Proces verbal din 28.05.2020

006 Proces verbal ședință ordinară 28.05.2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 28.05.2020

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • - Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Domnul Popescu Dan Cristian - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Doamna Niță Elena - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București, conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020;

  • - Domnul consilier local Pușcașu Marian - președinte de ședință

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București, face prezența consilierilor locali. Au fost prezenți 27 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora, modalitatea și locul desfășurării acesteia. Proiectul ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 774/22.05.2020 și Suplimentarea proiectului ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 794/27.05.2020, Amendamentul executivului nr. 2340/28.05.2020, precum și Amendamentul nr. 2342/28.05.2020 formulat de doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str.

Chiristigiilor nr. 11- 13 și pe site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ - PROIECT

1

Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 29.04.2020;

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în imobilul din Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B (fost Șos. Ștefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

3

Proiect de hotărâre privind înființarea unor unități de asistență socială, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, ca urmare a reorganizării vechilor structuri;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

5

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând „Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2" astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 336/2019;

Inițiator : TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

6

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020;

Inițiator : TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ''Reabilitare sisteme rutiere - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local "Reabilitare sisteme rutiere - 17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico-economici și devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București .* "Amenajare peisagistică și arhitecturală - Scuar Strada Ricinului ”, Sector 2, București, aprobați inițial prin H.C.L Sector 2 nr. 120/2019 Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

10

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Vatra Luminoasă (situația de lucrări nr. 1);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

11

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația de lucrări nr. 1 la Contractul nr. 143/2019);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

12

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a

Consiliului Local Sector 2 București

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

13

Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 319/31.10.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru atribuirea denumirii de „Parcul Ion Pârcălab” unui spațiu verde reamenajat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

14

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

15

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la continuarea implementării proiectului „PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR", pentru anul școlar 2020-2021;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

16

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.

Folclorului nr. 8, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

17

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.

Gimalău nr. 7, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

18

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 34, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

19

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.

Gimalău nr. 32, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

20

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.

Soldat Gheorghe Zamfir nr. 26, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

21

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.

Soldat Gheorghe Zamfir nr. 11 A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

22

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin nr. 19, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

23

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin nr. 21, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - ■ Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.

Paroșeni nr. 50 A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

25

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Paroșeni nr. 30, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

26

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin nr. 52, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

27

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Intrarea Pălămidei nr. 13, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

28

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Vasile Lascăr nr. 176, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

29

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Vasile Lascăr nr. 172, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

30

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Maiorului nr. 6, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

31

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ziduri Moși nr. 25, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

32

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Țepeș Vodă nr. 87, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

33

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Rondă nr. 40, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

34

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Gimalău nr. 46, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

35

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gimalău nr. 44, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

36

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Soldat Ștefan Pascale nr. 39, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

37

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Serg.

Vasile Predescu nr. 12, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

38

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Olanelor nr. 7, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

39

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sold. Ion Marin nr. 31, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

40

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Ispravnicului nr. 42, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

41

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L, Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Viitorului nr. 185, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI • - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

42

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Matei Voievod nr, 68, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

43

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Nicolae Pârâu nr. 23, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

44

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str, Nicolae Pârâu nr. 27, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

45

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Nicolae Paraschiv nr. 18, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

46

Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str.

Soldat Ștefan Pascale nr. 25, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

47

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”; Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2

48

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H. C. L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de „agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea”, precum și cu „terase sezoniere**;

Inițiator: POPESCU DAN CRISTIAN - Consiliul Local al Sectorului 2

49


Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului situat în str. Vasile Lascăr nr. 103-107 (fost nr. 109), sector 2, București - Piața Gemeni (fosta Piața Galați) - în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Piețelor Sector2 și împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la derularea procedurilor de închiriere și/sau concesionare, după caz, pentru modernizarea și administrarea eficientă a Pieței Gemeni;

Inițiator: POPESCU LENUȚA - Consiliul Local al Sectorului 2

în cadrul ședinței Consiliului Local Sector 2 din data de 28.05.2020, consilierii locali și-au exprimat opțiunea de vot, prin vot individual deschis, prin ridicarea mâinii.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Stimați colegi, propun să începem ședința de astăzi, 28.05.2020, a Consiliului Local Sector 2. Doamna Secretar, ne puteți spune prezența, vă rog!

Doamna Niță Elena, Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: La ședința de astăzi a Consilului Local Sector 2 sunt prezenți un număr de 27 de consilieri locali, dintr-un număr de 27 de consilieri locali în funcție. Așa cum am anunțat, rugămintea mea este să numărăm și să nominalizăm voturile împotrivă și abținerile, că așa ne este mai ușor! Este cineva împotrivă? Vă mulțumesc!

