Hotărârea nr. 88/2020

Hotărârea nr. 088 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Maica Domnului nr. 13A, Sector 2, Bucureşti


www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind reglementarea situației juridice a unor imobile de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind reglementarea situației juridice a unor imobile de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București;

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 33919/11.03.2019 prezentat de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

-Raportul de specialitate nr. 40104/21.03.2019 prezentat de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Avizul Comisiei de Buget - Finanțe și Administrarea Patrimoniului Imobiliar, Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

-Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:


  • - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu p ..^Edificările și completările ulterioare;


- Hotărârea Guvernului României nr. 548 din 8 iulie 1999 privind aprobarea

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul

public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București în vederea reglementării situației juridice a unor imobile de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, identificate conform Anexelor nr. 1-3 la prezenta hotărâre, prin preluarea acestora în domeniul public al Municipiului București.

Art.2 Se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea imobilelor prevăzute la Art. 1 în administrarea Consiliului Local Sector 2, în scopul realizării și asigurării continuității serviciilor, lucrărilor și proiectelor publice destinate comunității locale a Sectorului 2 al Municipiului București, pentru care au fost dobândite, cu excepția imobilelor prevăzute la pozițiile 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 din Anexa 1, la poziția 1 din Anexa 2 și poziția 1 din Anexa 3, care se mențin în administrarea Consiliului General al Municipiului București, fiind aferente realizării proiectului - pasaj suprateran D-na Ghica - Bd. Chișinău și intabulate deja de Municipiul București.

Art.3 Imobilele sunt identificate conform anexelor nr. 1 - 3, întocmite conform evidențelor contabile ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București,

\       •                         •    • •                       a

respectiv al serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sector 2 care au în evidență imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri, dobândite în baza contractelor de 3?âfiaare/cumpărare/donație/schimb ce se comunică odată cu prezenta hotărâre către


^Ovpfrecția de Asistență Tehnică și Juridică, din cadrul Primăriei Municipiului București, fără a face obiectul publicării / multiplicării, pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal.

Art.4 Anexele nr. 1 - 3, cuprinzând 14 pagini, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Autoritatea Executiva a Sectorului 2 va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Hotărârea nr. 88

București, 29.03.2019

Prezenta Hotărâre confine un număr de 17 pagini, inclusiv anexele și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 2 nr. 88/2019

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL

9

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI AFLA TE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI

9

LOCAL SECTOR 2 ACHIZIȚIONA TE CU CONTRACTE DE VÂNZARE -

9

CUMPĂRARE / DONA TIE

9


vizat i pre neschimbare -SECRETAR, î

INVENTARUL

bunurilor caro aparțin domoniului public al Municipiului Bucurostiaflato In administraroa Consiliului Local Soctor 2 achiziționate cu contracto do vanzaro cumpararo/donatio


Nr. Cri.

Cod clasific

Denutnirra bunului

Elemente de identificare descriptive

Anul dobândirii , dupâ caz, al dârii in folosinp

Valoare inventar

• ron -

Denumire act proprietate sau alte

SitiiHfi» juridica

Observații

Num Ar carte funciarA

încheiere de intnbulare

Nr. cadastral

Unitatea

Elemente de identificare descriptive descriptive

Adresa

Vecini

Tip nrterii

Denumire arieni

Nr.

Postai

Sect

acte doveditoare

Tip aci

nrJdatii

emitent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

IX

19

1

1 o 4

1 6 2

Imobil

TEREN

Se ” 1 1 529 mp Sl • 2010.90 mp

strada

Clunstigiilor

11-13

2

2<X14

40.051 X49.OO

Auion/aiic Construire

Autorizat ic Construire

46/XC/ll 02 2txil

Primana Sectorului

Primana Scctonilui

202 113

19.331/02.OX 2 <Xk>

202133

PS2

2

1 6 1

apari 1X9

4 camere. supraf mila 7c»,49 mp

strada

Rascoala l‘Xi7.bl 16

II

2

N-teren viran.

E-Baza Sportiva Felix. S- imobil.

V-str Rascoala 1907

2<><12

114 I52.<X»

contract van/- cump Pnmaria Sector 2

Contract de vânz • cumpărare

51 IX/3l.|tl.2<X>2

BNP

Locuințe sociale

2267IO-CI-UW

I67OX/

14 Ol 21X13

2267IO-CI-

U39

PS2

1

1 <> 1

apari 20

4 camere, supraf uit La X9..15n«p

strada

Vasilc

Stolnicul . bl

42. ci 2

17

î

N- imobil.

E- sir Ziduri mire Vii. S- sir Lunca Florilor.

V- imobil

2002

147 (KM.IXI

contract van/- cump Pnmarm Sector 2

Contract de cumpărare

51(14'11 IO 2<X)2

BN P

Locinmc sociale

22X4OO-CI-

U20

h»706/

14.01.2003

22X4O6-CI-

IJ?O

PS2

4

l.d 1

apari 91

4 ci mere. supraf mila

64.59mp

strada

Gngorc

Moisil. bl 9. se

B

X

2

N- imobil.

E- str Gbc Serbau. S- Bld Lacul Tei.

V- sir Gngorc Moisil

21X12

loi x5x.ixi

contract van/- cump Pnmtirin Sector 2

Contract de vânz -cumpărare

5I«»|/1| II)2<XI2

B N P.

