Proces verbal din 09.07.2020

008 Proces verbal ședință extraordinară 09.07.2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


PROCES- VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 2 din data de 09.07.2020

Lucrările ședinței încep la orele 16:00 în Sala de Consiliu „I. L. Caragiale” din sediul Primăriei Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11- 13, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

  • - Domnul Toader Mugur Mihai - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Domnul Popescu Dan Cristian - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Doamna Niță Elena - Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București, conform Dispoziției Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020;

  • - Domnul consilier local Chiricuță Ion - președinte de ședință

în deschiderea lucrărilor ședinței, doamna Elena Niță - Secretarul General al Sectorului 2 al Municipiului București, face prezența consilierilor locali. Au fost prezenți 23 consilieri locali din totalul de 27 consilieri locali în funcție. Au lipsit domnul consilier local Dinu Alexandru, domnul consilier local Metehău Andrei George, domnul consilier local Pușcașu Marian și doamna consilier local Riesch Antheia Aleksandra, potrivit cererii înregistrată la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 cu nr. 2964/08.07.2020. Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora, modalitatea și locul desfășurării acesteia. Proiectul ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1078/03.07.2020 și Suplimentarea proiectului ordinii de zi, anexă la Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 1105/08.07.2020 au fost aduse la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11 - 13 și pe site-ul instituției, în termenul prevăzut de art. 134 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ - PROIECT

1

Aprobarea Procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 30.06.2020;

2

Proiect de hotărâre privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului „Grădinița din vacanța mare";

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

3

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de intres local din Sectorul 2 al Municipiului București „Reabilitare sistem rutier Șoseaua Colentina 63-65, Sector 2, București”; Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

4

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București: „Amenajare loc de joacă și spații verzi Creșa Ciobănașului, situată în strada Ciobănașului nr. 23, Sector 2, București";

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București „Amenajare loc de joacă si spații verzi - Reînvierii nr. 1B, Sector 2, București";

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

6

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 11/2020;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de dificultate;

Inițiator: TOADER MUGUR-MIHAI - - Primarul Sectorului 2 al Municipiului București

în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 2 din data de 09.07.2020, consilierii locali și-au exprimat opțiunea de vot, prin vot individual deschis» prin ridicarea mâinii.

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Stimați colegi, propun să începem ședința de astăzi, 09.07.2020, a Consiliului Local Sector 2. Doamna Secretar, ne puteți spune prezența, vă rog!

Doamna Niță Elena, Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București: La ședința de astăzi a Consilului Local Sector 2 sunt prezenți un număr de 23 de consilieri locali, dintr-un număr de 27 de consilieri locali în funcție. Așa cum am procedat și la ședința trecută, rugămintea mea este să numărăm și să nominalizăm voturile împotrivă și abținerile, că așa ne este mai ușor! Vă mulțumesc!

Se supune la vot Procesul - verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din data de 30.06.2020 și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 22, NU - 0, ABȚ- 1, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: -

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Doresc să retrag de pe ordinea de zi proiectele de hotărâre înscrise la punctele 4 și 5! Sunt câteva erori de calcul. Urmează ca proiectele să fie introduse pe ordinea de zi a ședinței următoare.

Se supune la vot proiectul Ordinii de zi a ședinței extraordinare C.L. Sector 2 completată, și aprobată de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU- 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului,, Grădinița din vacanța mare”;

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizele comisiilor Juridică, învățământ și Buget!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Comisia Juridică, aviz favorabil.

Doamna consilier local Popescu Lenuta: Comisia învățământ, aviz favorabil.

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 2, proiectul de hotărâre privind aprobarea, implementarea și finanțarea proiectului ,,Grădinița din vacanța mare”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ - 0, NU VOTEAZĂ- 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de intres local din Sectorul 2 al Municipiului București „Reabilitare sistem rutier Șoseaua Colentina 63-65, Sector 2, București";

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizele comisiilor Buget și Urbanism!

Domnul consilier local Costache Jean: Comisia Buget, aviz favorabil.

Domnul consilier local Zaharia Răzvan Cristian: Comisia Urbanism, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de intres local din Sectorul 2 al Municipiului București „Reabilitare sistem rutier Șoseaua Colentina 63-65, Sector 2, București”, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum:

DA - 22, NU- O, ABȚ- 1, NU VOTEAZĂ-O

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzaroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: Adrian Alexandru

NU VOTEAZĂ: -

Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 4 și 5 au fost retrase de către inițiator, domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București.

Este prezentat punctul nr. 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 11/2020;

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Avizul comisiei Protecție -- Socială!

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia Protecție - Socială, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 6, proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 128/2017 privind înființarea și componența Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 11/2020, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ- 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Este prezentat punctul nr, 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de dificultate;

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Vă rog, avizele comisiilor Juridică și Protecție Socială!

Domnul consilier local Feroiu Dumitru Silviu: Comisia Juridică, aviz favorabil.

Domnul consilier local Radu Gheorghe: Comisia Protecție - Socială, aviz favorabil.

Se supune la vot punctul nr. 7, proiectul de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență pentru depășirea unei situații de dificultate, și aprobat de către Consiliul Local Sector 2 cu următorul cvorum: DA - 23, NU - 0, ABȚ~ 0, NU VOTEAZA - 0

Consilierii locali ai Sectorului 2 au votat astfel:

PENTRU: Adrian Alexandru, Andrei Robert Alexandru, Beldeanu Augustin Lucian, Boblea Ion, Bughiu lolanda Luminița, Bugner Antoneta Georgeta Alexandra, Chiricuță Ion, Constantin Angela, Costache Jean, Feroiu Dumitru Silviu, Iliescu Constantin Cristinel, lordache Isabela Florina, Lăzăroiu Ioana Gela, Mărgărit Petre, Miclea Niculina, Oprea Dumitru, Popescu Dan Cristian, Popescu Lenuța, Radu Gheorghe, Stanciu Ion, Șerpescu Cătălin Constantin, Țîbuleac Bogdan, Zaharia Răzvan Cristian

ÎMPOTRIVĂ: -

ABȚINERE: -

NU VOTEAZĂ: -

Domnul consilier local Chiricuță Ion, președinte de ședință: Sunt interpelări? Vă rog domnule Șerpescu!

Domnul consilier local Șerpescu Cătălin Constantin: Am primit pe e-mail o sesizare de la o asociație de proprietari, în legătură cu reabilitarea, care reclama că a venit cineva să le schimbe geamurile pe prețuri mai bune, și blocul respectiv nu era nici măcar în faza de proiect. Dacă vreți vă trimit și dumneavoastră e-mailul...

Domnul Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2 al Municipiului București: Da, este un e-mail, nu am identificat persoana care l-a trimis... Blocul respectiv are deja contractul de lucrări semnat. întâmpinăm dificultăți cu dirigenția de șantier, licitația a fost contestată ... căutăm să rezolvăm în cel mai scurt timp. Nu există să se solicite bani cetățenilor, persoanelor fizice din blocurile care se reabilitează. După cum știți, întregul suport financiar este asigurat de Primăria Sectorului 2, pentru cetățenii din Sectorul 2, încă o dată vă spun, persoane fizice.

Au mai fost situații în care cetățenii au solicitat în plus față de proiect, de exemplu... plase de țânțari, care nu sunt în proiect și atunci... este treaba dânșilor. Dar întreaga lucrare este suportată din bugetul Sectorului 2, inclusiv partea de cost ce revine cetățenilor. Pe de altă parte, deja sunt semnate contractele până acum, pentru 53 de obiective. în această perioadă societățile care au contractele respective pot să facă verificări și să ne aducă la cunoștință dacă sunt neconcordanțe între proiect și realitatea de pe teren, pentru a le rezolva în timp util. Imediat cum avem dirigenția de șantier pentru executarea lucrărilor, lucrările demarează, sunt finanțate, nu este nicio problemă!

Nemaiflind înscrise alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință Chiricuță Ion declară ședința închisă, la orele 16,16, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.Prezentul proces - verbal a fost aprobat cu următorul cvorum: 24 - DA, 0 - NU, 0 - ABȚ., în ședința ORDINARĂ a Consiliului Local al Sectorului 2 din data de 30.07.2020.

DN/lex


SAPL- PVSCLS2