Proces verbal din 27.08.2020

010 Proces verbal ședință ordinară 27.08.2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 27.08.2020

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

Doamna Niță Elena - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București, conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020;

Domnul consilier local Chiricuță Ion - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna secretar general al Sectorului 2 Elena Niță face prezența consilierilor. Au fost prezenți 26 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție, domnul consilier local Boblea Ion lipsind motivat, existând în acest sens cererea nr. 5751 / 27.08.2020. Domnul consilier local Șerpescu Cătălin a participat la ședință și a votat până la punctul 23 de pe ordinea de zi. Doamna consilier local lordache Isabela Florina a participat la ședință și a votat până la punctul 32 de pe ordinea de zi. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134, alin. (1), lit.„a” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Dispoziția Primarului Sectorului 2 înregistrată sub nr. 1411/2020, completarea nr. 1427/2020.au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13/site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ

 • 1 Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 30.07.2020;

 • 2 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 3 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 13 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București.

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 4 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 58 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 5 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 71 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 6 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 85 de obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 7 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 197/2019 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000. EURO (sau echivalentul în lei), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, cu modificărtile și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 8 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 9 Proiect de hotărâre privind împuternicirea Administrației Domeniului Public Sector 2 de a iniția și derula procedura de achiziție publică a unei experize de constatare a stării tehnice a podului Plumbuita în vederea desființării/punerii în siguranță;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 10 Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării proiectului “STELELE FOTBALULUI ROMÂNESC”;

Inițiator: Popescu Dan Cristian -- Consiliul Local Sector 2 al Municipiului București

 • 11 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2020 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 12 Proiect de hotărâre privind asigurarea continuității proiectului social (cantină socială) prin prelungirea cu un an a Protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Asociația de Ajutor Social „ Maraton

Inițiator: Popescu Dan Cristian - Consiliul Local Sector 2 al Municipiului București

 • 13 Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 73, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 14 Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.Sf. Niceta nr. 15, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 15 Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Județului nr. 32, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 16 Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr. 10 A, (corp clădire latură dreapta spate) Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 17 Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Sos. Pantelimon nr. 21 Bis, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 18 Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 56 A, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 19 Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Chiristigiilor nr. 38, sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 20 Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din b-dul Dacia nr. 132, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 21 Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Mihai Eminescu nr. 137, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 22 Proiect de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Județului nr. 20-22, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 23 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Țesătoarelor nr. 52 Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 24 Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 35B, 37, 37B, 39, 39B, Lot 1, Sector 2 București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 25 Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohii din Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 26 Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul „ Reabiltarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr.19” cod SMIS 120943, aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr.145/2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 10/2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 27 Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului,, Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, Bucureșri, strada Olari nr.19" cod SMIS 120943;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 28 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din sectorul 2 al Municipiului București: Lucrări de intervenție la obiectivul parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei Sector 2, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București,,

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 29 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI -Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 30 Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatori economici, Liceul Tehnologic „Ion LC. Brătianu” și Sectorul 2 al Municipiului București

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

31Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L S2 215/2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 32 Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2„ și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 33 Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea dobândirii imobilelor proprietate privată necesare realizării infrastructurii de transport în zona polului urban Pipera -Fabrica de Glucoză și alte legături conexe;

 • In ițiator: Popescu Dan Cristian - Consiliul Local Sector 2 al Municipiului București

 • 34 Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentele lucrărilor de utilitate publică având ca scop „Amenajarea de noi spații verzi publice cu acces nelimitat - categoria Parcuri, în vederea asigurării creșterii calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației în cadrul unității administrativ teritoriale a Sectorului 2 al Municipiului București;

Inițiator: Popescu Dan Cristian - Consiliul Local Sector 2 al Municipiului București

 • 35 Proiect de hotărâre pentru aprobarea implementării proiectului cod SMIS 140059 - „Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID - 19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 2 pentru perioada februarie - iunie 2020” și a proiectului „Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 - aprilie 2021”, ambele finanțate prin programul POIM;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

 • 36 Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București și Administrația Domeniului Public Sector 2 prin Administrația Domeniului

Public Sector 2, cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes local referitoare la : modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/ reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 2 ;

Inițiator: Popescu Dan Cristian - Consiliul Local Sector 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Chiricuță Ion - președinte de ședință: Declar ședința deschisă, vă rog domnule Feroiu! Domnule Iliescu aveți și dumneavoastră ceva de spus?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu aș dori să fac o declarație la începutul acestei ședințe și anume să anunț că cei 2 consilieri de la PNL - doar 2 am rămas, în semn de protest - pentru că noi considerăm că acest consiliu deja este ilegitim -ne vom abține la absolut toate punctele de pe ordinea de zi! In semn de protest pentru acest Consiliu! Mai mult, noi dorim să facem un cadou din partea noastră foștilor colegi care acum sunt sociali democrații Așa că o să luați un minut să vă facem un cadou și sper să nu vă supărați pe noi că noi nu trecem la sociali democrați, 3 trandafiri frumoși, puțin cam ofiliți așa, cum este și PSD-ul și sper să nu vă supărați pe noi....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: O să răspund și eu ....în primul rând lucrările Consiliului sunt dedicate Sectorului 2, nu consilierilor care sunt prezenți, deci, proiectele sunt pentru cetățeni nu pentru unii din sală, dar prin perspectiva faptului că suntem și noi cetățenii Sectorului 2, deci abținerile, dacă vor să ne spună nouă ceva sunt îndreptate greșit, abținerile vor fi de fapt abțineri față de niște proiecte care ajută cetățenii Sectorului 2, deci vă abțineți împotriva dânșilor. Despre oferirea de flori este un gest frumos, dar atunci când îl oferi doamnelor, cred că ați învățat de la colegii de la USR, să oferiți flori bărbaților, ceea ce nu este în regulă.

Domnul consilier local Chiricuță Ion președinte de ședință: Vă rog domnule Iliescu!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Doamnelor și domnilor este finalul de mandat al nostru al consilierilor locali aleși de cetățenii acestui sector, am făcut o analiză pentru cei 4 ani de mandat! în decursul celor 4 ani Primăria Sectorului 2, prin primar, prin viceprimar, au propus spre adoptare 1500 de hotărâri de Consiliu Local. Aș vrea să vă reamintesc că, USR-ul în acest Consiliu Local a votat doar 168 de hotărâri de Consiliu Local, mai mult de atât propuneri de la USR unde ei înșiși au votat împotriva propriilor lor proiecte! Această analiză este deja publicată, aceste proiecte au fost benefice pentru cetățenii sectorului 2 , deci nu înțeleg, cum e posibil ca un partid să voteze împotriva cetățenilor sectorului 2, să voteze doar 168 de proiecte, restul aproape 1300, au vot împotrivă! Mulțumesc frumos, aceasta a fost declarația!

Domnul consilier local Chiricuță Ion președinte de ședință: Mai are cineva ceva de spus, înainte de începerea ședinței? O să citesc și eu o declarație politică din partea USR-ului: „avem astăzi aici de față 4 consilieri care și-au pierdut mandatul, conform art. 204, alin. (2) lit. j). din Codul Administrativ, citez: „ calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri, lit.j).pierderea calității de membru al partidului politic, sau al organizației minorităților naționale pe al cărei listă a fost ales”. Domnul Dan Cristian Popescu, domnul Răzvan Zaharia, doamna Gela Lăzăroiu și doamna Miclea Niculina și-au pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia au fost aleși, prin trecerea lor la PSD, partidul cu care au fost întotdeauna dușmani de fațadă și prieteni în spatele ușilor închise. Vă amintiți cu siguranță, ce spectacol au făcut în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din 27.09.2019, doamna Lenuța Popescu și domnul Dan Cristian Popescu strigându-și unul altuia, cuvinte grele, astăzi domnul Dan Cristian Popescu, a afirmat, citez: „mă aflu în opoziție ci PSD din anul 1990 încoace....” Vă rog să păstrați liniștea, vă evacuez doamna Popescu!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Crezi că dacă ești președinte de ședință, poți face orice?

Domnul consilier local Chiricuță Ion președinte de ședință: Să știți că vă evacuez din sală! Vă rog să stați jos și să păstrați liniștea

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Ce, faceți analiza consilierilor?

Domnul consilier local Chiricuță Ion președinte de ședință: Vă rog să păstrați liniștea. Aveți avertisment, doamna Popescu. Deci aveți avertisment! Vă rog să părăsiți sala!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cred că este un abuz al domnului președinte, trebuia supus la vot, dacă se fac declarații politice la început, e un abuz.......

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule președinte, văd că vă tremură foarte tare mâna......

Domnul consilier local Chiricuță Ion președinte de ședință: M-a enervat intervenția dânsei!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunteți nervos de fel, una, este ședință de consiliu local, avem nu mai puțin de 36 de proiecte, să vă ascultăm acum aberațiile dumneavoastră politice......

Domnul consilier local Chiricuță Ion președinte de ședință: Nu, este o declarație și o ascultați, ca atare....

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă rog, foarte mult, declarațiile politice să le faceți pe Facebook........

Domnul consilier local Chiricuță Ion președinte de ședință: Nu, s-au făcut întotdeauna ...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă rog să nu mă întrerupeți!

Domnul consilier local Chiricuță Ion președinte de ședință: Păi dumneavoastră m-ați întrerupt pe mine!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu v-am întrerupt pentru că nu este......

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu vă spropun, pentru acest abuz, schimbarea președintelui! Vă rog să supuneți la vot schimbarea președintelui. Domnule Chiricuță, pentru că abuzați de poziția de președinte de ședință pentru a vă face campanie electorală, ați venit cu însemnele partidului într-o ședință publică, de administrație publică locală, nu suntem aicila partid, vă duceți la partid și vorbiți acolo! Cer schimbarea președintelui, vă rog să supuneți la vot, domnule președinte!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe de altă parte dumneavoastră în calitate de președinte ar trebui să fiți cel care nu să medieze că nu are ce să medieze, dar cel care respectă și legislația și regulamentul care a fost aprobat, după 4 ani. Calitatea de președinte nu vă dă dreptul să începem o polemică cu tentă politică, nu vă dă dreptul să ne spuneți programul sau proiectele inexistente ale USR-ului .. Vă rog foarte mult să trecem la ordinea de zi, iar pe urmă puteți să rămâneți dumneavoastră să filmați.......

Domnul consilier local Chiricuță Ion președinte de ședință: Haideți să recapitulăm, domnul Feroiu și domnul Iliescu au...........

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Există propunerea mea și vă rog să nu abuzați de poziția de președinte și să-mi ignorați propunerea ca să fiți schimbat din funcția de președinte a acestei ședințe, pentru că ați făcut un abuz folisind însemnelor electorale la această ședință din poziția de președinte de ședință, care este președintele consiliului, nu este președintele partidului și a faptului că înainte să supuneți la vot dacă se fac interpelările la început sau după, ați început să vă citiți foaia primită de la partid....deci vă rog să supuneți la vot schimbarea președintelui. Domnule Chiricuță vă rog să supuneți la vot ce am propus, dacă sunteți corect. Faceți un abuz și nu supuneți la vot, supuneți la vot democratic schimbarea președintelui!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Potrivit art. 123 din Codul Administrativ, consilierul local ales în funcția de președinte de ședință poate fi schimbat la inițiativa a cel puțin 1/3 din numărul consilierilor locali în funcție prin hotărârea adoptată cu majoritatea absolută, respectiv cu 14 voturi, in cazul nostru. Trebuie emisă o inițiativă în acest sens de cel puțin 9 consilieri locali care să solicite schimbarea, semnatari a unei astfel de declarații 1

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Suntem aici în sală, uitați-ne, cât suntem, care au asistat la abuzul domnului Chiricuță, suntem mai mulți de 9 doamna Niță?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Se va consemna în procesul verbal, că la inițiativa unui număr de 17 consilieri locali : Metehău Andrei George, Constantin Angela, Andrei Robert Alexandru, Popescu Lenuta, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Zaharia Răzvan Cristian, Beldeanu Augustin Lucian, Miclea Niculina, Pușcașu Marian, Bughiu lolanda Luminița, Dan Cristian Popescu, Stanciu Ion, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Mărgărit Petre se solicită schimbarea președintelui de ședință sens în care se va supune la vot această propunere. Deocamdată s-a consemnat inițiativa dumneavoastră de schimbare, iar potrivit art. 123, alin (2) se va supune la vot - cu majoritate absolută, respectiv 14 dintr-un număr de 27, cel puțin. Nu se supune la vot viitorul președinte ci propunerea de schimbare a președintelui de ședință.

Cine este împotriva acestei propuneri: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Chiricuță Ion.

Abțineri: lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu,

Se consemnează rezultatul 5 împotrivă și 4 abțineri. Menționez că, potrivit noului Cod administrativ, abținerile se consemnează la voturile împotrivă.

Domnul consilier local Costache Jean: îl propun președinte de ședință pe domnul Zaharia Răzvan.

Se supune la vot aprobarea unei hotărâri pentru înlocuirea președintelui de ședință ales conform H.C.L. Sector 2 nr.143/2020 și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 4, ABȚ - 3, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan,

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Chiricuță Ion, NU VOTEAZĂ:-

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Bună ziua în primul rând, vă mulțumesc pentru votul de încredere, propun să fim operativi și să depășim aceste momente de circ și de neînțelegeri. Voi supune la vot aprobarea procesului verbal !

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule președinte, ce facem cu interpelările, sunt la începutul ședinței?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Rugămintea mea, tocmai pentru a depăși acest moment de agitație să le lăsăm la sfârșitul ședinței! E ok, haideți să supunem la vot ca să nu mai avem discuții ulterior. Cine este pentru?

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Riesch Antheia Aleksandra, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: Adrian Alexandru, Chiricuță Ion,

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Țibuleac Bogdan.

NU VOTEAZĂ:-

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Astfel, în urma votului s-a stabilit că interpelările vor avea loc la sfârșitul ședinței. Haideți să trecem la primul punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al consiliului local sectorului 2 al municipiului București din data de 30.07.2020.

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 30.07.2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Adrian Alexandru,

NU VOTEAZĂ: -

Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței C.L.S.2 din data de 27.08.2020 împreună cu suplimentarea Ordinei de zi și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 1, ABȚ-2, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: Adrian Alexandru

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ:-

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Comisiile vă rog.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Există o neconcordanță între ceea ce au primit locatarii ca scrisoare de la primărie în care li se spunea că, costurile vor fi acoperite integral de către primărie.....

