Hotărârea nr. 89/2020

Hotărârea nr. 089 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Radu de la Afumați nr. 46, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București . A'f!

Consiliul Local Sector 2 teii       TL

calegonc’e 2. 4. 6


romania2019.eu


|ISO 9001)


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: *(4021) 209.60.00 Fax: *(4021) 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la 5 unități sociale din subordinea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor generale pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții la 5 unități sociale din subordinea Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2;

Analizând:

 • - Raportul de Specialitate nr. 42355/26.03.2019 și Nota de Fundamentare nr. 42356/26.03.2019 prezentate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • -  Raportul de specialitate nr. 42396/27.03.2019 întocmit de Direcția Achiziții și Contracte Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;


- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu car/icter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 1364/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • - Hotărârea Guvernului României nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordinul ministerului muncii și justiției sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială;

 • - Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 704/2009 privind aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică - Partea a III- a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2008”;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizele generale pentru un număr de 5 obiective de investiții si lucrări de intervenție la unităti sociale din subordinea >5                     J          5

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2.

 • (2) Obiectivele de investiții, precum și valoarea totală a lucrărilor sunt detaliate în anexele nr. 1 - 3 ce cuprind un număr de 19 pagini și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Devizele generale se actualizează pe durata execuției investițiilor în baza cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanțare a obiectivelor de investiții.

Art.2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București și Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 89

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre conține un număr de 22 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2019

CENTRALIZA TOR PENTRU OBIECTIVE DE INVESTIȚII SI L UCRĂRI DE

9

INTER VENTII LA 5 UNITA TI SOCIALE DIN SUBORDINE A DIRECȚIEI GENERALE

9                                               9                                                                                                                        9

DE ASISTENTĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 2


I VIZAT ~~ sPre neschimbare _.......secretar,

Unități sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 pentru care au fost întocmite documentații tehnico-economice

Suprafața totală, conform con trac t-vânzare-cumpărarc, metrii pătrați

Suprafața totală, conform DALI, metrii pătrați

Aria construită desfășurată a imobilului, metrii pătrați

Indicatori valorici

Indicatt

>ri fizici

Nr

Cri

Titlu documentație

Adresa unității sociale

Valoare mii lei, fără 'IVA

Valoare din care C+M mii lei, fără 'IV A

TVA, mii lei

TVA

G+M, mii lei

Valoare inclusiv I VA, mii lei

Valoare inclusiv 'IVA din care C4-M. mii lei

Investiția specifică mii lei/mp fără tva

Investiția specifică mii lei/mp inclusiv tva

1

Lucrări de reconfigurare în vederea aducerii imobilului la standardele DSP Și ISL , pentru crcȘă, after school și centru de zi copilul cu handicap

Str. Difuz nr. 9, Sector 2, București

-

1850

1850

2.342,87

2.056,82

445,14

390,80

2.788,01

2.447,62

1,27

1,51

9

I .ucrăn de reparații la unitatea rezidențială de tip familial

Șos. Pantclimon nr. 326, bl. D2. sc. A. et.

14, ap. 55, Sector 2, București

98,36

98.36

98.36

144,31

113,79

27,40

21,62

171,71

135,41

1,47

1,75

3

Lucrări de reparații la unitatea rezidențială de tip familial

Str. Radovanu nr. 7, bl. 42, sc. A, ap. 3, Sector 2, București

82.68

84,51

84.51

140,89

110,72

26,75

21,04

167,64

131,76

1,67

1,98

4

Lucrări de reparații la unitatea rezidențială de tip familial

Str. Teiul Doamnei nr. 19, bl. 39, sc. 1, et. 6, ap. 23, Sector

2. București

78,54

79,62

79,62

143,55

113,10

27,26

21,49

170,81

134,59

1,80

2,15

5

Lucrări de reparații la unitatea rezidențială de tip familial

Șos. Versului nr. 65,

bl. 17.^'7T<7cfr7>> Ol t.jQxî apZAlof Șccrbt? 2^ > '-B.pcureȘti-^ 7

88,86

91,81

91.81

144,88

109,42

27,52

20,79

172,40

130,21

1,58

1,88


I VIZAT spre n esc h im ba re

SECRETAR,NO'LE


DIRECTOR - DIRECȚIA ECONOMICA

CARMEN CIOBANI'


DIRECTOR - DIR

ALEXANDRU IOiSTRATIV

wmc


Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2019

DEVIZE GENERALE PENTRU UN NUMĂR DE 5 OBIECTIVE DE INVESTIȚII SI

9             9

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA UNITĂȚILE SOCIALE CARE SUNT PROPUSE

9                                            9

SPRE REABILITARE SI MODERNIZARE

9

VI7AT ~ spre neschimbate .......SECRETAR,

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

Reconfigurare în vederea aducerii clădirii la standardele DSP și ISU pentru creșă, afterschool și centru de zi pentru copilul cu handicap - Str. Oituz nr. 9, sector 2, București - Scenariul APROBAT

Curs euro (18.02 2019) = 4,7383        TVA= 19%

Nr. curent

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

Mii lei

Mii Euro

Mii tei

Mii lei

Mii Euro

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

 • 1.1.         Obținerea terenului

 • 1.2.         Amenajări exterioare

 • 1.3.         Amenajări pentru protecția mediului

 • 1.4.         Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Total capitolul 1;

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

 • 2.1          Rețete sanitare, electrice si gaze naturale

Total capitolul 2:

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

31 1

Studi de teren

-

-

312

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

313

Alte studi specifice

-

-

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,00

0,63

0,57

3,57

0,75

3.3.

Expertizare tehnică

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

-

3.5.

Proiectare

133,00

28,07

25,27

158,27

33,40

35 1

Temă de proiectare

-

-

352

Studu de prefezabihtate

-

-

-

353

DALI

-

354

Documentație tehnică pentru autorizația de construire/demolare

-

-

355

Proiect tehnic și detalii de execuție

129.89

27.41

2468

154,57

32.62

356

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

3.11

0.66

0,59

3,70

0 78

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanță

-

37 1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

372

Aud tul financiar

-

-

38.

Asistență tehnică

14,98

3,16

2,85

17,83

3,76

38 1

Asistență tehnică d n partea proiectantului

915

1 93

1 74

10,89

2,30

38 1 1

Asistența tehnică pe perioada de execuție

6 94

1.46

132

8 26

1 74

38 12

Asistentă tehnică pentru participarea proiectantului la tarele de execuție

2 21

0 47

042

2 63

056

382

Dirigenție de șantier

5.83

1.23

1 11

6 94

1,46

Total capitolul 3:

150,98

31,86

28,69

179,67

37,92

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază
4.1.

Construcții si instalații

2.006,65

423,50

381,26

2 387,92

503,96

4 1 1

Demolări și desfaceri

176 72

3730

3358

21029

44 38

4 1 2

Lucrări de rezistență

367 12

7748

69 75

43687

92 20

4 1 3

Lucrări de arhitectură

1 311.09

27670

24911

1 560 20

329.27

4 1 4

Lucrări de instalat i sanitare

66.61

1406

12,66

79,27

16.73

4 1 5

Lucrări la instalații de energie alternativă

4 1 6

Lucrări de instalat i HVAC

15,03

3.17

2.85

17,88

3,77

4 1 7

Lucrări de instalai i electrice

39,78

8.39

7,56

47,33

9,99

4 1 8

Lucrări de instalai i curenți slabi

30,32

640

5,76

36,07

7.61

4 1 9

Lucrări de inslalaț i gaze naturale

-

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

-

4.6.

Active necorporale

Total capitolul 4:

2.006,66

423,50

381,26

2.387.92

503,96

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

50,17

10,59

9,53

59,70

12,60

51 1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

50.17

1059

9.53

59,70

12,60

512

Cheltuieli conexe organizării șantierului

-

-

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

33,73

7.12

6,41

40,14

8,47

52 1

Comisioanele și dobânzile aferente cred tutui băncii finanțatoare

-

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

-

523

Cota aferentă ISC pentru controlul stalului in autorizarea construcțiilor

12.34

2.60

234

14,69

3,10

524

Cota aferentă Casei Scoale a Constructorilor - CSC

10 28

217

195

12 24

2.58

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire

1111

234

211

13,22

2 79

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (5%)

100,33

21,17

19,06

119,40

25,20

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

-

Total capitolul 5:

184,23

38,88

35,00

219,23

46,27

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, Ieste și predare către beneficiar

6.1.

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și tesle

1,00

0,21

0,19

1,19

0,25

Total capitolul 6:

1,00

0,21

0,19

1.19

0,25

TOTAL GENERAL:

2.342,87

494,45

445,14

2.788,01

588,40

Din care C+M (1.2+1.3H.4>2M.1+4.2*5.1.1):

2.056,82

434,08

390,80

2.447,62

516,56

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu - Lucrări de reparații apartament social, sos. Pantelimon nr. 326, sector 2, București - Scenariul APROBAT

Curs euro (28.02.2019) = 4,7416         TVA= 19%                                   !

Nr. curent

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

 • 1.1.         Obținerea terenului

 • 1.2.         Amenajări exterioare

 • 1.3.         Amenajări pentru protecția mediului

 • 1.4.         Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Total capitolul 1:

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

 • 2.1          Rețele sanitare, electrice si gaze naturale

Total capitolul 2:

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

31 1

Studi de teren

3 1 2

Report privind impaclul asupra mediului

3 1 3

Alte studi specifice

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3.

Expertizare tehnică

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

3.5.

Proiectare

2,55

0,54

0,48

3,03

0,64

35 1

Temă de proiectare

352

Stud u de prefezabil i tale

353

DALI

2 55

054

0,48

3.03

0,64

354

Documentație tehnică pentru autorizația deconstruire/demdare

355

Proiect tehnic și detalii de execuție

-

356

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

-

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanță

37 1

Managementul de praecl pentru obiectivul de investiții

-

372

Audtul financiar

3.8.

Asistență tehnică

11,10

2,34

2.11

13,21

2,79

38 1

Asistență tehnică dn partea proiectantului

555

1,17

105

6,61

1,39

38 1 1

Asistentă tehnică pe perioade de execuție

555

1 17

105

661

139

38 12

Asistență tehnică pentiu paiticipaiea proiectantului la fazele de execuție

382

Dmgenție de șantier / Management de proiect

5,55

1.17

1.05

6,61

1,39

Total capitolul 3:

13,65

2,88

2,59

16,25

3,43

4.1.

Construcții si instalații

111,02

23,41

21,09

132,11

27,86

4 I 1

Demolări și desfaceri

5 33

1 12

101

634

1 34

4 1 2

lucrări de rezistență

4 1 3

Lucrări de arhitectură

6651

1403

1264

79,15

16.69

4 1 4

Lucrări de instalați sanitare

7.32

154

1,39

871

1.84

4 1 5

Lucrări la instalații de energie alternativă

4 16

Lucrări de instalat i HVAC

9,94

2,10

189

11,83

2,49

4 1 7

Lucrări de instalai i electrice

21.91

462

4,16

26.08

5,50

4 1 8

Lucrări de instalat i curenți slabi

4 1 9

Lucrări de instalați gaze naturale

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Ootări

4.6.

Active necorporale

Total capitolul 4:

111,03

23,41

21,09

132,11

27,86

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

2,78

0,59

0,53

3,30

0,70

5 1 1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizăm de șantier

2 78

0.59

0,53

3,30

0,70

5 1 2

Cheltuieli conexe organizăm șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

52 1

Comisioanete și dobânzile aferente cred tutui băncii finanțatoare

-

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

-

523

Cota aferentă ISC pentru controlul stalului in autorizarea construcțiilor

524

Cota aferentă Casei Soaale a Constructorilor - CSC

-

525

Taxe pentru acorduri avize conforme și autorizația de construire

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (15%)

16,65

3,51

3,16

19,82

4,18

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Total capitolul 5:

19,43

4,10

3,69

23,12

4,88

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare către beneficiar

6.1.

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și tesle

0,20

0,04

0,04

0,24

0,05

Total capitolul 6:

0,20

0,04

0,04

0,24

0,05

TOTAL GENERAL:

144,31

30,43

27,42

171,71

36,21

Din care C+M (1.2*1.3H.4+2+4.1+4.2*5.1.1):

113,79

24,00

21,62

135,41

28,56

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

Lucrări de amenajare și recompartimentare în vederea conformării cerințelor normativelor de protecție la incendiu - Lucrări de reparații apartament social, Str. Radovanu nr. 7, sector 2, București - Scenariul APROBAT

Curs euro (28.02 2019) = 4,7416        TVA= 19%

Nr. curent

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Miile!

Mii Euro

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

 • 1.1.         Obținerea terenului

 • 1.2.         Amenajări exterioare

 • 1.3.         Amenajări pentru protecția mediului

 • 1.4.         Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Total capitolul 1:

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

 • 2.1         Rețele sanitare, electrice si gaze naturale

Total capitolul 2:

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

3 1 1

Studi de teren

-

3 1 2

Raport privind impactul asupra medului

-

3 1 3

Alte sludi specifice

3 2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3.

