Proces verbal din 29.04.2020

005 Proces verbal ședință ordinară 29.04.2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 29.04.2020

Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 38/31.03.2020 privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate, lucrările ședinței se desfășoară prin mijloce electronice, printr-o platformă on-line de videoconferință, începând cu orele 14:00.

Ședința se desfășoară în prezența Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, domnul Toader Mugur Mihai, a Secretarului General al Sectorului 2, doamna Niță Elena și a președintelui de ședință, domnul Pușcașu Marian.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București, face prezența consilierilor locali. Au fost prezenți 27 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și procedura de desfășurare on-line a acesteia. Proiectul ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 684/23.04.2020, Suplimentarea proiectului ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 692/28.04.2020, precum și amendamentele Executivului nr. 1830/28.04.2020, nr. 1837/28.04.2020 și nr. 1911/29.04.2020 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11-13 și pe site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nn crt.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ, CU AMENDAMENT

1

Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 31.03.2020;

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior și consolidare clădire existentă la Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, București”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru S.C. LACUL TEI OFFICES SA, CUI 8630855 cu sediul în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4

Proiect de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2020 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 280”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

6

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Albinuța”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

7

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

8

Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru atribuirea în folosință a unei părți din terenul situat sub imobilele construcții „ Ansamblu de locuințe pentru tineri- medici rezidenți -Zona Spitalul Colentina” din Șos. Ștefan cel Mare nr.19 B (fost nr.21) aflat în domeniul public al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

9

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.9/2018 privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

10

Proiect de hotărâre privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.36/2018, astfel cum fost modificat prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

11

Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a spațiului situat la parterul imobilului din Șos. Pantelimon nr.255, bl.43, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

12

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

13

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

14

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr, C.C. Iliescu" București;

Inițiator: DAN CRISTIAN POPESCU - Consiliul Local al Sectorului 2 al

Municipiului București

15

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

16

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Bărbat Voievod nr. 71, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

17

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Strada Gheorghe Șerban nr. 67 Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

18

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Laviței nr. 46, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

19

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Pasărani nr. 70, NC. 238716, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -- Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

20

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Precupeții Vechi nr. 29, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

21

Proiect de hotărâre privind aprobarea documetației de urbanism PUD Strada Popa Nan nr. 52, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

22

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr.64/2020 la Contractul nr.l 128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

23

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa str. Tugomir Voievod nr. 39-41 - corpul dreapta față, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

24

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Bd. Dacia nr. 97, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

25

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Aleea Lungulețu nr. 4, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

26

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Tămâioarei nr. 3, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

27

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Șos. Pantelimon nr. 2, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

28

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Plumbuita nr. 97, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

29

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Agricultori nr. 68, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

30

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Agricultori nr. 16, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

31

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sînmedru nr. 35, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

32

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 102, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

33

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Duzilor nr. 17, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

34

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Agricultori nr. 92, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

35

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului nr. 13A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

36

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Radu de la Afumați nr. 46, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

37

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Viitorului nr.107, Sector 2, București; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

38

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Viitorului nr.109, Sector 2, București; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

39

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului nr.7, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

40

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Șoltuzului nr.45, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

41

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Șos. Electronicii nr.19, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Stimați colegi, dacă ne auzim, propun să începem ședința de astăzi, 29.04.2020, a Consiliului Local Sector 2! Doamna Secretar, ne puteți ajuta cu prezența, vă rog?

Doamna Niță Elena, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Dat fiind situația de urgență, voi face prezența nominal. în urma efectuării apelului nominal rezultă că la ședința de astăzi a Consilului Local Sector 2 sunt prezenți un număr de 27 de consilieri locali. Vă mulțumesc!

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 31.03.2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra (verbal, în cadrul videoconferinței), Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela (verbal, în cadrul videoconferinței), Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian (verbal, în cadrul videoconferinței), Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot Amendamntul Executivului nr. 1837/28.04.2020 la ordinea de zi și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 26, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela (verbal, în cadrul videoconferinței), Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței ordinare C.L. Sector 2, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 26, NU- O, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ; -

Se supune la vot Suplimentarea ordinii de zi a ședinței extraordinare C.L. Sector 2, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 26, NU- 0, ABȚ- l, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții

„ Instalare lift exterior și consolidare clădire existentă la Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, București”;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget a acordat avize favorabile la toate proiectele de hotărâre supuse aprobării în ședința de astăzi. Consider că ar trebui să precizăm acest lucru de la început.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia învățământ, de asemenea, a acordat avize favorabile la toate proiectele!