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 29.04.2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustîn Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Se supune la vot proiectul Ordinii de zi a ședinței ordinare C.L. Sector 2, V aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 26, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuța Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Se supune la vot suplimentarea Ordinii de zi a ședinței ordinare C.L. Sector 2, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 26, NU-1, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr, 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în imobilul din Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B (fost Șos. Ștefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București;

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Vă rog, avizele comisiilor Buget, Urbanism, Juridică și Transparență!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Comisia Urbanism, aviz favorabil.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică, aviz favorabil.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în imobilul din Șos. Ștefan cel Mare nr. 19B (fost Șos. Ștefan cel Mare nr. 21), Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 27, NU-O, ABȚ-O, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind înființarea unor unități de asistență socială, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, ca urmare a reorganizării vechilor structuri;

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Avizele comisiilor Juridică, Potecție Socială, Transparență, vă rog!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică, aviz favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia Protecție Socială, aviz favorabil.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind înființarea unor unități de asistență socială, fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, ca urmare a reorganizării vechilor structuri, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu Următorul cvorum: DA-27, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE:

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Avizul comisiilor Buget, Transparență!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență, aviz favorabil.

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Uitându-mă prin proiectul de buget, am observat două lucruri: primul, faptul că nu se mai susțin proiectele finanțate prin Legea 350, cele care erau înjur de 2 milioane de lei, proiectele cu finanțare nerambursabilă susținute de primărie pentru diversele ONG uri, în schimb uitându-mă.. unde am competență, am văzut scuarul Ricinului care costă aproape cât finanțarea tuturor proiectelor prin Legea 350. Scuarul acela are 500 m. Ar veni cam 500 de euro pe mp. De ce costă atât de mult? Am vorbit cu un arhitect peisagist. I s-a zis că 600 de euro/mp este suprafața construită, de care se vorbește. Aici, un scuar care nu este construit, pui o bancă pe el, costă 500 euro/mp? Se cheltuiesc, nu mai spun de „borduriada” care a început din nou! Pe Bdul Lacul Tei s-au scos bordurile care au fost puse acum 2 ani și se pun din nou borduri de care nu era nici o nevoie? în schimb finanțare de 2 milioane pentru proiectele pentru ONG-uri sau persoane fizice, a căzut! Abia se stabilise o ordine, oamenii începuseră să colaboreze cu primăria și s-a tăiat!

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Așteptăm un răspuns de la domnul director Drugău.

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Există SFuri care se fac de către specialiști, nu de către angajații ADP-ului. Sunt niște valori maximale care se dau acolo și în urma lor se ajunge la licitație și în urma licitației fiecare vine, își depune oferta, prețul rezultat de acolo va fi prețul de contract. Cu privire la bordurile de pe Bdul Lacul Tei, ADP Sector 2 niciodată n-a mai pus borduri acolo. Nici acum nu pune borduri, ci le schimbă pe cele deteriorate și lucrăm la spațiul verde. Noi nu avem treabă cu carosabilul. Carosabilul nu aparține, nu este în administrarea Sectorului 2.

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Mulțumim domnule Director!

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 7, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, lordache Isabela Florina, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând,,Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2" astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 336/2019;

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Avizul comisiilor Buget, învățământ și Transparență, vă rog!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia învățământ, aviz favorabil.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență, aviz favorabil.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu se face procedura de vot corect! Să ridice mâna sus cine este pentru, cine este împotrivă și abțineri, pentru că la primele patru proiecte n-a votat nimeni. Dacă mă întrebați pe mine, ca interpretare de vot, este că n-au votat oamenii și ați avut o singură abținere. în rest n-a votat nimeni! N-ați avut cvorum! Practic n-a trecut ordinea de zi. Haideți să ridicăm mâna, să se vadă intenția!

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând „Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L Sector 2 nr. 336/2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 26, NU- O, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020;

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Avizul comisiilor Buget și Transparență, vă rog!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU - 0, ABȚ— 1, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ,,Reabilitare sisteme rutiere - 21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București";

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Avizul comisiilor Buget și Transparență, vă rog!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ,,Reabilitare sisteme rutiere -21 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ~ 3, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzaroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr, 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ,,Reabilitare sisteme rutiere -17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Avizul comisiilor Buget și Transparență, vă rog!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere -17 străzi din Sectorul 2 al Municipiului București ”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico-economici și devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București: "Amenajare peisagistică și arhitecturală - Scuar Strada Ricinului ”, Sector 2, București, aprobați inițial prin H.C.L Sector 2 nr. 120/2019;

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Avizul comisiilor Buget și Transparență, vă rog!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea valorilor actualizate ale indicatorilor tehnico-economici și devizului general pentru un obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București : "Amenajare peisagistică și arhitecturală - Scuar Strada Ricinului ”, Sector 2, București, aprobați inițial prin H.C.L Sector 2 nr. 120/2019, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 2, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Vatra Luminoasă (situația de lucrări nr. 1);

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Avizul comisiilor de învățământ, Buget, Transparență, vă rog!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia învățământ, aviz favorabil.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență, aviz favorabil.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Este o solicitare de 147 de mii de lei pentru clopotniță și un wc! în cerere se menționează că ei pun 100 de lei și restul îl pune primăria!

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Vatra Luminoasă (situația de lucrări nr. 1), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 4, ABȚ - 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. II, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația de lucrări nr. I la Contractul nr. 143/2019);

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Avizul comisiilor de învățământ, Buget, Transparență, vă rog!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia învățământ, aviz favorabil.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Mănăstirea Plumbuita (situația de lucrări nr. 1 la Contractul nr. 143/2019), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 4, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2 București;

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Avizele comisiilor Juridică și Transparență, vă rog!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică, aviz favorabil.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență, aviz favorabil.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Votăm ROF-ul Consiliului Local, care știm bine că nu era aprobat din 2001! Când l-au depus consilierii locali, colegii de la PSD au comentat că n-a fost pus în dezbatere și s-au luptat să nu fie pus pe ordinea de zi.. și acum văd că inițiator apare executivul, pe ROF-ul Consiliului Local, iar colegii de la PSD văd o altă poziție, nu mai este nicio problemă! Cum facem? V-ați luptat și ați comentat să dezbatem ROF-ul Consiliului Local, prin care noi ne desfășurăm activitatea și acum nu văd aceeași poziție legată de același proiect. Nu trebuia ca inițiator să fie Consiliul Local?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, este un proiect pe care eu l-am inițiat pentru că dumneavoastră v-ați asumat, împreună cu colegi din consiliu, acum 4 ani, după ce ați respins un proiect de hotărîre inițiat tot de mine! Ați spus că o să faceți dumneavoastră acest Regulament. După 4 ani, mă simt dator să încheiem mandatul ăsta, în sfârșit, cu un Regulament. Dacă dumneavoastră, și din câte îmi aduc aminte și colegii dumneavoastră își aduc perfect aminte, dumneavoastră practic v-ați asumat rolul de inițiator! Nici măcar cu colegii din consiliu, de cele mai multe ori, nu v-ați consultat. De trei ori, de fiecare dată, a fost întors de Prefectură. Dacă dumneavoastră, sunt ferm convins că ați citit acest Regulament cu foarte mare atenție, dacă dumneavoastră sau colegii nu consideră că acest Regulament este bun, votați împotrivă, vă abțineți, puteți chiar să-l contestați! Dar să faceți executivului un proces de intenție, după 4 ani în care, mie așa mi se pare, că vina vă aparține în totalitate dumneavoastră pentru neaprobarea și neavizarea acestui proiect de hotărâre, este puțin cam mult! Dumneavoastră puteți să votați împotrivă, ulterior puteți să-l contestați pentru că nu l-am pus în dezbatere publică. Este dreptul dumneavoastră ca și consilier ales de cetățenii Sectorului 2!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnul Primar, eu respect orice opinie și nu spun că acum dumneavoastră politizați.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am politizat, n-am spus denumirea unui partid, am spus și m-am referit la acțiunea dumneavoastră și modul în care de 4 ani ați împiedicat ca acest consiliu să aibă un Regulament actualizat!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Politizați! Domnule Primar ați spus un lucru neadevărat! Din punctul meu de vedere, și asta e opinia mea, proiectul depus de consilierii locali, a fost mult mai bun decât acesta. De ce? în primul rând se respecta legea! Sunt mai mulți colegi care au cerut ca aceste proiecte, spune foarte clar legea, să ajungă la noi deîndată ce se depun. Noi primim aceste proiecte doar când apar pe ordinea de zi! Noi trebuie să primim proiectele când se depun, deîndată, ăsta era primul aspect care rezolva..

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci, dumneavoastră pimiți proiectele deîndată. De unde știți dumneavoastră când sunt finalizate proiectele?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Se vede pe ele data când se depun! Noi primim aceste proiecte doar când apar pe ordinea de zi, când apar rapoartele. Noi trebuie să primim aceste proiecte când se depun, când se înregistrează la doamna Niță, așa scrie în lege, deîndată. Când dânsa trimite proiectele către comisii trebuie să ajungă inclusiv la consilieri. Asta nu s-a întâmplat niciodată! Asta stabilea acel ROF care a fost contestat de colegul dumneavoastră Prefectul!

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Regulamentul aprobat, prin HCL S2 nr. 139/2018, a fost anulat de instanța de judecată la sesizarea Prefectului, tocmai pentru că acela cuprindea o formulare necorespunzătoare și unele articole care contraveneau reglementărilor și afectau raporturile stabilite între autoritatea deliberativă și cea executivă. Acest regulament preia cu fidelitate reglementări doar din Codul Administrativ. Nu este necesară dezbatarea publică, așa ni s-a comunicat și de către Prefect și la primul proiect, pentru că el se referea țintă la un grup determinat, nu la unul de interes general și prin urmare nu apreciez că sunt elemente de nelegalitate. Regulamentul inițial este de prin 2000 după care a fost cel făcut de dumneavoastră anulat, iar la momentul de față Codul Aministrativ prevedea ca în trei luni de la aprobare, să fie elaborat acest Regulament. Am așteptat, sperând să primesc o propunere din partea dumneavoastră, și am lucrat cu colegii de la Juridic tocmai pentru ca și dumneavoastră să aveți un Regulament cum au toate celelalte 5 consilii locale la nivelul Municipiului București.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Aș vrea să am un amendament la el în care, vă rog frumos dacă se poate să scoatem toate paragrafele referitoare la comisia de Transparență! Codul Administrativ spune clar: comisiile sunt cele date prin Codul Administrativ, celelalte vor fi înființate cu aprobarea consilierilor din mandatul respectiv. Mi-ar fi plăcut să fim întrebați despre comisii, pentru că mai sunt și alte comisii pe care poate ne-am fi dorit să apară și să fie deja statutare în acet ROF al Consiliului Local. Mai mult de atât, Comisia de Transparență nu-și mai are rostul! Din câte văd primăria este transparentă, sfișează pe site-uri toate licitațiile care sunt. Mai mult de atât, am avut hotărâri care trebuiau să treacă prin Comisia de Transparență și să aibe aprobarea ei și ele au fost trecute pe ordinea de zi fără această comisie. Nu-i văd efectiv rolul acestei comisii băgate acum în acest ROF. Drept urmare, dacă nu trece amendamentul meu, consilierii PMP se vom abține.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră în ședința de consiliu ați votat și aprobat această comisie ca și comisie de specialitate, nu ca o comisie de analiză, acum 4 ani.

