să se facă prin iluminat dc securitate pentru marcarea hidranților interiori.

Cutia în care se montează hidrantul și accesoriile va fi amplasată la +1,40 m (cota axului robinetului) dc la pardoseala finită (STAS 3081).

I lidranții dc incendiu interiori se echipează cu furtunuri plate (STAS SR EN 671- 1/2002), Furtunurile plate au diametrul interior dc maxim 52 mm și lungimea maximă dc 20 in.

['cava dc refulare universală este prevăzută cu un robinet care permite următoarele poziții de reglare: închidere și jet pulverizat și/sau jet compact.

Hidrantul interior este prevăzut cu un robinet dc închidere a alimentării cu apă,

Robinetul este cu deschidere lentă și se închide prin acționarea unei roți de manevră în sens orar; sensul dc deschidere trebuie marcat. Suportul pentru furtun poate II cu tambur, cu furtun pliat dc două ori cu furtun bobinat. Tamburul trebuie să aibă diametrul minim dc 70 mm, cu o fantă largă dc cel puțin 2(J mm în care se așează cuta mediană din lungul furtunului.

Cutiile pentru hidranți se prevăd cu o ușă și pot 11 echipate cu o încuietoare. Pentru intervenție în caz de urgență trebuie să existe un dispozitiv de deschidere protejat cu material transparent, care să poată fi spart cu ușurință.

Ușile cutiilor trebuie să se deschidă cu m in imuni 170° pentru a permite furtunului să fie mișcat liber în toate direcțiile.

In rețeaua interioară de hidranți au fost proiectate numai conducte din oțel zinent îmbinate prin fîtinguri. S-a prevăzut ca alimentarea pentru instalația de hidranți interiori sa fie făcută la cota -4.20m a clădirii pe o țeava zincata 0 3”, distribuția pe nivele realizându-se pe coloane 0 3”, racordul pentru fiecare hidrant fiind realizat din [cavă 0 2”.

Instalația a fost dimensionată conform STAS 1478/90.

Acolo unde este cazul, trecerile prin pereți sau planscc se protejează cu mastic termospumanl sau cu orice alt material cu proprietăți identice, certificate și agrementate conform normelor UE.

Hidranți exteriori

Conform art. 6.1(4) lit.b) din PI 18/2-2013, obiectivul trebuie echipată cu instalație de hidranți pentru stingerea din exterior a incendiilor.

Fiind o clădire de spoit cu sala aglomerata încadrată în categoria celor cu un nivel dc stabilitate la incendiu II și un volum cuprins între 15.000 m3 și 30.000 m3, debitul dc apă pentru stingerea din exterior a unui incendiu, determinat conform Anexei 7 din Normativul PI 18/2-2013, estede 15 l/s.

Qhc - 15,0 1 / sec.

Timpul dc funcționare pentru această instalație va fi dc 120 min (ari. 13.31 lit. c din PI 18-2/2013).

Numărul, tipul, distanțele de amplasare și debitul specific ai hidmnțiior exteriori pentru stingerea incendiilor se stabilesc astfel încât, debitul de calcul al conductei dc distribuție a apei pentru stingerea din exterior a incendiului, Q(he) [l/s], să fie asigurat pentru fiecare punct al clădirii.

Presiunea minimă la hidranții de incendiu exteriori dc la care se intervine direct pentru stingere, trebuie să asigure realizarea dc jeturi compacte de minimum 10 m lungime, țeava dc refulare acționând în toate punctele, cele mai înalte și cele mai depărtate ale acoperișului, cu un debit de minim 5 l/s.

Numărul liidranților exteriori se determină astfel încât fiecare punct al clădirii să fie atins dc numărul dc jeturi în funcțiune simultană, debitul însumat al acestora trebuind să asigure debitul dc apă dc incendiu prescris pentru fiecare compartiment. Astfel, debitul de stingere impus de normativ, va fi asigurat de I hidrant exterior.

Distanțele dc amplasare a hidranților de incendiu exteriori au fost stabilite în funcție de raza de acțiune a acestora, care se consideră dc 120 in, deoarece presiunea dc lucru din rețeaua de alimentare asigură intervenția directă.

în conformitate cu cerințele PI 18/2-2013, art. 6.3 și 6.4, hidranții exteriori vor fi supraterani Dn 100 mm iar conducta dc distribuție care alimentează hidranții dc incendiu exteriori este prevăzută din PEHD 150 mm.

Adresa: strada Harța, nr, 1, Sectorul 2, București________Nr.crt. 1

_____11 Construire complex aporii* acoltr”___________________________________________

Hidranții de incendiu exteriori se amplasează conform planului IIE-01 ,respectând o distanță de minimum 5 m de pereții clădirii pe care o protejează și maxim 2 m de partea carosabilă a drumul betonat de acces în cazul celor montați pe spațiul verde.

Hidranții vor fi dotați cu accesoriile necesare pentru trecerea apei (role de furtun, țevi de refulare, ctc.), astfel încât sfl se asigure parametrii de calcul, debitul de apă ți presiunea pentru intervenția la nivelul cel mai înalt, conform prevederilor PI 18/2-2013, aii. 6.5.

Accesoriile de intervenție se vor păstra într-un panou PS1 (pichet) amplasat lângă clădire.

Alimentarea rețelei de hidranți exteriori se va face din rețeaua locală, compania de apă ccrtficând în scris asigurarea furnizării apei pe durată neîntreruptă la parametrii necesari bunei funcționări a instalațiilor și rezultați din breviarul de calcul. în caz contrar, beneficiarul va proceda la constituirea unei gospodării de apă de incendiu alcătuită din rezervă de apă și grup de pompare,

Probele hidraulice ale instalației de hidranți se efectuează la presiunea de 1,5 ori presiunea de regim.

Coloane uscate

Conform PI 18/2 -2013, articolul 5.1, lit. a) “clădiri civile înalte, precum si la clădiri cu săli aglomerate cu mai mult de doua niveluri supraferane - imobilul necesita echipare cu coloane uscate.

Pe fiecare nivel, înaintea racordului pentru furtun, se prevede un robinet.

Racordurile pentru furtun se amplascaza pe casa scării sau în zonele de acces la scări, în funcție de construcție, astfel încât sa poate servi fiecare nivel.

înălțimea maxima de montaj a racordurilor pentru furtun este de 1,5 m fata de pardoseala.

Coloanele uscate au diametrul de 75mm si racordurile pentru furtun având cuplaj Storz cu

diametrul de trecere de 45 mm, pe fiecare nivel al clădirii.

Coloana uscata propriu-zis se montează în zona de acces a fiecărei casc de scara, în casele scărilor sau în glicncle adiacente acesteia. Racordul având cuplaj Storz cu diametrul de trecere de 65 mm pentru alimentarea cu apa a coloanei uscate, se amplaseaza pe peretele exterior al cla-dirii si se obturează cu un racord înfundat, la baza coloanei prevazându-se un ventil de reținere si un robinet de golire.

Pentru recunoatere, racordul de alimentare se marcheaz prin indicator

„COLOAN USCA 1"“, conform modelului prezentat în figura 5.1.

Gospodăria de apă pentru incendiu

Gospodăria de apă pentru hidranți interiori si exterior va fii amplasata îngropat intr-un bazin de beton. Gospodăria pentru incendiu cuprinde:

- rezerva de apă pentru incendiu interiori si exterior V=126 mc ;

jr© noschlmbare secretar


- grup de pompare pentru hidranți interiori si exteriori;

____________________________________________11 Construire complex sportiv școlar"___

Alimentarea rețelei de hidranți interiori si exteriori se face prin intermediul unui grup de pompare formal din 3 pompe cu turație variabilă (I activă + l rezervă + Ipilot). Parametrii pompelor sunt stabiliți prin breviarul de calcul. Rețelele de apă exterioare sunt din PEHD 150 , îngropate sub adînciinca de îngheț.

Alimentarea cu apă a rezervei de incendiu sc va face din rețeaua locală. Racordarea sursei de apă la rezervor se face prin intermediul unui ventil cu flotor care oprește circulația apei la atingerea nivelului de prca-plin al rezervorului.

Rezerva dc apă necesară instalațiilor de stingere cu hidranți exteriori si exteriori este de 126 m3 , și se va stoca într-un rezervor subteran impreuna cu grupul dc pompare, montat in apropiere. Rezerva asigură funcționarea instalației dc hidranți exteriori pentru acest obiectiv (itnpdc 120 min. iar pentru hidranți interiori timp dc 60 min., conform breviarului de calcul.

Rezerva de apă va fi construită și amplasată cu respectarea prevederilor specifice ale normativului P 118/2-2013.

 • - Este asigurat accesul mașinilor dc intervenție pentru incendiu la punctele dc alimentare conform art. 12.15 din PI 18/2-2013 (racord lip A);

 • - Deoarece rezerva de incendiu pentru hidranți este mai mică dc Î00O m3 și este stocată într-un singur rezervor, sc prevede o legătură între conducta de aducțiunc a apei și cea dc debitare (plecare), prin ocolirea pompelor, care să fie folosită pentru alimentarea cu apă direct dela sursă pc timpul când rezervorul este scos din funcțiune (pentru a fi spălat sau reparat) conform art. 12.10 din PI 18/2-2013;

 • - Deoarece rezerva pentru hidranți este amplasata la o distanță mai in ică de 1000 m de construcție, s-a prevăzut posibilitatea alimentării cu apă direct din aceasta a pompelor mobile de intervenție în caz dc incendiu conform art. 12.11 din PI 18/2-2013;

In scopul supravegherii permanente a alimentării normale cu apă a rezervorului sc prevăd instalații pentru semnalizare optică și acustică a nivelului rezervei dc incendiu conform art. 12.7 din PI 18/2-2013;

 • - In statia de pompare va fi prevăzut iluminat dc siguranță pentru continuarea lucrului (ce va fi realizat în conformitate cu prevederile Normativ 17/2011) respectând prevederile art. 13.26 din PI 18/2-2013;

 • - Deoarece grupul dc pompare necesită montarea unei pompe dc rezervă, va fi prevăzută a doua sursă de energie dintr-un grup electrogen.

 • - Pentru încercarea periodică a pompelor dc incendiu va fi asigurată posibilitatea întoarcerii apei în rezervor pi intr-un racord (DN 100)prevăzut cu ventil, conform ari, 13.15din PI 18/2-2013;

 • - Oprirea pompelor la terminarea incendiului se face manual din stația dc pompare conform art, 13.9 din PI 18/2-2013;

INSTALAT!! H.V.A.C. (TERMICE VENTILARE - CLIMATIZARE)

Construcția cuprinde incaperi pentru teren de sport, vestiare cu dusuri, acordare prim ajutor, holuri, depozite si spatii tehnice.


GENERALITĂȚI

La adoptarea soluțiilor tehnice au fost respectate cerințele exigentelor:

Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1

____" Construire complex sportiv școlar"___ Nr. Proiect: PTG100/20t8 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

' rezistenta mecanica si stabilitatea

 • • securitate la incediu

 • • igiena, sanatate si mediu

’       siguranța in exploatare

 • • proiecția împotriva zgomotului

 • • economie de energie si izolare termica

BAZE DE CALCUL

La baza întocmirii prezentului proiect, a stat proiectul de arhitectura si tema de proiectare prezentata de beneficiar, in care sunt prezentate destinațiile încăperilor, temperaturile interioare ale Încăperilor cc se vor realiza in instalația de încălzire pe perioada de iarna.

Până la finalizare proiectului nu au fost precizate alte cerințe privind compartimentări și spatii cu alte destinații de cal cele din tema.

La stabilirea soluțiilor pentru instalațiile termice si ventilație, s-au avut in vedere, conform temei de proiectare următorii parametrii de calcul:

Parametrii climatici

Conform standardelor românești in vigoare pentru București (SR 1907/1,2-1997 pentru iarna și STAS 6648/1,2-1982 pentru vara) avem:

 • • IARNA: temperatura exterioară de calcul tci= -15°C, umiditate 95%

 • • VARA: pentru un grad de asigurare 98%I, avem temperatura medie zilnică tmz-27,7°C, conținutul de umiditate xcl= 11,81 g/kg și amplitudunea oscilațiilor Az - 7, conducând la o temperatură exterioară de calcul tev= t-35,)C

Parametrii interiori de confort

Denumire

Temperatura iarna

Temperatura vara Umiditate relativa

OC

OC

%

BIROU

20±l

ncimpus

ncimpus

CABINET MEDICAL

20±l

neimpus

ncimpus

SALA DE SPORT

20il

ncimpus

ncimpus

GRUP SANITAR

I8±l

neiinpus

ncimpus

PATINOAR

6±i

6H

ncimpus

Temperaturi agenți termici

 • • Apa caldă pentru uz menajer: max +60°C


 • • Agent termic primar încălzire - apă caldă 80°C /60°C

 • • Agent termic primar răcire - apă răcită TC/WC

__" Construire complex sportiv școlar"__

Nr, Proiect: PTG100/2018~    ~STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

NOMINALIZAREA INSTALAȚIILOR TRATATE

A, Surse de energie termica

 • - Centrala termica ■ pentru preparare agent termic - apa calda pentru încălzire

 • - Sursa de apa răcită ■ pentru instalația de climatizare

 • 13. Instalații interioare

Tratarea diferențiata a spatiilor din cadrul imobilului, conform cu cerințele din tcmA, este prevăzuta prin următoarele tipuri de instalații interioare:

 • • Instalații de încălzire si centrala termica

 • • Instalații de ventilare

 • • Instalații dc climatizare

DESCRIEREA SOLUȚIILOR

A.l, Centrala Termică

Pentru acest imobil s-a proiectat o centrală termică amplasată în spațial tehnic special amenajat in subsol.

Sursa de încălzire este alcătuită din 2 cazane termice din otel cu arzator pe gaz, fiecare cu puterea termica dc 3-19 kW.

Apa calda menajera va Ii preparata cu ajutorul unui boiler bivalent cu capacitatea de 500 litri, acestea funcționând cu agent termic atat dc la centrala termica, cat si dc la panouri solare.

Centrala va fi complet automatizata astfel ca fluxul termic provenit dc la panourile solare sa fie in regim prioritar.

Centrala termică asigura necesitățile dc încălzire pentru:

 • • compensarea pierderilor de căldură, în condițiile stabilitedc standarde și cu coeficienții de transmisie corespunzători

 • * prepararea apei calde menajere

funcționarea în parametrii tehnici, de siguranța si economici a centrai termice este prevăzuta a fi asigurata conform 113-2015, cu aparate de măsura, contorizare si echipamente dc automatizare care controlează in principal siguranța si economicitatea la arzătoare, temperaturile si presiunile prescrise inclusiv protecția la depășirea acestora, reglarea temperaturi lor agenților termici corelata cu temperatura exterioara si cu cererea dc consum.

Instalația termica din centrala termica va fi asigurata împotriva creșterii presiunii si temperaturii peste limitele admise. Astfel pe fiecare cazan se vor monta cate 2 supape de siguranța cu D = I", fiecare.

Instalația termica din centrala termica este prevăzută cu un sistem de expansic pentru preluarea volumelor de apa rezultate din dilatarea agentului termic. Astfel instalația a fost prevăzută cu un vas dc expansiune închis - eu membrana elastica - avand capacitatea dc 750 litri.

Asigurarea presiunii necesara circulației apei se face cu ajutorul pompelor pompa se montează intre un robinet dc închidere si o clapela dc reținere,

spre neschimbate SECREȚAB-


Adresa: strada Herța, ar, 1, Sectorul 2, București Nr.crl. 1

____________________________________________11 Construire complex sportiv școlar"____________________________________________

Pc conducta de întoarcere din instalația termica , înainte de intrarea in cazan se va monta un separator de impurități.

Instalația termica este alimentata cu apa din instalația de apa potabila a obiectivului, Umplerea instalației se va face prin returul instalației. Astfel pc colectorul instalației de incalzire , a fost prevăzut un racord cu un robinet de includere si o elapeta de reținere.

Pc conducta de apa rece in centrala termica s-a propus a se monta o statie de dedurizare a apei si un filtru in forma de Y.

Hvacuarca gazelor de ardere se face direct in atmosfera- prin intermediul unui cos de fum, avand Di = 450 mm.

Dimensionarea coșurilor de fum s-a făcut conform STAS 3417 -Prescripții de calcul tcrmotehnic si STAS 6793- Coșuri de fum ■ Prescripții generale, si a indicațiilor producătorului cazanului.

Se propune montarea unui cos de fum cu pereți dubli. Componentele simt fabricate din otel inox si sunt compuse din 3 straturi concentrice:

' primul strat, in contact direct cu gazele arse este fabricat din otel inox cu grosimea peretelui de 0,7 mm;

 • • al doilea strat este un strat izolator intermediar, fabricat din vata minerala bazaltica de inalta densitate, cu grosimea de 40 mm;

 • • al treilea strat, cel exterior, de protecție, este fabricat din otel inox si arc grosime de 0,5 mm.

Cele 3 coșuri de fum vor fi ancorate de peretele exterior al construcției.

Acrul de ardere este luat direct din exterior, prin intermediul unei prize de aer ce se va executa in partea de jos a ușilor de acces in centrala termica.

Astfel, in fiecare fereastra se va realiza cate un gol avand 100x97cm.

Spa = 2buc x 1.00 m x 0.97 m = 1.94 mp.

Fiecare gol va fi protejat in exterior cu o rama cu jaluzele fixe, iar in interior cu o rama cu o plasa de sarma.

Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 0,1-0,2% si vor II prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Pc ramurile principale se vor prevedea robinete de secționare / reglaj si robinete de golire.

Organizarea si amplasarea utilajelor din centrala termica a fost propusa incat sa se asigure spatii de circulație in jurul utilajelor si aparatelor, care sa permită accesul pentru exploatare si supraveghere si pentru lucrări de întreținere si exploatare si chiar demontarea acestora.

 • - organizarea si amplasarea utilajelor a fost făcută astfel incat distantele străbătute de personalul de exploatare sa fie minime iar supravegherea utilajelor sa se faca ușor si sa se asigure spațiul pentru lucrările de control, revizii sau reparatii;


  meniionate              i nstruct |uni le

  | spre neschlmbare


 • - cazanclc se amplascaza pe pardoseala, cu distanta intre mantale cazanului;


 • - in fata cazanului va fi un spațiu liber pentru accesul la aratoai

____________________________________________11 Construire complex sportiv scoltr"

 • -in junii elementelor componente ale centralei a fost asigurat un spațiu dc circulație de minim 0,5 m;

 • - separatorul dc impurități se prevede in amonte si in aval cu tronsoane de țeava cu im binari dcmontabilc ( mosoare ) pentru scoaterea si curatirca sitelor.

- conductele din centrala termica sunt din OL montate aparent, izolate termic . Pozarea lor se face astfel ineat sa nu se impicdicc demontarea armaturilor si a diferitelor parti ale utilajelor.

Accesul in centrala termica se asigură direct din exterior, prin intermediul unei usicu deschidere in exterior.

A.2. Sursa dc apa răcită

Agentul termic apa racila, necesar bateriilor dc răcire ale centralelor dc tratare aer si a vcntiloconvccloarclor este preparat cu ajutorul unui chiller complet echipat, avand puterea termica de 942 kW. Acesta are in componenta grupul hidraulic cu toate accesoriile.

Chilienii se propune a sc amplasa pe terasa clădirii.

Celelalte clemente ale instalației dc vehiculare agent termic apa recita sc vor amplasa in încăperea special destinata dc la etajul 2.

Asigurarea presiunii necesara circulației apei sc face cu ajutoiul pompelor de circulație, montate pe conducte.

Fiecare pompa sc montează intre un robinet de închidere si o elapeta dc reținere.

Pe conducta de întoarcere din instalația dc apa racila, inainte dc intrarea in chillcrc sc va monta un separator dc impurități.

Instalația termica este alimentata cu apa din instalația dc apa potabila a obiectivului. Umplerea instalatiilordc apa calda si apa racila sc va face prin returul instalației cu un racord dotat cu un robinet de închidere si o elapeta dc reținere.

A.3. Prepararea ACM cu panouri solare

Apa calda este preparata prin intermediul unui boiler bivalent (2 serpentine) cu capacitatea dc 500 litri.

Agentul termic necesar preparării apei calde menajere este fie preparat prin intermediul centralei termice (soluția clasica), fie preparat cu ajutorul panourilor solare, amplasate pe terasa imobilului.

Circulai ia agentului termic sc face cu ajutorul pompelor de circulai ie, montate pe conducta.

Pc circuitul secundar al boilerului se va monta o vana dc amestec tennostatica, pentru un control mai bun al temperaturii apei calde menajere.

Sistemul este realizat din tuburi solare vidate individuale și funcționează pe principiul tuburilor termice (vaporizarc-condcnsare) ceea ce conferă captatorului o stabilitate ridicata. Pentru a acoperi necesarul de apa calda menajera, panourile solare trebuie sa aiba o suprafața dc aproximativ 7 mp. Sc vor monta 3 panouri solare cu o suprafața dc 2,6 mp fiecare.

Tubul solar este construit din sticlă borosilicată cc rezistă la șocuri mecanice (grindină dc până la 35 mm diametru), cu pereți dubli, vidat la interior, astfel pierderile sunt eliminate aproape în totalitate.

Captatorul asigură producerea dc apă caldă și în condițiile unei radiații solare difuze (iarna funcționează și la temperaturi negative). Peretele exterior al tubului este transparent permițând razelor dc lumină să treacă, asigurând în același timp o reflexie minimă. Peretele interior al tubului este tratat prin aplicarea unui strat dc aliaj special (Al-N/Al) ale cărui caracteristici tehnice îi conferă o absorbție excelentă și o reflexie redusă.

Adresa: strada Herța, nr. t, Sectorul 2, București bir.crt. 1

____________________________________________11 Construire complex sportiv școlar" __________ 1

Nr. Proiect: PTG100/2018 STUDIU DE FEZAbȚiItÂtE^J^^^^^^ in interiorul tubului de sticlă este atașat un tub de încălzire din cupru.

Tubul de încălzire sc află în interiorul tubului solar, este din cupru cu o puritate foarte ridicată, iar în interiorul acestuia se află un agent de vaporizarc ce permite apariția fenomenului de fierbere la temperaturi scăzute, astfel realizându-sc transformarea energiei solare captate in energic termica.

Fiecare tub termic este introdus înlr-un schimbător dc căldură izolat termic și protejat cu tabla din aluminiu.

Panoul solar se montează pe acoperiș (înclinat, plat sau pc pereți verticali). Se recomandă ca planul tuburilor să formeze un unghi de 45-60’ cu planul orizontal și pentru a avea o eficiență maximă este bine ca abaterea dc la sudul geografic să fie dc maxim 5°.

Sistemul panourilor solare folosește tehnologia cu cea mai marc eficiență în colectarea radiației solare si transformarea ci în căldură. Este operațional pc toată perioada finului și poate fi montat în paralel cu centrala termică (cu consum dc gaz, motorină, ctc), substi(uînd-o cu 15-30 % iarna si mergând până la 100 % vara pentru apa caldă menajera.

Conductele vor fi pozate in plafonul fals, fiind conducte din cupru izolate cu izolație tip Armaflcx cu grosimea dc 9 mm.

Golirea instalației se va face in punctele dc cotă minimă, iar aerisirea prin dczacratoarele automate dc coloană amplasate in punctul ccl mai înalt al instalației și prin robinetele de aerisire individuale ale radiatoarelor.

Grupul hidraulic va fi dotat cu vas dc expansiune.

4.B.1, Instalația de incalzirc cu corpuri statice

Încălzirea grupurilor sanitare, a birourilor si a coridoarelor se va realiza cu corpuri de incalzire compacte tip radiator din otel sau tip poit-prosop, funcționând cu apa calda 80/6O°C.

Fiecare radiator va fi prevăzut cu robinet dc tur dc închidere și reglaj cu cap tcrmoslat, robinet dc retur dc închidere, acrisitor manual si dop dc golire pentru eventualele intervenții, Agentul termic este transportat in conducte din otel și alimentează corpurile statice montate dc regulii sub ferestrele cu parapet, iar acolo unde nu este posibil pc peretele apropiat, respectiv in apropierea cabinelor dc dus.

Radiatoarele cc vor fi alimentate cu agent termic prin intermediul conductelor îngropate in sapa, vor fi prevăzute cu racordurile dc tur/rctur la partea inferioara pentru a avea circuite cat mai seini posibile si cat mai usorde mascat.

Tipurile si dimensiunile radiatoarelor au fost stabilite in funcție de necesarul termic al fiecărei incaperi, dc inaltimea parapetului pc care se montează, temperatura agentului termic si fisele tehnice ale corpurilor dc incalzire.

Instalația de incalzirc va avea ventile automate dc aerisire in punctele dc cota maxima precum si cu robinete dc golire in punctele decola minima.

B.2. Instalația de vcntilarc-climatizarc

Teren dc tenis si Sala de fitncss

Incalzirea/racirca acrului se va realiza cu venliloconvcctoarc necarcasate dc plafon, amplasate in plafonul fals. Ventiloconvectoarclc vor fi in sistem cu 4 țevi, 2 țevi pentru agent termic apa calda, 2 țevi pentru agent termic apa racila. Tipurile si dimensiunile ventiloconvcctoarclorau fost stabilite in funcție dc necesarul termic al fiecărei incaperi, dc inaltimea libera a spațiului dintre plafonul suspendat si tavan, temperatura agentului termic si fisele tehnice.

Zona de vestiare, birouri, anexe

Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1

___" Construire complex sportiv școlar"___

Nr, Proiect: PTG100/2018 i STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

Pagina Î7 din 52                           _____

~ pescliiniban

\JjECRE1A*

Aportul de aer proaspăt se va realiza cu ajutorul a 4 centrale dc tratare aer de plafon (cate o centrala pe fiecare nivel), 2 cu debitul de 1.000 nic/h, rcspecctiv 2 cu debitul de 2.000 mc/h, care vehiculează aerul prin tubulaturi de ventilare. Aeml este introdus, respectiv evacuat, prin intermediul grilelor de ventilare, Pe fiecare racord către spatiile dcseivitc se prevăd clapete automate de includere etanșa, respectiv grile cu damper de reglaj, Ccntralalc de tratare act vor fi echipate cu un nivel de filtrare ținând cont dc destinația imobilului.

Centralele de tratare aer vor avea baterie dc Încălzire ce funcționează cu agent termic apa calda de la centrala termica si baterie de răcire ce funcționara cu agent termic apa racila, provenit de chillcr,

Patinoar si sala de sport

In incapcrca patinoarului si a sălii de sport, incalzirca/racirca si aportul dc aer proaspăt se vor asigura cu ajutorul a 2 centrale dc tratare aer (o centrala tratare aer pentru patinoar, o centrala tratare aer pentru sala dc sport), fiecare cu debitul dc 30.000 mc/h, care vehiculează aeml prin tubulaturi de ventilare. Aerul este introdus, respectiv evacuat, prin intermediul grilelor dc ventilare. Pe fiecare racord către spatiile deservite se prevăd clapete automate dc includere etanșa, respectiv grile cu damper dc reglaj, Centralele dc tratare aer vor fi echipate cu un nivel de filtrare ținând cont dc destinația imobilului.

Centralele dc tratare aer vor avea baterie dc încălzire ce funcționează cu agent termic apa calda dc la centrala termica si baterie de răcire ce funcționara cu agent termic apa răcită, provenit dc chillcr.

Centralele dc tratare aer sunt pentru montaj exterior, fiind amplasate pe terasa clădirii.

Centralele de tratate aer vor fi prevăzute cu recuperator de căldură, avand eficienta minima dc 75%,

Grupuri sanitare

La grupurile sanitare se prevede o extracție mecanică.

Acrul evacuat este preluat prin intermediul duzelor dc ventilare si este condus printr-un sistem de tubulatura, in exterior, prin perete sau pe terasa.

Pc terasa, coloana dc ventilare a băilor arc prevăzută un ventilator de acoperiș, tip „turcta",

Pentru băile caic nu au coloana de ventilare, pe tubulatura de evacuare aer viciat din bai sc montează calc 1 ventilator centrifugal de tubulatura.

Compensarea acrului evacuat se realizeaza fie natural prin prin dccuparaea ușii la partea inferioara, fie prin montarea de grile de transfer in usi.

Sistemele dc evacuare mecanica mențin in depresiune grupurile sanitare fata dc spatiile Înconjurătoare.

 • 3.3 Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului dc investiții, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile (clinice și parametrii specifici obiectivului dc investiții;

Conform documentației economice atașate.

 • - costurile estimative dc operare pe durata normată dc viață/de amortizare a investiției publice.

Conform documentației economice atașate.

Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1

___________________11 Construire complex sportiv școlar"____________________________________________ Nr. Proiect: PTG100/ 2018                                                   STUDIU DE FEZABILITATE (SFj

 • 3.4 Studii dc specialitate, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, după caz: studiu topografic;

Studiul topografic este atașat la documentație.

studiu gcotchiiic și/sau studii dc analiză și dc stabilitate a terenului;

Studiul geotehnic este atașat la documentație.

 • 3.5 Grafice orientative dc realizare a investiției

Atașat la documentație.

 • 4. Analiza nccărui/nccărci sccnariu/opțiuni lehnico-ccononiic(e) propus(e)

 • 4.1 Situația utilităților și analiza dc consum;

necesarul de utilități și dc rclocarc/protcjare, după caz;

Nu sunt necesare lucrări de rclocarc/protcjare a utilităților, în niciunul din scenariile propuse.

soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Școala Gimnazială nr. 51 are asigurate următoarele utilitalit

 • • alimentare cu energie electrica din rețeaua dc joasa tensiune

 • • alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

 • • alimentare cu apa rece dc la rețeaua municipala;

 • • agent termic pentru încălzire (apa calda 90/70°C), preparat cu centrala termica proprie;

 • ♦ apa calda dc consum (60°C) preparata cu boiler electric;

 • • telefonie.

 • 4.2 .Sustcnabilitatea realiză Hi obiectivului de investiții:

 • a) impactul social și cultural, egalitatea dc șanse;

Din punct de vedere social lucrarea imbunatateste condițiile de siguranța si confort ale utilizatorilor investiției, în ambele scenarii propuse,

 • b) estimări privind forța dc muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare,în faza dc operare;

Conform analizei cconomico-financiare atașata documentației.

 • c) impactul asupra factorilor dc mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a sitarilor protejate, dtipă caz;

__" Construire complox sportiv școlar1'

--'XHZW

spre neschimbat

Investiția nu este poluanta, nu generează riscuri pentru zonele limitrofe, în niciunu! din scenariile propuse, incadrandu-sc in activitatea de invalamant specifica incintei si nu are efecte asupra mediului (subsol, sol si aer), închiderile perimetrele asigura izolarea acustica a spatiilor interioare în ambele variante propuse si nu permit transmiterea zgomotelor in exterior. Distantele fata de clădirile vecine le asigura acestora protecția fonica.

<1) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în cure acesta se integrează, după caz

Impactul asupra factorilor de mediu este minim. Proiectul prevede rea menajarea spatiilor verzi afectate de lucrări.

 • 4.3 Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție;

 • 4.3,1 Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Conform analizei economico-financiare atașata documentației.

 • 4.3.2 Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică ncccsitatcn și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

Conform analizei cconomico-fmanciarc atașata documentației.

 • 4.3.3 Analiza financiară; sustenabilitatca financiară

Confonn analizei cconomico-fmanciarc atașata documentației.

 • 4.3.4 Analiza economică; analiza cost-eflcacitatc

Confonn analizei economico-financiare atașata documentației,

 • 4.3.5 Analiza de riscuri, măsuri de prcvcnirc/diminuarc a riscurilor

In cele cc urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, instituționala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

Execuția deficitara a proiectului

Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

Neaprobarea finanțării întârzierea platilor Legale:

Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

Adresa: strada Herța, nr, 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1

_______" Construire complex sportiv școlar"__ Nr, Proiect: PTG100/2010'                  STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

Lipsa colaborării instituționale

Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi denatura interna si externa.

Interna - pot fi clemente tehnice legale de îndeplinirea realista a obiectivelor si caic se pol minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat dc management al riscului

Acesta se bazeaza pc cclc trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul dc monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului suni congruente cu activele create).

O abatere indicata dc sistemul dc monitorizare (evoluție programata/starc dc fapt) conduce la un set de decizii a managerilor dc project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri dc remediere.

Sistemul dc control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei dc project au armatoarele atribuții principale:

a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

autorizarea masurilor propuse

 • - implementarea schimbărilor propuse

adaptarea planului dc referința care sa permită ca sistemul dc monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziția echipei dc proiect (in timp util) informațiile pe baza earora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului dc proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

masurarea evoluției fizice

masurarea evoluției financiare

controlul calitatii

alte informatii specifice care prezintă interes deosebit.

Mecanismul dc control financiar

înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele si semnalizând la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la următoarele:

stabilirea unei planificări financiare

confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări

Adresa: strada Her|a, nr. 1, Sectorul 2, București

Nr.crt. 1

" Construire complex sportiv școlar"

Nr. Proiect; PTG100/2018                                                   STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

Pagina 41 din 52 • - compararea abaterilor dintre plan si realitate

 • - împiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si mnnngcnicntni financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la îndeplinirea a trei sarcini fundamentale:

 • - planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

 • - prezentarea informațiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

~ decizia in chestiuni financiare (atributii ale conducerii)

Planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

Presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzacțiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzacții si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a plăților si dc depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operațiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea Informațiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia si rczumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informatii despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

Activitatea dc decizie la nivel financiar

Sistemul va combina clementele esențiale ale funcției dc inregistiarc si control logic cu procesul dc raportare metodica.

 • 5. Scenariul/Opthinea tehnico-economic(ă) optiin(ă), rcconiandat(fl)

  • 5.1 Comparația sccnariilor/opțiunilor propuse, din punct dc vedere tehnic, economic, financiar, al sustcnabilitâții și riscurilor

In vederea departajării celor doua soluții propuse si alegerii uneia dintre ele au fost alese următoarele șapte criterii, punctate dc la 1 la 10.

Nr. crt.

Criteriu de departajare

Scenariul 1 - punctaj

Scenariul 2          -

punctai

1

Timpii de cxccutic

10

10

2

Impactul asupra mediului si suprafețele afectate

8

8

3

Complexitatea lucrărilor din considerente tehnologice

8

8

4

Riscul prelungirii termenelor de execuție

6

5

Adresa: strada Herța, nr, 1, Sectorul 2, București

Nr.crt. 1


" Construire complex sportiv școlar"

STUDIU DE FEZABILITATE (SF)___

~VTzSf --spre neschimbat

secrE^P

5

Siguranța circulai ici

8

5

6

Criterii de confort

S

8

7

Costul lucrărilor

8

5

Punctaj total:

56 puncte

49 puncte

 • 5,2 Selectarea și justificarea scena rinlui/opțimiii optim(c) rccmmmdat(c)

Conform tabelului comparativ de la punctul precedent 5.1. proiectul propune implementarea scenariului 1 - plnnșcul și acoperirea cu grinzi spațiale / rcticuliitc (pe ambele direcții - transversale si longitudinale) iu plan orizontal, din elemente metalice.

Implementarea scenariului 1 arc avantajul costului sensibil mai sefizut, atat din punct de vedere al implicaților în materiale, manoperă, al tehnicilor de punere în operă și a duratei execuției construcției, în ansamblul său.

 • 5.3 Descrierea sccnariului/opțiiiiiii optim(c) recomandare) privind:

 • a) obținerea și amenajarea terenului;

Terenul se afla in proprietatea Consiliului Local al Sectorului 2. Lucrările de amenajare ale terenului in vederea demarării lucrărilor de execuție nu includ defrișări si degajări ale vegetației.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Amplasamentul beneficiază de utilitati necesare pentru organizarea de șantier.

Rețeaua de utilitati propusa prin proiect dispune de posibilitatea de bransare.

 • c) soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologie, constructiv, tehnic, funcțional-arhitcctural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tclinico-cconomici propuși;

Lucrările de construire a corpului de clădire propus prin prezenta documentație presupun mai multe tipuri de intervenții ce vor contribui la îmbunătățirea aspectului general, a condițiilor de mediu din proximitate si de utilizare a școlii gimnaziale, în ansamblul său. Acestea sunt:

 • - extinderea spațiilor de învățământ prin construirea corpului de patinoar / sală de sport, împreună cu spațiile conexe, anexele / echipările necesare unei bune funcționări ale acesteia;

 • - amenajări exterioare, pentru a eficicntiza utilizarea terenului și plantării de arbori / arbuști și suprafețe înierbate, care vor contribui la asigurarea unui micro-climat corespunzător si atractiv pentru beneficiarii finali ai investiției.

Concluziile evaluării impactului asupra mediului

în perioada de execuție a lucrărilor, constructorul este obligat să ia toate măsurile pentru:

respectarea acordului de mediu emis de Agenția regională pentru Protecția Mediului;

Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București

Nr.crl. 1


" Construire complex sportiv școlar"

VIZA* spre neschimbate

SECRETAR ~

reducerea noxelor eliminate la funcționarea mijloacelor de transport și a utilajelor cc urinează a fi folosite, prin efectuarea la începerea lucrărilor și nu numai, a reviziei tehnice;

menținerea calității acrului în zonele protejate, conform Ordinul 592/2002 pentru aprobarea “Normativului privind stabilirea valorilor limită, a valorilor de prag și a criteriilor și metodelor dc evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului dc azot și oxizilorde azot, pulberilor în suspensie (PM10 și PM2,5), plumbului, benzenului, monoxidului dc carbon și ozonului în acrul înconjurător,, și STAS 12574/1987 - „Aer în zonele protejate. Condiții dc calitate”;

eliminarea pericolului contaminării eu produse petroliere a solului și implicit a apei subterane, prin efectuarea schimburilor dc ulei dc la utilaje în stații speciale;

protecția apei de suprafață și subterane prin respectarea celor prevăzute în Legea nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea 310/2004 - “Legea apelor”;

eliminarea pierderilordc material (lapte dc ciment) care pot duce laalcalinitatcn apei prin efectuarea cu atenție a operațiilor de turnare a betoanelor pentru fundații;

eșalonarea cât mai eficientă a lucrărilor de execuție astfel încât nivelul dc zgomot exterior să se mențină în limitele prevăzute de STAS 10009/88 - “Acustica urbană, Umile admisibile ale nivelului dc zgomot” și de Ord. 536/1997 pentru aprobarea “Normelor dc igienă și a recomandărilor privind mediul dc viață al populației”, respectiv valoarea de 50dl3(A);

gestionarea corespunzătoare a deșeurilor rezultate conform H.G nr. 856/2002 - “Hotărâre privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșcurilc, inclusiv deșeurilc periculoase” și Legii 426/2001 pentru aprobarea “Ordonanței dc urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor”, prin selectarea și colectarea pe tipuri dc deșeuri în locuri amenajate, recuperarea deșeurilor refolosibilc și valorificarea acestora (prin integrarea, în măsura posibilităților la alte lucrări), respectiv eliminarea periodică a deșeurilor ncutilizabilc prin contract cu firme specializate;

asigurarea unui sistem dc gestionare a materialelor necesare execuției lucrărilor în condiții corespunzătoare (gospodărirea materialelor dc construcție se va face numai în limitele terenului deținut de proprietar, fără a deranja vecinătățile);

respectarea zonelor de protecție ale conductelor și rețelelor cc traversează amplasamentul lucrării, precum și condițiile impuse prin avizele obținute;

evacuarea din vecinătatea amplasamentului lucrării a tuturor materialelor rămase în urma execuție; respectarea condițiilor dc refacere a cadrului natural în zonele dc lucru, prevăzute în acordul de mediu. Protecția calității apei

Materialele folosite nu conțin clemente agresive sau care se pot dizolva in apele pluviale, Nu sunt proiectate lucrări care prin natura lor să afecteze calitatea apei în Protecția acrului


Lucrarea proiectată nu constituie o sursă dc poluare a atmosferei.

Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.cfl. 1

____” Construire complex sportiv școlar"___ Nr. Proiect: PTG100/2016 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

Eventualele particule de praf care pot să apară în timpul execuției se pot stopa prin întreținerea corespunzătoare a șantierului.

Cele mai importante noxe evacuate în atmosferă sunt gazele de eșapament de la mașini și utilaje.

Acestea sunt verificate periodic prin unități de service auto, fiind admise în circulație doar cele corespunzătoare normelor în vigoare.

Protecția împotriva zgomotului

Sursele de zgomot specifice care se manifestă în timpul execuției lucrării vor dispărea odată cu închiderea șantierului, de asemenea prin realizarea sistemului rutier nou, zgomotul produs de circulație prin îmbunătățirea plancității căii de rulare, se va reduce,

Se vor lua toate masurile necesare astfel încât pe durata desfășurării lucrărilor proiectate, poluarea fonică să fie cât mai redusă.

Protecția împotriva radiațiilor

în structura lucrărilor nu se introduc elemente care produc radiații, materialele utilizate la lucrări vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice valabile,

Protecția solului și subsolului

Ansamblul de lucrări proiectate nu afectează negativ solul și subsolul.

Redarea suprafețelor afectate de lucrări sau ocupate temporar de Organizarea de Șantier se face conform tehnologiei impuse de Caietele de Sarcini, cu respectarea precisă a condițiilor cerute de mobilizarea și asterncrca pământului vegetal.

Protecția sistemelor terestre și acvatice

Nu sunt proiectate lucrări care prin natura lor să afecteze cco-sislcmcle terestre și acvatice.

Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Lucrarea este amplasată în intravilanul localității, în zonă nu sunt monumente sau obiective istorice care ar putea fi afectate în timpul lucrărilor de reabilitare.

Lucrările se vor desfășură strict în amplasamentul obiectivului

Nu vor fi ocupate suprafețe suplimentare de teren, nu vor fi mutate așezări umane.

Gospodărirea deșeurilor

In urma executării proiectului, nu rezulta deșeuri.

Dcșcurilc menajere din organizarea de șantier, precum și cele inerente rezultate din tehnologiile de execuție, se vor depozita în spații special amenajate, urmând a fi transportate prin intermediul serviciilor specializate la cele mai apropiate platforme de deșeuri.

Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase

Lucrările proiectate nu produc și nu stochează substanțe toxice sau periculoase.

VIZAT spre neschimbare duSKiBH&R


Lucrări de reconstrucție ecologică

Lucrările proiectate mi suni poluante, îmbunătățesc condițiile de protecție a met Prin urmare lucrările proiectate sunt ecologice.

Adresa: strada Harța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1

____________________________________________" Construire complex sportiv școlar’____________________________________________

La finalizarea șantierului, spațiile ocupate temporar vor 11 refăcute și redate circuitului inițial.

Prevederi pentru monitorizarea mediului

Obiectivul de investiție se află în administrarea Consiliului Local al sectorului 2, care va lua măsuri pentru întreținerea curentă și periodică a investiției.

în perioada de exploatare, impactul asupra factorilor de mediu se estimează a 11 favorabil/pozitiv ca urmare a lucrărilor proiectate și realizate în conformitate cu legislația de protecția mediului în vigoare.

 • d) probe tehnologice și teste.

Verificarea calitatii lucrărilor sc va face pc intreaga durata de execuție a lucrărilor in conformitate cu prevederile legale, a standardelor, normelor tehnice si a caietelor de sarcini.

 • 5.4 Principalii indicatori tchnico-economici aferenți obiectivului de investiții: Atașat prezentei documentatii.

 • 5.5 Prezentarea modului în care se asigură conformam cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere ni propunerilor tehnice

Beneficiarul va depune toate diligențclc necesare pentru a asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate. în aceste sens, vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism, precum și condiționările din avizele și acordurile de principiu eliberate de autoritățile competente. Pc parcursul derulării investiției, sc va urmări conformarea la normativele aplicabile domeniului construcțiilor, precum și respectarea dc către constructor a Codului Muncii și a legislației aplicabile, Nu vor fi percepute (axe pentru accesul la infrastructura creată prin proiect și nici nu vor fi restricționate categorii de utilizatori de la folosirea acesteia.

 • 5.6 Nominalizarea surselor dc finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații dc la bugetul dcstat/bugctul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe ncrambursabilc, alte surse lega) constituite.

Buget local și / sau altă sursă legal constituită.

 • 6. Urbanism, acorduri și avize conforme

Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1

____________________________________________" Construire complex sportiv școlar"___ Nr. Proiect: PTG100/2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

 • 6.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în documentația tchnico-cconoinică

Se va obține la faza DTAC-PT, prin grija beneficiarului, în baza Certificatului de Urbanism nr.l294/22”H” din 15.11.2017.

 • 6.2 Avize conforme privind asigurarea utilităților

Se va obține la faza DTAC-PT, prin grija beneficiarului, în baza Certificatului de Urbanism nr,1294/22”H” din 15.11.2017.

 • 6.3 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Atașat la documentație.

 • 6.4 Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

Se va obține la faza DTAC-PT, prin grija beneficiarului, în baza Certificatului de Urbanism nr.l294/22”H” din 15.11.2017.

 • 7, Implementarea investiției

  • 7.1 Informații despre entitatea responsabilă cu implementarea investiției

Entitatea responsabila de implementarea investiției este Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoiniului Imobiliar, sector 2,

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

Atașat prezentei documentatii.

 • 7.3 Strategia de cxplontarc/opcrarc și întreținere: etape, metode și resurse necesare

Se va stabili prin documentație separata de specialitate la etapele ulterioare si eventual, prin contract separat.

 • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacității manageriale și instituționale Revine in sarcina departamentelor interne a Beneficiarului.

  VIZAT spre neschlmbare secretar


Adresa: strada Herța, nr. 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1

______*' Construire complex sportiv școlar"__

 • 8. Concluzii și recomandări

Se concluzionează ca implementarea proiectului va îmbunătăți condițiile de siguranța si confort ale cetățenilor sectorului 2, prin îmbunătățire» spațiilor de învățământ care să respecte normele legislative in vigoare si care sa creeze un cadru plăcut petrecerii timpului pentru elevi.

- VlZÂȚ spre neschimbare

Adresa: strada Herța, na 1, Sectorul 2, București Nr.crt. 1

_____________________________" Construire complex sportiv școlar"___ Nr. Proiect: PTG100/2018 STUDIU DE FEZABILITATE (SF)

PRINCIPALE ACTE NORMATIVE SI REFERINȚE TEHNICE IN VIGOARE, APLICABILE LA PROIECTAREA PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE:

 • • Legea nr, 10/1995 privind calitatea in construcții, cu modificările ulterioare;

 • • Legea 177/2015 pentru modificarea sl completarea Legii nr, 10/1995;

 • • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Hotararea Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice;

 • • Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piața a produselor pentru construcții, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • • Hotararea Guvernului nr, 1061/2012 pentru completarea si modificarea HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de Investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • • ORDIN nr, 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locala (varianta consolidata - conține modificările si completările OMDRAPFE nr. 209/2017 (actualizat: 09-02-2017);

 • • Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor";

 • • Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor. Indicativ: MC 001/2006, cu modificări si completările ulterioare;

 • • Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor. Indicativ; C107/2005, cu modificările si completările ulterioare;

 • • P 100-1/2013 - Normativ privind proiectarea construcțiilor in zone seismice;

 • • NP 112-04 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa;

 • • CR 06-2012 - Cod de proiectare pentru structuri din zidărie;

 • • CR 0-2012- Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții;

 • • NP 07-97 - Cod de proiectare pentru construcții alcătuite din cadre din beton armat;

 • • NE 012-99 - Cod de practica pentru executarea lucrărilor din beton si beton armat;

 • • P 130-99 - Normativ privind comportarea in timp a construcțiilor;                V ÎZA1

I spre neschimbate

 • • SR EN 1990-2004/NA 2006 - Bazele proiectării structurilor;              i

 • • SR EN 1991 -1 -1 -1 -2004/NA 2006 - Acțiuni generale, groutati specifice, greutăți proprii, încărcări utile pt. clădiri;

" Construire complex sportiv școlar"__

 • • CR-1-1-3-2012 - încărcări date de zapada;

 • • SR EN 1992-1-1-2004/NB 2008 - Proiectarea structurilor din beton;

 • • SR EN 1996-1-1-2006/NB 2008 - Proiectarea structurilor din zidărie armata si nearmata. Partea 1;

 • • SR EN 1998-1-2004/NA 2008 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Partea 1.;

 • • Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor, indicativ CR 1-1-4/2012;

 • * Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la clădiri, Indicativ: NP 040/2002;

 • • Normativ de siguranța la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999;

 • • Regulamentul privind clasificarea si încadrarea produselor pentru construcții pe baza performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu modificările si completările ulterioare;

 • • SR EN 13499:2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de izolare termica la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificație;

 • • SR EN 13163:2015 - Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificație;

 • • SR EN 13164:2015 - Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spuma de polistiren extrudat (XPS). Specificație;

 • • SR EN 13162:2015 - Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vata minerala (MW). Specificație;

 • • SR EN 13500:2004 - Produse termoizolante pentru clădiri. Sisteme compozite de Izolare termica la exterior pe baza de vata minerala. Specificație;

 • • SR EN 14351 -1+A1:2010 - Ferestre si usl. Standard de produs, caracteristici de performanta;

 • • SR 1907-1/ 2014 - Instalații de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul;

 • • SR EN 13501-1+A1:2010 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de construcție;

 • • NP011-97 - Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii.

B. PIESE DESENATE

ARHITECTURA

AOO - Plan de încadrare în zonă

scara

1:1000

A01 - Plan de situație

scara

1:500

A02 - Plan cota -4.20m

scara

1:100

A03 - Plan parter

scara

1:100

A04 - Plan etaj 1

scara

1:100

A05 - Plan etaj 2

scara

1:100

AOO - Plan etaj 3

scara

1:100

A07 - Fațadă postcrîoară

scara

1:100

A08 - Fațadă laterală stânga

scara

1:100

AOO - Fațadă laterală dreapta

scara

1:100

J Al0 - Perspectiva 01

Al 1 - Perspectivii 02

Al2 - Perspectivă 03

Al 3 - Perspectivă 04

INSTALAT!! DE VENTILAȚIE

IV.01 Plan cota -4.20m

scara

1:100

IV.01 Plan parter

scara

1:100

IV.O1 Plan etaj 1

scara

1:100

IV.01 Plan etaj 2

scara

1:100

IV.01 Plan Plan cota -4.20m climatizare

scara

1:100

IV.Ol Plan parter climatizare

scara

1:100

IV.01 Etaj 1 climatizare

scara

1:100

IV.01 Etaj 2 climatizare

scara

1:100

IV.01 Plan terasa clima si vent.

scara

1:100


V'iZAT spre neschimbate SECRETARREZISTENTA

R.Ol Plan fundatii birouri si vestiare

scara

1:100

R.02 Detalii fundații

scara

1:100

R.03 Plan cofraj cota+8.40

scara

1:100

R.04 Plan ansamblu acoperiș

scara

1:100

________________________________________    11 Construire complex sportiv școlar"__

Nr. Proiect: PTG100/201B


STUDIU OE FEZABILITATE (SF)

INSTALAT» TERMICE

IT.01 Plan cota -4,20m

scara 1:100

1T.02 Plan parter

scara 1:100

JT.O3 Plan etaj 1

scara 1:100

IT.04 Plan etaj 2

scara 1:100

IT.05 Plan cota -4.20m

scara 1:100

IT.06 Plan parter distribuție

scara 1:100

IT.O? Plan etaj 1 distribuție

senra 1:100

IT.08 Plan etaj2 distribuție

scara 1:100

IT.09 Plan parter distribuție

scara 1:100

IT. 10 Plan etajl distribuție

scara 1:100

IT. 11 Plan etaj2 distribuție

seara 1:100

IT.12 Plan terasa distribuție

scara 1:100

INSTALAT» SANITARE

IS.01 Plan cota -4.20m

scara 1:100

1S.02 Plan parter

scara 1:100

IS.03 Plan etajl

scara 1:100

IS.04 Plan ctaj2

scara 1:100

IS.O5 Plan terasa

scara 1:100

INSTALAT» ELECTRICE

IEO1 - Plan instalatii electrice - cota -4,20in

scara 1:100

IEO2 - Plan instalații electrice - parter

scara 1:100

IE03 - Plan instalatii electrice - etaj 1

scara 1:100

IE04 - Plan instalatii electrice - etaj 2

scara 1:100

%

Vi*

VIZAT spre neschimbate ^SECRETAR

Adresa: strada Harta, ar. 1, Sectorul 2, București

Nr.crt. 1

" Construire complex sportiv școlar”

Nr. Proiect: PTG100/201B

STUDIO DE FEZABILITATE (SF)

ANEXA 1 -

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Beneficiar:

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar

Sector 2 și

Școala Gimnazială nr. 51

Proiectant elaborator:

S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.

Construire complex sportiv școlar

Adresa imobil: strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București

Numărul proiectului:

PTG100

Data:

2018
1 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE

FEZABILITATE

 • 1.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚA......

 • 1.2 ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII CARE JUSTIFICA NECESITATEA SI DIMENSIONAREA INVESTIȚIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG

 • 1.3 ANALIZA FINANCIARA INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETA; RATA INTERNA DE RENTABILITATE, SUSTENABILITATEA FINANCIARA...................................

 • 1.3.1 BUGETUL PROIECTULUI

 • 1,3.2 ESTIMAREA COSTURILOR SI VENITURILOR OPERAȚIONALE AFERENTE PROIECTULUI

 • 1.3.3 SUSTENABILITATEA FINANCIARA

 • 1.3,4 RAPORTUL COST-BENEFICIU

 • 1.3.5 INDICATORI FINANCIARI - RIR SI VAN DIN PUNCTUL DE VEDERE AL INVESTIȚIEI

 • 1.4 ANALIZA ECONOMICA INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA; RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU..........

 • 1.5 ANALIZA DE SENZITIVITATE.......................................................,

 • 1.6 ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

 • 2 SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A) RECOMANDAT (A)40  Adresa: strada Herța, nr. 1

  Sectorul 2, București


""VIZAT sere neschimbate

SECRETAR

1 ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII

STUDIULUI DE FEZABILITATE

Metodologie

Analiza financiara si economica reprezintă un instrument necesar in luarea deciziilor de alocare a resurselor in cazul proiectelor de investitii atat private cat si publice.

Aceasta este o modalitate de evaluare a unei achiziții sau a unui proiect din punctul de vedere al eficientei economice. In esența, consta in compararea costurilor totale cu beneficiile exprimate in termeni financiari.

Analiza financiara si economica este un cadru conceptual aplicat oricărei evaluări cantitative, sistematice a unui proiect investitional public sau privat sau a unei politici guvernamentale din perspectiva publica sau sociala. Este o componenta esențiala de fundamentare a fezabilității unul proiect investitional din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, social sau al mediului ambiental si reflecta toate valorile pe care societatea este dispusa sa le plateasca pentru un bun sau serviciu, respectiv costurile de oportunitate pentru societate.

Aceasta analiza este relevanta din următoarele molive:

 • ■ Pentru a verifica daca proiectul propus este fezabil din punct de vedere financiar. Au fost astfel calculati si analizati următorii indicatorii economici: rata interna de rentabilitate finanicara a proiectului si valoarea financiara neta actualizata generata de proiect (RIR si VAN);

 • • Pentru a verifica daca proiectul necesita co-finantare externa.

Astfel, se vor efectua:

 • ■ prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința;


 • ■ justificarea necesitat!! investiției;

 • • analiza financiara;

 • • analiza economica;

 • ■ analiza de senzitivitate;

 • * analiza de riscuri cu masuri de prevenție /diminuare.

 • 1.1 PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚA

Obiectivul proiectului este construirea unei săli de sport sl a unui patinoar in incinta Școlii Gimnaziale nr, 51 din sector 2.

Investiția ce face subiectul prezentului proiect se estimează a fi de:

Varianta 1: 28.850.955 lei fara TVA, 34.284.895 lei cu TVA.

r VIZAT

Adresa: strada Harța, nr. 1

Sectorul 2, București


spre neschimbate

. SECRETAR

Construire complex sportiv școlar

Amplasamentul

Terenul este situat in intravilanul Sectorului 2, Municipiul București, la strada Herța, nr. 1 In incinta Scolii Gimnaziale nr. 51.

Obiectivul general

Obiectivul proiectului este construirea unei săli de sport în incintă, in conformitate cu legislația in vigoare si care sa soluționeze cererea de spații de învățământ.

Obiectivele specifice

 • ■ Creșterea calitatii vieții elevilor si profesorilor Scolii nr. 51 din Sector 2;

 • ■ Creșterea nivelului de socializare și a stării de sănătate a tuturor utilizatorilor prin practicarea exercițiilor fizice;

 • * Promovarea unui stil de viata sănătos;

 • ■ Desfasurarea de competiții sportive precum baschet, volei, handbal, tenis si minifotbal;

 • ■ Creșterea numărului de tineri care beneficiază de facilități specifice vârstei;

 • ■ Utilizarea spațiului existent la capacitatea sa maxima;

 • ■ îmbunătățirea condițiilor spatiilor exterioare si interioare;

 • ■ Creșterea incluziunii sociale;

 • ■ Atragerea de Investitori In zona, cel puțin 1 , datorita implementării proiectului si crearea de noi locuri de munca indirect;

 • ■ Dezvoltarea sociala durabila: contribuție la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene; cooperare instituționala ( organisme locale, guvernamentale, europene); contribuie la realizarea obiectivelor naționale si regionale;

 • ■ Ameliorarea aspectului urbanistic al zonei;

 • ■ Creșterea valorii terenurilor si construcțiilor din zona;

 • ■ Creșterea valorii proprietăților.

Perioada de eșalonare a investiției este de 12 luni.

Pentru a putea demonstra eficacitatea, eficienta si mai ales necesitatea finanțării proiectului, prezumția costurilor, economiilor si tuturor indicatorilor financiari se va face pe o perioada de 20 ani. Aceasta reprezintă perioada de previziune a fluxurilor de numerar folosita in analiza financiara si economica. Astfel perioada de referința a proiectului este de 21 de ani si este impartita in doua faze. Conform estimărilor realizate, se prevede următoarea situație:

 • • faza de execuție - an 1 (12 luni de implementare);

 • ■ faza de operare - 20 de ani de operare.

Adresa: strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București

Nr, Proiect: PTG100


Construire complex sportiv școlar             1--'

ANALIZA FINANCIARA Si ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 5 din 42

Ifk

 • 1.2 ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII CARE JUSTIFICA NECESITATEA SI DIMENSIONAREA INVESTIȚIEI, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI LUNG

Una din prioritățile Primăriei Sectorului 2 este modernizarea tuturor unităților de învățământ din acest sector, în prezent sectorul 2 dispune de o rețea de învățământ de peste 50.000 de elevi care învață în 83 de unități școlare.

Pentru creșterea relevanței învățământului în relație cu piața forței de muncă și cu sectoarele economice, Direcția Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar al sectorului 2 are în vedere reabilitarea, modernizarea, extinderea și / sau echiparea, în general, a infrastructurii educaționale a sectorului 2.

Consiliul Local dorește extinderea spațiilor de învățământ existente cu un corp de clădire ce va găzdui o sală de sport și încăperile-anexă ale acesteia. Unitatea de învățământ care va beneficia de noile funcțiuni și dotările aferente acestora va deveni mai atractivă pentru elevi, cu ajutorul noilor spații implementate.

Școala Gimnazială Nr. 51 are nevoie de spații pentru desfășurarea orelor de educație fizică și sport, terenurile de sport din incintă fiind insuficiente.

In incinta Școlii Gimnaziale Nr. 51, adiacent corpului de clădire se află o platformă betonată, ce se va dezafecta pentru a face loc viitoarei săli de sport. Prezentul proiect tratează implementarea noului corp de clădire.

Ca răspuns la cererea tot mai mare, datorita necesităților de spații pentru educație fizică, Direcția Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar al sectorului 2, entitatea responsabilă cu implementarea proiectului, are in vedere construirea unui patinoar și a unei săli de sport in incinta Școlii Gimnaziale Nr. 51, careva fi amplasată in zona de nord a imobilului.

1.3 ANALIZA FINANCIARA INCLUSIV PERFORMANTA FINANCIARA: ACTUALIZATA NETA; RATA SUSTENABILITATEA FINANCIARA


CALCULAREA INDICATORILOR DE

FLUXUL CUMULAT, VALOAREA INTERNA DE RENTABILITATE,


Prezenta analiza fîananciara a fost realizata conform Ghidului Analiza Cost - Beneficiu al proiectelor de investitii pentru perioada 2014 - 2020, metodologiei pentru Analiza Cost-Beneficiu pentru Proiectele de Investiții - Document de lucru Nr. 4 din anul 2006 elaborat de Comisia Europeana cat si in baza Ghidului National pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor finanțate din instrumentele structurale elaborat de Ministerul Economiei sl Finanțelor.

Obiectivul principal al acestei analize este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al proiectului pentru a calcula ratele rentabilității adecvate, in special rata financiara interna a rentabilității (RIR) si valoarea neta financiara actuala corespunzătoare (VAN).

Pentru a putea demonstra eficacitatea, eficienta si mai ales necesitatea finanțării proiectului, prezumția costurilor, veniturilor si tuturor indicatorilor financiari se va face pe o perioada de 20 ani.

Așadar, orizontul de timp al proiectului de investiție reprezinta-perioada,;^ previziune a

Adresa: strada Herta, nr. 1

Sectorul 2, București


sorb tiG$chliTib&f"®

SECRETAR .1 fluxurilor de numerar folosita in analiza. Acest orizont de 21 de ani va fi Impartit in doua faze. Conform estimărilor realizate, se prevede următoarea situație:

 • ■ faza de execuție - an 1 (12 luni de implementare);

 • ■ faza de operare - 20 de ani de operare.

Având in vedere faptul ca timpul are un impact semnificativ asupra valorii sumelor de numerar, fluxurile de numerar au fost actualizate folosind factorul de actualizare descrescător de-a lungul timpului calculat pentru o rata de actualizare de 4% pentru analiza financiara, conform Ghidului Analiza Cost - Beneficiu al proiectelor de investitii pentru perioada 2014- 2020.

Metoda de analiza folosita este fluxul de numerar incremental ( Discounted Cash Flow). Așadar, fluxul investiției ar fi diferența dintre fluxul de numerar cu proiect si fluxul de numerar fara proiect.

Pentru ca nu exista In plan investitii noi in afara de acest proiect, adica varianta « do minimum » si nici «Business as usual » , adica nu se intrevede niclo economie sau beneficiu fara acest proiect, consideram proiectul a fi unul nou.

Așadar, scenariul cu proiect este de baza pentru fluxul de numerar incremental. Scenariul fara proiect ar fi un scenariu fara Intervenții si operațiuni, prin urmare, diferența dintre scenariul cu proiect si scenariul fara proiect este egala cu scenariul cu proiect. Astfel scenariul de referința pe baza carula se vor prezenta Indicatorii financiari este scenariul cu proiect.

 • 1.3.1 Bugetul proiectului

Investiția prezentului proiect atinge valoarea de:

28.850.955 lei fara TVA, 34.284.895 lei cu TVA,

 • 1.3.2 Estimarea costurilor si veniturilor operaționale aferente proiectului, Premise generale;

 • • estimarea va lua In considerare valori constante pentru fiecare cost si venit in parte pe perioada de analiza conform recomandărilor din Ghidul Analizei Cost-Beneficiu al Proiectelor de investitii pentru perioada 2014-2020 elaborat de Comisia Europeana;

 • ■ de asemenea, se va utiliza un curs valutar de 1 E=4,65 lei (acolo unde este cazul) conform prognozelor Comisiei Naționale de Prognoza media anilor 2018-2021 (prognoza pe termen mediu 2018-2021 - varianta primavara 2018);

 • ■ perioada de previziune este de 20 de ani.

Adresa: strada Harța, nr. 1

Sectorul 2, București


 • 1.3.2.1 Estimarea costurilor operaționale

Premise:

 • ■ costurile aferente exploatării proiectului sunt alcătuite din: întreținere, apa, energie, gaze, salarii, alte costuri operaționale;

 • ■ estimările s-au realizat pe baza preturilor pieței si a costurilor istorice ale altor proiecte similare.

Intretinerefmentenanta) sl alte costuri operaționale ( curățenie, consumabile etc.)

Mentenanta obiectivului de investiție se refera la diverse reparatii si modificări, prevenție avarii etc, se estimează o valoare de 0,3% din valoarea Investiției si anume 87.568 lei/an in care intra si costurile cu diferite consumabile, curățenie etc.

Energie, apa, gaze

ELECTRICE

Datele electroenergetice de consum pentru acest obiectiv sunt:

- putere electrica instalata

Pi:

91 kW;

- putere electrica absorbita

Pa:

50 kW;

 • - curentul de calcul Ic :

 • - tensiunea de utilizare Un :

 • - factor de putere mediu natural

90 A;

3x400/230 V; 50 Hz;

costp:         0.92;

INSTALAȚII SANITARE - ANALIZA CONSUM-NECESAR

Instalații sanitare interioare-Consumuri necesare

Valoarea costurilor pentru alimentarea cu apa rece si evacuarea la canalizarea menajera a apelor uzate menajere si a apelor pluviale se realizează luând in calcul debitul mediu zilnic.

INSTALAȚII STINS INCENDIU-CONSUMURI NECESARE

Durata pentru refacerea rezervei de apa pentru stins incendiu, conform P118/2-2013, tab. 12,1 pentru clădiri civile care nu sunt echipate cu instalatii de stingere cu sprinklere, este de 24 ore, rezultând un debit de calcul pentru refacerea rezervei:

Qri = Vri / Tri = 111 m3/24 ore = 4.625 m3/h ~ 1.3 l/s - debit asigurat de racordul la rețeaua publică.

Se estimează astfel un total de 222.600 lei/an pentru energie, apa si gaze.

Adresa: strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București


WAT neschimbare

Construire complex sportiv școlar

ANII

Costuri de operare

An1

An1

An2

An3

Ar4

An5

An6

An7

An8

An9

An10

An 11

An12

An13

An 14

An15

An16

An17

An18

An19

An20

IBPLEME NT ARE

OPERARE

Inreânere spatii amenaja» *ate costuri operafonate { consumabile.

curaleneet)

0

1G2.855

102.855

102.355

102855

102.355

102855

102855

102555

102855

102.855

102.855

102855

102.855

102855

102855

102355

102855

102,855

102855

102855

1

A>a. energie, gaze

0

2226®

222500

222.6G0

222.600

222.600

222.600

222.600

222.600

222.600

222.600

222.600

222.600

222.600

222.6®

222.600

222.6®

222.600

222.6®

222.6®

2225»

Total Costuri de operare • LEI

0

325.455

325.455

325455

325.455

325.455

325.455

32545!

325455

325455

325455

325.455

325.455

325.455

325455

325455

325.455

325455

325455

325455

325.455


>re neschimbare

secretarstrada Herța, nr. 1


Sectorul 2, București


Construire complex sportiv școlar

Nr. Proiect:

PTG100                                                                   ANALIZA FINANCIARA Si ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE


Pagina 9 din 42

 • 1.3.2.2 Estimarea veniturilor operaționale aferente proiectului

Proiectul nu este unul generator de venituri.

Astfel, veniturile obținute in acest proiect sunt unele strict indirecte ( nu reprezintă profit) ce provin din:

 • - finanțare de baza de la bugetul de stat pentru operarea investiției.

Se estimează un necesar de 330.000 lelfan.

Adresa: strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București

ANII

An1

Ani

An2

An3

An4

An5

An6

AnT

Ani

AnS

An10

Anii

An12

An13

AnU

An15

An16

An17

An10

An1S

AnZO

IMPLEME NTARE

OPERARE

\fenrt

0

330.000

330000

33aooo

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330000

330.000

330000

330000

330.000

330.000

330.000

330.000

Total Ifeaitm [indirecte) din exploatare-L0

0

330.000

33QJJ00

330.000

330.000

330000

330JO00

330JB0

330000

330.000

330.000

330J0CO

330JD00

330000

330.000

330000

330.000

330000

330.000

330000

330.000

spre neschimbare SECRETAR-Adresa:

strada Harța, nr. 1

Sectorul 2, București

Construire complex sportiv școlar

Nr. Proiect:

PTG100ANALIZA FI NANO ARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRI! STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 11 din 42

 • 1.3.3 Sustenabilitatea financiara

Aceasta analiza este efectuata in scopul verificării următorului aspect: daca resursele financiare sunt suficiente pentru acoperirea tuturor fluxurilor financiare de Ieșire, an după an, pentru întregul orizont de timp al proiectului, in cazul acesta 20 de ani.

Sustenabilitatea financiara este verificata daca fluxul de numerar cumulat (neactualizat) este mai mare sau egal cu zero pentru toti anii luati in considerare.

Prezentam tabelul de sustenabllltate in cele ce urmeaza:

Adresa; strada He<1a, nr, 1

Sectorul 2, București

Construire complex sportiv scoler

Nr. Proiect; PTG100


ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REAUZARU STUDIULUI DE-EEZABILITATE

Pagina 12 din 42


VSZAT

_______________________________________________________________________________________________________________ ANII                       ___________________________________________________________________________________________

An1

An1

An2

An3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

AntO

An11

An12

An13

An14

An15

An16

An17

An18

An19

Ana

Factorii de actualizare pensii 4%

0,96

0.92

039

0,85

0.82

0,79

0,76

0.73

0.70

0,68

0.65

0,62

0,60

0,58

0.56

0.53

051

0,49

0.47

0.46

0,44

Resirseinanciare

34-284895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ifenibri

0

330.(00

330-000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330jD00|

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.900

330.000

330.000

Valoare readuala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.714245

Total fluxuri de Intrare

34234.895

330.000

330.000

330.000

330.000.

330.000

330.000,

330.000

330.000

330,000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.030

330.000

330.000

330000

330.000

2.044245

Costuri exploatare

0

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

Costuri inwstitie

34284.895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total flvmride ieșire

34284395

325.455

325.455

325.455

325.455I

325.455

325.455

325.455

325455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

Total flux de numerar neactualizai

0

4545

4545

4345

4545

4545

4545

4545

4545

4545

4.545

4545

4545

4545

4545

4545

4545

4545

4545

4345

1.718.790

Flux de numerar cumulat («actualizat

0

4545

9.091

43.636

18.181

22.727

27272

31517

36563

40508

45.453

49X8

54544

59.089

6X634

68.180

72725

77270

81816

86361

1X5.151Adresa:

strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București

CC


Nr. Proiect:

PTG100Construire complex sportiv școlar

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 13 din 42

La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au avut in vedere toate costurile si toate sursele din finanțare (atat pentru investiție cat si operare si funcționare, inclusiv veniturile indirecte).

După cum se poate observa in tabel, intrucat fluxul de numerar cumulat este pozitiv si chiar crescător, plecând de la 4.545 lei in primul an de operare si ajungând la 1.805.151 lei in ultimul an al estimării, anul 20, putem afirma ca proiectul este sustenabll financiar, ceea ce demonstrează ca proiectul nu este supus riscului de a ramane fara disponibilități de numerar. Acesta isi poate susține activitatile pe parcursul operării sale.

 • 1.3.4 Raportul cost-beneficiu

Potrivit ghidului pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investitii, realizat de Comisia Europeana, DG Politici Regionale, raportul B/C este VAN (l)/VAN (O), unde „I" sunt fluxurile de intrare si „O" sunt fluxurile de ieșire. Daca acest raport este mai mare decât 1, proiectul este corespunzător deoarece beneficiile, măsurate de valoarea actuala a tuturor fluxurilor de intrare, sunt mai mari decât costurile, măsurate de valoarea actuala a tuturor fluxurilor de ieșire.

In cazul acestui proiect, raportul cost /beneficiu este egal cu

1,02.

Acesta este mai mare decât 1. Prin urmare, proiectul este corespunzător si are sens sa fie finanțai. Fluxul de intrare actualizat este mai mare decât fluxul de Ieșire actualizat, ceea ce inseamna ca beneficiile isi pot susține costurile de operare a proiectului.

Tabelele raportului cost-beneficiu este prezentat mai jos:

Adresa: slrada He^a, nr. 1

Sectorul 2, București

Construire complex sportiv școlar

Nr. Proiecl: PTG100


ANALIZA FINANCIARA Si ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

VÎZAT spre neschtmbare SECRETAR


.      .._______________________ANII____________________________________________________________________________________________________________._________________________________________________

An1

Ani

An2

An3

An4

AnS

An6

An7

An8

Ait9

An10

An11

An12

An 13

An14

An15

An 15

An17

An18

An19

An20

Factorii de actualizare pentru 4%

0.96

052

0.85

0.82

0.79

0.76

0.73

0,70

0,68

085

082

0.60

058

056

0,S3

0,51

0.49

0.47

0.46

0.44

Ressse financiare

34284895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nituri

0

330X00

330.000

330X300

330900

330.000

330.000

330.000

330XX»

33C.000

330.000

3301000

330900

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330900

330.000

itoare reziduala

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

0

0

0

c

0

0

1.714245

Total fluxuri de intrare

34284.895

330.000

330.000

330X! 00

330900

330.000

330.000

330.000

330000

330.000

330.000

330900,

330900

330900

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

2944245

Coșuri exploatare

0

325.455

325.455

325.455

325455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

Coșuri îmesSfie

34284895

0

6

0

0

0

0

ol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

0

Iote! fluxuri de

tesire

34284.895

325.455

325.455

325.455

325.455

32S.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

32S.455

325.455

325.455

325455

325.455

325.455

325.455

Total flux de numerar' neactualizat

0

<545

<545

4.545

<545

<545

<545

4545

<545

<545

<545

4.545

<545

<545

<545

4.545

4545

<545

<545

<545

1.718.790

Flux de numerar cumulat reactualizat

0

4545

9.091

13-636

18.181

22227

27272

314517

36363

40506

45,453

49398

54.544

59.089

6X634

68.180

7Z725

77270

81£16

86361

1305.151

Total luxuri de intrare actualizate

32966245

305.104

293369

282.085

271236

250.804

250.773

241.128

231854

222936

214362

206.117

198.189

190.567

183237

176.190

169/13

16Z897

156.632

150.608

897.083

Total fluxuri de ieșire actualizate

32966245

300901

289.328

278200

267.500

257212

247319

237807

228560

219866

211.409

203278

195.460

187942

180.713

173.783

167980

160,654

î54.475

148.533

142820

Total fluxde numerar actualizat

0

42C2

<W1

3.885

3.736

3592

3.4Ș4

3.321

3.193

3.071

2953

2839

2730

2625

2524

2427

2333

2.244

2.157

2.074

754263

Flux de numerar Cumula: actualizat

0

4202

8243

12129

15.864

19.457

22911

26232

29.425

32496

35.449

38238

41.017

43.642

46.166

48.593

50.926

53.170

55327

57.402

811.665

Raportul

1.02


Adresa:

strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București


Nr. Proiect:

PTG100


Construire complex sportiv școlar

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REAUZAR11 STUDIULUI DE FEZABILITATE


Pagina 15 din 42


 • 1.3.5 Indicatori financiari - RIR si VAN din punctul de vedere al Investiției

Indicatorii de evaluare a performantelor utilizati de analiza cost-beneficiu sunt următorii;

 • ■ Rata interna de rentabilitate ;

 • ■ Valoarea neta actualizata financiara a investiției.

Rata interna de rentabilitate a investiției (RIR) reprezintă rata de actualizare la care valoarea venitului net actualizat (VAN) este zero. Costurile actualizate sunt egale cu veniturile actualizate.

Valoarea neta actualizata financiara a investiției indica valoarea insumata la momentul zero a fluxurilor viitoare de venituri si cheltuieli, actualizate la o anumita rata.

In tabelul de mai jos vom prezenta RIR si VAN din punctul de vedere al analizei financiare. S-a luat in calcul si valoarea reziduala a Investiției, calculata ca amortizare a investiției in cei 20 de ani.

Adresa; strada Herța, nr. 1

Sectarul 2, București

Construire complex sportiv școlar

Nr. ProiectrPTG 100                   ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULljlDEFEZffilLITATE

Pagina 16 din 42

i    VIZAT

spre neschimbate

\JSECRETARJ A-

AMI

An1

Ani

An 2

An3

An4

An5

AnS

An7

AnS

AnS

An10

Anii

An12

An13

An14

An15

An16

An17

AnIB

An19

An20

Venituri

0

330.000

330.000

330.000

330.000

330000

330000

330.000

330.000

330.000

330.000

33D.QO0

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

Valoare readuata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.714245

Venituri total*

0

330.000

33OJ0M

330000

330000

330000

330000

330.000

330.000

330000

330000

330.000

330000

3303)00

330.000

330-000

330.000

330J»0

33OJ000

330.000

2.044245

Costiri exploatate

0

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

Cesturi investite

34284.895

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli totale

34284S95

325,455

325.455

325.4S5

325.455

325455

325455

325.455

32S455

325.455

325.455

325.455

325455

325455

325.455

325455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

Fluxdeittxmerarnet

-342843S5

4.545

4.545

4545

4545

4045

4.545

4545

4545

4545

4545

4.545

4545

4.545

4545

4.545

4.545

4545

4.545,

4545

1.718790

Rata interna a rentabilMi financiare (FRFUC) investiției

■im

Valoarea actuala neta financiara a (FWA/C) investiției

(32.154580)


Adresa:

strada Hetța, nr. 1

Sectorul 2, București


Nr. Proiect

PTG100


Construire complex sportiv școlar

ANALIZA FINANCIARA St ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATEPagina 17 din 42


Analizând tabelul de mal sus, putem afirma următoarele:

 • ■ Rata interna de rentabilitate este de -13,8%. Aceasta rata din punctul de vedere al investiției, mascara capacitatea veniturilor nete de exploatare de a acoperi costurile de investitii, indiferent de modalitatea in care acestea sunt finanțate. Rata interna de rentabiliate trebuie sa fie mai mica decât rata de actualizare de 4%. In cazul prezent, rata este mai mica decât 4% si negativa. Astfel de rate negative sunt specifice proiectelor in care nu exista venituri operaționale directe ci economii care rezulta din soluțiile mai bune propuse prin aceste proiecte sau venituri de susținere (subvenții) din partea statului pentru a putea opera investiția;

 • ■ Valoarea actuala neta a investiției este -32.154.580 lei. Aceasta valoare este negativa din cauza fluxului negativ din cele 12 luni de implementare a proiectului care prin actualizare valoreaza mai mult decât anii pozitivi.

Așadar, potrivit Ghidului Aaliza Cost - Beneficiu al proiectelor de investitii pentru perioada 2014-2020 si Documentului de lucru 4, elaborat de Direcția Politica Regionala, din cadrul Comisiei Europene si indicatorii de performanta financiara ai proiectului - rata interna de rentabilitate si valoarea actuala neta demonstrează ca proiectul este eligibil pentru finanțare externa.

 • 1.4 ANALIZA ECONOMICA INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA; RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU

Analiza economica evalueaza contribuția proiectului la bunăstarea economica a regiunii sau a tarii.

Exista foarte multe beneficii pe care acest proiect le aduce din punct de vedere social si economic, insa nu toate se vor putea monetiza, din cauza unor factori greu de cuantificat si identificat.

Enumerăm mai jos:

 • ■ creșterea calitatii vieții;

 • ■ dezvoltarea sociala durabila: contribuție la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene;contribuie la realizarea obiectivelor naționale si regionale; solidaritate sociala; impact benefic asupra întregii zone adiacente prin extinderea infrastructurii si a serviciilor;

 • ■ creșterea valorii terenurilor si construcțiilor din zona;

 • ■ creșterea valorii proprietăților.

Metodologia folosita pentru evaluarea contribuției proiectului la bunăstarea economica si sociala a zonei ca urmare a implementării investiției consta in luarea in considerare a externalitatilor care conduc la costuri si beneficii sociale, care nu au fost avute in vedere in analiza financiara pentru ca nu generează cheltuieli sau venituri bănești pentru proiect.

Adresa: strada Harfa, nr. 1

Sectorul 2, București


Analiza economica s-a efectuat pe baza corecțiilor fiscale privind impozitele directe si indirecte, plățile asigurărilor sociale, determinarea externalitatilor si conversia preturilor de piața in preturi contabile.

Corectii: externalitati, fiscale, preturi contabile

Pentru determinarea performantelor economice, sociale si de mediu ale proiectului este necesar sa fie făcute o serie de corectii, atat pentru costuri, cat si pentru venituri.

Aceasta faza duce la determinarea a doua noi elemente pentru analiza economica: valoarea rândului „corecție fiscală" si valoarea factorului de conversie pentru preturile pieței. Preturile pieței includ impozite si subvenții si unele plati de transfer, care pot afecta preturile fara impozite, Exista cateva reguli generale care pot fi aplicate pentru a corecta astfel de distorsiuni:

 • ■ preturile intrărilor si ieșirilor luate in considerare pentru analiza cost-beneficiu trebuie să fie fara TVA, sau alte impozite indirecte;

 • ■ preturile intrărilor considerate, in analiza cost beneficiu trebuie sa fie brute (sa conțină impozite directe);

 • ■ transferul pur de plati, către indivizi, cum ar fi plati ale asigurărilor sociale, trebuie omise;

Așadar, conform ghidului analizei cost-beneficiu, structura analizei economice este alcatuita din 3 faze.

 • 1, Corecția fiscala

Aceasta presupune deducerea din fluxurile analizei financiare a platilor care nu au resurse reale in contrapartida, ca subvențiile si impozitele indirecte la intrări sau ieșiri.

In prezentul proiect nu exista corecții fiscale, acest lucru însemnând ca niciun transfer, subvenție sau orice alta corecție fiscala nu au fost incluse in analiza financiara. Toate costurile si veniturile in analiza financiara au fost exprimate in valori fara TVA.

 • 2. Corecțiile externalitatilor

Obiectivul acestei faze este sa determine beneficiile sau costurile externe proiectului. Exemple in acest sens sunt costurile si beneficiile provenind din impactul cu mediul, costurile economisite prin implementarea acestui proiect in sectorul respectiv, creșterea calitatii vieții locuitorilor si diminuarea șomajului.

Cuantificarea beneficiilor socio-economice in cadrul prezentului proiect.

Beneficiile si costurile externe generate de obiectiv sunt extrem de variate si cu grad ridicat de dificultate in privința estimării.

Monetinzand, am identificat următoarele valori (economii) si creșteri de venit:


Adresa: slrada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București

Extemalitati pozitive ( beneficii socio-economice)

Variantele sunt Identice.

Economii din punct de vedere medical.

Proiectul promovează un stil de viata sănătos, prin urmare se presupune ca prin practicarea in mod frecvent a unui sport, sanatatea se va imbunatati considerabil, astfel se vor diminua vizitele la medic, se vor diminua costurile asociate cu lipsa mișcării ( obezitate, diabet, medicamente etc.).

Valori de referința estimate: 200 persoane; vizite la medic: 1.000 iei/an; alte costuri aferente lipsei de mișcare: 2.000 lei/an.

Construire complex sportiv școlarAdresa: strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București

Tip economie

An1

An2

An3

An4

AnS

AnS

An?

An8

AnS

An10

An11

An12

Ani 3

An14

An15

AMG

An17

An18

An19

An20

Economii ce provin din beneficiile riecicale - (elevi mai fericiți si mai sanatcsi) * Scăderea «ațelor la mede si scăderea costurilor aosciatecu obezitatea

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

500.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.0CC

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

Valoare Economie

600X00

600X00

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

6003)00

600.000

600.000

600.000

600.000

6003M0

6003)00

600000

600.000

600.000

600.000

600.000

O \

\ -o \

■s   —.....— — — — ...... -

\O ® 'TP'dresa:

O           Hefla- nr. 1

\țf\"S- C-Sectorul 2, București

3   \   ___ _ _   _ _

\ w t.....— _........................    - -

\ ___-Nr. Proiect:

" PTG100 .. . ________ .... ... . ..... ...

Construire complex sportiv școlar

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABIUTATF

Pagina 21 din 42                                                                       1Investitori in zona

Un alt beneficiu estimat ii reprezintă si creșterea potențialului de afaceri din zona. Datorita proiectului, se preconizează atragerea a cel puțin 1 investitor aproape de obiectivul principal al proiectului cu aproximativ 40 angajati cu un salariu mediu de 600 euro/luna. Beneficiile ce reies de aici se regăsesc la contribuția la șomaj si impozite si taxe generate de proiect.

Contribuția la somai

Prin realizarea proiectului se vor crea 55 noi locuri de munca in perioada de execuție. In plus, datorita noilor investitori se mai preconizează crearea a 40 noi locuri de munca.

Indicatorii si valorile folosite sunt conform datelor Comisiei Naționale de Prognoza, varianta primavara 2018. De asemenea, șomajul a fost calculat ca parte maxima de 50% din câștigul salarial mediu net pe economie preluat de asemenea din statisticile Comisiei Naționale de Prognoza,

In scenariul „fara proiect" se considera ca nu vor fi angajate persoane care sa implementeze infrastructura si de asemenea nu se preconizează atragerea de noi investitori in zona, implicit, nu se vor crea nici locuri de munca indirect.

In scenariul „cu proiect" se considera ca sunt necesare un număr de 55 de locuri de munca pe perioada de construcție si prin atragerea unui investitor, se vor mai dezvolta inca 40 noi locuri de munca.

Tabel beneficii șomaj:


Adresa: strada Herta, nr. 1

Sectorul 2, București

Construire complex sportiv școlar

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 22 din 42


/Z»/

No

Element

An1

An1

An2

An3

An4

Ani

An6

An7

AnS

An9

An10

An11

An12

An!3

An14

An15

An16

An17

AnIE

An19

An20

Salariu mediu biutpe economie

4.162

4507

4341

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

5.190

Situata "tara proiecf

Ajutor șomaj pers anul 1

86S.220

685200

736560

790320

790320

790320

790320

790320

790320

790320

790320

790320

790320

790320

790320

790320

790320

790320

790320

790320

790320

Situata'cu proiecf

Foiti de munca : 55 pere, pentru anul 1 si 0 persoane pentru anii de operare

2.746.920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Situata "cu proiecf

Investitori

0

2.163360

2323.680

2491200

Z491200

2.491200

2.491200

2.491200

2.491200

2491200

2.491200

2.491200

2.491200

2491200

2491200

2.491200

2.491200

2.491200

2491200

2.491200

2.491200

Beneficii sociale

1377.700

1478.160

1587.120

1.700380

1.700380| 1.700380

1.700380

1200380

1200380

1,700330

1.700380

1.700380

1.700380

1700.880

1.700380

1.700380

1.700380

1.700.880

1J00880

1.700380

1.700380

Aite beneficii externe generate de proiect care se transforma in venituri pentru stat

Variantele sunt identice.

Impozite si teze aferente cheltuielilor cu salariatii solicitantului si ai investitorilor.

Taxele angajat si angajator in anul 2018 sunt:

 • ■ cheltuielile suportate de angajator, In cuantum de 2,25%, contribuția asiguratorie pentru munca;

 • ■ contribuțiile sociale suportate de angajati, in cuantum de 35% din fondul de salarii (CAS -25%, CASS-10%);

 • ■ impozitul pe veniturile din salarii, in cuantum de 10%.

  Adresa: strada Herța, nr, 1

  Sectorul 2, București


VIZAT upre neschimbate SECRETAR

Construire complex sportiv școlar

Zi

Tip beneficiu

An1 |

An2

An3

An4

AnS

An6

An 7

AnS

AnS

An 10

An11

An12

An13

An14

An15

An 16

An17

An18

An ÎS

An20

Angajati beneficiar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Angajati investitori

632.772|

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772


Construire complex sportiv școlar

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 25 din 42

Costuri sociale ( externalitati negative)

Poluare fonica

Zgomotul provenit de pe timpul lucrărilor de execuție poate reprezenta o sursa considerabila de neliniște pentru locuitorii zonei. Insa, s-au luat masuri de diminuare a acestui aspect.

Totuși, va exista o valoare monetizata, din acest punct de vedere, insa o valoare infima fata de beneficiile aduse de către proiect. Monetizarea provine din caracterul medical pe care il poate avea poluarea fonica. In mediul medical se vorbește despre "maladia zgomotului”, cu afectarea sistemului nervos si auditiv. Acțiunea primara a zgomotului puternic influențează negativ nu doar asupra urechii, dar si asupra sistemului nervos, producând amețeli, cefaiee, oboseala. Prin urmare, in perioada de implementare a proiectului, va creste consumul de medicamente pentru astfel de afecțiuni. Estimam un consum de 1-2% medicamente (amețeli, cefaiee, oboseala) In zona construcției, din cauza acestui motiv pentru o perioada de 1 an. S-a estimat o valoare de 50 lel/luna in anul de implementare si 20 lel/luna in timpul întreținerii si reparațiilor pentru un număr mediu de 300 de persoane.

Prezentam rezultatele in urma analizei, in tabelul de mai jos:

Adresa: strada Harta, nr. 1

Sectorul 2, București

Construire complex sportiv școlar

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 26 din 42

Tip cost

An1

An1

An2

AnJ

An 4

An 5

AnS

An 7

An 8

An 9

An10

An11

An12

An13

Ani4

An15

An16

An17

An 18

An19

An20

Poluare fonica

180.000

72:000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72,000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72.000

72000

Total

180.000

72000

72000

72000

72A00

72X00

72.000

72000

72000

72X00

72.000

72.000

72JW0

72.000

72000

72000

72 J0O

72000

72:000

72J100

72000


Nr. Proiect:

PTG100Construire complex sportiv școlar

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 27 din 42


3. Conversia preturilor de piața in preturi contabile

Obiectivul acestei faze este de a determina coloana factorilor de conversie pentru transformarea preturilor pieței in preturi contabile.

Preturile curente aferente fluxurilor de intrare si de Ieșire nu reflecta cu acuratețe valoarea lor sociala, datorita distorsiunilor pieței, cum ar fi regimul de monopol, îngrădirea schimburilor, inegalitatea dintre cerere si oferta etc.

Distorsiunile preturilor sunt corectate cu ajutorul factorilor de conversie.

In evaluarea Intrărilor si ieșirilor, taxa pe valoarea adaugata precum si plățile asigurărilor sociale au fost excluse din calcul.

In afara de influentele de ordin fiscal si al externalitatilor, preturile reale sunt distorsionate de mecanismele de plata.

Pentru o evaluare cat mai corecta a fluxurilor de numerar s-au folosit următorii factori de conversie:

Impozite si taxe

TVA

%

19%

Impozitul pe venit

%

16%

Asigurări sociale (CAS +CASS)

%

35,00%

Contribuția asiguratorle pentru munca

%

2,25%

Taxa cercetare

%

0,00%

Valoarea pieței

%

100%

Subvenții

%

0,00%

Rata de actualizare analiza financiara a proiectului

%

5,00%

Prețul umbra al forței de munca = SI

0,6180

Prețul umbra al schimbului3 Sf

1

Factorul standard de conversie - Scf

1

Valoarea economica a fluxurilor de numerar a fost calculata multiplicând valoarea financiara a acestora cu coeficientul EV calculat atat pentru investiție cat si pentru costurile operaționale si veniturile operaționale (economii).

Factorul de actualizare pentru analiza economica a fost stabilit la 5%.

Adresa; strada HeRa, nr. 1

Sectorul 2, București

Construire complex sportiv școlar

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 28 din 42

Evaluarea intrărilor sl ieșirilor in preturi contabile

Costul cu investiția

Procent In moneda străină - F

0%

Procent forța de munca - L (necalificata)

5%

Procent forța de munca - L (calificata)

15%

Procent alte costuri in afara de cele cu forța de munca - 0 (echipamente, materiale, manopera etc)

80%

L+O

100%

Valoarea Economica a costurilor de investiție (Ev-lnv)

0,98

Costuri operaționale si do întreținere +venituri operaționale

Procent in moneda străină - F

0%

Procent forța de munca - L (calificata)

0%

Procent alte costuri in afara de cele cu forța de munca - 0 (consumabile, întreținere, enrgie, apa si alte costuri operaționale)

100%

L+O

100%

Valoarea Economica a costurilor de întreținere si operare (Ev-op)

1

Având in vedere cete de mai sus, prezentam mai jos tabelul analizei economice in variantele analizate:

Adresa: strada Herta, ar. 1

Sectorul 2, București


VÎZAȚ spre neschimbate SECRETAR

Construire complex sportiv școlar

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 29 din 42

Valoarea economica 1 investiției

Aiul

d

An1

An1

An2

An3

An4

An5

AnS

An7

An8

AnS

An 10

Anii

An12

An13

An14

An 15

An 16

An17

An18

Ar 19

An20

Corecția fiscala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Economnce proun din benefic iile mecScate - (eteu mai 'fericiți si mai sănătos/}- Scăderea artele* la m edic st scăderea cosiuriiof aosciate c u obezitatea

0

600.000

600.000

600000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600000

600000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600.000

600000

600000

Beretei! sociale

1.877.700

1.478.160

1587.120

1.700380

1.700.880

1.700880

1.700880

1.700.880

1700880

1.700880

1.700080

1.700.680

1.700880

1.700.880

1.700880

1.700.880

1200.880

1.700080

1.700880

1.700.880

1.700.880

Taxe si impozite angsqat angajator pl angajat

632.772

632.772

632772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632.772

632772

632.772

632.772

632772

632.772

632.772

632.772

632.772

632772

632772

ți)Total beneficii edeme

unzoo

2.710832

2819492

2833852!

2833852

2033852

2833852

2033552

2033.652

2033.652

2933852

2333052

2833052

2833052

2833852

2833852

2833852

2833852

2833852

2833.652

2833852

Verniuri

1.00

0

330000

330000

330.000

330.000

330000

330000

330000

330.000

330000

330.000

330.000

330.000

330.000

330.000

330000

330.000

330.000

330000

330800

2.044245

Total venituri

1877.700

3040032

3.1494921

3263852

3263.652

3263.652

3263052

3263052

3263052

3263852

3263852

3263.652

3263852

3263852

3263.652

3263852

3263852

3263852

3263852

3263852

4877897

Extemelitatr negatte: poluare fonica

180.000

72.000

?2ooo

72.0CW

72.000

72.000

72000

72000

72000

72.000

72.000

72.000

J20OO

72.000

72000

72.000

?i,060

72.000

72.000

72000

72^00

Costali de operare

100

o

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325455

325.455

325.455

325.455

325.455

325455

325.455

325.455

325.455

Costuri de imesMi

0.98

33530.053

Total Ctieftuidi

33810053

397455

397455

397455

397.455

397.455

397455

397455

397455

397455

397.455

337.455

397455

397455

397455

397455

397455

397.455

397455

397455

397455

Cash-tow

-31332.353

2.643.477

2.752-437

2066.197

2.866.197

2.866.197

2866.197

2666.197

2.866.197

2865.197

2866.197

2.856.197

2866.197

2866.197

2.866.197

2866.197

2.866.197

2866.197

2866.197

2866.197

4880.442

ERRR1RE)

64%

ENPVfWAE)

3821808

Factor de actualizare

0,95

001

0.88

082

0.78

0.75

0.71

0.68

0,64

0.61

058

056

0,53

0,51

0,48

0,46

0,44

0.42

0.40

038

0,36

Total venituri actualizate

1.788286

2758215

2.720095

Z685915

2857.157

2.435387

2.319.417

2208068

2.103.779

2.003599

1508.190

1.817224

1.730.784

1848366

1069872

1.495.117

1.423821

1.356.115

1291533

1230.036

1.786.778

Total costuri actualizate

32200051

360.503

343336

326.987

311.416

296587

282464

269013

256203

244.003

232284

221018

210.779

200.742

191.182

182.079

173.408

165.151

157286

149.796

142.663

EUC

1.11


Nr. Proiect:

PTG100


Construire complex sportiv școlar

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 30 din 42


Putem constata din rezultatele analizei ca proiectul este corespunzător pentru finanțare.

Prin inidicatorii economici obținuți: o rata interna de rentabilitate de 6,4% mai mare decât 5%, o valoare neta actuala pozitiva in valoare de 3.921.508 lei si un raport cost-beneficiu de 1,11 mai mare decât 1, cu siguranța proiectul demonstrează ca va aduce beneficii economice si sociale daca va fi implementat.

1.5 ANALIZA DE SENZITIVITATE

Analiza senzitivitatii evalueaza diferitele modificări posibile ale celor mai importanti factori externi si impactul lor asupra indicatorilor financiari.

Cu ajutorul acesteia se evalueaza cele mai probabile rezultate ale proiectelor si se creeaza premisele de a retine variantele cele mai plauzibile de desfășurare a acestora.

Posibilitățile de variație demne de luat in seama sunt:

 • 2. Variația costurilor operaționale cu menținerea la nivel constant a veniturilor anuale previzionale;

 • 3. Variația veniturilor cu menținerea la un nivel constant a costurilor previzionale;

 • 4. Variația factorului de actualizare;

Conform metodei recomandate in ghidul analizei cost-beneficiu realizat de Direcția Generala a Politicilor Regionale din cadrul Comsiei Europene de variație a economiilor si chetuielilor operaționale si a costurilor investionale cu 1%, avem următoarea situație:

Variabile chete (tei tara TVA)

VAN 1%

Variație VAN

VAN referința

VAN

■1%

Variație VAN

Venituri indirecte

-32.103.934

50.646

■32.154.580

-32.205.226

50.646

Costuri investitionate

-32.484.243

-320.662

-32.154.580

-31.824.018

-329.662

Costuri operaționale

-32.197.109

-42.529

-32.154.580

-32.112.051

-42.529

Testul de senzitivltate efectuat releva faptul ca scazand sau crescând veniturile (economiile), costurile operaționale si costurile cu investiția, nu se vor obține deteriorări considerabile ale indicatoriior economici. Rezulta de aici faptul ca proiectul are nevoie de finanțare pentru a se realiza, Pentru o analiza mai detaliata a acestor variatii, prezentam următoarele situatii:

Variația veniturilor

Se vor lua in calcul variatii ale economiilor cu 5%, 10% si 20% atat in sens crescător cat si in sens descrescător pentru a studia impactul relativ al variației asupra ratei interne de rentabilitate financiara si asupra valorii nete actualizate.

