Proces verbal din 31.03.2020

004 Proces verbal ședință ordinară 31.03.2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 31.03.2020

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 la sediul din Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • - Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Domnul Popescu Dan Cristian - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Doamna Duinea Corina losefina- Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală - cu atribuții delegate de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București, conform notei nr. 42989/27.03.2020 și Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020;

  • - Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Duinea Corina - cu atribuții delegate de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București, face prezența consilierilor locali. Au fost prezenți 23 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Proiectul ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.546/25.03.2020 și Suplimentarea proiectului ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 554/30.03.2020, Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 546/25.03.2020 și Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 554/30.03.2020, amendamentele executivului nr. 1252/27.03.2020 și nr. 1288/30.03.2020, precum și amendamentul domnului Dan Cristian Popescu nr. 1310/31.03.2020, au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13 și pe site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ - proiect

1

Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.02.2020;

2

Proiectde hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

3

Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4

Proiect de hotărâre pentru modificarea poziției 85 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

5

Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Butonul roșu - Salvează vieți”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

6

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 82/26.04.2018 privind transmiterea imobilului corp C5 situat în str. Olari nr.15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

7

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de reintroducerea în domeniul public al statului și administrarea M.A.I a spațiului în care au funcționat B.E.P.l, în incinta Secției 6 de Poliție din Str. Paul Greceanu nr. 36 și B.E.P. 4, în incinta Secției 9 Poliție din Șos. Pantelimon nr. 290;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

8

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști, pe anul 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoana adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asiatență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pe anul 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

10

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Aistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pe anul 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

11

Proiect de hotărâre privind unele măsuri în cadrul Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2 pe perioada stării de urgență;

Inițiator:POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

12

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2, pentru anul 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

13

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui pachet cu produse alimentare de baza in cuantum de 350 lei/luna în vederea acordării pentru un număr de aproximativ 1500 de persoane vârstnice aflate în evidența DGASPC Sector 2 pe toata durata instituirii stăriii de urgență la nivel național; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

14

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

15

Proiect de hotărarepentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 353/2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

16

Proiect de hotarareprivind acordarea unor facilități pentru încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator:POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

17

Proiect de hotarareprivind împuternicirea Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și a Instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 pentru a realiza achizițiile în mod direct pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

18

Proiect de hotarareprivind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 ca în numele Municipiului București să suspende plata taxelor ce se fac venit la bugetul local, respectiv taxa domeniului public și taxă clădire și teren în folosință, ce se încasează de la persoanele fizice și de la persoanele juridice care și-au încetat activitatea economică, pe toată perioada decretării stării de urgență; Inițiator:POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

19

Proiect de hotărarepentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului școlar 2019 - 2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Bună ziua, dragi colegi, deschidem ședința, trebuie să fim organizați în așa fel încât să stăm cât mai puțin în această ședință. Ca mod de lucru voi da citire proiectelor și se va vota prin ridicare de mână. Aș vrea să menționez că din cauza faptului că nu avem sistemul electronic care să înregistreze votul, va trebui să ne uităm pe camerele de înregistrare pentru voturile cu DA și cele cu NU, pentru a fi excluse celelalte; în consecință vom face o procedură pentru a menționa voturile ÎMPOTRIVĂ și ABȚINERILE și vor rămâne cele PENTRU. Acum o rog pe doamna Duinea să anunțe prezența.

Doamna Duinea Corina losefina, Director Executiv D.A.P.L.: Bună ziua, voi menționa persoanele care și-au motivat absența, respectând prevederiler Ordonanțelor militare, este vorba de: domnul consilier local Boblea Ion, domnul consilier local Adrian Alexandru, doamna consilier local Miclea Niculina și domnul consilier local Țîbuleac Bogdan, practic sunt prezenți 23 de consilieri - ne vom raporta la acest număr , suntem statutari. îi dau cuvântul domnului Președinte de ședință, cu mențiunea că, dacă există o stare de incompatibilitate sau alte conflicte de interese să le declinați înainte de a începe ședința.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: O să mai am o precizare de făcut înainte de a începe ședința, pentru luarea cuvântului ridicați mâna sus, bănuiesc că o să ne mișcăm puțin mai repede, eu voi nota și vă voi da dreptul la cuvânt! Să sperăm că vom fi operativi!

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 20.02.2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian,Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion,Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Procesul-verbal a fost aprobat cu 23 de voturi.

Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 cu completări, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ-0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Ordinea de zi a ședinței, cu completări a fost aprobată cu 23 de voturi.

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință:Vă rog propuneri!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este dreptul USR-ului conform înțelegerii de la începutul, dacă dânșii vor să renunțe la funcție, treaba lor, ne-am înțeles într-un mod echitabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Eu nu am nimic împotrivă, dacă dânșii doresc....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Propunerea este domnul Pușcașu Marian!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnul Pușcașu a fost propus!

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 23 de voturi.

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Aici aș vrea punctul de vedere al comisiilor de specialitate!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: La toate cele trei comisii avizul este favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București în situații excepționale constatate de autoritățile abilitate, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0;

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 23 de voturi.

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției 85 din Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 152 din 04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Comisia de învățământ?

9

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea poziției 85 din Anexa nr.l la H.C.L. Sector 2 nr.152 din 04.12.2003 privind transmiterea în administrarea Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, unitățile de învățământ special și unitățile sanitare publice de interes local de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București,și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 23 de voturi.

Este prezentat punctul nr.5, proiectul de hotărâreprivind implementarea proiectului „Butonul roșu - Salvează vieți”;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință:Avizul comisiei de protecție socială?

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Aviz pozitiv!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr.5, proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „Butonul roșu - Salvează vieți” și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 23 de voturi.

Este prezentat punctual nr. 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 82/26.04.2018privind transmiterea imobilului corp C5 situat în str. Olari nr.15, fost 1 l-l Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Aviz pozitiv!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Comisia de urbanism, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 82/26.04.2018privind transmiterea imobilului corp C5 situat în str. Olari nr.15, fost 11-13, Sector 2, din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Luci an,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 23 de voturi.

Este prezentat punctul nr.7, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de reintroducerea în domeniul public al statului și administrarea M.A.I a spațiului în care au funcționat B.E.P. I, în incinta Secției 6 de Poliție din Str. Paul Greceanu nr. 36 și B.E.P. 4, în incinta Secției 9 Poliție din Șos. Pantelimon nr. 290;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr.7, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului București de reintroducerea în domeniul public al statului și administrarea M.A.I a spațiului în care au funcționat B.E.P. I, în incinta Secției 6 de Poliție din Str. Paul Greceanu nr. 36 și B.E.P. 4, în incinta Secției 9 Poliție din Șos. Pantelimon nr. 290 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 23 de voturi.

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști, pe anul 2020;

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia de protecție socială aviz pozitiv!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Problema pe care am discutat-o noi în cadrul partidului și care pune niște întrebări, este costul foarte mare. Vă dau un exemplu la „ Cireșarii”, costul pentru un copil este de 12 mii, eu înțeleg că în acest cost se reflectă și salariile dar în mod normal costul mediu la un așezământ particular este de 3000 de lei; de la 3000 de lei la 12000 lei este o diferență foarte mare, știu că „Cireșarii” fac și alte servicii pentru alte cămine, de exemplu fac mâncare pentru căminul din Traian, dar acele costuri ar trebui să se reflecte în costurile pe care le dă căminul Traian, eu nu văd de ce sunt atât de mari costurile, era un exemplu! în general costurile sunt foarte mari pe copil, dar aceasta sare în ochi!

Domnul Florin Vasile Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Este un caz particular acest „Cireșarii”. La acest centru este într-adevăr un cost foarte mare și tocmai de aceea am luat decizia reorganizării adăpostului de noapte din „Reînvierii” cu acest centru, fiindcă erau foarte puțin copii - la numărul de copii și cheltuielile de personal și cheltuielile curente de utilități a rezultat acest cost. Tocmai de aceea am luat hotărârea de a unifica centrele ca să nu mai fie costurile respective. Acesta așa a fost, așa l-am preluat, am făcut reorganizarea anul acesta, lucrurile vor intra în normal, costul mediu pentru un asemenea centru pentru un copil este de 3500-4000 de lei....a fost un caz particular și nu vrem să mai existe asemenea sume mari din cauza numărului mic de copii și a cheltuielilor foarte mari cu utilitățile, de cazarmament, cu îmbrăcăminte și hrană inclusiv costurile pentru asigurarea hranei, dar vă asigur că aceste costuri nu vor mai fi la nivelul acesta, a fost o anomalie pe care și eu am constatat-o !