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Există deja în vigoare Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 102/2016 prin care s-au aprobat comisiile de specialitate. Ea s-a actualizat permanent în raport de membrii care și-au încetat mandatul la nivelul Consiliului Local și ea subzistă și la momentul de față. Dacă s-ar scoate această Comisie de Transparență, ar însemna automat ca toți membrii care sunt în Comisia de Transparență, consilieri, să nu mai aibă această calitate și să se refacă hotărârea privind stabilirea comisiilor de specialitate. Comisiile au fost deja aprobate, subzistă, motiv pentru care s-au preluat aceste reglementări, formulate cu avizul Comisiei de Transparență, pentru proiectele care strict necesită această consultare, respectiv cele care sunt cu caracter general, cele care implementează acte inovatoare și regulamente ce se adresează tuturor cetățenilor. într-adevăr se îngreunează procedura de avizare și pentru proiecte care nu necesită strict avizul Comisiei de Transparență și implicit îngreunează și munca secretarului acelei comisii, care trebuie să redacteze aceste avize.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Domnule Iliescu, vă rog!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Aș vrea să spun, că reclamația celor de la USR, acuzația celor de la USR, mi se pare extraordinar de gravă, cum poți să afirmi așa ceva, că PSD-ul controlează justiția din România, suntem chiar sănătoși sau nu suntem, ne mai controlăm și noi! Așa ați afirmat, chiar așa ne batem joc de tara aceasta?

»

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, există la acest proiect de hotărâre și un amendament formulat de doamna Riesch Antheia, care a fost înregistrat la cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 și urmează ca doamna consilier local să îi dea citire. Este vorba de articolul 26; eu personal l-am citit, mi se pare pertinent pentru că, s-a preluat dintr-un act normativ „persoanele care asistă la dezbaterea și votarea proiectului înscris pe ordinea de zi, de care este interesat”, iar dânsa propune o formulare mai simplă.

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Haideți, domnule Alexandru, repede vă rog!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Riesch Antheia ar trebui să supună la vot amendamentul!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu răspund nimic din ceea ce a înțeles liderul de la PSD, m-am referit la Prefectul PSD! Doamna Niță, întrebare, după ce s-a aprobat ROF-ul depus de consilieri, noi am primit o perioadă proiectele de îndată. De ce nu se mai întâmplă acest lucru în acest moment?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Codul Administrativ prevede că, în momentul în care un proiect de hotărâre este înregistrat la Cabinetul Secretarului General, acesta este trimis de îndată comisiilor de specialitate, după caz, și compartimentelor de resort. Se mai precizează că, înaintarea proiectelor către comisiile de specialitate se face după elaborarea rapoartelor de specialitate de către compartimentele de resort, tocmai ca să aveți în vedere și opinia executivului și a celor implicați în realizarea proiectului.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Consilierii au dispărut din noul Regulament?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu au dispărut, proiectele se transmit odată cu ordinea de zi și se publică pe site!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Către cine se trimit proiectele?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Către compartimentele de resort pentru elaborarea raportului de specialitate și către comisiile de specialitate, după elaborarea raportului de specialitate. Iar raportul de specialitate are un termen de elaborare.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Propunere de amendament pentru proiectul înscris pe ordinea de zi la punctul 12, pentru articolul 26, se elimină aliniatul 2 litera c; alineatul 5 se reformulează după cum urmează, „prin grija secretarului general al subdiviziunii administrativ teritoriale și a compartimentului de resort, cetățeanul interesat va fi invitat să asiste la ședință”.