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Instalare lift exterior și consolidare clădire existentă la Centrul de îngrijire și Asistență nr. 2, cu sediul în str. Mihai Eminescu nr. 87, Sector 2, București”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 27, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru S.C. LACUL TEI OFFICES SA, CUI 8630855 cu sediul în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2;

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea eșalonării la plată a sumelor datorate bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pentru

5.C. LACUL TEI OFFICES SA, CUI 8630855 cu sediul în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3,

Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 26, NU- O, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: lordache Isabela Florina

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind Stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2020 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii;

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind stabilirea ordinii de prioritate valabilă pentru anul 2020 în repartizarea locuințelor pentru tineri-medici rezidenți destinate închirierii, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 27, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 5, privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 280”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița nr. 280”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzaroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Albinuța”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului;

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și modernizarea imobilului - Grădinița Albinuța”, precum și asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile și a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a proiectului, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU- O, ABȚ~ 1, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Em ine seu” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am o întrebare pentru domnul Director, cât estimați bugetul pentru acest proiect? Care este exact finanțarea? Am văzut două componente și nu este foarte clar! Și când se estimează că va începe, 1 an sau 6 luni?

Domnul Florin Vasile, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Bună ziua, domnule Primar, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Practic pentru implementarea acestui proiect suma din partea Consiliului Local Sector 2 nu este extrem de ridicată; este o simplă igienizare, maxim 50000 de lei și vorbim și de dotarea componentei de recuperare a cabinetelor pentru copii cu tulburări din spectrul autismului. Preconizăm că putem lansa licitația, dacă se aprobă favorabil acest proiect de hotărâre, și ridicăm pe SICAP pentru a selecta furnizorul de servicii sociale de pe piața liberă, pentru a dezvolta un parteneriat, să nu fie doar contribuția noastră a Consiliului Local sector 2, și estimăm că în maxim 3 luni de zile vom putea oferi servicii de care are nevoie comunitatea locală.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am fost întrebată de o mămică dacă un copil cu certificat medical tip A5, care nu are grad de handicap, poate beneficia de serviciile centrului?

Domnul Florin Vasile Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Da, desigur pot beneficia chiar dacă nu sunt încadrați într-o grupă de handicap! Dacă vin cu o recomandare de la medicul de specialitate, că este în tratament copilul cu tulburări din spectrul autismului îl putem lua în evidență.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Va fi centru de zi sau terapie și pleacă acasă?

Domnul Florin Vasile Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Va fi centru de recuperare, va veni dimineață și când termină terapia va pleca acasă. Centrul nu ne permite să facem și un centru de sine stătător. Când vom avea spațiu suficient alocat vom gândi și un asemenea tip de serviciu.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am două întrebări. Prima întrebare, proiectul se adresează la 50 de copii; nu vi se pare că este un spațiu prea mic cei 150 de metrii pătrați? A doua întrebare: nu se face o discriminare față de restul copiilor? Practic câți copii au nevoie de aceste servicii în Sectorul 2? Cum se vor alege cei 50 de copii din numărul total de copii care au nevoie de acest serviciu?