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sintetizând, costurile administrative sunt foarte mari raportate la numărul de beneficiari pe care îi avem, tocmai de aceea acest Centru va fi reorganizat.

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâr privind stabilirea costului mediu anual/copil protejat în sistem rezidențial, centru de zi, centru de îngrijire și găzduire, centru de primire, complex de servicii de asistență și sprijin pentru prevenirea situațiilor ce pun în pericol securitatea și dezvoltarea copilului și la asistenți maternali profesioniști, pe anul 2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU-0, ABȚ-3, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Sunt obligat să menționez că, doamna Bugner, doamna Riesch și domnul Chiricuță, s-au abținut! Proiectul a trecut cu 20 de voturi pentru!

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoana adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asiatență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pe anul 2020;

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoana adultă ce beneficiază de servicii sociale în cadrul centrelor rezidențiale și nerezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcției Generale de Asiatență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pe anul 2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ -0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 23 de voturi.

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Aistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pe anul 2020;

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia de protecție socială aviz pozitiv!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Aistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pe anul 2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Sunt obligat să menționez că, doamna Bugner, doamna Riesch și domnul Chiricuță, s-au abținut! Proiectul a trecut cu 20 de voturi pentru!

Este prezentat punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind unele măsuri în cadrul Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2 pe perioada stării de urgență;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Fac precizarea că aici avem un amendament, a fost pus și pe site.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Este prezentat Amendamentul nr. 1310/31.03.2020 formulat de inițiatorul priectului domnul Popescu Dan Cristian, la punctul 11, proiect de hotărâre privind unele măsuri în cadrul Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2 pe perioada stării de urgență;

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Aș vrea să ridic și eu 2 probleme, am avut și o discuție cu domnul director Popescu de la Administrația Piețelor și l-am întrebat cum vrea el să ne garanteze acest proiect! Am înțeles că, Piața Obor este cea mai mare piață care este dată cu chirie, să spunem așa, în locație sau în concesiune; noi (n.r. C.L.S.2 ) primim înjur de 52.000 de euro pe lună, dar fără ca în contract să se specifice cota parte din profit! Este singura piață la care nu se specifică cota parte din profit. Amendamentul pe care l-ați propus spune că noi îi scutim de acea chirie, dar nu de cota de profit, ei să dea cota de profit, au 10 % din profit, să dea către Administrația Piețelor. Nu știu cum o să facem la Piața Obor, domnul director mi-a spus ceva de genul, că dacă suprafața este de 1/3 sau de 1/ nu știu cât din contractul lunar, cota respectivă. ...nu știu cine va decide și cum va rezolva el această problemă. A doua chestiune, în Piața Latină, piață la care nu a știut să-mi spună cât este chiria acolo, dar o să vă spun cât se dă la Piața Gemeni, care este o sumă derizorie și mi-a spus că acolo are cotă tot așa din profit. La Piața Latină există în contract, care în afară de chiria lunară, în contract este nu știu cât la sută din profit, am înțeles că este înjur de 15% din profit, l-am întrebat și acolo care este profitul încasat până acum de la Piața Latină....este 0 lei. Am luat Piața Gemeni al cărui contract expiră pe 24 aprilie și știu foarte bine contractul, dacă vreți vi-1 și dau. Domnia sa are contract din 1997, făcut de către Consiliul General al Municipiului București, a venit și s-a transformat printr-o hotărâre de Consiliu General către Administrația Piețelor din fiecare sector, fiecare piață cui i-a aparținut. La domnia sa în contract scrie așa 2100 de dolari și 10% din profit....l-am întrebat pe domnul director : de 21-23 de ani cât profit a luat? Răspuns: 0 lei. Păi fraților eu înțeleg să scutim pe cineva, dar nu pe cineva care ne păcălește de 25 de ani că nu are profit și are profit de fapt, domnul acesta de la Piața Gemeni - vă rog să mergeți în piață, nici un fel de investiții, mergeți să discutați cu comercianții din piață, din piața respectivă - el ia pe două tarabe chiria pe o lună pe care ne-o dă nouă, profitul.....la revedere, vreau să știu și eu ce aveți de gând cu Piața

