Hotărârea nr. 94/2020

Hotărârea nr. 094 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Șos. Electronicii  nr. 19, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


hȘO9001


romania2019.eu

Claia itoa cat&jcxiie 2*6


www.ps2.ro ■ Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +{4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 17.04.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

Analizând:

 • - Anunțul public nr. 1374/29.03.2019 întocmit de Direcția Administrație Publică Locală privind îndeplinirea prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Raportul ordonatorului principal de credite - Primarul Sectorului 2 al municipiului București, la proiectul bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, nr. 51104/11.04.2019;

 • - Amendamentul Executivului nr. 1581/17.04.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019;

 • - Amendamentul nr. 1621/17.04.2019 al domnului consilier local Feroiu Dumitru Silviu, formulat la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019, astfel cum a fost consemnat în procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 2 din 17.04.2019;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind

de


 • - Dispoziț

exercitarea ci^taracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice cettțțțț            cretar al Sectorului 2 București.

"'"■'tJL 'A $

egea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările completările ulterioare;în vedere reglementările cuprinse în:


cu


Și


 • - Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019;

 • - Legea reponsabilitățn fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea-Cadru nr. 153/2017 privind privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 136/2016 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per clev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A, prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 - 2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017 - 2018, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 105/2011 privind aprobarea reglementării modalității de preluare a cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr.26/2013 privind aprobarea schemei proprii de finanțare a programelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 București nr. 42/2015 pentru modificare^ sjjcompletarea HCLS2 nr.26/2013, privind aprobarea schemei proprii de

^v^ieșrțțâf^^ogramelor locale privind lucrările de intervenții pentru creșterea eficienței K             a blocurilor de locuințe de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Adresa nr. 1438/27.03.2019 a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu privire la sumele alocate Sectorului 2 pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap;

 • - Adresa nr. 18678/19.03.2019 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit și din venituri proprii în anul 2019;

 • - Adresa nr. 23555/05.04.2019 a Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind veniturile estimate a se încasa la nivelul Sectorului 2 din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru perioada 2020-2022;

 • - Decizia nr. 3098/03.04.2019 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate;

 • - Decizia nr. 3099/03.04.2019 a Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular si cel confesional, acreditate;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 236/2018 privind stabilirea nivelurilor, impozitelor și taxelor locale în Municipiul București începând cu anul 2019;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) coroborat cu art.81 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Bugetul general consolidat al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019 se stabile$3^onform anexei nr.l , astfel:

venituri


1.010,389 mii lei;


 • cheltuieli -   1.326,840 mii lei;

 • deficit -      316.451 mii lei.

Deficitul este finanțat din excedentul anului 2018 în sumă de 319.403 mii lei.

Art.2 Bugetul local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019 (anexa nr. 2) se stabilește la:

 • -  venituri la suma de 966.369 mii lei, din care:

 • venituri ale secțiunii de funcționare - 947.039 mii lei

♦î* venituri ale secțiunii dezvoltare - 19.330 mii lei

 • -  cheltuieli la suma de 1.128.820 mii lei, din care:

 • cheltuieli secțiunea funcționare - 944.087 mii lei

 • cheltuieli secțiunea dezvoltare   - 338.733 mii lei

 • -  excedent la secțiunea de funcționare 2.952 mii lei

 • -  deficit la secțiunea de dezvoltare 319.403 mii lei finanțat din excedentul anului 2018, în valoare de 319.403 mii lei.

Art.3 Se aprobă cheltuielile bugetului local al Sectorului 2 al Municipiului București pe anul 2019 în sumă de 1.128.820 mii lei conform anexei nr. 2.1, cu detalierea pe capitole, subcapitole, secțiuni, paragrafe, titluri, articole și alineate și pe ordonatori de credite, după cum urmează:

 • (1) 98.910 mii lei pentru cap. 51.02 „Autorități Executive”, conform anexei nr. 2.3, repartizate astfel:

 • 65.158 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Autorității Executive - Primăria Sector 2, anexa nr. 2.4;

 •  7.085 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa nr. 2.8;

 • 26.667 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției Venituri Buget Local Sector 2, anexa nr. 2.9.


mii Iei pentru cap, 54.02 ”Alte servicii publice generale”, anexa nr. astfel:

mii lei - fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul

exercițiului bugetar și pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, anexa nr. 2.11;

 • 9.416 mii lei - pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute Ia secțiunile funcționare și dezvoltare ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Sectorului 2, anexa nr. 2.12;

 • (3) 18.500 mii lei pentru cap. 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” reprezentând dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor contractate de Consiliul Local al Sectorului 2, anexa nr. 2.14;

 • (4) 350 mii lei pentru cap. 60.02 „Apărare națională” pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare si dezvoltare pentru Centrul Militar al Sectorului 2 București - anexa nr. 2,16.

