Proces verbal din 20.02.2020

003 Proces verbal ședință ordinară 20.02.2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 20.02.2020

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • - Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Domnul Popescu Dan Cristian - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Doamna Niță Elena - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București, conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020;

  • - Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian - președinte de ședință

  • - Doamna Bratu Alina Alice - Arhitect-șef Primăria Sectorului 2 al Municipiului București

  • - Doamna Amariței Teodora Florentina - Director Executiv Direcția Economică

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București, face prezența consilierilor locali. Au fost prezenți 27 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin a fost prezent și a votat începând cu puncul 8 de pe ordinea de zi. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia. Proiectul ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 329/14.02.2020 și Suplimentarea proiectului ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 344/19.02.2020 și Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 345/20.02.2020, precum și amendamentele nr. 460/19.02.2020 și nr. 461/19.02.2020 formulate de domnul consilier local Alexandru Adrian, Amendamentul executivului nr. 462/19.02.2020, amendamentele nr. 492/20.02.2020 și nr. 493/20.02.2020 formulate de domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu și Amendamentul nr. 494/20.02.2020 formulat de grupul de consilieri locali Sector 2-PNL au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13 și pe site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ - proiect

1

Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 30.01.2020;

2

Proiect de hotărâre privind achiziționarea pentru și în numele Municipiului București a terenului în suprafață de 823 mp, situat în strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, București (Grădinița nr. 133);

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București, pe anul 2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI •- Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2020, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Barbu Văcărescu nr. 41, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

6

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str.

Doamna Ghica nr. 7, bl. 4, sc. 2, ap. 47, parter, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 205, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, bl. P8, sc. 3, ap. 92, parter, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Tăciunelui nr. 8, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

10

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Nicolae Cânea nr. 96 Sectorul 2 al Municipiului București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

11

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

12

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Episcop Radu nr. 58, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

13

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str.

Kepler nr. 1, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

14

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str.

Ferdinand nr. 136, Sector 2, București;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului

București

18

Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a împuternici Consiliul Local Sector 2 de a dispune cu privire la închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea desfășurării activității și exploatării piețelor de pe raza Sectorului 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

19

Proiect de hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 310/2018;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

20

Proiect de hotarare pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico -economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ”Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

21

Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți pentru 5 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 și H.C.L. Sector 2 nr. 68/2012;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

22

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București

„Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, București”;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

23

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere - 102 străzi, alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București";

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

24

Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în str. Grigore lonescu, nr. 63 A, Sector 2, București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Administrația Domeniului Public Sector 2;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Stimați colegi, propun să începem ședința de astăzi, 20.02.2020, a Consiliului Local Sector 2! Doamna Secretar, ne puteți spune prezența, vă rog!

Doamna Niță Elena, Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: La ședința de astăzi a Consilului Local Sector 2 sunt prezenți un număr de 26 de consilieri locali, dintr-un număr de 27 de consilieri locali în funcție. Domnul consilier local Șerpescu Cătălin a anunțat că va întârzia 30 de minute. Ședința poate continua în condiții de legalitate, cvorumul legal fiind respectat. Vă mulțumesc!

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 30.01.2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ -1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: Pușcașu Marian

Se supune la vot propunerea domnului consilier local Zaharia Răzvan Cristian ca răspunsurile la interpelările formulate în ședința CLS2 anterioară să aibă loc la începutul ședinței, urmând ca interpelările să aibă loc la finalul ședinței, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 15, NU- 8, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe

ABȚINERE: Metehău Andrei George

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Bughiu lolanda Luminița

Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței extraordinare C\L. Sector 2 cu completări, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 24, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ-1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Pentru a răspunde la interpelarea formulată de domnul consilier local Chiriță în ședința din data de 30.01.2020, s-a înscris la cuvânt un reprezentant de la ADP Sector 2. Vă rog!

Domnul Alexandru Tudor, Director economic ADP Sector 2: Aș vrea să răspund la interpelarea domnului consilier local Chiricuță Ion formulată la sfârșitul ședinței de data trecută.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule director, ați transmis domnului Chiricuță răspunsul în scris?

Domnul Alexandru Tudor, Director economic ADP Sector 2: Nu.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: De ce?

Domnul Alexandru Tudor, Director economic ADP Sector 2: Dânsul a făcut solicitarea în cadrul ședinței, și mi se pare normal să răspundem tot în cadrul ședinței...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă gândeam că poate să grăbește cu răspunsul!

Domnul Alexandru Tudor Director economic ADP sector 2: în două, trei minute am citit și vom trimite documentele la care face referire și către dânsul. Pe scurt, era vorba de anumite dispoziții de desființare, care nu au fost puse în aplicare. Deci, prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2737/26.10.2016 competența de coordonare a activității Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 până la ocuparea acestui post prin concurs, i-a fost delegată domnului Dănuț-Alexandru Cioabă, care la momentul delegării ocupa funcția de Director Drumuri și Zone Verzi. Ulterior, la data de 20.12.2017, urmare a modificării Organigramei Instituției, acesta a trecut pe funcția de Șef Serviciu Control și Administrare Domeniu Public, serviciu care se ocupă cu desființările despre care vorbeam, având în continuare delegare pe funcția de Director General al ADP Sector 2, până la ocuparea prin concurs a postului aferent acestei funcții. Prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2018/18.09.2018 domnul Dănuț-Alexandru CIOABĂ, Șef Serviciu Control și Administrare Domeniu Public - Direcția Tehnică din cadrul ADP Sector 2, se promovează temporar în funcția contractuală de conducere de Director General până la data de 31.12.2018. în luna decembrie 2018 a avut loc un concurs, în urma căruia a fost numit Director General domnul Drugău Alin, iar domnul Cioabă a revenit pe funcția de Șef Serviciu Control și Administrare Domeniu Public până la data de 17.07.2019, când, prin cererea nr. 13557 înregistrată la ADP Sector 2, acesta a solicitat încetarea contractului individual de muncă. De menționat că toate dispozițiile de desființare emise de către Primarul Sectorului 2 sau de către Primarul General sunt duse la îndeplinire de către ADP Sector 2, prin intermediul Serviciului Control și Administrare Domeniu Public. Astfel, la întrebarea formulată de dumneavoastră: “De ce conducerea ADP nu a pus în aplicare dispozițiile de desființare?”, răspunsul vă poate fi oferit doar de către domnul Danut Alexandru Cioabă, conducătorul structurii în responsabilitatea căreia se regăsea, în perioada menționată de dumneavoastră, executarea activităților de desființare dispuse prin dispoziții de Primar al Sectorului 2 sau Primar General. Totodată, în calitate de Director General, Dănuț Cioabă avea obligația de a verifica modul de rezolvare în termen a lucrărilor repartizate structurii conduse (așa cum reiese din fișa postului de Director General asumată prin semnătură de către domnul Cioabă). De asemenea, Directorul General al ADP Sector 2, respectiv domnul Cioabă în perioada la care faceți referire, răspunde direct - administrativ și material - în fața Primarului și a organelor abilitate să controleze activitatea desfășurată în cazul în care nu a luat la timp măsurile legale ce se impun pentru realizarea sarcinilor de serviciu, în cazul de față fiind vorba despre ducerea la îndeplinire a dispozițiilor de primar. Rezultatele păguboase ale lipsei de interes și profesionalism manifestată de Dănuț Cioabă au ieșit în mod pregnant la iveală atunci când, ulterior datei de 17.07.2019, funcția de Șef Serviciu Control și Administrare Domeniu Public a fost preluată de o altă persoană care a sesizat și a adus la cunoștiință noii conduceri a instituției faptul că, există multe dispoziții de Primar, aflate în evidența Serviciului Control, care nu fuseseră puse în aplicare până la acea dată.

Primind dispoziții clare din partea noului Director General al instituției, noul Șef de Serviciu a organizat și demarat efectiv activitatea de punere în aplicare a dispozițiilor de desființare emise de Primarul Sectorului 2 sau de Primarul General și de recuperare a întârzierii aplicării lor. în acest fel, așa cum ați precizat și dumneavoastră în materialul citit în ședința de Consiliu, începând cu luna august 2019 inspectorii Serviciului Control au somat toți deținătorii construcțiilor neautorizate să le desființeze, prin forțe și pe cheltuiala proprie, până cel târziu la data de 31.08.2019, în caz contrar, acestea urmând a fi desființate de către ADP. Acțiunea a demarat în ritm susținut și continuă și în prezent. Concluzionând, putem spune că răspunsul concludent la „bănuiala legitimă” exprimată de dumneavoastră în ședința de consiliu, îl puteți obține îndreptând toate solicitările de informații către persoana care a funcționat în acea perioadă ca Șef al Serviciului CADP și totodată, prin delegare, pe funcția de Director General al ADP Sector 2. Nu în ultimul rând dorim să vă reamintim faptul că, în conformitate cu prevederilor legale, titularul postului este responsabil de toate documentele semnate și de acțiunile întreprinse de către înlocuitorul/subaltemul său. Practic, chiar dacă avea delegarea pe funcția de Director General trebuia să verifice și activitatea celui ce i-a ținut locul ca Șef Serviciu Control și Administrare Domeniu Public. Legat de partea a doua a interpelării voi fi mai scurt, domnul avocat Tițoiu Bogdan la care ați făcut referire ne-a trimis un răspuns mai detaliat... Obiectul celor 5 dosare la care ați făcut dumneavoastră referire îl cunoașteți, ca urmare a unei întâlniri pe care ați avut-o în cabinetul domnului avocat în luna noiembrie 2019, când domnul avocat susține că ați înțeles că nu aveau nicio legătură cele 5 dosare, care erau doar de încuviințare executare silită, cu faptul că executorul în mod eronat a trecut ca sediu, biroul avocatului. în rest, așa cum reiese din punctul de vedere pe care-1 veți primi în scris, reiese că nu există niciun conflict de interese între ce ați spus dumneavoastră și reprezentarea pe care a avut-o. Mai mult decât atât, am înțeles că a cerut și o opinie a Baroului și în momentul în care vom primi răspunsul îl veți primi și pe acesta. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: O replică foarte scurtă. Ce s-a petrecut în perioada în care a plecat domnul Cioabă, 17.07.2019 până în septembrie 2019, când au fost desființate acele căsuțe? Vorbim de aproape o lună și jumătate! Și legea spune: „construcțiile neautorizate amplasate pe domeniul public se desființează de îndată”.

Domnul Alexandru Tudor, Director economic ADP Sector 2: într- o lună și jumătate am făcut un inventar al tuturor lucrărilor care nu au fost duse la îndeplinire printr-o persoană care a preluat această funcție fără să știe ce este acolo! în luna august, nu o lună și jumătate, o lună și jumătate a fost până le-am desființat noi! în luna august am somat firmele să desființeze pe cheltuială proprie, plus că mai erau altele din urmă care erau în lucru și care erau programate!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumim!

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind achiziționarea pentru și în numele Municipiului București a terenului în suprafață de 823 mp, situat în strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, București (Grădinița nr. 133);

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia transparență, aviz favorabil!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: O observație scurtă și voiam să vă aduc aminte cu această ocazie că a tăia din terenul unei grădinițe, iar acum ne luptăm să reîntregim un teren, înțeleg că trebuie să fie cca 3000 mp pentru o grădiniță! Sunt de acord cu proiectul respectiv! Voiam să vă aduc aminte să nu se mai întâmple ca la Grădinița nr.7 unde s-au tăiat 700 mp, acum este sub 3000 mp, ca să se facă piață și ca să se construiască mini-mall „DOMINO”!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: La Grădinița nr. 133, nici cu această reîntregire de 800 mp, nu ajungem la 3400 mp, care conform normativelor ar fi trebuit să-i asigurăm pentru cei 150-155 de copii. Este foarte greu să ajungem la aceste suprafețe și din păcate suntem puși în situația să achiziționăm aceste terenuri. La Grădinița nr. 133, în momentul de față, dacă dumneavoastră, și aș mulțumi anticipat pentru acest lucru, aprobați acest proiect de hotărâre, ajungem la suprafața de 1450 mp pentru cei 155 de copii. Nu este un caz singular și mai trebuie să știți că mai avem în derulare o procedură de negociere pentru o încă grădiniță, pentru încă două centre ale DGASPC Sector 2, și inclusiv astăzi, mai supunem atenției dumneavoastră un teren pe care să-1 achiziționăm pentru parcări de reședință.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Sunt de acord cu proiectul de hotărâre! Problema nu era să ne opunem acestui proiect, înțelegem că este absolut necesar și voiam să atrag atenția ca situația inversă în care se taie din terenul unei grădinițe să nu se mai repete!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu știu dacă dumneavoastră aveți știință că în acest mandat să se fi făcut așa ceva!

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Atrăgeam atenția pentru viitor. Nu s-a întâmplat în acest mandat, adevărat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Stați liniștită, nu mai vine Onțanu ca să dea terenurile...

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Așa cum am anunțat și la ședințele anterioare, potrivit Codului Administrativ trebuie să vă pun în vedere că, potrivit art. 288, aveți obligația de a declara dacă în legătură cu un proiect de pe ordinea de zi aveți un interes personal, urmând să anunțați la începutul ședinței sau cel târziu la începutul adoptării fiecărui proiect de hotărâre în parte. Vă mulțumesc.

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind achiziționarea pentru și în numele Municipiului București a terenului în suprafață de 823 mp, situat în strada Aurel Vlaicu, nr. 30-32 (actualul 32 A), Sector 2, București (Grădinița nr. 133), și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- O, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: lordache Isabela Florina

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Bughiu lolanda Luminița, Lăzăroiu Ioana Gela

Este prezentat punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București, pe anul 2020;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Avem o serie de amendamente la acest proiect depuse de colegii noștri. Domnule Primar, vă rog!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Referitor la proiectul de buget, am primit solicitarea din partea unor reprezentanți ai dumneavoastră, să nu mai fie prezentat în detaliu de către doamna director Amariței Florentina. Acum, cum considerați și dumneavoastră! Am înțeles și știu că proiectul de buget a fost analizat de către toată lumea, comisiile de specialitate împreună cu directorii din primărie și subordonate, cum considerați și dumnevoastră, dacă mai este necesar să fie prezentat raportul și proiectul de buget! Bine, atunci trecem direct la amendamente și discuții pe tema bugetului!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Primele două amendamente, respectiv nr. 460 și nr.461, în ordinea depunerii acestora sunt cele formulate de domnul Alexandru Adrian. Domnule consilier dacă doriți să le expuneți pe scurt, vă rog! Primul este cel cu „Școala de vară”!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Ele apar în ordine inversă față de cum au fost depuse! Primul amendament a fost clubul de lectură Fan Book pe perioada martie-decembrie, cu un buget de 52000 lei și al doilea amendament se referă la proiectul „Școala de vară”, pe perioada iulie-august, cu un buget de 40000 lei. Inițiativa a fost a unor părinți din școala Ferdinand unde sunt membru în consiliul de administrație. Au venit la dezbaterea proiectului de buget și la comisia de buget a apărut o mică problemă! îi mulțumesc domnului director Gărbu, care s-a arătat deschis pentru sursa de finanțare pentru cele două proiecte! S-a reproșat faptul că se iau bani de la alte capitole bugetare, care nu au legătură cu educația și domnul director Gărbu, s-a oferit să le susțină din capitolul aferent educației (65 de la 2,50).

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: înțeleg că ați rezolvat ecuația matematică și financiară, dar aș vrea să ne spuneți la ce se referă proiectele?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Clubul de lectură Fan Book este un proiect, așa cum s-a prezentat la dezbaterea proiectului de buget, este un proiect care se derulează de ani de zile în Cluj, Sibiu, Brașov și alte orașe și, practic, este vorba de a crea un hub în care lunar au întâlniri cu personalități din domeniu care să prezintă anumite cărți, au loc anumite dezbateri și este pe perioada martie-decembrie și cu un buget de 520001ei!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe ce se cheltuiesc banii, plătim acele personalități?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Este precizat, 19000 lei sunt estimați pentru profesorii coordonatori; sunt trei module pentru că sunt trei secțiuni: o secțiune este grupa 7-9 ani, grupa 10-12 ani și grupa 13-15 ani, un redactor al revistei școlii, managerul de proiect și diferite cheltuieli, iar cheltuielile directe de 33000 lei; sunt estimate minim patru excursii pentru membrii clubului de lectură la diferite muzee și producția de afișe, întâlniri, producția de revista a școlii, minim patru numere, într-un tiraj de 1000 de bucăți!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este la latitudinea dumneavoastră ce amendamente susțineți, ce amendamente votați! Vreau să fac o singură precizare referitor la învățământ și la procesul educațional care se desfășoară pe raza Sectorului 2. Știți și dumneavoastră că avem o structură și o rețea educațională foarte mare, avem 104 unități, pe tipuri de învățământ, cu 35 de grădinițe într-adevăr,20 sunt independente, restul funcționează în unități școlare de tip gimnazial și liceal, licee, colegii și pe parcusul acestori ani cu toții am căutat să sprijinim și să ajutăm și să ne gândim la proiecte generale care să cuprindă câți mai mulți copii din sistemul de învățământ din Sectorul 2. Acum dacă există posibilitatea, am spus este la latitudinea dumneavostră, dar mă gândesc că fiecare dintre consilieri sau fiecare dintre unitățile școlare pe tipuri de învățământ, sunt 104, ar fi venit, noi le-am solicitat, poate să vă confirme domnul director Gărbu, să cuprindem în buget absolut tot ce este nevoie. Și dânșii, fiind responsabili, ne-au transmis tot ce au nevoie! Acum, dacă fiecare din cei 27 de consilieri, care sunt membri în consiliile de administrație la unitățile de învățământ ar fi venit sau ar veni cu proiecte punctuale, doamna Bughiu la câte unități sunteți în consiliu? Deci, sunteți în câte 2, 3 consilii de administrație! Vă dați seama că ar fi o bulversare, pentru că anul acesta este un an deosebit, este un an electoral, procesul educațional, copiii, unitățile de învățământ reprezintă domenii sensibile, cu un puternic impact asupra cetățenilor din Sectorul 2. V-am spus, nu mă împotrivesc, dar din păcate am mai văzut un proiect în care noi plăteam câteva zeci de mii de lei pentru cursuri pentru părinți, nu este o problemă, dar totuși avem 55000 de elevi, avem 100000 de părinți a elevilor din sistemul educațional și să ne gândim și noi că suntem o administrație și trebuie să fim o administrație responsabilă și să gândim bugetul, nu neapărat demagogic. Dacă avem resurse, dacă vom avea resurse am spus încă sunt foarte multe articole, sunt foarte multe investiții de făcut! Haideți să vă dau o cifră și să reușim să aducem toate unitățile de învățământ la nivelul celor pe care le-am făcut până acum! Inclusiv astăzi vorbeam cu cineva când le-a văzut nu-i venea să creadă că este posibil în România, nu, în București! Avem nevoie undeva la o jumătate de miliard de lei! încercăm și noi ca o familie, ațâți bani avem și hai să-i împărțim să fie toată lumea mulțumită! Este foarte ușor și simplu să vin cu amendamente și să spun că primarul acesta nu s-a gândit la lucrul acesta și vin eu cu un proiect! Pe de altă parte, cu sprijinul total al dumneavoastră și vă mulțumesc pentru buna înțelegere pe care am avut-o în acest domeniu, și vă mulțumesc tuturor, iar, nu știu dacă ați auzit o altă administrație locală din România care să acorde atât de multă atenție elevilor și copiilor și sistemului educațional în ansamblul său! Cei 37000 de copii care frecventează cursurile de la Academia Copiilor, vă dați seama, ca și număr aproape reprezintă un oraș mediu din România! Cu toții am căutat ca proiectul acesta să fie un succes, și este! Mi se pare personal ușor demagogic să lansăm chestiuni punctuale, hai să vin la ședința de aprobare a bugetului general consolidat al Sectorului 2 și să fiu înregistrat acolo, uite, pentru copii! Toți cei care sunt prezenți în sala aceasta, cred că am făcut și în continuare sper să se continue lucrurile bune pe care le-am făcut pentru ei rămâne la aprecierea dumneavoastră și dacă ați găsi și sursa de finanțare ar fi foarte bine! Dar eu îl atenționez pe domnul director Gărbu, în ședința pe care ați avut-o, a spus că găsește ... și dânsul știe foarte bine că noi mai avem nevoie de foarte foarte mulți bani! Bugetul acesta, chiar dacă este de sute de milioane la învățământ, și este un buget foarte mare, dar mai avem nevoie și pentru funcționare și pentru bunuri și servicii și pot să apară pe parcursul anului și alte situații deosebite. De aceea, în bugetul pe care vi l-am prezentat veți vedea o sumă foarte mică pe care am cuprins-o în fondul de rezervă. Săptămâna trecută am avut un incident în str. Ostrov unde au ars 5 case și am pus pe colegii mei să verifice. Sunt tot felul de situații care pot să apară pe parcursul anului, cum au apărut în fiecare an, și a fost nevoie să găsim 50000 de lei, 100000 de lei pentru anumite acțiuni și activități la diferite unități de învățământ! Dumneavoastră decideți, sunt proiecte foarte bune și pot să fie zeci, sute de astfel de proiecte, dar aș vrea să gândim și să acționăm realist pe ce avem. Vă spun inclusiv pentru celelalte suplimentări sau transferuri. Bugetul pe care îl avem pentru anul acesta nu ne ajunge pentru ce ne-am propus, și o să vedeți că pe parcurs tot dumneavoastră, tot noi o să fim nevoiți să facem ajustări!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dacă dumneavoastră considerați că demagogie înseamnă să respecți cadrul legal, adică, conform Legii finanțelor prin care se organizează acea dezbatere publică pentru proiectul de buget și vă mulțumesc pentru deschidere, în care cetățenii vin și depun contestații la proiectul de buget, după aceea ei vin la Comisia de buget să susțină proiectul, că aceștia sunt pașii conform legi... și în ultimă instanță depun aceste amendamente la proiectul de buget, este demagogie?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, am fost greșit înțeles, total greșit!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnul Primar eu nu v-am întrerupt, v-am lăsat să vorbiți de Academia Copiilor și să ne faceți demagogi când depunem amendamente, că vrem să fim auziți, că este campanie electorală! Dar vreau să vă informez că România este pe ultimul loc la numărul de cărți citite ...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vorbim de Sectorul 2!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu vorbesc de priorități! Și având în vedere că, inclusiv sursa de finanțare s-a găsit, și am încercat să vă explic faptul că în acest moment că Bucureștiul nu are un hub de acest gen, față de Cluj și alte orașe mari în care se derulează de ani de zile acest gen de proiect! Eu am văzut și au fost mai multe întâlniri și am observat niște părinți tineri implicați care fac aceste proiecte în diferite orașe, și eu le-am spus să vină să propună acest lucru! în final, a apărut un scurtcircuit, și de aceea am spus că îi mulțumesc domnului director Gărbu că a fost de acord! Suma nu este mare! Haideți să comparăm ca prioritate bugetul de 100000 lei care se derulează timp de o săptămână, și eu cu acest buget de 52000 lei pe 10 luni de zile...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Faceți o confuzie, bugetul alocat pentru bunuri și servicii la învățământ este 100000 de milioane; și m-ați înțeles total greșit!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu am vorbit de priorități, și am comparat două proiecte, mărțișorul de 100000 lei care se desfășoară timp de o săptămână și acest proiect Fan Book care se desfășoară timp de 10 luni de zile, și repet, Bucureștiul nu are așa ceva! Și am urmărit elevi de generală, care acum au devenit promotori la liceu, se văd rezultate, de aceea mi-am permis să susțin acest gen de proiect și faptul că s-a găsit și sursa de finanțare... nu mă așteptam la aceste comentarii!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă domnul Primar nu a pus nicio întrebare, am să pun eu o întrebare... dacă acest amendament i se pare corect din perspectiva elevilor de la cele 82 unități de învățământ din Sectorul 2, vi se pare corect pentru ceilalți elevi? Da sau nu, vă rog să răspundeți?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Este un prim pas...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: întrebarea mea este dacă este corect sau nu, dacă este un prim pas sau un al doilea pas, ați învățat politicianismul, știți să ocoliți întrebările, este corect....

Domnul consilier local Adrian Alexandru: întrebarea dumneavoastră mi se pare stupidă, întrebarea dumneavoastră...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Puteți răspunde la ea? Vă întreb vi se pare corect pentru ceilalți ? Pentru copiii din cele 82 unități de învățământ!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Aici se dorește să fie implicate mai multe școli, este un proiect foarte legal, foarte corect, și foarte moral!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu mi-ați răspuns la întrebare...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Care este întrebarea? Corect, ca să vă răspund punctual!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă este corect din perspectiva....

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Este foarte corect la bugetul alocat, atât de infim!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci, pentru copiii care nu beneficiază de la celelalte 82 de unități de învățământ, vi se pare corect?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dar acest proiect poate fi extins, având în vedere ce buget alocăm, având în vedere că plătim deja 2 milioane de euro așteptare pentru deszăpezire...

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Repet ați învățat politicianismul perfect, cred că de la colegii....

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Eu am rugămintea la dumneavoastră să nu mai deturnăm și să nu mai facem....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am pus o întrebare simplă la care nu ați putut răspunde! Cred că acest proiect este foarte bun, dar poate fi propus în baza Legii nr. 350/2005, poate fi propus un proiect care se analizează și poate fi finanțat. La fel ca celelalte ONG-uri, școli și alte instituții din Sectorul 2, se pot propune proiecte de acest tip, care rezolvă punctual niște nevoi. Bugetul trebuie să aibă un caracter general, adică, dacă avem un leu trebuie împărțit la toată lumea din sector pe un anumit capitol, așa este corect! Dacă ne susținem fiecare școlile sau ONG-urile, prietenii sau rudele nu este un lucru corect, este incorect și trebuie să avem o abordare corectă! Este corect pentru elevii din Sectorul 2? Niște elevi care sigur merită și aceia, dar ceilalți nu merită și ei? Nu era corect ca să depuneți proiectul pentru tot Sectorul 2, dacă credeați în acest lucru?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Trebuie să ai oameni ca să derulezi acest proiect! Ați făcut referire la Legea nr. 350/2005 și nu v-am văzut să vă luptați în 3 ani cât ați fost Viceprimar al Sectorului 2 să se aplice această lege, ne-am bătut noi din 2016!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vă joacă feste memoria domnule consilier local Adrian Alexandru!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Repet, domnule Viceprimar voi depune....

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnul Alexandru, în principiu nu vreau să port un dialog cu dumneavoastră, eu vreau să discutăm împreună dezbaterea proiectelor, este lăudabil ceea ce vreți! Ținând cont că vreți să vă duceți specific pe o anumită școală, nu mi se pare deloc corect!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Este vorba de mai multe școli...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnul Alexandru, lăsați-1 pe domnul Feroiu să-și ducă ideea până la capăt!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu unul vreau să vă spun un singur lucru, vă citesc din expunerea dumneavoastră de proiect și am să vă citesc de două ori din ea. Cred că trebuie să mulțumiți Primarului PNL din Cluj, Primarului idependent din Brașov, Primarului PNL din Sibiu și avem și doi Primari din PSD, care au implementat acest proiect! Ce vreau să vă spun, să lăsăm politicianismele și să încercăm să facem lucruri pentru toți copiii. în al doilea rând, aveți colaborări în Amendamentul nr. 2 cu niște fundații fundația VVF, vă spune ceva ? Ne puteți spune ceva despre această fundație? Aș dori să ne povestească domnul consilier despre acest parteneriat cu fundația VVF. Ce este ONG?

Se supune la vot Amendamentul nr. 461/19.02.2020, formulat de domnul consilier local Adrian Alexandru, la punctul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 4, NU - 7, ABȚ -14, NU VOTEAZĂ- 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe

ABȚINERE: Andrei Robert Alexandru, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Trecem la al doilea amendament al domnului Alexandru, și anume un amendament ce face referire la „Școala de vară iulie-august 2020”. Presupun că tot pentru o anumită școală, nu pentru toate. Aveți cuvântul domnule Feroiu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Doream să-l întreb pe domnul consilier inițiator să ne povestească mai mult despre acest parteneriat cu VVF. Să ne spună sursele de finanțare, ce activități a desfășurat în România? Din câte știu, această fundație poate să vină și să aplice pe Legea nr. 350/2005, pentru proiecte educative, ecologice, din ce înțeleg! Dar vreau să ne mai spuneți, ca sursă de finanțare... și ce proiecte a desfășurat în România! Ați numit-o special în acest amendament...de aceasta... după care, fondul Științescu, tot 1a fel, îmi doresc mici puncte ... pentru că este dezbatere; asociații sportive, am înțeles că sunt toate și se poate înscrie oricine și este corect, dar, despre aceste două, vreau de la dumneavoastră, dacă îmi permiteți.... este doar dezbatere!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: în primul rând îi rog pe colegii de la PNL să fie mai respectuoși cu cei din consiliu, cu inițiatorii ...am o rugăminte, sunt total surprins de limitele pe care le arată unii colegi, când încearcă să sugereze că acest proiect se adresează doar elevilor unei singure școli! Nu văd ce i-a oprit pe dânșii timp de 4 ani de zile să depună amendamente pentru școlile în care activează în consiliile de administrație...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu v-am întrebat ceva!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Stimate coleg suntem în campanie electorală?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dar dumneavoastră se pare că sunteți!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnule Alexandru se poate să răspundeți domnului Feroiu? Vă rog frumos, mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Cât timp îmi alocați domnule președinte? Oricum am rugămintea să nu mă mai întrerupeți!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Eu chiar pot să vă întrerup, nu poate domnul Feroiu, eu chiar pot!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dacă ați fi avut curiozitatea, în 2016, când am ajuns în această școală în consiliul de administrație, erau cam 16 ONG-uri care derulau activități, acum au depășit numărul. Ce este surprinzător, și lumea nu știe că în această școală sunt copii din multe școli care derulează proiecte. M-aș fi așteptat ca și dumneavoastră să repetați modelul în școlile în care sunteți în consiliul de administrație, având în vedere că estimați că doar unii copii profită! Era vorba de un buget infim și având în vedere că s-a pomenit proiectul Academia Copiilor, o să rog să dezbatem acest proiect așa cum trebuie în lunile următoare, pentru că întotdeauna mă uit la calitatea unui proiect și nu am uitat că atunci când s-a votat proiectul...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vorbiți de amendamentul care tocmai a picat și acum vorbiți de proiectul Academia Copiilor, vă rog să răspundeți pentru a fi eficient și pentru a nu sta 6 ore vorbind pe lângă subiect!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Pe domnul Primar nu l-ați întrerupt!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Domnul Primar a avut să ne spună foarte multe lucruri și îi mulțumim pentru asta. Vă rog frumos răspundeți domnului Feroiu punctual, dacă nu, propun să dăm dreptul la cuvânt doamnei Bughiu.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Deci, domnul Primar poate să spună lucruri, consilierii nu au dreptul să spună lucruri, interesant din partea...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă rog să vă controlați!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnul consilier, până acum numai dumneavoastră ați vorbit!

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Mi se pare destul de lungă discuția, părerea mea este următoarea. Am citit și eu destul de atent propunerile domnului consilier Alexandru, iar activitățile pe care el le propune se pot realiza pur și simplu la nivelul unităților școlare sau prin proiecte de colaborare la nivelul inspectoratelor. Nu este obligatoriu ca astfel de proiecte să fie finanțate de primărie, și sunt lucruri care se desfășoară în școli. Nu înțeleg de ce propuneți o astfel de abordare...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Arătați-mi unde se desfășoară astăzi în București!

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Dacă vreți mă interesez, chiar se desfășoară și proiecte mult mai bune decât acesta, bineînțeles, că orice propunere care vizează dezvoltarea copiilor sănătoasă este binevenită! Dar aici, mi se pare inutil ca dumneavoastră să apelați la bugetul primăriei pentru așa ceva, sunt lucruri care se desfășoară pur și simplu în școli, organizate de cadre didactice sau prin colaborare între directorii școlilor!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Aici era vorba de a susține o asociație de părinți!

Doamna consilier Bughiu lolanda Luminița: Mi se pare lipsă de respect să vorbiți peste alții care doresc să spună ceva!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Pentru dumneavoastră este o lipsă de respect să refuzați să susțineți o Asociație de părinți care vrea să fie parteneră!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu renunț să mai răspundă la întrebări domnul Alexandru, îmi dau seama că nu poate să răspundă sau nu știe să-mi răspundă!

Se supune la vot Amendamentul nr. 460/19.02.2020, formulat de domnul consilier local Adrian Alexandru, la punctul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 3, NU - 7, ABȚ -13, NU VOTEAZA- 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian

ABȚINERE: Andrei Robert Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: Chiricuță Ion, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

Domnul consilier local Adrian Alexandru: îmi pare rău că politizăm astfel de amendamente, nici nu a fost intenția mea să depun eu acest amendament dar, un cetățean vine la comisia de buget și colegii mei nu îl primesc pentru 5 minute ... am fost nevoit să fac acest lucru, -mi rezerv dreptul ca în ultimile luni din acest mandat să arătam ce este corect și ce bani se irosesc cu nemiluita pentru tot felul de lucruri stupide, și am dat ca exemplu așteptarea zăpezii, pentru care s-au plătit peste 2 milioane de euro!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Urmează amendamentul nr. 3 al executivului, domnule Primar, vă rog!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este un amendament, urmare a unei adrese survenite ulterior momentului în care noi am conceput bugetul și a fost și dezbaterea publică - este vorba de adresa de la Ministerul de Finanțe, prin Trezorerie, pe două coduri și este legat de ceea ce am discutat puțin mai devreme, o diminuare de 8250001ei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și altă diminuare pentru finanțarea învățământului particular de 340001ei, deci, se diminuează capitolul învățământ în total suma de 859000 lei deci, trebuie acoperită din alte capitole, în momentul când ai o diminuare nu este bine!

Se supune la vot Amendamentul Executivului nr. 462/19.02.2020 la punctul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ-1, NU VOTEAZĂ- 2

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: lordache Isabela Florina

NU VOTEAZĂ: Adrian Alexandru, Bughiu lolanda Luminița

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Urmează amendamentul nr. 4, domnule Feroiu, vă rog!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Acest amendament pe buget se referă la un mod de organizare în niciun caz la o diminuare de bani sau la un plus de bani și anume: în Comisia de buget finanțe toți consilierii au observat, că erau anumite achiziții puse pe anumite centre și anume, sistem video 20000 lei, și nu am făcut altceva decât să găsesc 3 mari capitole astfel încât să grupăm în niște licitații mai mari, mai bine organizate astfel să reușim să aducem un beneficiu și bugetului local. Practic, dacă reușim să facem o achiziție mai mare, luăm mai multe discount-uri și avem o hotărâre de consiliul local care a fost votată de către noi toți inițiată de domnul Viceprimar Dan Cristian Popescu. într-un fel sau altul trebuia să facem acest lucru cu toate instituțiile și să se facă la primărie achiziții... coduri și anume coduri IT am încercat noi să facem și nu ne-a ieșit niciuna de 4 ani de când suntem în funcție! Dacă doriți să vă citesc amendamentul, îl citesc, dacă nu aveți pe e-mail și la mape, probabil pe mese! Cele 3 idei: soft-urile vor fi într-o singură licitație, tot ce înseamnă echipament video de securitate, într-o licitație, iar ce înseamnă componente IT, într-o singură licitație. Deci, este un mod de organizare și nu diminuare! Acesta este prezentarea amendamentului meu la bugetul DGASPC Sector 2!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din păcate amendamentul pe care îl aveți nu mi-a parvenit și mie. Mă uitam așa, peste umăr, să văd când a fost depus și văd că astăzi a fost depus! Dar am văzut și am rămas puțin surprins! Am văzut pe un site de socializare cum dumneavoastră înfierați cu mânie proletară modul în care este., și ați lecturat și ați înțeles proiectul de buget. Se pare că nu ați înțeles nimic și dacă aș parafraza o distinsă domnișoară lider în partidul dumneavoastră - domnule consilier cred că este dovedit faptul că nu ați înțeles nimic în 4 ani - fișele de investiții se fac pe obiective, dacă dumneavoastră ați văzut acolo o cameră sau un sistem de supraveghere video la un obiectiv creșa X încă unul pe o altă fișă la centrul Y. Asta nu are legătură cu modalitatea de achiziții, achizițiile se fac pe coduri CPP, se fac funcție de valoare și da, dacă aceste sisteme video de care efectiv este nevoie la DGASPC inclusiv săptămâna trecută, am avut un incident cu distrugeri destul de consistente, pe care le vom suporta noi din bugetul local. Deci, cu regret domnul consilier ori colegii care vă îndrumă pași în activitatea de administrație publică, ar trebui să fie mai atenți și ca o paranteză, dacă o să lecturați întreaga documentație a bugetului sunt 2500 de pagini, o sa vedeți că avem mai mult de 500 de poziții pentru reabilitare, asta nu înseamnă că o să fac achiziție directă pentru fiecare bloc în parte pentru a-1 reabilita! Cu părere de rău nu am citit că nu mi-a parvenit amendamentul, dar vă asigur că procedurile de licitație se vor desfășura conform legii.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumesc domnule Primar, vă rog, domnule Feroiu!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Domnule Primar, de fiecare dată în dialogul cu dumneavoastră, v-am asigurat de considerația și stima mea, datorită funcției pe care ați obținut-o prin mandat public! în același timp să spuneți că, un consilier, chiar dacă vă este potrivnic, nu a înțeles nimic în 4 ani de zile, ținând cont că, în 4 ani, eu nu pun întrebări, fac amendamente foarte bune domnule Primar! Pot să vă spun și eu dumneavoastră, că în 4 ani de zile cetățenii Sectorului 2 nu știu cum vă cheamă, asta ca fapt divers, în caz că vă interesează. Tot ceea ce eu am spus, nu excede legea, este absolut strict legal din punctul meu de vedere și nu cred că putem să ne prelevăm de jigniri aduse consilierilor de opoziție, cum sunt eu, doar pentru a încerca să prevenim niște achiziții directe și să încercăm să aducem niște bani suplimentari bugetului local al Sectorului 2. Mai ales că tot noi în această componență, am votat o hotărâre de consiliu, așa cum v-am spus la inițiativa domnului Viceprimar și a PNL-ului....

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Lăsați campania electorală gratuită! Dacă vreți, vă aduc aminte cum s-a votat această hotărâre!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnule Alexandru, se poate să cereți dreptul la cuvânt?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dacă este să vorbim strict de proiecte, eu am vorbit strict de un model de organizare, în prevederi legale, nu încalc legea cu absolut nimic, doar este un mod de organizare a acestor achiziții...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, încă o dată vă spun faptul că nu ați înțeles nimic. într-adevăr ce îmi spuneți acum, îmi întărește afirmația! Ce legătură are amendamentul dumneavoastră, cu proiectul de buget? Unde îl introducem, în ce capitol?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dar l-ați citit măcar, amendamentul meu?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: L-ați expus!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Dacă îmi permiteți, pot să citesc amendamentul?

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Nu mulțumim, pentru că l-am citit toți!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă rog, citiți amendamentul!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Amendamentul îl aveți și pe e-mail și pe masă! Domnul Alexandru a zis că nu îl are!

Doamna Elena Niță, Secretarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dacă îmi permiteți, amendamentele au fost aduse în jurul orei 15,30 și au fost postate pe site-ul instituției, trimise pe e-mail la fiecare consilier și printate într-un număr mai restrâns, tocmai pentru a preveni consumul inutil de hârtie! Le găsiți pentru studiu, pe birou, în dreptul fiecărui grup politic!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Deci, cu o jumătate de oră înainte de începerea ședinței, doamna Secretar să înțeleg!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă mulțumim doamna Secretar, vă rog domnule Viceprimar!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Feroiu la ședința comisiei de buget nu participă, dar ne aduce amendamente!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Ați început să aveți obiceiurile domnului Alexandru, vă rog frumos! Vă rog, putem să cerem dreptul la cuvânt, ca să nu mai intrăm unii peste alții, vă rog frumos!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Amendamentul domnului Feroiu este scris cu bună intenție și este clar că vrem cu toții reducerea cheltuielilor! Mie îmi pare rău că proiectul pe care l-am propus acum 3 ani de zile nu se aplică deloc în această primărie; proiectul care își propunea, ca măcar pe 3 capitole - utilități, consumabile și tehnică de calcul - să facem achiziții în comun la nivelul primăriei pentru a reduce costurile. Pentru că, cumpărăm fiecare și hârtie și curent și gaze și calculatoare, fiecare instituție, și, dacă le-am cumpăra împreună, cel mai probabil, ar fi prețuri mai mici! îmi pare rău, o spun acum, că nu s-a aplicat această hotărâre deloc la nivelul primăriei!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar la direcțiile coordonate de dumneavoastră, s-a aplicat cumva?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: în comun, se aduce la nivelul primăriei, nu se poate aplica ...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar la direcțiile coordonate de dumneavoastră, se aplică cumva și nu știm noi?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mă întrerupeți, o faceți inelegant și nu înțelegeți ce spun, pentru că în comun......

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Ne dați la „poponeață” și la direcțiile pe care le coordonați nu faceți așa ceva! Și veniți, așa, spre sfârșitul mandatului și ne dați așa la funduleț, că nu am aplicat!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci, nu mă refeream la dumneavoastră, pentru că, dumneavoastră nu faceți achiziții în această primărie...

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Dar direcțiile pe care le coordonați, fac?

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Achizițiile în comun la nivelul primăriei nu s-au întâmplat și nu este un lucru bun, pentru că puteam reduce niște cheltuieli din bugetul local, care puteau fi folosiți în alte zone. Deci, intenția domnului Feroiu este una lăudabilă și cred că și domnul Primar și domnul director de la DGASPC au înțeles această intenție, și anume că, atunci când faci o licitație cu mai multe lucruri de cumpărat se obține probabil un preț mai mic, decât dacă cumperi direct, câte un lucru de la firma pe care o găsești prima pe SEAP, la ora la care trebuie! Deci, cred că cu toții am înțeles buna intenție a amendamentului și sigur, dacă nu are loc în buget .... cei care fac achizițiile au înțeles și sper că își vor asume ideea și spiritul acestui amendament! îmi cer scuze în fața domnului Primar pentru atacul la persoană, noi nu facem astfel de lucruri!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu am spus că nu poate să facă obiectul proiectului de buget! în situația în care., o să vedeți, după ce aprobăm bugetul, dacă dumneavoastră domnule Feroiu o să vedeți că aceste sisteme video pot fi achiziționate una câte una, atunci, da și răspund pentru lucrul acesta.

Dar cum puteți să vă imaginați o chestie de genul acesta, dar ele au într-adevăr fișă pentru că sunt pe obiective diferite!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Solicit un punct de vedere de la doamna Niță sau de la doamna Amariței!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Atenție, eu unul îmi susțin amendamentul!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Domnule Feroiu, o secundă, se poate doamna Niță sau doamna Amariței, se poate să îmi răspundă?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: O secundă, domnul director de la DGASPC!

Domnul Florin Vasile, Director General DGASPC Sector 2: Domnule Președinte, domnule Primar, domnule Viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri, o scurtă precizare, fiindcă observ că este un subiect aprins. Aș vrea să vă specific doar că, bugetul DGASPC Sector 2 este un buget extrem de laborios! în următoarea ședință de consiliu, o să supunem atenției, un proiect de hotărâre privind costurile per beneficiar, care aceste costuri rezidă de la fiecare centru în parte, pentru că sunt beneficiari diferiți; toate cheltuielile care alcătuiesc acest cost provin din însăși aceste investiții, că vorbim de curent, că vorbim de investiții în infrastructură, că vorbim de igienizări, că vorbim de camere. Punctual, suntem obligați de lege, ca toate aceste tipuri de cheltuieli să fie defalcate pe centre, așa cum sunt și în proiectul dumneavoastră de buget, urmând, firește ... nimeni nu își poate asuma și cred că nici colegii mei de la achiziții nu pot să îmi propună, o achiziție distinctă, spartă, ci una, având în vedere valoarea mare, motiv pentru care am împărțit, pe centre, pe subcapitole bugetare, ulterior ca licitația să fie, firește, la nivelul valorii de licitație simplificată! Mulțumesc.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Domnule președinte, aș dori un drept la replică domnului Popescu, având în vedere că, din nou a invocat, lucrurile incorecte. îl rog pe domnul Viceprimar Popescu, care observ că începe să îi placă să se laude, să prezinte faptele și mai puțin să facă declarații politice, că nu suntem în campanie electorală, iar legat de argumentul caraghios, că doar unii elevi beneficiază de lucruri, vreau să ...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnilor consilieri, la începutul ședinței, domnul Președinte de ședință și cu acceptul dumneavoastră, a spus că sesiunea de interpelări, se va desfășura la sfârșit! Haideți să vorbim de proiectul de buget! Lucrurile și chestii din acestea politice nu au legătură cu acest proiect! Haideți să discutăm proiectul de buget - îl aprobați, nu îl aprobați, vă abțineți cum s-a întâmplat de atâtea ori, dar haideți să ne limităm acum la proiectul de buget! Pe urmă, luăm următorul proiect, numărul 4, numărul 5 și pe urmă, la interpelări, faceți ce doriți!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Eu nu lipsesc, îi dădeam dreptate.....

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Să lămurim proiectul, partea de supraveghere video făceam anul trecut, acum discutăm doar, demagogie inutilă...

Se supune la vot Amendamentul nr. 492/20.02.2020, formulat de domnul consilier local Feroiu Dumitru Siv iu, la punctul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -11, NU - 4, ABȚ - 7, NU VOTEAZA - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuța

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, lordache Isabela Florina, Metehău Andrei George, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Bughiu lolanda Luminița, Radu Gheorghe

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnule Feroiu, prezentați următorul amendament?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Amendamentul 493, de fapt, ia niște bani dintr-un capitol bugetar din aceeași instituție și îi mută în alt capitol bugetar și se alocă o sumă de bani pentru achiziționarea de cărți pentru toți copiii din Sectorul 2! Atenție, în principiu despre asta este vorba, aveți amendamentul în față, dacă vreți să îl citesc bine, dacă nu ... este în deplin acord cu instituțiile și cu tot ceea ce trebuie să fie legal! Mulțumesc.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, din păcate în aceeași notă, nu am avut timpul necesar să aprofundez amendamentul fiindu-mi înmânat acum, dar... bun, alocarea unei sume pentru achiziționarea de cărți pentru elevi - 160000 lei, se indică capitolele, articolul bugetar Ce cărți? Cărți de joc? Câte cărți?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în limita bugetului se pot cumpăra..

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu personal nu am înțeles absolut nimic din acest amendament; alocarea unei sume de 160000 lei pentru cărți... nici eu nu mă gândeam la cărți de joc, dar așa, ca o paranteză și în concordanță cu amendamentul!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Și acest amendament și următorul sunt amendamente ale întregului grup PNL, de aceea iau cuvântul. Este vorba de cereri din partea copiilor și părinților din Sectorul 2, exact cum este și la Ferdinand, de a îmbunătăți cititul, lectura, și am zis, să facem această propunere, pentru a muta niște bani, deocamdată formal, urmând a face o evaluare la nivelul sectorului să avem discuții cu cetățenii din Sectorul 2, cu părinții de la diferite școli, de la toate școlile din Sectorul 2, să propunem tot în numele grupului PNL, sau dacă mai vor și alte grupuri politice să contribuie la acest proiect și domnul Primar, să propunem un proiect care să detalieze clar cum se vor da aceste cărți. Am în vedere și am deja promisiuni de la mai multe edituri, care ne vor dona cărți, vor fi și cărți donate, dar în cazul în care vor fi cereri speciale pentru anumite tipuri de cărți, am zis să avem totuși o sumă de bani și, doar prin aprobarea ulterioară în consiliu local... deci, nu se cumpără nicio carte, doar dacă consiliul local va aproba proiectul care va fi depus. Și vă invit pe toți să contribuiți la acest proiect, să vedem ce cărți se cumpără, dacă se cumpără, repet și căror categorii de copii din Sectorul 2 se vor da! Pentru că trebuie să fie cărți care să capteze interesul copiilor, nu numai ce o să primim, probabil donații de la diverse persoane sau edituri! Cred că cititul este un lucru foarte important. După cum vedeți nu mai citește lumea cărți, ne uităm pe internet, nu mai știm să vorbim corect limba română unii dintre noi! Cred că este un lucru util și bugetul este strict pentru cumpărarea de cărți, nu este vorba de excursii, de plăți pentru profesori, pentru prieteni, pentru ONG-uri, este doar pentru luarea de cărți, strict pentru acest lucru și se va folosi, doar dacă consiliul local va vota,i doar pentru proiectul care va fi depus!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Putem să folosim suma respectivă, eu știu și pentru achiziția de cărți și rechizite pentru copii mai puțin favorizați de soartă!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu la această categorie mă refeream!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Exact, puteți să lansați proiecte culturale gen „Biblioteca din parc”, făcut un foișor... vin oamenii și donează cărți, eu am donat destul de multe, nu le-am citit pe toate, dar o mare parte le-am citit și am donat pentru astfel de proiecte și sunt ferm convins că sunt și edituri și foarte, foarte mulți cetățeni din sector, care în momentul în care lansăm un astfel de proiect, vor veni alături de noi. Acum v-am spus, nu știu, intrăm în lucruri din acestea minore, mărunte, pe care le putem rezolva și tot noi putem să le rezolvăm, dar în momentul în care noi discutăm aici de un buget de 1 miliard și 200 de mii lei! Sunt proiecte pe care le discutăm, fiecare poate să aibă o idee, nu este nicio problemă, dar ... totuși discutăm de bugetul general consolidat al Sectorului 2!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Deci, dacă nu s-a înțeles bine, este clar direcționat către copiii cu probleme materiale, copiii nevoiași, nu pentru toți copiii, și suma finală va fi detaliată în proiectul pe care îl vom depune. Este o sumă care nu se va cheltui în totalitate, este o sumă care, după ce se va face proiectul, se va redistribui în alte părți!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: S-a înscris la cuvânt domnul Alexandru, dacă este vorba de acest amendament!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Da, este vorba de acest amendament. Sunt surprins, mă scuzați, de demagogia colegilor de la PNL, care aflăm în ședință că vor să cumpere cărți, pentru toți copiii cu probleme din acest sector. Acum 3 ani, când am depus proiectul cu bibliotecă mobilă pentru anumite categorii sociale, nu i-am văzut atunci, acum este campanie electorală, dar repet, vreau să le aduc aminte, legat de argumentul acesta de toți, sau mai puțini, trebuie să fim corecți! Tot repetăm „pentru toți copiii” ... când facem o sală de sport, înseamnă că ceilalți suferă și nu avem voie să facem o sală de sport pentru că facem doar la o școală? Am rugămintea să venim cu argumente reale și pertinente, nu cu vorbe goale, că anumite proiecte sunt doar pentru unii și ceilalți nu! De exemplu, când fac o sală de sport la o școală, înseamnă că celelalte, restul de școli suferă! Am rugămintea să venim cu argumente pertinente, nu cu vorbe goale! Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Domnule Adrian aveți ceva de spus vis-a-vis de amendamentul..., nu că îl invit că nu putem să cerem dreptul la cuvânt de 100 de ori, în amintirea celor discutate acum o oră. Aveți ceva punctual pe amendamentul domnului Feroiu?

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Da, mi se pare o demagogie acest argument!

Se supune la vot Amendamentul nr. 493/20.02.2020, formulat de domnul consilier local Feroiu Dumitru Siviu, la punctul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA -14, NU - 4, ABȚ - 4, NU VOTEAZÂ - 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: Boblea Ion, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Popescu Lenuța

ABȚINERE: Beldeanu Augustin Lucian, lordache Isabela Florina, Metehău Andrei George, Riesch Antheia Aleksandra

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă rog domnule Feroiu să ne prezentați și ultimul amendament!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vă voi prezenta un amendament tot din partea grupului PNL și le cer colegilor un minim de atenție...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Sper că nu mai furați din proiectele colegilor.....

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă rog să îl lăsați pe domnul Feroiu să vorbească!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: O să îl citez pe domnul Primar la ceea ce a spus anterior și a spus că e clar, că pe undeva mai avem nevoie de 800 milioane lei noi, pentru reabilitarea de școli, iar noi ca și grup PNL, ne-am gândit să întindem o mână de ajutor și în momentul actual ne-am uitat pe bugetul de la DGASPC Sector 2. Conform anexelor atașate, sunt foarte multe amenajări de locuri de joacă și spații verzi, care sunt structurate în 3 anexe, iar toți acești bani ne-am gândit să îi dăm pentru reabilitarea de școli și licee, pentru a promova educația în Sectorul 2, urmând ca, la viitoarele rectificări bugetare, să găsim o resursă financiară și pentru aceste lucruri. Pentru că este foarte important să știm că școlile chiar sunt într-o linie dreaptă, dar au rămas în lipsă de bani pentru ceea ce înseamnă reabilitare de școli. în principiu, dacă doriți este un articol tehnic, vedeți de unde am luat aceste capitole bugetare și vă mulțumesc foarte mult, dacă sunt și alte întrebări?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Deci, încă o dată, te rog să afirmi domnul coleg, de unde se iau banii?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Conform anexelor pe care le aveți în față, vă spun așa, știți să citiți?

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Au parvenit cu 5 minute înainte de ședință!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Sunt: poziția 2,3,4,5,6, și 7, de la capitolul bugetar 65.0250, deci, vă rog, vă invit să le citiți! Mai sunt capitole bugetare și o să mă duc să vi le citesc, pentru fiecare în parte, dar ...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule consilier, dacă le transmiteți colegilor și îi trimiteți la capitole și articole bugetare, avem aici și experți, pe articole, posibil să stea și ei să se gândească exact. Practic ar fi bine și drăguț din partea dumneavoastră să le spuneți colegilor, domnule, iau sume de .. care era destinată pentru ... și dăm suma de .. cu destinația ... .pentru.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: în prezentarea bugetului inițial, dacă mai vreți, pot să mai spun încă o dată, în strânsă concordanță cu ceea ce ați spus până acum câteva minute, că avem nevoie de bani pentru reabilitare de școli, am spus că aceste sume de bani se iau majoritar de la amenajări spații verzi, reamenajări locuri de joacă făcute la DGASPC Sector 2. Am și spus acest lucru în prezentarea mea inițială, dacă colegii mei nu sunt atenți sau nu își doresc să fie atenți și încearcă să nuanțeze anumite lucruri să scoată ceva negativ din acest proiect, sunt liberi să o facă, spun acest lucru, că noi PNL-ul chiar dorim să investim în educație...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Acum m-am edificat, același lucru, amendamentul mi-a venit acum și acum iau cunoștință de el. Acest transfer...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am și spus că, ulterior încercăm să găsim niște bani pentru aceste lucruri, pentru că și acestea sunt necesare.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ce înseamnă, ulterior să găsim niște bani, nu, lăsăm banii unde sunt, fiecare să se gospodărească în limita bugetului pe care noi îl acordăm fiecărei instituții. Referitor la aceste amenajări de spații, e vorba de fapt de curțile și locurile dejoacă de la creșele din sector și la celelalte centre. A existat anul trecut, și am considerat cu toții că o să funcționeze, a existat un protocol cu ADP - nu a funcționat! Eu am fost foarte nemulțumit, inclusiv de plângerile pe care le-am primit din partea celor din centre și de la creșe și atunci zic, măi, ca să nu existe nicio problemă și să nu aruncați vina unii pe alții, ADP-ul pe DGASPC și invers, fiecare vă ocupați de zonele voastre!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: O mică rectificare și vă rog să mă corectați dacă nu este adevărat! Din ce știu eu, pentru că m-am interesat de acest protocol și am văzut și solicitarea DGASPC de a rupe protocolul, știu că ADP nu făcea investiții, ci făcea doar întreținere! Greșesc cu ceva? Aici este amenajarea....și nu era în protocol acest obiect - de amenajare/reamenajare!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Era vorba de întreținere, de care nu am fost mulțumit! Și aici este vorba de întreținere și amenajare pentru că, eu cred că inclusiv copiii pe care îi avem în centrele antepreșcolare, în creșe, au și ei nevoie de amenajări și locuri dejoacă și chiar vreau, având în vedere că investim destul de mult și în educație, vreau ca și aceste centre și sedii să fie la un nivel foarte înalt. Nu prea are sens să iau acum la proiectul de buget și să transfer la o altă instituție, atâta timp cât v-am spus, am căutat cu toți conducătorii instituțiilor din subordinea consiliului local și cu executivul din primărie să împărțim cât mai judicios!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Eu unul vreau să atrag atenția unor lucruri! Și pentru că în comisia de buget finanțe au fost anumite discuții, care mie, ca și consilier local nu mi-au plăcut, domnul Adrian și toți cei care au fost martori.... am înțeles că acest protocol și domnul director Vasile a făcut o acuză, citez......

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Să ne referim la punctul respectiv!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Da, la acest punct mă refer!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Protocolul a fost...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: La acest protocol, dar vreau să spun, „Angajații ADP, mi-au cerut șpagă personal pentru a face amenajări și reamenajări” și aș dori să clarificăm, că sunt amândouă părțile în consiliu!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Haideți să depășim momentul, vă rog frumos!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vreau să pun două întrebări domnului director Vasile! Domnule director, propunerea domnului Feroiu se referă la creșe, la locuri de joacă pentru creșe? Dacă propunerea se referă la creșe, la locuri de joacă și amenajări pentru creșe, noi o să retragem acest amendament, înseamnă că a fost o neînțelegere. Aș vrea să vă pun a doua întrebare, ce ați vrut să spuneți cu șpaga cerută?

Domnul Florin Vasile, Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Eu vă spun cu toată răspunderea, că echipele trimise de colegii de la ADP, aveau tupeul de a face exact asemenea remarci și o spun cu toată răspunderea! Domnule director, lăsați-mă să termin! Și atunci eu mi-am permis, fiindcă acum recent am înaintat conducerii primăriei și Direcției economice patrimoniul aflat în domeniul public al statului și în domeniul privat, și am obligația, fiindcă la unele curți am administrarea, la altele am folosința, am obligația de a aduce aceste centre și terenuri la standardele la care suntem obligați și atunci este obligația mea ca și conducător.....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: V-am întrebat dacă se referă la creșe și v-am spus, că în acest caz, noi vom retrage acest amendament!

Domnul Florin Vasile Director General Sector 2: Doar la creșe, dacă îmi permiteți!

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Am înțeles, retragem amendamentul! Apropo de ce ați spus în comisie, cred că era normal domnule Iliescu să anunțați imediat pe domnul Drugău, sau pe noi, sau nu știu, procuratura, habar nu am!

Domnul Florin Vasile Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Am facut-o printr-o adresă oficială scrisă în care am spus disfuncții, restul ține de atribuțiile domnului Director.

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu puteți face afirmații de felul acesta, că cineva de la ADP, v-a cerut..., erau angajați ADP?

Domnul Florin Vasile Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Firește, dacă îmi permiteți....

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Trebuia să spuneți de atunci!

Domnul Florin Vasile Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Dacă îmi permiteți domnule Viceprimar, avem obligația conform standardelor de calitate, una din componentele din anexele din capitolul acestor standarde, este dreptul la timp liber......

Domnul Popescu Dan Cristian, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București: Este un subiect încheiat, am spus dacă se referă la curțile creșelor, vom retrage acest amendament, este simplu, da, nu trebuie să mai, eram mai interesat de subiectul celălalt.

Domnul Florin Vasile Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Am înțeles, putem să îl aprofundăm, dar nu într-o ședință de consiliu!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Domnule președinte, deci amendamentul a fost retras, că nu a știut...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Eu am înțeles domnule Iliescu, nu trebuie să îmi explicați! Vă rog frumos, domnul Alin Drugău are dreptul la replică!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Domnule Director de la DGASPC, distins coleg de la DGASPC, la dumneavoastră minciuna este pe bani, sau este gratis? Nu vă este puțină jenă să faceți astfel de afirmații? Vă rog frumos să probați cele spuse, altfel, personal vă voi da în judecată! Sunteți un mincinos și o spun cu simț de răspundere!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Domnule Director, un cuvânt mai scoți și ieși afară!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Sigur domnule Primar, prefer să ies afară, decât sa fiu acuzat de minciună și de șpagă!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Lucrurile acestea nu le discutați în ..., că nu te-a acuzat nimeni de minciună, pe de altă parte nu te-a acuzat pe tine!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: A acuzat angajații mei și implicit pe mine!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Bun, vrei să îți spun că inclusiv mie mi s-a spus de cei de la grădinița și creșa de pe str. Sinaia, că au spus cei de la ADP „Bine, dacă vrei să îți toaletez copacii, dă și tu ceva!”

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Cu tot respectul domnule Primar, nu este adevărat, terenul de la Sinaia nu aparține nimănui!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu am luat-o în seamă!

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Terenul de la Sinaia nu este intabulat, nici de DGASPC, nici de ADP, de aceea domnul Florin Vasile......

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Vedeți că este o parte care este intabulată.

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Ce are intabularea cu cerutul?

Domnul Alin Drugău, Director General A.D.P. Sector 2: Nu poți să execuți ceva din acest protocol, nefiind intabulat terenul, domnule consilier!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Domnilor consilieri propun să depășim momentul și să supunem la vot, s-a retras amendamentul, deci nu mai este cazul, domnule consilier Iliescu, mai sunt 2 amendamente depuse, domnul Chiricuță are 2 amendamente, pe care tocmai le-a adus aici și vi le va prezenta.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Am cerut dreptul la 2 întrebări!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: La acest amendament, nu vreau să trecem la alt subiect, sau făcut niște afirmații..

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Domnule Alexandru, sunteți puțin în urmă, acest amendament s-a retras, nu mai este, nu se mai supune, deci nu mai faceți discuții pe fond, vă rog frumos doamna Bugner, dacă aveți să ne spuneți ceva, sunteți invitată.

Domnul consilier local Adrian Alexandru: S-au prezentat informații eronate!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Ofer cuvântul doamnei Bugner, domnule Alexandru, vă mulțumesc mult!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Avem dreptul să spunem ce vrem!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă rog frumos doamna Bugner, dacă aveți să ne spuneți ceva, dacă nu ....

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Conform notei de fundamentare a DSP, se spune că se alocă 206 milioane pentru salubrizare. Practic ce am văzut eu în notă, sunt 33 de milioane în plus pentru sortare și depozitarea deșeurilor, deși, în tariful negociat anul trecut, cred că în ianuarie, a fost negociat tariful anul trecut, practic sortarea și tractarea erau obligații contractuale. Deci, nu înțeleg de ce dăm niște bani în plus pentru niște lucruri care sunt incluse în contract! Aceasta era prima întrebare. A doua problemă se referă la o chestie care ține de DGASPC. Este vorba despre încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. Știu că la circa 50 de persoane angajate, conform legii, trebuie încadrate 4% persoane cu handicap. Ideea este că nu s-a ținut niciodată, noi plătim practic la buget, salariul mediu pentru fiecare persoană care nu este încadrată cu handicap, dar de ce nu se organizează concursuri ? Deci, întrebarea este de ce nu se organizează concursuri pentru persoane cu handicap? Nu s-a organizat nici în 2017, nici în 2018, eu știu că nici în 2019. Deci, întrebarea este ce se întâmplă cu această chestie și revenind la Supercom, că am uitat... Conform știrilor de la Hot News, ANRSC spune că Supercom nu are licență din 2014. Cum încheiem noi contracte și prelungim contractele cu Supercom, mai dăm și 33 de milioane în plus, când el nu are licență pentru Sectorul 2?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu încheiem contracte, sperăm să încheiem într-adevăr, procedura și licitația să atribuim noul contract de gestiune a deșeurilor din Sectorul 2. Da, am văzut și eu, sunt tot felul de apariții și media ... plecate tot de pe site-uri de socializare, sau de la binevoitori care ...sau habarniști,... trebuia să întrebe pe cel care le-a lansat, să întrebe ANRSC, cine are licență de operare pe Sectorul 2, ca să știm și noi cu cine să încheiem contractul! V-am spus, serviciul se desfășoară în baza vechiului contract, a actelor adiționale și a hotărârii instanței până în momentul în care serviciul și delegarea de gestiune va fi finalizată. Deci, în câteva luni se va finaliza această procedură. Sectorul 2 a demarat procedura în termenele stabilite de instanță. Este vorba de un serviciu special și care se va desfășura în continuare în baza acelui contract, până în momentul în care, am spus, va fi atribuit contractul. Dacă dumneavoastră, sau habarniștii care vorbesc, au o altă soluție îi rog să spună și soluția. Bun, nicio problemă! De mâine interzicem operatorului de salubritate să intre cu vreo mașină în Sectorul 2! Și ce facem? Să îmi spuneți și mie, eu nu știu poate știți dumneavoastră, sau colegi de-ai dumneavoastră, cine are licență să presteze servicii pe Sectorul 2? Operatorul care prestează în momentul de față acest serviciu care are licență pentru efectuarea serviciului de gestionare a deșeurilor, sau într-adevăr, sunt cele 15-16... mă gândeam la pirații de deșeuri, care fac nenorociri peste tot - strâng anumite deșeuri pe care pot să le vândă și restul le aruncă în curțile blocurilor!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Cea de a doua întrebare, doamna Bugner, era adresată cui?

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: Era adresată domnului director de la DGASPC- de ce nu se organizează concurs pentru persoanele cu handicap?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Am reținut întrebarea. Domnule director, doriți să răspundeți acum? Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Noi discutăm bugetul, nu suntem la interpelări!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: înțeleg că este o luptă internă între dumneavoastră și doamna Bugner! Domnul director puteți răspunde la întrebarea doamnei Bugner!

Domnul Florin Vasile Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Dacă îmi permiteți DGASPC, având în vedere fluctuația mare de personal, scoate periodic, o dată la 2-3 luni, posturi din diferite specialități la concurs. Nu este nicio îngrădire din punct de vedere legal ca persoanele care sunt încadrate conform Legii nr. 448/2006 să poată să acceseze în mod liber și nediscriminatoriu, participarea la concurs. Numai că avem și asemenea colegi angajați din direcție, dar este adevărat, foarte puțini, neîndeplinind numărul acela de 4%. însă, și la concursul acesta pe care îl avem în data de 28 aprilie, avem persoane cu dizabilități înscrise la concurs. Mulțumesc.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Toate instituțiile au angajați și angajate, persoane cu dizabilități și noi la primărie avem, dar într-adevăr, nu la nivelul de 4% și atunci, pentru diferență, și ca să îi răspund și domnului consilier Alexandru, are legătură cu bugetul, într-adevăr, pentru că este vorba de cheltuielile de personal și ar fi într-adevăr o mică diminuare la cheltuielile de personal, pentru că acele sume, noi trebuie să le achităm.

Doamna consilier local Bugner Georgeta Alexandra: înțeleg că nu trebuie organizat un concurs special pentru angajarea celor cu dizabilități, ei se pot prezenta la orice fel de concurs.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Din cunoștințele mele, din punct de vedere legal,nu cred că putem să organizăm un concurs special.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Se înscrisese la cuvânt domnul Adrian, vă rog, dacă este la subiect!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Dacă tot suntem la subiectul DGASPC, vreau să îi pun și eu o întrebare domnului Director, întrebare pe care i-am pus-o și la Comisia de buget, dar acum va fi trecut răspunsul dânsului în procesul verbal al ședinței. L-am întrebat, dacă proiectul de formare pentru personal, cele 2 proiecte de formare a personalului, cel pentru personalul din creșe și respectiv, cel pentru personalul din instituția integrată, grădinițe, creșe, au fost bugetate și trecute în proiectul de buget, deci, ambele proiecte de formare stipulate în hotărârea de consiliu aprobată de consiliul local au fost bugetate și, aș vrea să precizez ca o mică paranteză, având în vedere disputa care s-a prezentat mai devreme, din punctul meu de vedere, incorect, legat de cine trebuie să facă curățenie în curtea celor 2 creșe, care existau anul trecut, vreau să precizez faptul că, anul trecut, când documentam proiectul de formare în creșe pe model danez, la creșa Ciobănașului iarba era până la genunchi, iar dincolo la Sinaia era nămol și nu se putea intra. Atunci am apelat în baza protocolului între cele două instituții la ADP. Dânșii au spus că într-adevăr, nu pot interveni, că nu este rezolvată problema de cadastru, dar domnul Director, am apreciat faptul că în 24 de ore, a rezolvat problema, cel puțin la Ciobănașului unde copii..., am vrut să precizez corect, că de fapt sunt niște orgolii și nu ne interesează să rezolvăm problemele!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Ne-ați păcălit la început că discutați pe buget!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Aștept răspunsul domnului Director ca să fie precizat în procesul verbal!

Domnul Florin Vasile Director General D.G.A.S.P.C. Sector 2: Dacă îmi permiteți domnule consilier, ambele propuneri formulate de dumneavoastră de formare profesională, sunt trecute în buget, cu singura specificație că suma inițială a fost mult mai mare, respectiv, de 8-9 miliarde lei și s-a redus la 6 miliarde patru sute de mii lei, dar cuprinde cele 2 părți de formare, având în vedere grevarea bugetului de anul acesta. Dar asta nu înseamnă că dacă facem economie la celelalte capitole bugetare, nu putem aloca părții de formare profesională suma concurentă pentru a ne atinge obiectivul!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă mulțumesc. Are cuvântul domnul Chiricuță pentru a da citire la două amendamente!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Sunt două amendamente corelate, nu o să le citesc integral, articolele sunt specificate, practic ele urmăresc să compenseze scăderea cu 5 milioane...

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Domnule Chiricuță, întrucât am convingerea că nu toți colegii au acest amendament, vă rog frumos să dați citire, pe rând, primul acela cu bursele și îl supunem la vot și ulterior îl citiți și pe cel de-al doilea.

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Am explicat că ambele au rolul de a aduce bani către burse, primul urmărește ca acești bani să fie aduși de la toaletări și defrișări, iar al doilea de la susținere culte, o să le citesc, nu este foarte mult. Se scade cu 2 milioane de lei, suma prevăzută la capitolul 67.1050, alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei, alin. 20.0109 - materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, articolul toaletări și defrișări și se alocă suma către alin 59.01 - burse, acesta este primul amendament!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Să îl supunem la vot domnule președinte, vă rugăm!

Se supune la vot Amendamentul nr. 1 formulat verbal de domnul consilier local Chiricuță Ion, la punctul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 4, NU - 8, ABȚ-10, NU VOTEAZĂ ~ 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ÎMPOTRIVĂ: Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Stanciu Ion

ABȚINERE: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Dinu Alexandru, lordache Isabela Florina, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: Adrian Alexandru, Mărgărit Petre, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Al doilea amendament - să realocăm de la alin. 59.12 - susținerea cultelor - la alin. 59.01- burse, suma de 3 milioane lei.

Se supune la vot Amendamentul nr. 2 formulat verbal de domnul consilier local Chiricuță Ion, la punctul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București și respins de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 5, NU -12, ABȚ- 8, NU VOTEAZA - 1

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

ÎMPOTRIVĂ: Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ABȚINERE: Andrei Robert Alexandru, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Dinu Alexandru, lordache Isabela Florina, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: Mărgărit Petre

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Pentru că tot discutăm la buget, vreau să vă relatez, domnule Primar, domnule Viceprimar și domnilor consilieri discuțiile care au avut loc în comisia de buget-finanțe și vă aduc în fapt următorul lucru: Centrul Veterinar care ne duce ca și efect bugetar 3750000 de mii lei, vreau să vă spun că atribuțiile Centrului Veterinar sunt în felul următor, că am întrebat ce face acest Centru Veterinar din Sectorul 2. Bineînțeles credeam că face mult mai mult, face undeva, doamna director este în sală, poate să îmi confirme, am înțeles că se adună cadavre, undeva la 1000 de cadavre din Sectorul 2, se fac undeva la vreo 200-300 de castrări de câini și animale din sectorul 2 și undeva la 200 de adopții. 3700000 dacă se împart pe tot ceea ce înseamnă animal, câine de care avem noi grijă de el, ca și cum ar fi o procedură în fiecare zi, este pe buget, domnule Primar, vine undeva că se cheltuie pe fiecare câine în parte, aproximativ 120 de milioane lei vechi, am spus eu grosso modo. Ba mai mult, cadavrele din Sectorul 2, este obligația inclusiv a Supercom-ului prin contract, anexele care sunt în contract, nu avem și aici, știe toată lumea asta, ei sunt obligați la numărul unic de ridicare a cadavrelor pe raza Sectorului 2,. Vreau să supun atenției următorul lucru: domnule Primar când se va face organigrama, când va veni cu organigrama spre noi, pentru că sunt bani foarte mulți pe care îi dăm, acesta este al patrulea an, eu unul în comisiile de buget finanțe am cerut și am înțeles că nu se poate, pentru că sunt iubitor de animale, am cerut, dacă se poate să se facă un hotel pentru animalele cetățenilor din Sectorul 2 care pleacă în concediu. Am înțeles de la doamna Amariței, că nu se poate, că nu putem să încasăm bani. Vreau să vă spun că printr-un contract pe care l-am face pentru toate aceste lucruri ar aduce la buget cred că undeva la 3 milioane de lei pe an. Luați în considerație aceste lucruri, pentru că așa cum am spus este un an greu, avem de modernizat școli, avem de modernizat creșe, avem de modernizat anumite lucruri, să ducem banii spre investiție, nu am nimic cu nimeni, cu direcția de acolo, dacă vă uitați pe salariile de acolo sunt 6000, 7000 de lei un salariu, vine pe cap de câine undeva la 120-150 de milioane pe an, asta în caz că s-ar castra în fiecare lună, adică, nu o dată și atât, sau că s-ar mânca mult mai mult, ca să știți cât ne costă acești câini, vă mulțumesc, pentru buget a fost necesar să vă aduc la cunoștință acest lucru.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în primul rând, suma care este bugetată nu este un cost să spunem ... această sumă cuprinde și o parte din veniturile pe care le obținem prin sistemul de adopții.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Am făcut calculul cu doamna Director care este aici și ne poate confirma, adopțiile sunt undeva la maxim 144 de mii lei/an, din cele 3700000 de lei rămân 3500000 lei...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Sunt anumite costuri care se acoperă.

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: 3500000, vă rog să mă scuzați!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Pe de altă parte și eu am discutat cu doamna Director, am zis haideți să ne gândim cum am putea să rezolvăm, să obținem eventual niște venituri suplimentare, rămân în continuare și cu ajutorul dumneavoastră să dezvoltăm ceva, dar să dezvoltăm ceva realizabil. Acum știți și dumneavoastră aceste 2 centre sunt în afara Bucureștiului, este o distanță destul de mare până acolo, e greu să faci un hotel, un centru de animăluțe pe termen limitat. Pe de altă parte, ar însemna niște investiții în plus și așa s-au făcut o serie de investiții, acum asta este, dacă vom identifica modalități și posibilități de a atrage alte venituri, da, sigur!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Vreau să vă întreb dacă luați, o singură întrebare și după care eu nu mai am nimic de spus, dacă luați în considerare acest lucru când veți face următoarea organigramă al aparatului administrativ al Sectorului 2? Asta este singura întrebare, dacă o să luați în vedere această opțiune?

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Că ce?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Când veți face organigrama ....

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Dar ce eu fac organigrama în fiecare zi?

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Nu, dacă veți lua în considerare acest lucru, de asta era o întrebare, luați în considerare acest lucru? Am expus că dăm 3500000 de lei pe an....

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în momentul în care se vor, sau dacă se va lua decizia să modificăm organigrama, atunci modificăm, dar nu, punctual, pentru Centrul...

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Bine, o să mă gândesc la un amendament.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Nu, atunci o să vă fac propunerea, poate o să fac o organigramă acolo cu 120 de poziții!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă mulțumesc domnule Primar, vă mulțumesc domnule Feroiu, am avut expunerea tuturor amendamentelor, mai avem un amendament?

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Domnule Președinte vă rog să dați drumul la vot...

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Referitor la Centrul Veterinar aș vrea să precizez din câte știu că sunt doar 2 sectoare care au această ofertă și am rugămintea de la distinsul meu coleg de la PNL, să nu mai plângă pe umerii domnilor de la Supercom, care încasează 3 milioane jumătate de euro doar că așteaptă zăpada! Să fim corecți și să prezentăm datele corect!

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Domnule Președinte, domnul Alexandru, de la începutul ședinței, a vorbit cel puțin jumătate din timpul pe care l-am alocat..

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Și părerea mea este că vorbește conflictual.....

Doamna consilier local Lăzăroiu Ioana Gela președinte de ședință: Consider că dânsul și grupul dânsului și-au epuizat timpul de mult!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Doamna Antheia sunteți la obiect?

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Am și eu o întrebare pentru domnul Duțu, care a fost gradul de colectare al taxelor și impozitelor pe 2019?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Vă rog frumos domnule Duțu, doriți să răspundeți, sau răspundeți în scris?

Domnul Duțu Cristian Atanasie, Director Executiv D.V.B.L. Sector 2: întrebarea dumneavoastră presupune o vastă documentare și o să vă răspund în scris!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian președinte de ședință: Votând cele 5-6 amendamente, știm, 2 din ele au trecut, vă supun la vot punctul 3 de pe ordinea de zi, dar nu înainte de a cere punctul de vedere al Comisiei buget-finanțe și a comisiei de transparență.

Domnul consilier local Costache Jean: Este favorabil, ținând cont că am avut întrevederi cu toate direcțiile din Sectorul 2 referitor la buget și fiecare și-au dat notele de fundamentare și aportul!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia de transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -14, NU-1, ABȚ- 11, NU VOTEAZĂ-0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Costache Jean, Iliescu Constantin Cristinel, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion

ÎMPOTRIVĂ: Adrian Alexandru

ABȚINERE: Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Mulțumesc consilierilor locali care au votat bugetul Sectorului 2 pe anul 2020!

Este prezentat punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2020, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia de buget, aviz favorabil!

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Doamna consilier local Popescu Lenuța: Comisia de învățământ, aviz favorabil!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia Protecție Socială, aviz favorabil!

Doamna consilier local Constantin Angela: Comisia Ecologie, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia Transparență, aviz favorabil!

Domnul consilier local Adrian Alexandru: Pe Legea nr. 350/2005 au fost elaborate întotdeauna două proiecte de hotărâre: Programul anual și Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local. Doamna Niță, când se va face dezbaterea pentru Regulament? Am văzut că anul acesta finanțările se fac pe cinci domenii și bugetul alocat s-a majorat cu 100 000 lei ajungând la 2 500 000 lei.

Doamna Elena Niță, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București: Toate informațiile aferente le găsiți pe site-ul instituției www.ps2.ro, iar pentru detalii suplimentare o rugăm pe doamna Director Irina lonescu să ofere aceste informații sau de la Direcția Administrație Publică Locală, dacă au cunoștință de data la care se va organiza ședința publică! Reiterez faptul că, toate etapele acestei proceduri sunt afișate pe site, la «Transparență decizională».

Doamna Duinea Corina losefina, Director Executiv Direcția Administrație Publică Locală: Ședința publică pentru dezbaterea proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului (...) este stabilită pentru data de 27.02.2020, proiectul fiind în dezbatere publică până la data de 12.03.2020, urmând ca după această dată să fie supus spre aprobare Consiliului Local Sector 2.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumesc.

Se supune la vot punctul nr. 4, proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București în anul 2020, pentru activități nonprofit din domeniile: cultură și culte, sport, educație, mediu și social, în condițiile prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZA -4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Andrei Robert Alexandru, Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 5, privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Barbu Văcar eseu nr. 41, Sector 2, București;

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Urmează un număr de 13 PUD-uri și, în calitate de președinte al Comisiei de Urbanism, doresc să vă informez că toate proiectele au fost dezbătute în comisie și au primit aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia Transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Barbu Văcărescu nr. 41, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 20, NU- 0, ABȚ-1, NU VOTEAZĂ-5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Doamna Ghica nr. 7, bl. 4, sc. 2, ap. 47, parter, Sector 2, București;

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Am și eu o întrebare referitoare la acest PUD! Fiind vorba de parterul unui bloc, aș dori mai multe informații în legătură cu ceea ce urmează să se facă acolo?

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Dacă studiați documentația ...

Domnul consilier local Beldeanu Augustin Lucian: Nu, nu am studiat documentația, vreau și eu un răspuns de la doamna Arhitect-șef!

Doamna Bratu Alina Alice, Arhitect-șef Primăria Sectorului 2: Documentația a fost postată pe site pentru toți consilierii; este vorba de un Cabinet medical individual, medicină de familie. Scrie în avizul arhitectului-șef. Mulțumesc.

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Doamna Ghica nr. 7, bl. 4, sc. 2, ap. 47, parter, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA ~ 19, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 7

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

Este prezentat punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 205, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Doamna Ghica nr. 205, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -18, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 8

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Constantin Angela, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra, Stanciu Ion

Este prezentat punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, bl. P8, sc. 3, ap. 92, parter, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 8, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șoseaua Mihai Bravu nr. 42-62, bl. P8, sc. 3, ap. 92, parter, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -18, NU-0, ABȚ-0, NU VOTEAZĂ-9

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Adrian Alexandru, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Tăciunelui nr. 8, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Intrarea Tăciunelui nr. 8, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Nicolae Cănea nr. 96 Sectorul 2 al Municipiului București.

Se supune la vot punctul nr. 10, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Nicolae Cănea nr. 96 Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 11, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Bărbat Voievod nr. 72, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 20, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 7

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Popescu Lenuța, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Episcop Radu nr. 58, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 12, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Strada Episcop Radu nr. 58, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA -19, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ-8

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița, Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Pușcașu Marian,

Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Kepler nr. 1, Sector 2, București.

Se supune la vot punctul nr. 13, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Kepler nr. 1, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 6

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stane iu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Dinu Alexandru, Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Ferdinand nr. 136, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 14, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Ferdinand nr. 136, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 20, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 7

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița, Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin

Este prezentat punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fosta Strada Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 15, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Sachelarie Visarion nr. 45A (fosta Strada Măgura Vulturului nr. 86), Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 20, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 7

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Adrian Alexandru, Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Lacul Amara nr. 17, Sector 2, București;

Se supune la vot punctul nr. 16, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Lacul Amara nr. 17, Sector 2, București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 21, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 6

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 17 proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Catrinței nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului București;

Se supune la vot punctul nr. 17, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Catrinței nr. 5, Sectorul 2 al Municipiului București, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 18, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a împuternici Consiliul Local Sector 2 de a dispune cu privire la închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea desfășurării activității și exploatării piețelor de pe raza Sectorului 2;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Doamna consilier local Lăzăroiu lona Gela: Comisia Comerț, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia Transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr, 18, proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru a împuternici Consiliul Local Sector 2 de a dispune cu privire la închirierea bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului București, aflate în administrarea Administrației Piețelor Sector 2, în vederea desfășurării activității și exploatării piețelor de pe raza Sectorului 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 24, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 19, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eflcientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 310/2018;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia Transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 19, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 262/30.08.2018 privind aprobarea proiectului «Eflcientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”», astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 310/2018, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 21, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 6

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Metehău Andrei George, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 20, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI și a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul Eflcientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia Transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 20, proiectul de hotărâre pentru modificarea fi completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico - economice faza DALI fi a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul ,,Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”, fi aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița, Constantin Angela, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 21, proiectul de privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți pentru 5 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 fi H.C.L. Sector 2 nr. 68/2012;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia Transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 21, proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți pentru 5 obiective de investiții din cadrul Programului de reabilitare termică a imobilelor din Sectorul 2 al Municipiului București, aprobați inițial prin H.C.L. Sector 2 nr. 187/2009 fi H.C.L. Sector 2 nr. 68/2012:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 5

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Adrian Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: Metehău Andrei George, Miclea Niculina, Popescu Dan Cristian, Pușcașu Marian, Zaharia Răzvan Cristian

Este prezentat punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București „Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, București

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia Transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 22, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București „Fântână de apă potabilă Bulevardul Basarabia, Sector 2, București ”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ-4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian, Riesch Antheia Aleksandra

Este prezentat punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere -102 străzi, alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București”;

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia Transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 23, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivele de investiții de interes local ”Reabilitare sisteme rutiere -102 străzi, alei și parcări de reședință din Sectorul 2 al Municipiului București", și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ - 2, NU VOTEAZĂ - 3

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Riesch Antheia Aleksandra, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Chiricuță Ion

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian

Este prezentat punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în str. Grigore lonescu, nr. 63 A, Sector 2, București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Administrația Domeniului Public Sector 2;

Doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra: Comisia juridică, aviz favorabil!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia buget, aviz favorabil!

Domnul consilier local Iliescu Constantin Cristinel: Comisia Transparență, aviz favorabil!

Se supune la vot punctul nr. 24, proiectul de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea Consiliului Local Sector 2 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în str. Grigore lonescu, nr. 63 A, Sector 2, București și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 2, prin Administrația Domeniului Public Sector 2, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 20, NU- O, ABȚ- 3, NU VOTEAZĂ- 4

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Dinu Alexandru, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Lenuța, Popescu Dan Cristian, Radu Gheorghe, Șerpescu Cătălin Constantin, Stanciu Ion, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru, Riesch Antheia Aleksandra, Țîbuleac Bogdan

NU VOTEAZĂ: Bughiu lolanda Luminița, lordache Isabela Florina, Metehău Andrei George, Pușcașu Marian

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Ordinea de zi a fost epuizată. Urmează interpelările. S-au înscris la cuvânt trei persoane. Voi da cuvântul în ordinea înscrierii, domnului Fi lip Cezar!

Domnul Filip Cezar, cetățean al Sectorului 2: Mă numesc Cezar Filip și vreau să vă mulțumesc că m-ați primit la această ședință. Vin în calitate de proprietar imobiliar în Sectorul 2. în luna noiembrie 2018, Primăria Municipiului București, prin Primăria Sectorului 2 a emis un certificat de atestare a edificării construcției în favoarea unui dezvoltator imobiliar și anume (...), Intrararea Chefarului nr. 11-13, Sector 2. Documentul emis de primărie a consemnat exitența unui număr de 445 locuri de parcare în acest rezidențial. Documentul a fost folosit de dezvoltator pentru a face înregistrări cadastrale, dar și într-un proces civil pe care îl are cu mai mulți proprietari din rezidențialul „Laguna”, ca dovadă că acele locuri există. în realitate, atunci când a fost emis documentul, cât și în prezent, sunt numai 375 locuri de parcare, se poate verifica și acum. Acest document a fost semnat de domnul Primar Toader Mugur Mihai, de doamna Arhitect-șef Alina Alice Bratu, și de un Director executiv, Irina Elena Sevciuc. S-a depus la Primăria Sectorului 2 o plângere prealabilă în acest sens, că numărul de locuri consemnat în document nu corespunde cu numărul de locuri de parcare existente în realitate. A fost primit un răspuns, să spun așa, „în doi peri”, care nu rezolva deloc problema. Acest document a fost înaintat printr-un birou de avocatură care ne acordă consultanță. Discutând cu biroul de avocatură, s-a ajuns la concluzia că domnul Primar a semnat acest document bazându-se pe veridicitatea datelor oferite de cei din subordinea domniei sale. Vă aduc la cunoștință că documentul este un fals, conform art. 321 din noul Cod Penal. Vreți să vă citesc articolul? Este scurt. Deci, „Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia de un funcționar public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu știință de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsește cu închisoare (...)”. Acest document, după părerea noastră și a celor care ne-au acordat asistență juridică este un fals, pe care dezvoltatorul îl folosește și din acest motiv, exonerând din motive să spunem, multe motive..., că domnul Primar ar fi știut că aceste locuri de parcare nu există, am făcut o plângere penală împotriva celorlalte două persoane semnatare și anume, a doamnei Arhitect-șef Alina Alice Bratu și

Directorului Irina Elena Sevciuc, care erau obligate să verifice dacă acele locuri de parcare există într-adevăr în acel număr acolo. Am crezut că este mai bine ca și domnul Primar să aibă cunoștință de această situație, pentru că de mai bine de un an și jumătate ne lovim de foarte multe probleme la Direcția Urbanism, care o să mai primească niște reclamații, să spunem așa, pentru că sunt acolo niște documente, care trebuiesc lămurite. In ceea ce privește acest rezidențial, de la autorizații de construcție la astfel de documente, de atestare a edificării construcției șamd. Vă mulțumesc.

Domnul Toader Mugur-Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Certificatul de edificare a construcției se eliberează în baza unor documente -documentația de cadastru, recepție..., deci, din punctul meu de vedere nu poate să fie un fals, decât dacă este semnat de altcineva decât de mine!