Domnul Florin Vasile, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: La nivelul Sectorului 2 sunt în evidență din cei 1100 copii cu handicap, 286-300 cu tulburări din spectrul autismului. Practic, în funcție de gravitatea și de recomandările medicale, în baza hotărârii pentru grupa de handicap, se face un plan de servicii de integrare și intervenție pentru fiecare categorie de copii în parte, în funcție de cât de mult are nevoie de terapie. Și atunci în funcție de gravitatea fiecărui caz, o echipă pluridisciplinară hotărește includerea acestora și programarea lor. In prima fază vom putea lua maxim 50 de copii la o asemenea suprafață, firește dacă identificăm cum am și prezentat când ați făcut rapoartele de specialitate, vă spuneam că dacă aveam un spațiu suficient putem să ne adresă unui număr mult mai mare. Dar preferăm să începem cu un partener, cu un număr mai mic, și să avem rezultate pozitive, decât să reducem termenul de intervenție și să intervenim pentru mai rnulți copii. Vă mulțumesc.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier Alexandru, îmi permiteți să completez ceea ce a spus domnul Director Vasile! în momentul de față la nivelul Sectorului 2 există un singur centru de zi de recuperare și resurse pentru copii cu dizabilități, acest centru pe care dorim să îl înființăm pentru copii cu PSA vine în plus. Vom căuta și în perioada următoare să dezvoltăm aceste servicii, pentru că într-adevăr la nivelul Sectorului 2 noi avem foarte mulți copii cu probleme, cu dizabilități cu un spectru destul de larg! în situația și în momentul în care vom găsi și alte posibilități, am spus aceste servicii le vom dezvolta; atât ar fi capacitatea pentru a dezvolta serviciile respective în locația aceea.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu întrebam, domnule Primar, având în vedere experiența dânsului de la Sectorul 3, până în momentul în care ne putem adresa la un număr mai mare de copii, dacă n-ar fi de exemplu, să li se acorde vouchere părinților să ducă (...) respective.Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu la ce tip de vouchere vă referiți! Noi acordăm și sumele necesare pentru indemnizații pentru familiile care au copii în îngrijire, cu astfel de probleme. Nu știu cum am putea, peste aceste sume de bani pe care le acordăm ca indemnizații, să acordăm și vouchere și nu știu pentru ce vouchere!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu neapărat vouchere, ci e vorba de o sumă de bani. Copiii cu autism au nevoie zilnic de anumite ore de tratament. Dacă părinții primesc acești bani, nu vouchere, că voucherele implică anumite cheltuieli, în baza dosarului pe care ei îl depun, ei pot fi sprijiniți material. Sumele sunt foarte mari pentru numărul orelor de tratament, pentru părinții copiilor cu autism. întrebam dacă n-ar fi, până noi putem să asigurăm spații pentru copii mai mulți... în acest moment noi pornim cu 50 de copii și domnul Director a spus că e nevoie pentru 300, să asigurăm sprijin material pentru părinții care au nevoie? Cu acești bani pot să demareze tratamentul săptămânal. Copiii, după câte am înțeles au nevoi de 3 specialiști, pentru fiecare copil e nevoie de o anumită echipă de tratament si au nevoie zilnic de aceste ore! 3

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier, haideți să privim în ansamblu și în mod realist. Ca să completez ce a spus domnul Director, în Sectorul 2 avem aproape 14 000 de persoane cu dizabilități, dintre care o mie și câteva sute, copii. Suntem interesați să-i sprijinim și să-i ajutăm pe cât posibil! Niciodată., niciun proiect nu e perfect! Idealul ar fi ca noi să putem să acoperim absolut tot ce înseamnă problemă a unei persoane din Sectorul 2. Momentan este un proiect prin care dezvoltăm aceste servicii.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Aș vrea să spun că domnul Director la Sectorul 3 a făcut un proiect unic în București. Păcat că nu-1 putem aplica și la Sectorul 2. El a atins o problemă mare a părinților cu copii cu dizabilități; a creat o grădiniță cu terapie în cadrul ei; să nu se mai plimbe părintele de la un centru la altul! Și sunt copii care nu sunt primiți nicăieri, la grădiniță sau școală normal! Iar acolo era un loc în care puteau să se dezvolte cât de cât spre normalitate. Plus că oferă pentru cei din clasa întâi, însoțitor, iar părinții înțeleg ce înseamnă un însoțitor specializat. Sunt făcute pe fonduri europene! Am fost și am văzut clădirea, am văzut copiii din centrul respectiv. Cred că dacă este lăsat, se pot face lucruri foarte bune în Sectorul 2 și recomand celor care vor să dea abținere la acest proiect sau nu vor să-1 voteze din punct de vedere legal... e o situație acolo a spațiului respectiv, se pot rezolva și după votul nostru! Nu trebuie acum, înainte de votul nostru să rezolvăm și problemele legale de situația spațiului., cadastru... Eu salut acest proiect!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Cei 50 de copii vor fi foarte greu de selectat! Asta este opinia mea!

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 84/26.04.2018 privind transmiterea unor părți din imobilul situat în Șos. Pantelimon nr. 301, Sector 2 și terenul aferent acestora, din administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, în administrarea Centrului Cultural „Mihai Eminescu ” aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureșt, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Constantin Angela, Feroiu Dumitru Silviu

NU VOTEAZĂ: Adrian Alexandru

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru atribuirea în folosință a unei părți din terenul situat sub imobilele construcții „ Ansamblu de locuințe pentru tineri- medici rezidenți - Zona Spitalul Colentina” din Șos. Ștefan cel Mare nr.19 B (fost nr.21) aflat în domeniul public al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru atribuirea în folosință a unei părți din terenul situat sub imobilele construcții,,Ansamblu de locuințe pentru tineri- medici rezidenți - Zona Spitalul Colentina” din Șos. Ștefan cel Mare nr.19 B (fost nr.21) aflat în domeniul public al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU-O, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța (verbal, în cadrul videoconferinței), Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea ILC.L. nr.9/2018 privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2;

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 9/2018 privind aprobarea procedurii formalizate privind identificarea , înregistrarea și accesul contribuabilului la platforma de contact a Direcției Venituri Buget Local Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 27, NU- 0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Geia, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 36/2018, astfel cum fost modificat prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019;

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind prelungirea pentru o perioadă de 1 (un) an a termenului prevăzut de Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.36/2018, astfel cum fost modificat prin H.C.L Sector 2 nr. 49/2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA — 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angcla, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu

Este prezentat punctul nr, 11, proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a spațiului situat la parterul imobilului din Șos. Pantelimon nr.255, bl.43, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 a spațiului situat la parterul imobilului din Șos. Pantelimon nr. 255, bl. 43, Sector 2, Bucureșt, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 27, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general și a situațiilor financiare anuale la 3L12.2019 ale Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Am două întrebări, vă rog! Prima întrebare, care este procentul de încasare a taxei de habitat pe anul 2019? A doua întrebare, care sunt cauzele pentru care programul de reabilitare termică are un grad de realizare atât de scăzut? Menționez că s-au prevăzut 169 de milioane din care s-au realizat doar 21. Am solicitat în repetate rânduri un raport privind reabilitările termice, care nu a fost realizat și transmis niciodată! Mulțumesc!

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Răspunde cineva la întrebarea domnului Chiricuță?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Eu zic să i-1 dăm scris!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: îmi cer scuze că nu mi-am informat colegii! Am postat pe pagina mea răspunsul oficial.

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Să lămurim acum cu taxa de habitat! Ce ați publicat?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dacă domnul Director ne poate da această informație ar fi bine, să apară trecută și în procesul verbal.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Din moment ce ați primit-o dumneavoastră de ce nu ne spuneți? Măcar spicuiți puțin din ea!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: O să-1 las pe domnul Director să prezinte!

Domnul consilier local Costache Jean: Credeți că e momentul să rămânem aici?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Taxa de habitat este foarte importantă pentru toți cetățenii din Sectorul 2.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: S-a încasat de 4 ori mai puțin decât s-a plătit! Procentual. în 2019 la persoanele fizice s-a încasat de 4 ori mai puțin decât s-a plătit, pentru acest serviciu!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să primiți și în scris, domnul Chiricuță. Taxa de habitat, cât s-a încasat până la 31 decembrie 2019, este o sumă, rămâne ca debit pe anul 2019, pentru persoanele care nu au achitat. Pe anul 2020 mai sunt 6 milioane de lei care sunt debite pe 2019, deci, urmează să se încaseze de la toate persoanele care au beneficiat de acest serviciu. După cum știți, pe anul 2020 taxa de habitat este subvenționată în proporție de 99,9%, iar debitele care sunt înregistrate, vor fi achitate. Este simplu!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnul Primar, 99% pentru cei care colectează 25%. Din ce am observat, din prima zi s-au acceptat plăți de 99 de bani pe tot anul! Faceți o verificare dacă s-au colectat 25%, așa cum spune proiectul?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cei care nu colectează vor achita și vor suporta și penalitățile de rigoare. Dacă nu sunt achitate sumele, vor rămâne ca debite.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: M-am referit la cei care nu colectează selectiv, cei 25%! în acest moment nu este nicio evidență, dacă unii colectează sau nu selectiv. în prima zi s-a acceptat plata de 99 de bani pe tot anul. Asta am vrut să semnalez!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: La noi în cartierul Vatra Luminoasă se colectează selectiv. O dată pe săptămână vin cei de la SUPERCOM și avem cei 2-3 saci la poartă, au un caiet în care ne trec nominal pe fiecare familie. Totul este ok din punctul meu de vedere. Asta e valabil la case!

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Acolo este mai ușor de colectat decăt la blocuri!

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului general și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 ale

Sectorului 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - O, ABȚ - 7, NU VOTEAZÂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2020;

Se supune la vot punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2020, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -19, NU- 0, ABȚ- 8, NU VOTEAZÂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Dacă îmi permiteți, o observație scurtă. Au fost prevăzute pentru spitale 650 mii de lei. S-ar putea folosi în aceste condiții de criză, pentru că au fost cheltuiți zero lei. Mulțumesc!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am acum toate datele exacte, dar au fost prevăzuți 2 900 000 lei, din câte știu, și banii pe care noi i-am prevăzut la începutul anului în proiectul de buget erau cu destinația spitalul Sfântul Pantelimon. Acum este vorba despre un alt sprijin pe care îl acordăm Institutului ”Prof. Dr. C.C. Iliescu”. Nu știu dacă la asta făceați referire!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Au bani pentru spitale, nu știu exact nume!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunteți consilier, trebuia să știți!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Voiam să subliniez că există acei bani și puteau fi folosiți. Mulțumesc!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Cu siguranță vor fi folosiți pentru spitale și pentru nevoile oamenilor!

Domnul consilier local Costache Jean: Menționăm că spitalul Pantelimon nu este un spital de COVID.

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, vă rog! La începutul ședinței s-a aprobat renumerotarea proiectelor și cred că dumneavoastră aveți în față ordinea de zi inițială, și nu pe cea renumerotată! Acum la punctul 14 se regăsește proiectul cu sprijin financiar! îmi permiteți, domnule președinte să-i dau eu citire proiectului?

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Domna Secretar, vă rog frumos! Mulțumesc!

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr, C.C. Iliescu” București;

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Vă reamintesc prevederile art. 228 din Codului administrativ potrivit cărora consilierii locali au obligația să declare dacă se află într-un posibil conflict de interese!

Se supune la vot punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr, C.C. Iliescu” București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 26, NU- O, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: La acest proiect este un amendament formulat de domnului Primar, căruia îi voi da citire în continuare: „Se redistribuie creditele bugetare, în valoare de 50 mii lei, cu următoarele influențe:

  • 1. In bugetul Centrului Cultural ”Mihai Eminescu ”:

  • -  la venituri subcapitolul 43.10.09 "Subvenții pentru instituții publice”, se diminuează cu suma de 50 mii lei;

  • -  la cheltuieli subcapitolul 67.10.03.06 ”Case de cultură”, articolul 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, se diminuează cu suma de 50 mii lei.

  • 2. In bugetul Primăriei Sectorului 2:

  • -  la cheltuieli subcapitolul 67.02.03.06 "Case de cultură”, articolul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice ” se diminuează cu suma de 50 mii lei;

  • -  la cheltuieli subcapitolul 68.02.50.50 "Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale”, articolul 51.01.03 "Acțiuni de sănătate” se majorează cu suma de 50 mii lei.

Argumentare: Având în vedere faptul că, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind acoradarea unui ajutor financiar Instituitului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ,,Prof Dr. C.C. Iliescu” și pentru a pune în aplicare prevederile acestei hotărâri, se propune includerea influențelor respective în bugetul general al Sectorului 2, prin modificarea proiectului de Hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020.

Acest amendament modifică atât veniturile, cât și cheltuielile bugetului general al Consiliului Local Sector 2 cuprinse în anexele corespunzătoare, și Anexa ”Propuneri de proiecte pentru anul 2020”, fără a modifica totalurile bugetului general al Sectorului 2, aptobateprin H.C.L.S.2 nr. 15/20.02.2020.

