Hotărârea nr. 10/2021

Hotărârea nr. 010 - privind modificarea, completarea, respectiv încetarea aplicabilității unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în domeniul asigurării serviciului public de salubrizare

ROMANIA

Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind modificarea, completarea, respectiv încetarea aplicabilității unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în domeniul asigurării serviciului public de salubrizare

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință ordinară, astăzi 28.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea, completarea, respectiv încetarea aplicabilității unor acte administrative adoptate de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în domeniul asigurării serviciului public de salubrizare.

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 1749/06.01.2021 întocmit de Serviciul Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

  • - Raportul de specialitate nr. 1429/ 06.01.2021 întocmit de Serviciul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 2 București;

  • - Raportul de specialitate nr. 178106/06.01.2021 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisia de Servicii Publice și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisia pentru Ecologie, Spații Verzi și Protecția Animalelor, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr.47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în :

  • - Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

\   - Art. III din Legea nr. 99 / 2014 privind modificarea si completarea Legii serviciului

de salubrizare a localităților nr. 101 / 2006;

/    - Legea nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările

ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare a Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 345/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare în Municipiul București;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 289/2020 privind implementarea unor măsuri urgente, cu caracter termporar pentru asigurarea prestării serviciului de salubrizare -gestionare deșeuri menajere de la utilizatorii casnici.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. IV din Legea 99/2014 pentru modificarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Art. 1 al HCLS2 nr. 394/2018 privind implementarea unor măsuri în domeniul asigurării finanțării pentru realizarea activităților de salubrizare pe raza sectorului 2 al Municipiului București și pentru aprobarea Actului adițional nr. 62 /2018 la Contractul nr. 1128//1999, cu modificările și completările ulterioare care va avea următoarea formulare:

"Art. 1 Finanțarea serviciilor de salubrizare prestate in beneficiul întregii comunități locale și individual se asigură din bugetul local, în condițiile legii, prin tarife în cazul prestațiilor de care utilizatorul (persoane fizice/asociații de proprietari) beneficiază individual începând cu data de 01.03.2021, și prin implementarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu dețin contracte de prestări servicii de salubrizare, de la data instituirii acesteia în condițiile prevederilor actului administrativ adoptat de autoritatea deliberativă a Sectorului 2 București. ”

A

AArt. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCLS2 nr. 325/27.09.2018

L^rivmd aprobarea măsurilor de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare a Sectorului 2 prii^implementarea accelerată a prevederilor PNGD 2014-2020, Strategiei de dezvoltare pe

J$nnQn mediu și lung a serviciului de salubrizare în Municipiul București și a

Regulamentului serviciului de salubrizare a Sectorului 2 al Municipiului București, își

încetează aplicabilitatea;

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 3 alin. (1) din HCLS2 nr. 68/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind Serviciul public de salubrizare din Sectorul 2 al Municpiului București, a modalității de gestiune și a documentației -cadru de delegare a serviciului de salubrizare își încetează aplicabilitatea.

Art. 4. Autoritatea executivă a Sectorului 2 și reprezentanții compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și vor întreprinde demersurile necesare în vederea încetării aplicabilității prevederilor actelor administrative ale autorităților administrației publice locale ale Sectorului 2 adoptate sau încheiate, precum și a altor acte juridice contrare prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 10

București, 28.01.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..