Domnul Filip Cezar, cetățean al Sectorului 2: Nu este vorba de semnătură, ci de faptul că ceea ce s-a consemnat acolo, numărul acela de locuri de parcare nu există, iar dezvoltatorul s-a folosit de acest document ca dovadă, și în proces, și la cadastru. Deci, s-a dat mână liberă dezvoltatorului să facă niște operațiuni.

Doamna Alina Alice Bratu, Arhitect-șef Primăria Sectorului 2: înțeleg că situația dumneavoastră face referire la modul în care cel care este atestat să realizeze astfel de lucrări topografice, ar fi indus de fapt în eroare cu privire la situația reală din teren. Practic, ce ni s-a prezentat nouă, pentru că există niște documente originale semnate, atestate, nu coincide cu situația reală din teren!

Domnul Filip Cezar, cetățean al Sectorului 2: Noi am solicitat de nenumărate ori să avem acces la aceste documente, am depus nenumărate cereri la Direcția Urbanism și am fost refuzați! Deci, noi nu avem cunoștință de aceste documente. Noi avem cunoștință numai de documentul emis de dumneavoastră, care atestă 445 de locuri, care nu există! Sunt numai 375! Acesta este documentul pe care noi îl avem. Aveți dumneavoastră aici documente de la dezvoltator, nu știu de unde, este foarte bine! Le veți depune și vom vedea cum se rezolvă.

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: în momentul de față, există un litigiu în instanță?

Domnul Filip Cezar, cetățean al Sectorului 2: Există un litigiu în instanță, unde a fost depus un astfel de certificat de edificare și ei spun „Uite domnule, că sunt! Primăria confirmă că sunt locurile de parcare.” Și ele nu sunt!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Conform documentațiilor care au fost prezentate (...) în situația în care există un litigiu, se pot solicita documentele în instanță.

Domnul Filip Cezar, cetățean al Sectorului 2: Așa am și făcut! Dar ca să nu facem greșeli, să nu facem acuze de pomană, am solicitat Direcției Urbanism de nenumărate ori autorizația de construcție a acestui rezidențial. De fiecare dată mi-au fost refuzate. M-am adresat și doamnei Secretar General, am stat de vorbă câteva minute... nu am primit niciun răspuns în acest sens! Acum toate documentele trebuie să fie puse pe masa la instanță! Poate că nu trebuia să se ajungă acolo!

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Eu acum am aflat despre această situație. Am să dispun un control de către Disciplina în construcții să verifice respectarea Autorizației de construcție!

Domnul Filip Cezar, cetățean al Sectorului 2: Foarte bine. Și dacă o să verifice și la fața locului o să vadă că, la ora actuală, 325 de locuri din aceste locuri de parcare nu sunt recepționate. Este un afiș mare că „se folosesc pe propria răspundere”, nu au aviz ISU, nu au nici de la ISC, din contra, ISC a trimis un document în care aceste locuri de parcare trebuiesc consolidate. Deci, un rezidențial întreg stă pe picioare de lut!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnul Primar a promis deja soluționarea printr-un control în prima fază, bănuiesc că și doamna Alina Bratu ...

Domnul Filip Cezar, cetățean al Sectorului 2: Voi veni și la ședința de luna viitoare să vedem ce s-a făcut!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă așteptăm! Voi da în continuare cuvântul domnului Popa Victor de la Clubul Sportiv Olimpia!

Domnul Popa Victor, Clubul Sportiv „Olimpia”: Bună seara! Misiune imposibilă ca de fiecare dată în 4 ani de zile, după o ședință foarte bogată a bugetului local, am revenit în fața dumneavoastră să vă propun să dați o șansă sportului! Și mă refer la cetățenii Sectorului 2, copii și tineri adulți, care sunt beneficiarii programelor și proiectelor sportive din cadrul cluburilor sportive școlare, din cadrul clubului sportiv „Olimpia”, a cluburilor sportive private, a asociațiilor școlare sportive. Concret, anul trecut ați avut în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind finațarea programelor și proiectelor sportive în baza noii legislații, am depus chiar o propunere de alocare de fonduri de la buget, distinctă pentru domeniul sport; este vorba de CAP. 67.05. Nu am primit deocamdată niciun răspuns! Propunerea a fost adresată Comisiei Buget. Nu știu ce s-a întâmplat! Anul acesta sper să dați o șansă sportului și a celor care-1 practică - copii, tineri și cetățeni, cu amendamentul că, proiectul pe care-1 aveți în dezbatere pe Legea 350/2005, finațări nerambursabile de la buigetul local pentru activități nonprofit, nu se ridică la nivelul așteptărilor, în sensul că, nu poate finanța un proiect multianual, nu poate finanța un proiect permanent și nu poate finanța un proiect în mod continuu. Vă mulțumesc și sper ca în anul 2020 sportul să obțină această șansă de care eu fac vorbire de ceva vreme. Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Și eu vă mulțumesc pentru expunerea dumneavoastră. Voi da cuvântul în continuare domnului consilier local Chiricuță!

Domnul consilier local Chiricuță Ion: Mulțumesc. Mi s-a semnalat că în depozitul ADP din str. Răușeni există pe stoc o cantitate mare de pavele pentru trotuare. Aș dori să știu când a fost achiziționată, în ce scop, dacă respectivele cantități sunt prevăzute pentru lucrările care se fac, sau pur și simplu au fost achiziționate preventiv? Câteva explicații tehnico-economice pe baza acestor stocuri de pavele. Vă mulțumesc!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumim. Răspunde cineva acum sau răspundeți în scris?

Domnul Drugău Alin Vasilică, Director General Administrația Domeniului Public Sector 2 - în scris, la ședința următoare!

Doamna Niță Elena, Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București -Dacă îmi permiteți, domnul Isvoranu a depus săptămâna trecută o solicitare prin care își manifesta dorința de a participa la proxima ședință a consiliului și de a se adresa acestuia. Dânsul nu s-a putut deplasa la domnul de președinte de ședință pentru a se înscrie la cuvânt, dar cu siguranță ar dori să-i ascultați mesajul. De aceea, vă rog să mai manifestați puțină răbdare, astfel încât, și domnul Isvoranu să se poată adresa consiliului local. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Domnule Isvoranu, vă rog să luați cuvântul!

Domnul Isvoranu Ilie, cetățean al Sectorului 2: Domnule Primar, sunt pe lista de evacuați din locuință, doamna Niță cunoaște întreaga situație! De 11 ani nu reușesc să obțin locuință socială, deși, tot punctajul, așa cum este, mă califică față de ceilalți contracandidați! La ora actuală sunt pe drumuri! Homeless! Cu toate acestea, vin și ofer proiecte Primăriei Sectorului 2. Ofer proiecte oricărui partid, pentru că eu consider că o comunitate nu are de-a face cu politica, face politica comunității! Așa am fost învățat în puțina școală pe care o am. în ceea ce privește proiectul cu cărțile, îl avertizez pe domnul consilier de la DGASPC, faptul că un tiraj de 1000 de exemplare, este un tiraj extraordinar! Vă spune un editor de carte. Eu am fost un editor de carte și autori de cărți, întâmplător pe zona educațională. Dar, așa-i pe lumea asta! Revenind, domnule Primar aveți nevoie de bani, o știm cu toții că nu vor mai fi bani, pentru că, nu vor mai fi nici câini, nici cozi, nici colaci, nici găuri de colaci în coadă! Ora adevărului vine! Atunci pun întrebarea: de ce Primăria Sectorului 2 importă poluare, în loc să obțină bani? Concret, poluarea este importată din Sectorul Agricol Ilfov. Mă refer la mașinile care vin și fac comerț, la taximetrie ... în Sectorul 2. Eu de Sectorul 2 vorbesc, că aici locuiesc din 1956! Pun întrebarea: de ce li se acordă licențe? în felul acesta beneficiem de poluare, în loc să aducem taxe la bugetele locale și mă refer la înscrierea mașinilor cu număr provizoriu cât timp desfășoară o activitate. Eu cred că acest lucru este posibil! Punctul 2 -Mașinile Sectorului Agricol Ilfov - Dacă vă veți uita în zona Bucur Obor veți vedea, se înverzește zona de mașini „Primăria orașului Voluntari”. întâmplarea a făcut să candidez ca Primar în Voluntari cu domnul Pândele. Eu am candidat cu un proiect „Primarul și tramvaiul”, logo care este valabil și acum! Am închis expozeul acesta! Se pune problema poluării; dorim o activitate selectivă a gunoaielor. Se poate face domnul Primar, dacă cei interesați s-ar uita pe site-ul Fundației Ecologice Române, care are 25 de ani de activitate practică și de proiecte fiabile! Acolo se poate vedea cum se poate obține din gunoaie, reciclarea inteligentă, și dumneavoastră știți foarte bine... Erați Viceprimar când v-am arătat un disc care se învârtea la apariția razelor solare. De atunci am avansat și sunt la al 25-lea număr, fără să cer un ban de la primărie! Fundația Ecologică Română nu are sediu la ora actuală!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Identific o primă problemă și anume, lipsa sediului. Avem proiecte sau solicitări concise, vă rog frumos?

Domnul Isvoranu Ilie, cetățean al Sectorului 2: Domnule Primar, proiecte sunt și doresc să vă informez că Ambasada Franței mi-a trimis invitația să particip la un grant de 5000 de euro în fiecare an, timp de 10 ani. Am mulțumit frumos și am spus clar, că eu nu pot desfășura activități în România și nu mai fac, atâta vreme cât cei care ar trebui să sprijine activitățile, să spun .. nu-i interesează. Folosesc un termen elegant!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Este foarte clar anvergura și intenția dumneavoastră de a veni în sprijin, doar că bănuiesc că nu toate acele proiecte despre care vorbiți se adresează Primăriei Sectorului 2. De aceea, vă încurajez spre o comunicare cu tot ce înseamnă ... primăria, pe proiecte targhetate pentru cetățenii Sectorului 2 și, dacă aveți proiecte de o astfel de anvergură, cred că sunt alte instituții abilitate să vă răspundă sau să vă susțină în sensul ăsta.

Domnul Isvoranu Ilie, cetățean al Sectorului 2: „Radarul pădurilor” a fost copiat cu contract de ordonață de urgență pe care l-am pregătit eu. Se știe asta la Ministerul Mediului.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Foarte frumos!

Domnul Isvoranu Ilie, cetățean al Sectorului 2: Dar, ne reîntoarcem la problema legată de Primăria Sectorului 2. Mă întreb, de ce nu vreți să facem proiecte pilot cu Primăria Sectorului 2? Desigur că mă voi adresa și celorlalte primării, dar am auzit termenul de „hub” la un domn consilier. Domnul meu, „hub” înseamnă inteligență! Ceea ce propune dumnealui acum, propuneam eu în Voluntari! Dacă nu aveți nevoie de oameni inteligenți, îi trimiteți pe stradă! Și mai fac un avertisment: la adăpostul social există pericolul imens de apariție a unor boli înfiorătoare transmise de păduchi și de persoanele care vin, așa cum vin. Avertizez pe această cale, că există soluții ca acest pericol să nu apară. Și sunt dispus să particip la elaborarea unui proiect, astfel încât, să fie separate persoanele care sunt aduse noaptea și a-i proteja pe cei care, cât de cât, înțelegem să ne facem igiena și suntem verificați din punct de vedere medical. Știți foarte bine, trăim perioada gripei, trăim pandemiile care apar din ce în ce mai des, și toate acestea nu au graniță - un păduche, nu distinge un intelectual, un homeless sau un consilier! Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept răspuns la solicitarea de locuință. Am solicitat să fiu finanțat, să mi se aprobe să iau o locuință!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Am notat și această problemă... înțeleg că este o problemă veche. Am notat și problema cu adăposturile sociale. Cu siguranță le vom transmite către DGASPC și altor organisme abilitate ca să vă susțină demersurile.

Domnul Isvoranu Ilie, cetățean al Sectorului 2: în încheiere, pentru că se pune problema bătrânilor, aș vrea să fiți prima primărie, vă ofer ideea aceasta - persoanele care sunt trecute de 70 de ani și vor să lucreze, să poată candida în mod egal, nu dorim favoruri -, eu aș dori să candidez cu un tânăr, și să câștige cel care este mai bun! La fel pentru persoanele cu dizabilități. Se plângea domnul consilier, că nu se poate! Eu sunt o persoană cu dizabilități! Și în vârstă! Deci, am dublu „handicap”!

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian, președinte de ședință: Vă mulțumim pentru cuvintele frumoase! Vă mulțumim pentru idei! Vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas până la sfârșitul ședinței și vă doresc o seară frumoasă!

Nemaiflind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Zaharia Răzvan Cristian declară ședința închisă, la orele 18,49, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbaLPrezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 23 - DA, 0 - NU, 0 - ABȚ., în ședința ORDINARĂ a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 31.03.2020.

DN/lex


SAPL- PVSCLS2