Hotărârea nr. 98/2020

Hotărârea nr. 098 - pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 91/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizelor generale pentru obiective de investiţii reprezentând “Lucrări de intervenţie pentru 17 unităţi de învăţământ de pe raza Sectorului 2” astfel cum a fost modificatăşi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 190/2017 și H.C.L. Sector 2 nr. 336/2019

ROMÂNIA

Municipiul București

Consiliul Local Sector 2


IISQ9001


romania2019.eu

NLrmtX       r.-,_ -i.y'R


Clasa 3OC8 categofHie 2 4 6


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2019 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.04.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 56/2019 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019;

Analizând:

 • - Raportul de Specialitate și Nota de Fundamentare înregistrate sub numărul 51141/11.04.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului;

 • - Raportul de specialitate nr. 52071/12.04.2019 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație precum și avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


  - Dispd^iția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea



caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de Secretar al Sectorului 2 București;

nd în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului României nr. 68/2003 privind serviciile sociale astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2003 și modificată prin Legea nr. 488/2004 și prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 69/07.06.2007 privind aprobarea implementării proiectului „Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța” ;

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 223/22.12.2016 privind aprobarea reorganizării Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Articolul 2 din H.C.L. Sector 2 nr. 56/29.03.2019 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019 se modifică și va avea următorul cuprins :

„Se aprobă contribuția lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice încadrate în gradul I de dependență, protejate în cadrul Centrului J\ Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali | ] ai acestora, în cuantum de 4.337 lei, contribuția lunară de întreținere jdSffîșHbrată de persoanele vârstnice încadrate în gradul II de dependență, rotejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora, în cuantum de 3.891 lei și contribuția

lunară de întreținere datorată de persoanele vârstnice încadrate în gradul III de dependență, protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane

Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora, în cuantum de

3.120 lei. ”

Art. II. Anexa la H.C.L. Sector 2 nr. 56/29.03.2019 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019 se înlocuiește cu anexa ce conține un număr de 2 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 56/29.03.2019 privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă protejată și a contribuției lunare de întreținere în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, pentru anul 2019, rămân neschimbate.

Art. IV. Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.


Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexa și a fost adoptată de C Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.04.2019 cu respectarea prevederilor art. republicată, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. 98/2019


Metodologie de stabilire a contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice protejate în cadrul Centrului Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța și/ sau de susținătorii legali ai acestora

 • 1. Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța acordă servicii sociale persoanelor vârstnice domiciliate pe raza sectorului 2 (au înscris în actul de identitate domiciliul pe raza sectorului 2).

 • 2. Sunt obligate la plata contribuției lunare de întreținere, persoanele vârstnice asistate în Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța, care realizează venituri salariale sau din pensii de orice natură, indiferent de fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum și din alte surse cu caracter permanent.

 • 3. La calculul veniturilor realizate de persoana asistată și de susținătorii legali ai acesteia nu se iau în considerare:

 • a) indemnizația pentru însoțitor care se acordă persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate;

 • b) indemnizația lunară acordată adultului cu handicap vizual grav pentru plata însoțitorului acordată în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) indemnizația lunară și bugetul personal complementar acordate în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) indemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav în baza art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) ajutorul social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) alocația pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) indemnizația de creștere a copilului.

 • 4. în situația în care persoana vârstnică nu poate acoperi valoarea integrală a contribuției lunare de întreținere din venitul său, diferența până la concurența valorii acesteia se va achita de către susținătorii legali (titulari ai obligației de întreținere conform Codului civil, republicat), după cum urmează:

Venit lunar pe membru de familie al Plata diferenței până la

susținătorilor legali, calculat conform art.

25 alin. (5A1) din legea nr. 17/2000

concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere

Mai mic sau egal cu 1.263 lei (salariul minim net pe țară)

0%

între 1.263 lei și 2.080 lei (salariul minim brut pe țară)

10%

între 2.080.lei și 3.020 lei (salariul mediu net pe țară)

20%

între 3.020 lei și 5.163 lei (salariul mediu brut pe țară)

50%

între 5.163 lei (salariul mediu brut pe țară) și

6.000 lei

75%

Peste 6.000 lei

100%

 • 5. Dacă persoana vârstnică asistată și susținătorii legali ai acesteia nu au venituri, contribuția lunară de întreținere se suportă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

 • 6. în vederea stabilirii cuantumului contribuției lunare de întreținere, dosarul persoanei vârstnice asistate va cuprinde și actele privind starea civilă, componența familiei și situația materială a acesteia, precum și a persoanelor din familie sau a susținătorilor legali care pot fi obligați la plată, astfel:

 • a) copii de pe actele de identitate, certificatele de naștere și de căsătorie ale persoanei asistate și ale susținătorilor legali, după caz;

 • b) declarație privind lipsa susținătorilor legali, după caz;

 • c) acte doveditoare privind veniturile, respectiv adeverință de salariu, talon de pensie, adeverințe de venit eliberate de organele financiare teritoriale, extrase de cont etc.;

 • d) copii de pe hotărâri judecătorești prin care s-au stabilit obligații de întreținere ale unor persoane în favoarea sau în obligația persoanei asistate, dacă este cazul;

 • e) copii de pe hotărâri judecătorești, după caz, prin care cei care datorează plata contribuției lunare de întreținere au stabilite obligații de întreținere și față de alte

persoane.


'“VIZAT pre neschi<nbare,secretar___