Hotărârea nr. 97/2020

Hotărârea nr. 097 - privind rectificarea bugetului general al  Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2

M           rornanic|2019.eu

** *■> ^Miil              Claia 3008


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea și implementarea Programului educațional „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” pentru anul școlar 2019-2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.04.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea și implementarea Programului educațional „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” pentru anul școlar 20192020;

Analizând:

 • - Nota de fundamentare nr. 51389/11.04.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -   Raportul de specialitate nr. 51970/12.04.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, Avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relații cu Societatea Civilă, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație, din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a  indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar


Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației aprob           §ea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare ;

- Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare

- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.793/22.11.2018 privind împuternicirea expresă a CLS2 să hotărască cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar Al Municipiului București, în vederea implementării proiectului educațional „ Academia Copiilor Sector 2 prin DGAP1 Sector 2, în perioada 11 februarie- 21 decembrie 2019.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) Ut. J). din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Programul educațional „ ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2 “ conform anexei ce conține un număr de 10 pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă implementarea Programului educațional ”ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” pentru anul școlar 2019-2020 în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ - teritorială a Sectorului 2 al Municipiului București în beneficiul prcșcolarilor/elcvilor.

Art. 3 (1) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să deruleze procedurile de atribuire a contractelor de prestări de servicii educaționale necesare implementării și desfășurării acestui program.

(2) Se împuternicește Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 să monitorizeze derularea în bune condiții a prezentului program și să efectueze plățile aferente.

Art. 4 Fondurile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de la bugetul local sau din alte surse de finanțare.

Art.^y încemnd cu data de 15.06.2019, art.2 - art. 8 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2.;          1018 privind aprobarea și implementarea programului educațional

ACÂ^EMIA COPIII .OR SECTOR 2, își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Inspectoratul Școlar al Municipiului București precum și unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Hotărârea nr.97

București, 17.04,2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 13 pagini , inclusiv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17,04.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare..

Anexă la H. C.L.Sector 2 nr. 97 717.04.2019

PROGRAMUL EDUCAȚIONAL „ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2” PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Anexa la HCL Sector 2 nr.

PROGRAM EDUCAȚIONAL "ACADEMIA COPIILOR SECTOR 2”

Programul educațional "Academia Copiilor Sector 2” pe care administrația locală își propune să îl continue la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat și în anul școlar 2019 - 2020 va contribui, prin intermediul educației formale si nonformale, la îmbunătățirea rezultatelor elevilor, mărirea gradului de promovabilitate la examenele naționale, prevenirea abandonului școlar, orientarea în carieră și dezvoltarea personală, identificarea și dezvoltarea abilităților copiilor încă de la cele mai fragede vârste (nivel preșcolar), însușirea de bune practici în vederea creșterii calității vieții prin sport. Programul educațional se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.

Se vor consulta unitățile de învățământ din Sectorul 2 cu privire la acest program în scopul culegerii de informații (date asupra numărului beneficiarilor și asupra disciplinelor opționale/activităților educative pe care aceștia doresc să le studieze).

Tot prin intermediul unităților de învățământ vor fi consultați părinții preșcolarilor și elevilor în scopul stabilirii disciplinelor opționale/activităților educative care să ajute pe de o parte preșcolarii să-și dezvolte abilitățile practice, iar pe de altă parte să ajute elevii să promoveze examenele naționale. Totodată, prin aceste opționale/activități educative se urmărește și dezvoltarea personală a copiilor prin studierea unor discipline care, deși nu sunt obligatorii conform curriculumului școlar, duc la dezvoltarea unor talente și deprinderi practice (desen, dans, oratorie, limbi străine, competențe digitale, sport, etc.), precum și la determinarea existenței esenței identității și unicității ca individ prin opționale de plannig familial.

Beneficiarii au dreptul de a opta pentru maxim 2 discipline opționale/activități educative, excepție făcând clasele pregătitoare care au dreptul de a alege maxim 4 discipline opționale.

înscrierea beneficiarilor și stabilirea disciplinelor opționale/activităților educative la care vor participa se realizează la cererea și cu acordul expres al părintelui sau reprezentatului legal ai acestora care alege din lista opționalelor disponibilă în program pentru fiecare ciclu/nivel.

