Hotărârea nr. 11/2021

Hotărârea nr. 011 - privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Sectorului 2 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucureşti - Ilfov

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRARE

privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 2 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 2 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov', Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 9446/20.01.2021 prezentat de Direcția Administrație Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională București - Ilfov (ADRBI) nr. 9915/03.11.2020, înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 150718/06.11.2020;

  • - Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Propunerile consilierilor locali, astfel cum sunt consemnate în procesul-verbal al ședinței Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 28.01.2021;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Art. 7 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 1256/2004 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională;

  • - încheierea din data de 15.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în Dosarul nr. 20717/300/200 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declarați aleși în urma alegerilor din 27.09.2020, respectiv încheierea n^/din data de 02.11.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 22023/300/2020 privind validarea mandatului unui consilier local supleant;

  • - Ordinul Prefectului nr. 623/29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Sectorului 2, Municipiul București;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 117/22.08.2016 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local al Sectorului 2 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională Bucur ești-llfov.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art 1. Pe data prezentei, doamna consilier local Anda Simona Badea este desemnată reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, cu drept de vot, în Consiliul pentru Dezvoltare Regională București -Ilfov.

Art 2. Pe data prezentei, domnul consilier local Alexandru Dinu este desemnat reprezentant al Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, având calitatea de membru supleant în Consiliul pentru Dezvoltare Regională București -Ilfov.

Art 3. Pe data prezentei, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 117/22.08.2016 privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Sector 2 în Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, își încetează aplicabilitatea.

Art 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare