Hotărârea nr. 108/2021

Hotărârea nr. 108 - privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2  nr. 36/2018, astfel cum a fost modificatăși completată prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 63/2020

ROMANIA


Municipiul București Consiliul Local Sector 2

www.ps2.ro - Strada Chiristlgiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 63/2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 63/2020;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa nr. 167/22.02.2021 prezentată de Clubul Sportiv Școlar “Dinamo”, înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu nr. 883/23.02.2021;

 • - Nota de fundamentare nr. 35637/08.03.2021 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 37356/10.03.2021 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 36932/16.03.2021 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului ’șiJl&eMi Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului

/

 • - Avizul Comisiei pentru Relații cu Mediul Economic, Protecția Consumatorului și Administrarea Patrimoniului Imobiliar din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea a unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 152/2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 36/2018 privind atribuirea în folosință gratuită pe termen de 1 (un) an a unui spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2, în suprafață de 69,03 mp. către Clubul Sportiv Școlar „Dinamo’’, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 63/2020;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 7/2020 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular care vor funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020 - 2021, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 14/2021.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Artl Se aprobă prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 63/2020, act administrativ prin care s-a atribuit în folosință gratuită Clubului Sportiv Școlar „Dinamo”, unitate de învățământ preuniversitar de stat cu program sportiv suplimentar, un spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2, în suprafață de 69,03 mp. pentru desfășurarea activităților administrative.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018 privind atribuirea în folosință gratuită pe termen de 1 (un) an a unui spațiu situat în imobilul din str. Silvia nr. 54, Sector 2 în suprafață de 69,03 mp către Clubul Sportiv Școlar „Dinamo”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019 și H.C.L Sector 2 nr. 63/2020, rămân aplicabile.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 și Directorul unității de învățământ preuniversitar de stat vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTELE^£DINȚĂ               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SĂFTOIIJ E^l^LAUDIU                SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

ELENA NITĂ

Hotărâre nr. 108

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.