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba despre o grădiniță...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba despre școli, confundați subiectele, nu sunt reabilitări termice!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Este vorba despre următorul proiect!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: în cazul în care nu mai avem interpelări dăm drumul la vot!

Se supune la vot punctul nr.2, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului București așa cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018, H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019, H.C.L. Sector 2 nr. 228/2019 și H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu,

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 13 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: comisiile vă rog.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Eu nu voi vota pentru că s-ar putea să fiu într-un conflict de interese.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din ce punct de vedere, conflict de interese.

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Locuiesc într-unul din blocuri...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu există nici un conflict de interese, în sensul acesta. Domnule consilier, hai să fim oameni serioși, nu sunteți rudă cu proiectantul, nu sunteți rudă cu constructorul, dacă doriți puteți să vă abțineți, dar să nu exagerăm totuși!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Ceea ce vroiam să spun totuși înainte, continui acum, este vorba de 48 de blocuri care au primit pe deoparte hârtia de la primărie, prin care, apropo, li se cere să facă adunare generală, este ciudat să o facă în vreme de pandemie, dar trecem peste

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: O pot face în curtea blocului, cum au făcut și la mine!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Mă rog, trecem peste asta, nu asta este problema, problema este că în scrisoarea pe care au primit-o, se specifică, că toate cheltuielile vor fi suportate de către primărie, în indicatorii tehnico-economici, se spune că, bugetul local acoperă 30%, bugetul de stat 60% și 10% vor fi acoperiți din fondul de reparații al asociațiilor, ceea ce vine în contradicție cu proiectul nr.7, deci astea sunt proiectul 3, 4, 5 și 6 și vine în contradicție cu proiectul 7 în care se face acea finanțare nerambursabilă, aș vrea o clarificare în sensul acesta, nu ne opunem realizării acestui proiect de rezolvare a blocurilor, pentru că ele trebuie făcute, dar aș vrea să clarificăm problema acestor 48 de blocuri, care nu se regăsesc în listele în care au susținerea integrală de către primărie, deci aș vrea o clarificare în sensul acesta!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Prima oară o să răspund doamnei. Vă rog să citiți cu atenție fiecare proiect în parte.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Apar cu 2 surse de finanțare aceleași blocuri, unele blocuri se regăsesc și în 7 și....

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu există 2 surse de finanțare pentru aceste blocuri...........

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Dacă îmi permiteți sunt scări diferite doamnă doamna consilier, dacă nu citiți proiectul cu atenție, măcar verificați scările cu atenție, vă rog frumos!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă găsiți o greșeală de genul acesta, să mi-o arătați! Să îi răspund doamnei consilier, indicatorii tehnico-economici, ne sunt prezentați de către proiectant, iar acesta, este normal, este firesc să treacă modul de finanțare cum este prevăzut în lege, în Ordonanța 18, noi avem hotărâre de Consiliu Local de preluare a cotei care este stabilită în lege pentru asociația de proprietari. în sectorul 2 nu a plătit, nu plătește nimeni, cotă parte, dar ca și formulare pentru indicatorii tehnico-economici, pentru că proiectantul începe Ordonanța 18 și normativele și legislația în vigoare, la nivelul sectorului 2, avem o hotărâre de preluare acestei cote, care ați văzut-o dumneavoastră acolo, deci nu plătește absolut nici un cetățean, persoană fizică, nici un ban, pentru reabilitare, pentru eficientizare energetică a blocului dânsului.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru o clarificare și ca să fim mai exacți, aceste proiecte, 4, 5 și 6 sunt puse distinct, cum au fost transmise, loturile pentru proiectare, ele sunt ultimul pachet de blocuri care vor fi reabilitate în sectorul 2 și cu asta se încheie, mă rog s-ar putea să mai avem, una, două, sau cinci solicitări, dar ca pachet, cu asta se încheie programul pentru blocuri, urmează lifturile și casele de locuit, deci de asta sunt trecute în proiecte separate, 4, 5 și 6.

Se supune la vot punctul nr.3, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 13 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 3, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Șerpescu Cătălin Constantin. NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 58 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr.4, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 58 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ-2, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 71 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr.5, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 71 obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ - 2, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 85 de obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru 85 de obiective de investiții distincte din cadrul Programului de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vreau să fac și eu o paranteză, mulțumesc pentru sprijinul acordat în acești 4 ani și vreau să vă aduc la cunoștință că, în acești 4 ani au fost finalizate și recepționate 580 de blocuri, până în 2016 într-adevăr 370 , de 2 ori mai mult decât în alți 16 ani.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mai sunt și în lucru, la sfârșitul anului vor mai fi încă 60 de blocuri.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: O simplă precizare să fac, din cele 580 de blocuri recepționate, blocul în care locuiesc eu, este recepționat dar nu este finalizat și o să vă arăt acest lucru, o mică eroare, asta am vrut să vă spun!

Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este recepționat, dar este și vina dumneavoastră, trebuia să îmi aduceți la cunoștință. Domnule Alexandru de 4 ani v-am spus că puteți să veniți și eu am avut ușa deschisă, nu trebuie neapărat prin scrisori și cu atât mai mult, dacă există o problemă de acest fel chiar ar fi fost, mă gândesc ca o obligație a dumneavoastră să veniți la mine și să-mi spui, „ Mihai, uite, este o problemă cu executantul!”.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule Primar, l-am informat pe domnul director, dar din cauza pandemiei.....

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Puteați veni și la mine, dumneavoastră sunteți consilier......

Domnul consilier local Adrian Alexandru: La câte aveți pe cap și dumneavoastră!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu asta este problema, pentru dumneavoastră oricând, chiar vorbesc serios!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu stau pe scară cu șefa serviciului de relații cu cetățenii, mă așteptam să fie dânsa prima cu inițiativa, sper să o rezolvăm...

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.197/2019privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000. EURO (sau echivalentul în lei, în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, cu modificărtile și completările ulterioare;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: în cazul în care nu sunt alte interpelări, vă rog să trecem la vot.

Se supune la vot punctul nr.7, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 197/2019privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 2 București a contractării unei finanțări rambursabile externe pe termen lung în valoare totală de până la 64.000.000. EURO (sau echivalentul în lei ), în baza garanțiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiții, cu modificărtile și completările ulterioare și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu. NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2020;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr.8, proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 30.06.2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 19, NU - 0, ABȚ-7, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind împuternicirea Administrației Domeniului Public Sector 2 de a iniția și derula procedura de achiziție publică a unei experize de constatare a stării tehnice a podului Plumbuita în vederea desflințării/punerii în siguranță;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Comisia de urbanism, a analizat acest proiect și are aviz favorabil.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr.9, proiectul de hotărâre privind împuternicirea

Administrației Domeniului Public Sector 2 de a iniția și derula procedura de achiziție publică a unei experize de constatare a stării tehnice a podului Plumbuita în vederea desființării/punerii în siguranță și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - O, ABȚ - 2, NU VOTEAZA - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării proiectului “STELELE FOTBAL UL UI ROMÂNESC

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: în cazul în care nu sunt alte interpelări, vă rog să trecem la vot.

Se supune la vot punctul nr.10, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului prealabil al Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord de parteneriat cu Federația Română de Fotbal, în vederea implementării proiectului “STELELE FOTBALULUI ROMANESC” și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 4, ABȚ - 5, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan.

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Adrian Alexandru.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2020 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr.ll, proiectul de hotărâre privind aprobarea ordinii de prioritate pe anul 2020 a cererilor depuse conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr.12, proiectul de hotărâre privind asigurarea continuității proiectului social (cantină socială) prin prelungirea cu un an a Protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Asociația de Ajutor Social,, Maraton

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Avizul comisiei de protecție socială pozitiv!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Comisia de urbanism, a analizat acest proiect și are aviz favorabil. Domnul Țîbuleac, s-a înscris la cuvânt.

Domnul consilier local Țîbuleac Bogdan: M-am uitat și eu puțin peste proiectul acesta și am o întrebare pentru colegii mei, deci ideea proiectului este bună, adică să furnizăm mese calde gratuite unor persoane fără posibilități, este o idee foarte bună; către 100-150 de oameni. ]întrebarea mea este următoarea, noi practic avem o proprietate care are valoare de închiriere undeva la 20.000 de euro, pentru suprafața și zona respectivă și noi închiriem în schimbul unor mese care sunt valorificate undeva la 4000-5000 de euro.... nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic - eu practic am un apartament, un spațiu de la mătușa mea care vrea să facă fapte de bine pentru niște persoane, să hrănească niște persoane fără posibilități, și în loc să furnizez mese calde la 500 de persoane, închiriind bunul meu Primăria Sectorului 2, direct, îl dau unui intermediar pe mult mai puțin, doar pentru 100 de persoane ?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu înțelegeți subiectul, dânșii oferă din banii lor mâncare.

Domnul consilier local Țîbuleac Bogdan: Eu cred că nu ați înțeles intervenția mea, cum că, mesele pe care domnii le oferă celor 100 de personae...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt mult mai mult de 100 de persoane.

Domnul consilier local Țîbuleac Bogdan: Nu sunt mult mai multe, înseamnă că nu ați citit proiectul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: înseamnă că nu ați fost dumneavoastră acolo...

Domnul consilier local Țîbuleac Bogdan: Pe lângă cele 100 de persoane din proiect sunt și alte persoane, sunt undeva la 5000 de euro, asta încerc să vă spun, domnii declară că, este de 5 lei de masă, vorbim de cost de producție, nu de cost de vânzare.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu se folosește spațiul pentru altceva este pentru cantină. Vreți să îl închiriați altcuiva, sau cum, nu înțeleg ce spuneți și unde le dăm să mănânce, unde îi trimitem să mănânce, la restaurant?

Domnul consilier local Țîbuleac Bogdan: închiriind unui intermediar........

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Spațiu a fost amenajat de dânșii de ani de zile și de ani de zile, toate costurile sunt la dânșii, ei plătesc tot și nu fac altceva acolo, nu este ca și cum l-ai da ca să folosească pentru altceva..

Domnul consilier local Țîbuleac Bogdan: Dumneavoastră ați făcut analiza, cât dau respectivii indivizi către populație versus, ce primesc, ați făcut această analiză?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Păi, nu primesc nimic pentru că spațiul este doar pentru cantină, nu au altceva acolo, logic, nu le-am dat un spațiu să îl folosească pentru altceva și dânșii dau mâncare, spațiu este chiar cantină!

Domnul consilier local Țîbuleac Bogdan: Dacă spațiul respectiv ar fi închiriat de primărie, către cineva și cei 20.000 de euro.....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dumneavoastră cât ați da pe acel spațiu?

Domnul consilier local Țîbuleac Bogdan: La 20.000 de mii de euro închirierea pot fi hrăniți 500 de oameni......

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: îl luați dumneavoastră cu 20.000 și ...nu știu.....

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, acest imobil, nu constituie proprietatea Consiliului Local, ci este în folosință pentru a fi utilizat cu această destinație, astfel cum s-a stipulat și la nivelul anului 2019, concret, printr-o hotărâre a consiliului local care l-a transmis în administrare la D.G.A.S.P.C., este exclus să se poată închiria, a se concesiona, sau a se obține alte venituri din utilizarea acestui spațiu, există o autorizație de construire prin care această asociație și-a asumat obligativitatea de a finanța, utilarea, amenajarea pentru că era un spațiu care arăta foarte rău. Acum acest spațiu nu poate fi reglementat în sensul celor susținute de dumneavoastră, deci nu ar putea fi închiriat, sau să se obțină alte venituri din acest proiect, iar până la finalizarea procedurilor de vânzare, așa cum se spune în baza Legii 550, se poate continua această activitate de cantină socială, deci este spațiul statului ce urmează a fi reglementat doar în scopul în care a fost stabilit pe această perioadă!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în spatele acelui spațiu, dacă ați avea curiozitatea să mergeți acolo, este un spațiu gol de 20 de ani, care arată iarăși foarte rău, dacă aveți un investitor să îl închirieze, că nu îl ia nimeni, noi vrem să îl luăm și pe acela de la capitală ca să extindem această cantină, sau o policlinică socială acolo, deci este unul gol, acela stă gol, acesta să rămână la fel ca acela, gol, neamenajat, nereabilitat termic, părăsit, se pune gunoi acolo, dacă l-am lua și pe acela de la capitală, am extinde, ori cantina, sau am face o policlinică socială, deci discuția nu are sens, dacă aveam o firmă să îl închirieze, ar fi venit, ori la noi, ori la capitală măcar pe acela din spate!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Deci să înțeleg, Primăria ajută cetățenii sectorului 2, USR-ul este împotrivă, când un privat, o fundație ajută oamenii săraci din acest sector, USR-ul este iar împotrivă, noi nu mai înțelegem nimic!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vor să închirieze la o firmă!

Se supune la vot punctul nr.12, proiectul de hotărâre privind asigurarea continuității proiectului social (cantină socială) prin prelungirea cu un an a Protocolului de colaborare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și Asociația de Ajutor Social,, Maraton " și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 13proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 73, Sector 2, București;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: înainte de a supune la vot, vă atrag atenția că la următoarele proiecte în aceiași speță, voi citi doar adresa, ca să meargă mai repede, urmând vot și procent!

Se supune la vot punctul nr.l 3, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfiacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Gheorghe Țițeica nr. 73, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - O, ABȚ-7, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.Sfi Niceta nr. 15, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.l 4, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice riesatisjăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str.Sfi Niceta nr. 15, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ - 7, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Județului nr. 32, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.l 5, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Județului nr. 32, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -19, NU - 0, ABȚ - 6, NU VOTEAZĂ- 1.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice ne satisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 fi HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr. 10 A, (corp clădire latură dreapta spate) Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.l 6, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Matei Voievod nr. 10 A, (corp clădire latură dreapta spate) Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - O, ABȚ- 7, NU VOTEAZA - 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George, Iliescu Constantin Cristinel,

Este prezentat punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Sos. Pantelimon nr. 21 Bis, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.17, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Sos. Pantelimon nr. 21 Bis, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - O, ABȚ -7, NU VOTEAZĂ - 2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George, Iliescu Constantin Cristinel.

Este prezentat punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 8272017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 1972017 și HCL Sector 2 nr. 18572018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 56 A, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.l 8, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 8272017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Vasile Lascăr nr. 56 A, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 18, NU - 0, ABȚ -5, NU VOTEAZĂ - 3.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Adrian Alexandru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George, Iliescu Constantin Cristinel, Bughiu lolanda Luminița.

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Chiristigiilor nr. 38, sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 19, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Chiristigiilor nr. 38, sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 15, NU - 0, ABȚ -7, NU VOTEAZĂ - 4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Mărgărit Petre, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuta, Iliescu Constantin Cristinel, Bughiu lolanda Luminița, Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr. 20, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din b-dul Dacia nr. 132, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.20, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisjacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din b-dul Dacia nr. 132, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA ~ 15, NU - O, ABȚ - 6, NU VOTEAZĂ- 5.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Mărgărit Petre, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Popescu Lenuta, Bughiu lolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Mihai Eminescu nr. 137, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.21, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Mihai Eminescu nr. 137, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 15, NU - 0, ABȚ-7, NU VOTEAZĂ-4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Mărgărit Petre, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuta, Bughiu lolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfâcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str, Județului nr, 20-22, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr.22, proiectul de hotărâre privind majorarea, începând cu anul 2021, cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfacătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector2 nr.l 19/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Județului nr, 20-22, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -15, NU - 0, ABȚ -7, NU VOTEAZĂ-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Mărgărit Petre, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuta, Bughiu lolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George.

Este prezentat punctul nr, 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Țesătoarelor nr. 52 Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr.23, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Țesătoarelor nr, 52 Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -20, NU- O, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ-4.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Mărgărit Petre, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Șerpescu Cătălin Constantin, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: Popescu Lenuta, Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George, Bughiu lolanda Luminița.

Domnul Consilier local Șerpescu Cătălin Constantin a plecat - cvorumul fiind de 25 consilieri prezenți.

Este prezentat punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 35B, 37, 37B, 39, 39B, Lot 1, Sector 2 București;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian , președinte de ședință: în cazul în care nu sunt alte interpelări, vă rog să trecem la vot.

Se supune la vot punctul nr.24, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Fundeni nr. 31F, 33, 33B, 35, 35B, 37, 37B, 39, 39B, Lot 1, Sector 2 București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU- 5, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ- 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Mărgărit Petre, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan.

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuta, Metehău Andrei George, Bughiu lolanda Luminița.

Este prezentat punctul nr. 25, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohii din Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr.25, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru parohii din Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -16, NU - 4, ABȚ - 3, NU VOTEAZĂ-2.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Mărgărit Petre, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Zaharia Răzvan Cristian, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Andrei Robert Alexandru, Constantin Angela, Pușcașu Marian, Iliescu Constantin Cristinel, Popescu Lenuta, Metehău Andrei George.

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan.

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Adrian Alexandru,

NU VOTEAZĂ: Dan Cristian Popescu, Bughiu lolanda Luminița,

Este prezentat punctul nr. 26, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul „ Reabiltarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr.19” cod SMIS 120943, aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr.l 45/2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 10/2020;

Se supune la vot punctul nr.26, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul „ Reabiltarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr.19” cod SMIS 120943, aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr.145/2017 și modificați prin H.C.L. Sector 2 nr. 87/2018 și prin H.C.L. Sector 2 nr. 10/2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ-3, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 27, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,, Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, Bucureșri, strada Olari nr.19” cod SMIS120943;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr.27, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr.263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului,, Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, Bucureșri, strada Olari nr.19" cod SMIS 120943 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 28, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din sectorul 2 al Municipiului București:,, Lucrări de intervenție la obiectivul parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei Sector 2, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București”.

Se supune la vot punctul nr.28, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din sectorul 2 al Municipiului București: "Lucrări de intervenție la obiectivul parcaje aferente sediului administrativ al Primăriei Sector 2, Strada Chiristigiilor nr, 11-13, Sector 2, București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - O, ABȚ- 7, NU VOTEAZĂ - O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, lordache Isabela Florina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 29, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

Se supune la vot punctul nr.29, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU - 0, ABȚ - - 4, NU VOTEAZĂ -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: lordache Isabela Florina, Adrian Alexandru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 30, proiectul de hotărâre privind încheierea unor contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatori economici, Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” și Sectorul 2 al Municipiului București;

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Să se consemneze că proiectele de pe lista suplimentară nu au respectat prevederile legale, în ceea ce privește comunicarea.

Se supune la vot punctul nr.30, proiectul de hotărâre privind încheierea unor contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual între operatori economici, Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” și Sectorul 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ-0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Adrian Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 31, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L S2 215/2020;

Se supune la vot punctul nr.31, proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L S2 215/2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Geta, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 32, proiectul de hotărâre privind aprobarea,, Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2,, și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Se supune la vot punctul nr.32, proiectul de hotărâre privind aprobarea „ Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2 și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 2, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, lordache Isabela Florina, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu,

NU VOTEAZĂ: -

Doamna consilier local lordache Isabela Florina a plecat - cvorumul fiind de 24 consilieri prezenți.

Este prezentat punctul nr. 33, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea dobândirii imobilelor proprietate privată necesare realizării infrastructurii de transport în zona polului urban Pipera - Fabrica de Glucoză și alte legături conexe;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am văzut că sunt mai multe expropieri, pentru ce investiție este vorba.

Doamna Bratu Alina Alisa, Arhitect șef: La acest proiect nu este vorba de expropieri.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Sunt persoane care donează...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este vorba o solicitarea către Consiliul al Municipiului București să ne împuternicească pe noi, să discutăm cu propietarii din zonă, care au terenurile suprapuse cu drumurile ce se vor construi acolo. După ce îi vom convinge să ne doneze acele terenuri - eu am și vorbit cu dânșii de mai multe ori și am ajuns la un acord de principiu să ne doneze acele terenuri - vom face aproximativ 30 de străzi noi în zona Pipera. Deci vom decongestiona zona Pipera în urma PUZ-ului votat la Primăria Municipiului București, acum vom putea face 30 de străzi în zona Pipera care sunt binevenite. Voi încerca și am speranțe mari să obțin toate aceste terenuri ca donație pentru sectorul 2 așa cum am obținut dacă țineți minte și la Veranda spațiu gratuit.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Unde le dați în schimb?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Donație înseamnă că nu le dau nimic la schimb.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am văzut că sunt niște terenuri la schimb...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, legea prevede că: se pot da terenuri la schimb, se pot expropria sau se poate dona. Discuția mea cu dânșii este ca să le doneze, pentru că este un interes comun și pentru dânșii și pentru cei care lucrează acolo, dar și pentru cei care tranzitează zona, dacă nu doriți 30 de străzi în zona Pipera abțineți-vă sau votați contra!

Se supune la vot punctul nr.33, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea dobândirii imobilelor proprietate privată necesare realizării infrastructurii de transport în zona polului urban Pipera - Fabrica de Glucoză și alte legături conexe și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ - 6, NU VOTEAZĂ-0;

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Adrian Alexandru, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan.

NU VOTEAZĂ:

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Colegii noștri nu doresc să primească donații în zona Pipera, exact acesta este votul dumneavoastră, nu știu ce vă spune de la partid dar exact acesta este votul dumneavoastră.

