Hotărârea nr. 105/2021

Hotărârea nr. 105 - privind aprobarea denumirii unei unităţi de învăţământ preuniversitar particular care va funcţiona la nivelul Sectorului 2 al  Municipiului Bucureşti începând cu anul şcolar 2020 - 2021

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

începând cu anul școlar 2020 - 2021

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară,astăzi,31.03.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea denumirii unei unități de învățământ preuniversitar particular care va funcționa la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București începând cu anul școlar 2020-2021;

Analizând:

 • - Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 287/05.01.2021 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 6326/08.12.2020 întocmită de Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul nr. 1/03.03.2021 emis de Comisia de Atribuire de Denumiri a Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 202/07.12.2020 înregistrată la Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 sub nr. 7587/07.12.2020 înaintată de către Asociația „Once Upon a Time” pentru Grădinița „Once Upon a Time”, unitate de învățământ preuniversitar particular, având sediul în București, Str. Ciobănașului, nr. 22A, Sector 2;

 • - Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 1/02.03.2020 emisă de Asociația „Once Upon a Time”;

 • - Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

 • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr. 5385/31.08.2020 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației „Once Upon a Time” din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Once Upon a Time” din municipiul București.

 • - Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 6.564/2011 privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județene, respectiv a Municipiului București;

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă denumirea unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Once Upon a Time” cu sediul în București, Str. Ciobănașului, nr. 22A Sector 2, conform anexei, ce cuprinde o pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul General al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitatea de învățământ preuniversitar particular vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘESINltf^B^                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SĂFTOIU/EfâWIMLAipitl^X                SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2

ELENA NITA

București, 31.03.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 31.03.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 105/31.03.2021


Denumirea/date de identificare unitate de învățământ

Unitate de învățământ pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădinița „Once Upon a Time”

Localitate

București

Nivelul școlarizat

PRE

Adresa

Str. Ciobănașului, nr. 22A, Sector 2, București


spre rr ■ , hi ni bare SECRETAR.....