Hotărârea nr. 90/2020

Hotărârea nr. 090 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificatăși completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 107, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chlristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021)209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București: Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri -

Pasajpietonal Obor”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București: ,,Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri - Pasaj pietonal Obor”.

Analizând:

 • -  Expunerea de motive prezentată de domnul Dan Cristian Popescu, Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 42369/26.03.2019 prezentat de Administrația Domeniului Public Sector 2 serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 43045/28.03.2019 prezentat de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București.


 • -  Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea racter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere

ecretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările:

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările completările ulterioare;

Și


 • -  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

  cu

  de


 • -  Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 222/2017 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 2, astfel cum a fost modificată prin H.C.L Sector 2 nr. 345/2018.

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico - economici și devizul general pentru obiectivul de investiții și lucrări de intervenții de interes local reprezentând „Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri - Pasaj pietonal Obor”, potrivit anexelor 1-3 ce cuprind un număr de 8 pagini și fac parte integarntă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea totală a lucrărilor de ”Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli si socluri - Pasaj pietonal Obor” este de 1.013,37 lei inclusiv TVA din care C+M 964,58 lei inclusiv TVA.

Art. 2 Se aprobă realizarea proiectului „Amplasare copertine, inchidere pasaj, reparare pardoseli si socluri - Pasaj pietonal Obor”, obiectiv de investiții de interes local din Sectorul 2 al Municipiului București.

Art. 3(1) Lucrările de amenajare ”Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli și socluri - Pasaj pietonal Obor”, cuprinse în anexele 1-3, vor fi atribuite spre execuție unui agent economic specializat, desemnat pe baza licitațiilor publice.


(2) Devizul general se actualizează pe durata execuției investiției în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție.

(3) Se deleagă Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 2 competența încheierii contractului de achiziție publică de lucrări.

Art. 4 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Administrației Domeniului Public Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 90

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 11 pagini, inclusiv anexe, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședin(a ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CENTRALIZATOR

PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL

„AMPLASARE COPERTINE, ÎNCHIDERE PASAJ, REPARARE

PARDOSELI ȘI SOCLURI - PASAJ PIETONAL OBOR”

VIZAT

spre neschimbare, _ SECRETAR,

APROBARE Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli si socluri - Pasaj pietonal Obor

VALOARE (LEI ) INCLUSIV TVA

VALOARE (EURO) INCLUSIV TVA

EURO=4,7410 lei curs BNR (l 1.03.2019)

NR.

CRT.

INVESTIȚIE

buc

Deviz General

Deviz General

1

Deviz Copertina Mare 1

1

272.63

58.59

2

Deviz Copertina Mare 2

1

283.93

61.01

3

Deviz Copertina Mica 1

1

202.79

43.58

4

Deviz Copertina Mica 2

1

205.24

44.10

TOTAL

4

964.58

207.28

TEHNIC


DIRECTOR

Valeriu MICU
DIRECTOR ECONOMIC

Alexandru TUDOR
DEVIZ GENERAL

„AMPLASARE COPERTINE, ÎNCHIDERE PASAJ, REPARARE PARDOSELI ȘI SOCLURI - PASAJPIETONAL OBOR”

VIZAT

spre neschimbare

SECRETAR,___’

Beneficiar:

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Ivxctutanl.'

Proiectant:

MAXIM SII.VER CONSTRl.KT SRL

Obiectivul:

Copertine acces pasaje picloii.de - Obor Var.2

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asislchla l


3.1


Studii


 • 3.3

 • 3.4


3,5


 • 3.5.1

 • 3.5.2

 • 3.5.3


3.5.4


3.5.5


3.5.6


3.6


3.7Studii de teren

Raport privind impactul asupra mediului

Alte studii specifice

Documcntatii-suporl si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații


Experlizarc tehnica


Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

Proiectare


Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelur/avordurilor/ituiorizai iilor


Verificarea tehnica de calitate a proiectului lehnie.si a detaliilor de executiv


Proiect tehnic si detalii de execuție


Investiție - DEVIZ. GENERAL


VIZAT spre neschimbare, —SECRETAR,


Iii inii lei/niii cut ii ia cursul 4.6534 IciZcttrn din data de 12/02/2018

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Ura TVA)

1 VA

Valoare (cu TVA)

Mii lei

Mii curo

Mii lei

Mii tei

Mii curo

1

2

3

4

5

(>

7

CAI’lfOI 1

Ml’» UI. 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

LI

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

Amenajarea terenului

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru proiecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarca/proleclia utilităților

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CAPITOL 2

A z;..      ' ..... ..    ..... ...

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților n

eccsare obiectivului de investiții

•’b/ . ;

TOTAL CAPITOL 2

... °:“L.

0.00

0.00

0.00

0.00

In mii ki/mii curo In cursul 4.6534 Ici/curo «lin data de 12/03/2018

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fam 1 VA)

TVA

Valoare (cu TVA)

Mii Ici

Mii cum

Mii Ici

Mii tel

Mii curo

1

2

3

•1

5

6

7

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

().()(:•

0.00

0.00

0.00

0.00

3.7.2

Audiiul financiar

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

7.25

1.56

1.38

8.63

1.85

3.8.1

Asistenta telmica din partea proiectantului

0.0(1

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.I.l

pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2

pentru patliciparca proiectantului la fazele incluse, in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

3.8.2

Dirigcntic de șantier

7.25

1.56

1.38

8.63

1.85

TO I AL CAPITOL 3

36.60

7.87

6.95

43.55

9.36

1 - :

CAP1TOL4

Chelluieli pentru invcsiitio de baza

4.1

Construcții si instalații

810.57

174.19

154.01

964.58

207.28

7 I.l

OhJ Refacere Copertine

8/0.57

174.19

/?-/ O!

964.58

207.28

4.2

Montai utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si fmictionalc care necesita montaj

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care mi necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.0(1

0.00

0.00

TOTAL CAPI TOL 4

810.57

174.19

154.01

964.58

207.28

..........

CAPITOI.5

Alte cheltuieli

Organizare de șantier


5.1.2


5.2


5.2.3


5.2.4


5.2.5


5.3


5.1Lucrări de construcții si instalații aferente organizații de șantier

Cheltuieli conexe organizații șantierului

Comisioane, cote, taxe, costul creditului


Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

Cola aferenta ISC pentru controlul ealitatii lucrărilor de construcții

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții


Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC


Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de const r iiitvAlesli intarc

Cheltuieli diverse si neprevăzute

Cheltuieli pentru informare si publicitate


TOTAL CAPI TOL 5


--—,---

CAPI TOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si tesle


VIZAT


linestilic - DEVIZ GIAEKAl.


In mii Ici/mii curo la cursul 4.653-1 Ici/curo «lin chila dc 12/02/2018

NT.

Denumirea capitolelor si sithcapitolcloi de cheltuieli

Valoare (fnra TVA)

TVA

Vîiloare (cu TVA)

Mii Ici

Mii curo

Mii lei

Mii Ici

Mii curo

1

2

3

•1

5

6

7

6 1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0-00

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si tesle

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL6

0.00

(1.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL Copertine acces pasaje pictonale - Obor Var.2

ȘSLȘ7|

183.00

161.80

1,013.37

217.77

V. • •'V'•-x

TOTAL Construcții t-Montaj

810.57 j

174.19

154.01

964.58

207.28

INDICA TORI TEHNICO - ECONOMICI

„AMPLASARE COPERTINE, ÎNCHIDERE PASAJ, REPARARE PARDOSELI ȘI SOCLURI - PASAJ PIETONAL OBOR”
VIZAT spre neschimbare, _ SECRETAR,___

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr.

/2019


INDICA TORI TEHNICO ECONOMICI

pentru proiectul de investiții

"Amplasare copertine, închidere pasaj, reparare pardoseli si socluri - Pasaj pietonal Obor"

Descriere: Lucrările de modernizare propuse prin prezentul proiect de investiție sunt necesare pentru a proteja accesul în pasaj la precipitații și intemperii atmosferice.

în acest moment, închiderea nu asigură etanșeitatea dorită și nu prezintă un aspect plăcut, mai mult decât atât, o dată cu înlocuirea scărilor rulante, va avea loc și demontarea actualelor copertine.

Având în vedere starea actuala a copertinelor și traficul din pasaj, se impune implementarea proiectului de investiție ce constă în realizarea următoarelor lucrări de construire:

 • -   Refacerea structurii de rezistență

 • -   înlocuirea închiderii

 • -   Repararea pardoselilor și soclurilor

Realizarea lucrărilor propuse prin prezentul proiect de investiție va avea un impact pozitiv deosebit asupra mediului social.

Valoare investiție:

Valoarea totala inclusiv T.V.A.: 1.013.370 lei reprezentând aproximativ 217.770 euro, din care C+M inclusiv TVA: 964.580 lei reprezentând 207.280 euro

Durata de realizare: 12 (doisprezec


DIRECTOR TEHNIC


Valeriu MICU


VIZAT


spre neschimbare,