Hotărârea nr. 91/2020

Hotărârea nr. 091 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 109, Sector 2, Bucureştiwww.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții,, Parcare supraetajată pe 3 niveluri - 2 niveluri acoperite și un nivel deschis - Aleea Dobrina”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Par care supraetajată pe 3 niveluri - 2 niveluri acoperite și un nivel deschis - Aleea Dobrina";

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 4465/26.03.2019 întocmit de Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Raportul de specialitate nr. 43592/28.03.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;


Având în vedere reglementările cuprinse în:

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările •are;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările

ulterioare;

  • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 345/2018;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții ”Parcare supraetajată pe 3 niveluri (2 niveluri acoperite și un nivel deschis) în Aleea Dobrina din Sectorul 2 al Municipiului București”, potrivit anexelor nr. 1 - 3, ce cuprind un număr de 8 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de edificare a obiectivului de investiții "Parcare supraetajată pe 3 niveluri (2 niveluri acoperite și un nivel deschis) în Aleea Dobrina din Sectorul 2 al Municipiului București” este de 8.797.934,98 lei inclusiv TVA din care C+M 7.115.735,45 lei inclusiv TVA.


Art.2 (1) Lucrările de construcție a obiectivului de investiții "Parcare aetajată pe 3 niveluri (2 niveluri acoperite și un nivel deschis) în Aleea Dobrina din ctorul 2 al Municipiului București” vor fi atribuite spre execuție unor agenți economici "         specializați, desemnați pe baza licitațiilor publice.

  • (2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

  • (3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractelor de achiziție publică de lucrări.

Art.3 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

5Prezenta Hotărâre conține un număr de 11 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/200), republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

"PARCARE SUPRAETAJA TA PE 3 NIVEL URI (2 NIVEL URI A COPERITE

ȘI UN NIVEL DESCHIS) ALEEA DOBRINA DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

nr Vizat pr® neschimbare -SECRETAR

APROBARE ”Parcare supraetajată pe 3 nivele (2 nivele acoperite și un nivel deschis) Aleea Dobrina”

VALOARE (LEI) INCLUSIV TVA

VALOARE (EURO) INCLUSIV TVA

EURO=4.762C lei curs BNR (28.03.2019)

NR.

CRT.

INVESTIȚIE

Supraf. Construită

(mP)

Deviz General

C+M

Deviz General

C+M

1

Parcare supraetajată Aleea Dobrina

1760,20

8.797.934,98

7.115.735,45

1.847.529.40

1.494.274.56

TOTAL

1760,20

8.797.934.98

7.115.735,45

1.847.529,40

1.494.274,56

VIZAT ispre neschimbate, ’ SECRETAR,

DEVIZ GENERAL

PARCARE SUPRAETAJA TĂ PE 3 NIVELURI (2 NIVELURI ACOPERITE ȘI

UN NIVEL DESCHIS) ALEEA DOBRINA DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

I’ROIECI AN T: SC MICII CONSTRUCT 1‘ROJECTSRL, .113/1290/2010, RO27195079

DEVIZ GENERAI, privind cheltuielile necesare rcnlIzArlI ohleclh ului

“PARCARE SUPRAETAJA I A PE 3 NIVELE (2 nivele ncopcrllcsl 1 nivel deschis)"


Nn cri.

Denumirea capitolelor >1 subcapitolelor tic cheltuieli

CHELTUIELI TOTALE

Valoare fără T VA

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

CAPITOLUL 1

Cheltuiri

pentru ob|lncrea ți amenajarea terenului

1.1

Obținere teren

1.2

Amenajare teren

-

1.3

Amenajări pl. protecția mediului

1.4

Cheltuieli pentru rclocarea'prolccția utilităților

TOTAL CAPI I OL 1

CAPITOLUL 2

Chcllulcl

pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli cu utilitățile

105,000.00

19,950.00

124,950.00

2.1.1

Hransameni apa sl canalizare

15,000.00

2.850.00

17,850.00

2.1.2

Dramanienl energie electrica

90,000.00

17,100.00

107,100.00

TOTAL CAPITOL 2

105,000.00

19,950.00

124,950.00

CAPITOLUL 3

Chcllulcl

pentru proiectare ți asistență tehnică

3.1

Studii

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.1.1

Studii de teren

10,000.00

1,900.00

11,900.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

3.1.3

Alte studii specifice

3.2

Docuinenlații-siiport ți cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri ți autorizații

1,000.00

190.00

1,190.00

3.3

Expetliz.are tehnici

3.4

Certificarea perfonnanței energetice ți auditul energetic al clădirilor

10,350.00

1.966.50

12,316.50

3.5

Proiectare

161,500.00

31.255.00

195,755.00

3.5.1

7’rnrd de proiectare

3.5.2

Studiu de prefetabllliate

3.5.3

Studiu de ferabllltate'documentație de avizare a lucrurilor de Intervenții }l devii general

40,000.00

7.600.00

47,600.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare In vederea abținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2,000.00

380.00

2,380.00

3.5.5

Perlficarea tehnlcO de calitate a proiectului tehnic }i a detaliilor de execuție

7,500.00

1,425.00

8,925.00

3.5.6

Proiect tehnic }l detalii de execuție

115,000.00

21,850.00

136,850.00

3.6

Organizare proceduri achiziție

3.7

Consultanți

58,070.00

11,033.30

69,103.30

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investim

38,070.00

7,233 30

45,303.30

3.7.2

Auditul financiar

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.8

Asistenți tehnici

87,000.00

16,530.00

103,530.00

3.8.1

Asistenfti tehnicii din partea proiectantului

33,000.00

6,270.00

39,270.00

3.8.I.I

• pe perioada de execuție a lucriirilor

18,000.00

3,420.00

21,420.00

3.8.I.2

• pentru participarea proicclanlulul la fazele incluse in programul de control al lucrurilor (Ic exccujie, avizai de eflire Impccloraiul de Sial in CoiHiruciii

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.8.2

Dirlgcntie de fanller

54,000.00

10,260.00

61,260.00

TOTAL

CAPITOL 3

330,920.00

62,874.80

393,794.80

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1

Construcții ți Instalații

5,785,129.84

1,099,174.67

6,884,304.51

4.1.1

OBIECT 1 -CLĂDIRE PARCARE Dl P»E

5,350,006.08

I.0I6.50I.I6

6,366,507 23

4.1.2

OBIECT 2 - AMENAJARI EXTERIOARE

435,123.76

82,673.51

517.797 28

4.2

.Montaj utilaj tehnologic

39,479.78

7,501,16

46,980.94

4.2.1

OBIECT 1 - CLĂDIRE PARCARE DtP*E

39.479.78

7,501.16

46,980.94

4 22

OBIECT 2 - AMENAJARI EXTERIOARE

-

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care necesită montaj

263,198.53

50,007.72

313,206.25

4 3.1

OBIECT 1 • CI ADIRE PARCARE DtP+E

263,198.53

50.007.72

313,206 25

4 3.2

OBIECT 2 - AMENAJARI EXTERIOARE

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice ți funcționale care nu necesiți montaj ți echlp de transp.

4.5.

Dotări

13,620.00

2,587.80

16,207.80

4 5.1

OBIECT 1 • CLĂDIRE PARCARE DiP+E

13,620.00

2.587.80

16,207.80

4.5.2

OBIECT 2 • AMENAJARI EXTERIOARE

4.6.

Active nccorporale

TOTAL CAPITOL 4

6,101,428.15

1,159,271.35

7,260,699.50

VIZAT spre neschimbare, ___secretar,

CAPITOLUL 5

Alic cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

145,715.60

27,685.96

173,401.56

5.1.1

Lucrări de construcții

50,000.00

9,500.00

59,500.00

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

95,715.60

18,185.96

113,901.56

5.2

Comisioane, cote, late, costul creditului

68,765.51

68,765.51

5.2.1

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2

Cola aferent A ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.5% C+M • cap.(l.2> 1.3* 1.4»2 > 4.1 *4.2*5. LI)

29,898.05

29.898.05

5.2.3

Cola afcrcntA ISC pentru controlul statului In amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,1% C+M-cap.(l.2+1.3+I.4+2+4.1 + 4.2+5.1.1)

5,979.61

5,979.61

5.2.4

Cola pentru timbrul arhileetilor (0.05% din C+M)

2,989.80

2,989.80

5.2.5

Cola aferent A Casei Sociale a Constructorilor • CSC 0,5% C+M • cap (1.2+1 3* 1.4+2+4 1 + 4 2+5.1.1)

29,898.05

29,898.05

5.2.6

Taxe pentru acorduri, avize confonnc și autorizația de constniire/desființarc

5.3.

Cheltuieli diverse șl neprevăzute

645,792.82

122,700.63

768,493.45

5.3.)

Cheltuieli diverse și neprevăzute -1 a 10% (1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4)

645,792.82

122,700.63

768,493.45

5.4

Cheltuieli pentru Informare sl publicitate

-

-

5.4.1

Cheltuieli pentru informare si publicitate

TOTAL CAPITOL 5

860,273.93

150,386.60

1,010,660.52

CAPITOLUL 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice șl teste șl predare la beneficiar

6.1

Pregătire personal cxploalare

-

6.2

Probe tehnologice și Iesle

6,579.96

1,250.19

7,830.16

TOTAL CAPITOL 6

6,579.96

1,250.19

7,830.16

TOTAL GENERAI.

7,404,202.04

1,393,732.94

8,797,934.98

Piu cure

C+M (1.2 +1.3 + 1.4 +2 + 4,1 +4.2 + 5.1.1)

5,979,609.62

1,136,125.83

7,115,735.45

In preturi la dala de:

24 10.2018

1 Euro ■

4.659 LEI (curs BNR 15.10.2018)

TVA:

19%

S.C. IIIGII COăNSTRIICT PROJECT S.R.I+.

ing CONSTANTIN Maiius

VIZAT

spre neschiinbare, _SECRETAR,

INDICA TORT TEHNICO - ECONOMICI

”PARCARE SUPRAETAJA TĂ PE 3 NIVELURI (2 NIVELURI ACOPERITE

ȘI UN NIVEL DESCHIS) ALEEA DOBRINA DIN SECTORUL 2 AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI”

VIZAT pre neschimbare SECRETAR, t

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sec lor 2 nr.         /2019

---------------------------------- /

INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI pentru proiectul de investiții

"Parcare supraetajată pe 3 nivele (2 nivele acoperite și un nivel deschis) Aleea Dobrina"

Descriere:

Investiția propusa este in concordanta cu “Strategia de dezvoltare a Sectorului 2, București”. Suprafața totală pe care se vor executa lucrările în acest amplasament se află în administrarea Sectorlui 2 al Municipiului București și sunt înregistrate în inventan.il Domeniului Public al Sectorului 2.

în ultimii 10 ani, numărul autovehiculelor de transport persoane din Regiunea Bucuresti-Ilfov a crescut cu peste 25%, din care 96% sunt autoturisme.

Este de așteptat ca în următoarea perioadă, tendința de creștere să se păstreze și chiar să se accentueze pe măsură ce economia se va dezvolta și obișnuințele privind modalitatea de deplasare ale locuitorilor se vor modifica. In același timp, locurile de parcare din Municipiul București sunt considerate a fi insuficiente.

De aceea, pentru soluționarea unor asemenea situații complexe sunt necesare abordări la diferite niveluri, inclusiv asupra creerii de noi locuri de parcare sau modernizarea si întreținerea celor existente, cu scopul de a ajuta la decongestionarea și fluidizarea traficului in general.

Parametri definitorii ai investiției propuse sunt:

Suprafața teren - 17971,00 mp;

Suprafața construită propusă - 1760,20 mp;

Suprafața desfășurată propusă - 3643,40 mp;

P.O.T. propus - 9,79%;

C.U.T. propus - 0,20;

Din punct de vedere funcțional-arhitectural clădirea propusă va fi organizată astfel: -demisol: parcare propriu-zisă (68 locuri), grupuri sanitare, spațiu tehnic , casele scărilor;

-parter: parcare propriu-zisă (62 locuri), grupuri sanitare, camera paznic , casele scărilor;

-etaj 1: parcare propriu-zisă (73 locuri), grupuri sanitare, casele scărilor;

VIZAT spre noschlmbare,

SECRETAR,

Obiectivul ale căror deviz general și indicatori tehnico-financiari sunt supuși aprobării sunt următoarele (euro-leu=4,7620, curs BNR la data de 28.03.2019):

Parcare supraetajată pe 3 nivele (2 nivele acoperite și un nivel deschis) Aleea Dobrina

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 8.797.934,98 lei reprezentând 1.847.529,40 euro din care C+M inclusiv TVA: 7.115.735,45 lei reprezentând 1.494.274,56 euro

Suprafața totală : 1301.29 mp

Eșalonarea investiției:

6 luni - Proiectare și proceduri de achiziție ;

12 luni - Execuție propriu-zisă;

Durata de realizare: 18 (optsprezece) luniDIRECTOR ECONOMIC Alexandrii TU DOR

VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,