 • (5) . 49.678 mii lei, cheltuieli pentru Cap.61.02 «Ordine publică și siguranță națională», anexa nr .2.17, repartizate astfel:

 • 49.141 mii lei - pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Poliției Locale a Sectorului 2, anexa nr. 2,18;

 • 537 mii lei - pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare și dezvoltare pentru Protecția Civilă - Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 2, anexa nr. 2.20;

 • (6) 279.481 mii lei - pentru cap. 65.02 «învățământ» - în vederea acoperirii cheltuielilor prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ce se finanțează din bugetele locale, inclusiv pentru finanțarea în completare de către Sectorul 2 al Municipiului București a programului social de acordare a produselor lactate, de panificație și fructe în școli și rambursării creditelor utilizate din acest capitol bugetar, conform anexelor nr. 2.22 - 2.58.

 • (7) 13.639 mii lei pentru capitolul 66.02 «Sănătate» - conform anexei nr. 2.59repartizate astfel:

 • 9.905 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea de dezvoltare pentru Servicii medicale și unități sanitare cu paturi pentru Direcția Generală de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2, anexa

3.734 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea

funcționare și la secțiunea dezvoltare pentru Centrul Teritorial Veterinar Sector 2, anexa nr 2.62.

i                                                                             -


anexe


(8^j^r.67O mii lei pentru capitolul 67.02 «Cultură, Recreere și Religie», conform

din care:


 • 9.657 mii lei reprezentând transferuri pentru Centrul Cultural “Mihai Eminescu” - serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 București, conform anexei nr. 2.65;

 • 1.690 mii lei pentru finanțarea rambursărilor de credite aferente datoriei publice externe, anexa nr. 2.67;

 • 10.000 mii lei reprezentând transferuri pentru culte religioase, conform anexei nr. 2,69.

 • 2.773 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la secțiunea funcționare, pentru proiecte cu finanțare nerambursabilă și alte proiecte derulate de ordonatorul principal de credite, anexa nr. 2.71;

 • 155.550 mii lei reprezentând transferuri pentru Administrația Domeniului Public Sector 2 (întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement), anexa nr. 2.72;

 • (9) 223.880 mii lei pentru finanțarea cap. 68.02 «Asigurări și asistență socială» -cheltuielile prevăzute la secțiunile funcționare și dezvoltare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, din care 36 mii lei sume provenite din sponsorizări încasate în anii anteriori, anexele nr. 2.74- 2.85;

 • (10) 182.283 mii lei pentru finanțarea cap. 70.02 “Locuințe, servicii și dezvoltare publică », anexele nr. 2.87 - 2.93, astfel:

 • 124.862 mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secțiunea dezvoltare în cadrul capitolului bugetar „Dezvoltarea sistemului de locuințe” - pentru programul de creștere a performanței energetice a clădirilor de locuit;

 • 13.195 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice locale;

 • 44.190 mii lei pentru „Alte cheltuieli de investiții”, respectiv pentru realizarea documentației de proiectare tehnică, expertiză și alte studii aferente obiectivelor de investiții privind creșterea performanței energetice a clădirilor supraetajate de pe raza Sectorului 2;

 • 36 mii lei pentru finanțarea programului de extindere a rețelei de alimentare cu apă.

 • (11) 168.906 mii lei - pentru finanțarea cap.74.02 “Protecția mediului”, anexa nr. 2.94, din care:

167.300 mii lei pentru finanțarea programului de ecologizare și de salarizare a sectorului în cadrul secțiunii de funcționare, anexa nr. 2.95;


mii lei pentru cheltuielile prevăzute la secțiunile funcționare și j^g/voltare în cadrul capitolului bugetar «Canalizare» atât pentru âmbursarea de credite aferente datoriei publice locale, cât și pentru finanțarea programului de extindere a rețelei de canalizare în sector, anexa nr. 2.97;

 • (12) 57.107 mii Iei - pentru finanțarea cap. 84.02 “Transporturi” (anexa nr. 2.99)din care :

 • 17.307 mii lei pentru rambursarea de credite aferente datoriei publice interne locale, cât și pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, anexa nr.2.100;

 • 39.800 mii lei reprezentând transferuri pentru Administrația Domeniului Public Sector 2, anexa nr. 2.103;

Art.4 Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții/activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2019, conform anexelor nr. 3; 3.1 - 3.36, astfel;

 • -  Total venituri în sumă de 258.932 mii lei, din care:

 • venituri ale secțiunii de funcționare - 209.542 mii lei;

 • venituri ale secțiunii dezvoltare - 49.390 mii lei.

 • -  Total cheltuieli în sumă de 258.932 mii lei, din care:

 • cheltuieli secțiunea funcționare -  209.919 mii lei,

 • cheltuieli secțiunea dezvoltare - 49.013 mii lei.

Art.5 Se aprobă programul de investiții al Consiliului Local al Sectorului 2 București pentru anul 2019, conform anexelor nr. 4 ; 4.1 - 4.753.

Art.6 Se aprobă numărul maxim de posturi finanțat pe anul 2019 pentru aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 2 și a serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2, conform anexelor nr. 5-15.

Art.7 Se aprobă finanțarea din veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 a programului social de acordare a produselor lactate și de panificație pentru copiii din grădinițele cu program prelungit din Sectorul 2.

Art.8 Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 82.752 mii Iei în completarea sumelor defalcate din TVA alocate Sectorului 2 București pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv unitățile de învățământ special și a CMBRAE.

Art.Sl^^fprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local provenite din cote de '‘ din impozitul pe venit la dispoziția Sectorului 2 a sumei de 38.579 mii lei

pentru finanțarea complementară a unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv unitățile de învățământ special și a CMBRAE,

Art.10 (1) Primarul Sectorului 2, în calitate de ordonator principal de credite, va repartiza creditele bugetare aprobate prin prezenta hotărâre pe trimestre, pe ordonatorii de credite din subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 și pe lăcașurile de cult din Sectorul 2.

 • (2) Sumele aprobate pentru spitale vor fi repartizate pe trimestre și pe unitățile spitalicești din Sectorul 2 de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite - directorul Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

 • (3) Sumele aprobate pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat vor fi repartizate pe trimestre și pe ordonatorii terțiari de credite inclusiv pe centre de execuție bugetară, de către ordonatorul principal de credite prin ordonatorul secundar de credite - directorul Direcției Generale de Administrare a Patrimoniului Imobiliar Sector 2 cu respectarea prevederilor din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare și a celor din Hotărârea Guvernului României nr. 136/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 • (4) Primăria Sectorului 2, prin intermediul direcțiilor / serviciilor sau instituțiilor subordinate Consiliului Local Sector 2, nu vor aloca fonduri pentru niciun serviciu, plăți utilități sau achiziție de bunuri pentru Asociația "Foișorul de Foc = Voluntariat și Parteneriat pentru Viață” sau Divizia Civică Voluntară.

Art.ll (1) în termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea bugetului, precum și de la aprobarea rectificărilor bugetare, ordonatorii de credite finanțați din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au obligația de a notifica prestatorilor, executanților și furnizorilor valoarea maximă în limita căreia se pot executa lucrări, presta servicii și livra bunuri, valoare calculată ca diferență între creditele bugetare aprobate și sumele aferente plăților restante, precum și reținerea prevăzută la art. 21 alin.

 • (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare,

(2) Ordonatorii de credite finanțați din bugetul general consolidat al Sectorului 2, au obligația de a întocmi și de a actualiza, după caz, împreună cu prestatorii, executanții și furnizorii, graficele de execuție/livrare, atât fizice, cât și valorice, anexe la contracte, aferente anului 2019, în funcție de valoarea maximă calculată conform prevederilor alin. (1).

(3) Se interzice ordonatorilor de credite finanțați din bugetul general consolidat al Sectorului 2, recepționarea de servicii, lucrări și produse peste valoarea maximă calculată și notificată conform prevederilor alin. (1).

Primarul Sectorului 2 va prezenta Consiliului Local Sector 2 al municipiului București propuneri de rectificare a bugetului local și a celorlalte bugete pe anul 2019, ca urmare a modificărilor intervenite în evoluția și structura veniturilor și cheltuielilor, rectificării bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

Art. 13 Anexele nr. 1; 2; 2.1 - 2.107; 3; 3.1 - 3.36; 4 ; 4.1 - 4.753 ; 5 ; 6, 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.14 (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

(2) Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2.HotSrârea nr. 94

București, 17.04,2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 9 pagini, exclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 17,04.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.