Hotărârea nr. 110/2021

Hotărârea nr. 110 - privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărîîn cursul anilor 2021-2022 cu privire la încheierea și semnarea de parteneriate de dezvoltare localăşi/sau acorduri de parteneriat, în cadrul unor proiecte de interes public local finanţate din surse nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2021-2027

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî în cursul anilor 2021-2022 cu privire la încheierea și semnarea de parteneriate de dezvoltare locală și/sau acorduri de parteneriat, în cadrul unor proiecte de interes public local finanțate din surse nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2021-2027

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî în cursul anilor 2021-2022 cu privire la încheierea și semnarea de parteneriate de dezvoltare locală și/sau acorduri de parteneriat, în cadrul unor proiecte de interes public local finanțate din surse nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2021-2027;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 37950/11.03.2021 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Scorului ~2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

;’^^^vând în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. s), alin. (3) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî în cursul anilor 2021-2022, cu privire la încheierea și semnarea de parteneriate de dezvoltare locală și/sau acorduri de parteneriat în cadrul unor proiecte de interes public local, finanțate din surse nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2021-2027.

Art.2 Primarul Sectorului 2 și structurile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.