Hotărârea nr. 96/2020

Hotărârea nr. 096 - privind înființarea unor unități de asistență socială fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, ca urmare a reorganizării vechilor structuri

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


■V


romania2019.eu

lEWMI                     Clasa 3008

categorie 2, 4 . 6


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului,,Când voi fi Mare” - consiliere și orientare profesională pentru copii

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.04.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Când voi fi Mare ” - consiliere și orientare profesională pentru copii;

Analizând:

  • - Expunerea de motive nr. 43374/28.03.2019 prezentată de domnul consilier local Metehău Andrei George, respectiv domnul consilier local Andrei Robert Alexandru -grupul consilierilor locali ALDE din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 43801/08.04.2019 prezentat de Direcția Relații Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Nota de fundamentare nr. 50608/10.04.2019 prezentată de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, avizul Comisiei de învățământ, Cultură, Sport, Culte, Minorități, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sector 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către d-na Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificării^și completările ulterioare ;


44/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu w -       ’ letările ulterioare ;

Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-«a            funcțjonare aje serviciilor publice de asistență socială și a structurii

cTle personal, cu modificările și completările ulterioare ;

  • - Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare ;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 139/2017 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală integrată și durabilă a Sectorului 2 pentru perioada 2016-2025.

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j), k) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă proiectul „Când voi fi Mare" - consiliere și orientare profesională pentru copii, pe parcursul anului școlar 2019-2020, conform anexelor nr. 1 și 2 ce conțin 7 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Autoritatea Executivă a Sectorului 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, precum și Centrului Cultural „Mihai Eminescu”, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17.04.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L Sector 2 nr. 96/17.04.2019

PROIECT„CÂND VOI FI MARE” consiliere și orientare profesională pentru copii

VIZAT spre neschimbate SECRETAR,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI2

Anexa 1 la Proiectul de Hotărâre

Proiect - „Când voi fi Mare” - consiliere și orientare profesională pentru copii
1, OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul își propune să consilieze și să orienteze din punct de vedere profesional copiii de la unitățile de învățământ de pe raza sectorului 2, și a celor instituționalizați prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu vârsta cuprinsă între 10 și 15 ani, prin identificarea abilităților, intereselor și a acelor caracteristici individuale care sunt definitorii în ceea ce privește alegerile profesionale.

2. PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI

Anul școlar 2019 - 2020

3. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI -5 întâlniri / sesiuni principale de selecție, la care vor putea participa între 150-200 de copii/sesiune, din Sectorul 2, la sediul Primăriei Sector 2, Str. Chiristigiilor nr. 11-13 (Sala de expoziție) pe parcursul anului școlar 2019 - 2020, conform desfășurătorului din Anexa 2.

-După formarea atelierelor de lucru, activitățile vor fi susținute în spațiile Bibliotecii Metropolitane București - B.M.B., conform desfășurătorului din Anexa 2.

4. GRUPUL ȚINTĂ -Copii cu vârsta între 10 și 15 ani de la unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 2;

-Copii instituționalizați prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu vârsta între 10 și 15 ani;

-Părinții.

“VIZAT

_____________________________________________________spre neschinibare,____

5. DESCRIEREA PROIECTULUI

„Când voi fi Mare” - consiliere și orientare profesională pentru copii, este un proiect îndrăzneț, inovator, dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani, precum și viitoarelor lor profesii. Programul are ca scop pregătirea copiilor și dobândirea competențelor-cheie care să le asigure succesul școlar și, în perspectivă, participarea lor viitoare pe piața muncii. în acest sens, vor fi organizate mai multe activități, menite să familiarizeze beneficiarii, cu principalele activități din mediul social. Copiii vor putea propune ateliere pentru viitoarele lor meserii, așa cum își doresc, așa cum simt și cum visează. La aceste întâlniri vor participa și copiii instituționalizați prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, care se încadrează în grupa de vârstă 10- 15 ani.