La estimarea bugetului necesar implementării programului se vor avea în vedere următoarele:

 • >  numărul de participanți pe unitate de învățământ/disciplină opțională/activitate educativă obținut în urma centralizării listelor primite de la unități;

 • > numărul de participanți în baza planului de școlarizare pentru anul școlar 2019 - 2020 în cazul preșcolarilor, motivat de faptul că înscrierea preșcolarilor în grădinițe se finalizează în luna septembrie;

 • >  în cazul elevilor de clasa a IX-a se va estima câte o grupă pentru fiecare disciplină opțională disponibilă în cadrul programului având în vedere faptul că repartizările pe fiecare unitate de învățământ în parte se finalizează în cursul lunii iulie 2019.

Ținând cont de cele menționate mai sus, în cadrul învățământului liceal pentru clasa a IX-a va exista o nouă perioadă de înscriere.

Disciplinele opționale/activitățile educative se vor desfășura în fiecare unitate de învățământ în funcție de disponibilitatea sălilor și de numărul de copii înscriși în fiecare grădiniță/școală/liceu.

VIZAT spre neschimbare, secretar,


Programul educațional va beneficia de 5 coordonatori generali, câte unul pentru fiecare nivel/ciclu de învățământ, inclusiv forma de învățământ special (preșcolar, primar, gimnazial, liceal și special).

Fiecare unitate de învățământ în care se vor desfășura discipline opționale/activități educative va beneficia de minim un coordonator al activităților desemnat în acest scop.

înscrierea preșcolarilor și elevilor în cadrul programului educațional "Academia Copiilor Sector 2” are caracter opțional, disciplinele opționale/activitățile educative sunt organizate de către Consiliul Local Sector 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar în calitate de Organizator. Costurile vor fi suportate de la bugetul local sau din alte surse de finanțare și vor fi derulate prin departamentul financiar - contabil al Organizatorului.

Unitățile de învățământ pot opta dacă participă la prezentul program în funcție de propriile proiecte educaționale care se desfășoară prin fonduri structurale sau alte fonduri.

în cadrul acestui program, elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 vor beneficia de mai multe discipline opționale, fiecare desfașurându-se o singură dată pe săptămână, excepție făcând preșcolarii care au posibilitatea de a beneficia de două ori pe săptămână de o activitate educativă (limbă străină) prin dublarea acesteia. Aceste discipline opționale/activități educative vor fi gratuite pentru beneficiari.

După centralizarea tuturor datelor și realizarea estimărilor, va avea loc achiziționarea de către Organizator a serviciilor unei persoane juridice terțe denumite în continuare Prestator care să asigure prestarea serviciilor educaționale care fac obiectul prezentului program, promovarea acestuia, precum și toate serviciile necesare pentru derularea activităților programului în conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

După semnarea contractului cu Prestatorul, va începe implementarea programului și derularea efectivă a disciplinelor opționale/activităților educative cu elevii și preșcolarii înscriși în acest program și care frecventează cursurile unităților de învățământ de pe raza Sectorului 2.

Programul se va derula în conformitate cu legislația în vigoare respectiv, Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare.

1. SCOPUL PROGRAMULUI

Acest program este conceput astfel încât să ofere activități pentru valorizarea aptitudinilor și competențelor fiecărui elev, în conformitate cu nevoile și interesele sale și are în vedere promovarea și dezvoltarea de programe educaționale alternative pentru creșterea motivației de învățare a preșcolarilor și elevilor.

Disciplinele opționale/activitățile educative propuse sunt adaptate prin limbaj, conținut și metodologie de implementare la caracteristicile celor patru grupuri țintă care corespund cu nivelurile/ciclurile de școlarizare conforme cu sistemul de învățământ preuniversitar din România (preșcolar, primar, gimnazial și liceal). în acest fel, se creează un mediu propice pentru ca beneficiarii să-și aprofundeze cunoștințele dobândite, să-și descopere și/sau să-și dezvolte talentul și abilitățile prin module vocaționale de învățare nonformală, prin ateliere interactive de creație sub îndrumarea cadrelor didactice și a instructorilor profesioniști.

Domeniile de instruire sunt dezvoltate pe trei direcții, și anume:

 • >  Servicii educaționale (prevenirea abandonului școlar, ameliorarea performanțelor școlare, consolidarea cunoștințelor dobândite și aprofundarea noțiunilor necesare pentru promovarea examenelor naționale);

 • >  Dezvoltare personală (orientarea în carieră pentru elevi, dezvoltarea abilităților de comunicare verbală și nonverbală, dezvoltarea aptitudinilor creative și sociale, parcurgerea modulelor de educație nonformală în vederea învățării lucrului în echipa, dezvoltarea memoriei, gândirii, a atenției, etc.);

 • >  Sănătate prin sport (învățarea bunelor practici pentru creșterea calității vieții prin sport, programe de sănătate).