Analizând evoluția indicatorilor, in funcție de variația economiilor, rezulta următoarea situație

Adresa: strada Herța, or. 1

Sectorul 2, București

Variația veniturilor Indirecte

■20%

■10%

•5%

Referința

5%

10%

20%

FRR/C

-0,001

■0,15

-0,14

-0,14

-0,13

-0,13

-0.12

FVNA/C

(33.167.497)

(32.681.038)

(32407.809)

(32.154.580)

(31.901.351)

(31.648.122)

(31.141.664)

Se observa in tabelul de mai sus, ca indiferent de modificarea variabilelor, rata interna de rentabilitate este mai mica de 4% iar valoarea actuala neta negativa, acest lucru demonstrând inca o data ca proiectul are nevoie de finanțare pentru a putea fi implementat.

Variația cheltuielilor operaționale

Se vor iua in calcul variațiile cheltuielilor anuale de 5%, 10% si 20% atat in sens crescător si in sens descrescător pentru a studia impactul relativ al variației asupra ratei interne de rentabiliatate financiara si asupra valorii nete actualizate.

Analizând evoluția indicatorilor in funcție de variația cheltuielilor rezulta următoarea situație

Variația cheltuielilor

■20%

•10%

•5%

Referința

5%

10%

20%

FRR

■0,13

■0.13

-0.14

-0,14

-0,14

-0,14

-0.50

FVNA/C

(31.303.996)

(31.729.288)

(31.941.934)

(32.154580)

(32.367.226)

(32.579.872)

(33.005.164)

Se observa in tabelul de mai sus, ca indiferent de modificarea variabilelor, rata interna de rentabilitate este mai mica de 4% iar valoarea actuala neta negativa, acest lucru demonstrând inca o data ca proiectul are nevoie de finanțare pentru a putea fi implementat

Variația factorului de actualizare 4%

Pentru a evalua influenta factorului de actualizare se vor lua in calcul următoarele valori ale ratei de actualizare: 3%, 3,5%, 3,75% ca si valori mai mici ale ratei de actualizare si 4,25%, 4,5%, 5% ca si valori mai mari ale ratei de actualizare decât cea de referința.

FA

3,00%

3,50%

3,75%

Referințe

4,25%

4,50%

5,00%

FVNA/C

(32.154.580)

(32.071.742)

(32.028.067)

(31.983.018)

(31.936.685)

(31.889.152)

(31.790.802)

Variația factorului de actualizare nu va avea influenta asupra ratei interne a rentabilității, ea ramanand constanta si anume -13,8%.

Iar valoarea actuala neta, după cum se observa in tabel, va ramane negativa pentru toate variantele de scădere sau creștere a factorului de actualizare.

Prezentam grafic rezultatele de mai sus:

l VIZAT spre neschimbare

Adresa: strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București


Construire cpmlex sportive școlar

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 32 din 42


1.6 ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR

De cele mai multe ori proiectele se aleg in funcție de gradul de risc pe care il au si gradul de beneficii pe care il pot aduce intr-o anumita perioada de timp. Astfel exista proiecte cu un grad mare de risc si beneficii substanțiale, proiecte cu risc scăzut si beneficii scăzute, proiecte cu risc crescut si beneficii scăzute si proiecte cu risc scăzut si beneficii susbstantiale.

Cele mai importante criterii de analizat, din punctul de vedere al riscurilor sunt cele:

 • • Tehnice;

 • ■ Financiare;

 • • Legale/Juridice;

 • • De forța majora;

 • ' Administrative.

Aceste riscuri pot fi acceptate, diminuate, im partite sau transferate, depinde de importanta fiecăruia.

Pentru a determina impactul de ordin negativ pe caro il poate avea un risc asupra unui proiect am realizat următoarea scara de valori de la 1 la 3:1 reprezentând impact negativ scăzut; 2 - impact negativ mediu; 3 - impact negativ crescut;

Având in vedere analiza detaliata care s-a realizai in proiect si iuand in considerare toti factorii externi care ar putea influenta apariția de riscuri, in tabelul de mai jos sunt prezentate probabilitățile de apariție si impactul fiecărui risc identificat:

Tipul de risc


Adresa: strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București


a ore r4sch im ba re

SECRETAR

Riscuri tehnice

Lucrările de intervenție ale prezentului proiect ar putea sa nu fie corect definite si dimensionate, sa nu răspundă unor nevoi specifice aie potențialilor utilizatori sau sa nu se încadreze In categoria de lucrări eligibile pe anumite programe de finanțare, in cazul In care proiectul ar necesita finanțare externa.

Mica

X

Medio

Mare

Riscuri logistice

Acestea se refera la eventuale pauze operaționale neplanificate datorate deficientelor in ceea ce privește adaptabilitatea si planificarea.

Mica

Medie

X

Mare

Riscuri financiare

Estimarea nereallsta a bugetului        necesar

realizării proiectului.

Mica

X

Medie

Mare

Riscuri manageriale

Estimarea incorecta a activltatilor si duratei acestora, managementul defectuos al proiectului (neincadrarea          in

termenele propuse).

Mica

Medie

Mare

X

Riscuri legale/juridice

Riscul de modificare a normelor de reglementare ale sectorului In cauza, modificări care ar putea aduce costuri suplimentare. De asemenea, exista riscul modificării cuantumului impozitelor si taxelor. Astfel, exista posibilitatea ca pe parcursul proiectului regimul de impozitare general sa se schimbe In defavoarea solicitantului, ceea ce poate avea un impact negativ asupra veniturilor

Mica

Medie

X

Mare

Adresa: strada Her|a, nr. 1

spre neschimbate


Sectorul 2, București

Construire cpmlex sportive școlar

Nr. Proiect: PTG10Q


ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 34 din 42

/r?

financiare ale acestuia.

Risc de forța majora

1. Condiții nefavorabile, independente de orice factor intern sau extern care ar putea duce la nerealizarea proiectului, de exemplu dezastre naturale.

Mica

X

Medie

Mare

______

Din tabelul de mai sus putem identifica următoarele:

 • ■ Riscuri tehnice

Lucrările de intervenție ar putea sa nu fie corect definite si dimensionate, sa nu răspundă unor nevoi specifice ale potențialilor utilizatori sau sa nu se încadreze in categoria de lucrări eligibile pe anumite programe de finanțare, in cazul in care proiectul ar necesita finanțare externa,, risc identificat la finalizarea documentației.

Probabilitate: mica: Alegerea soluției tehnice optime cu accent pe dimensionarea adecvata a capacitatilor si functionalitatilor va fi realizata plecând de la specificațiile existente in documentația trimisa de către Autoritatea Contractanta si va tine cont bineînțeles de condițiile din ghidul solicitantului daca proiectul se va depune pentru a obține finanțare externa. Prin urmare, daca se va tine cont de toate informațiile disponibile, probabilitatea ca acest risc sa apara este mica;

Impact negativ mare: In cazul in care acest risc ar aparea, ar genera un impact negativ foarte mare, banii ar urma sa fie investiti in lucrări care nu corespund necesităților.

Soluție: Dimensionarea corecta si in detaliu a lucrărilor cu specialiști in domeniu. Includerea unor marje de eroare pentru etapele mai importante ale proiectului, verificarea tuturor fazelor in detaliu, analiza resurselor si capacitatea tehnica de a respecta condițiile de execuție, includerea in contractul de execuție a unor clauze contractuale de garanție pentru lucrările efectuate, se va avea in vedere respectarea specificațiilor referitoare la materiale si echipamente.

■ Riscuri logistice

Acestea se refera la eventuale pauze operaționale neplanificate cauzate deficientelor in ceea ce privește adaptabilitatea si planificarea.

Probabilitate de apariție - medie: probabilitatea de apariție este medie din cauza lipsei datelor in sensul necunoașterii pe deplin a situației lucrărilor; imposibilității anticipării ratelor de consum de materiale etc.

Impact negativ mediu: in cazul in care acest risc ar aparea ar genera un impact negativ mediu, proiectul neflnalizandu-se la timp.

Soluție: In acest context, soluțiile imaginate si propuse de către solicitant vizeaza contracararea minusurilor enunțate prin: asigurarea ca lanțul de aprovizionare sa fie caracterizat de flexibilitate, cunoașterea deplina a situației lucrărilor, comunicarea

Adresa: strada Herța, nr. 1

'"ViZAT jre neschimbate ȘECȘg£AR_


Sectorul 2, București

Construire cpmiex sportive școlar

Nr. Proiect: PTG100                   ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 35 din 42

eficienta cu furnizorii de lucrări si servicii, utilizarea de mijloace de livrare adecvate, toate acestea pentru a face fata pe deplin desfășurării lucrărilor in graficul de timp propus.

 • ■ Riscuri financiare

Estimarea nerealista a bugetului necesar realizării proiectului.

Probabilitate de apariție - mica: exista posibilitatea ca preturile de achiziție pentru activitatile legate de proiect sa sufere o creștere nejustificata sau sa existe modificări majore ale cursului de schimb si ale costurilor de operare.

Impact negativ mare:estimarea nerealista va insemna ca banii preconizați a fi cheltuit! atat pentru Investiție cat si pentru exploatare nu vor fl îndeajuns. Impactul negativ este mediu spre mare pentru ca nevoia de bani va fi imperioasa si/sau finanțarea ar putea fi pierduta.. Astfel banii necesari ar trebui sa provină din diferite alte surse decât cele preconizate.

Soluție: Având in vedere complexitatea proiectului, utilizarea bugetului pe componente va fi un important instrument de management pentru definirea cerințelor de resurse si a așteptărilor privind beneficiile proiectului. Bugetul proiectului se va baza pe estimările de costuri. După prima estimare de cost care este necesara pentru analiza fezabilității, solicitantul se va asigura ca cerințele proiectului sunt cunoscute deja la un nivel de detaliu suficient pentru a construi o estimare de costuri mai precisa, care sa constituie suportul critic al deciziilor privind politica de preturi si planul strategic al proiectului. De asemenea, seva realiza o estimare cat mai realista a creșterii preturilor pe piața.

 • • Riscuri manageriale

Estimarea incorecta a activitatilor si duratei acestora, managementul defectuos al proiectului (neincadrarea in termenele propuse, lucru in echipa ineficient etc.).

Probabilitate de apariție - mare: risc cu probabilitate de apariție ridicat.

Impact negativ mare: acest risc poate aduce întârzieri in livrarea rezultatelor proiectului si in atingerea indicatorilor propuși.

Soluție: Estimarea incorecta a activitatilor si duratei acestora va fi evitata prin programarea activitatilor si alocarea resurselor de către managerul de proiect care va lua in considerare timpul alocat fiecărei activitati, ținând cont de disponibilitatea resurselor. Pentru programarea activitatilor proiectului, managerul de proiect va avea in vedere respectarea următoarelor cerințe: identificarea tuturor activitatilor proiectului din flecare etapa cheie, fiecare sarcina individuala a proiectului va fi clar identificata astfel incat sa fie ușor integrata intr-o rețea de sarcini (activitati): stabilirea termenelor, a duratelor de realizare, a rezervelor de timp si a resurselor necesare pentru fiecare activitate; stabilirea relațiilor de precedenta, respectiv dependenta intre activitati, stabilirea activitatilor care se pot desfasura concomitent; stabilirea momentelor de validare a realizărilor proiectului, verificarea respectării constrângerilor de buget, calitate, timp si resurse. In ceea ce privește riscurile legate de competenta echipei de proiect, pentru asigurarea lucrului eficient in echipa, managerul proiectului va organiza reuniuni de lucru pentru a stabili atribuțiile responsabililor de secțiuni de plan si pentru a facilita si coordona elaborarea de

Adresa: strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București

Aid"

variante de programe si bugete. In acest scop, managerul de proiect va întreprinde următoarele acțiuni: explicarea contextului strategic, relevanta si prioritatea proiectului; folosirea abilitatilor si experienței tuturor membrilor echipei de proiect pentru planificarea proiectului; invitarea specialiștilor implicati si motivarea lor pentru a-si aduce contribuția la întocmirea planului sl la execuția proiectului; va evita realizarea unui plan numai după opiniile personale si va încerca sa obțină acordul tuturor factorilor interesati In derularea proiectului; va repartiza responsabilitățile pentru elaborarea secțiunilor proiectului (a variantelor de activitati, cerințe, programe, bugete) si se va asigura de faptul ca fiecare membru al echipei de proiect Isi va asuma aceste responsabilități; va asigura dezbaterea propunerilor Integrarea acestora in planul global al proiectului; va inainta spre aprobare proiectul de plan către grupurile de lucru implicate In derularea proiectului si către managementul organizației.

Daca va fi necesar se vor organiza training-uri interne. De asemenea, se vor angaja experti in domeniu.

 • ■ Riscuri legalo/juridice

Riscul de modificare a normelor de reglementare ale sectorului, modificări care ar putea aduce costuri suplimentare.

Probabilitate de apariție - mica: nu se inlrevede apariția unui astfel de risc, probabilitatea este categorisita ca mica, ținând cont ca de regula proiectele contractate se supun regulilor stabilite la semnarea contractelor si nu celor aparute pe durata implementării acestora.

Impact negativ mediu: intr- o astfel de situație, creșterea costurilor nu va produce un impact negativ foarte mare.

Soluție: Veniturile aplicantului trebuie sa permită acoperirea diferentelor nefavorabile, produse de astfel de situatii.

 • ■ Riscuri de forța majora

Condiții nefavorabile, independente de orice factor intern sau extern care ar putea duce la nerealizarea proiectului, de exemplu dezastre naturale.

Probabilitate de apariție - mica: risc cu probabilitate de apariție scăzut.

Impact negativ mare: stoparea proiectului,

Soluție: Beneficiarul trebuie sa isi asigure activele proiectului.

Riscurile care vor avea probabilitatea cea mai mare de producere si impactul negativ cel mal crescut vor primi cea mai mareatentie din partea managementului.

Analiza de risc vizeaza de asemenea sl estimarea distribuției de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanta financiara si economica. Pentru aceasta trebuie identificate variabilele cheie ce influențează rezultatele si a distribuției de probabilitate pentru fiecare in parte, in funcție de care se stabilește apoi distribuția de probabilitate pentru VNAF/C, RIRF/C, VNAEsiRIRE.

Pentru valoarea actuala neta financiara si rata interna de rentabilitate financiara.

Adresa: strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București

Variabilele cheie ce influențează VNAF/C si RIRF/C si reținute in analiza de risc sunt veniturile ce provin de la bugetul de stat si costul de întreținere al clădirilor.

Fiecărei variabile cheie i-au fost asociate 3 stări probabile: pesimist, realist si optimist. Nivelurile efective ale acestor stări pentru fiecare variabila au fost stabilite in raport cu valorile avute in vedere in realizarea previziunilor. Astfel nivelul „realist" corespunde nivelului folosit in prognoze, iar celelalte doua presupun o majorare (reducere) cu un anumit procent fiecare. Variațiile procentuale (raportate la cele folosite in previziuni) sunt prezentate in tabelul următor:

Variabila chele

Poalmist (P)

Realist (R)

Optimist (O)

Venit

Indirect

-10%

0%

10%

Cost întreținere

10%

0%

-10%

Prin combinarea tuturor posibilităților de variație, se obțin 8 variante posibile pe care le

prezentam in tabelul următor:

Construire cpmlex sportive școlarAdresa: slrada Her^a, nr. 1

Sectorul 2, București

Nr. Proiect: PTG100


ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 38 din 42

Varfartfe

Venit infect

CCS

Ani

An1

An2

An3

An4

Ani

AnS

An7

An!

An!

An10

Ai1t

An12

A113

An14

An15

AnIS

An17

An13

An 19

An20

?JR

VAN

/enii

0

237-000

297X00

297500

297X00

297X100

297.0®

297.0»

297.000

297.0®

297.0®

297X3®

297.0®

297X1®

297100

37.000

297.0®

297.0®

297XW

297X00

1039.820

cr-etuiaa

3428455

325.465

325.455

325.455

325.455

325.455

325455

325.455

325.455

325.455

325.®

325.4S

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

1

-ns

Cons&tt

kt

-34284.895

-28.465

•28.455

•28.455

•28.4S

-28.455

■28.455

-28.455

-28.455

■28.455

-28.4$

-28.456

-28.455

-28455

-28.455

-28.455

-21455

■21455

-23.455

■28455

1.514.356

-1430%

•31436215

«ei

0

297.000

297.000

297.000

297X80

297J00O

29TJ000

297X80

2S7XX»

297.0®

297XX»

297.0®

297J900

297.0®

297X100

297.0®

297JK0

297XXB

297X00

2970®

1039020

theftjiafa

342848®

358.000

358.000

358.000

358.000

358X00

358000

358.0®

3580®

358.000

358.0®

358.0®

358XB0

358X1®

35800

3580®

358.0®

3580®

3580®

3580®

3580®

2

-10%

10%

lux

-34284805

•61.000

-61000

-61X00

■61.000

-61.0®

-61XB0

■61.0®

■61.000

■61.0®

-61.000

■61.000

-61XM0

-61XB0

■61,0®

■61.M0

•610®

-61.0®

-51.0®

-61.0®

1.481.820

-20®%

432222.494

«ei

0

297.000

297.000

297.000

297.000

297.0®

297.000

297.0®

297.0®

297.0®

297X1®

297X100

297XB0

297.0®

297X900

297.0®

2970®

297.000

37.0®

297.0®

1039320

cheftjjte

34284X05

232309

292309

292909

2929®

2S2-9C9

292909

292909

292909

292909

292909

2919®

292.909

292.909

292209

2929®

291909

292909

2919®

2929®

2929®

3

■10%

-10%

ta

•342843®

4091

4.091

4091

4.091

4091

4991

4X191

4X191

4X191

4.091

4X91

4.091

4091

4X01

4X51

4091

4XS1

1346311

-1429%

-32.049544

seri

0

363000

363 000

353.000

363.000

363.0®

353.0®

3610®

383.000

363.0®

363.000

3630®

363.000

363.0®

363X300

353.0®

363.9®

363.0®

353.0®

363.0®

2248.669

cheiiriala

34.284395

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.4S

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

325.455

4

10%

Con&st

Im

•34284395

37545

37545

37545

37545

37545

37545

37.545

37545

37.545

37545

37545

37.545

37545

37345

37045

37545

37545

37545

37545

1.923215

■12.91%

-31.529X17

veni

0

363X00

363000

363.000

363X100

363XB0

363.000

363X1»

361!»0

3830®

3630®

363.0®

363.0»

363.000

363XJ00

363X00

3630®

363XB0

3630®

3630®

2248569

chetiala

34284395

356.000

3581X10

358200

35&000

358D00

353.000

35&J0®

3SBX700

358.000

356.000

358.000

358X00

358X00

35600C

3580®

358®C

358.0®

3580®

3580®

3583®

5

10%

10%

lux

-342043®

5000

5.OC0

5000

5.CCC

5.0®

5.0®

50®

5.0®

5.3®

5.0®

5JX»

5XB0

5®0

5.®C

5.0®

5.0®

5.0®

5.0®

5.0®

1.890.569

-13,42%

■31916®2

venit

0

363.000

383000

353.000

383XMO

353.000

363.0®

363.000

363.0®

353.0®

363.0®

363300

363.0®

363.9®

363.0®

363CO0

363.0®

363.000

3630®

353.0®

2248.668

(Seijala

342643®

292.9M

292909

292909

292.909

292909

292.939

292909

292909

292909

2929®

2923®

292909

292.909

292909

292909

2S29S

291909

292009

292.®

292.9®

6

10%

-10%

lux

-342843®

70291

70®

70.®

70®

70X391

70X191

70X01

70-091

70X391

71091

70.091

7DJB1

70.091

70091

70091

71091

70®1

7CO91

70®1

1.955.^0

-1243%

-31.143542,

vei

0

33D.D00

330000

330X00

330.0®

3305)00

3300®

330X00:

33Q®0

3309®

330JD00

330XK»

330-00

330X00

330.0®

3300®

3310®

3300®

3300®

333X300

2044245

chetRfa

342843®

358.900

358500

358000

358.000

358.000

sa;®

3S8XB0

358X®

368.000

358J»0

35acoc

358®0

358XB0

358X00

358.0®

MO®

3580®

$8.0®

356.303

358.0®

7

Censtans

10%

tux

-34284295

-28.000

-28.000

-28.0»

-28.000

•28.0»

-28.0»

-28.K0

■289®

■289®

•28X100

-28.0®

-28.0®

-28.0®

-280®

-280®

-280®

-28.0®

-280®

-28.0®

1.686245

•14.40%

-32269293

veni

0

330.000

333.000

330.000

330.0CC

330D0C

330.®

330.000

330.000

330.000

330.000

330.0Q0

330-000

33Q.0OQ

330.000

330.000

390.000

330.0)0

330.0CO

330,000

2.044145

34284.895

29259

232.909

23259

252.909

SZ90S

2919(2

292.909

292309

291909

209

292909

292.909

292309

292909

292909

29ZKB

292909

2S2S09

292SM

292.9®

6

■ConsSnt

40%

1UX

-34.234-895

372191

37.091

37.091

37®

37.091

57.091

37.091

37X191

37JJ91

37.091

37.091

37.091

37.Q&1

37X51

37OS1

37081

37.091

37XS1

37.091

1.751036

-1329%

-3156743


Construire complex sportiv școlar

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 39 din 42

Se observa ca in toate cele 8 variante, rata interna de rentabilitate este negativa.

Grupând aceste variante pe intervale de variație se obține urnnatoarea distribuție de probabilitate după valoarea RIRF/C,

Valoare RIR

Variante

rrooaoiiit ate de apariție

-20,0%

1

12,50%

-14,0%

-

37,50%

-13%

3

37,50%

-12%

1

12,50%

Total

8

100,00%

Pentru a surprinde intensitatea variației indicatorilor de performanta financiara la variația variabilelor cheie am calculat media sl deviația standard.

Media obtinuta este: M =-14,46%.

Deviația standard se calculează ca o medie patratica a abaterilor Individuale ale variantelor variabilei. Pentru acest proiect amobtinut o deviație standard de 0,0359% ceea ce indica faptul ca la variația cu ±10% a variabilelor esențiale identificate, RIRF/C se modifica, in medie, in plus sau in minus cu 2,23%, un risc scăzut pentru prezentul proiect.

2 SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A)

RECOMANDAT (A)

In general, pentru dezvoltarea unui proiect se au in vedere mai multe alternative. Aceste opțiuni se analizeaza din punctul de vedere al riscurilor generate, al tehnologiei sl echipamentelor folosite, al beneficiilor aduse cat si al durabilității pe viitor.

Exista cateva alternative prin care beneficiarul ar putea sa îndeplinească obiectivele stabilite. In acest scop se prezintă mai jos o lista lunga de alternative care ar face

posibila atingerea obiectivelor specifice ale proiectului:

 • ■ alternativa de a nu face nimic, astfel nu se ating obiectivele propuse;

 • • realizarea unor investitii parțiale;

 • ■ soluțiile propuse prin proiect;

 • ■ utilizarea unei variante mal puțin avantajoase;

 • • apelarea in totalitate la un credit bancar in scopul dezvoltării Investiției care nu va permite abordarea oricărei soluții tehnice ci a unei soluții mai ieftine si mai puțin performante;

 • ■ crearea unul partenerlat in scopul atragerii finanțării necesare dezvoltării investiției. Toate soluțiile mai sus menționate pot fi variante aplicabile in scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite inițial, insa nu toate vor fi avantajoase pentru îndeplinirea acestora.

Ca urmare, s-a creat o lista scurta de alternative (potrivite si fezabile), analizand pentru

Adresa: strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București

Construire complex sportiv școlar

Nr. Proiect: PTG100


ANALIZA FINANCIARA Sl ECONOMICA AFERENTA REALIZĂRII STUDIULUI DE FEZABILITATE

Pagina 40 din 42

fiecare in parte avantajele si dezavantajele,

Așadar, pentru acest proiect vom alege următoarele opțiuni:

 • 1. Varianta 0: a nu se realiza nimic:

 • 2. Varianta medie: a se realiza proiectul prin soluții cu investitii mai puțin avantajoase:

 • 3. Varianta maxima: a se realiza proiectul prin soluții de reabilitare recomandate de către proiectant.

Astfel, soluțiile propuse sunt:

 • -SCENARIUL 01 - grinzi spațiale / reticulate (pe ambele direcții - transversale si longitudinale) in plan orizontal din elemente metalice.

 • -SCENARIUL 02 - grinzi din lemn lamelar transversale sl pane în planul planșeului / acoperișului.

Se recomanda Scenariul 1.

Implementarea scenariului 1 are avantajul costului sensibil mai scăzut, atat din punct de vedere al implicaților în materiale, manoperă, al tehnicilor de punere în operă și a duratei execuției construcției, în ansamblul său.

Date financiare si economice

Investiție varianta maxima ( varianta 1 - propusa prin proiect): 34,284.895 lei cu TVA.

Din punctul de vedere al indicatorilor financiari, rata interna de rentabilitate si valoarea actuala neta, lucrurile se prezintă astfel:

Indicatori financiari:

Rata interna de rentabilitate: -13,8%

Valoarea actuala neta; -32.154.580lei

Raport cost-beneficiu: 1,02

Tabelele aferente indicatorilor financiari sunt prezentate in capitolele de mai sus.

Adresa: strada Her|a, nr. 1

Sectorul 2, București


VÎZAT pre neschimbare SECRETAR

Construire complex sportiv școlar

Indicatori economici:

Rata interna de rentabilitate: 6,4%

Valoarea actuala neta: 3,921,508 lei

Raport cost-beneficiu: 1,11

Tabelele aferente indicatorilor economici sunt prezentate in capitolele de mai sus.

Analizând avantajele sl dezavantajele variantelor de mai sus, recomandarea proiectantului privind soluția optima atat din punct de vedere tehnic cat si financiar si economic pentru realizarea acestui proiect, este Varianta maxima - Varianta 1.

Riscuri opțiuni

Din punctul de vedere al riscurilor, variantele prezintă aceleași riscuri precum cele prezentate la capitolul 1.6 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Sustenabilitate

Sustenabilitatea financiara este verificata daca fluxul de numerar cumulat (neactualizat) este mai mare sau egal cu zero pentru toti anii luati in considerare.

Resursele financiare sunt suficiente pentru acoperirea tuturor fluxurilor financiare de ieșire, an după an, pentru intregul orizont de timp al proiectului, in cazul acesta 20 de ani.


Adresa: strada Herța, nr. 1

Sectorul 2, București


Construire complex sportiv școlar

Arhitectura

S.C. PATAGONIA.DESIGN â,R:UȚ-7

Mun. București. Str. Maior jOcfâUMaR.rln 25. 'apt. t, Sector 2           1 DINRO^*

J4Of7553/2015. CUI 34682561.        --—

-1

Beneficiar:Direc(ia Generală penlru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Adresa: Str.Luigl Galvonl, nr.20, Sector 2, București

Proiect/'ConataiIro complex sportiv școlar"

AR59

Adresa:Strada Horța 1, Sector 2, București

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUM

-

’roiecl nr: PTG.100

Oala: 2018

SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

arh. Mibai Coman

Aii

Specialitatea: Arhitectura                        ________

Faza:

S.F.

Scara: t;2000

ilcțXȘtfp/<vn,r

Nan de încadrare In zon^       \/tZAT

1 spre neschimbat

arn. nona nonn Hopa •— / arh. Horia Florin Popa //

//

/ ■

Proprietatea Intel*duau • SC PATAGO*,AOESlGfJSRL O C iT”^         P, >A 1 1 Jj           A 00

3fic< mvH'Pfrca’eeaurtHxJȚicsteodusapmcIvIvinulwa'e i__—----- r»»UU


_] Construcție propusa 1 Cosntructii existente 'SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUM

SEF PROIECT

arîi. Mihai Corn ari
Arhitectura


Beneficiar Direcția Generata pentru Administrarea Patrimoniului imobiliar Sector 2


~| S.C. PATAGONIA.DES1GN.SJU-.—

jJ Mun bucutwh. se.                              । Adresa: Str.Lt/igt Gal vani, nr.20. Sector 2, Ou cureți i

U XV7553O015. CU 34® CU*


SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUA

SEF PROIECT

arh. Mihoi Coman

PROIECTAT

arh. Hora Flonn Popa

DESENAT

arh. Mona Florin Popa

IE

>0OMAN


Proiect/Construire complex sportiv scoUr*


Adresa:Strada Heqa 1, Sector 2, BucuroșiiPerspectiva 1


Data: 2018

Faza:

S.F.Scara:

AJ1


hiArhitectura

S.C. PATAGONIA D

Mjn BvcunMt*, SV M*ci C Sector ?

J40ff553/ZD1&, CVI 3«625

ESÎQN^ks 1 mu wn.»r^pțjirTr n

Mlțrai — PțflMAN

A

lene fio ar. Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniul ui Imobiliar Sector 2

■dresa: Str.Luîgi Gatvani. r»r 2O. Sector 2, Bucuroșii

roied/Construire complex sportiv școlar*

xlresa Strada Herța 1, Sector 2, București

SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SSUNAî '°A i

R

oiea nc PTG.100                                       Data: 2018

SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

arh Mihai Coman

art) Hona Florin Popa arti Hona Florin Poc» /

/Specia iriatea, Arhitectura                                         Faza:

■.««*     * - - . .

Perspectiva 4                                     ......      _

Scara,J

I

I


§

♦25

<n

<O


1. Fundarea se va face in terenul alcătuit din argile plastic consistente, plastic vartoase.

3,Cata terenului natural este la -0.60 m fala de cota +0.00.

4.Adâncimea minima de fundare este de 4.30 m da la nivelul terenului natural

5.Pe terenul de fundare menționat la adancimea de fundare , aa considerat o presiune de 220 kPe la sarcinile din gruparea fundamentala de calcul.

B.Obligatoriu după realizarea săpăturii w va chema geotehnicianu? pentru recepția terenului bun de fundare.

7 .Săpăturile se vor executa In tal uz natural ultimii 20cm se vor sapa cu puțin timp înaintea turnării betonului simplu;

S.Sistematizarea verticala a terenului se va realiza conform planurilor de-eîstematizare;

dinainte de tumarea betonului se vor monta toate trecerile de instalații, la cotele si pozițiile indicate in proiectul de specialitate;

tO.Trasarea se va executa In conformitate cu STAS 9824/1-1967 sl cu asigurarea asistentei tehnice a arhitectului sef de proiect;

 • 11 .Daca la sapare sub aria fundațiilor se vor descoperi accidente de teren (gropi de gunoi, gropi de var. haznale, ete.) acestea se vor decapa pana la terenul sănătos si se vor gfgmba cu beton simplu

 • 12 .Daca la separe sub aria fundatjilqf                   ratele edilitare

alunei acestea se vor devia In aJar-,:iCi ‘                     -

 • 13 . Pentru pozare si/sau ingl ' ~

instalatei.

NU SE ACCEPTA GOLURI P STÂLPI SI GRINZI.

ATENTI E?

Pentiu realizarea prizei de paman

TRIj T


MATERIALE-fnf restructura;


Conform normativului P 100-1/20)3, Clasa da importării? este II, cu coeficientul p1.20.

Conform HG, 766/91. construcția se incadreaza ti categoria T de importanta.

Adâncimea de îngheț este de M.Wcm (STAS 6054-17)

Valoarea caracteristica a încărcări An zapada pe sol SG> = Z.OkH/mp £R 1-L3-2G12) Valoarea de referința pentru presiunea dinamica a vântului qrefs 0.5 kPa (CR 1-1-4-2012) Terenul la cota de fundare va ti avizat de către geotehnicîan;

Execuția va începe numai după ințusirea proiectului de către executant si rezolvare? tuturorSecțiune 1-1Secțiune 2-2

Scara 1:25


Rflco b.o H gn

MMțrydaLMLcni Bdost cwicM 15 ot

.cni


@no/Ki i=i.60h


MATERIALE: tifrastrudura
©•lO/ȘWjnn ^“33


NOTAIz

1. Fundarea se va face in ierenul alcătuit din argile plastic consistente, plastic vartoase.

 • 3.Cota terenului natural este la 0.60 m fata de cola *0.00.

 • 4.Adâncimea minima de fundare este de -4.30 m de la nivelul terenului natural

 • 5.Pe terenul de fundare menționai la adâncimea de fundare , sa considerat o presiune de 220 kPa la sarcinile din gruparea fundamentala de calcul.

 • 6.Obligatoriu după realizarea săpăturii se va chema geotehnician J pentru recepția terenului bun de fundare.

 • 7. Săpăturile se vor executa in tatoz natural, ultimii 20cm se vor sapa cu puțin timp înaintea turnării betonului simplu;

 • 9.Sistematizarea verticala a terenului se va realiza conform planurilor de sistematizare;

 • 0. înainte de turnarea betonului se vor monta toate trecerile de instalații, la cotele si pozițiile indicate in proiectul de specialitate;

10,Trasarea se va executa in conformitate cu STAS 9824/1-1987 si cu asigurarea asistentei tehnice a arhitectului sef de proiect*

 • 11 Daca la sapare sub aria fundațiilor se vor descoperi accidente de teren (gropi de gunoi, gropi de var. haznale, etc.) acestea se vor decaps pana la terenul sănătos si se vor plomba cu beton simplu C4/5;

 • 12 .Daca la sapare sub aria fundațiilor se vor descoperii rețele edilitare atunci acestea se vor devia in afara perimetrului construit;

 • 13 . Pentru pozare si/$au înglobare elemente instalații vezi proiect instalații.

NU SE ACCEPTA GOLURI PENTRU TRASEE DE INSTALAȚII PRIN STÂLPI SI GRINZI,                                             '

ATENT1E!

Pentru realizarea prizei de pe mani vezi nota plan Instalații electrice.


■ Beton n egiizMț. (&/10 |Bc10J, S21S31, 2a. BA. A/C<5O, sori 0-Z0nm:

- Beton n fundații: C20/2S (Bc25). S3/S4. Ia, P8/W, 142.5, A/G0.40. sort (MUrti;


HOTE:


1. Din punct de vedere al zonării seismice, conform nonnativuiui P100 1/2013. amplasamentului i coresp perioada de colt Tc=16 s si un factor de amplificare dinwica maxima a accelerației orizontale a terenului de


Suprastructura:

■ Beton in pereți, stâlpi. : C25/30 (&c3DL S1/S4, U, MS. A/C =0.55.

sort 0-16»;

■ Beton h grinzi si placi: C25/M (Bc30|, S3/SL la. 142.5. A/C=#.55, sort O-lfiwB;


4.Conform normativului P1Q0-I/2W3, clasa de importanta este N, tu coeficientul jsl.ZQ.

Conform HG. ?6&/9î, construcția se incadreaza m categoria "C" de importanta Adâncind de irajhet este de 8D_90tn (STAS 6054-77)

Valoarea caracteristica a mtartarii din zepadd pe sol 80. k = 2.0kN/mp |CR 1-1-3-20121

Valoarea de refermfa pentru presiunea nfaaciia a vanlulw gref * OS kPa (CR 1-1-4-20121 Terenul la cofa de fmiare va fi avizai de către gțofțtmirian;

Ereajlu va începe număr după musni proiectului de tatre rcecutanf si rezolvarea tiHuror neclarităților intre acesta si proiectant.


Armatura: 08 31, BST S5C0S cla« CjSZ'      RteiStenV

SC. PAT AGONIA DESIGN S-R.L l*Xl, Bua«y. a MatorCorwwj tavr. 29. ta 1, j

J4*7MJ4?ni4. cm 3*M3561

Banefici^rDirecția Generală pentru MrninîSS^^1 PȘ^^^nkjki 1 Imobiliar Sector 2

Adnew: Str.Lulgi Gslvant. ncZO, Sector 2. București

ProiecfCcnitruir* complex «portiv școlar*

Aitasa.$tr*dt Hsrțs 1. Sector 2, București

SPGCFICATlE SEF PROIECT PROIECTAT DESENAT

NUME SI PRENUME Șgfflfi

arti. MTal Coman---

tog. Geodei Frobu»

ing. GabfW FnMila

*T<IRA

Proted nr. PTG. 100                                         Qsw 2011 a

'^pwaJ itatea: Re râiert a                                        f aw

Gorun*                                                           g C

DETAUl FUNDATII-6IROURI SI VESTIARE

Scara;

IM» II* w «1*1*111    pvMMW w F—» * «ta* teri Mtad M                     K .U JL
M'EWu-Icfrcifrwj»*


kțriwmtte*~     / S C' PATAGOMW D65JGW SJțl.

?«!>rnl |W*U

xrf Razteterrli ^tefarSMor?

-JâMMMteL jwtM»<Mc.cuM«awi

AteM: SvXugt Gtewn, ic^ti. $«aw Z Btcuro Pta»rrc<«n«. contai >«w<fr «tei'

Ad*M«fb«4» H«> 1,     X EhKwvttl__________________________2--------—

trvcsra PFHDAX

de la re-rea exterioarăGrup ejeclropompe or cui hidranti 2 buc (1A+1P) "


Rezervor hidranti exteriori si interiori


126 mc util


LEGENDA

P1 pompa activa (A}

P2 pompa pilot (P)


-Q=1 l/s; H=5S mCA:


La rwînnitflxwfKxi


La Ndranii intertan©

(16'


oi


Vane montate pe aspirația pompelor

Vane montate pe refulare pompe

Vane montate pe intrare apa in distribuitoare

Vane montate pe plecare apa din distribuitor

Electrovana ~1, 230V

Vane de golire

Manometru


Robinet cu plutitor

Clapeta de sens

SorbDebitmetru test


Recipient de htdrofor sub presiune

Senzor nivel cu transmitere [a distanta


Rețea alimentare apa potabila

Circuit probe instalații stingere incendiu

Rețea racorduri alimentare de la mașini PSI Rețea racord alimentare pentru mașini PSI Rețea hidranti exteriori


Rețea hidranti interiorispecificație


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENAT


NUME SI PRENUME arh. Mihai Comarr-___ ____________________Instalații sanitare

Beneficiar Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului imobiliar Sector 2 Adresa: Slr.Lugi Gatvani, nr.20. Sector 2. București


Proiecțieonstrulr# sala de spori * patinoar"


Adresa .Strada Horța 1, Sector 2. București

PrOied nr; PTG.1D0


'Specialitatea; Instalații Sanitare


Schema funcționala grup de pompare hidranti interiori si exteriori • InstaFatH sanitare


Pala: 2016

Fw:

s<-

Scara; -

IS.07


I                                                                               I

-------r Conducta ațe nl termic SGWC • tor r                                              , — —1 Conducta agent termic 3&W*C- retur •

DCI Of Ansamblu distribuitor colector cu 6 circtrite, montai in caseta cu usa de acces

D/C • Ansamblu distribuitor colector general, amplasat în camera cer traiei termice

Cz 1 * Cazan din otel, avand capacitate termica 349 kW

Azi - Ariile» pentru cazan din otel cu capadtelafe termica de 349 kW

B • Boiler brvatent (cu 2 serpentine} cu capacitatea de 500 litri

Vexpt | Vis de expansiune cu capacitatea de700 Sbi pentru cazonele din otel

Vexp21 Vas de expansiune cu capacitatea de 50 Irlri pentru boiler

Vțxp3 Vas de eipansiune cu capacitatea de 35 Irlri pentru instalate de preparare s.c m. w panouri sdtte


1 S.C, PATAGONIA DESIGN S.R.L

Mun. Bucu<est , Str. M*io< Cofiw Icw 25. »Pt I.

1 Sk*w2_      ______________ institetlHermlce

SeftefiGiATOirecV® General* pentru Administrarea Patrimoniului imobiliar Sector 2 Adresa: Slr.Luigl Gatanl. nr.20. Sector 2. București

Proied^Conatruirv «ala de sport * patinoar*


- - ■ Conduci» ețert tmisd BMWC • U                                I

— — Cocd'jcb ngenl tamlq 80CTC • retur

DC1 £2 • AnMmblu dlstrîbiHlwaSeckx cu 6 arcuita, montai in ctHld ai eim di sccesl VCV3 - VenlilMxmedp Montau! da ptafm, ii Etern 4 tnl 9.83 kW

instalatii termice


1 S.C PATAGONIA DESIGN S.R.L,

j Mur 3ucuf»»8. Sti Msitr Coriru kxi^. ?5. *pl 1.

J jwnssinms, cuimmzmi


BenefîcîacOirectia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Adresa: Strluigi Gaivanl, nr.20. Sector 2 BucurețU

PfOîea:X0nstrulrv sala de aport * patinoar*ANEXA 2,î

(<w£.Onl MLPAT 77/N/96)

Numele si piunumclc verificatorului atestat îs*, w MJ j>j£L.

Firma C-'k- - uKJ Ieîl7 iU\ fl           ^f-, t $7

Adr&sâ^tdefonJkT<^ț^222^jZx^^>fl'-'

____~''

referat

piviud verificarea de calitate la cerința Am'-

a pro teci ^coi^


ui           G. tN.,AvUyir"                                                7^ , __

pe fece obiectul contractului 71? ~Șo ^-ol^-

1, Date do identificare;

 • - proîecțant general /SC T^MCjOX^A-

 • - proiectantdcspeci^tate77r7/^vAT<SAc,

~ investitor                                   f^vc _____

 • - ampIasam^t~^NC^ ec£ ■ 2., S              ■ 7 ___

data prezentării proiectului pentru verificare

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE Șl AMHNAJÂRI1 TERITORIULUI


,                <493 j c^.ofc.

îjln domeniile

jjPeotru lumJloajeic minte RR2 J fttttftK 3 L .WâKLVireĂ 'Jit&

SERIA £ NR. 1493LEGITIMAȚIE
BOREAL ACTIV SRLPRIMĂRIA SECTORULUI 2 MUNICIPIUL BUCUREȘTI


CONSTRUIRE SALA DE SPORT + PATINOAR (PARTER-PATINOAR, ETAJ SALA DE SPORT) - ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 51, STR. HERTA, NR. 1, SECT. 2, BUCUREȘTI.

STUDIU GEOTEHNIC
CONSTRUIRE SALA DE SPORT + PATINOAR (PARTER -

Proiect:

PATINOAR, ETAJ SALA DE SPORT) -GIMNAZIALA NR. 51, STR. FIERT A, NR. 1 BUCUREȘTI.

ȘCOALA

, SECT. 2,

Beneficiar:

PRIMĂRIA SECTORULUI 2,BUCUREȘTI.

Proiectant general:

S C. PATAGON1A DES1GNSR.L.

Faza de proiectare:

S.F.

Nr. proiect:

19,30/2018

Data:

2018

STUDIU

GEOTEHNIC

Elaborat:


ing. Cristinel STOICA


Verificator Af:        ing. Aurel HARS ULESCUa*

CUPRINS

MEMORII) GEOTEHNIC 1, DATE GENERALE

 • l.l. Denumirea proiectului

 • 1.2. Beneficiarul investiției

 • 1.3. Proiectant general

 • 1.4. Elaborator

 • 1.5. Scopul studiului

 • 1.6. Descrierea amplasamentului si a proiectului

 • 2. CADRUL NATURAL

 • 2.1. Date geomorfologice

 • 2,2. Date geologice

 • 2.3. Date hidrogeologice

 • 2.4. Date climatice

 • 2.5. Date seismice

 • 2.6. încadrarea in zone de risc natural

 • 3. DATE GEOTEHNICE

 • 3.1. Categoria geotehnica

 • 3.2. _ Investigații de teren

 • 3.3. Determinări de laborator

 • 3.4. Structura litologica

 • 3.5. Parametri geotehnici caracteristici

 • 3.6. Taria la excavate

 • 4. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

 • 4.1. Concluzii

 • 4.2. Recomandări

BIBLIOGRAFIE

ANEXE ANEXAI- FISE FORAJ

MEMORIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE


 • 1.1. Denumirea proiectului

CONSTRUIRE SALA DE SPORT + PATINOAR                  ETAJ SALA

DE SPORT) - ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 51, STR4ÎWY-X, NR. I, SECT. 2,

BUCUREȘTI.

 • 1,2. Beneficiarul investiției

PRIMĂRIA SECTORULUI 2, BUCUREȘTI.

 • 1.3. Proiectant general

S.C. PATAGONIA DES1GN S R L.

Adresa: str. Maior Coravu, nr. 25, sec. 2, București.

1.4. Elaborator

S.C. BOREAL ACTIV S R L.

Adresa: sir. Avram lancu, tir. 52, eoni Tunari, jud. Ilfov, tel. 0726211162, e-inail: borealactiv@gniail.com.

 • 1.5. Scopul studiului

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in vederea elaborării proiectului privind construirea unei săli de spori si a unui patinoar in cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 51, situata pe str. Herta, nr. I, scct. 2, București.

Scopul documentației este de a oferi date referitoare Ia stratificat ia si condițiile geotehnice ale terenului de fundare din zona amplasamentului.

Documentația a fost elaborata pe baza lucrărilor de prospecțiune de teren si laborator, precum si pe baza datelor extrase din harți, norme si lucrări de specialitate.


 • 1.6. Descrierea amplasamentului si a proiectului

Amplasamentul studiat se afla situat in București, sectorul 2, pe str. Ileita, nr. 51, fiind delimitat in partea de nord de sos. Panteiimon si in partea de sud de bd-ul. Basarabia (fig. 1).


LUMINOASĂ A/cno Nnțio‘tol5 Q


Bftsc<ondafy Schod ▼ Nu’iib^ 51


9 Școala Gimnsfla'l Pe'fcGheWz
PANTELIMON V

Ir > -

Y OnX Snaotn


 • Fig. 1, încadrarea in teritoriu a zonei studiate (sursa harții: Googic Mops), Proiectul are ca obiectiv construirea unui corp de clădire in cadrul unitatii școlare, care ar avea destinația de sala de sport si patinoar (patinoar la parter si sala de sport la etaj), cu regim de înălțime P+IE.

 • 2. CADRUL NATURAL

  • 2.1. Date geomorfologice

Unitatea de relief din care face parte zona studiata este reprezentata de Câmpul Colentinei componenta a Câmpiei București ului Campia Bucurestiului face parte la rândul sau din Campia Vlasici, subunitate a Câmpiei Romane.

Câmpul Colentinei, incadrat de râurile Dambovita si Colentina, inregistraza o lungime de aproape 30 km si latinii de 3 - 6 km. Injumatatca vestica, altitudinile sunt cuprinse intre 80 si 95 m, pe când in cea estica inaltimile scad treptat pana sub 60 m.

Relieful, cu energie relativ redusa, nu favorizează dezvoltarea unui număr prea mare de procese geomorfologice. Intensitatea unor procese geomorfologice si accelerarea degradării solului in anumite sectoare este o consecința a intervenției antropice.


 • 2.2. Date geologice

Din punct de vedere geologic, in regiunea amplasamentului se afla dezvoltata o suita sedimentara, care se incheie cu depozite cuaternare, foarte variate din punct de vedere Iitologic, reprezentate prin alternante de argile, prafuri si diverse tipuri de nisipuri si pietrișuri. Peste aceste depozite de tip lacustru si fluvialii, in zonele de terasa au fost depuse depozite loessoide de tip eolian, ce ating pe alocuri grosimi de pana la 20 in. Dezvoltarea in suprafața a depozitelor cuaternare este prezentata in f'ig. 2.

