Hotărârea nr. 9/2020

Hotărârea nr. 009 - pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului  ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRARE

pentru modificarea fi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane fi Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”;

Analizând:

  • - Raportul de specialitate nr. 10742 / 23.01.2020, întocmit la nivelul Direcției Management Proiecte și de către Managerul de proiect - Director executiv al Direcției Publice de Evidență Persoane Stare Civilă Sector 2, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

  • - Dispoziția nr. 47/07.01.2020 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Elena Niță a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

  • - Legea nr273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 79/2017;

  • - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. I Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 263/30.08.2018 se modifică și se completează, având următorul conținut:

  • „ Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, în cuantum de 3.201.809,15 lei, inclusiv TVA.”

Art. II Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 263/30.08.2018 se modifică și se completează, având următorul conținut:

  • „ Art. 3 Se aprobă contribuția proprie proiect a Sectorului 2 al Municipiului București (Solicitant) în cuantum de 2.252.465,91 lei inclusiv TVA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în cuantum de 2.233.091,56 lei, inclusiv TVA și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 19.374,35 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19. ”

Art. III Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 privind aprobarea proiectului,,Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”, rămân aplicabile.

Art. IV Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Management Proiecte precum și direcțiile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. V Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 9

București, 30.01.2020

Prezenta Hotărâre conține un număr de 3 pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare..