Hotărârea nr. 112/2021

Hotărârea nr. 112 - pentru modificarea și completarea H.C.L  Sector 2 nr. 129/2010 privindaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 189/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 334/2019

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 129/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256”, astfel cum a fost modificată și completată prin H. C.L Sector 2 nr. 189/2017 și H. C.L Sector 2 nr. 334/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 129/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 189/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 334/2019;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa S.C Patagonia Design S.R.L nr. 01/18.01.2021 înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 266/19.01.2021;

 • - Nota de fundamentare nr. 9989/21.01.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 37710/11.03.2021 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

 • - Avizul favorabil nr. 5/02.03.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 257/16.02.2021;

^re

f - AyifculjComisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L Sector 2 nr. 129/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 189/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 334/2019.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. I (1) H.C.L Sector 2 nr. 129/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 189/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 334/2019, inclusiv anexele, se modifică și se completează în sensul că, sintagma „Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256” se înlocuiește cu sintagma „Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256 - corp CI”.

(2) Devizul general și indicatorii tehnico-economici aprobați prin H.C.L Sector 2 nr. 129/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 189/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 384/2019 se înlocuiesc conform anexei la prezenta hotărâre ce cuprinde un număr de 4 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre, valoarea totală a obiectivului de investiții râmând aceeași, respectiv 5.148.708,37 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 1.083.596,42 euro, inclusiv TVA, din care C+M: 4.368.508,38 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 919.395,64 euro, inclusiv TVA.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 129/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 189/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 334/2019, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 și Directorul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELE NIȚĂ


Hotărâre nr. 112

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din dala de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 112/31.03.2021

V'iZAT soro nsschimbaf® sechS^B-

INDICA TORIITEHNICO-ECONOMICI ȘI DEVIZUL GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„ LUCRĂRI DE INTER VENȚIE LA GRĂDINIȚA NR.256 - CORP CI ”

----VIZAT

spre nesciw^af®

Doneflclar: Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Doctor 2

Denumire: lucrări do consolidare, reabilitare al modernizare Grădiniță nr.256 ■ corp C1

Adresa:     Str. Atanaslo lonescu nr.25, Sector 2

Faza:       D.T.A.C.

DEVIZ GENERAL


Lucrări de consolidare, reabilitare sl modernizare Grădiniță nr.256 - corp C1


Ad=794

în Ici / curo la cursul BNR     4,7615

ootaT.V.A.      16%


mp

curs inforeuro al lunii octombdo 2019


W. ț^ț î- fi"

Hi

VZlhf'M

(ți

Capitolul 11

Iheltulell pentru obținerea fl amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

12

Amenajarea terenului

2.475,00

470,25

2.945,25

1.3

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

7.425,00

1.410,75

8.835,75

1.4

Cheltuieli pentru retocarea/protocția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

9.900,00

1.881,00

11.781,00

Capitolul 2 Cheltuieli pentru nslijuweg utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectarea fl asistență tehnicii

3.1

Studii

3.1.1

Studii do teren

2.200,00

418,00

2.618,00

3.12

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3

Alte studii specifice

4.910,00

932,90

5.842,90

3.2

Docurnentații-suport șl cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3

Expertizare tehnică

1.850,00

351,50

2201,50

3.4

Certificarea perfonnanjel energetice șl auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3.5

Proiectare

3.5.1

Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2

Studiu de prelezabiiitato

0,00

0,00

0,00

3.5.3

Studiu da fezabilitate/documenlație de avizare a lucrărilor do intervenții și deviz general

20.478,00

3.890,82

24.368,82

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare In vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

21.840,50

4.149,70

25.990,20

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0,00

0,00

0,00

3.5.6

Proiect tehnic șl detalii de execuție

48.763,88

9.265,14

58.029,02

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0,00

0,00

0,00

3.7.2

Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3,8

Asistență tehnică

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

3.8.1.1

3.8.12

po perioada de execuție a lucrărilor

avizat de către Inspectoratul de Stat In Construcții

2.184,05

0,00

414,97

0,00

2.599,02

0,00

3.82

Dirigenție de șantier

28.003,60

5.320,68

33.324,28

TOTAL CAPITOL 3

130.230,03

24.743,71

154.973,74

Capitolul 4 Cheltuieli pentru Investiția do bază

4.1

Construcții și instalații

3.600.743,39

684.141,24

4.284.884,63

4.2

Montaț utilața, echipamente tehnologico și funcționale

42.368,34

8.049,90

50.418,32

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice șl funcționale care necesită montaj

282.455,63

63.668,57

336.122,20

4.4

4.5

Utilațe, echipamente tehnologico șl funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTALCAPTTOL4

3.925.567,36

745.857,79

4.671.425,16

Capitolul 5 Alte chehuleii

j            .1

5,1

Organizare de șantier

19.804,09

3.762,78

23.566,87

5.1.1

Lucrări de construcții șl instalații aferente organizării de șantier

18.003,72

3.420,71

21.424,43

5.12

Cheltuieli conexe organizării șantierului

1.800,37

342,07

2.142,44

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

44.306,75

745,86

45.052,61

5.2.1

Comisioanele șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

o±oo

52.2

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

18.355,08

0,00

10.355,08

52.3

Cota aferentă ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor do construcții__________________________________________________________

3.671,02

0,00

3.671,02

5.2.4

Cota aferentă Căsoi Socialo a Constructorilor • CSC

18.355,06

0,00

18.355,08

6.2.5

Taxe pentru acorduri, avize confonno șl autorizația do construire/desfiin|aro

3.925,57

745,86

4.671,43

5.3

Cheltuieli diverse șl neprevăzuta

203.284,87

38.624,13

241.909,00

5.4

Cheltuieli pentru informare șl publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

267.395,71

43.132,77

310.528,48

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologia) șl teste șl predare le beneficiar

<    • ■ i...

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

62

Probe tehnologice șl teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

LBAL

4.333.093,10

5,148.708,37

t)((|'catvC+ 1.1          : \ :

WOltW

Data:

2019Beneficiar:       Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Denumire:        Lucrări do consolidare, reabilitare sl modernizare Grădiniță nr.25G • corp CI

Adresa:          Str. Atanasle lonescu nr.25, Sector 2

Faza:             D.T.A.C.

Lucrați do consolldaro, reabilitare sl modernizare Grădiniță nr.256 • corp CI

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

în lei / euro la cursul BNR


4,75150 loi/euro curs inforeuro al lunii octombrie 2019

cotaT.V.A. 0,1900

. . . .... .';

HHBH

iii

hsheuIH

’ " t:/                           '

. , .’wXICw’HA/A

)ICE

Euro/mtaTVA

VALOARE INVESTIȚII

din caro:

5.148.700,37

1.083.596,42

1.384,39

1.148,25

CONSTRUCȚII MONTAJ

4.358.508,30

919.395,64

1.157,64

972,00

2.DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

3.CAPACITATI

luni

Suprafața

8

794,20

Investiția specifica C+M cu Tva 5.500,61 leVrn’

Data:

2019