Este prezentat punctul nr. 34, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentele lucrărilor de utilitate publică având ca scop „Amenajarea de noi spații verzi publice cu acces nelimitat - categoria Parcuri, în vederea asigurării creșterii calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației în cadrul unității administrativ teritoriale a Sectorului 2 al Municipiului București;

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în acest proiect este vorba de expropieri, în cel anterior era vorba de donații când nu dai nimic în schimb, la expropieri vorbim de 226.572.000 mp de spațiu verde pentru sectorul 2. Tot în urma PUZ-lui cerem Primăria Municipiului București să ne mandateze ca să începem expropierea, pentru a face cel mai mare parc din sectorul 2 vom avea un parc cât Parcul Herăstrău în toată zona dreaptă a str. Petricani de 173 ha. Această zona va trebui expropiată și sunt alte zone care sunt publice care vor fi convertite în parc, deci vom avea un parc cât Parcul Herăstrău în sectorul 2 cine este pentru să voteze, cine este contra să se abțină sau să voteze contra.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Sunt și niște blocuri de locuințe acolo.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Unde ați văzut?

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Așa am văzut în proiect, și spune: „ procedura de expropiere pentru imobile pentru proprietate privată..

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Imobilul este teren, suntem după 4 ani de Consiliul Local, vorbim despre spații verzi, doar spații verzi și va fi un parc modem de mărimea Parcului Herăstrău fără clădiri doar cu facilitățile parcului.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Nu suntem la proiectul nr. 34?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doamna Bugner sunt două tipuri de bunuri: bunuri mobile și bunuri imobile. ÎN categoria bunuri immobile intră și terenurile, chiar dacă vă duce cu gândul la construcții, blocuri..

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Este un parc, se face reamenajarea parcului și continuarea lui?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu este nici-un parc acolo.

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Este un parc pe Petricani

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu discutăm despre acel teren care ne-a fost luat cu votul LFSR-lui ca să ajungă groapă de gunoi, nu este vorba de acela. Vorbim despre un parc nou care va fi constituit o parte din expropieri, adică terenuri care sunt private acum. Noi prin PUZ le-am declarat spații verzi și atunci ca să le putem lua oamenilor, nu le putem lua cu forța» naționaliza cum ar vrea neo-marxiștii, dacă ar fi neo-marxiști azi în țară ar naționaliza, pentru că așa sunt neo-marxiști pentru că ar vrea să le ia bunurile oamenilor, dar noi suntem oameni corecți și le expropiem ca să facem spații verzi pentru sectorul 2.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Ați spus că noi am votat PUZ, eu am vrut să precizez că PUZ-ul se votează la Primăria Municipiului București am vrut să fim coerenți.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu ați înțeles bine, în urma PUZ-lui care a fost votat de Primăria Municipiului București, noi nu votăm PUZ-uri aici.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doar o completare pentru dumneavoastră, locația care este în discuție cred că este singura care se pretează de a face o investiție pentru un parc așa mare. Avem parcuri în sectorul doi dar sunt cu suprafețe relativ mici, este cea mai bună locație pentru a face un parc european: și poziția și locația și în momentul de față este liber de construcții.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și optimizarea prețului, pentru dacă cumperi în centru, expropiezi la un preț mare, dar în aces caz expropiem la un preț foarte bun.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Ați făcut un comentariu, domnule primar dacă este un proiect atât de important, de ce l-ați pus pe ordinea de zi suplimentară,cu o zi înainte de ședință?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru că din câte știu eu ieri sau alaltăieri a fost publicat PUZ -ul în Monitorul Oficial.

Doamna Elena Niță, Secretarul General Sectorului 2 al Municipiului București: Acest proiect, putea fi promovat ca și cel legat de organizarea din zona Pipera numai în baza PUZ-ului sectorului 2 și întrucât acesta a intrat în vigoare prin aducerea la cunoștință publică și publicarea în Monitorului Oficial al Municipiului București în data de ieri, ieri au putut fi inițiate și promovate aceste proiecte.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Și nu puteau fi promovate aceste proiecte în ședința următoare?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pentru că este un proiect foarte urgent, avem nevoie de un parc în sectorul 2 cât mai repede.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa am avut in timpul acestor 4 ani de foarte multe ori solicitări din partea dumneavoastră, să lăsăm proiectul pentru data viitoare și de ce să amânăm? Pentru că așa mai câștigăm o lună.

Se supune la vot punctul nr.34, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentele lucrărilor de utilitate publică având ca scop „Amenajarea de noi spații verzi publice cu acces nelimitat - categoria Parcuri, în vederea asigurării creșterii calității factorilor de mediu și a stării de sănătate a populației în cadrul unității administrativ teritoriale a Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -18, NU - 0, ABȚ - 6, NU VOTEAZA -0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Țibuleac Bogdan.

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 35, proiectul de hotărâre pentru aprobarea implementării proiectului cod SMIS 140059 - „ Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID -19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 2 pentru perioada februarie - iunie 2020” și a proiectului „Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 - aprilie 2021 ”, ambele finanțate prin programul POIM;

Se supune la vot punctul nr.35, proiectul de hotărâre pentru aprobarea implementării proiectului cod SMIS 140059 - „Consolidarea capacității de gestiune a crizei sanitare COVID - 19 pentru centrele sociale rezidențiale publice din Sectorul 2 pentru perioada februarie - iunie 2020” și a proiectului „Consolidarea capacității D.G.A.S.P.C. Sector 2 de gestiune a crizei sanitare COVID-19 pentru beneficiarii și angajații din centrele sociale rezidențiale pentru perioada iulie 2020 - aprilie 2021 ”, ambele finanțate prin programul POIM și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU- 0, ABȚ-2, NU VOTEAZĂ- 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Adrian Alexandru, Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu.

NU VOTEAZĂ:

Este prezentat punctul nr. 36, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București și Administrația Domeniului Public Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2, cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes local referitoare la : modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/ reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 2 ;

Se supune la vot punctul nr.36, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București și Administrația Domeniului Public Sector 2 prin Administrația Domeniului Public Sector 2, cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes local referitoare la : modernizarea, reconflgurarea, întreținerea și amenajarea/ reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 2 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -17, NU - 4, ABȚ - 3, NU VOTEAZA - 0.

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuta, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Dan Cristian Popescu, Zaharia Răzvan Cristian, Bughiu lolanda Luminița, Costache Jean, Oprea Dumitru, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Andrei Robert Alexandru, Metehău Andrei George, Constantin Angela, Pușcașu Marian.

ÎMPOTRIVĂ: Bugner Antoneta-Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țibuleac Bogdan.