 • • primul orizont este unul de pietrișuri si nisipuri dispuse in regim fluvialii, cunoscut sub numele de „Strate de Fratesti” (Pleistocen superior - qpz-i). Acest orizont cuprinde in zona Bucurestiului trei suborizonturi (A, B, C), separate intre ele de doua strate de argile si prezintă grosimi de 100 - 180 m;

 • • deasupra pietrișurilor de Fratesti se întâlnește „complexul mânios” (argile lacustre), dispuse in facies de mica adâncime (Pleistocen mediu - qpi-2). Complexul marnos are o grosime de 70 - 80 m, este constituit in baza dintr-o succesiune de marne si argile puțin nisipoase, cu intercalatii de nisipuri fine, trecând la partea superioara la o succesiune de nisipuri in alternanta cu depuneri argiloase;

 • • in continuarea „complexului marnos” se intalnesc „Depozitele superioare ale Cuaternarului” (Pleistocen superior qpv)

Depozitele superioare cuaternare sunt alcătuite din următoarele tipuri litologice:

 • • imediat deasupra complexului marnos se dezvolta un orizont de nisipuri medii si fine, depuse in bancuri subțiri intr-un regim fluvial-deltaic, cu o grosime de 5 - 20 m, cunoscut sub numele de „Nisipuri de Mostistea";

 • • nisipurile de Mostistea suporta un strat de argile, argile nisipoase, cu rare intercalatii

de nisipuri fine denumite „Depozitele intermediare lacustre” cu grosimi de 5 12 ni;

 • • peste depozitele intermediare se intalnestc un orizont de nisipuri cu pietrișuri denumite „Strate de Colentina (qpz-j), acoperite local de depozite loessoide - luturi, constând din prafuri argiloase, nisipoase si argile cu concretiuni calcaroase (qp.i-.i), care prezintă grosimi cuprinse intre 2 si 20 m;

 • • depozitele recente ale Cuaternarului (Holocen inferior si superior) se regăsesc pe terasele joase si aluviale din luncile râurilor si sunt reprezentate prin argile, prafuri, pietrișuri, nisipuri, maluri, cu o mare variație granulometrica.

Trebuie menționat si faptul ca pe suprafețe importante din zona Bucurestiului se regăsesc umpluturi formate din depozite antropice si materiale coezive care in general sunt cuprinse intre I si 5 m grosime.

 • 2.3. Date hidrogeologice

Din punct de vedere hidrogcologic zona se caracterizează prin prezenta a trei acvifcrc:

 • ■ un acvilei' de adâncime, cantonat in straiele de Fraiesti, cu trei orizonturi (A, B, C), avand acoperișul la circa 130 m si baza la aproximativ 250 m. Apa are un caracter ascendent cu nivele situate la adâncimi de 30-40 m. Acvifen.il este exploatat, apa avand caracter potabil;

 • ■ un acvifer de medie adâncime, situat in nisipurile deMostistea. Stratul are caracter sub presiune, cu nivel ascendent, care se ridica pana la 5-6 m adâncime de la suprafața terenului;

 • ■ acvifcrul freatic (cu nivel liber) existent in pietrișurile de Colentina. Nivelul apei se afla la 2 - 5 m de la suprafața terenului in zona de lunca si 5   10 m in zona de

interfluviu. In unele zone aceste nivele corespund cu cele ale acviferului de medie adâncime (al nisipurilor de Mostistea) datorita legăturii hidraulice dintre acviferele menționate. In mod normal, condițiile naturale precum si cele artificiale existente in zona studiata (acviferul freatic este influențat si de pierderile de apa din rețelele hidroedilitarc), pot determina o fluctuație a nivelului hidrostatic cu il.50 ni. Permeabilitatea straielor acvifcrc variaza in limite foarte largi (K = 1 3 x IO’2 cm/s).

 • 2.4. Date climatice

ierni friguroase, dominate de prezenta frecventa a maselor de aer rece continental din E, sau arctic din N si de vânturi puternice care viscolesc zapada.

Valorea temperaturii medii anuale este de IO.5°C. Temperatura medie a lunii ianuarie prezintă valori care scad sub 2.5’C. Temperatura medie a lunii iulie este de 22,5’C. înghețul este prezent intr-un interval mediu de 95 - 100 zile pe an. Temperaturile extreme absolute certifica caracterul de continentalism mai accentuat al climatului. Ca urmare, amplitudinile termice diurne ating in medic valori, cuprinse intre 34 0 si 35.0’C, vara si intre -20.0 si -23.0uC, iarna. Cantitatilc medii anuale ale precipitațiilor depascsc 600 mm. Canlitatile medii din luna ianuarie insumeaza valori care depascsc 50 mm, iar canlitatile medii din iulie depasesc 70 mm. Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima către sfârșitul lunii martie.

Vaturile bat predominant din direcțiile nord-est cu o frecventa de 23.2% si o viteza medie de 3.5 m/s, est cu frecventa de 12% si viteza medie de 3.2 m/s precum si din sud-vest cu frecventa de 8.1% si viteza medie de 1.8 m/s.

Conform STAS 1709/1-90 „Adâncimea de inghet in complexul rutier”, harta privind repartizarea tipurilor climaterice după indicele de umezeala Thornthwaite, zona studiata se incadreaza la tipul climatic 1, caracterizat printr-un indice de umiditate Im cuprins intre -20 si 0.

Adâncimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 „Teren de fundare Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului", este de 80 - 90 cm (fig. 3).

 • 2.5. Date seismice

Conform harții de macrozonare seismica a teritoriului României, anexa la SR 11100/1-93 „Zonarea seismica a teritoriului României”, perimetrul cercetat se incadreaza in macrozona de intensitate 8i, cu perioada de revenire de 100 de ani (fig. 4),


Conform normativului PI00-1/2013 „Cod de proiectare seismica - Partea 1”, valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, pentru cutremure avaad intervalul mediu de recurenta 1MR = 225 ani si 20% probabilitate de depășire in 50 ani, este: as = 0.30 g, iar

perioada de control (colt) a spectrului de răspuns Te = 1.6 sec (fig. 5 si 6),Adresa: Str. Avram Inncu. nr. 52. eoni. Tunari, jud. Iilor-lei: 072 553 72 72; c-mail: borculactivrrgnu>i).eom


 • 2.6. încadrarea in zone de risc natural

încadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gasesle zona studiata se face in conformitate cu prevederile:

 • • legii nr, 575/11.2001 „Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a: zone de risc natural" si,

 • ■ ghidului GT006-97 “Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecărilor de teren si stabilirea soluțiilor cadru de intervenție, in vederea prevenirii si reducerii efectelor acestora, pentru siguranța in exploatare a construcțiilor, refacerea si protecția mediului”.

Riscul este o estimare matematica a probabilității producerii de pierderi umane si materiale pe o perioada de referința viitoare si intr-o zona data pentru un anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, inundațiile si alunecările de teren.

Cutremurele de /Ktinanl: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 81, cu o perioada de revenire de cca. 100 ani.

Inundării: aria studiata se incadreaza in zona cu caniilati de precipitatii ce variaza intre 100150 mm in 24 de ore, cu arii afeclale de inundatii datorate revărsării unui curs de apa.

Alunecări de teren: zona in carc se afla amplasat perimetrul cercetat, este caracterizata cu potențial de producere a alunecărilor scăzut si cu probabilitate de alunecare practic zero.

 • 3. DATE GEOTEHNICE

  • 3.1. Categoria geotehn ica

Cercetarea geotehnica se stabilește ținând cont de prevederile normativului NP 074-2014, conform caruia s-a estimat incadrarea preliminară a lucrării in Categoria Geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic moderat (11 puncte).

Categoria geotehnica de risc a fost estimata ținând cont de următorii factori (tabel nr. I):

 • ■ factori legati de teren, dintre care cei mai importanti sunt condițiile de teren si apa subterana;

 • ■ factori legati de structura si de vecinătățile acesteia.

Tabel nr. 1 Factori privind calcului categorici gcotchnicc.

Factori avuti in vedere

Descriere

Punctaj

Condiții de teren

Terenuri medii

3

Apa subterana

Fara epuismente

1

Clasificarea construcției după categoria de importanta

Normala

3

Vecinătăți

Fara riscuri

1

Zona seismica

ag = 0.30 g

3

Risc geotehnic

Moderat

11

Categoria geotehnica 2 include tipuri convenționale de lucrări si fundatii, fara riscuri majore sau condiții de teren si de solicitare neobișnuite sau excepțional de dificile.

Lucrările din Categoria geotchnica 2 impun obținerea de date cantitative si efectuarea de calcule geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerințelor fundamentale. In schimb, pot fi utilizate metode de rutina pentru incercarile de laborator si de teren si pentru proiectarea si execuția lucrărilor.

 • 3.2. Investigații de teren

Amplasamentul imobilului studiat a fost investigat, conform temei emise de către proiectantul general, prin intermediul a unui foraj geotehnic executat in sistem rotativ uscat, pana la adancimea de 6 m.

Lucrările de investigare au fost dimensionate si amplasate de proiectantul general, prin tenia pentru efectuarea studiului geotehnic, astfel incat datele obținute sa poata fi corelate in vederea evidențierii unor eventuale zone cu caracteristici distincte, pozițiile acestora fiind prezentate sub forma grafica in fig. 8.

Din forajul executat, s-au prelevat probe tulburate si nelulburate, in vederea efectuării de determinări de laborator pentru identificarea materialelor din componenta terenului natural de fundare.

Rezultatele obținute din execuția forajului geotehnic, sunt prezentate in fisa de foraj din anexa I, care conține date privind succesiunea litologica interceptata, adâncimile de recoltare a probelor precum si rezultatele determinărilor efectuate in laboratorul geotehnic.

 • 3.3. Determinări de laborator

Din lucrările de investigare efectuate au fost prelevate probe tulburate si netulburate din terenul natural dc fundare. O parte dintre aceste probe au fost analizate in situ iar cele mai reprezentative au fost analizate in laboratorul geotelinic pentru identiHcarea materialelor.

Au fost efectuate analize de laborator in conformitate cu standardele in vigoare pe probe tulburate si netulburate. Analizele de laborator realizate sunt următoarele:

 • • umiditate naturala, conform STAS 1913/1-82;

 • ■ densitate in stare naturala, conform STAS 1913/3-76;

 • ■ plasticitate si consistenta, conform STAS 1913/4-86;

 • • distribuție granulometrica, conform STAS 1913/5-85;

 • ■ compresibil ilate edometrica, conform STAS 8942/1-89;

 • ■ forfecare directa, conform STAS 8942/2-82.

Din punct de vedere granulometric probele analizate se incadreaza in categoriile: argila p raid as a.

După indicele de plasticitate (Ip), formațiunile coezive se incadreaza in categoria pământurilor cu plasticitate mare (Ip - 2 l-s- 35).

După indicele de consistenta (Ic), formațiunile coezive analizate sunt vartoase (Ic = 0.76 + 0.99).

După gradul de umiditate (Sr), formațiunile analizate intra in categoria pământurilor foarte umede (Sr = 0.81 +0.90).

Din punct de vedere al modulului edometric de deformatic (Eoed), probele din materialele coezive analizate se incadreaza in categoria pământurilor cu compresibilitate medie (Eoed = 10000- 20000).

încercările de rezistenta la forfecare directa au evidenția! ca unghiul de frecare interna al materialelor analizate este de 17°, in timp ce coeziunea este de 31 kPa.

După gradul de sensibilitate la inghet, stabilit pe baza indicelui de plasticitate (Ip) si a alcătuirii granulometrice, tipurilor litologicc coczivc întâlnite in lucrările executate reprezintă pământuri foarte sensibile la inghet (Ip = 10 + 35).

 • 3.4, Structura litologica

Lucrările de investigare executate, au evidențiat atat structura cat si tipul terenului natural de fundare, rezultatele obținute fiind prezentate, in mod sintetic, in acest subcapitol.

Forajul FI

 • ■ pana la adancimea de 1.70 m, a fost interceptat un strat de umplutura alcatuita din material argilos-prafos fragmente de cărămizi si resturi de beton;

 • ■ sub stratul de umpluturi, pana la adancimea de 2.60 m, se gaseste un strat de argila prafoasa cafenie;

 • ■ in continuare pana la adancimea finala de investigare (6.00 ni), s-au interceptat depozite coezive alcătuite din argila prafoasa cafenie - galbena.

In forajul FI nu s-a interceptat nivelul hidrostatic.

 • 3.5. Parametri geotehnici caracteristici

Parametri geotehnici caracteristici pentru terenul natural de fundare, au fost stabiliti pe baza determinărilor de laborator, efectuate pe probele prelevate din amplasament, prelucrate conform recomandărilor normelor de specialitate.

'l abei nr. 2. Parametri geotehnici pentru terenul natural de fundare.

PARAMETRII GEOTEHNICIU)

Observatii:


i

Teren natural dc fundare

Argila prafoasa

Indicele de plasticitate ip[%J _

Indicele de consistenta Ic [%]

24.6

0.76

Greutatea volumica y [kN/m3]

21.8

Porozitatea n (%J

Indicele porilor e[.J

Gradul de saturare

.....   . Srț-j

40.1

0.67

0.88

Modulul de deformatie cdomctric E«.i [kPa]

12500

Tasarea specifica C2OO [%j

1.50

Unghiul de frecare interna

<p[°]

17

Coeziunea c [kPa]

31

Coeficient de frecare

M-]

Presiunea convenționala de baza

_____[kPa]_______j

0.30 Ol

220 t3)


 • (1) - Valorile parametrilor gcolchiiici simt caracteristice;

 • (2) - Conform NP 112-2014;

 • (3) - Valoare conform NP 112-2014 pentru fundații avand latimea tălpii B = 1 m si adancimca de fundare Or = 2 m

 • 3.6. Ta ria la exca va re

După (aria la excavate, conform TS/95, pământul de fundare interceptat prin sondaje si cel din imediata vecinătate se caracterizează astfel:


Tabel nr. 3. încadrarea pământurilor conform tăriei la excavare

Denumirea pământurilor

Proprietăți coczivc

-........ ■ ......... ■ —- ----------

Categoria dc teren după modul dc comportare la sapat

—-----------

Greutatea medie in situ (in săpătură) (kg/m3)

Afanarca după executarea săpăturii (%)

Manual

Mecanizat

Excavator Buldozer Motoscrepcr

Adrcsji: Slr, Avram hncu. nr* 52, eoni. Tunari,jiul Ilfov Ici: 072 353 72 72; e-nuiil: borediidivfftgnuiil.com

Denumirea pământurilor

Proprietăți coczivc

Categoria de teren după modul de comportare la sapat

Greutatea medie in situ (in săpătură) (kg/n?)

Afanarca după executarea săpăturii (%)

Manual

Mecanizat       ’

Excavator

Buldozer

Motoscrcpcr

Umpluturi

Mijlocii

Mijlociu

11

11

II

1600

1900

14-28

Argila pralbnsa

Mijlocii

Tare

11

ÎI

11

1800

2000

24-30

 • 4. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

  • 4.1. Concluzii

Prezentul studiu geotehnic a fost întocmit in vederea elaborării proiectului privind construirea unei săli de sport si a unui patinoar in cadrul Scolii Gimnaziale Nr. 51, situata pe str. Herta, nr. I, sect. 2, București.

Scopul documentației este de a oferi date referitoare la condițiile geotehnice ale terenului de fundare din amplasamentul studiat.

Din punct de vedere geologic, in regiunea amplasamentului se afla dezvoltata o suita sedimentara, care se încheie cu depozite cuaternare, foarte variate din punct de vedere litologic, reprezentate prin alternante de argile, prafuri si diverse tipuri de nisipuri si pietrișuri. Peste aceste depozite de tip lacustru si fluvialii, in zonele de terasa au fost depuse depozite loessoide de tip eolian, ce ating pe alocuri grosimi de pana la 20 m.

Adâncimea maxima de inghet in zona investigata, conform STAS 6054-84 „Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului”, este de 80 - 90 cm.

Conform harții de nracrozonare seismica a teritoriului României, anexa la SR II100/1-93 „Zonarea seismica a teritoriului României”, perimetrul cercetat sc incadrcaza in macrozona de intensitate 8i, cu perioada de revenire de 50 de ani.

Conform harților anexe la normativul Pi 00-1/2014 „Cod de proiectare seismica - Partea 1", valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta 1MR = 100 ani, este: as = 0.30 g, iar perioada de control (colt) a spectrului de răspuns Tu = 1,6 sec.

In ceea ce privește încadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste zona studiata, factorii de risc avuti in vedere sunt:

 • ■ Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este 81, cu o perioada de revenire de cca. 100 ani.

 • ■ humdalii;aria studiata se incadreaza in zona cu cantilati de precipitatii de 100 - 150 mm in 24 de ore, cu arii afectate de inundatii datorate revărsării unui curs de apa.

 • ■ Alunecări de teren: zona in care se afla amplasat perimetrul cercetat, este caracterizata cu potențial scăzut si probabilitate practic zero de alunecare.

Cercetarea geotehnica s-a stabilit ținând cont de prevederile normativului NP 074-2014, conform caruia s-a estimat încadrarea preliminară a lucrării in Categoria Geotehnica 2 asociata unui risc geotehnic moderat (11 puncte).

Amplasamentul imobilului studiat a fost investigat, conform temei emise de către proiectantul general, prin intermediul unui foraj geotehnic executat in sistem rotativ uscat, pana Ia adancimea de 6 m.

In mod sintetic, după execuția lucrărilor de investigare, a rezultat următoarea stratificatie;

Forajul FI

 • ■ pana la adancimea de 1.70 m, a fost interceptat un strai de umplutura alcatuita din material argilos-prafos fragmente de cărămizi si resturi de beton;

 • ■ sub stratul de umpluturi, pana la adancimea de 2.60 in, se gaseste un strat de argila prafoasa cafenie;

 • ■ in continuare pana la adancimea finala de investigare (6.00 m), s-au interceptat depozite coezive alcătuite din argila prafoasa cafenie-galbena.

In forajul FI nu s-a interceptat nivelul hidrostatic.

Parametri geotchnici caracteristici pentru terenul de fundare, au fost stabiliti pe baza determinărilor geotehnice de laborator, efectuate pe probele prelevate din amplasament, prelucrate conform recomandărilor normelor de specialitate,

 • 4.2. Recomandări

Din analiza lucrărilor de investigare de teren si laborator, descrise in capitolele anterioare ale prezentului studiu, rezulta ca terenul de fundare din amplasament prezintă caracteristici geotehnice compatibile cu realizarea lucrărilor propuse prin proiect.

La proiectarea lucrărilor prevăzute se vor lua in considerare caracteristicile geotehnice ale terenului natural prezentate in subcapitolul 3.5.

Trebuie avuta in vedere colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toata durata execuției lucrărilor prin amenajați adecvate.

De asemenea, terenul va fi sistematizat pentru evitarea stagnării apelor in jurul construcției, pe toata durata exploatării, prin soluții constructive adecvate (trotuare, pante corespunzătoare, rigole etc.).

Nu sunt permise fenomene de băltire a apei la o distanta mai mica de 10 m de fundatii.

Avandu-se in vedere caracterul puctual al lucrărilor de investigare, este posibil ca in timpul execuției sa se constate situatii diferite de cele remarcate de lucrările de investigare executate pentru studiul geotehnic. In acest caz, se va proceda la convocarea inginerului gcotehnician si a unui proiectant de specialitate, pentru luarea in evidenta a acestor situații si recomandarea unor eventuale soluții tehnice.

BIBLIOGRAFIE

Prezenta documentație a fost întocmită pe baza dalelor cuprinse in standardele, lucrările si studiile de specialitate următoare:

 • 1. NP 074-2014: Normativ privind documentațiile geolehnice pentru construcții.

 • 2. NP 112-2014: Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

 • 3. STAS 1709/1-90: Adâncimea de îngheț in complexul rutier.

 • 4. STAS 1709/2-90; Prevenirea si remedierea degradărilor din inghet-dezgheț.

 • 5. STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetări prin sondaje deschise.

 • 6. STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate in pământuri.

 • 7. STAS 3300/1-85: Teren de fundare. Principii generale de calcul.

 • 8. STAS 3300/2-85: Calculul terenului de fundare in cazul fundării directe.

 • 9. STAS 6054-84: Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului.

 • 10. STAS 11100/1-93: Zonarea seismica a teritoriului României.

 • 11. SR EN ISO 14688-1:2004/AC:2006 Cercetări si încercări geotehnice. Identificarea si clasificarea pământurilor. Partea I: Identificare si descriere.

 • 12, SR EN ISO 14688-2:2005/091:2007 Cercetări si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

 • 13, PI 00-1/2013: Cod de proiectare seismica Partea 1.

 • 14. GT 006-97: Zonarea teritoriului, funcție de potențialul de producere a alunecărilor de teren.

 • 15. Ts - 1995: Norme orientative de consumuri de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de terasamente.

 • 16. „Enciclopedia Geografica a României” - Grigore Posea, 1982.

 • 17, „Geomorfologia României” - Petre Cotet, 1973.

 • 18. Harta Geologica, scara 1:200.000, Institutul Geologic, foaia 43, Neajlov, L-35-XXXII, 1967.

 • 19. „Geologie Inginereasca”, voi. 1 -1. Banei la, 1980.

 • 20. „Fundatii”-A. Stanciu, 1. Lungu, 2006.

  Executant


  SC BOREAL ACTIV SRL


  Proiect:


  Amplasament


  FISA FORAJULUI F1


  ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 51, STR. HERTA, NR, 1, SECT. 2, BUCUREȘTI.


  conform plan de situație  Data:


  Cota:


  Coord. GPS;


  Anexa:  Adâncimea

  Grosimea

  N.H.

  Apa subterana

  Profil litologic

  Probe

  Granulez tete

  Umiditatea naturalâ

  Plasticitate

  Greutatea volumlcâ

  Porozilatea

  Indicele porilor

  Gradul de umiditate

  Co mpresibilitate edometrica

  Rezistenta

  Ia forfecare

  Observatii

  DESCRIEREA STRATULUI

  □ T ulburate ■ Netulb.

  | Argila

  |praf               |

  | Nisip

  |pietris

  Bolovanls

  o

  o to

  tr

  O

  Limite

  Indicele de plasticitate

  Indicele de consistență

  Modulul de deformalie

  Taearea specifica

  Unghiul de fiecare interna

  Coeziunea |

  Superioară

  Inferioară

  Nr. si fotul probelor

  Adâncimoa

  m

  m

  m

  -

  -

  -

  m

  <%)

  (%)

  W

  (%>

  (%>

  -

  w

  <%)

  Wt (%)

  (%)

  lp

  (%)

  Ic (-)

  V (WfrTT’)

  rr

  (%)

  e

  (-)

  Sr

  <-)

  (kPa>

  e» țcflXm)

  O

  c (kPa)

  -

  1.70 "

  " 1.70

  Umplutura alcătuita din materia! argifos-prafos cu fragmente de ca ramei si resturi de beton.

  In fora; nu a fost interceptat nivelul hidrostatic.

  2.60

  - 0.90

  ArgHa praf casa cafenie

  ZH Z Z<

  Argila prafoasa cafenie - galbena, cu ușoare concretiunr de mangan

  ■ 1

  250

  37

  55

  s

  21.7

  40.5

  15.9

  24.6

  0.76

  21.8

  40.1

  0.67

  0.88

  12500

  17

  31

  3.80

  • 1.20

  i

  z *

  kt-

  ia

  ArgSa prafoasa cafenie - galbena, cu oxizii de fier si mangan

  j~n j

  : 2.20


fiiRf.cnA gin t haiA rt m nu AiiMiNiSncw a patrimoniului iMonnwt secior:«

PRiMĂHlĂsHCÎbil 2 mWhR'TIROMÂNIA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 2


I Uiogl OjiKi^oj. W, M^rKBuMOțij

IN HWifJl WtftfÎNr..............•

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr.                    din -^'.61-2018

în scopul: construire complex sportiv școlar - faza elaborare documentație tehnlcn-econonilcă „studiu de fezabilitate" țl faza ulterioară elaborare documentație necesarii obținerii autorizației de construire.

Ca unnnre n Cererii adresate de CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 - DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 prin director executiv Bogdan-AlcxoiHlru Gftrbu, cu sediul municipiul București, sectorul 2, Str. Liligi Gulvani nr. 20, tel: 021,212.15.44, fax: c-mail; ofTice@dgapi,ro, CTP 14783794, Înregistrată la nr. 128565 din 22.11.2018,

pentru imobilul - teren și construcții situat în municipiul Bucii reții, sectorul 2, STR. HERȚA nr, 1 - Școala Gimnazialii nr. 51, identificat prin număr cadastral 213298 (nr. vechi 13354), intabulat tn Cartea Funciară nr. 213298 (nr. vechi 51154), identificat prin planuri scara 1:500 ți 1:2000,

In temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza;

• PUQ -„Municipiul București'* aprobat cu HCGMB nr. 269/21.12.2000, cu valabilitatea prelungită prin HCGMB nr. 224/15.12.2015, modificat prin HCGMB nr. 341/14,06.2018,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, rcptiblicolft, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ

 • 1. REGIMUL JURIDIC;

Situarea imobilului: intravilanul municipiului București, sectorul 2, cu adresa poștală Str. Hcrța nr. 1.

Natura proprietății ți titlul asupra imobilului, conform Extrasului de carie funciară pentru informare nr. cerere 76390 din 21.11.2018: imobilul, format din teren tn suprafață de 8.144 mp țl o clădire intabulată cu regim de Înălțime P+2E, constituie domeniu public al Municipiului Ducurețti ou drept de administrare pentru Consiliul Ixical Sector 2 - Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2. Imobilul este liber de sarcini.

Notă: imobilul nu so află amplasat îh zona protejată definită prin PUZ - „Zone Construite Protejate - Municipiul București” nprobat prin HCLMB nr, 279/2000. Dc asernenen, nu este situat In roza de protecție o unul monument Istoric ți nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice 2015 - Municipiul București, anexă la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2828/2015

 • 2. REGIMUL ECONOMIC:

Categorie folosința teren: curți-construcțll. Zonă fiscală: B.

Conform PUG - „Municipiul Bucuroșii", imobilul se află amplasat In UTR-ul Ml -subznna mlită cu clădiri avănd regim de construire continuu iau discontinuu țl înălțimi maxima d< F+14 niveluri cu accente Imite, cu următoarea utilizare funcțională: Utilizări admise: instituții, servicii ți echipamente publice de nivel supramunlciprd, municipal, do sector și do cartier; sedii alo unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, cxpcrtlzaro, consultanță tn diferite domenii țl alia servicii profesionale; servicii sociale, colective țl personale; sedii ale unor organizații politice, profesionale etc,; lăcașuri de cult; comerț cu amănuntul; activități inanufocturicrcț depozitare mic-gros; hoteluri, pensiuni, agenții de turism; rcslmrmntc, baruri, cofetării, cafenele ele.; sport și recreare br spații acoperite; parcaje la sol țl multletajalc; spații libere pietonala, pasaje pietonalc acoperite; spații plarstato - souarurl; locuințe cu pruliu obișnuit; locuințe cu partlu special care Includ spații pentru profesiuni liberalo. Utilizări admise cu condiționări; clădirile vor avea la parterul orientat spre stradă țl spre traseele plclonalc fimcțiunl cate admit accesul publicului în mod permanent Sau confonn unul program de funcționare specific ți vor fi prevăzule cu vitrine luminate noaptea; se recomandă en activitățile In cerc accesul publicului nu este liber să nu reprezinte mal mult dc 30% din lungimea străzii Induse in zona mixtă și să nu formeze segmente de astfel de fronturi mal lungi do 40 metri; se Interzice localizarea restaurantelor cate comercializează băuturi alcoolice la o distanță mal mică de IOU metri de servicii șl echipamente publice țî de biserici; pentru orice utilizări sa va ține seama dc condițiile geotehnlcc și de noime seismică; în zonele existenta sc admho conversia locuințelor tn alte funcțiuni, cu condiția menținerii ponderii locuințelor în proporție dc minim 30% din ADC; sc admite completarea cu clădiri comerciale In interspațille dintre blocuri cu condiția să sc mențină accesele carosabile ți trecerile pletonalc necesare, vegetația existentă, șl să sc respecte cerințele dc protecție a clădirilor do locuit din Imediata vecinătate, Utilizări Interzise: activități productive poluante, cu risc tehnologic sau Incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natură; dispunerea do panouri de afijaj pe plinurile fațadelor, desfigurăm! arhitectura țl deteriorând finisajul acestora; depozitare tn-gtos; stații de întreținem auto cu capacitate de peste 5 mașini; curățătorii chimice; depozitări dc materialo refolosibiie; platforme de prccolectarc a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari dc substanțe Inflamabile sau toxice; activități cate utilizează pentru depozitare ți producție terenul vlabil din circulațiile publice sau din Instituțiile publice; lucrări de tornsament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice ți construcțiile dc pc parcelele adincenic; orice lucrări dc terasameni care pot să provoace scurgerea apelor po parcelele vecine sau care împiedică evacuarea țl colectarea apelor meteorice.

 • 3. REGIMUL TEHNIC:

Imobilul a fost studiat prin PUG - „Municipiul București", fiind amplasat Irt UTR-ul M2 - suhzonn mixtă cu dădirI având regim dc construire continuu sau discontinuu ți înălțimi maxime dc P+14 niveluri cu accente înalte, cu următoarolo reglementări:

Caracterhtlcl ale parcelelor (suprafe{e, forme, dlmemiunl); in cazul parcelarului existent suprafața minimă a parcelei constmiblIo este de 300 mp. Procent maxim de Ocupare a Terenului (POT): maximum 70%, cu posibilitatea Acoperirii rostului terenului tn proporția dc 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); pentm funcțiunile publice se vor respecta nonncle specifice sau toma bene ficiorii lui.,

 • V J                                                                                         Paxina - 1 - din 4


CocfidKiii maxim de Utilixare a Terenului (CUT); maximum 3,00 mp ADC/mp teren; pentru funcțiunile publice se vor respecta nonnele specifice sau tema beneficiarului.

Inăifimea maximii admisibila tn planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente.

Regim de aliniere: Tn cazul străzilor cu fronturi continue sau discontinue retrase față de aliniament noile construcții vor respecta o retragere de minimum 5,00 metri.

Retrageri fajS de limitele laterale ți poiteriooră alo parcelei: clădirile publice noi se vor amplasa Tn regim izolat, retragerea fațs de limitele laterale vor Ti de minim jumătate din înălțimea ta cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 metri; retragerea față do limita posterioară va fi da ruin un jumătate din Înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 6,00 metri.

Se soliciți construirea unui complex sportiv școlar în cadrul Scolii Gitunaiiale nr. 51, în baza unui studiu de fezabilitate elaborat anterior, ulterior ținănd cont da următoarele:

 • 1. autorizare directă: solicitarea se va analiza în baza HCQMB nr. 341/14.06.2018 tn cazul Tn care propunerea -amplasare clădlre/clSdiri în raport cu limitele de proprietate, regim de înălțime etc. - se încadrează în prevederile FUG susmenționate. Proiectarea se va conforma la specificațiile reglementărilor tehnice aplicabile și la prevederile privind restricțiile de vecinătate din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, iar documentația tehnică - D.T, va fi întocmită conform prevederilor anexei nr. I la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, cu modificările ți completările ulterioare. Indicatorii POT și CUT, exislcnji șl propuși conform bilanțului comparativ elaborat de proiectant, se vor calcula conform definițiilor din anexa nr. 2 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șt urbanismul, cu modificările șl completările ulterioare.

 • 2. autorizare ulterioară avizării șl aprobării PUD: In căzui In cerc obiectivul dc investiție nu se Încadrează în prevederile HCOMB nr. 341/2018, solicitarea se va analiza în baza elaborării, avizării ți aprobării unui plan urbanistic dc detaliu (PUD) în condițiile legii. Suprafața care va face obiectul PUD, delimitată tn coordonate Stereo 1970, nu va depăși 3.000 mp, restul suprafeței rămânând a fi studiată orientativ.

Notă: Tn funcție dc condițiile geotehnlce alo terenului, precum și dc necesitatea asigurării locurilor de parcare în incintă conform HCGMD nr. 66/2006, noua clădire se ponte proiecta cu subsol dacă acesta se va dovedi a fi necesar.

Notă: tn conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. UI din 2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București, documentația tehnică necesară In vederea emiterii autorizației de construire/desființaro (DTAC) va cuprinde contractul de prestări servicii având ca obiect colectarea, transportul, sortarea și neutralizarea tuturor deșeurilor dc construcții, caro va fi tncheiat între titularul autorizației de construl-rc/dosființare și operatorul de salubritate de pa raza Sectorului 2 al Municipiului București, autorizat tn condițiile legii. Deșeuri-le vor fi identificate în baza antcm&surătorllor întocmite de proiectant intr-un capitol distinct din cadrul DTAC, iar cantitățile dc deșeuri astfel identificate se vor regăsi și în contractul do salubritate.

Prezentul certificat dc urbanism ponte fi utilizat în scopul declarat pentru: îutocmirea documentației tchnico-economlcă „studiu da fezabilitate” șl, ulterior:

 • (1) elaborarea documentației necesară obținerii autorizației de construire pentru realizarea obiectivului dc construire a unul complex sportiv școlar, în cazul încadrării Tn HCGMB nr. 341/2018 tn corelare cu celelalte prevederi PUG;

 • (2) elaborarea documentației necesară elaborării, avizării și aprobării PUD, aulerlor elaborării documentației necesară obținerii autorizației do construire, în cazul neîncadrării în HCGMB nr. 341/2018.

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație do construire/desființară șl nu conferă dreptul de a executa lucrări ___________ de construcții.

 • 4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

tn scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de coustruire/de-doâ ființare -solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: Agenția pentru Protecția Mediului București - Aleea Lacul Morii nr. I, sector 6.

țn aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prut Directiva Consiliului șl Parlamentului European 2003/35/CB privind participarea publicului la elaborarea anumilor planuri și programe tn legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul Injustiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul do urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze șl să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarcn proiectului investiției publice/private tn lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului. în aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura dc emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autorilatea administrației publice competente. In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de tnediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct dc vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice. în aceste condiții:______________ ________

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și .stabilirii demarării procedurii dc evaluare a împaclului asupra mediului șl/sau a procedurii de evaluare adecvată. în urina evaluării inițiale a notificării privind intenția dc realizare a proiectului se va emile punctul de vedere ol autoritălii competente pentru proteia mediului, _____

in situația în cnrc autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului esupta mediului șl/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu (rivire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții,___________

n situația tn care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.______________ ___

Pagina - 2 - din 4

Slr. ilerțanr. i - tdiftmre complex sportiv școlar, hernia Gimnazială tir. 51 COintrutre complex sportiv școlar - studiu de fezabilitate Și elaborare documextalie necesarb obținerii mitorliaftet de construire


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE vo fi însoțiți! tic următoarele documente;

 • a) certificatul de urbnnisrn (copie);

 • b) dovada titlului asupra imobilului; extrasul de plan cadastral actualizai la ta ji extrasul de carte funciari de informare actualizat;

 • [x] acfualirarea cărții funciare a imobilului cu toate clădirile existente pe teren, autorizate iu condițiile legii- după cai;

 • c) documentația tehnica - D.T., după caz (două exemplare originale):


{x] D.T.A.C.


[xj D.T.O.E.


d) «vizele ți acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism; d.l) avize ți acorduri privind utilitățile urbano ți infrastructura:


[ JD.T.A.D,


|x] alimentaro cu apă

[xj canalizare

[xj alimentare cu energie electrică [xj alimentare cu energie termică d.2j eviro ți acorduri privind: [x] securitatea la incendiu


{x] gaze naturale

[xj tolcfonic

(xj contract salubritate

( j transport urban


[xj protecția civilă*


Alte avize/acorduri [ ] iluminat public


[ ] NetCity I )


* In funcție de încadrarea in HOR tu. 862/2016


[x] sănătatea populației


d.3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale ți/sau ale serviciilor descentralizate nlc acestora;

[X] hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 de aprobare a pianului urbanistic de detaliu, mitul Arhitectulul-Șef al Sectorului 2 șl planul de reglementări la documentația de urbanism l’UD elaborat pe suport topografic • sistem de proiecție stema 1970 - tn coiul in caro obiectivul do invcslilii nu se incadreenă In prevederile IICGMB nr, Jd 1/2018;

[x] (ivind Arhllechdul-șef al Municipiului București, precum șl dovada finanțării investiției - In coiul In care obiectivul de investiții șe încadrează hi prevederile HCGMll nr. 3d 1/2018;

[Xj avlitdui tehnic ol Inspectoratului Regional in CoHsIrucfii Bircureșli-Ilfovpentru documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de Investiții finanțate din fonduri publica - In funcție de încadrarea obiectivului de Invmlișii In prevederile li CIR 907/2016;

[x] acordul Insjrectoratuhd Regional In Construcții Bucurcștldțfov - în cazul In care construcția se va conecta de a structuri existentii;

[xj aviiul Comisiei Tehnice de Ctradafle - Primăria Municipiului București:

[xj în cat de defrișare arbori ■ avizul de principiu referitor la inventarierea arborilor exlsten/l pe teren de către Direcția de Mediu n Primăriei Municipiului București tn vederea obținerii avizului da dezafectare a materialului dendrologic tn scopul realizării investiției, ulterior obținerii autorizației de construire;

d.4) studii do specialitate:

[x] studiu geotehnic verificat la cerința de calitate Ăf;

f x ] calculul coeficientului de transfer termic „ G " șl verificarea proiectului ia cerința de calitate E;

[xj expertiză tehnică - In cuștii In care construcția se va conecta de o structurii existentă;

d.5) alte ovizc/acordurl/docu mente;

o) punctul de vcderc/actul administrativ al autorității competente pontru protecția mediului;

 • f) dovada luării Tn evidență n documentației tehnico la Ordinul Arhitccților din România;

 • g) documentele de plată ale următoarelor taxe:

 • • taxă limbru arhitectură: 0,05 % din valoarea Investiției;

 • • laxa pentm autorizația de construlrc/des ființare: scutit conform legii O^ît-din-valoarre-lrwestilioi-pontru-toouirrțo-țl l-$4 ponh-u-spnțifeu all/l-destlnație-și-ImprejniuiFf-peritnieonsfFuirorTOspe&lrv (1,4% din-vnloarea-de-impwi (oro-a-ulădlrii-panlr-u desființa re

Prezentul certificai de urbanism mo valnbilitnto do 24 luni dc la data emiterii.


SECRETAR,


nrh. tirb. A)mă Alisa Brnhi


Achitai laxa do: scutit conform legii. -

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct f prinpoșiă la data de

ÎNTOCMIT, urb. Răzvnn Alexandru Boaglti 11
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„Construire Complex Sportiv Școlar la imobilul din București, str. Herța nr. 1, Sector 2, aflat în folosința Școlii Gimnaziale nr. 51”

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


SAFTOIU Et


TA UD IU


Anexa nr. la HCL Sector 2 nr^U...............................

actualizare indicatori tehnico-economici pentru uvitati de învățământ preuniversitar de stat de pe RAZA SECTORULUI 2

] CURO curs infociiro tasuarie 2C21

4.8651 Lei


NR.

CRT.

Titlu documrnapt

Crupirț de îirvăȚSnjMnr

AdrcsJ

Destinație oxpuri clădire

Vikarv imliala locala mchisiv TVA

Valoare îdJtiala C+M indisrv TVA

Valoare actualiza Ut rut*!* inclusiv

Vakwre acnwlizata C+M ințJusrv TVA

Difemti TOTAL

Dîfci UI LA C*M

S«prafi*t3 dcsEisuriia

Valoare LEI C+Wmp i™JinivTVA

Valoare EURO C+MAnp faraTVA

Ohtervarii

1

Stadiu & fezabilitate *

Construire cotnplei sportn

ȘcOaJa pnnwdalâ nr. 51

srr rUrp tir. I

Construire complex sporn v țcolar

34*254^94.61

27J83.I2S.49

35,79^91.44

28.178.744.43

1^13.996.83

995.621.14

.4.450.66

633IJ6

1,092.93

eu domn

TOTA

L

34,234,854,61

27,183,125,49

35,798,891.44

28,178,746.83

1,513,996.83

995,621.14
Beneficiar:       Direcția GeneraW pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:       Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnaziala nr.51

Adresa:           Str. Harta nr.1, Sector 2

Faza:              D.A.L.I.

Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnaziala nr.S 1

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei/euro la cursul BNR


4,86Q 10 lei/euro curs inforeuro al lunii Ianuarie 2021

cotaT.V.A. 0,1900

. '■ ■ • - ■ ■■. ; • • ; :

Val. Tot.

■ LEI cu TVA

Val. Tot.

Euro cu TVA

INDICE

Euro/m cu TVA Euro/m fara TVA ’

VALOARE INVESTIȚII             din care:

CONSTRUCȚII MONTAJ

35.790.891,44

20.178.746,63

7.353.770,76

5.788.443,59

1.652,29

1.300,58

1.390,40

1.092,93

2DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

Iun!

Suprafața

18

4450,66

Investiția specifica CtM cu Tva 6.331,36 leVm’

Data: 2021


întocmit,

SC PATAGONIA DESIGN SRLDEVIZ GENERAL

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„Construire Complex Sportiv Școlar la imobilul din București, str. Herța nr. 1, Sector 2, aflat în folosința Școlii Gimnaziale nr. 51”

Beneficiar: Direcție Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire: Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnaziala nr.51

Adresa:     Slr. Herfa nr.1, Sector 2

Faza:        D.A.L.I.


DEVIZ GENERAL

Construire complex sportiv școlar la Școala Gimnaziala nr.51

Ad=4450,66

in lei / euro la cursul BNR     4,8681

wtal.V.A. 19%

7 J              rj

patagonia n

W* OESIGN *

W SHL'

WF

mp

curs inforeuro al lunii ianuarie 2021


Nr, Oft,

1

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

__2

Valoare (fără TVA) LEI 3

TVA LEI 4

Valoare (inclusiv TVA)

LEI

5

Capitolul 1 Cheltuieli oenlru obținerea șLamenalerea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

810.131.39

153.924,90

064.056,35

1.3

Amenajarea penlru proiecția mediului și aducerea la starea inițială

151.224,62

28.732,66

179.957,18

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/proiecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

961.355,81

182.657,62

1.144.013,53

C nitotul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utlllltățlior necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

i 183.629,781       34.889,651        218.519,43

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea șl asistenți tehnici

3.1

Studii

3.1.1

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2

Raport privind impaclul asupra mediului

0,00

0,00

OjOOi

3.1.3

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2

Cocumenlații-suport șl cheliuieli penlru obținerea de avize, acorduri șl autorizații

45.907,46

8.722,42

54.629,87

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetica și audilul energetic al clădirilor

12.239,32

2.325,47

14.564,79

3.5

Proiectară

3.5.1

Temă de proieclare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu do prefezabiiilate

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu de îezabi 1 i 1 ate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții șl oevlz general

0,00

0.00

0,00

3.5.4

Documentațiile tehnico necesare in vederea obținerii avlzetor/acordurilor/autorizațiilur

26.703,96

5.073,75

31.777,71

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

8.228,74

1.563,46

9.792,20

3.5.6

Proiect tehnic șl detalii dc execuție

164.574,84

31,269,22

195.844,06

3.6

Organizarea procedurilor da achiziție

130.770,24

24.846,35

155.616,59

3-7

Consultantă

3.7.1

Managementul de profecl pentru obiectivul da investiții

129.475,49

24 600,34

154.075,83

3.7.2

Auditui financiar

84.159,07

15.990,22

100.149,29

W.

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

12.684,38

2.410,03

15.094,41

3,8.1.2

JMAIrU păiUCipărăăpttKttâiltdlUI 13 lălălă IriCI! Ui IA jWgrâfflUI dă tWilfOI ăl IW/ăiWf dă ««uțil, avizat da către Inspectoratul de Slat în Construcții

0,00

0,00

0,00

3.8.2

Dirigenție de șantier

100.800,00

19.152,00

119.952,00

TOTAL CAPITOL 3

715.543,49

135.953,26

851.496,75

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiție de bază

4.1

Construcții ți Instalații

21.603.503,64

4.104.665,69

25.708.169,33

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

814.470,78

154.749,45

069.220,23

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

3.248.981.80

617.306,54

3.866.288,34

4.4

Utilaje echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,09

0,00

4.5

dotări

756.612 20

143.756,32

900.368,52

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

>6.4^3.568,42

5.020.478,00

31.444.046,42

Capitolul 5 Alta che/lwli

■ . /

5,1

Organizare de șantier

128.324,8!

24.331,71

152.706,52

5.1.1

Lucrări da construcții șl Instalații aferente ciganlzării da șantier

116.658,92

22.105,19

138.824,11

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

11.665,89

2.216.52

13.882,41

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

286.899,39

6.020.48

291.919,87

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0.00

5.2.2

Cota aferentă ISC penlru controlul calității lucrărilor de construcții

118.398,10

0,00

118.398,10

5.2.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism șl penlru autorizarea lucrărilor de conslruclti

23.679,62

0,00

23.879,62

5.2.4

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

118.398,10

0,00

98,10

1 VIZAI

Gore neschimbare ^SECRETAR-

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme și auloriza|ia do conslmira^dasliinjare

26.423,57

5.020,48

31.444,05

5.3

Chelluîeli diversa ți neprevăzute

1.414.204,88

268.698.93

1.682.903.81

5.4

Cheltuieli peniw Inlwinare șl publicitate

11.163,96

2.121,15

13.285,11

TOTAL CAPITOL 5

1.840.593,04

300.222,27

2,140.815,31

Capitol ul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice țl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice ți Iesle

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

Din careCtM

_________0,00

,23.079.619,03

FJKlCFFTOq

0,00

2WIWM|

Dala:

2021

întocmit,
Construire ccmpln spotUv icoUr la Școala Gimnaziala iw.51


Deviz pe obiect

Cheltuieli pentru Investiția de bază


In tai / euo la cwsui GHO <86810     Ieste ui o cuM'nkxeuionl lunii ianuarie 2021

colaT.VA 0.1900


Nr. crt,

Denumirea capitolelor sl tubceplloleîor de cheltuieli

V>W«> (iaraTVA)

TVA

Vatoorea (incluși vTYA)

tei

LEI

LEI               |

1

2

3

4

5                  1

I. C«p4‘     ■ ■ .        , :                                        ' CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA OE BAZA

4,1*1.

TERASAMENTE, SISTEMATIZARE FE VERTICALA Sl AMENAJARI EXTERIOARE

4.1,1.1.

Lucrări de lerasamenle, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

4.019203,14

193648,22

1212.849,30]

TOTAL 4.1.1. TEAASAMENTE, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

1.019.201,14

193 648,22

1.212.849J6;

4,1.%’ ■;

REZISTENTA

<1.2.1.

Lucrări do rezistenta OBifiCT 1

S.12690G.IG

1544.111,98

9.671.017(t4|

TOTAL 4.15. REZISTENTA

8.126.905,16

1.544,111,98

9.671.017,14f

4.13.

ARHITECTURA

4,13.1

Lucrări de arhitectura OBIECT 1

8.665.435,W|         1.646.432,65

10.311.867,67

TOTAL 4.1.3. ARHITECTURA

8.665435,021         1.648.432,65

10.311.867,67

J.Î4,

INSTALAȚII

4 1.4.1

lucrări de iosiaMi OBIECT 1

3.791.962,32

720.472,84

4.512.435,16

,                                             TOTAL 4.1.4 INSTALAT!!

3.791.962,32

720.472,64

4.512.436,16

4.Ț.5

DRUMURI                                                                   ,

4 UI.

Lucrări de drumuri OBIECT 1

0,00

0.00

0.00

TOTAL 4,1.5 DRUMURI

0,W

0,00

0,00

■ TOTAL Isubcip. 4.1 CONSTRUCȚII Sl INSTALAȚII

2I,5O3.W3,S4|         4,104.555,501             25.T0M6S.32l

___________ MONTA J UTIL AJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE

1

| 4.2.1. |Monlajutilaje, echipamente tehnologice si fondionate

814.470,76

154 749,45

969 220.231

TOTAL |l.4bbc,p.'4,2 MONTAJ UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE :

814.470,7*

154.749,45

969,220,231

I-

UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 61 FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

1

4.3.1. 1 Utilaje, echipamente tehnologice si funcționate care necesita monta/

3,248.981,80

617.306,54

3 866.288.34

TOTAL 4.3 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCȚIONALE CARE NECESITA MONTAJ

3.243.981,80

617.305,64

3.865.288,341

!       4 4

UTILAJE, ECHIPA MENTE TEHNOLOGICE M FUNCȚIONALE CAR E NU NECESITA M ONTA J Sl ECHIPAMENTE DETRANSPORT

■ - .

4.4, l. |Utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

TOTAL 4.4 UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE Sl FUNCȚIONALE CARE NU NECESITA MONTAJ St ECHIPAMENTE DE TRANSPORT

, . <*>«

- 0,00

' QfW

46 :

OOTARI

■■ _           ■______1

[ 4.5.1. | OoM

756.612,20

143.756,32

900.368,52

.                                            TOTAL 4.6 DOTĂRI

766.612,20

143.766,32

900.368,621

h'S ■’    ■-                , ct’S ... ■>              ...I i. ACTIVENTCOWORALE >

• • ’ ■ ^*>1

[ 4,61 ] Active nocorporate

0.00

0,00

0,00

|                                  TOTAL 4.6 ACTIVE NECORPORALE

0,00

0,00

0,00

TOTAL III • luIxăp. 44+4.4+4.6+4.6

4.003.țS4:00

761.062,86

: 4.708.068,88

TOTAL CAPITOL40tlH!l}|       Î0423WE       5.020.477,99


Dala:

2021