Hotărârea nr. 103/2021

Hotărârea nr. 103 - pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector2 nr. 232/27.08.2020  privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,începând cu anul 2021, ca urmare a  constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 şi H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr. 10 A (corp clădire latură dreapta spate), Sector 2, Bucureşti

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax7+(402i7209.6zS'

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector2 nr. 232/27.08.2020 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisficătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr.185/2018, pentru clădirea situată la adresa din

Str. Matei Voievod nr. 10 A (corp clădire latură dreapta spate), Sector 2, București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședința ordinară, astăzi, 25.02.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de Primând Sectorului 2 al Municipiului București pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 232/27.08.2020 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr.10 A (corp clădire latură dreapta spate), Sector 2, București;

Analizând:

  • - Referatul de aprobare întocmit de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 24479/16.02.2021 întocmit de Șeful Serviciului Juridic al Direcției Juridice, Legislație Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 29047/04.02.2021 întocmit de Directorul Executiv al Direcției Venituri Buget Local Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

„are

aR- Avizul Comisiei de Buget-Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și

Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 151/27.04.2017 privind împuternicirea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului București de a aduce la îndeplinire dispozițiile art. 489 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la majorarea impozitului pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 82/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 119/2017 și Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 185/2018.

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 232/27.08.2020 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr.10 A (corp clădire latură dreapta spate), Sector 2, București.

în temeiul art. 139 alin. (3) Ut. c) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 232/27.08.2020 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr.10 A (corp clădire latură dreapta spate), Sector 2, București, după cum urmează:

Art.l Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr. 10B (corp clădire latură dreapta spate), Sector 2, București, începând cu data de 1 ianuarie 2021. ”

Art. II Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 232/27.08.2020 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr.10 A (corp clădire latură dreapta spate), Sector 2, București, rămân aplicabile.

Art. III Autoritatea executivă a Sectorului 2, Direcția Venituri Buget Local Sector 2 și Poliția Locală Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederile prezentei hotărâri.

Art. IV Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

președjptoS                     contrasemnează pentru legalitate

SĂFT^Ilf l|LvWs^LAUDtU                 SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,

ELEN/VNIȚA

Hotărâre nr. 103       .....—'

București, 25.02.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 25.02.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.