Hotărârea nr. 109/2021

Hotărârea nr. 109 - pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr.32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în Str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului ,,Metropolis”, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 161/2016, H.C.L Sector 2 nr. 18/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 64/2019

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlrlstlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr.32/2007privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în Str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis ”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 161/2016, H.C.L Sector 2 nr. 18/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 64/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul (le hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr.32/2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în Str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2 către Teatrul Tineretului „Metropolis”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 161/2016, H.C.L Sector 2 nr. 18/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 64/2019;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa Teatrului Tineretului „Metropolis” nr. 332/10.02.2021 înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 26355/18.02.2021;

 • - Raportul de specialitate nr. 37128/10.03.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 33143/15.03.2021 prezentat de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - —Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 527/1992 de reorganizare a unor instituții publice subordonate Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 274/1999 pentru trecerea unor instituții publice de cultură din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București;

 • - H.C.G.M.B nr. 255/2006 privind înființarea Teatrului Tineretului "Metropolis", prin reorganizarea si restructurarea Teatrului de Proiecte Culturale "Theatrum Mundi", astfel cum a fost modificată prin H.C.G.M.B nr. 171/2009.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se aprobă prelungirea termenului stabilit prin articolul 1 al Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 32/21.03.2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în Str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul Tineretului ,,Metropolis”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 161/2016, H.C.L Sector 2 nr. 18/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 64/2019, cu o perioadă de 2 ani.

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 32/21.03.2007 privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în Str. Mihai Eminescu nr. 89, Sector 2, către Teatrul Tineretului ,,Metropolis”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 161/2016, H.C.L Sector 2 nr. 18/2018 și H.C.L Sector 2 nr. 64/2019, rămân aplicabile.

ArtrHI Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al municipiului București și Directorul

.^Teatrului râlneretului „Metropolis” vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezent&iocarâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2, ELENAJSțȚĂ

Hotărâre nr. 109

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.