Hotărârea nr. 99/2020

Hotărârea nr. 099 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 – 2020

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 - 2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 - 2020;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 2130/23.04.2020 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 59386/22.05.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa nr. 58503/21.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 50224/05.05.2020 întocmite de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr. 2/20.05.2020 emis de către Comisia Tehnico-Economică a Jlui 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 12.05.2020;

Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind irea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de sre, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

 • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3607/11.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și a sumele alocate acestora pentru finanțarea în cadrul programului național de dezvoltare locală, pentru Sectorul 2, Municipiul București, în perioada 2017 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 15/2020 privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2020;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectoului 2”, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 334/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Lucrări de intervenție la Grădinița nr. 256 așa cum au fost aprobați prin H.C.L. Sector 2 nr. 129/2010 și actualizați prin H.C.L. Sector 2 nr. 189/2017.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. I) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Se modifică și se completează pozițiile nr. 3, 5, 9, 11, 12, 14 și 15 din Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 224/2017 privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile, care nu se finanțează de la bugetul de stat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, aferente obiectivelor de investiție - unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, în sumă de 19.675.404,61 lei, conform anexei ce cuprinde 1 pagină și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 și Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interesa local aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini, inclusiv anexa, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 99/28.05.2020

Situația sumelor finanțate de bugetul local la unitățile de învățământ beneficiare de Programul Național de Dezvoltare Locală

Nr. crt.

Denumire unitate administrativ teritorială

Denumire obiectiv investiții

Alocații de la bugetul de stat 2017 -2020 Valoare lei

Valoare investiție

Valoare buget local

1

Sector 2, București

Școala Gimnazială nr. 25 (fostă Grădiniță nr. 134) -consolidare reabilitare

835.726,00

2.546.423,92

1.710.697,92

2

Sector 2, București

Grădiniță nr. 138 - consolidare - reabilitare

1.289.301,00

6.478.187,99

5.188.886,99

3

Sector 2, București

Grădinița nr. 256 - consolidare - reabilitare

1.676.277,00

5.148.708,37

3.472.431,37

4

Sector 2, București

Grădinița Albinuța (fostă Grădinița nr. 253) consolidare -reabilitare

2.118.867,00

6.340.085,33

4.221.218,33

5

Sector 2, București

Școala Gimnazială lancului (fosta Grădiniță nr. 15) -consolidare - reabilitare

2.211.747,00

3.943.616,00

1.731.869,00

6

Sector 2, București

Școala Gimnazială Petre Ghelmez (fostă Grădinița nr. 147) - consolidare - reabilitare

2.208.173,00

4.001.580,00

1.793.407,00

7

Sector 2, București

Grădinița Alice (fostă Grădinița nr. 257) - consolidare -reabilitare

709.176,00

2.266.070,00

1.556.894,00

TOTAL

11.049.267,00

30.724.671,61

19.675.404,61