Proces verbal din 30.07.2020

009 Proces verbal ședință ordinară 30.07.2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 30.07.2020

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • - Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Domnul Popescu Dan Cristian - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Doamna Duinea Corina losefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică locală - cu atribuții delegate de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București, conform Notei nr. 89176/16.07.2020 și cererii nr. 88337/15.07.2020;

  • - Domnul consilier local Chiricuță Ion - președinte de ședință

  • - Doamna Bratu Alina Alice - Arhitectul-Șef al Sectorului 2 al Municipiului București

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Duinea Corina losefina, Director Executiv DAPL, face prezența consilierilor locali. Au fost prezenți 24 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Lipsesc motivat, potrivit cererilor înregistrate la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 sub nr. 5296/30.07.2020 și nr. 5297/30.07.2020, domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin și domnul consilier local Pușcașu Marian. Doamna consilier local lordache Isabela Florina a absentat nemotivat. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora, modalitatea și locul desfășurării acesteia. Proiectul ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1218/24.07.2020 și suplimentarea proiectului ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1226/29.07.2020, precum și Amendamentul executivului nr. 5294/30.07.2020, au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13 și pe site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

1

Aprobarea Procesului - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 09.07.2020;

2

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 139/2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

3

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 95/2020 privind aprobarea vânzării locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în imobilul din Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B (fost Șos. Ștefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București și pentru aprobarea modelelor contractelor de vânzare-cumpărare și a modelului de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare a locuințelor ANL din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B (fost Șos. Ștefan cel Mare nr. 21) Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2020 privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

5

Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil și împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educațional „Academia Copiilor Sector 2” pentru anul școlar 2020-2021, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

6

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohii din Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 2 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 120/2007 și H.C.L. Sector 2 nr. 30/2009, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 59/2009, și revizuiți prin H.C.L. Sector 2 nr. 116/2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

8

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

9

Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării proiectului “STELELE FOTBALULUI ROMÂNESC”;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

10

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Atleților nr. 18 Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

11

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Câmpul cu Narcise nr. 17, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

12

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Chișinău nr. 24, bl. M 14, sc. 1, ap. 1, parter, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

13

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Gherghiței nr. 3, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

14

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dr.

Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

15

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dr.

Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

16

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 68, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

17

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ricinului nr. 12, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

18

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 42, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

19

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maica Domnului nr. 49, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

20

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mihai Spătarul nr. 51, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

21

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Colentina nr. 432, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

22

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gheorghe Șerban nr. 67, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

23

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Crapului nr. 35B, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

24

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Pietroasa nr. 18A, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

25

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gheorghe Șerban nr. 97, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

26

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Turnătorilor nr. 12, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

27

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Thomas Masaryk nr. 36, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

28

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maria Rosetti nr. 47-49, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

29

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maria Rosetti nr. 11, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

30

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Callimachi nr. 61, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

31

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Callimachi nr. 26, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

32

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vatra Luminoasă nr. 35, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

33

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Tămâioarei nr. 97, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

34

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Silvia nr. 78, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

35

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Pârgarilor nr. 41, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

36

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 61, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

37

Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L.

Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mătăsari nr. 31, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

38

Proiect de hotărâre privind acceptarea unei moșteniri/legat cu titlu particular de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 - Centrul de primire copii în regim de urgență „Cireșarii";

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

39

Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în vederea implementării proiectului „Revalorizarea Parcului Plumbuita”;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București

40


Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Piotr Ilici Ceaikovski nr. IA, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

în cadrul ședinței Consiliului Local Sector 2 din data de 30.06.2020, consilierii locali și-au exprimat opțiunea de vot, prin vot individual deschis, prin ridicarea mâinii.

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Stimați colegi, propun să începem ședința de astăzi, 30.07.2020, a Consiliului Local Sector 2. Doamna Secretar General, ne puteți spune prezența, vă rog!

Doamna Duinea Corina losefina, Director Executiv DAPL: La ședința de astăzi a Consilului Local Sector 2 sunt prezenți un număr de 24 de consilieri locali, dintr-un număr de 27 de consilieri locali în funcție. Ședința poate continua în condiții de legalitate, cvorumul legal fiind respectat. Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă cer permisiunea să facem interpelările la începutul ședinței. Este o persoană care dorește să ia cuvântul și mai este o interpelare scrisă care ne-a fost transmisă.

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință, ca interpelările să fie la începutul ședinței și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Reprezentant convențional al avocatului: Vă mulțumesc domnule președinte pentru interesul acordat chestiunii pe care dorec să o supun distinsei dumneavoastră atenții, a domnului Primar și a domnilor consilieri. Foarte pe scurt: este vorba despre situația minorilor Nache Patrie Bogdan și Petrescu Vera Nicole, gestionată din punctul meu de vedere și nu numai al meu, din păcate, de o manieră precară de DGASPC Sector 2. în cazul minorei Petrescu Vera Nicole este un raport de evaluare psihologică din care 7

rezultă abuzul psihologic repetitiv din partea unui părinte, comunicat Direcției în aprilie 2019, timp de 3 luni de zile. Nu a fost luată nicio măsură pentru a ajuta această copilă! A fost nevoie să dăm în judecată Direcția și cred că este singurul caz în țară într-o astfel de situație, să câștigăm, desigur, să se efectueze al doilea raport care a constatat în esență înrăutățirea situației, iar de la momentul celui de-al doilea raport, din ianuarie 2020 până în prezent, preț de mai bine de jumătate de an, a trebuit să ducem muncă de convingere cu conducerea și cu personalul executiv, pentru a face ceva! Ceva însemnând nu vorbe, ci fapte! Nu s-a făcut nimic! Sigur, documente sunt multe! Cine dorește le pot transmite pe mail, numai să aveți loc în căsuța de mail! Nu s-a făcut nimic! Pentru că am insistat să se facă ceva, la un moment dat, șeful unui birou din această instituție, și-a permis, spun eu, regretabil, să pună în discuție calitatea de reprezentant convențional al avocatului, în relația cu această instituție, deși și-au cerut scuze la prima audiență pe care domnul Viceprimar a avut bunăvoința să ne-o acorde. Ulterior, am primit un nou răspuns, în care din nou este contestată această calitate de reprezentant convențional al avocatului. Mai mult decât atât, în finalul răspunsului se spune că împrejurarea de a solicita ajutorul dumneavoastră, repezintă o încercare de a influența factorii politici. Prin urmare, poate cu asta trebuia să încep, așteptați-vă ca domnul Director, sau nu știu cine de acolo, să vă facă plângeri pentru că m-ați ascultat în legătură cu această chestiune. Și cea de-a doua, descoperită azi noapte, în dosarul primit de la instanță, este cea a Direcției Juridice. Am transmis pe adresele de e-mail pe care le aveam, chestiunile sesizate. Practic, Direcția Juridică dă îndrumări managerului și celor care merg în teren. Este impardonabil și nu am o masă aici să vă exemplific, dar le aveți pe e-mail, impardonabil șă transmiți informații incomplete și incorecte, celor din teren. Sunt greșite temeiurile de drept, infracțiuni care nu există sau nu au legătură cu cazul. Rugămintea mea, nu știu cine este persoana care se ocupă cu supravegherea activității direcției, dar rni-aș dori să putem discuta într-un cadru extins cu participarea Drecției Juridice, pentru a rezolva astfel de lucruri. Este vorba despre viața unor copii!! Despre suferințele constatate într-un document oficial care emană chiar de la această instituție. Este impardonabil ca în 3 luni și după aceea mai bine de 6 luni să nu se facă nimic concret. Vă mulțumesc pentru atenție și vă cer scuze dacă v-am răpit prea mult din timpul dumneavoastră, dar sper ca, după această întâlnire, să existe o întâlnire într-un cadru care dumneavostră veți considera că este oportun, cu reprezentanții Direcției Juridice, sau alți decidenți, pentru a rezolva odată pentru totdeauna aceaste chestiuni. Vă mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă domnul a făcut o interpretare, e bine să aibă un răspuns în momentul de față. Nu mai stăm să ne scriem e-mail-uri. Am rugămintea să-mi prezentați mie personal documentele și eventual un scurt memoriu. în situația în care voi considera, împreună cu colegii mei din executivul Primăriei, putem să facem o comisie de cercetare administrativă. Dacă nu, vă invit personal, împreună cu reprezentanții de la DGASPC S2 să discutăm așa cum ați propus, să vedem ce soluții se pot găsi!

Reprezentant convențional al avocatului: Vă mulțumesc domnule Primar! Fac precizarea că punctul meu de vedere este confirmat în parte și de Avocatul Poporului.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: De asta v-am spus, să-mi transmiteți documente, să mă uit și eu pe ele.

Reprezentant convențional al avocatului: Cred că este singura Direcție din țară care într-o lună și jumătate primește două atenționări din partea Avocatului Poporului, cu privire la birocrație și cu privire la anumite deficiențe. Sigur, numai cine nu muncește nu greșește, dar a insista într-o astfel de chestiune și vă transmit niște răspunsuri succesive în care instituția respectivă, în antet existând mențiunea „Consiliul Local Sector 2” , trimite trei răspunsuri, fiecare cu alt temei de drept, altă motivare și nicio relație între ele. Pot să caut adresa de e-mail, vă transmit toate documentele și dacă aveți plăcerea să discutăm, vă mulțumesc frumos! 3

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și cu datele dumneavoastră să putem lua legătura. Sau dacă îmi trimiteți pe mail, am și eu mail-ul dumneavoastră. Mulțumesc si eu!

3                       3

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Avem și o interpelare scrisă din partea domnului Dănuț Alexandru Cioabă. El a dorit să participle, dar din cauza situației cu pandemia, nu a fost posibil și atunci a agreat această soluție de a ne transmite spre citire acest material:

,,Informare adresată Consiliului Local Sector 2: Tot ce vreau de la dumneavoastră prin această interpelare este să fiți informați asupra faptului că în acești aproape patru ani de mandat s-au întâmplat lucruri cutremurătoare la instituția coordonată de domnul Dan Cristian Popescu și anume: la Administrația Domeniului Public Sector 2 a fost instalat ca Director General Drugău Alin Vasilică, cu sprijinul nemijlocit al domnului Viceprimar Dan Cristian Popescu! El a început destructurarea acestei instituții scăpând de toată conducerea, apoi a scăpat și de toți șefii de birouri, și acum, se răzbună, cum a                facut-o de altfel tot timpul, și pe salariații din

personalul muncitor sau de specialitate și anume șoferi și inspectori de specialitate și de alți salariați care se interpun acestui individ cu comportament total anormal pentru un manager de instituție publică. In ziua de 25 iulie, în parcul Ion Creangă a avut loc un schimb de replici între acest director și un șofer pe nume Stoica Eftimie și izbucnind de nervi Drugău Alin Vasilică și-a ieșit din fire           atacându-l și lovindu-l pe acest

șofer! Martori la fața locului au fost nenumărați salariați care pot și vor să depună mărturie împotriva acestui tip de director numit de Dan Cristian Popescu. Tot ceea ce vreau să subliniez este că acest individ nu se află la prima întâmplare de acest gen, mai multe persoane din instituție fiind agresate fizic de către el, agresivitățile verbale nu se mai pun la socoteală, pentru că ele intră în limbajul obișnuit al acestui manager care nu știe și nici nu vrea să învețe să aibă un comportament normal. Solicit prin această interpelare demiterea de urgență a acestui individ, care de altfel nici nu avea ce să caute la o instituție de stat în postura de ordonator terțiar de credite! Gândiți doar că această instituție este în subordinea consiliului local și că dumneavoastră aveți cunoștință despre mai multe fapte comise de acest individ, el compromițând imaginea consiliului local precum și a partidelor politice din care dumneavoastră faceți parte! Rog să faceți demersurile pentru o anchetă disciplinară de urgență, să verificați cele semnalate de mine iar în paralel noi vom lua măsura de adresare în instanță pentru desfacerea contractului de muncă și pentru abuz în serviciu, dar țin să subliniez că nu este prima oară când vă aduc la cunoștință comportamentul golănesc al acestui individ și v-am semnalat în repetate rânduri și nereguli legate de cheltuirea banului public și vă rog pe această cale, cu Corpul de control al Primarului și împreună cu auditul din Primărie și cu câțiva consilieri de specialitate să se verifice cele semnalate de mine! In speranța că veți judeca cu celeritate cele relatate de mine, aștept luarea unei decizii cât mai curând posibil, cât mai repede cu putință! PS: ca urmare a postărilor mele pe facebook, postări pe care vi le-am adus și dumnavoastră la cunoștință, am fost acționat în judecată de către conducearea ADP 2 și anume: Drugău Alin Vasilică, Tudor Alexandru, Micu Valeriu, Pătruță Marius, Grigoraș lulia Andreea și Cucu Ion. Cu deosebit respect, Dănuț Alexandru Cioabă, 30.07.2020, București. ”

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pare mai mult un război între cei doi. Din câte știu, actualul Director General de la ADP a fost angajat de domnul Cioabă, au lucrat o bună parte împreună. Pe de altă parte, respectivul domn șofer Stoica Eftimie, era normal să ne transmită și nouă la sediul Primăriei o plângere, sau putea să facă pângere la alte organe sau instituții ale statului. O să-1 rog pe domnul Stoica să depună o sesizare și o să procedăm ca atare. O să facem o comisie de cercetare administrativă să vedem, l-a bătut, nu l-a bătut, s-au înjurat, nu s-au înjurat. Nu am de unde să știu ce s-a întâmplat sau să împart dreptatea ascultând numai o sursă.

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 09.07.2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA-24, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Există 3 puncte suplimentare pe ordinea de zi. Votăm proiectul ordinii de zi cu cele trei proiecte suplimentare.

Se supune la vot proiectul Ordinii de zi a ședinței ordinare C.L. Sector 2 cu completări, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 23, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Doamna Corina losefina Duinea, Director Executiv DAPL: Vă informez, că au fost sesizate niște erori materiale în proiectul ordinii de zi, la punctele 1, 2, și 9, care au fost rectificate prin art. II din Dispoziția nr. 1226/29.07.2020 pentru modificarea și completarea Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 1218/24.07.2020 privind convocarea ședinței Consiliului Local al Sectorului 2. 9               5

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 139/2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizele comisiilor Juridică și Comerț!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică, aviz favorabil.

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Comisia Comerț, aviz favorabil.

Doamna consilier local Riesch Atheia Aleksandra: Au fost unele întrebări venite din partea cetățenilor, și anume, care este modificarea exactă față de precedentul proiect? înainte se faceau pentru vizare controalele înainte...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Controale se pot face ori de câte ori este nevoie, nu neapărat înainte de a se da autorizația, tocmai pentru a nu ține oamenii 7-8 luni, până au timp cei de la Control să ajungă.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: înainte controalele se faceau de poliție și acum sunt mai multe autorități...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, noi la Sectorul 2 nu avem alte autorități, decât Poliția Locală. Alte autorități ale statului pot controla ori de câte ori vor. Noi, prin Poliția Locală Sector 2, putem controla și nu mai legăm eliberarea autorizației de controlul prealabil.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Cu cât se scurtează obținerea autorizației? 9

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se poate scurta și cu un an! Erau unii care, neavând timp cei de la Poliția Locală să facă controlul, primeau autorizația în noiembrie. Stăteau practic tot anul fără autorizație, ei fiind în regulă.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Și acum să înțeleg că se poate obține în câteva luni?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cât de repede emite poliția! Oricum, fără controlul prealabil obligatoriu, se mai scurtează perioada.

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la H.C.L. Sector 2 nr. 139/2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București ” și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ-2, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru,

Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Constantin Angela

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 95/2020 privind aprobarea vânzării locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în imobilul din Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B (fost Șos. Ștefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București și pentru aprobarea modelelor contractelor de vânzare-cumpărare și a modelului de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare a locuințelor ANL din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B (fost Șos. Ștefan cel Mare nr. 21) Sector 2;

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizele comisiilor Buget, Juridică și Transparență!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget - favorabil

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică - favorabil

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență - favorabil

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 95/2020 privind aprobarea vânzării locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în imobilul din Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B fost Șos. Ștefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București și pentru aprobarea modelelor contractelor de vânzare-cumpărare și a modelului de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare a locuințelor ANL din București, Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B fost Șos. Ștefan cel Mare nr. 21) Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2020 privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizele comisiilor Buget, Juridică și Protecție Socială!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget - favorabil

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică - favorabil

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia Protecție Socială - favorabil

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 145/2020 privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 5, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil și împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educațional ,,.Academia Copiilor Sector 2” pentru anul școlar 2020-2021, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizele comisiilor Juridică și învățământ!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică - favorabil

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia învățământ - favorabil

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil și împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educațional ,,.Academia Copiilor Sector 2” pentru anul școlar 2020-2021, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohii din Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizele comisiilor Buget și învățământ!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget - favorabil

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia învățământ - favorabil

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohii din Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 4, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 2 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 120/2007 și H.C.L. Sector 2 nr. 30/2009, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 59/2009, și revizuițiprin H.C.L. Sector 2 nr. 116/2019;

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizul comisiei Buget!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget - favorabil

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 2 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 120/2007 și H.C.L. Sector 2 nr. 30/2009, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 59/2009, și revizuițiprin H.C.L. Sector 2 nr. 116/2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ-1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: La acest proiect de hotărâre avem un Amendament al Executivului, căruia îi dau citire:

,,Amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020 - La venitul cod 11.02,06 "sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”, se suplimentează cu suma de 6.666 mii lei;

La cheltuieli, subcapitolul 54.02.50 ”alte servicii publice generale- cheltuieli alegeri PS2 ”, se suplimentează cu suma de 6.666 mii lei.

Argumentare:

s-au avut în vedere următoarele:

  • -adresa Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice- București nr. 43003/24.07.2020, prin care se comunică sumele aprobate pentru Sectorul 2 din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

  • - HG nr. 578/2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2020.

Acest amendament modifică totalul veniturilor și cheltuielilor bugetului general al Consiliului Local Sector 2 pe anul 2020.

Deoarece adresa mai sus menționată a fost primită la Direcția Economică, după depunerea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2020, iar Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 23.07.2020, propunem aprobarea acestui amendament. ”

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 5294/30.07.2020, la punctul 8, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului bucurești pe anul 2020, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizul

comisiei Buget!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget - favorabil

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării proiectului “ STELELE FOTBALULUI ROMÂNESC”;

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizele comisiilor Juridică și învățământ!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică - favorabil

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia învățământ - nefavorabil

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba ca împreună cu FRF să amplasăm mulajele ghetelor și numele marilor fotbaliști români, aleși de FRF, la intrarea în stadion.

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării proiectului “STELELE FOTBALULUI ROMANESC”, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -10, NU - 0, ABȚ- 14, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: începem PUD-urile și ca la alte ședințe, pentru simplificare vom citi doar adresa. Comisia Urbanism, avizele vă rog!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian : Comisia Urbanism - favorabil la toate PUD-urile!

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Atleților nr. 18 Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Atleților nr. 18 Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Câmpul cu Narcise nr. 17, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Câmpul cu Narcise nr. 17, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Chișinău nr. 24, bl. M 14, sc. 1, ap. 1, parter, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Bd. Chișinău nr. 24, bl. M 14, sc. 1, ap. 1, parter, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Gherghiței nr. 3, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Gherghiței nr. 3, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU-O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, București;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Propun următorul amendament: Titlul proiectului se completează astfel: „proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, București - Clinică de boli infecțioase”.

Se supune la vot Amendamentul 1 formulat verbal de Viceprimarul Sectorului 2, domnul Popescu Dan Cristian, la punctul 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Ne-am consultat cu mai mulți arhitecți care au avut următoarele obiecții: avem o clădire nouă de 3 etaje în locul unei clădiri parter. Lipită de limita de proprietate a spitalului cu Parcul Circului. Nu se respectă regulile generale de urbanism.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Sigur că proiectul este benefic. Nu putem să nu susținem în teorie, construirea unei clinici. Avem însă niște întrebări: în această situație în care numărul cazurilor de COVID crește amenințător, iar spitalul Matei Balș are un număr limitat de paturi la ATI, întrebarea noastră este dacă nu cumva ar fi mai util să se construiască un spital modular, care să poată să preia aceste probleme. Această clinică, care este bună în teorie, cu heliport și ce mai are, va fi construită în cel mai devreme 3 ani dacă nu în 5 ani, când treaba cu COVID ul va fi terminată. Sperăm. Problema urgentă pe care o are spitalul Balș, nu va fi rezolvată prin această construcție dorită. *

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: întrebarea este serioasă sau vă bateți joc de noi? Noi, aici, nu construim spitalul, noi, aici, aprobăm un PUD. Nu este o investiție a noastră doamnă, mergeți la Ministerul Sănătății și faceți acolo miting. Puteți să nu-1 aprobați, aveți dreptul să nu-1 aprobați. Abuzați de timpul nostru să ne spuneți lucruri ridicole.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Domnule președinte, vom aproba acest PUD, dar vreau să subliniez că odată aprobat, în spitalul Matei Balș clădirile sunt foarte înghesuite, nu mai există alt spațiu. Dacă aprobăm acest PUD, în Matei Balș se va face această clădire, dar nu mai este loc de altceva. Dacă nu-1 aprobăm, s-ar putea face un spital modular care este mai urgent.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu am ajuns să ascult un paradox. Nu spunem noi Ministerului Sănătății ce să facă, mi se pare absurdă toată această discuție.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Nu este vorba că spunem Ministerului Sănătății ce să facă, este vorba că urgența acum este ... este nevoie de paturi. Ce este mai important acum, o construcție sau un surplus de paturi?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Stimați consilieri, noi nu construim niciun spital, noi supunem spre aprobare un PUD! V-aș ruga să puneți întrebări serioase, să nu vă mai bateți joc de noi!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Stimați colegi, observația doamnei Bugner mi se pare retorică și îmi pare rău, susțineți o cauză și anume, acest spital modular nu înseamnă permanență, acest modular poate fi pus oriunde în București sau în proximitatea Bucureștiului; să deservească această cauză pentru cei din Sectorul 2 și din București. Ne poziționăm din nou împotriva investițiilor, împotriva unei finanțări pe care nu o facem noi, o face Ministerul Sănătății!

Se supune la vot punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, București, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, București;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: De asemenea, propun și pentru acest proiect de hotărâre completarea titlului, astfel: ,,proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, București - Clinică multifuncțională”

Se supune la vot Amendamentul 2 formulat verbal de Viceprimarul Sectorului 2, domnul Popescu Dan Cristian, la punctul 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, Sector 2, București, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Chiricuță Ion președinte de ședință: începe o serie de 22 de proiecte cu supraimpozitări. Avizele comisiilor Juridică și Buget, vă rog!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică, aviz favorabil la toate cele 22 de proiecte!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil la toate cele 22 de proiecte!

Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 68, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 68, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -19, NU-0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ricinului nr. 12, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfiăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ricinului nr. 12, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr.

82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr, 42, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 42, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -19, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maica Domnului nr. 49, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maica Domnului nr. 49, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre,

Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mihai Spătarul nr. 51, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mihai Spătarul nr. 51, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Colentina nr. 432, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Colentina nr. 432, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -19, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gheorghe Șerban nr. 67, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gheorghe Șerban nr. 67, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Crapului nr. 35B, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Crapului nr. 35B, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Pietroasa nr. 18A, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Pietroasa nr. 18A, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gheorghe Șerban nr. 97, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gheorghe Șerban nr. 97, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Turnătorilor nr. 12, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Turnătorilor nr. 12, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Thomas Masaryk nr. 36, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Thomas Masaryk nr. 36, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maria Rosetti nr. 47-49, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500%) a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maria Rosetti nr. 47-49, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maria Rosetti nr. 11, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018,

pentru clădirea situată la adresa din str. Maria Rosetti nr. 11, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -19, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Callimachi nr. 61, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Callimachi nr. 61, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Callimachi nr. 26, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Callimachi nr. 26, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vatra Luminoasă nr. 35, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vatra Luminoasă nr. 35, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU-0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Tămâioarei nr. 97, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Tămâioarei nr. 97, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU-0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Silvia nr. 78, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Silvia nr. 78, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 19, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Pârgarilor nr. 41, sector 2, București;;

Se supune la vot punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Pârgarilor nr. 41, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 36, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 61, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 36, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 61, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 37, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mătăsuri nr. 31, sector 2, București;;

Se supune la vot punctul nr. 37, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mătăsuri nr. 31, sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 38, proiectul de hotărâre privind acceptarea unei moșteniri/legat cu titlu particular de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 - Centrul de primire copii în regim de urgență „Cireșarii";

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizele comisiilor Buget, Juridică și Protecție-Socială!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică, aviz favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia Protecție Socială, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 38, proiectul de hotărâre privind acceptarea unei moșteniri/legat cu titlu particular de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 - Centrul de primire copii în regim de urgență „Cireșarii", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în vederea implementării proiectului „ Revalorizarea Parcului Plumbuita

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizele comisiilor Buget și Juridică!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică, aviz favorabil.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba de un monument în parcul Plumbuita, pe care urmează să-l plătească cei de la AMFP. Dacă cineva se abține, probabil are ceva cu monumentul!

Se supune la vot punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în vederea implementării proiectului „Revalorizarea Parcului Plumbuita”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ- 6, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Popescu Lenuța, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Piotr Ilici Ceaikovski nr. IA, Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Urmează un PUD, Piotr Ilici Ceaikovski nr.lA. Este un PUD care a mai fost pus pe ordinea de zi. Nu avem de-a face cu o extindere de construcție sau cu un teren rămas liber în cadrul unui ansamblu deja coherent. Terenul are să zicem 150 m2. De ce este important, sub 150 m2 nu se poate aproba. Acum, din acte - 150 m2 și din măsurători - 152 m2, deci se vede bunăvoința extremă de a face pe el o construcție. Construcția nouă nu poate fi lipită de construcțiile existente, pentru că sunt blocuri. PUD-ul propus, conține multiple derogări, care induc o imagine de improvizație, nicidecum de completare a unui ansamblu de locuințe. Retragerea față de limitele de proprietate de blocurile vecine este de 60 cm de fereastra lor. Deci, toată această propunere are un caracter bizar, practic ne confruntăm din nou, cu situația terenurilor retrocedate nu se știe cum, de către dl primar Neculai Onțanu, care a fost într-o situație similară, arestat chiar din Primărie. Prejudiciază o mulțime de locatari pentru binele unui cetățean, care forțează lucrurile!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O parte din problemele acestui Plan Urbanistic, le-ați auzit de la colegul nostru, dl președinte de ședință. Sunt convins că ați citit și expunerea mea de motive la acest proiect și, ca o concluzie, aș putea să vă spun că din punct de vedere al oportunității și a problemelor ce vor fi generate de această construcție... se va crea un disconfort accentuat pentru cetățeni. Sunt două blocuri care ... se ajunge la sub un metru distanță de acestea. Deci, vă dați seama că și mie mi s-a părut destul de ciudată propunerea dânșilor. Aș fi fost de accord și sunt de acord să se revizuiască proiectul și cu atât mai mult amplasamentul, care este pe colț, Ceaikovski colț cu Floreasca, este un teren de 150 m2. Să nu mai spunem că e o diferență destul de mare între suprafața de 150 m și suprafața minimă construibilă, din Regulamentul Local de Urbanism. Ce mi-a atras atenția în momentul în care am avut acest proiect pe birou, terenul pentru fundație este un teren cu probleme și vă citesc aici din studiul geotehnic, care definește terenul ca fiind de risc maxim. Se încadrează în categoria geotehnică 3 și este definită de structuri, implicând riscuri majore sau încălcări excepționale, amplasate în condițiile de teren dificil. Acest studiu geotehnic este depus de petent. Acum eu nu știu cum dânșii vor reuși, având în vedere că au și o parcare la subsol, este vorba de o clădire, parcare, parter care doresc să fie magazin și două etaje. Mă gândesc că trebuie să se ducă undeva la 6-7 metri, ca să facă și fundație. Dar această fundație va fi făcută lângă blocurile vecine, care sunt destul de vechi, cu trei etaje parcă, construite undeva în anul 1950 și terenul nu este potrivit la astfel de lucrări. Eu nu văd oportunitatea acestei clădiri, deci din punctul meu de vedere, se poate face un alt proiect, dar în limitele bunului simț.

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Aș face o comparație, deci conform studiului geotehnic, este foarte prost terenul de fundare și ei sapă la fundația blocului ăla de alături. Măsuri există, există soluții tehnice, dar este această disperare a proprietarului care trebuie să valorifice la maxim terenul acela. Consider că fiecare a înțeles problemele acestui PUD, vă rog să votați în mod responsabil.

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizul comisiei Urbanism!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Comisia Urbanism, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Piotr Ilici Ceaikovski nr. IA, Sectorul 2 al Municipiului București, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 0, NU -0, ABȚ-24, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: -

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: -

Nemaiflind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Chiricuță Ion declară ședința închisă, la orele 17,41, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 23- DA, 0- NU, 3 - ABȚ., în ședința ORDINARĂ a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 27.08.2020.

DN/lex


SAPL- PVSCLS2