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu,

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vreau să mulțumesc celor care au votat pentru și săi anunț pe cei care au votat contra poate nu știu la ce au votat contra. Este vorba de parteneriat cu Primăria Municipiului București, pentru a prelua marile Bulevarde și a contribui și noi la modernizarea acestora (Colentina, Barbu Văcărescu, Ștefan cel Mare) sunt rămase în urmă, și vom face parteneriate ADP- S2 cu Administrația Străzilor București pentru a le moderniza exact ca în sectorul 3 și sectorul 4 și îmi pare rău că nu ați fost de acord să facem acest lucru.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule Președinte, îi rog pe colegi să ia loc sau să iasă afară din sală dacă...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnule Adrian Alexandru mi se pare jignitor să-i invitați afară.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Stau în picioare, ședința nu s-a terminat, ce facem?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Puteți să vă susțineți punctul de vedere, vă rog vă ascultăm.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule Viceprimar Popescu...?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnule Adrian Alexandru dacă vreți să facem iarăși joc politic ne pierdem timpul, cu siguranță colegii care încă vă respectă vă ascultă și aveți și executivul lângă dumneavoastră, așteaptă expunerea dumneavoastră, dacă doriți să expuneți, dacă nu închidem ședința și ne retragem cu toții.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule Popescu înainte de a transmite ceea ce doream trebuie să precizez, că în calitatea dumneavoastră de președinte de comisie de transparență, mă așteptam la începutul ședinței să-mi lăsați colegul să spună ce are de spus, pentru că aveți calitatea de președinte al comisiei de transparență.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am sesizat un abuz, a folosit funcția de președinte de ședință în mod politic și a venit cu însemnele politice pentru a face reclamă illegal, aici suntem la ședința de Consiliul Local Sector 2, nu la ședința de partid. Președintele de ședință supune la vot când se fac declarațiile politice, iar dânsul în loc să supună la vot a abuzat de poziția de președinte și a început să-și citească foaia de la partid.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Este păcat că după 4 ani terminăm un mandat și nu putem să ascultăm colegii, indiferent dacă ne place sau nu ne place.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuie respectată legea.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnule Adrian ați făcut o acuzație către colegi și mă simt nevoit să vă atrag atenția- cel mai probabil este consecința a modului în care v-ați purtat cu ei timp de 4 ani.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule viceprimar Popescu, toată lumea știe că prin dispoziție de Primar dumneavoastră ați primit două direcții respectiv DVBL- S2 și ADP-S2. Eu vreau să vă semnalez un caz și vă informez, dacă la DVBL-S2 am avut timp de 4 ani un dialog de respect reciproc cu domnul director Duțu Cristian și nu am ce să reproșez, chiar dacă s-a strecurat o eroare în acest an, este posibil să fi tratat subiectiv. Eu am plătit taxa de parcare la DVBL-S2 în acest an, știți că am avut anul trecut un incident cu locul de parcare care s-a desfințat în luna noiembrie 2019, ulterior mi-a fost alocat un loc de parcare la un bloc vecin tot pe trotuar unde nu se putea parca, si am precizat acest lucru că nu se poate aștepta altă ofertă.Am plătit la începutul anului taxa de parcare și în momentul când am semnalat că a apărut un loc de parcare mi s-a comunicat de la ADP-S2 că mi s-a desfințat rolul.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este o audiență sau este o interpelare? Este o problemă personală a dumneavoastră? Și vreți să rezolvați problema dumneavoastră în ședința de consiliu.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Este o informare, domnule Popescu eu vreau să vă arăt ce se întâmplă în direcțiile pe care dumneavoastră le patronați și le administrați, ca atitudine.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu nu patronez nici o direcție eu am în coordonare.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Reformulez coordonați cele două direcții.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt 3 instituții în coordonarea mea, deci nu le patronez eu patronez firmele la care sunt acționar eventual.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Trebuie să recunosc că sunteți un politician versat, dar sa revenim, dacă la DVBL-S2 s-a întâmplat o eroare nefericită, eu ca și cetățean am plătit o taxă ,știam că am un loc de parcare, iar în momentul în care am semnalat că s-a eliberat un loc de parcare și se poate regla acea neînțelegere, mi s-a spus că mi s-a desființat rolul la DVBL-S2.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă voi interesa, eu nu cunosc problema dumneavoastră pe din afară și am să vă dau un răspuns.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am vorbit despre acest lucru și consider că este rea voință și este o mică răzbunare.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Iarăși faceți acuzații, aici nu ne reglăm problemele personale cu executivul și cu oamenii din consiliu local.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: La buget ați spus că sunt imoral și incorect, dacă vă aduceți aminte când s-a aprobat proiectul de buget, am finalizat 4 ani de colaborare în consiliul local cu un proces prin care îmi solicitați 200.000 lei și v-ați pus la butoniera un amărât de loc de parcare și ca să dovediți că ați respectat legea. Și atunci pentru mine - vreau să fac o declarație politică: domnule Popescu cu scuzele de rigoare pentru mine sunteți un politician mic.

Domnul consilier local, președinte de ședință Zaharia Răzvan Cristian: Am numărat eu 5 acuzații până acum dar asta ține de educație.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Procesul nu este legat de activitatea de la Primărie, este legat de jignirile pe care le-ați adus dumneavoastră și colegii dumneavoastră pe parcursul acestui mandat, m-ați făcut în toate felurile și cred că este normal să răspundeți în fața instanței cu probe, mă jignește de la președintele partidului dumneavoastră USR până la consilierii locali. Nu este corect să jignești în spațiul public sau este dreptul meu dacă vreți să mă apăr să că chem în instanță să aduceți probe. De ce vă supărați eu nu am făcut-o din poziția de viceprimar, am facut-o din poziția de cețățean al acestei țări cu familie, cu copii, cu mama, care văd că sunt jignit contant de către membrii unui partid politic. Am avut procese cu dumneavoastră și cu alți colegi din poziția de viceprimar, adică ați avut procese cu instituția noastră și ați pierdut toate procesele legate de taxa de habitat, ați uitat să spuneți și ați făcut propagandă ca să nu plătească lumea taxa după care...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Schimbați subiectul și fiți corect

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnul Adrian dacă doriți dreptul la replică și doriți să vi să răspundă vă rog să respectați asta, dacă veniți să vă plângeți cu toate problemele pe care le aveți acasă chiar nu putem să stăm atâția pe aici ca să vă ascultăm.

Domnul consilier local Adrian Alexandru:Vă rog să fiți neutru.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Comportamentul a fost total incorect, ați făcut propagandă ca oamenii să nu plătească taxa de habitat, care nu presupune nici un ban în plus, erau aceeași bani care se plăteau la operator s-au plătit către primărie, iar acum avem taxă 0. După ce ați făcut propaganda să nu plătească taxa vă întrebați ironic și ipocrit câți au plătit taxa? Iar dumneavoastră făceați campanie împărțeați fluturași ca să nu plătească lumea taxa și după aceea ne întrebați câți oameni au plătit taxa.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu nu am împărțit nici un fluturaș

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Membrii dumneavoastră, nu ați anulat nimic ați pierdut toate procesele și dumneavoastră și colegii dumneavoastră, sunt vreo 10 colegi...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am suspendat și anulat taxa de habitat.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunteți într-o realitate paralelă.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu domnule Popescu intr-o altă țară s-ar fi tratat altfel această problemă, precizez taxa de habitat a fost anulată și suspendată

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este o conspirație mondială care de fapt să fie...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Din cauza unor iresponsabili pe care dumneavoastră trebuie săi felicitați.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați pierdut și dumneavoastră și toți colegii dumneavoastră toate procesele, vă este frică și sunteți ipocriți ca să recunoașteți public, v-ați făcut un mod de a vă face propagandă, mințind lumea că este o taxă ilegală după ce ați pierdut procesele va fost rușine să anunțați că ați pierdut procesele ați mințit că era taxă ilegală.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Tocmai de aceea v-am deschis proces, pentru ceea ce spuneți, ne întâlnim în instanță....