Gemeni? L-am întrebat pe domnul Director așa, faceți proiect de hotărâre să ne rămână Piața Gemeni la Administrația Piețelor Sector 2, că așa am investit și noi în ea și s-ar putea ca banii respectivi să ne revină nouă nu domnului Socareci, la triplu, în buzunar. Domnul Director mi-a spus că nu poate el să hotărască, ci Consiliul General. Am explicat, domnule Director, piețele au fost date în Administrația Sectorului 2?... păi nu, că atunci era un contract de concesiune! Dar aveați activ și pasiv ?...dar dacă este așa, faceți o hotărâre să ne adresăm Consiliului General, că pe 24 aprilie expiră contractul respectiv și să hotărâm ce facem cu piața! Iar la acest proiect eu o să mă abțin!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Știți foarte bine că sunt redevențe foarte mici, s-au dat oameni afară, nu s-a investit deloc și de abia s-au încasat niște bani, atât cât s-au încasat, aș vrea să știu ce e cu piața din Pipera, acolo se încasează foarte bine!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu sunt momente în care să faci politică, acum 3 ani de zile am propus reducerea numărului de angajați de la Administrația Piețelor la 20 și ceva de angajați , PSD și USR s-au opus, dacă mai țineți minte, exact când ați ridicat problema că, piețele cheltuiesc bani, v-ați opus atunci și de aceea nu am putut reduce numărul de angajați.

Acest proiect este pentru ai sprijini pe cei care își închid activitatea, fiind obligați de Ordonanța militară și de condițiile extraordinare care sunt în această țară, vorbim de magazine care nu vând mâncare și nu este corect, dacă statul îi obligă să închidă noi să le luăm chirie în continuare, este pur și simplu incorect pentru acești oameni!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Ministrul dumneavoastră a spus că piețele agroalimentare rămân deschise.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Magazinele care nu vând alimente, nu ați fost atentă! Nu este momentul, chiar vă faceți de......

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu încercați să profitați de acest moment pe perioada stării de urgență și a ordonanțelor militare, ministrul dumneavoastră al agriculturii, a zis foarte clar, piețele agroalimentare rămân deschise.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu am insistat, că Piața Obor și piețele alimentare trebuie să rămână deschise, sigur cu respectarea normelor de prevenție, de aceea Piața Obor a fost printre primele piețe în care am adus măști, mânuși și de 2 săptămâni în Piața Obor nu mai intră mai mult de 50 de persoane odată, am impus aceste măsuri tocmai pentru a ține piețele deschise. Solidaritatea în această perioadă este foarte importantă pentru că pot fi restricții și este foarte important pentru producători să poată să își vândă marfa, eu nu v-am spus ceva contra acestui lucru, dar au fost anumite piețe care au fost obligate să închidă total sau parțial, pe acei oameni trebuie să îi ajutăm, pentru că nu este corect ca statul să te țină închis și tot statul, adică Primăria să îți ia chirie, este un lucru incorect, eu sper că toți proprietarii de imobile, atunci când au un restaurant sau o firmă care a fost obligată să închidă, trebuie să îi înțelegi pe acei oameni și să nu le iei chirie când au fost obligați să închidă, vorbim de niște lucruri logice și de bun simț, trebuie să îi ajutăm pe acești oameni. Apropo de Piața Gemeni, acolo este un contract încheiat prin anul 1995 sau 1997, piața este a Capitalei, noi facem demersuri ca să o luăm la noi, cred că se va rezolva pentru că Primăria Capitalei nu mai are direcții de piețe și nu ar mai avea unde să o țină, ei ne-au cedat acel contract numai să încasăm banii, noi nu suntem parte în acel contract, am încasat niște bani, cât era atunci 2100 de dolari. Eu personal am luat contractele tuturor piețelor și am încercat să le renegociez și am adus aproape 3 milioane de euro pentru primărie. La Piața Latină este un litigiu între acționari, nu am putut negocia nimic, 5-6 niveluri nu sunt folosite, se ceartă între ei, sunt într-o pierdere contabilă și într-un proces, nici măcar nu și-au plătit chiria câteva luni, chiria de bază, nu pe profit și acum au ajuns cât de cât la zi, sunt situații conștiente, foarte prost negociate, într-adevăr. Dar să știți că am luat deja 2 piețe înapoi de la un investitor strategic care nu a plătit chirie niciodată, domnul Romanescu de la nu știu ce partid, am recuperat anumite lucruri dar contractele vechi sunt foarte, foarte proaste, asta nu înseamnă că în astfel de situații pe cei care îi obligi să-și închidă activitatea, nu poți să îi ajuți, scutindu-i de chirie, este un lucru diferit.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Vreau să vă spun că, acele grădinițe particulare care și-au închis activitatea, conform ordonanței, dacă sunt într-un imobil particular plătesc în continuare chirie la proprietar, ei sunt obligați să plătească chirie proprietarului!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu sunt obligați, această ordonanță militară este o forță majoră!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Vă spun din situație cunoscută clar și nu o singură grădiniță, ci mai multe. Cei de la Domino care au spații mici, librăria spre exemplu și care au închis, au plătit chiria pe luna martie, au fost obligați să închidă, dar au plătit!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Va fi condiție ca acest beneficiu să ajungă la utilizatorul final.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Aș vrea să văd și eu chestia aceasta!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa este gândită pentru acești oameni!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Eu nu m-am referit domnule Viceprimar la Domino sau la piețele care vând produse nealimentare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectul se referă la cele care sunt închise, nu cele care funcționează.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Și noi vorbeam de piețele agroalimentare, acum, de Piața Obor, de Piața Gemeni

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ele sunt deschise, dar este posibil să se dea o ordonanță să ne oblige să le închidem și pe acelea, atunci în mod logic și corect trebuie să le sistez chiria pentru o anumită perioadă de 10 zile, 5 zile, noi ne-am pregătit pentru ce este mai rău!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dacă de exemplu, nu apare nici în ordonanța militară - nici la noi în proiect, probabil că unii nu apar, dumneavoastră vreți să îi scutiți și pe aceștia?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Daca va fi nevoie să îi închidem.......

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Am avut o discuție cu domnul Director de la Administrația Piețelor și a spus foarte clar cum vede dumnealui situația la Piața Obor... cum vede la Piața Gemeni și la Piața Latină.., deci la asta se referă proiectul nostru!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Fac apel la dumneavoastră să scurtăm timpii și să nu ne învârtim în cerc!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Toată lumea a înțeles din sală, dumneavoastră nu! Dacă va fi nevoie sau va fi o situație care nu s-a mai întâlnit, nu știm ce va fi, poate că mâine sau poimâine este posibil să închidem tot, nu ai cum să le ceri oamenilor bani dacă este închis, îi obligi să închidă și după aceea să le ceri bani, este ilogic și incorect!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Eu sunt proprietar de magazine și am un cabinet de stomatologie și o agenție de turism, din cauza faptului că au fost oprite prin lege, eu nu mai pot să le iau chirie acestor oameni, că nu au de unde să-mi plătească, este normal!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru final, activitatea de comercializare produse agroalimentare continuă, nu este vorba despre această activitate chiar dacă, eu știu, la Delfinului am închis, sunt contracte făcute pentru restaurante, care sunt închise, e normal, dar activitatea de comercializare produse agroalimentare, continuă, piețele rămân deschise. în situația în care se va da o ordonanță, eu știu, s-ar putea, posibil, se apropie Paștele acum, să fie lăsate numai anumite spații comerciale, dar asta nu avem noi de unde să știm, urmează să vedem, piețele vor rămâne deschise!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Aș dori să fac un apel la colegii mei din Consiliul Local, ca să scurtăm această ședință pentru că am auzit astăzi chiar niște declarații politice, m-am abținut și mă voi abține și am marea rugăminte să conștientizați că stați pe sănătatea noastră....

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Haideți să fim serioși, nu au fost declarații politice, puteau să fie declarații politice și ați văzut că personal, m-am abținut!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Voi supune la vot în primul rând amendamentul pe care l-ați avut la mapă și l-ați parcurs.

Se supune la vot Amendamentul nr,1310/3L03.2020 formulat de inițiatorul priectului domnul Popescu Dan Cristian, la punctul 11, proiectul de hotărâre privind unele măsuri în cadrul Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2 pe perioada stării de urgență și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU -1, ABȚ- 3, NU VOTEAZA- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian,Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: - Popescu Lenuța,

ABȚINERE: - Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion,Riesch Antheia Aleksandra.

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Amendamentul a trecut cu 19 voturi pentru, 1 împotrivă și 3 abțineri!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Supun la vot proiectul numărul 11 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind unele măsuri în cadrul Administrației Piețelor Sector 2, serviciu public din subordinea Consiliului Local Sector 2 pe perioada stării de urgență cu amendament și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian, Chiricuță Ion.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Popescu Lenuța, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri!

Este prezentat punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2, pentru anul 2020;

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia de protecție socială aviz pozitiv!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Sector 2, pentru anul 2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 20 de voturi pentru și 3 abțineri!

Este prezentat punctul nr.13, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui pachet cu produse alimentare de baza in cuantum de 350 lei/luna în vederea acordării pentru un număr de aproximativ 1500 de persoane vârstnice aflate în evidența DGASPC Sector 2 pe toata durata instituirii stăriii de urgență la nivel național;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Aici avem un amendament depus, dacă vreți pot să îi dau citire!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia de protecție socială aviz pozitiv!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Voi supune la vot în primul rând amendamentul.

Este prezentat Amendamentul executivului nr. 1288/30.03.2020, la punctul 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui pachet cu produse alimentare de baza in cuantum de 350 lei/luna în vederea acordării pentru un număr de aproximativ 1500 de persoane vârstnice aflate în evidența DGASPC Sector 2 pe toata durata instituirii stăriii de urgență la nivel național;

Se supune la vot Amendamentul executivului nr. 1288/30.03.2020, la punctul 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui pachet cu produse alimentare de baza in cuantum de 350 lei/luna în vederea acordării pentru un număr de aproximativ 1500 de persoane vârstnice aflate în evidența DGASPC Sector 2 pe toata durata instituirii stării de urgență la nivel național și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, APȚ 0, NU VOTEAZA- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Amendamentul a trecut cu 23 voturi pentru!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Supun la vot proiectul numărul 13 de pe ordinea de zi

Se supune la vot punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui pachet cu produse alimentare de baza in cuantum de 350 lei/luna în vederea acordării pentru un număr de aproximativ 1500 de persoane vârstnice aflate în evidența DGASPC Sector 2 pe toata durata instituirii stării de urgență la nivel național cu amendamentul și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -23, NU-0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 23 de voturi pentru!

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Aici avem un amendament depus, bănuiesc că l-ați parcurs!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Este prezentat Amendamentul executivului nr. 1252/27.03.2020, la punctul 14, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

Se supune la vot Amendamentul executivului nr. 1252/27.03.2020, la punctul 14, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Amendamentul a trecut cu 23 voturi pentru!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Supun la vot proiectul numărul 14 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020 cu amendamentul și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul numărul 14 de pe ordinea de zi a trecut cu 23 de voturi pentru!

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.CL. Sector 2 nr. 201/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector

2 nr. 353/2019 cu îndreptarea erorii materiale conform adresei înregistratăla Cabinet Secretar sub nr 1309/31.03.2020

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia de protecție socială aviz pozitiv!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avem de îndreptat o eroare materială, la competențele direcției Achiziții, se va elimina -a rămas înainte de modificare Serviciul Administrativ - acolo unde scrie la competențele Direcției Achiziții cu 90 de zile înainte de expirarea fiecărui contract cadru, anunță serviciul de specialitate în vederea demarării procedurilor ce se impun pentru încheierea unui nou acord contract cadru. Este doar o eliminare și vă rog să o consemnați.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Supun la vot proiectul numărul 15 de pe ordinea de zi, cu îndreptarea materială,

Se supune la vot punctul nr. 15, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 201/2019privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L.Sector 2 nr. 353/2019 cu îndreptarea erorii materiale conform adresei înregistrată la Cabinet Secretar sub nr 1309/31.03.2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul a trecut cu 23 de voturi pentru!

Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități pentru încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia de ecologie, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind acordarea unor facilități pentru încasarea și administrarea taxei de habitat cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici (persoane juridice) pe raza Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: - Popescu Lenuța

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul numărul 16 de pe ordinea de zi a trecut cu 22 de voturi și o abținere!

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și a Instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 pentru a realiza achizițiile în mod direct pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 2 al Municipiului București și a Instituțiilor aflate sub autoritatea

Consiliului Local al Sectorului 2 pentru a realiza achizițiile în mod direct pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul Românieiși aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - O, ABȚ— O, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul numărul 17 de pe ordinea de zi a trecut cu 23 de voturi pentru!

Este prezentat punctul nr, 18, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 ca în numele Municipiului București să suspende plata taxelor ce se fac venit la bugetul local, respectiv taxa domeniului public și taxă clădire și teren în folosință, ce se încasează de la persoanele fizice și de la persoanele juridice care și-au încetat activitatea economică, pe toată perioada decretării stării de urgență;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Sunt foarte mulți clienți economici care nu au fost închiși de către guvern, dar care din cuza situației economice, au fost forțați să își închidă și ei activitatea, aș vrea să vă întreb dacă i-ați luat și pe ei în calcul prin această hotărâre de consiliu?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Lam luat și pe iei, discutăm de toți cei care și-au încetat activitatea - nu am spus. „ obligați fiind de ordonanța militară,, ...și-au încetat activitatea din cauza situației de urgență. După ce luăm acel acord de la capitală și sperăm să îl luăm, vom veni cu un proiect care să detalieze, cine, ce nu mai plătește Florăriile s-au închis toate, am ajuns la un acord cu ei să închidă pentru a reduce numărul de interacțiuni. Restaurante au fost obligate, trebuie să fim solidari și să îi ajutăm pe toți cei care, evident că nu mai pot funcționa și au deja destul de multe probleme financiare!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Și o rugăminte, vedeți în adresa pe care o aveți de la cei de la HORA, vedeți că acolo ei când au cerut, au cerut amânarea taxelor până la sfârșitul anului 2019 și prelungire până în 2012, să o corectați!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am avut anul acesta un dialog constant cu Asociații ... și ale Patronatului, unele solicitări le-am trimis direct guvernului pentru că nu țin direct de noi, este o reducere de 10% pentru cei care își plătesc taxele la timp, deci sunt mai multe, unele țin de noi, aceste taxe nici măcar nu țin doar de noi, trebuie să avem și acordul capitalei, taxa de habitat a ținut de noi, la piețe unde suntem noi proprietari a ținut de noi, deci anumite lucruri țin de noi, altele țin de guvern, îi avem în vedere pe toți, am spus, așa cum ajutăm bătrânii care trebuie să stea acasă, trebuie să ajutăm și firmele care nu pot funcționa.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Voiam să rog să se oprească trimiterea plicurilor ălora- decizii de impunere - exact cu această problemă, mi-a sărit inima, a sunat o persoană, o victimă, o angajată a Primăriei, probabil....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: De ce este o victimă?

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Fiindcă merge din apartament în apartament pentru a da plicurile acestea!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Haideți să lămurim această problemă, o să vă răspund fiindcă m-ați întrebat, este o întrebare bună, haideți să ne înțelegem, de 2 ani de zile sau de 3 ani, Sectorul 2 are un sistem electronic pus la punct, unde poți să rezolvi toate problemele, legate de taxe, inclusiv să optezi pentru a primi orice comunicare on-line, prin e-mail, este alegerea personală..în lipsa alegerii personale suntem obligați de lege să transmitem în scris, taxele datorate. în acest an, ca de fiecare dată, scrisorile pleacă la începutul lunii februarie, deci înainte de a fi această criză în România, am văzut că mulți fac un caz din acest lucru, într-adevăr, puteau să opteze pentru e-mail și fac acest apel să vorbiți cu cunoscuții și cu prietenii și cu cine mai discutați, să opteze pentru e-mail, pentru că este și mai ieftin, în general chiar dacă nu era criza trebuia să trimitem scrisori până pe 31 martie, orice persoană cere să nu mai plătească taxele, și nu puteam să nu trimitem, chiar dacă le trimiteam în martie, nu în luna februarie. Acum că îți vine scrisoarea acasă dacă îți este frică de ea și nu te poți spăla pe mâini după ce pui mâna pe ea, poți să o iei într-o hârtie, într-o mânușă, nu este chiar un capăt de țară, am văzut aceste plângeri online și mi se pare o exagerare, dar puteți să spuneți, nu vreau să o ridic și să o lăsați la căsuța poștală și mă duc îmbrăcat în cosmonaut și o iau...să nu exagerăm este o situație în care nu este momentul să exagerăm, să ne atacăm , să inventăm, dar nu este o situație în care să găsim orice chichiță care să ne victimizăm și să aruncăm cu noroi unii în alții, vă rog mult de tot să ne abținem.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Haideți să nu faceți o dramoletă dintr-o întrebare simplă, problema mea era pentru acea persoană, care era obligată să meargă din bloc în bloc și din apartament în apartament, a venit și la mine ... eu am dat e-mailul și totuși mi-a venit plicul acasă și anul trecut am dat e-mailul și totuși mi-a venit plicul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Duțu, de ce doamna Bugner a bifat e-mailul dar a primit plicul?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am o întrebare pentru domnul Duțu, foarte mulți nu își citesc e-mailul, sunt sute de e-mailuri, recunosc și eu chestia aceasta.......

