Hotărârea nr. 111/2021

Hotărârea nr. 111 - pentru modificarea și completarea H.C.L  Sector 2 nr. 224/2017 privindaprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 99/2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 99/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L nr. 99/2020;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa S.C Patagonia Design S.R.L nr. 01/18.01.2021 înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 266/19.01.2021;

 • - Nota de fundamentare nr. 9988/21.01.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 37652/11.03.2021 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

 • - Avizul favorabil nr. 4/02.03.2021 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București, înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 257/16.02.2021;

 • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

~reAvând în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Adresa MDRAPFE nr. 89737/19.07.2017 prin care s-a transmis că a fost aprobat OMDRAPFE nr. 3607/11.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul București, în perioada 2017-2020;

 • - H.C.L Sector 2 nr. 129/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 189/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 334/2019

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează poziția nr. 12 din anexa la H.C.L Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, astfel cum a fost modificată și completată prin poziția nr. 3 din anexa la H.C.L nr. 99/2020, conform anexei la prezenta hotărâre ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre, valoarea investiției rămânând aceeași.

Art. II Celelalte prevederi ale H.C.L Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 99/2020, rămân aplicabile.

Art. III Primarul Sectorului 2 și Directorul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


LAUDIU


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENA NIȚĂ

Hotărâre nr. 111

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre con fine un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L Sector 2 nr.l 11/31.03.2021


Situația sumelor finanțate de bugetul local la unitățile de învățământ beneficiare de Programul Național de Dezvoltare Locală


Nr. crt.

Denumire unitate administrativ teritorială

Denumire obiectiv investiții

Alocații de la bugetul de stat 2017 -2020 Valoare lei

Valoare investiție

Valoare buget loca!

1

Sector 2, București

Grădinița nr. 256 - Corp CI - consolidare - reabilitare

1.676.277,00

5.148.708,37

3.472.431,37

TOTAL

1.676.277,00

5.148.708,37

3.472.431,37


PREȘEDINTE5 SĂFTOIU^^g


ȚĂ,


:udiu


VIZAT spre netichiinbare SECRETAR-