în perioada anului școlar 2019 - 2020, vor avea loc 5 întâlniri/sesiuni principale de selecție, într-un spațiu securizat, numit Centrul de formare și informare în carieră (Octombrie 2019, Noiembrie 2019, Februarie 2020, Aprilie 2020, Mai 2020). Astfel, în spațiul securizat aflat în sediul Primăriei Sector 2, la adresa Str. Chiristigiilor nr. 11-13 (Sala de expoziție), va avea loc prima întâlnire în luna Octombrie 2019, la care vor putea participa între 150-200 de copii/sesiune, din Sectorul 2, urmând ca în luna Noiembrie să aibă loc cea de-a doua întâlnire/ sesiune principală. în acest spațiu, copiii prezenți vor putea asista la conferințele susținute de psihologi și specialiști din mai multe domenii de activitate, iar, în funcție de opțiunile fiecăruia, vor putea opta să continue descoperirea viitoarei lor profesii la atelierele din filialele Bibliotecii Metropolitane București - B.M.B. Sector 2.

Atelierele, care se vor desfășura sub conducerea unor psihologi și specialiști, vor fi formate din aproximativ 15 copii, din domenii precum astronautică, pilotaj avioane, benzi desenate, pompier, doctor, polițist, sportiv, cântăreț, militar, actor, fotograf, pilot de curse, artist plastic, bibliotecar, profesor, politician, teolog, diplomat, etc.

6. DESFĂȘURĂTORUL PROIECTULUI * Anexa 2 la Proiectul de Hotărâre
7. RESPONSABILUL PROIECTULUI

Consiliul Local Sector 2 prin:

-Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 - asigurare participare copii

VIZAT spre nescliimbare, SECRETAR,

, , u ■ ■ ,

instituționalizați.

-Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 - asigurare informare cadre didactice, părinți și elevi din unitățile de învățământ de pe raza sectorului 2.

-Centrul Cultural “Mihai Eminescu” - asigurarea spațiului de la Primăria Sectorului 2, str. Chiristigiilor nr. 11-13 (Sala de expoziție), pentru buna desfășurare a celor cinci sesiuni principale de selecție.

8. PARTENERI

Biblioteca Metropolitană București - B.M.B.- Protocol de colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, Centrul Cultural “Mihai Eminescu” și Inspectoratul Școlar al Sectorului 2.

9. BUGET ȘI SURSA FINANȚĂRII

Finațarea proiectului și buna desfășurare a sesiunilor principale de selecție, atelierelor de educație, vor fi asigurate de Biblioteca Metropolitană București - B.M.B.

Transportul copiilor instituționalizați este asigurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

ViZAT spre neschimbare, SECRETAR,

Anexa nr. 2 la H.C.L Sector 2 nr. 96/17.04.2019

DESFĂȘURĂTOR PROIECT „CÂND VOI FI MARE” consiliere și orientare profesională pentru copii

VIZAT

preneschimbarei

ANEXA 2

la Proiectul de Hotărâre

DESFĂȘURĂTORUL PROIECTULUI

Proiect - „Când voi fi Mare” - consiliere și orientare profesională pentru copii

Nr. crt.

SEDIUL

Data/ora

DENUMIRE ATELIER

1

Primăria Sector 2,

Str. Chiristigiilor nr. 11-13 (Sala de expoziție)

Octombrie 2019

Noiembrie 2019

Februarie 2020

Aprilie 2020

Mai 2020

*Data exactă și ora se vor stabili ulterior

5 întâlniri / sesiuni principale de selecție

2

Artoteca

Șos. Mihai Bravu, Nr. 4

Se va stabili ulterior primei sesiuni

Se va stabili ulterior primei sesiuni

3

Mediateca

Șos. Mihai Bravu, Nr. 4

Se va stabili ulterior primei sesiuni

Se va stabili ulterior primei sesiuni

i VIZAT spre neschimbare

SECRETAR,.

4

L.Blaga

Șos. Mihai Bravu, Nr. 116

Se va stabili ulterior primei sesiuni

Se va stabili ulterior primei sesiuni

5

Dimitrie Cantemir

Str. Viitorului, Nr. 52

Se va stabili ulterior primei sesiuni

Se va stabili ulterior primei sesiuni

6

C. Negruzzi

Șos. Pantelimon, Nr. 239, Bl. 62

Se va stabili ulterior primei sesiuni

Se va stabili ulterior primei sesiuni

7

A.Odobescu

Str. Oborul Nou, Nr. 13

Se va stabili ulterior primei sesiuni

Se va stabili ulterior primei sesiuni

VIZAT
s "^schimbare