Hotărârea nr. 98/2020

Hotărârea nr. 098 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând “Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând "Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr.

190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând "Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2 ” astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 2128/23.04.2020 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 59407/22.05.2020 întocmit de către Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 58501/2020 întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizu| Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea ^iui^BIrocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul favorabil nr. 1/20.05.2020 emis de Comisia Tehnico-Economică a Sectorului 2 al Municipiului București înființată prin Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr.739/12.05.2020;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorul 2”, astfel cum a fost completată și modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. k) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările fi completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Ârt. I (1) Se modifică și se completează pozițiile nr. 6, 10 și 13 din Anexa nr. 1 la H.C.l/ Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019, conform anexei nr. 1 ce cuprinde 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se înlocuiesc paginile 41 - 47, 68 - 74 și 88 - 94 din Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorul 2” astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019, conform anexei nr. 2 ce cuprinde 10 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții reprezentând “Lucrări de intervenție pentru 17 unități de învățământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019, rămân aplicabile.

Art. II Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. III Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/20I9 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Prezenta Hotărâre con/ine un număr de 15 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE (CONSOLIDARE ȘI REABILITARE) LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA SECTORULUI 2

Lucrări de intervenție (consolidare și reabilitare) la unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza sectorului 2

Nr. Crt.

Denumire obiectiv de investiții

ADRESA

Indicatorici valorici - mii lei

Indicatori valorici - mii euro

Curs leu / Euro infoeuro luna martie 2020

TOTAL VALOARE FĂRĂ TVA LO

DIN CARE C-M FĂRĂ TVA

TOTAL VALOARE INCLUSIV TVA LEI

VALOARE INCLUSIV TVA

LEI DIN CARE C*M

VALOARE INCLUSIV TVA EURO

VALOARE INCLUSIV TVA EURO DIN CARE C*M

1

Școala Gimnazială Petre Gheimez (fostă Grădinița nr. 147)

B-dul Basarabia nr.160

3.362,673

2.776,233

4.001,580

3.303,717

831,929

686,844

4,810

2

Grădinița Alice (fostă Grădinița nr. 257)

Str. Alexandru Oonici nr. 23

1.904,260

1.583.503

2.266,070

1.884,369

471.116

391,761

3 |

Școala Gimnazială tancului (fostă Grădinița nr. 15)

B-dul. Ferdinand nr. 23

3.313,963

2.772,697

3.943,616

3.299,510

819,879

685,969

TOTAL

8.580,896

7.132,433

10.211,266

8.487,596

2.122,924

1.764,574

VIZAT

spre neschimbare

DEVIZELE GENERALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

PENTRU OBIECTIVE DE INVESTIȚII REPREZENTÂND “L UCRÂRI DE INTER VENȚIE LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR DE PE RAZA SECTORULUI 2”

VIZAI cpre neschimbate

DEVIZ GENERAL


Privind cheltuielile necesare obiectivului de Investiții


Școala tancului • Grădinița nr. 15 • consolidare - reabilitare

în mii lei / mii euro la cursul BCE 4,8100 /EUR

cota T.V.A. 19%


din data de martie 2020


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli

centru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Amenajarea terenului

2,475

0,515

0,470

2,945

0,612

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea la starea inițială

7,425

1,544

1,411

8,835

1,837

1.4.

Cheltuieli pentm relocarea/protecția utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

9,900

2,058

1,881

11,780

2,449

Capitolul 2

Cheltuieli

centru asigurarea utiliităliior necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radio-tv, etc.)

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate industriale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli

centru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice. geologice, hidrologice, hldrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

6,242

1,298

1,186

7,428

1,544

1. Studii de teren

2,200

0,457

0,418

2,618

0,544

2. Raport privind Impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

4,042

0,840

0,768

4,810

1,000

3.2.

Documentații suport și cheltuieli pentm obțmere de avize, acorduri și autorizații - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

1. obținorea/prolungirea valabilității certificatului da urbanism

0,000

0,000

0,060

6,000

O.OOC

2. obțlnoroa/prelungirea valabilității autorizației de construireAfesfilnțaro, obținere autorizații do scoatere din circuitul agricol

0.000

0.000

0.060

0,000

6,000

3. obținoroa avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publica de apâ, canalizare, gaze, termoflcara. energie electrică, telefonie, ele.

0,000

0,000

0,060

6,000

6.060

4. obținere aviz sanitar, sanitar-veterinar și fitossnitar

0,000

0,000

0,006

0,000

0,060

5. obținerea certificatu'ui de nomenclatură stradală și adresa

0,000

0,000

0,000

6,000

6.000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu șl înregistrarea terenului In Cartea Funciară

0,000

0.000

0,000

0,000

O.OOC

7. obținoroa avizului PSI

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

6,000

6,000

9. alta aviz», acorduri și autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

0.000

0.000

6,000

3.3.

Expertiză tehnică

1,850

. .0.385

0 352

2,202

0,458

3.4.

Certifica'ea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,000

0,000

0,000

0.000

O.OOC

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

85.972

17,874

16,335

102,307

21,270

î. tema da proiectare

0.000

0,000

“cîooo

.0.000

o.coo

2. atud-u de pcefezabiiitate

0.000

0.000

0.030

0,000

O.COt

1 slu fu de bzati.ilattdocumentație de avizare a ucrăn'or intervenții și deviz general

14,836

3.034

2.819

17.655

3.67C

-l. docucientrtțn tek-îwo nocesaro in vederea ot^iosrii -avizafor/acordunîcrZautcrizațiilcr

13.447

3.835

3.605

21.952

4,564

5. veri'.carea tabncâ ie cahuna a proiectul» ta-oc și a detaliCcrxJB execuția—---:----- —

0,000

o.oqo

C.000

_ ° P2°

._______ ococ

-^6, țjolect tehnic șt detalii de execuți»      __r..

52.000

10.954

ÎC.011

62,-701

13.03Î

3.6.._

Qaanipatea p.rQced,jriloj'.de_acbizițic_____

0,000

0,080

0,000

_____OJIQO

______0.000

3.7.

Cheltuieli pentru.ipnsultanțăJ'OTAL, din care:

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

— t. Managementul da proiect pentru obiectivul de investiții

0,000

0,000

0,006

---6,000

0,600

2. Auditul financiar

0,000

0,000

0,600

0.000

O.OOC

3.8.

Asistență tehnică'-TOTAL, din care:

18.206

3,785

3,459

-21)665

” 4,504

1. asistența tehnică din partea proiectantului

2.400

0,499

0,456

2,856

0,59a

1. pe perioada de oxocuț o a lucrărilor

2,400

C.499

0.456

2,856

0.594

3. ponlru pviKfpwaa proiectantului la     e inclusa !n

programul do control al lucrăr^o** de exocuțo

0.000

0.000

C.000

0 COC

O.OOC

■ 2. dlrigenție de șantier

15,806

3)286

3,003

---18,809

3.910

TOTAL CAPITOL 3

112,271

23,341

21,331

133,603

27,776Capitolul 4

Cheltuieli rentru investiția de bază

4.1.

ConQnjctfl șl inQalafi

2.698,832

561,088

512,778

3.211,610

667,694

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

49,116

10.211

9,332

58,449

12,151

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. șl funcț. cu montaj

96,307

20,022

18,298

114,605

23,826

4.4.

Utilaje fără montaj șl echlp de Iranso

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4.5.

Dotări

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2.844,255

591,321

540,408

3.384,664

703,672

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

20,395

4,240

3,875

24,270

5,046

1. Lucrări ds conftruc'll aferenta organizării da șantier

14,849

3,087

2,821

17,671

3.67+

2. Cheltuieli conexe onj. șantierului

5,645

1,153

1,054

6,599

1,372

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

30,500

6,341

5,795

36,295

7,546

1. Comisioanele șl dobânzile aferenta creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,0'70

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lega 10/1995)

13,863

2,882

2,634

16,498

3.43C

3. Cola aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,773

0,676

0,627

3,300

0,68c

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13,863

2,882

2,634

16,498

3,430

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desfllnțare

0,000

0,000

0,000

0,000

o.ooc

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

296,643

61,672

56,362

353,005

73,390

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

347,537

72,253

66,032

413,569

85,981

Capitolul 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

3.313,983

888,974

629,853

3.943,616

819,879

din care C+M

2.772,697

576,444

526,813

3.299,510

685,969

întocmit: S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investitii

Școala tancului ■ Grădinița nr. 15 ■ consolidare - reabilitare

martie 2020


în mii lei / mii euro la cursul BCE            4,8100 /EUR               din data de

cota T.V.A.              19%

1. INDICATORI ECONOMICI

1. Volooreo totală a investiției este:

3.943,62 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

629,65 RON

819,88 €

(VAT included)

130,90 €

2. Volooreo oferneto C+M este:

3.299,51 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

526,81 RON

685,97 €

(VAT included)

109,52 €

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție indendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

• refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

întocmit:    S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.l.


DEVIZ GENERAL Privind cheltuielile necesare obiectivului de investiții Lucrări de construcții necesare fn vederea consolidării, modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pe unitatea de învățământ Grădinița nr. 147

PATAGON/a dzsign


în mii lei / mll euro la cursul BCE cota TVA.

4,8100 /EUR 19%


din data de martie 2020


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

MII euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli

centru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obțherea terenului

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

1.2.

Amenajarea terenului

2,475

0,615

0.470

2,945

0,612

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediuln șt aducerea la starea Inițială

7,425

1,644

1,411

8.835

1,837

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecțla utilitâflor

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

9,900

2,058

1,881

11,780

2,449

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0.000

0.000

0,000

0,000

0.000

2.2.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

2.3.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

oooo

2.6.

Telecomunicați (telefonie, radlo-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0.000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate Industriale

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotelmice, geologice, hidrologice, hldrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice șl de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de Investiție)

7,717

1,604

1,466

9,183

1,909

1. Studii da teren

2,200

0,457

0,418

2,618

0,544

2. Raport privind impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Alte studii specifice

5,517

1,147

1,048

6,565

1,365

3.2.

Documentații suport șl cheltuieli pentru obținere de avize, acorduri șl autoriza fi - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obține, ea/prelungroa valabilității certificatului da urbanism

0,000

0,000

0,000

0.000

0,000

2. obținerea/prelunglraa valabilității autorizației de constrolre/desființare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publica de apă, canalizare, gaze, termoficare. energie electrică, telofonle, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

o,ooc

4. obținere aviz sanitar, sanltar-veterinar șl fitosanitar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomenclatură stradală șl adreea

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu șl Înregistrarea terenului tn Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

O.OOC

7. obținerea avizului PSI

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu ... -

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

9. alte avize, acorduri șl autorizații sobertate prin lege

0,000

0,000

.0,000

0,000

0.000

3.3.

Expertză tehnică

1,850

0,385

0,352

2,202

0,458

3.4.

Certificarea performanței energetice șl auditul energetic al clădirilor                              .               ..

ȘS -0,000

______0,000

—0,000

0,000

O.OOC

3.5.

Proiectare • TOTAL, din care:

111.319

'23,143

21,151

132,470

27,540

1. tema de proiectare

0,000

0,060

o.oco

0.000

0.00'.

2. studiu de prefezabtiltata- • —-

— * - • 0,030

—0.000

--Q-.OCO

0,000

o.ooo

1 5‘u uu -'e ‘ozd'.-i Ha:®’Jocumenta;e .a avizare a ucrârior intervenții și deviz gonorel

24,418

5,076

4.639

29.057

8,041

•^documentații io nice necesare in vtr^rea ownerii avizelof/ocofdurtor/autofizațillor

22,345

4,645

4.245

26.590

5,528

1 ver i*icarea te nicâ tis cai a ea pro.ectuui tefnic șia delalElor de-execuție

0,000

___.___0,000

__0000

0.000

0,00:

• —6. proiect tehnic și detalii de execuție

64.557

13.421

12.266

• ■  ,-76J23

__î. 15,97.1

3 fi.

Qtganlz.area.proceduriior de achiziție _

. 0,002

_s . 0,002

0,00?

..      0.000

.. 0.000

-3:7.'

cnț^uiefTțefitrîi'cdrisultăhță - TOTAL, din care’:

0,000

...   .0,000

___O.OOC

. 0,000

.    .- 0 000

1. Managementul de proiect pentru obiectivul de Investiții

0,00

—---0,000

---0,000

0,000

0,000

2. ÂudituT financiar

0,000

0,000

---4X000

--0,000

0,000

3.8.

Asistențătehnică - TOTAL, din care:        — -

"18,206

----3,785

— 3,-459

21,665

4,504

_ț. asistența tehnică din partea proiectantului

2/400

0.499

-----0,466

2,856

0,5 tu

1. pe perioada de execuție a lucrărilor

2.400

0.499

0,456

2.856

0.591

2. pentru participarea proeci.<ilukji a fawfc metise n programul de control al lucrârHor de execuție

0,000

0.000

0.000

0.000

o.oo:

2. dirigenție de șantier

15(806

• 3,286

' ’ 3,003

18,809

3.91 C

TOTAL CAPITOL 3

139,092

28,917

—26,427

165,519

34,411

Cărțoiul 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

ConEbucț’i șlinCtalațil

2.695287

560351

512,105

3.207.392

666,817

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

56,197

11,683

10.677

66,874

13,903

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. ți funcț. cu montaj

110,190

22,909

20,936

131126

27,261

4.4.

Utilaje fără montaj ți echlp. de transp

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

4.5.

Dotări

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0.000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

2.861,674

594,943

543,718

3.405,392

707,982

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

20,402

4,242

3,876

24,278

5,047

1. Lucrai da contlrucțji aferenta organizării de șantier

14,849

3.087

2,821

17,671

3,674

2. Cheltuieli conexe org. șantierului

5,552

1,154

1,055

6,607

1,374

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

30,539

6,349

5,802

36,341

7,555

1. CcmWoanoIe șl dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.6% din C+M (cf. Lega 10/1995)

13,881

2,888

2,637

16,619

3,434

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului tn amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor do construcții

2,776

0,577

0,527

3,304

0,68/

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

13,881

2,886

2,637

16,519

3,434

5. Taxe pentru acorduri, avize conforme șl autorizație de construi re/desființare

0,000

0,000

0,000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

301,037

62,592

57,203

358269

74,484

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

352,007

73,182

66,881

418,888

87,087

Capitolul 6

Cheltuieli

pentru trobe tehnologice șl teste șl credere la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice șl teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

3.362,673

699,100

638,908

4.001,580

831,929

din care C+M

2.776,233

577,179

527,484

3.303,717

686,844

întocmit: S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.

' "VIZAT spre neschimbate

Beneficiar: PRIMĂRIA SECTORULUI 2, BUCUREȘTI

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI al obiectivului de investitii

Lucrări de construcții necesare In vederea consolidării, modernizării, reabilitării șl obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 147

în mii lei / mll euro la cursul BCE cota T.V.A.


4,8100 /EUR 19%


din data de martie 2020


/. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a Investiției este:

4.001,58 RON

(TVA Indus)

, din care TVA este:

638,91 RON

831,93 C

(VATInduded)

132,83 €

2. Valoarea ofernetă C+M este:

3.303,72 RON

{TVA Indus)

, din care TVA este:

527,48 RON

686,84 €

(VAT Induded)

109,66 €

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții sl Intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția sl siguranța la Incendiu;

• Instalat!! detecție indendiu;

• Instalații si dispozitive do limitare sl stlncere a incendiilor;

• Montarea Iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabllltare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente Instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• Inlocuire/reabllitare tămplărie exterioară;

• refacere completă termo-hldro Izolații;

• refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOUDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor șl lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 Iun) calendaristice de Io data emiterii ordinului de inceoerc.

întocmit:    S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L

DEVIZ GENERAL                                 4K

Privind cheltuielile necesare obiectivului de Investit!!                                   /^/'                '<■

Grădinița "Alice" (fosta grădinița nr. 257) • consolidare ■ reabilitare                       pATAGONIA

în ml! lei / mii euro la cursul BCE 4,3100 /EUR      din data de martie         DESIGN

cotaT.V.A.        19%                             \\<o     SRL.

_________________w

Nr.crt.

denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA^<^6

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

Capitolul 1

Cheltuieli

jentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,000

0,000

0,000

0,000

0000

1.2.

Amenajarea terenului

2,476

0515

0,470

2,945

0,612

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului șl aducerea la starea inițială

7,425

1 644

1,411

8,835

1,837

1.4.

Cheltuieli pentru rebcarea/protect'â utilităților

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 1

9,900

2,058

1,881

11,780

2,449

Capitolul 2

Cheltuieli

centru asigurarea utmăiBor necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apă

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

22.

Canalizare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

23.

Alimentare cu gaze naturale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.4.

Alimentare cu agent termic

0 000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.5.

Alimentare cu energie electrică

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.6.

Telecomunicații (telefonie, radb-tv, etc.)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.7.

Alte tipuri de rețele exterioare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.8.

Drumuri de acces

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.9.

Căi ferate Industriale

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

Cheltuieli aferente racordării la rețele de utilități

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare șl asistentă tehnică

3.1.

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnîce, geologice, hidrologice, hidrogeotehnlce, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiție)

7,631

1,586

1,450

9,081

1,888

1. Studii de teren

2,200

0.457

0,418

2,618

0,544

2. Raport privind Impactul asupra mediului

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3. Afle studii specifice

5,431

1,129

1,032

6.463

1,344

3.2.

3.3.

Documentații suport și cheltuiel pentru obținere de avize, acorduri șl autorizați - TOTAL, din care:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1. obynereafprelungirea vatabtlrtfiții certificatului de urbanism

0,000

0,000

0,000

0,000

O.OOC

2. obțineratfprelungîrea valabi’ității autorizației do construire/desfllnțare, obținere autorizații de scoatere din circuitul agricol

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

3. obținerea avizelor șl acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețelele publica de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, etc.

0,000

0,000

0,000

0,000

0.000

4. obținere aviz sanitar, sanltar-veterinar șl frtosanrtar

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5. obținerea certificatului de nomendatură stradală și adresa

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

6. întocmirea documentației, obținerea numărului Cadastral provizoriu șl înregistrarea terenului în Cartea Funciară

0,000

0,000

0,000

0,000

o.ooo

7. obținerea avizului PSI

0.000

0,000

0,000

0,000

0,000

8. obținerea Acordului de Mediu

0,000

0,000

0,000

0,000

O.OOC

9. alte avize, acorduri șl autorizații solicitate prin lege

0,000

0,000

■0.000

0,000

0,000

Exjrertiză tehnică

1,850

0,385

0.352

2,202

0,458

. -3 ?'

Certificarea performanței energetice șl au ortul energetic

0,000

=- -=^0,000

—0,000

0,000

al clădirilor

3.5.

Proiectare - TOTAL, din care:

47,962

—i.-9,971

-9,113

57,075

11,866

1. tema de proiectare ..

’ o.oco

0.000

o.oSb

0,000

"0.600

2. studiu de prefezabililale

' 0,000

0.000

0.000

0.000

0,000

3. studiu te fezautetadxumo-Me te avizare a ucrârdor ce intervenții și deviz general

7,610

1,582

1.446

9.056

1.88?

< rjQGurneniații legice necesare n vt-terea oi • reni avize'or/ecordurilor/aulortzațiilor

10,464

2,176

1.988

12.452

2,66:

5. veri'tcarea tonici co catete a proiectul» !e‘nic și a detaliilor da.execuție---—- . -------    ---

0,000

0,000

0.000

_ p.opo

_ 0.000

_l. 6..ptDi9cttaboJc.șid9talil.teGâxea4le_i.   .’_i_ —   • -ș •

• -29.888

6.244

-5.679

--35,568

----——— .

3.6. .

Organizarea procedudLorsi-.achlzițje —

(1000

0,000

0,000

.0^)0

“ '      J1.1XL

•___ —

3.7, ~

Cheltuieli .pentru consultantă - TOTAL, din care:

..0,000

0,000

0,000

___M50

______A00C

1. Managementul de prot^Te2^ut>i^Gvbl.-deTnya3t<ții —

0,000

0.000

0,000

0.000

_ • -—ftpoc

—2rAttdftul financiar—  — —

0,000

0,000

0,000

--<W0C

—   ----- o.opc

3.8.

Asistență tehnică - TOTAtrdinxare: —   ~

18,206

3,785

3,459

- 21;665

“4^04

1. asistența tehnică din partea proiectantului----

2,400

0,499

0,456

----2^56

—   0.5

1. pe perioade de execuție a lucrărilor

2.400

0.499

0.456

2,ase

0.594

1?. pentru participarea proiact/oMui ia lazee ncuse n programul de control al lucrfirlor de execuție

O.OOC

0,000

0.000

o.occ

O.OOC

2. dirigenție de șantier *

15,800

3.286

3,003

—18,805

---3,91t

TOTAt CAPITOL 3

75,549

15,727

-   14,373

— 90,022

18,716

Capitolul 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Condrucțl șlinCtalafi

1.530,894

318,273

290,870

1.821,764

378,745

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

27,861

5,792

5,294

33,155

6,893

4.3.

Utilaje, echlp. tehn. <1 funcț. cu montaj

54,629

11,357

10,380

65.009

13,515

4.4.

Utilaje fără montaj ți echlp. de transp.

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

4.5.

Dotări

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4.6.

Active necorporale

0,000

0.000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 4

1.613,384

335,423

306,543

1.919,927

399,153

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șander

18,016

3,746

3,423

21,439

4,457

1. Lucrări da contlntcțll aferenta organizării do șantier

14,849

3,087

2,821

17,671

3,874

2. Cheltuieli conexa org. șantierului

3,167

0,858

0,802

3,769

O.78I

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

17,419

3,621

3,310

20,728

4,309

1. Comisioanele șl dobânzile aferenta creditului băncii finanțatoare

0,000

0,000

0,000

0,000

O.OOC

2. Cota aferente ISC pentru controlul calități lucrărilor de construcții 0,5% din C+M (cf. Lege 10/1096)

7,918

1,848

1,504

9,422

1.95Ș

3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului tn amenajarea teritoriului, urbanism șl pentru autorizarea lucrărilor do construcții

1,584

0,329

0,301

1,884

0,392

4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

7,918

1,846

1,504

9,422

1.©50

5. Taxe pentru acorduri, aviza conforme și autorizația de construire/desfilnțare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

169,893

35.321

32,280

202,173

42,032

5.4.

CheHulei pentru Informare sl publicitate

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 5

205,328

42,688

39,012

244,340

50,798

Capitolul 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice șl teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6.2.

Probe tehnologice șl teste

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL CAPITOL 6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTAL GENERAL

1.904,260

395,896'

361,809

2.266,070

471,116

din care C+M

1.583,503

329,211

300,866

1.884,369

391,761

întocmit: S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului de investitii

Grădinița "Alice" (fosta grădinița nr. 257) • consolidare ■ reabilitare

martie 2020


în mii lei / mii euro la cursul BCE            4,8100 /EUR               din data de

cota T.V.A.              19%


/. INDICATORI ECONOMICI

1. Valoarea totală a investiției este:

2.266,07 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

361,81 RON

471,12 €

(VAT induded)

75,22 €

2. Valoarea afernetă C+M este:

1.884,37 RON

(TVA inclus)

, din care TVA este:

300,87 RON

391,76 €

(VAT induded)

62,55 €

II. INDICATORI TEHNICI

3. Prin prezentul proiect se propun lucrări de construcții pentru:

OBIECTUL 1 - OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI DE FUNCȚIONARE CU PRIVIRE LA P.S.I., lucrări ce cuprind:

• Lucrări de construcții si intervenții pentru conformarea cu normativele privind protecția si siguranța la incendiu;

• Instalații detecție indendiu;

• Instalații si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor;

• Montarea iluminatului de siguranța.

OBIECTUL 2 - MODERNIZAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare finisaje pardoseli, pereți tavane;

• modernizare instalații sanitare, termice, electrice - curenți tari și slabi;

• modernizare echipamente aferente instalațiilor;

OBIECTUL 3 - REABILITAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• înlocuire/reabilitare tâmplărie exterioară;

• refacere completă termo-hidro izolații;

• refacere completă acoperiș/terasă;

OBIECTUL 4 - CONSOLIDAREA CLĂDIRII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, lucrări ce cuprind:

• consolidarea și adaptarea corectă la teren a fundațiilor existente;

• consolidarea structurii de rezistență în ansamblul conform prevederilor expertizei tehnice;

4. Durata estimată de realizare a serviciilor și lucrărilor aferente obiectivului de investiții este de 12 luni calendaristice de la data emiterii ordinului de începere.

întocmit:    S.C. PATAGONIA DESIGN S.R.L.

PROIECTANT ELABORATOR PATAGONIA DESIGN S.R.L.

Str. Maior Coravu Ion, Nr. 25, ap.l, Sector 2, București

Tel: +40 721.137.223.

email: robertgrigore73@yahoo.com

Reg.Com.: J4O/7553/2O15

CUI: RO 34682581