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv D.V.B.L. Sector 2: Haideți să deschidem pagina de internet a Direcției și să vedem exact serviciile puse la dispoziție, servicii aprobate și finanțate de către Consiliul Local, avem ceea ce nu are nimeni din țară, acum cu ocazia situației acesteia nenorocite, am reușit să dezvoltăm cu resurse proprii și faptul că poți să îți ei user-ul și parola on-line și în momentul în care le obții ai independență sută la sută față de interacțiunea cu ghișeul...adică poți să depui declarațiile fiscale, poți să faci plata cu cârdul, poți să optezi să primești deciziile pe această platformă, prin e-mail și prin sms poți fi înștiințat să te loghezi pentru a vedea documentul respectiv, acum evident că se pot face lucruri și mai bune dar hai să nu uităm, că acum 20 de ani......deocamdată suntem la 40.000 de utilizatori din cei 300.000 de

cetățeni, haideți să înmulțim cât costă un plic cu confirmare de primire și haideți să ne aplecăm spre a promova această metodă de a transmite la început de an în ianuarie on-line toate aceste decizii, nimeni nu vrea să trimită 300.000 de plicuri, este greu de gestionat din punct de vedere logistic, de aceea a început în februarie, pentru că efectiv se ciocănește la fiecare ușă, nu le poți lăsa la cutie, sunt date cu caracter personal care cuprind sume datorate, cnp-uri, etc.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Suntem primii din țară care avem totul on-line!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică aviz favorabil!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 ca în numele Municipiului București să suspende plata taxelor ce se fac venit la bugetul local, respectiv taxa domeniului public și taxă clădire și teren în folosință, ce se încasează de la persoanele fizice și de la persoanele juridice care și-au încetat activitatea economică, pe toată perioada decretării stării de urgență și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Proiectul numărul 18 de pe ordinea de zi, care a trecut cu 23 de voturi pentru!

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului școlar 2019 - 2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comisia de Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de buget, favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 19, proiectul de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente Semestrului II al anului școlar 2019 - 2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureștiși aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian,Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: proiectul numărul 19 de pe ordinea de zi, care a trecut cu 23 de voturi pentru!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Ordinea de zi fiind încheiată, declar ședința închisă, vă mulțumesc pentru prezență!.....O secundă,

domnul Chiricuță se înscrisese pentru interpelări

Domnul consilier local Chiricuță Ion: în plină pandemie ADP Sector 2 a făcut achiziții de locuri de joacă în valoare de 3 milioane de lei de la o singură firmă, sumă împărțită în tranșe astfel încât să fie evitată licitația, totodată ADP Sector 2 continuă lucrările inutile de înlocuire a pavajului existent, cu pavele pe care le are pe stoc, nu se știe din ce cauză și folosește firme care aduc muncitori din provincie crescând riscul contaminării cu virusul corona. Solicit conducerii Primăriei Sectorului 2 să înceteze urgent aceste practici care atentează la sănătatea cetățenilor și să îl demită imediat pe directorul general al ADP Sector 2, care a fost condamnat definitiv la închisoare cu suspendare pentru luare de mită și deci nu are probitatea morală pentru a continua la ADP Sector 2!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să vă rog să faceți un proiect data viitoare să ne spuneți ce investiții să oprim în sector, să vă asumați, să nu mai cumpărăm locuri de joacă, să nu mai facem străzi......, am dori să vă asumați ce doriți să mai facem, nu doar să vă băgați bățul prin

gard.....

Nemaifîind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Zaharia Răzvan Cristiandeclară ședința închisă, la orele 17:20 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 26 - DA, 0- NU, 1- ABȚ., în ședința ORDINARĂ a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 29.04.2020.

SNA/lex


SAPL- PVSCLS2