Hotărârea nr. 96/2020

Hotărârea nr. 096 - privind înființarea unor unități de asistență socială fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2, ca urmare a reorganizării vechilor structuri

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro • Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind înființarea unor unități de asistență socială fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, ca urmare a reorganizării vechilor structuri

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 28.05.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind înființarea unor unități de asistență socială fără personalitate juridică, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, ca urmare a reorganizării vechilor structuri;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 39420/06.03.2020 și Nota de fundamentare nr. 39422/06.03.2020 prezentată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 55698/14.05.2020 întocmit de către Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, avizul Comisiei de Protecție Socială, Sănătate, Familie, Apărarea Drepturilor Copilului, Aplicarea Legii nr. 114/1996 și Relația cu Asociațiile de Proprietari, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Nota de fundamentare nr. 150103/30.10.2019 privind înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Nr. 1 prin reorganizarea /Locuinței protejate 1;

 • - Nota de fundamentare nr. 150105/30.10.2019 privind înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Nr. 2 prin reorganizarea Locuinței protejate 2;

 • - Nota de fundamentare nr. 150108/30.10.2019 privind înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Ciocârliei prin reorganizarea Locuinței protejate Ciocârliei;

 • - Nota de fundamentare nr. 150109/30.10.2019 privind înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Radovanu prin reorganizarea Locuinței protejate Radovanu;

 • - Nota de fundamentare nr. 150112/30.10.2019 privind înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Stolnicul Vasile prin reorganizarea Locuinței protejate Stolnicul Vasile;

 • - Avizul nr. 10764/1/ANPD/DGDPD/08.01.2020 privind înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Nr. 1 prin reorganizarea Locuinței protejate 1;

 • - Avizul nr. 10764/2/ANPD/DGDPD/08.01.2020 privind înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Nr. 2 prin reorganizarea Locuinței protejate 2;

 • - Avizul nr. 10764/3/ANPD/DGDPD/08.01.2020 privind înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Radovanu prin reorganizarea Locuinței protejate Radovanu;

 • - Avizul nr. 10764/4/ANPD/DGDPD/08.01.2020 privind înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Ciocârliei prin reorganizarea Locuinței protejate Ciocârliei;

 • - Avizul nr. 10764/5/ANPD/DGDPD/08.01.2020 privind înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Stolnicul Vasile prin reorganizarea Locuinței protejate Stolnicul Vasile;

 • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere, de Secretar General al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

A Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handiuap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

y- Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și -completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap.

In temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) Ut. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Nr. 1, cu sediul în Str. Balotului nr. 42, sector 2, București, cu o capacitate de 8 locuri, prin reorganizarea Locuinței protejate 1.

Art. 2 Se aprobă înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Nr. 2, cu sediul în Str. Balotului nr. 42, sector 2, București, cu o capacitate de 4 locuri, prin reorganizarea Locuinței protejate 2.

Art. 3 Se aprobă înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Ciocârliei, cu sediul în str. Ciocârliei nr. 14, bl. D9, se. 1, parter, ap. 2, sector 2, București, cu o capacitate de 6 locuri, prin reorganizarea Locuinței protejate Ciocârliei.

Art. 4 Se aprobă înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Radovanu, cu sediul în str. Radovanu nr. 5, bl. 41, sc. 3, parter, ap. 108, sector 2, București, cu o capacitate de 6 locuri, prin reorganizarea Locuinței protejate Radovanu.

Art. 5 Se aprobă înființarea Locuinței protejate (maxim) pentru persoane adulte cu dizabilități Stolnicul Vasile, cu sediul în str. Stolnicul Vasile nr. 17, bl. 42, sc. 2, et. 2, ap. 20,/sector 2, București, cu o capacitate de 6 locuri, prin reorganizarea Locuinței protejate „^Stolnicul Vasile.

Art. 6 (1) Prezenta hotărâre se aplică după aprobarea de către Consiliul Local Sector 2 a proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 201/18.07.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 353/2019.

(2) Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 va face demersurile necesare promovării proiectului de hotărâre menționat la alin. (1).

Art. 7 Primarul Sectorului 2 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciul public din subordinea Consiliului Local Sector 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 8 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.


CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE ÎN TEMEIUL ART. 243, alin.l, LIT. „a”

DIN O.U.G. NR.57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV,

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,


Prezenta Hotărâre conține un număr de 4 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 28.05.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.