Expertizare tehnică

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

3.5.

Proiectare

2,95

0,62

0,56

3,51

0,74

35 1

Temă de proiectare

-

352

Stududeprefezabilitate

353

DALI

2.95

0,62

0.56

3,51

0.74

354

Documentație tehnică pentru autorizația de conslruire/demolare

-

355

Proiect tehnic și detalii de execuție

-

356

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanță

37 1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

-

372

Audtut financiar

3.8.

Asistență tehnică

10,80

2,28

2,05

12,85

2.71

38 1

Asistență tehnică din partea proiectantului

5.40

1,14

103

6 43

1.36

381 1

Asistentă tehnică pe perioada de execuție

5 40

1 14

103

6 43

136

38 12

Asistentă tehnică pentru participarea proiectantului la fazele de execuție

-

382

Dirigenție de șantier / Management de proiect

540

1.14

103

6,43

1 36

Total capitolul 3:

13,75

2,90

2,61

16,36

3,45

4.1.

Construcții si instalații

108,02

22,78

20,52

128,54

27,11

4 1 1

Demolări si desfaceri

539

1 14

102

641

1 35

4 1 2

Lucrări de rezistentă

4 1 3

Lucrări de arhitectură

62 47

1318

11.87

74,35

15,68

4 1 4

Lucrări de instalat i sanitare

7 59

1.60

144

9,03

1.91

4 1 5

Lucrări la instalații de energie alternativă

-

4 1 6

Lucrări de instalat i HVAC

9.94

210

1,89

11,83

2.49

4 1 7

Lucrări de instalat i electrice

22,63

4 77

4,30

26.93

5,68

4 1 8

Lucrări de instalat i curenți slabi

4 1 9

Lucrări de instalat i gaze naturale

42.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total capitolul 4:

108,03

22,78

20,52

128,54

27,11

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

2,70

0,57

0,51

3,21

0,68

51 1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizăm de șantier

2.70

0,57

0,51

3.21

068

512

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

52 1

Comisioanele și dobânzile aferente cred tutui băncii finanțatoare

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

523

Cota aferentă ISC penlru controlul statului in autorizarea construcțiilor

524

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

525

Taxe penlru acorduri, avize conforme și autorizația de construire

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (15%)

16,20

3,42

3,08

19,28

4,07

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Total capitolul 5:

18,90

3,99

3,59

22,50

4,74

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare către beneficiar

6.1.

6.2.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și tesle

0,20

0,04

0,04

0,24

0,05

Total capitolul 6:

0,20

0,04

0,04

0,24

0,05

TOTAL GENERAL:

140,89

29,71

26,77

167,64

35,36

Din care C*M (1.2H.3+1.4+2+4.1+4 2»5.1.1):

110,72

23,35

21,04

131,76

27,79

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

Lucrări de reparații apartament social, Str. Teiul Doamnei nr. 19, sector 2, București -Scenariul APROBAT

Curs euro (28.02.2019) = 4,7416         TVA= 19%

Nr. curent

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

 • 1.1.         Obținerea terenului

 • 1.2.         Amenajări exterioare

 • 1.3.         Amenajări pentru protecția mediului

 • 1.4.         Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Total capitolul 1:

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

 • 2.1          Rețele sanitare, electrice si gaze naturale

Total capitolul 2:

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

31 1

St ud i de teren

3 1 2

Report privind impactul asupra mediului

3 1 3

Alte studi specifice

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3.

Expertizare tehnică

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

3.5.

Proiectare

2,65

0,56

0,50

3,15

0,67

35 1

Temă de proiectare

352

Studu de prefezabilitate

353

DALI

265

056

050

3,15

0.67

354

Documentație tehnică pentru autonzația de conslruire/demolare

-

355

Proiect tehnic și detalii de execuție

-

356

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

-

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

-

3.7.

Consultanță

37 1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

372

Audtul finandar

-

3.8.

Asistență tehnică

11,03

2,33

2,10

13,13

2,77

38 1

Asistență tehnică dm partea proiectantului

5,52

1 16

105

6.57

1 38

38 11

Asistență tehnică pe perioada de execuție

552

1 16

105

657

1.38

38 12

Asistență tehnică pentru participarea proiectantului la fazele de execuție

-

382

□irigenție de șantier / Management de proiect

552

1 16

105

6,57

1,38

Total capitolul 3:

13,68

2,89

2,60

16,28

3,43

4 1.