2. OBIECTIVUL GENERAL

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație prin oferta Programului educațional "Academia Copiilor Sector 2”, care va facilita participarea activă a preșcolarilor și elevilor care învață în unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Aceste servicii educaționale constituie o ofertă educațională modernă și competitivă pentru unitățile de învățământ care, alături de educația formală, vor crește valoarea actului educațional.

3. OBIECTIVE SPECIFICE:

 • >  Dezvoltarea personală a beneficiarilor;

 • >  Creșterea interesului copiilor pentru studiu prin asigurarea continuității și aprofundarea educației formale și nonformale;

 • >  Dezvoltarea capacităților coinunicaționale ale beneficiarilor, orientarea către lucrul în echipă;

 • >  Stimularea creativității individuale;

 • > Consolidare comportamentală;

 • > încurajarea exprimării prin acte artistice;

 • >  Dezvoltarea capacităților cognitive și motrice;

 • >  Consolidarea încrederii în propriile puteri;

 • >  Perfecționarea calității limbajului verbal și nonverbal;

 • > Combaterea abandonului școlar;

 • > îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor și ameliorarea comportamentului de adaptare școlară;

 • >  Creșterea ratei de promovabilitate;

 • >  Integrarea mai rapidă a copiilor în cadrul unităților de învățământ preșcolar - grădinițe;

 • >  Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor cu venituri reduse la programele educaționale;

 • >  Sensibilizarea comunității față de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-și forma deprinderi dezirabile de petrecere a timpului liber, de a învăța, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea, etc;

 • >  Identificarea propriilor puncte forte (precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși, de natură să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora;

 • >  Stimularea și, implicit, creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relațîonării.

  4.

  >

  >


PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA ACTIVITĂȚII PROGRAMULUI

Respectarea și promovarea cu prioritate a interesului copilului, egalitatea șanselor și nediscriminarea;

Asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor


or la educație si cultură;


VIZAT spre neschimbare, ^.SECRETAR,

 • > Respectarea demnității copilului;

 • > Asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare formate din cadre didactice și instructori specializați pe diverse domenii de activitate și cu experiență pedagogică.

5. ELEMENTELE EDUCAȚIEI PROPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

Elementele educației propuse în cadrul programului au la bază:

 • >  Consultarea elevilor și a părinților în alegerea activităților;

 • >  Organizarea adecvată a ambientului educativ;

 • >  Flexibilitatea activităților desfășurate cu elevii, precum și a strategiilor de predare - învățare.

6. GRUPURILE ȚINTĂ/CATEGORII DE BENEFICIARI

 • >  Beneficiarii direcți - grupul țintă al programului îl constituie preșcolarii și elevii din nivelurile/ciclurile preșcolar, primar, gimnazial și liceal din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2;

 • >  Beneficiarii indirecți - cadrele didactice, părinții și comunitatea.

7. ACTIVITĂȚILE PRINCIPALE ALE PROGRAMULUI

 • a) aducerea la cunoștință a scopului și activităților programului unităților de învățământ în vederea stabilirii beneficiarilor și a disciplinelor opționale/activităților educative selectate de către aceștia;

 • b) centralizarea fișelor de înscriere pentru beneficiari, precum și a disciplinelor opționale/ activităților educative pentru care aceștia au optat;

 • c) achiziționarea serviciilor unui Prestator care să asigure implementarea programului și derularea efectivă a cursurilor;

 • d) urmărirea desfășurării programului.

8. PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Programul educațional „Academia Copiilor Sector 2” se va implementa în perioada 16 septembrie 2019 - 12 iunie 2020, disciplinele opționale/activitățile educative desfășurându-se pe parcursul a maxim 32 săptămâni (30 septembrie 2019 - 12 iunie 2020), cu respectarea structurii anului școlar.

9. LOCUL DE DESFĂȘURARE AL PROGRAMULUI

Programul se va desfășura în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 2, în sălile de clasă, sălile de sport și terenurile de sport puse la dispoziție dc către Consiliul Local al Sectorului 2.

Disciplinele opționale/activitățile educative destinate elevilor și preșcolarilor se vor desfășura în baza unui orar stabilit de comun acord cu unitatea de învățământ, în funcție de sălile/spațiile libere din incinta acestora, orarul elevilor, cadrelor didactice și al instructorilor, precum și dotările tehnice necesare desfășurării cursului.