Având în vedere cele menționate, propunem aprobarea acestui amendament. ”

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 1830/28.04.2020 la punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU-O, ABȚ-3, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Bărbat Voievod nr. 71, Sector 2, București;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Vreau să menționez că toate proiectele referitoare la PUD-uri au avizul favorabil al comisiei Urbanism, patru dintre ele în unanimitate, iar două dintre ele, respectiv cele înscrise la pct. 19 (str. Păsărani) și 21 (str. Popa Nan) cu o abținere. Mulțumesc!

Se supune la vot punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Bărbat Voievod nr. 71, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 27, NU-0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Propun ca doamna Secretar Niță să citească la proiectele cu PUD-uri doar adresa și la proiectele referitoare la majorarea impozitului, adresa și procentul de majorare! Pentru operativitate. Și dumneavoastră să supuneți la vot! Dânsa are ordinea de zi corectă în față și nu mai sunt discuții!

Este prezentat punctul nr. 17 proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gheorghe Șerban nr. 67 Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Gheorghe Șerban nr. 67 Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 27, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Laviței nr. 46, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Laviței nr. 46, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 25, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Păsărani nr. 70, NC. 238716, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Păsărani nr. 70, NC. 238716, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 23, NU-1, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Adrian Alexandru

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 29, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Precupeții Vechi nr. 29, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 27, NU- O, ABȚ- O, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind aprobarea documetației de urbanism PUD Strada Popa Nan nr. 52, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind aprobarea documetației de urbanism PUD Strada Popa Nan nr. 52, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 23, NU- 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 22, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr. 64/2020 la Contractul nr.l 128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19;

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Acest proiect are un amendament pentru îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul anexelor. Această documentație a fost transmisă astăzi și nu știu dacă v-a fost comunicată. Astăzi a fost postată pe site-ul PS2. Dacă nu aveți cunoștință, modificările sunt minime, se presupune îndreptarea unei date calendaristice din 31 aprilie, în 1 mai, și a unor erori din anexe legate de inserarea unor liste de cifre care nu aveau legătură cu documentul. Mulțumesc!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am o întrebare. Cum se poate stropi un trotuar atâta vreme cât sunt mașini parcate la fiecare metru?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Am și eu o întrebare. în câte scări de bloc s-au pus dezinfectanți, care au fost costurile, care străzi au fost stropite și care nu? Să ni se dea un răspuns în scris. Mulțumesc!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Voi prelua aceste interpelări și pentru că nu se află personalul structurilor de resort în sală, vom comunica ADP Sector 2 și vă vom transmite răspunsul în termenul prevăzut de lege. Mulțumesc. Amendamentul este important pentru că el corectează o serie de erori materiale, adică, se aplică începând cu data de 1 mai și nu cu data de 31 aprilie 2020 cum este înscris în proiect.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: La care proiect este acest amendament?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: La proiectul 22 de pe ordinea de zi.

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 1911/29.04.2020 la punctul nr. 22, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr. 64/2020 la Contractul nr.l 128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 25, NU- 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot punctul nr. 22, proiectul de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr. 64/2020 la Contractul nr.l 128/25/10/1999 privind modificarea suprafeței de stropit și folosirea substanțelor dezinfectante pe străzile și trotuarele din Sectorul 2, pe perioada aplicării măsurilor pentru prevenirea răspândirii Covid-19,cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Riesch Antheia Aleksandra,

NU VOTEAZĂ: Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel

Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa str. Tugomir Voievod nr. 39-41 - corpul dreapta față, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa str. Tugomir Voievod nr. 39-41 - corpul dreapta față, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU-O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Bd. Dacia nr. 97, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Bd. Dacia nr. 97, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcăloare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Aleea Lungulețu nr, 4, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesaț isfăcăt oare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Aleea Lungulețu nr, 4, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/cur ți neîngrijite, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Tămâioarei nr, 3, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe terenuri/curți neîngrijite, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 81/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 118/2017, pentru terenul situat la adresa din str. Tămâioarei nr. 3, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Șos. Pantelimon nr. 2, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Șos. Pantelimon nr. 2, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 281 proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Plumbuita nr. 97, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Plumbuita nr. 97, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Agricultori nr. 68, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Agricultori nr. 68, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -21, NU - 0, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița

Este prezentat punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 fi H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Agricultori nr. 16, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Agricultori nr. 16, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sînmedru nr. 35, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sînmedru nr, 35, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 32, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr, 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr, 102, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 102, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Duzilor nr. 17, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Duzilor nr. 17, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion (verbal, în cadrul videoconferinței), Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Agricultori nr. 92, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Agricultori nr. 92, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU - 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuța

Este prezentat punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului nr. 13A, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului nr. 13A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Popescu Lenuța, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 36, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Radu de la Afumați nr. 46, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 36, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Radu de la Afumați nr. 46, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU - 0, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Popescu Lenuța, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 37, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Viitorului nr.107, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 37, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nescilisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Viitorului nr.107, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Popescu Lenuța, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 38, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată fi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Viitorului nr.109, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 38, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str, Viitorului nr, 109, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Popescu Lenuța, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului nr. 7, Sector 2, București;;

Se supune la vot punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str, Maica Domnului nr, 7, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Popescu Lenuța, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 401 proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Șoltuzului nr.45, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. $ olt uzul ui nr. 45, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Popescu Lenuța, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 41, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Șos. Electronicii nr. 19, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 41, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Șos, Electronicii nr, 19, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 23, NU - 0, ABȚ- 4, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Popescu Lenuța, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: -

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Proiectele de pe ordinea de zi s-au epuizat și urmează să declarați ședința închisă, dacă nu sunt alte interpelări!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Vreau să vă doresc tuturor multă sănătate și până la următoarea ședință „Doamne ajută” tuturor!

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Referitor la proiectul cu dezinfectarea străzilor, pe b-dul Lacul Tei apare că ar fi stropit de 6 ori pe zi! Există chioșcuri de ziare a căror patroni îmi spun că nici măcar o dată pe zi nu vine mașina aia și am văzut și eu, o dată dimineața, cum se stropește strada. O dată pe zi, nu de 6 ori! Trece pe mijlocul străzii o mașină foarte anemică, pe un sfert de metru se stropește strada cu clorură de var. Se spune că se pot folosi detergenți convenționali, nu trebuie să inventăm noi roata. Nu știu de ce se folosește clorură de var, că e mai ieftină probabil. Voiam să notez faptul că urmăresc această dezinfecție a străzilor, care nu se face nici măcar o dată pe zi. Mi se par culmea să afirmi că s-a făcut de 6 ori pe zi! Pe străzile dosnice, unde este foarte important să fie dezinfectate, chiar dacă nu sunt bulevarde lagi, pe acelea nu s-a trecut niciodată!

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Am notat interpelarea dumneavoastră și o voi transmite compartimentului de resort pentru a vă răspunde!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: A expirat pe 24 aprilie Contractul de asociere Piața Galați - Administrația Piețelor Sector 2. Vreau să știu ce avem de gând să facem cu Piața Gemeni? Am ridicat această problemă și în ședința de data trecută! Am propus să rămână în administrarea piețelor din Sectorul 2.

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Am notat interpelarea dumneavoastră și o voi transmite compartimentului de resort pentru a vă răspunde în termen legal!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am discutat și data trecută! Asocierea nu este între Primăria Sectorului 2 și o firmă, ci este între Primăria Municipiului București și o firmă! O să cerem Capitalei să ne lase nouă această oportunitate de a face o asociere nouă. Dânșii trebuie să elibereze piața sau să ne-o dea nouă.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Domnul Viceprimar, înaintați un proiect de hotărâre prin care solicităm Primăriei Capitalei...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Asta facem! L-am rugat pe domnul Director Popescu!

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Ne vom asigura că pe următoarea ordine de zi se va regăsi acest proiect. Mulțumim!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Să facem un demers către Primăria Capitalei ca această piață să treacă în subordinea Primăriei Sectorului 2!

Nemaifiind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Pușcașu Marian declară ședința închisă, la orele 15,44 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 26 - DA, 0 - NU, 1 - ABȚ., în ședința ORDINARĂ a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 28.05.2020.

DN/lex


SAPL- PVSCLS2