Construcții si instalații

110,35

23,27

20,97

131,31

27,69

4 1 1

Demolări și desfaceri

5 36

1 13

102

6 37

1 34

4 1 2

Lucrări de rezistență

4 1 3

Luaări de arhitectură

66,66

14,06

12,67

79,33

16,73

4 1 4

Luaăn de instalați sanitare

7.59

1,60

1,44

9,03

1.91

4 1 5

Luaări la instalații de energie alternativă

4 1 6

Luaăn de mstalaț i HVAC

9.94

210

1,89

11,83

2 49

4 1 7

Luaări de instalat i electrice

20,80

439

3,95

24,75

5,22

4 1 8

Luaăn de instalaț i curenți slabi

4 1 9

Luaări de instalat i gaze naturale

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total capitolul 4:

110,36

23,27

20,97

131,31

27,69

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

2,76

0,58

0,52

3,28

0,69

51 1

Luaăn de construcții și instalații aferente organizăm de șantier

2 76

0,58

0,52

3.28

0,69

512

Cheltuieli conexe organizăm șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

52 1

Comisioanele și dobânzile aferente credtului băncii finanțatoare

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calității luaănlor de construcții

523

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in autorizarea construcțiilor

524

Cota aferentă Casei Soaale a Constructorilor - CSC

525

Taxe pentru acadun avize conforme și autorizația de construire

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (15%)

16,55

3,49

3,14

19,70

4.15

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Total capitolul 5:

19,31

4,07

3,67

22,98

4,85

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare către beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice și tesle

0,20

0,04

0,04

0,24

0,05

Total capitolul 6:

0,20

0,04

0,04

0,24

0,05

TOTAL GENERAL:

143,55

30,27

27,27

170,81

36,02

Din care C+M (1.2H.3+1.4+2M.1+4.2+5.1.1):

113,10

23,85

21,49

134,59

28,39

DEVIZUL GENERAL conform HG nr. 907/2016 privind cheltuielile necesare realizării proiectului:

Lucrări de reparații apartament social, sos. Vergului nr. 65, ap. 415, sector 2, București -

Scenariul APROBAT

Curs euro (18.022019) = 4,7383        TVA= 19%

Nr. curent

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA 19%

Valoare (inclusiv TVA)

1

2

Mii lei

Mii Euro

Mii lei

Mii lei

Mii Euro

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea șl amenajarea terenului

 • 1.1.         Obținerea terenului

 • 1.2.         Amenajări exterioare

 • 1.3.         Amenajări pentru protecția mediului

 • 1.4.         Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

Total capitolul 1:

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților

 • 2.1          Rețele sanitare, electrice si gaze naturale

Total capitolul 2:

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

31 1

Studi de teren

-

3 1 2

Raport privind impactul asupra mediului

-

313

Alte sludi specifice

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

3.3.

Expertizare tehnică

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

3.5.

Proiectare

11,50

2,43

2,19

13,69

2,89

35 1

Temă de proiectare

352

Studu de prefezabihtate

-

353

DALI

11 50

2.43

2,19

13,69

2,89

354

Documentație tehnică pentru autorizația de conslruire/demolare

-

-

355

Proiect tehnic și detalii de execuție

356

Verificarea tehnică a proiectului tehnic și detaliilor de execuție

-

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanță

37 1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

372

Aud tul financiar

-

-

3.8.

Asistență tehnică

2,40

0,51

0,46

2,86

0,60

38 1

Asistentă tehnică din partea proiectantului

1.20

0,25

023

1.43

0,30

38 11

Asistentă tehnică pe perioada de execuție

120

0 25

023

143

030

3812

Asistentă tehnică pentru paiticipatea pioiectantului la fazele de execuție

382

Dingenție de șantier / Management de proiect

1.20

025

0.23

1.43

0,30

Total capitolul 3:

13,90

2,93

2,64

16,54

3,49

4.1.

Construcții si instalații

106,75

22,53

20,28

127,03

26,81

4 1 1

Demolări și desfaceri

515

109

098

612

1,29

4 1 2

Lucrări de rezistență

4 1 3

Lucrări de arhitectură

61,35

1295

11.66

73,01

15,41

4 1 4

Lucrări de instalați sanitare

7.32

1,54

1,39

8.71

1,84

4 1 5

Lucrări la instalații de energie alternativă

4 1 6

Lucrări de instalaț i HVAC

994

210

1,89

11,83

2,50

4 1 7

Lucrări de instalai i electrice

22.99

4.85

4.37

27,36

5.77

4 1 8

Lucrări de instalat i curenți slabi

4 1 9

Lucrăn de instalați gaze naturale

4 2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

4.4.

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

Total capitolul 4:

106,76

22,53

20,28

127,03

26,81

CAPITOLUL 5: Atte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

2,67

0,56

0,51

3,18

0,67

5 1 1

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

267

0.56

0,51

3.18

0,67

5 1 2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

52 1

Comisioanele și dobânzile aferente credtului băncii finanțatoare

522

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

523

Cota aferentă ISC pentru controlul statului in autorizarea construcțiilor

524

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

525

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute (20%)

21,35

4,51

4,06

25,41

5,36

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

Total capitolul 5:

24,02

5,07

4,56

28,58

6,03

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare către beneficiar

6.1.

6 2.

Pregătirea personalului de exploatare

Probe tehnologice și tesle

0,20

0,04

0,04

0,24

0,05

Total capitolul 6:

0,20

0,04

0,04

0,24

0,05

TOTAL GENERAL:

144,88

30,57

27,53

172,40

36,38

Din care C+M (1.2>1.3+1.4*2+4.H4.2*5.1.1):

109,42

23,09

20,79

130,21

27,48

VIZAT

gpre neschimbate, ^SECRETAR,__


Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 89/2019

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU UN NUMĂR DE

5 OBIECTIVE DE INVESTIȚII SI L UCRĂRI DE INTER VENTIE LA UNITĂȚILE

9          9                                                                                     9                                           9

SOCIALE CARE SUNT PROPUSE SPRE REABILITARE SI MODERNIZARE

9

vîzficr~~

Prî"®sDch^bare,

Nr. Crt

Adresa

Aria construită desfășurat ă a imobilului

indicatori valorici

Indicatori fizici

Total     Din care     Total     Din care

valoare   C+M     valoare  -C+M

mii lei -     mii lei -     mii lei -     mii lei -

(faraTVA) (fara TVA) (cu TVA) (cu TVA)

Investiția       Investiția

specifica      • specifica

miilei/mp- -miilei/mp-fara TVA      cu TVA

1

Str. Oituz nr. 9, Sector 2, București

1850

2.342,87  2.056,82  2.788,01  2.447,62

1,27          1,51

Nr. Crt

Adresa

Aria construită desfășurat ă a imobilului

indicatori valorici

Indicatori fizici

Total valoare mii lei -(fara TVA)

Din care     Total

C+M     valoare

mii lei -     mii lei -

(fara TVA) (cu TVA)

Din care ■C+M

mii lei -

(cu TVA)

Investiția specifica mii lei/mp -fara TVA

Investiția specifica - mii lei/mp -cu TVA

1

Șoseaua Pantelimon nr. 326

98,36

144,31

113,79    171,71

135,41

1,47

1,75

Nr. Crt

Adresa

Aria construită desfășurat ă a imobilului

indicatori valorici

Indicatori fizici

Total valoare mii lei -(fara TVA)

Din care    Total

C+M     valoare

mii lei -     mii lei -

(fara TVA) (cu TVA)

Din care

•C+M

mii lei -

(cu TVA)

Investiția specifica mii lei/mp -fara TVA

Investiția specifica - mii lei/mp -cu TVA

1

Str. Radovanu nr. 7

84,51

140,89

110,72    167,64

131,76

1,67

1,98

Nr. Crt

Adresa

Aria construită desfășurat ă a imobilului

indicatori valorici

Indicatori fizici

Total valoare mii lei -(tara TVA)

Din care

C+M mii lei -

(fara TVA)

Total valoare mii lei -(cu TVA)

Din care •C+M

mii lei -

(cu TVA)

Investiția specifica mii lei/mp -fara TVA

Investiția specifica - mii lei/mp -cu TVA

1

Str. Teiul Doamnei nr. 19

79,62

143,55

113,10

170,81

134,59

1,80

2,15

Nr. Crt

Adresa

Aria construită desfășurat ă a imobilului

indicatori valorici

Indicatori fizici

Total valoare mii lei -(fara TVA)

Din care

C+M

mii lei -(fara TVA)

Total valoare mii lei -(cu TVA)

Din care •C+M

mii lei -

(cu TVA)

Investiția specifica mii lei/mp -fara TVA

Investiția specifica - mii lei/mp -cu TVA

1

Șoseaua Vergului nr. 65, ap. 415

91,81

144,88

109,42

172,40

130,21

1,58

1,88