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amendamentele sunt pertinente. în formularea inițială din proiect s-a menționat că, cetățeanul interesat să participle la ședință trebuie ca, pe lângă nume, prenume, să menționeze și proiectul pentru care este interesat, apreciem că este într-adevăr excesiv! Că poate să-l intereseze toate proiectele și atunci, doamna Riesch a propus acest amendament! Iar în ceea ce privește secretarul, într-un proiect se spunea prin grija președintelui de ședință va fi invitat, este într-adevăr o atribuție a lui prin OUG nr. 57/2019, dar, dat fiind modul în care practic se pot derula aceste ședințe, cererea vine cu 2 zile înainte, se avizează, se anunță omul și domnul președinte de ședință nu are posibilitatea de a interveni în acel interval de timp să invite cetățeanul și, prin urmare, modificările sunt pertinente în opinia mea.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Supunem la vot amendamentul doamnei Riesch!

Se supune la vot Amendamentul nr. 2342/28.05.2020 formulat de doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra, astfel cum a fost reformulat verbal în cadrul ședinței CLS2, la punctul 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2 București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ:

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Sector 2 București, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, W- 3, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Alexandru Adrian, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin

ABȚINERE: Chiricuță Ion

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 319/31.10.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru atribuirea denumirii de „Parcul Ion Pârcălab” unui spațiu verde reamenajatpe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în calitate de inițiator al hotărârii care se vrea revocată astăzi, vroiam să vă spun opinia mea vis-a-vis de aceasta. Sunt efectiv stupefiat când văd o astfel de abordare din partea Primăriei Generale. în continuare se comportă cu Consiliul Local al Sectorului 2, într-un mod incalificabil! Avem nu știu câte proiecte care își așteaptă răspunsul și nici măcar nu au catadixit să treacă pe ordinea de zi! Această solicitare era către C.G.M.B. nu către doamna director Perșunaru, deci mi se pare sub orice critică să ne trimită răspuns altcineva! Noi suntem Consiliul Local al Sectorului 2, am votat un proiect în unanimitate și am rugat Consiliul General să ne dea un răspuns; nu au catadixit să discute, sau probabil Primarul General sau conducerea nu au catadixit să îl pună pe ordinea de zi, să avem o opinie a Consiliul General, pentru că aceea ne interesa, nu a unui director din Primăria Capitalei. Ne vin cu niște motivații ridicole, spun că nu se poate denumi parc un spațiu verde mai mic de un hectar sau 10.000 de metri pătrați, cu toate că noi de peste de 2 ani de zile am cerut modificarea numelui parcului Tolbuhin, care are 5000 de metri pătrați, deci sub 10.000 de metri pătrați; acel parc Tolbuhin poate să aibă numele de parc și Tolbuhin! Astăzi este Ziua Eroilor, înălțarea, nu le este rușine să tolereze un parc cu numele unui cotropitor al acestei țări, ilegal, așa cum ne spun ei și immoral, pentru că acel nume nu trebuie să fie numele unui parc din București, sau a unei grădini sau cum ai vrea să îi zică! în loc să ne răspundă pe fond ... noi am vrut să punem numele unui sportiv, erou din zona fotbalului, Ion Pârcălab, săgeata Carpaților, un reputat fotbalist și sportiv, care chiar a stat în zonă și este un exemplu foarte bun pentru oamenii din zonă, pentru copiii din zonă, care trebuie să vadă, că un om care muncește este respectat, că parcă oamenii care muncesc în ultimul timp, nu sunt foarte respectați în această țară! Deci, este inadmisibilă această abordare a Primăriei Generale, eu așteptam și cred că toți așteptau un răspuns din partea Consiliului General, dacă vor dânșii pot să le mai dau exemple! Sunt în tot Bucureștiul foarte multe parcuri sub 10.000 de metri pătrați, am găsit în Sectorul 1, îi spunem doamnei Perșunaru și conducerii Primăriei Generale, dacă dânșii sunt foarte mirați că noi vrem să avem un spațiu verde sub 10.000 metri pătrați ca parc, vă dau exemple: parcul Luigi Cazzavillan din Sectorul 1, care are 2900 metri pătrați sau parcul Eva 1881 metri pătrați! Iată că alte parcuri nu îi deranjează! S-au luat de bietul Ion Pârcălab și de Consiliul Local al Sectorului 2, că vrem și noi să punem un nume, rezonabil, spun eu! Puteau să ne propună un alt nume dacă nu erau de acord, dacă aveau ceva cu marele fotbalist puteau să ne propună un alt nume, sau .... Titus Ozon este sub 10.000 metri pătrați, nu a mai fost nicio problemă, puteau în cel mai rău caz să ne spună, suntem de acord cu numele, dar să se numească “scuar”, sau “grădină” sau altceva ... dar să ne trimită după 6 luni un răspuns ridicol, în care efectiv își bat joc de noi, mi se pare inadmisibil! Vă cer să votați împotriva acestei revocări, îmi pare rău că și administrația noastră, executivul nostru a propus un astfel de proiect pentru revocare, în cel mai rău caz ar fi trebuit propus pentru amendare, să nu mai fie parc, să fie scuar, dacă cei de la capitală, ne văd numai pe noi, pe Tolbuhin nu îl mai văd, pe Eva, pe Cazzavillan și alte parcuri nu le mai văd, doar pe Ion Pârcălab! Sper că nu are legătură cu faptul că acest proiect a fost propus de mine și tratează proiectele în funcție de cine le propune! Deci, vă rog să votăm împotriva acestei revocări până data viitoare, când voi formula un amendament, prin care voi propune denumirea de “scuar Ion Pârcălab”, ca să fie mulțumită și doamna Perșunaru și conducerea Primăriei Generale și guvernatorul din Sankt Petersburg, care am înțeles că nu îi lasă să schimbe numele Tolbuhin, și o să mai propun încă o dată o solicitare către dânșii să schimbe numele parcului Tolbuhin!

Domnul consilier local Pușcașu Marian președinte de ședință: Vă mulțumim, haideți să votăm!

Se supune la vot punctul nr. 13, proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 319/31.10.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru atribuirea denumirii de „Parcul Ion Pârcălab” unui spațiu verde reamenajat pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - O, NU - 15 , ABȚ-12, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: -

ÎMPOTRIVĂ: Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ABȚINERE: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Popescu Lenuța, Șerpescu Cătălin Constantin

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018;

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Până acum, școlile pentru spațiile închiriate în cadrul școlilor, 50% din chirie reveneau școlilor, iar restul venea la Primărie, acum se votează ca toți banii din chirii să revină la Primărie și nu înțeleg care este motivul, de ce lipsim școlile de acest...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este conform Codului administrativ această modificare și unitățile care sunt finanțate de la bugetul local, spațiile excedentare, sumele se încasează la bugetul local în totalitate! Este articol din Codul administrativ.

Se supune la vot punctul nr. 14, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 217/2018 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și desfășurare a licitației publice pentru închirierea spațiilor/terenurilor excedentare aflate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 322/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 26, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la continuarea implementării proiectului „PENTRUSĂNĂTATEA COPIILOR"", pentru anul școlar 2020-2021;

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Avem un amendament, vă rog să îl ascultați: la articolul 1 se modifică astfel, se elimină sintagma mai târziu de 31.12.2020 și proiect aprobat inițial prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 153/2019, proiectul fiind deja în curs de implementare, autoritatea deliberativă a hotărât deja implementarea acestuia prin hotărârea pe care am menționat-o, modificarea constând doar prin prelungirea implementării și în anul școlar 2020-2021, având în vedere că nu a putut fi pus în practică în acest moment datorită situației pe care o traversăm. Și articolul 2 se reformulează: „Se aprobă continuarea implementării proiectului PENTRU SĂNĂTATEA COPIILOR NOȘTRI în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București, în beneficiul elevilor înscriși la nivelul gimnazial, proiect aprobat prin hotărârea Consiliului Local 153/2019 și pentru anul școlar 2020-2021, după emiterea acordului solicitat la articolul 1", acordul de la C.G.M.B.

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Am înțeles că firma cu care lucrăm este Kinesis, ei au avize pentru așa ceva? Pentru că spun că va fi un consult medical neinvaziv, ce înseamnă aceasta? Că nu poți să decizi că are un copil scolioză numai uitându-te la el, trebuie să îl pui la imagistică, cum îi iau, îi duc încolonați, se face imagistică, nu aș zice că este chiar neinvaziv, de asta întreb, au avize pentru așa ceva?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din câte știu eu, acest centru a câștigat licitația care s-a desfășurat și normal, au documentele necesare, domnul director poate să ne dea lămuriri suplimentare!

Domnul Gârbu Bogdan Alexandru, Director Executiv D.G.A.P.I. Sector 2: Absolut tot, pentru a nu fi nicio problemă în testarea copiilor! Iar testarea va fi minim invazivă, deoarece se face pa bază de ultrasunete, deci nu se vor iradia copii, nu se vor supune niciunui risc pe bază de ultrasunete, se va merge în unitățile de învățământ și acolo vor fi diagnosticați.

Doamna consilier local Bugner Antoneta Georgeta Alexandra: Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Să votăm amendamentul!

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 2340/28.05.2020, la punctul 15, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la continuarea implementării proiectului „PENTRU SAN ATÂTEA COPIILOR", pentru anul școlar 2020-2021, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 26, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Se supune la vot punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București a împuternicirii exprese a Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască cu privire la continuarea implementării proiectului „PENTRUSANATATEA COPIILOR”, pentru anul școlar 2020-2021, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 26, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre,

Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian

NU VOTEAZĂ:

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Urmează să supunem la vot proiectele de hotărâre privind supraimpozitarea. Avizele comisiilor Juridică, Buget, Transparență, vă rog!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică a emis avize favorabile pentru toate aceste proiecte.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget a emis avize favorabile pentru toate aceste proiecte.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență a emis avize favorabile pentru toate aceste proiecte.

Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Folclorului nr. 8, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Folclorului nr. 8, Sector 2, București, aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -19, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Dinu Alexandru, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 7, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 7, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -19, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Dinu Alexandru, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel

Este prezentat punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 34, Sector 2, București;

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se ia act de declarația membrilor USR, aceea că se vor abține de la vot pentru proiectele de la punctul 16 și până la punctul 46.

Se supune la vot punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 34, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr, 32, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gimalău nr. 32, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Soldat Gheorghe Zamfir nr, 26, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Soldat Gheorghe Zamfir nr. 26, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Soldat Gheorghe Zamfir nr. 11 A, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Soldat Gheorghe Zamfir nr. 11 A, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin nr. 19, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisficătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L, Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin nr. 19, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin nr, 21, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str, Beiu Constantin nr. 21, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Paroșeni nr. 50 A, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Paroșeni nr. 50 A, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Paroșeni nr. 30, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Paroșeni nr. 30, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin nr, 52, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Beiu Constantin nr. 52, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU - O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Intrarea Pălămidei nr. 13, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 27, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Intrarea Pălămidei nr. 13, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 176, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 176, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr.

82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 172, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Vasile Lascăr nr. 172, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maiorului nr. 6, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Maiorului nr. 6, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr, 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str, Ziduri Moși nr. 25, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 31, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ziduri Moși nr. 25, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- 0, ABȚ~ 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr.

82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Țepeș Vodă nr. 8 7, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr, 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Țepeș Vodă nr. 87, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Rondă nr. 40, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr, 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Rondă nr. 40, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gimalău nr, 46, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str, Gimalău nr, 46, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gimalău nr. 44, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 35, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Gimalău nr. 44, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 36, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Soldat Ștefan Pascale nr. 39, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 36, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Soldat Ștefan Pascale nr. 39, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU-0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 37, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfacă toare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Serg. Vasile Predescu nr, 12, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 37, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str, Serg. Vasile Predescu nr. 12, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 38, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Olanelor nr. 7, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 38, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Olanelor nr. 7, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sold. Ion Marin nr. 31, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 39, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Sold. Ion Marin nr. 31, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ispravnicului nr. 42, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 40, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Ispravnicului nr. 42, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 41, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 185, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 41, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 185, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- O, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 42, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Matei Voievod nr. 68, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 42, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Matei Voievod nr. 68, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 43, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătocire în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Pârâu nr. 23, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 43, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Pârâu nr. 23, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 44, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Pârâu nr. 2 7, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 44, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Pârâu nr. 27, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU-O, ABȚ-5, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 45, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Paraschiv nr. 18, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 45, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Nicolae Paraschiv nr. 18, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 46, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Soldat Ștefan Pascale nr. 25, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 46, proiectul de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Soldat Ștefan Pascale nr. 25, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ- 5, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 47, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”;

Domnul consilier local Pușcașu Marian, președinte de ședință: Avizul comisiilor Juridică, Comerț și Transparență, vă rog!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia Juridică, aviz favorabil.

Domnul consilier local Lăzăroiu Ioana Gela: Comisia Comerț, aviz favorabil.

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Transparență, aviz favorabil.

Doamna Niță Elena, Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: Am verificat această modificare pe care o propune proiectul. în el se mențin toate solicitările de obținere a avizelor, autorizațiilor solicitate și în actul care se modifică. Aceste noi modificări introduse de domnul Dan Cristian Popescu, vizează o simplificare a procedurilor. Poliția locală va emite referatul de control pentru eliberarea autorizației, Iară a fi necesar o verificare în teren. Documentele se depun integral, altfel nu se înregistrează, și se restituie. în fapt, documentele solicitate în procedura inițială se mențin și în această procedură, inclusiv avizul ISU, de la ANSVA, de la DSP, doar că inspectorul nu se mai deplasează pe teren. Doar această mențiune se face că nu mai este necesar să mai meargă inspectorul să mai verifice acel spațiu.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Reducerea birocrației pentru a ajuta HORECA. Sunt aproximativ 10 000 de angajați în Sectorul 2, care nu pot munci, au stat acasă în șomaj tehnic sau Iară venit, pentru că se amână eliberarea autorizației de funcționare, că nu avem noi timp să mergem cu Poliția locală în control. Nu trebuie să ținem oamenii să nu deschidă, pentru că nu avem noi timp să mergem pe teren! Sunt restaurante care nu au terase sau restaurante care au terase foarte mici, în prima fază se vor deschide doar terasele.

Se supune la vot punctul nr. 47, proiectul de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,, Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU -1, ABȚ- 4, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr, 48, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H. C. L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de „agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea ", precum și cu „terase sezoniere

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu sunt de acord cu modificările! în cazul în care veți fi de acord cu modificările prezentate, veți deschide o „cutie a Pandorei”. în condiții de aprobare, agenții economici își desfășoară activitatea între orele 10-22, în zonele rezidențiale și de locuit și se poate prelungi după orele 22,00 în alte zone, decât cele de locuit. Avem foarte multe reclamații, sesizări de la cetățeni. Noi nu avem posibilitatea să verificăm toate terasele. Este eliminată din noile condiții de aprobare, amplasarea de aparate audio-video. Terasele se vor amplasa de-a lungul fațadelor, „fără a stânjeni circulația pietonală”. în vechea hotărâre avem restricționare 2 metri (în zona de circulație pietonală); acum aș fi de acord cu un metru și jumătate, cum am văzut și la alte unități administrative. Eu aș fi introdus în aceste condiții de aprobare și obligativitatea prezentării dovezii privind plata taxei de habitat. Păstrarea în continuare a condițiilor din hotărârea în vigoare, păstrarea interdicției de amplasare de aparatură audio - video și lățimea terasei să fie dimensionată la un metru și jumătate. Propunerea mea este să o amânăm, să avem o discuție colegială și să introducem proiectul în ședința următoare.

