Hotărârea nr. 1/2021

Hotărârea nr. 001 - privind încetarea mandatului unui consilier local

ROMANȚA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului unui consilier local

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 12.01.2021;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului unui consilier local\

Analizând:

  • - Cererea de demisie a domnului consilier local Popescu Dan Cristian, înregistrată la Primăria Sectorului 2 sub nr. 175554/23.12.2020 și la Cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 7143/23.12.2020;

  • - Referatul Constatator nr. 176816/28.12.2020 înregistrat la Cabinet Secretar General al Sectorului 2 sub nr. 7173/28.12.2020;

  • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (3), alin. (6) și alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările fi completările ulterioare;

A - încheierea din data de 15.10.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București în Dosarul nr. 20717/300/200 privind validarea mandatelor unui număr de 26 de consilieri locali declarați aleși în urma alegerilor din 27.09.2020, respectiv încheierea din data de 02.11.2020 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 în Dosarul nr. 22023/300/2020 privind validarea mandatului unui consilier local supleant;

  • - Ordinul Prefectului nr. 623/29.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului Local al Sectorului 2, Municipiul București.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatului domnului consilier local POPESCU DĂN CRISTIAN, începând cu data de 23.12.2020, și se declară vacant locul de consilier local deținut de acesta.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică de îndată Judecătoriei Sectorului 2 București, competentă să valideze mandatul supleantului, în condițiile art. 122 din OUG nr.57/ 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, prin grija Secretarului General al Sectorului 2 și se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDIt^QÎ^j^^K                          CONTRASEMNEAZ/i PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a” DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, SECRETAR GENERAL AU«SECTORULUI 2,

Hotărârea nr. 1

București, 12.01.2021

Prezenta Hotărâre conține un număr de 2 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului

București în ședința extraordinară din data de 12.01.2021 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare