Proces verbal din 30.06.2020

006 Proces verbal ședință ordinară 30.06.2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 30.06.2020

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • - Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Domnul Popescu Dan Cristian - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Doamna Niță Elena - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București, conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020;

  • - Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița - președinte de ședință

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București, face prezența consilierilor locali. Au fost prezenți 26 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Domnul consilier local Pușcașu Marian, care avea și calitatea de președinte de ședință conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 37/2020, a anunțat telefonic în timpul desfășurării ședinței că se află în imposibilitatea de a participa la lucrările ședinței. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora, modalitatea și locul desfășurării acesteia. Proiectul ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 980/24.06.2020 și Suplimentarea proiectului ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1010/29.06.2020, precum și Amendamentul executivului nr. 2761/30.06.2020, au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13 și pe site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ - PROIECT

1

Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 28.05.2020;

2

Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei și a condițiilor de acordare a ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonă în baza Legii nr. 35/2020; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

5

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 394/19.12.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educațional „Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

6

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 362/2019 privind aprobarea schimbării destinației unor părți din imobilele (corpuri clădiri) aparținând bazei materiale aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 2 și care fac parte din domeniul public al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

7

Proiect de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

8

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Doamna Oltea (situația de lucrări nr. 1);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

9

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul

Vechi (situația de lucrări nr. 1);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

10

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București: „Reabilitare sistem rutier Șoseaua Colentina nr.63-65 din Sectorul 2 al Municipiului București"

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

11

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București: „Reabilitare sistem rutier Alee FN - alee acces Central Park din Strada Dinu Vintilă din Sectorul 2 al Municipiului București";

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

12

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București: „Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă din Sectorul 2 al Municipiului București";

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

13

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : „Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale -Parcul Motodrom din Sectorul 2 al Municipiului București ";

Inițiator; TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

14

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local: ”Reabilitare sisteme rutiere - 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București"',

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

15

Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru o persoană fizica din Sectorul 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

16

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Gheorghe Țițeica nr, 75, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

17

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Maica Domnului nr. 37, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

18

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Inișor nr. 8, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

19

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Grădiștea Floreștilor nr. 15, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

20

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Căpitan Juverdeanu nr. 93, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

21

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mătăsari nr. 32-34, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

22

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Inaugurării nr. 28, Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

23

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Orzari nr. 80, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

24

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 35, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

25

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 70, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

26

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Toporului nr. 44, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

27

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str.Viitorului nr. 134, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

28

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Locotenent lonescu Baican nr. 1, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

29

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Constanța nr. 9 (extindere cu concesiune - Str. Constanța nr. 1-3), Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

30

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Minerilor nr. 20A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

31

Proiect de hota rare privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

32

Proiect de hotărâre pentru organizarea activității de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru reglementarea unor atribuții ale Poliției Locale Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

33

Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului «închiriere „Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, București»;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

34

Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/29.03.2019 privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Fierari nr. 18, Sectorul 2, Municipiul București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

în cadrul ședinței Consiliului Local Sector 2 din data de 30.06.2020, consilierii locali și-au exprimat opțiunea de vot, prin vot individual deschis, prin ridicarea mâinii.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bună ziua, în urma consemnării prezenței dumneavoastră, s-a constatat că la ședința de astăzi, sunt prezenți 26 de consilieri, lipsind domnul Pușcașu Marian. Domnul consilier Pușcașu are și calitatea de președinte de ședință, ales în urmă cu aproximativ 3 luni, astfel că, pentru a putea continua lucrările prezentei ședințe este necesar să alegem acum, un președinte doar pentru ședința de astăzi, cum se precizează de altfel și în Codul Administrativ. Menționez că l-am contactat pe domnul Pușcașu în cursul săptămânii trecute, dânsul și-a manifestat disponibilitatea de a participa prin mijloace electronice la această ședință; a fost pus în legătură cu reprezentanții Direcției Sisteme Informatice, însă de ieri nu mai răspunde la nici un apel, astăzi la fel, ieri și astăzi s-a încercat contactarea dumnealui dar nu mai răspunde la nici un apel telephonic. Nu am putut în nici un fel să îl contactăm pe domnul Pușcașu, motiv pentru care vă rog să propuneți dumneavoastră și să votați, un consilier local care să conducă ședința de astăzi.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: îi dorim sănătate colegului nostru Marian Pușcașu și o propun astăzi ca și președinte de ședință pe doamna lolanda Boghiu.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă mai sunt și alte propuneri, vă rog să le prezentați, dacă nu se va supune la vot propunerea domnului Iliescu.

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Iliescu Constantin Cristinel pentru ca doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița să fie desemnată președinte de ședință pentru ședința ordinară din data de 30.06.2020 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Bughiu lolanda Luminița

NU VOTEAZĂ:

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu un număr de 25 de voturi și o abținere doamna lolanda Bughiu este președinte de ședință pentru astăzi.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Bună ziua, vă mulțumesc pentru propunere și pentru susținere și propun să deschidem ședința de astăzi, votând ordinea de zi care are și o suplimentare de 4 puncte. Deci proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal din data de 29.05.2020. Supun la vot aprobarea procesului verbal. Se abține cineva?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Alexandru se abține!

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 28.05.2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Proiectul a trecut cu o singură abținere și restul cu voturi pentru! Supun acum la vot ordinea de zi, de fapt cred că mai întâi suplimentarea și după aceea ordinea de zi completă, avem și un singur amendament pe care îl votăm separat la proiect când vom ajunge la proiectul respectiv.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți în cuprinsul ordinii de zi au fost strecurate o serie de erori materiale constând în prezentarea articulată a noțiunii de „ Teatru de Vară”, deci dispare 1-ul de la „Teatrul de Vară”, iar la nivelul unei hotărâri de Consiliu Local la care este propusă încetarea aplicabilității s-a trecut în ordinea de zi anul 2020 în loc de 2019, proiectele sunt redactate corespunzător. Acestea sunt micile erori și amendamente de la ordinea de zi, pe care vă rugăm să le aveți în vedere și să le aprobați, odată cu aprobarea ordinii de zi.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Atunci trecem să votăm ordinea de zi cu cele 30 de proiecte inițiale și eu aș pleca de la abținere și de la voturi negative, ca să ne fie mai ușor să numărăm. Sunteți de acord?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să spunem cine votează pentru, ulterior împotrivă și vom face această mică operațiune aritmetică.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Cine este pentru ordinea de zi cu cele 30 de puncte inițiale?

Se supune la vot proiectul Ordinii de zi a ședinței ordinare a C.L.S2, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Ordinea de zi a fost votată cu 25 de voturi pentru și o abținere. Votăm acum suplimentarea ordinii de zi cu ultimele 4 puncte.

Se supune la vot suplimentarea Ordinii de zi a ședinței ordinare C.L. Sector 2, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: 25 pentru și 1 abținere.

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de 3 luni;

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Propuneri!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: îl propun pe domnul Chiricuță! Era vremea USR-ului, data trecută.

Se supune la vot punctul nr. 2, propunerea domnului consilier local Feroiu Dumitru Silviu, pentru ca domnul consilier local Chiricuță Ion să fie desemnat președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Chiricuță Ion

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Cu 25 pentru și o abținere, domnul Ion Chiricuță va fi președinte de ședință din următoarea lună!

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei și a condițiilor de acordare a ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonă în baza Legii nr. 35/2020;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget finanțe, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei și a condițiilor de acordare a ajutoarelor financiare pentru plata serviciilor oferite de bonă în baza Legii nr. 35/2020, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia socială, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului alocației de hrană pentru copii/persoane adulte, beneficiari de servicii sociale în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ — 0, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian

Este prezentat punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 394/19.12.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educațional „Academia Copiilor Sector 2”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 394/19.12.2019 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în vederea implementării Programului educațional, ,Academia Copiilor Sector 2 ”, prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 362/2019 privind aprobarea schimbării destinației unor părți din imobilele (corpuri clădiri) aparținând bazei materiale aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 2 fi care fac parte din domeniul public al Municipiului București;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 362/2019 privind aprobarea schimbării destinației unor părți din imobilele (corpuri clădiri) aparținând bazei materiale aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat aflate pe raza Sectorului 2 și care fac parte din domeniul public al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget finanțe, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru rectificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici aferenți unor obiective de investiții din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Doamna Oltea (situația de lucrări nr. 1);

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Doamna Oltea (situația de lucrări nr. 1), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 4, ABȚ- 1, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Mulțumesc, am zis, deci nu cred, s-a mai votat o dată la fel, o casă parohială care costa cât o vilă de 5 stele, deci nu se poate, nu este normal să fie......

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna consilier, destinația clădirii de la Oborul Vechi este de așezământ social!

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situația de lucrări nr. 1);

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget finanțe, aviz favorabil! Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Oborul Vechi (situația de lucrări nr. 1), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Tot suntem la capitolul sprijin financiar pentru parohiile din sectorul 2, săptămâna trecută am fost prin mai multe localități și am vizitat și biserici, toate se reparau pe fonduri europene, nu știu dacă în București 1-i s-au alocat....am numărat 5 și vă pot da și lista, inclusiv la Curtea de Argeș se facea tot pe fonduri europene, biserici simple, în Câmpulung, toate se faceau pe fonduri europene!

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului Bucureșt:,,Reabilitare sisitem rutier Șoseaua Colentina nr. 63-65 din Sectorul 2 al Municipiului București";

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget finanțe, aviz favorabil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Este o mica eroare în acest proiect, în raportul de specialitate al ADP-ului apar caracteristicile proiectului de mai jos, proiectul nr.l 1 de pe ordinea de zi, adică toate suprafețele sunt ale proiectului de mai jos: alee de acces Central Parc, deci nu au cum să fie caracteristicile sistemului rutier Șoseaua Colentina, toate cifrele sunt de la proiectul nr.l 1 de pe ordinea de zi.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Doriți să auzim și o opinie din partea celor implicați?

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Poate este o greșeală de la scanare de aici, noi le-am trimis ok, aU trecut și prin CTE, posibil să fie o greșeală în momentul în care s-au pus în dosare, dat nu de la noi.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Nu am zis că e de la dumneavoastră, eu doar am constatat.

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Eu am dat un răspuns, nu trebuie să vă supărați.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Drugău, dacă îmi permiteți, vă arăt raportul de specialitate, poate că trebuie îndreptată eroarea? Scrie lungime alee 69 m, în mod similar cu raportul celălalt, lungime alee 69 de metri, dacă doriți să veniți să verificați raportul.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Retragem acest proiect de pe ordinea de zi.

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: în aportul de la CTE este ok.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, în raportul de specialitate de la voi este greșit.

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Acel raport a fost și în CTE domnule Primar.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Drugău am rugămintea să vă apropiați un pic că poate este nevoie de niște clarificări.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Să nu fie o greșeală de redactare.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamna președinte haideți să mergem mai departe, executivul a hotărât retragerea acestui proiect de pe ordinea de zi.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se retrage acest proiect de pe ordinea de zi.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Bun, s-a hotărât retragerea de pe ordinea de zi a proiectului numărul 10 la propunerea inițiatorului, trecem la proiectul numărul 11.

Este prezentat punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București :,,Reabilitare sisitem rutier Alee FN - alee acces Central Park din Strada Dinu Vintilă din Sectorul 2 al Municipiului București";

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget finanțe, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : „Reabilitare sistem rutier Alee FN - alee acces Central Park din Strada Dinu Vintilă din Sectorul 2 al Municipiului București", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana

Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București:,, Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget finanțe, aviz favorabil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Sunt 2 străzi care au costuri foarte mari la reabilitare și voiam să întreb pentru care motive, strada Eufrosin Potecă are 165 de euro per metru pătrat, în timp ce costul mediu la celelalte străzi ar fi de 64-65 de euro metrul pătrat, la fel are și Str.Invalid Suligă, noi am fost și am făcut niște fotografii, de exemplu Invalid Suligă este o stradă care arată ok, întrebarea este de ce sunt aceste costuri atât de mari?

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: De ce sunt costurile diferențiate de la o stradă la alta și la care stradă ați spus, doamnă - Str.Invalid Suligă, de ce sunt costurile atât de mari?

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Cine trebuie să răspundă, asta v-am întrebat?

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Cine se ocupă de......Cred că din

partea ADP-ului.

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Dacă executivul spune să răspundă ADP-ul, o să răspundă.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am să vă răspund eu. Acum nu știu, că nu am făcut calculele, pot să le fac puțin mai târziu. Nu știu dacă ați luat in calcul toate suprafețele, adică trotuar, carosabil și suprafețele de spațiu verde. Haideți să facem un calcul pentru locația din strada Eufrosin Poteca. Aici nu știu de unde v-a dat dumneavoastră 100 euro per metru pătrat, din calculele mele a reieșit 80 euro per metru pătrat, probabil ați împărțit numai la suprafața de carosabil ... și așa fără calculator, avem 3513 mp carosabil, 2152 mp trotuar, 580 mp spațiu verde la lungimea de 450 m, iar costul investiției este de 2.400.000, iar un calcul simplu ar da 80 de euro per mp, înseamnă că dumneavoastră ați luat în calcul numai suprafața de carosabil. în afară de asta, menționăm că aceste nu sunt costurile care vor fi achitate - este vorba de studiul de fezabilitate, un cost maximal - dar pricum de la 160 euro cât ați spus dumneavoastră la 80 euro este o diferență mare, la dublu.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Trebuie să supunem la vot acest proiect. în loc de 26 consilieri prezenți am rămas 25, domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin din motive personal a trebuit să plece.

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București: „Reabilitare sistem rutier Strada Eufrosin Potecă din Sectorul 2 al Municipiului București”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București: ,,Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom din Sectorul 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget finanțe, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București: „Reabilitare alei interioare și înființare sistem de colectare ape pluviale - Parcul Motodrom din Sectorul 2 al Municipiului București ”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -24, NU-O, ABȚ-1, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local:”Reabilitare sisteme rutiere - 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: La proiectul nr.14 s-a strecurat o eroare materială, în sensul că la art. 3, alin. 1 se face mențiune la reabilitare sistem rutier 17 străzi, în fapt el reglementează un număr de 13 străzi așa cum se prevede și în titlul proiectului și în art. 1 și 2, prin urmare solicit să luați act de rectificarea acestei erori materiale în sensul ca cifra 17 se va înlocui cu cifra 13.

Se supune la vot punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local „Reabilitare sisteme rutiere - 13 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”, cu rectificarea erorii materiale, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 pentru o persoană fizică din Sectorul 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela,

Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gheorghe Țițeica nr. 75, Sector 2, București;

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Comisia de buget - favorabil, comisia juridică - favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gheorghe Țițeica nr. 75, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 20, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Se vociferează și dumneavoastră nu intervenții

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: E mai complicat pentru că nu putem taia microfoanele.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am rugămintea să le atrageți atenția colegilor, nu ați intervenit până acum, jignesc colegii și dumneavoastră nu interveniți, suntem într-o ședință de Consiliu Local.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Doamna președinte am parcurs 16 proiecte din ordinea de zi, încetul cu încetul am trecut inclusive prin aprobarea ordinei de zi, la care domnul Adrian Alexandru s-a abținut, ulterior investițiile, acum aceste impozitări ale spațiilor neigienizate și voiam să știm și noi, din respect pentru colegi, de ce unul dintre colegii noștri votează în permanență cu abținere, mă refer la domnul Adrian, cât putem să stăm aici... ca să ce?

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița președinte de ședință: Eu mă gândesc că la sfârșitul ședinței, în cazul când introducem interpelările atunci, puteți să îl întrebați pe coleg de ce are această atitudine...în mijlocul ședinței nu mi se pare în regulă!

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maica Domnului nr. 37, Sector 2, București;

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Comisia de buget - favorabil, comisia juridică - favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maica Domnului nr. 37, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU-0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna președintă ca să nu mai fiți surprinsă....

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița președinte de ședință: Nu mai sunt surprinsă, mergem mai departe...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Vă rog nu mă întrerupeți!

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița președinte de ședință: Cum adică să nu vă întrerup? Vă rog frumos să vă rectificați comportamentul, vă întrerup dacă consider că trebuie să fiți întrerupt.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Vă rog să nu vă depășiți atribuțiile, vorbește liderul grupului USR, vreau să vă informez că la toate aceste proiecte grupul USR se abține și am rugămintea să ne scutiți de comentarii redundante într-o ședință de Consiliu Local.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița președinte de ședință: Eu nu știu ce comentarii au fost făcute cel puțin din partea mea, ce am spus eu ați repetat dumneavoastră, am spus,, colegii de la USR” , ce a fost jignitor în această replică? Probabil s-a înțeles eronat.

Este prezentat punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 fi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Inișor nr. 8, Sector 2, București;

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Comisia de buget - favorabil, comisia juridică - favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Inișor nr. 8, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Grădiștea Floreștilor nr. 15, Sector 2, București;

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Comisia de buget - favorabil, comisia juridică - favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Grădiștea Floreștilor nr. 15, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 18, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian

Este prezentat punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr, 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Căpitan Juverdeanu nr. 93, Sector 2, București;

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Comisia de buget - favorabil, comisia juridică - favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.Căpitan Juverdeanu nr. 93, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA _ ]8t NU-o, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ-2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan.

NU VOTEAZĂ: Popescu Dan Cristian, Popescu Dan Cristian.

Domnul Consilier local Chiricuță Ion: De la început aceste proiecte sunt susceptibile către anumite abuzuri, si voi da un singur exemplu, anul trecut a venit o persoană în Consiliu și a prezentat o situație în care Impunerile de la Taxe și Impozite, erau semnate în fals de firma de curierat. S-a considerat că era o problema serioasă, s-au cerut datele personale, iar la o lună de zile propietatea lui a fost supraimpozitată cu 300% - putem spune că este o coincidență. Alt aspect frapant în cazul acestei persoane este acela că propietatea lui fusese distrusă de către un anumit grup, ca să i se fure metalul -deci așa ceva într-o țară europeană, să distrugi pereții cu barosul ziua în amiaza mare ca să-i furi armătura din pereți, clădirea fiind locuită, bine tabla fusese furată anterior, persoana respectivă a reacționat și a venit cu Poliția iar acele persoane au fost amendate contravențional, nici măcar penal. Deci, propietatea lui pe care el o apreciată la 50.000 euro a fost distrusă, autoritățile statului nu sunt în stare sa-ți protejeze propietatea și ulterior ești supraimpozitat cu 300%?!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe scurt dumneavoastră vreți să va referiți la proiectul de hotărâre prin care noi, inclusiv dumneavoastră ați fost de acord să supraimpozităm nenorocirile astea care sunt în sector: clădirile, terenurile abandonate, neîngrădite, mizere clădiri cum ați spus și dumneavoastră de speța respectivă și chiar nu îmi face plăcere să ascult în continuare - o proprietate abandonată, pentru că nu ar fi venit cu barosul dacă propietatea respective era îngrijită. Deci, cu alte cuvinte, o parte dintre dumneavoastră, mi se pare că nici atunci când am hotărât să supraimpozităm dumneavoastră nu ați fost de accord, deci o parte dintre colegii din Consiliu au fost de acord cu supraimpozitarea.Vă spun că, de când am introdus acest proiect și colegii de la Poliția Locală pot să confirme, o parte dintre persoanele care sunt supraimpozitate revin la „sentimente” mai bune, își îngrădesc terenurile, le igienizează, la fel în cazul clădirilor încearcă, dacă nu au altă posibilitatea să le remedieze le vând, le introduc în circuitul civil sau le refac și așa trebuie să se întâmple. Nu putem noi - administrația locală să asigurăm pază pentru fiecare clădire abandonată de o persoană fizică sau juridică, efectiv nu înțele .. și cu atât mai mult de la dumneavoastră, din partea Uniunii Salvați România, de ce nu sunteți de acord ca prin aceste mijloace să spunem coercitive să încercăm să rezolvăm... pe de altă parte dacă citiți proiectul și procedura prin care noi am hotărât să se supraimpoziteze aceste terenuri/ clădiri, dumneavoastră acum ce faceți: votați un proiect proprietarii prin care o persoană fizică sau juridică este supraimpozitată cu 300%, 400%, 500% , aceea persoană are timp până în noiembrie să îngrijească clădirea respectivă, să o pună în siguranță, terenul respectiv să-1 îngrădescă, să-1 igienizeze și atunci nu am mai avea de ce să supraimpozităm cu 500% dacă în noiembrie Poliția Locală vine cu notă de control prin care ne anunță că acea persoană a rezolvat problema de salubrizare a zonei respective.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița președinte de ședință: Adică este un avertisment pentru persoanele care nu sunt în regulă.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: De fapt vedeți și dumneavoastră că la fiecare ședință de Consiliul Local avem noi și noi proiecte de hotărâre de același tip - supraimpozitarea, dacă vrem un sector civilizat trebuie să fim cu toții civilizați.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Aș dori să spun și eu ceva, ca o mică interpelare, și îmi cer scuze pentru că trebuie să spun acest lucru, dar nu pot să nu-mi dau seama de un discurs fals și o tema cu care se merge în spațiul public de către colegii noștri care se abțin de fiecare dată la ceea ce înseamnă urbanistica orașului - dar în același timp sunt luptătorii spațiilor verzi și a curățeniei, este o ipocrizie maximă , sincer să fiu acest lucru mă face să cred că dumneavoastră sunteți în campanie. După părerea mea de simplu consilier, domnule Primar spun că astfel de proiecte sunt prea puține, pentru că terenuri și case într-un stadiu mult mai avansat de degradare, sunt mult mai multe în sectorul 2. Eu aș dori să văd o activitate de supraimpozitare pe terenuri mult mai mare, nu să ne opunem. Să ținem seama că foarte mulți oameni din jurul acelor spații și clădiri au de suferit, că poate a fost un abuz la un moment dat, da, dar de aceea avem legi în România, nu ne putem abține la vot și să fim ipocriți până la maxim, asta mi se pare maximă ipocrizie, cu tot respectul pentru colegii mei, una spuneți în spațiul public și alta faceți aici în Consiliul Local.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Eu zic să ne oprim cu atacurile.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dacă tot suntem la capitolul ipocrizie, am să vă aduc data viitoare o adresă - o locație domnule primar, vă dau un exemplu de o locație unde propietarul a început să-și repare casa, el nu o ia de la exterior el o repară de la interior, cum ar face constructorul, el a anunțat că a început să lucreze și totuși a primit decizie de supraimpozitare.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Probabilcă avertismentul la primit, nu cred că a primit decizia...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: domnule consilier, acum în ședința de Consiliul Local eu nu pot să vă răspund cu da sau nu, că nu cunosc speța, veniți la mine îmi prezentați ce lucrări a început dânsul, când a început, noi avem o procedură și mie mi se pare procedura, așa cum a fost concepută, destul de bună, o procedură prin care se elimină și așa cum spuneși dumneavoastră aceste abuzuri, eu nu cred că va exista sau a existat vreun abuz...nu știu nici dacă se fac erori. Dacă dânsul a venit la Poliția Locală și a prezentat că a început reabilitarea, respectiv punerea în siguranță a clădiri respective, a terenului, dacă este cu autorizație de construcție, dacă nu este, când a depus, când a început, în octombrie, în ianuarie anul acesta... nu pot să vă dau un răspuns acum în ședința de Consiliu Local neștiind speța respectivă, veniți dumneavoastră la mine sau trimiteți petentul sau âmi transmiteți pe e-mail, ca să păstrăm o distanță fizică și am să vă dau un răspuns, și vă spun că va fi un răspuns pertinent și legal.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Cred că între timp speța s-a rezolvat cu domnul director de la D.V.B.L. cu care am avut totdeauna un dialog constructiv.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din moment ce s-a rezolvat de ce mai ridicăm aceeași problema in ședința de Consiliu Local de astăzi? Vă spun și eu, aveți aici o impozitare de 500% str. Mătăsari, acum dumneavoastră votați acest proiect , iar dacă propietarii vor rezolva problema până în noiembrie DVBL-ul nu va supraimpozita sau dacă se face o greșeală, o eroare că este uman, atunci se rezolvă. Măcar să vedem noi toate clădirile îngrijite și terenurile igienizate și împrejmuite, și vă spun că nu supraimpozitează nimeni și nu sancționează nimeni pentru lucrul acesta.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dacă vă aduceți aminte referitor la terenuri v-am și făcut o propunere de parteneriat din partea Primăriei pentru anumite terenuri unde se poate... și nu s-a ținut cont.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Aici sunt de acord cu domnul Feroiu, dacă ar fi după mine personal, nu ca primar, aș dori ca măsurile să fie mult mai drastice.

Este prezentat punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mătăsari nr. 32-34, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Mătăsari nr. 32-34, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 20, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUDStrada Inaugurării nr. 28, Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Fac mențiunea că toate proiectele privind aprobaea documentației de urbanism PUD au aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Inaugurării nr. 28, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Orzari nr. 80, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Orzari nr. 80, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Adrian Alexandru: De când este treaba consilierilor cum votează colegii lor? După care lege permiteți asemenea comentarii?

