Hotărârea nr. 104/2021

Hotărârea nr. 104 - privind aprobarea participării în consorțiul de beneficiari și implementarea proiectului „DivAirCity - Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic”, finanțat prin Programul Orizont 2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea participării în consorțiul de beneficiari și implementarea proiectului „DivAirCity - Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic”, finanțat prin Programul Orizont 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, privind aprobarea participării în consorțiul de beneficiari și implementarea proiectului „DivAirCity - Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic ”, finanțat prin Programul Orizont 2020;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 26454/18.02.2021 prezentat de Direcția Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

  • - Raportul de specialitate nr. 28191/23.02.2021 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Pare " Manualul Programului Orizont 2020 - cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii AEbrppene,

  • - Ghidul Orizont 2020 - Programul de lucru: Acțiune climatică, mediu, eficiența resurselor și materii prime, Apel: Construirea unui viitor cu emisii reduse de carbon, rezistent la schimbările climatice: acțiuni climatice în sprijinul Acordului de la Paris (H2020-LC-CLA-2018-2019-2020).

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) și art. 166 alin. (2), Ut. s). și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă, de principiu, participarea Sectorului 2 al Municipiului București în consorțiul de beneficiari și implementarea proiectului „DivAirCity - Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic”, finanțat prin Programul Orizont 2020, conform modelului - cadru al Acordului de grant propus de Comisia Europeană.

Art. 2 Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la participarea Sectorului 2 al Municipiului București în consorțiul de beneficiari în cadrul proiectului „DivAirCity - Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic” finanțat prin Programul Orizont 2020.

Art. 3 (1) Se aprobă asigurarea de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București a resurselor financiare necesare pentru implementarea proiectului „DivAirCity - Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic”, finanțat prin Programul Orizont 2020, în suma de 246.250 euro /l.200.740 lei (la cursul InforEuro din luna Februarie 2021), sumă ce reprezintă partea de buget din cadrul proiectului ce revine Sectorului 2 al Municipiului București, în condițiile decontării/rambursării ulterioare a cheltuielilor din programul european Orizont 2020 în procent de 100%.

(2) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării Proiectului, se vor asigura din bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București.

Art. 4 Se împuternicește Primarul Sectorului 2 al Municipiului București să deruleze prin aparatul de specialitate toate operațiunile necesare în vederea participării Sectoru^u 2 al Municipiului București în consorțiul de beneficiari, să încheie și să ghetou Acordul de grant, precum și toate documentele necesare pentru implementarea și derularea proiectului.

Art. 5 Prevederile Art. 3 și Art. 4 ale prezentei hotărâri vor produce efecte și vor fi duse la îndeplinire, în condițiile art. 166 alin. (3), respectiv după emiterea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 în vederea participării Sectorului 2 al Municipiului București în consorțiul de beneficiari în cadrul proiectului „ DivAirCity - Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic” finanțat prin Programul Orizont 2020.

Art. 6 Se aduce la cunoștința Consiliului General al Municipiului București necesitatea emiterii cu maximă urgență a acordului în privința împuternicirii Sectorului 2 al Municipiului București de a hotărî în vederea participării în consorțiul de beneficiari în cadrul proiectului „DivAirCity - „Puterea diversității și a incluziunii sociale ca mijloc de reducere a poluării aerului și de realizare a legăturii urbane verzi în orașele neutre din punct de vedere climatic”, finanțat prin Programul Orizont 2020, conform art. 166 alin. (2) lit. s) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru încadrarea în termenele prevăzute de procedurile Comisiei Europene.

Art. 7 Primarul Sectorului 2 și structurile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

Hotărâre nr. 104

București, 25.02.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.