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul Primar a formulat un amendament la acest proiect, care vizează programul de funcționare limitată a teraselor, până la orele 22,00; interdicția folosirii de aparatură audio- video; limitarea la un metru și jumătate a accesului pietonal.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Sunt și persoane rău intenționate, care nu vor ca aceste terase să funcționeze.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă spun și punctul meu de vedere - noi Primăria, dăm acest drept de funcționare, oricum respectarea este până la orele 22,00. Putem scrie în autorizații anumite restricții, de la caz la caz. într-adevăr, nu mai apare durata de funcționare, dar scrie foarte clar în lege - cu respectarea normelor privind liniștea și ordinea publică. Acum nu se pot face terase pe un trotuar mai mic de 6 metri. Dacă este la parterul unui bloc, se interzice aparatură audio - video după orele 20,00, se interzice funcționarea după orele 22,00. Vă rog să avem încredere în oamenii de afaceri din Sectorul 2, în cetățenii Sectorului 2 și în angajații Primăriei, care vor ști să acorde autorizația celor care cu adevărat merită! Taxa de habitat este prevăzută în autorizația de funcționare, acesta este motivul pentru care nu a fost menționată aici.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Colegii au întrebat - cine avizează? în momentul în care nu avem clare condiționările, terasele sezoniere se vor amplasa de-a lungul fațadelor, „iară a stânjeni circulația pietonală”. Dragii mei, avizarea asta poate conduce la decizii subiective. Cum îmi stabilește mie personalul de la Poliția Locală „fără a stânjeni circulația pietonală?”

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Primar cine semnează această autorizație, la final?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Primarul. Asta ar însemna ca să mă duc la vreo 6000 de oameni, să verific eu angajatul de la Poliția Locală. Și eu pot fi subiectiv, că poate m-am mai întâlnit cu domnul Alexandru, ne cunoaștem și m-a rugat frumos. în situația în care, spunem clar - Domnule, trebuie să-mi lași trotuarul pentru pietoni, pentru mame cu copii în cărucioare și eventual și piste de biciclete! Vă spun clar, dăm loc la interpretări. Cum stabilim „fără a stânjeni circulația pietonală”,ce înseamnă asta?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doamna Secretar, poate domnul Primar să formuleze amendament la un proiect care nu a fost inițiat de dânsul?

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Au fost numeroase proiecte în care au fost formulate amendamente de către Primar la proiecte ... Nu se face distincție în lege cine este inițiator sau nu!

Se supune la vot Amendamentul nr. 2343/28.05.2020 formulat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București la punctul 48, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H. C. L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de „agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea”, precum și cu ,,terase sezoniere” și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU -10, ABȚ- 3, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan,

ÎMPOTRIVĂ: Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Bughiu lolanda Luminița, Dinu Alexandru

NU VOTEAZĂ:

Se supune la vot punctul nr. 48, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H. C. L. Sector 2 nr. 215/20.07.2018 privind utilizarea temporară a locurilor publice din Sectorul 2 al Municipiului București de către agenții economici pentru amplasarea de ,, agregate frigorifice în vederea desfășurării activității de comercializare băuturi răcoritoare, înghețată, alte produse alimentare preambalate și automate de cafea”, precum și cu „terase sezoniere”, cu amendament, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 3, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Alexandru Adrian, Chiricuță Ion, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 49, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului situat în str. Vasile Lascăr nr. 103-107 (fost nr. 109), sector 2, București - Piața Gemeni (fosta Piața Galați) - în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Piețelor Sector2 și împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la derularea procedurilor de închiriere și/sau concesionare, după caz, pentru modernizarea și administrarea eficientă a Pieței Gemeni;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt și eu de acord cu acest proiect, am și dat un aviz favorabil de la Piețe. De fapt, Primăria Generală trebuia să ne dea de mult această piață, ei nemaiavând Direcția Piețe de ani de zile.

Se supune la vot punctul nr. 49, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea imobilului situat în str. Vasile Lascăr nr. 103-107 (fost nr. 109), sector 2, București - Piața Gemeni (fosta Piața

Galați) - în administrarea Consiliului Local Sector 2 prin Administrația Piețelor Sector2 și împuternicirea Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la derularea procedurilor de închiriere și/sau concesionare, după caz, pentru modernizarea și administrarea eficientă a Pieței Gemeni, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -27, NU - O, ABȚ- O, NU VOTEAZA - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Alexandru Adrian, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ:

Nemaiflind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Pușcașu Marian declară ședința închisă, la orele 17,41, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 25 - DA, 0 - NU, 1 - ABȚ., în ședința ORDINARĂ a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 30.06.2020.

DN/lex


SAPL- PVSCLS2