10. DISCIPLINELE OPȚIONALE DIN CADRUL PROGRAMULUI

A

10.1. învățământul preșeolar

în cadrul învățământului preșcolar activitățile educative vor urmări dezvoltarea abilităților personale ale copiilor și educația acestora, precum și creșterea înscrierilor copiilor la grădiniță.

Activitățile educative sunt:

 • a) limbi străine (engleză, franceză, germană);

 • b) dansuri;

 • c) muzică.

Grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii.

10.2. învățământul primar

în cadrul învățământului primar opțiunile vor urmări aprofundarea cunoștințelor dobândite, îmbunătățirea rezultatelor la testările din clasele a Il-a și a IV-a, dezvoltarea personală a copiilor și educația acestora, precum și crearea unor deprinderi pentru un mod de viață sănătos.

Disciplinele opționale sunt:

 • a) limba română;

 • b) matematică;

 • c) limbi străine (engleză, franceză, germană);

 • d) activități sportive (karate, baschet, dansuri, șah, handbal);

 • e) arte vizuale și abilități practice (desen, pictură, modelaj, colaje, etc.);

 • f) muzică;

 • g) robotică.

Grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii.

10.3. învățământul gimnazial

în cadrul învățământului gimnazial opțiunile vor urmări scăderea abandonului școlar, scăderea absenteismului la ore, aprofundarea cunoștințelor dobândite, îmbunătățirea rezultatelor la examenele de evaluare națională, dezvoltarea personală a copiilor și educația acestora, precum și crearea unor deprinderi pentru un mod de viață sănătos.

Disciplinele opționale sunt:

 • a) limba română;

 • b) matematică;

 • c) limbi străine (engleză, franceză, germană);

 • d) activități sportive (karate, baschet, dansuri, șah, handbal);

 • e) dezvoltare personală (actorie, teatru);

 • f) robotică;

 • g) scriere creativă;

 • h) consiliere în orientare școlară și profesională;

 • i) muzică;

 • j) sănătate și prim-ajutor;

Grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii.

A

10.4, învățământul liceal

în cadrul învățământului liceal opțiunile vor urmări scăderea abandonului școlar, scăderea absenteismului la ore, aprofundarea cunoștințelor dobândite, îmbunătățirea rezultatelor școlare și creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, precum și creșterea numărului de absolvenți care merg către studii postliceale și superioare. De asemenea, prin aceste discipline opționale vor fi avute în vedere și dezvoltarea abilităților de comunicare în public, consilierea profesională și orientarea în carieră, crearea unor deprinderi pentru un mod de viață sănătos.

Disciplinele opționale sunt:

 • a) limba română;

 • b) matematică;

 • c) competențe digitale;

 • d) limbi străine (engleză, franceză, germană);

 • e) dezvoltare personală (abilități de comunicare în publ


 • f) consiliere în orientarea în carieră;

 • g) activități sportive (karate, baschet, dansuri, handbal);

 • h) planning familial;

 • i) educație financiară.

Grupele vor fi formate din minim 10 copii și maxim 30 copii,

10.5. învățământ special

în cadrul învățământului special opțiunile vor urmări formarea și dezvoltarea priceperilor și deprinderilor în vederea dezvoltării autonomiei personale și facilitarea integrării școlare, profesionale și sociale a acestor elevi.

Disciplinele opționale sunt:

 • a) teatru de păpuși;

 • b) pantomimă;

 • c) planning familial;

 • d) consiliere în orientarea în carieră;

 • e) șah pentru nevăzători;

 • f) educație pentru sănătate;

 • g) mitologie și artă;

 • h) autocunoaștere și dezvoltarea imaginii de sine;

 • i) terapie ocupațională;

 • j) meloterapie;

 • k) muzică instrumentală;

 • l) dans modern;

 • m) arte vizuale și abilități practice (desen, pictură, modelaj, colaje, etc.);

 • n) muzică.

Grupele vor fi formate din minim 4 copii și maxim 20 copii, adaptate în funcție de specificul fiecărei unități de învățământ.

La activitățile sportive și de dezvoltare personală există posibilitatea formării grupelor prin comasarea a cel puțin două clase din același nivel de învățământ, din aceeași categorie de vârstă sau de vârstă diferită.

în cazul în care în urma centralizării fișelor de înscriere se constată că nu se poate constitui grupa din cauza faptului că nu s-a întrunit numărul minim de elevi, părintele/reprezentantul legal va avea posibilitatea de a reînscrie elevul la o grupă de același nivel care s-a format în cadrul aceleași unități de învățământ.

Grupele pot fi completate pe parcursul derulării programului educațional în limita locurilor disponibile la disciplinele opționale/activitățîle educative aflate în desfășurare.

Scăderea numărului de elevi înscriși din cadrul unei grupe sub minimul numărului de elevi stabilit pe fiecare disciplină opțională în parte va determina desființarea grupei și relocarea elevilor într-o altă grupă de la aceeași unitate de învățământ fără să depășească numărul maxim.

 • 11. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

11.1. Pentru Organizatorul programului:

 • a) să asigure finanțarea Programului, cu respectarea prevederilor legale în materie de achiziții publice, conform legislației în vigoare;

 • b) să urmărească derularea contractului prin centralizarea documentelor justificative transmise de către Prestator;

 • c) să asigure cadrul organizatoric și logistic pentru desfășurarea procesului educațional din cadrul

programului;

 • d) să ia toate măsurile necesare și utile pentru buna desfășurare a programului;

 • e) să mențină legătura cu partenerii implicați în program;

 • f) sa convoace și să organizeze întâlniri periodice de lucru sau ori de câte ori este nevoie cu prestatorul de servicii în vederea îmbunătățirii desfășurării programului.

11.2. Pentru unitățile de învățământ:

 • a)  să comunice disponibilitatea spațiilor și intervalelor orare necesare desfășurării programului;

 • b) să centralizeze și să transmită Organizatorului fișele de înscriere;

 • c)  să pună la dispoziție baza materială de care dispune unitatea de învățământ așa cum este ea definită de art. 112 alin. 3 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulerioare;

 • d) să informeze părinții și beneficiarii, în timp util, cu privire la program, precum și la eventualele modificări care pot să apară în structura acestuia, pe perioada derulării;

 • e)  să coopereze și să colaboreze cu toate instituțiile și persoanele juridice de drept privat care oferă serviciile educaționale alternative și sunt implicate în acest program;

 • f)  să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii/preșcolarii din program, părinții/reprezentanții legali ai acestora, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

 • g) să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de educația copilului/elevului, care poate să apară pe parcursul derulării programului;

 • h) să asigure înscrierea și accesul la educație pentru toți copiii înscriși în program și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etc;

 • i)  să asigure permanent transparența tuturor activităților desfășurate în cadrul programului;

 • j)  să mențină legătura cu părinții și să comunice Organizatorului și Prestatorului orice sesizare făcută de către aceștia referitoare la activitățile programului.

 • 11.3.  Pentru beneficiarii indirecți ai programului - părinți/reprezentanți legali ai preșcolarilor/elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2 înscriși în program:

 • a)  să-și asume responsabilitatea cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • b) să-și asume responsabilitatea cu privire la participarea și prezența elevilor la activitățile programului ținând cont de faptul că la trei (3) absențe nemotivate acesta va fi exclus din program;

 • c) să-și asume responsabilitatea, împreună cu elevul, pentru orice faptă a acestuia, desfășurată în unitatea de învățământ, sau în afara acesteia, care ar putea prejudicia implementarea programului și realizarea obiectivelor acestuia;

 • d) să respecte Regulamentul cadrul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • e) să asigure frecvența, conform calendarului de activități comunicat de școală, precum și ținuta decentă elevului/preșcolarului, la activitățile realizate în cadrul programului;

 • f)  să dea curs solicitărilor coordonatorilor de activități din cadrul programului, ori de câte ori este necesar, astfel încât să se poată lua la timp măsurile necesare privind conduita, comportamentul sau situația școlară a elevului/preșcolarului;

 • g) să se prezinte la unitatea de învățământ, dacă este necesar, pentru a discuta cu cadrele didactice/instructorii implicați în realizarea activităților programului cu privire la modul de

implicare a preșcolarului în activitățile programului, comportamentul și progresul fiecărui copil/elev;

 • h) să trateze cu respect și considerație cadrele didactice/instructorii care lucrează cu copiii, conducerea unități de învățământ, ceilalți părinți și elevi/preșcolari;

 • i)  să informeze, în scris, coordonatorii de program din unitatea de învățământ, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, cu privire la retragerea preșcolarului/elevului din cadrul programului.

 • 11.4. Pentru beneficiarii direcți ai programului, respectiv preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2:

 • a)  să respecte școala, însemnele ei și cadrele didactice/instructorii, precum și pe colegii lor;

 • b) sa aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitate, demnitatea ș libertatea celorlalte persoane din școală;

 • c) să frecventeze disciplinele opționale din cadrul programului pentru care și-au exprimat opțiunea ținând cont de faptul că la trei (3) absențe nemotive, elevul va fi exclus din program ;

 • d) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale regulamentului intern al școlii;

 • e)  să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii, să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală și să păstreze curățenia;

 • f)  să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită adecvată calității de elev/preșcolar, decentă, neagresivă, prietenoasă, pozitivă.

11.5. Pentru Coordonatorul de activități din unitatea de învățământ:

 • a)  să verifice prezența la cursuri atât a cadrelor didactice/instructorilor, cât și a preșcolarilor/elevilor, precum și să transmită Prestatorului toate neconformitățile observate în acest sens;

 • b) să mențină legătura cu cadrele didactice/instructorii, cu părinții preșcolarilor/elevilor beneficiari și cu Prestatorul în vederea bunei desfășurări a programului;

 • c) să întocmească și să completeze foile de pontaj;

 • d) să centralizeze raportările lunare privind desfășurarea disciplinelor opționale/activităților educative de la cadrele didactice/instructori;

 • e)  să semnaleze în timp real absența cadrelor didactice/instructorilor către Prestator;

 • f)  să supravegheze preșcolarii/elevii în cazul în care cadrelor didactice/instructorilor întârzie;

 • g) să informeze preșcolarii/elevii și părinții cu privire la evetualele modificări ce pot apărea în programul de desfășurare a disciplinelor opționale/activităților educative;

 • h)  să răspundă solicitărilor părinților și beneficiarilor;

 • i)  să intermedieze comunicarea dintre părinți și Prestator.

 • 11.6. Pentru cadrele didactice/instructori din cadrul programului, respectiv profesioniștii care se vor ocupa de beneficiarii programului:

 • a) să facă dovada competențelor sale prin documente specifice - diplomă, atestat, adeverință, modulul psihopedagogie special în cazul învățământului special, etc - însoțite de un CV actualizat, care să îi ateste calitatea de cadru didactic/instructor profesionist pentru cursul în care îșî desfășoară activitatea sau să prezinte alte documente care să ateste calificarea personalului în domeniul în care predă;

 • b) să mențină legătura permanent cu coordonatorul de activitate desemnat în unitatea de învățământ unde își desfășoară disciplinele opționale/activitățile educative; • c)  să răspundă solicitărilor transmise de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor înscriși la cursul/activitatea educativă pe care le coordonează și să mențină legătura cu aceștia;

 • d) să primeasă la cursuri numai beneficiarii înscriși în program, conform listei întocmite de către unitatea de învățământ;

 • e)  să dețină o evidență privind prezențele preșcolarilor/elevilor la curs și tematica orelor;

1) să transmită Prestatorului de servicii și coordonatorului de activitate din fiecare școală un număr de telefon și o adresă de e-mail valide la care poate fi contactat;

 • g) să răspundă cu promptitudine la toate solicitările Prestatorului formulate pentru buna desfășurare a programului și a unităților de învățământ în care predă;

 • h) să respecte orarul realizat de către Prestator în colaborare cu unitatea de învățământ. Orice modificare din cauze justificate trebuie să fie anunțată tuturor părților implicate în prezentul program;

 • i)  să predea coordonatorului de activitate din unitatea de învățământ un raport lunar al activității, al prezenței elevilor la cursuri;

 • j)  să monitorizeze evoluția preșcolarilor/elevilor;

 • k) să semnaleze coordonatorului de activitate din unitatea de învățământ acumularea a trei (3) absențe nemotivate ale elevului în vederea excluderii acestuia de la disciplina opțională;

 • l)  are dreptul de a lua toate măsurile care se impun, începând cu avertisment și până la încetarea activității elevului în cadrul orei, în cazul constatării manifestării de către elev a unei atitudini necivilizate, de dezinteres sau care perturbă desfășurarea cursurilor;

 • m) în cazul în care nu poate participa la un curs, să găsească înlocuitor cu competențe similare și să anunțe această modificare cu cel puțin 48 de ore înainte.

11.7. Inspectoratul Școlar al Municipiului București

 • a)  asigură asistență de specialitate în domeniul activităților desfășurate prin program atât Organizatorului cât și unităților de învățământ;

 • b) sprijină Organizatorul prin informarea unităților de învățământ cu privire la demararea și evoluția acestui program;

 • c) permite Organizatorului să realizeze activitățile specifice din cadrul programului educațional cu preșcolarii/elevii și cadrele didactice în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 2.