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița președinte de ședință: Cred că aveți o problemă cu mine astăzi, dumneavoastră când aveți chef de vorbit vorbiți când vreți și cât vreți, are dreptul să spună orice și dacă i-am dat voie să vorbească este alegerea mea, pur și simplu nu am văzut mâna ridicată și am crezut că nu doriți să votați de aici a pornit discuția.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu am crezut că vă referiți la comentariile colegilor care cer explicații cum votează consilierii, nu este precizată în nici-o lege.

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița președinte de ședință: Poate sunt și ei curioși care este opinia dumneavoastră.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: După care lege cer consilierii să știe cum votează alți colegi?

Este prezentat punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 35, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 35, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 70, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 70, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela,

Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Toporului nr. 44, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Toporului nr. 44, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 134, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Viitorului nr. 134, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Locotenent lonescu Baican nr. 1, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Locotenent lonescu Baican nr. 1, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Constanța nr. 9 (extindere cu concesiune - Str. Constanța nr. 1-3), Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Constanța nr. 9 (extindere cu concesiune - Str. Constanța nr. 1-3), Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Minerilor nr. 20A, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Minerilor nr. 20A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale;

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița președinte de ședință: Comisia de buget?

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget - favorabil

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița președinte de ședință: Comisia de comerț? »

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Comisia de Comerț - favorabil

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița, președinte de ședință: Comisia de transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Tot favorabil și mulțumim Primăriei Capitalei și Guvernului pentru că au răspuns la solicitarea noastră și putem ajuta firmele din Sectorul 2!

Se supune la vot punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 32, proiectul de hotărâre pentru organizarea activității de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor jară stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru reglementarea unor atribuții ale Poliției Locale Sector 2;

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița, președinte de ședință: Comisia juridică?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică - favorabil.

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița, președinte de ședință: Comisia de transparență?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Favorabil.....Pentru cine nu a înțeles, proiectul se referă doar la faptul că

dispoziția de primar pentru ridicarea mașinilor n-o mai face ADP- ul, o face Poliția Locală. înainte o începea Poliția, o facea ADP-ul și erau anumite probleme. Acum o face doar Poliția și sper să ridicăm mai multe mașini pentru că sunt foarte multe mașini părăsite în sector, cam 10 mii! S-au scurtat niște termene prin lege dar în continuare este complicat. Sperăm ca prin această modificare Poliția Locală să aducă mai multe dispoziții și ADP- ul să ridice mai multe mașini.

Se supune la vot punctul nr. 32, proiectul de hotărâre pentru organizarea activității de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fiără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru reglementarea unor atribuții ale Poliției Locale Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu

Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 33, proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului «închiriere „Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, București»;

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița, președinte de ședință: La acesta avem un amendament.

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Da, există un amendament, în sensul că la anexa proiectului de hotărâre s-a menționat ”Amfiteatrul Mihai Eminescu” din strada Hârjeu și nu ”Teatrul de vară” din strada Hârjeu. De altfel ambele denumiri sunt uzitate la nivelul acestei instituții, însă în actul de transmitere în administrare și cel din denumirea din cuprinsul Hotărârii Consiliului General, termenul este„Teatru de vară” din strada Hârjeu 61. în acest sens vă rog să luați act și supunem spre aprobare amendamentul privind îndreptarea acestei erori materiale.

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița, președinte de ședință: Votăm întâi amendamentul după care proiectul.

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 2761/30.06.2020, la punctul 33, proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului «închiriere „Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, București» și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ— 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Nu suntem împotriva proiectului dar am câteva întrebări și nu mai face comentarii neavizate. Cum votăm noi nu e treaba dumneavoastră, este treaba USR-ului! Sunteți total neavizat în comentariile făcute. Deci, cîte evenimente s-au organizat în 2019 în acest teatru de vară și cum s-a ajuns la prețul biletului de 4 lei pentru un loc? Anul trecut era fără intrare!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este vorba de preț bilet/loc. Pentru evenimentele sociale, educative, cu care putem să facem parteneriat, nu percepem nici un tarif, pentru evenimente politice, conferințe, promovare de produse, de servicii, percepem acet tarif de 4 lei pe loc, iar pentru spectacole la care se vând bilete, percepem 10% din încasări.

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița, președinte de ședință: Depinde de tematica evenimentului.

Se supune la vot punctul nr. 33, proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului «închiriere,, Teatru de Vară” situat în str. Arhitect Dimitrie Hârjeu nr. 61, Sector 2, București», cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Așa se întâmplă când ne uităm de sus la restul, poate de la anul toată lumea va fi la același nivel.

Este prezentat punctul nr. 34, proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/29.03.2020 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fierari nr. 18, Sectorul 2, Municipiul București;

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum am arătat și la începutul ședinței, se va lua act de rectificarea intervenită în data emiterii acestei hotărâri, în sensul că este H.C.L. nr.73 din 29.03.2019 și nu din 29.03.2020. în proiectul de hotărâre data este scrisă corect. Mulțumesc!