Domnul consilier local, președinte de ședință Zaharia Răzvan Cristian: Mă văd obligat să întrerup acest dialog și acest drept la replică reciproc care va duce la nesfârșit.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Cu toate că ați făcut un mic abuz și trafic de influență venind din poziția de consilier să vă rezolvați problemele personale...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu este un abuz, dacă unui consilier i se întâmplă treaba asta, dar unui cetățean?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Consilierul este ales de oameni....

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dumneavoastră dovediți că sunteți răzbunător nimic altceva.

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Dați-mi voie să vă spun că domnul consilier Adrian a fost ieri la mine în calitate de consilier local, și face presiuni asupra noastră si a colegilor de la ADP-S2 să găsim o soluție să -i dăm un loc de parcare în parcarea respectivă, nu mi-am închipuit vreodată că poate să facă un consilier atât de multe presiuni în obținerea unui loc de parcare ilegal. Ne roagă insistent să găsim o soluție și să-i dăm un loc de parcare, nu contează că dumnealui și-a pierdut legal locul și că i-am oferit un loc de parcare în condițiile respectării legislației, a refuzat.... vă rog frumos să nu mai mințiți domnule consilier, mințiți cu nerușinare și îmi pare rău că nu v-am înregistrat.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnul consilier Adrian, vi s-a răspuns o dată de domnul viceprimar dar așteptați să vi se răspundă după care cu siguranță veți avea dreptul la replică.

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: 2 ore ne-a ținut, îi spuneam întruna că trebuie să plecăm pe teren, că aveam de verificat lucrări, și insista în permanență și a trebuit să adun tot Biroul Parcări să-i explice că nu se mai poate obține un loc de parcare acum decât dacă își depune cerere. Ne spunea în permanență,, dar de ce trebuie să depun cerere, dar eu sunt consilier Adrian Alexandru și o să spun la toată lumea că am rămas fără loc de parcare, nu găsim altă variantă să-mi dați alt loc de parcare?”, 2 ore a ținut-o întruna. Și încă nu am spus tot......

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule președinte domnul Drugău dezinformează, este trist pentru ceea ce spune chiar vă rog când mai vin la dumneavoastră până la sfârșitul mandatului...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ați fost ieri la ADP-S2, da sau nu, ați spus că minte!?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Am spus că dezinformează, am precizat și nu am făcut nici un abuz.

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Avem o întreagă corespondență cu acest domn consilier, l-am rugat să-și exprime opțiunea pentru a obține un loc de parcare, a refuzat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este trist că vă folosiți de poziția de consilier așa cum și domnul Chiricuță s-a folosit de funcția de președinte de ședință pentru a vă face lucruri personale.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Aș vrea să vă spun că la începutul lunii am făcut o adresă domnului Drugău și nici până acum nu am primit răspuns, o adresă banală pentru un aviz de construire și pentru un proiect.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Adresa este tot personal?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Nu domnule președinte, un cetățean mi-a semnalat o problemă, și am cerut având în vedere că în alt parc a mai avut un proiect care l-a construit fără aviz de construire, fără nimic și apoi s-a desființat. Am rugămintea ca în 10 zile să mi se pună un aviz, este dreptul meu de informare

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Răspunsul este în termen, nu au trecut 30 de zile, dumnealui a depus la Primărie iar la noi la ADP-S2 a venit ulterior, nu sunt 30 de zile de când a venit la noi.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Au fost depășite 30 de zile de la termenul de intrare?

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Nu

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Ați fost lupi moraliști la începutul ședinței, domnul Popescu iese din sală, dumneavoastră vă comportați cum vă comportați. Doamna Niță în câte zile trebuie să primească un consilier un răspuns?

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este precizat în Codul Administrativ, informațiile necesare pentru exercitarea mandatului solicitate de consilier se transmit în 10 zile, mă refer la informații pentru exercitarea mandatului. Dacă este vorba de o petiție termenul este de 30 de zile de la înregistrare, iar dacă a fost redirecționat, nu se decalează termenul de 30 de zile. Se informează petentul că a fost redirecționat, termenul de soluționare se prelungește cu încă 30 de zile cât timp apreciați dumneavoastră.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnule Chiricuță aveți cuvântul.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Vreau să fac o declarație politică :

„ Avem astăzi, aici de față, 4 consilieri care și-au pierdut mandatul. Conform articolului 204, alin 2, litera j din noul cod administrativ: "Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: j. pierderea calității de membru al partidului politic sau al organizației minorităților naționale pe a cărei listă a fost ales;

Domnul Dan Cristian Popescu, domnul Răzvan Zaharia, doamna Gela Lăzăroiu și doamna Niculina Miclea și-au pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia au fost aleși prin trecerea lor la PSD, partidul cu care au fost intotdeauna dușmani de fațadă și prieteni în spatele ușilor închise.

Vă amintiți, cu siguranță, ce spectacol au făcut în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din 27 septembrie 2019 doamna Lenuța Popescu și domnul Dan Cristian Popescu, strigându-și unul altuia cuvinte grele. Astfel, Dan Cristian Popescu a afirmat: "Mă aflu în opoziție cu PSD-ul din '90 încoace, de când vă numiți FSN, FDSN, PDSR, PCR înainte, sunt în opoziție cu dumneavoastră de când mă știu, să știți! Jos Ciuma Roșie, uite, vă spun încă o dată! ”. Doamna consilier PSD Lenuța Popescu a replicat că: "viceprimarul Dan Cristian Popescu minte cu nerușinare ”. Oricine ar fi putut crede că PSD și Dan Cristian Popescu se află în opoziție, însă toate acestea au fost doar un spectacol de fațadă.

De fiecare dată când a fost nevoie, PSD și Dan Cristian Popescu au votat în spiritul unei colaborări fructuoase pentru ei.

Devine foarte clar că, în spatele cortinei, „Ciuma Roșie” și ''mincinosul Dan Cristian Popescu” au avut o colaborare excelentă. Iată că astăzi, domnul și doamna Popescu se regăsesc în marea familie a mincinoșilor și a Ciumei Roșii - conform celor afirmate chiar de ei înșiși.

Există puține speranțe ca domnii Popescu și Zaharia și doamnele Lăzăroiu și Miclea să dea dovadă de onoare și demnitate și să respecte legea. Cu toate astea, e de datoria noastră să vă spunem: stimați colegi, prezența și votul dumneavoastră în acest consiliu local sunt ilegale. V-ați pierdut mandatul de consilier local în urma trecerii la PSD.

V~ați pierdut onoarea prin traseismul de care ați dat dovadă.

Arătați că măcar bunul simț vi l-ați păstrat și părăsiți imediat această ședință!

JOS CIUMA ROȘIE! “

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Declar ședința închisă !

Nemaiflind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Zaharia Răzvan Cristian declară ședința închisă, la orele 18.50 drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 21 - DA, 0 - NU, 1 - ABȚ., în ședința EXTRAORDINARĂ a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 07.09.2020,

SNA/lex


SAPL- PVSCLS2