Se supune la vot punctul nr. 34, proiectul de hotărâre pentru încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 73/29.03.2020 privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Fierari nr. 18, Sectorul 2, Municipiul București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- O, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian,

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița, președinte de ședință: Ședința s-a terminat.Sunt câteva probleme de discutat!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Sunt câteva întrebări pe care vreau să le pun și mă bucur că este și domnul Primar aici. Astăzi a fost un incident la noi în Sectorul 2......pe anumite artere, Pantelimon, Basarabiei, Delfinului, s-au deversat

anumite substanțe cum e uleiul. Aș avea câteva întebări vizavi de cea ce implică Primăria Sectorului 2. Am înțeles că este de la Supercom o greșeală, am citit în presă. în același timp aș dori să vă întreb și pe dumneavoastră cum anume noi Primăria reușim să evităm aceste greșeli pentru că dacă era o singură stradă puteam să înțelegem că era o vină umană, mă gândesc că ar fi trebuit să avem și noi o acțiune de control. Patru străzi e deja prea mult, adică nu și-a dat seama acel om? să înțeleg că este o greșeală personală? Asta e o întrebare adresată dumneavoastră! în același timp aș dori să combat din nou ipocrizia scumpilor noștri colegi de la USR Sector 2, cărora evident că le stă PNL-ul în gât și se pare că tot ce se întâmplă rău în sectorul ăsta, e făcut de ADP, de PNL, de noi consilierii și așa mai departe. Domnilor, nu ADP-ul a spălat străzile, ci Supercom-ul. Știam că vreți să fim aliați, dar văd că dumneavoastră mințiți oamenii într-un stil barbar, adică chiar mințiți! Asta e o minciună ordinară! O altă marcă și o altă minciună! am citit pe facebook ce a spus candidatul dumneavoastră de la Sectorul 2, acum o oră, acum 40 de minute. Vă rog frumos să vedeți ce ați postat!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă vă certați între dumnevoastră, eu plec! Astăzi de dimineață a fost acest incident, a fost o greșeală umană, se pare că cisterna respectivă nu a fost foarte bine curățată și probabil și soluția de detergent ecologic a fost puțin mai concentrată și s-a produs acest incident. Nu se pot verifica efectiv toate cisternele care merg. Sunt totuși câteva sute de artere - 924 de artere de circulație, este o operațiune uzuală și a fost efectiv o greșeală umană a operatorilor de pe o singură cisternă care a avut ca traseu lancului - Mihai Bravu - Basarabia - Chișinău și puțin pe Doamna Ghica. Am sancționat societatea de salubrizare, am solicitat informații mai detaliate despre tot evenimentul, Brigada Rutieră a sancționat societatea și o să facem un control. Sper să nu se mai întâmple astfel de evenimente nedorite. Și domnul Viceprimar a fost, a văzut, poate să vă dea detalii în plus.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie spus că până la ora 11 s-a remediat situația, s-a blocat strada, s-a curățat cu detergent specializat. Contractul primăriei prevedea stropirea doar cu apă. Sunt două ipoteze, una pe care noi o credem, că acea cisternă nu a fost bine spălată în urma unui transport a unei alte substanțe. Cei de la Supercom susțin că ei au spălat la ora 6 și la 9,30 au fost primele incidente și că probabil o altă mașină a scăpat o substanță pe zona respectivă E doar un tronson din traseul acelei mașini, e doar o parte, de la Delfinului până la Basarabia. Așteptăm un punct de vedere oficial de la Supercom. Oricum, apropo de ce spunea domnul Feroiu, nici o instituție a primăriei, nici ADP-ul, nici Poliția Locală sau Primăria, nu are legătură cu acest incident. Cine spune că ADP-ul a stropit strada, minte, deci e o încercare de atac asupra unei instituții din subordinea primăriei. Incidentul sigur este regretabil. Din datele puse la dispoziție de Poliția Rutieră au fost două accidente mai grave și 20 de tamponări ușoare, în acea zonă. Nu știm dacă toate au legătură cu stropirea respectivă. Poate da, poate nu! Rămâne ca toți cei afectați, în urma analizei Poliției Rutiere, să poată cere în instanță daune de la sociatatea comercială respectivă. Este dreptul lor și-i încurajez să o facă. Greșeala se plătește. Că e greșeala unui angajat, asta e, data viitoare să fie mai atenți. Noi am amendat societatea și Poliția Rutieră i-a amendat. Dânșii ne-au comunicat că vor ataca sancțiunile. Este dreptul lor și la finalul unei anchete vom face publice toate detaliile. Primăria a dat deja un comunicat și sper să nu se mai întâmple așa ceva.

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița, președinte de ședință: Am și eu ceva de sesizat: știu că avem în primărie o direcție care răspunde sau un departament care răspunde de administrațiile de proprietari, de președinții de asociații. Oamenii aceștia, foarte mulți dintre ei, fac niște abuzuri extrem de grave. Cum reuțim să-i ținem în frâu sau ce depinde de noi ca să facem acest lucru? Ignoră cetățenii de pe scară, am un caz concret care m-a frapat și-1 urmăresc. Am încercat să susțin persoana în cauză dar nu am reușit, care de trei ani și-a cumpărat un imobil și nu poate să-1 renoveze pentru că trebuie să înceapă cu rebranșarea la gaze ca să-și pună centrală proprie iar președinta de administrație nu vrea să-i dea acordul deși omul este în regulă cu absolut tot. în plus de asta la aceeași administrație descopăr că și-a pus pe aviziere banii de la fiecare apartament pentru toaletarea copacilor, lucru pe care îl face ADP- ul gratuit. Deci oamenii fac fel de fel de fraude! Cum reușim să ținem în frâu toate lucrurile astea? Nu putem să luăm atitudine?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O asociație de proprietari nu înseamnă un președinte care are angajat un administrator, înseamnă 40 - 60 de familii de proprietari. Nu un președinte convoacă ședința! Proprietarii respectivi cu o treime pot să convoace o ședință, schimbă președintele, iar pentru abuzuri ale președintelui și a comitetului asociației, există organe abilitate inclusiv instanță. De regulă cele mai multe conflicte se rezolvă în instanță! Serviciul pe care îl avem noi are competență de îndrumare și mai puțin control. O să introducem cât de curând și posibilitatea să facem un control financiar. Nu putem să-1 facem cu personalul nostru, trebuie să externalizăm și să facem cu experți contabili autorizați aceste expertize financiare. Sunt destul de multe probleme, unele reclamații sunt justificate, altele mai puțin justificate și altele nu se justifică absolut deloc. Problematica este destul de complexă.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Doamna Președinte cer dreptul la replică!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci pot să mă retrag!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Voiam să vă răspund la ce ați spus la sfârșit. încep cu dumneavoastră dacă vă retrageți. Din punctul meu de vedere ați avut o pârghie legală ca să rezolvați aceste probleme cu asociațiile. Dacă le-ați fi dat o amendă de 500 de lei măcar la o asociație.....

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amenda de 500 de lei pot s-o dau la asociații, dar o plătesc toți proprietarii!!!. M-am gândit că-1 amendez inclusiv pe cel care vine și sesizează! Dacă aș fi putut să amendez nominal, da! Sunteți la guvernare, schimbați legea!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule Primar, este o opinie, în felul acesta s-ar fi ținut acele adunări generale în primul semestru.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Totuși eu rămân la părerea mea. O conviețuire într-un condominiu ține foarte mult de oamenii de acolo.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O asociație este ca un ONG. Nu putem sancționa un ONG că nu și-a făcut adunarea generală anuală. E neconstituțional să intrăm în viața unei entități private și să-i amendăm că nu și-au ținut anumite ședințe, nu ne permite nici măcar Constituția să facem acest lucru. E asociația lor. Pot să-și facă două!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Aș vrea să-i dau un drept la replică colegului de la PNL. Dacă l-a deranjat o anumită postare, să se adreseze direct, să ne dea în judecată, că se practică, dar trebuie să înțelegeți că, consilierii de la USR am aplicat principiul lui Rațiu!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Postarea e pe pagina USR Sector 2! Nu este pe pagină personală. De aceea v-a spus domnul Feroiu! Minciuna a fost distribuită pe pagina USR. V-ați asumat-o cu toții, membrii USR, acea minciună.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu vorbesc în numele consilierilor. Vreau să rețineți, noi ne-am luptat tot timpul ca să aveți dreptul să nu fiți de acord cu noi și noi mereu ne-am respectat colegii! Dacă aveți ceva de împărțit cu noi, vorbiți cu noi, dacă aveți treabă cu alții, noi n-avem nimic împotriva PNL- ului.

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița președinte de ședință: Cred că replicile astea le puteți discuta și între patru ochi și cred că doamna Bugner avea o interpelare strict legată de problemele din sector.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am văzut o postare despre un teren care a aparținut Sectorului 2, dar vă întreb, o întrebare publică: când consilierii USR au votat alături de consilierii generali PSD și ați dat terenul de la Sectorul 2 la PMB, de ce nu-i trageți la răspundere?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu știu la ce vă referiți!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: USR- ul a avut puține proiecte aprobate, dar acelea care au fost aprobate n-au fost implementate niciodată! Din memorie citez acum: am avut bibliobuzul, am avut aliniamentele stradale, ghișeul pentru persoanele cu dizabilități. îmi aduc aminte că la proiectul cu ghișeul pentru persoanele cu dizabilități era chiar un termen de 6 luni. A trecut un an...

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Ce se întâmplă cu situația deșeurilor? Sunt două contracte care au expirat Irides Group și Eco Sud de la depozitul de la Vidra!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Primăria Sectorului 2 cred că este prima din București, care începând cu octombrie anul trecut nu mai duce gunoiul menajer la groapa de gunoi. Tot gunoiul este sortat! Lucrăm cu stații de sortare, nu mai ajungem la gropi, așa că nu știu dacă gropile chiar s-au închis, am văzut și eu că sunt problem, dar nu ne afectează pentru că noi nu mai ducem gunoiul la groapă. Sortatorii duc la groapa de gunoi rezidualul, ce rămâne după reciclare, deci mu mai este problema noastră.

Doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița președinte de ședință: Mulțumim și declar ședința închisă!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, doamna consilier local Bughiu lolanda Luminița președinte de ședință declară ședința închisă, la orele 17.25, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 22 - DA, 0 - NU, 1 - ABȚ., în ședința EXTRAORDINARĂ a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 09.07.2020.

SNAlex


SAPL- PVSCLS2