Locui mc sociale

22X2I2-CI-U5

70’4/

07.06.2004

22XJI2-CI-U5

PS?

5

1 <i 1

apari I7<»

4 camere, supraf mila -

76.X4mp

sosea

Pantclimon. BL 55. se C

254

2

N- sos Pantclimon. E- imobil.

S- parcaj.

X'- imobil

21X12

26X 515.1X1

contract vânz- cump Pnmaria Sector 2

Contract de vânz • cumpărare

5IO2/H io 2txi2

B N P

Locuințe sociale

22546X-CI-

U41

16707/

14.01.2003

22546X-CI-

IJ43

PS?

-

1 <i 1

apari 44

4 camere, supraf mila

Ml 1.99 mp

strada

Delfinului. bl DIX. el 7

9

2

N- imobil.

E- imobil.

S- str Delfinului.

V- imobil

2002

274 941.1X1

coniraci van/- cump Pnmaria Sector 2

Contract de cunipârarc

5101/11 |o 2002

BNP

Locuințe sociale

227OO1-CI-U2

117 06 2<»O4

227003.(14:2

PS2

7

1 <» 1

apari 2.1

4 camere, supraf mila •

75.XX mp

strada

Teiul Doamnei. bl

19. se 1

19

2

N-imohil.

E- sir Temi Doamnei. S- imobil.

V» teren viran

2002

11K 546.1X1

contract van/- cump

Primăria Sector 2

Contract de cumpărare

5207/06 11 2«x»2

BNP

1.ochi mc sociale

22X4OX-CI-

III 3

167112

14 O| 2<>O3

2?X4iix.( |-un

PS?

1 c. I

apun 4 7

4 camere. supraf utila •

Colcnlina. bl II l. se A

7c,

N- sos Colcnlina.

E-sos Andronaehc.

S- parcaj.

V- str Fabrica de Gheata

1C12.V40.00

uomract vniiz- cump Pnmaria Sector 2

Contract de

cumpărare

MO5/1I IU 21X12

H N l»

Locuințe sociale

22<»6<>4-Cl-U41

H.7113Z moi 2txn

U41

PS2

9

1 6 1

apari 94

4 camere, supraf utila 7M.O.1 mp

sosea

Colcnlina. bl X4|. se .1

XI

2

N- imobil.

E- imobil.

S- sos. Colcmina. V- spațiu verde

2003

2X1 X26.(X1

contract vânz- cump Pnmaria Sector 2

Contract de cumpărare

41 OX/06.O9.2<X12

B N P

Locuințe sociale

2275X6-CI-

U52

12533/

15 10 21X12

227SX6-CI-U32

PS2

10

1 6 1

apari 4

4 camere supraf mila -

X4.4 1 mp

strada

Tampa. bl IB.

SC l

1

2

N-parcaj. E- parcaj.

S- str. Tâmpii. V. imobil

2002

300 1X6.IXI

contract van/- cump

Pnmaria Sector 2

Conlracl de cunipSrarc

41 12/06.09.2002

B.N P

Locinmc sociale

22X4I7-CI-

UI6

12535/

15 io 2<X»2

22X4174'1-

UI6

l’S?

11

1 6 1

apari 17

4 camere supraf utila -7x.41 mp

strada

Rascoala 1907. bl Io. se 1

II

2

N- tcren-viran.

E- Ba/a Sportiva Felix. S- imobil.

V- str Rascoala 1907

2<xi2

319.20I.IX)

contract van/* cump Pnnviria Sector 2

Contract de cumpărare

4 1 10/06.09.21X12

B N P.

Locuințe sociale

2267IO-CI-

U31

12529/

15 IO 2OO2

2267IO-CI-ini

PS2

12

1 6 1

apari 7u

1 ci mere       nu

delinem

sosea

Pantclimon. bl

9. se B

291

2

N-Școala cu cls I-VIII nr 77. E- str. Gcntianci.

S- sos. Pantclimon.

V- imobil

2<xi2

262 54X.OO

contract van/.- cump Pnmaria Sector 2

Contract de vânz.. -cumpărare

4106/116.09.21X12

BNP

Locuințe sociale

227914-CI-

U56

12531/

15 10 2002

227914-Cili %

PS2

|3

1 6 1

apan 10

4 camere supraf mila • X4.19 mp

st radii

Sold Zambila loiula. BL 7C. se /X

2

2

N- imobil. E- liceu. S- imobil.

V- Sold Zambila loiula

2<X)2

11X1 |X6.<XI

contract van/- cump Pnmaria Sector 2

Conlracl de cumpărare

4|()7A)6.O9.2<M>2

BNP.

(«ocuintc sociale

227IOX-CI-U6

12532/ I5.IO.2OO2

227I1IX-CI-U6

PS?

14

1 <> 1

.apari 16

4 camere supraf mila -XO.lt) mp

strada

Delfinului, bl

Dlri.ci 6

1

2

N- imobil.

E- gnidimla. S- str Delfinului.

2002

277 695.1X1

contract van/- cump Pnmaria Sector 2

Contract de cumpărare

4 |O9/O6.O9.2<XI2

BNP

Locuințe sociale

2266I7.CI-i;io

12541/

15 10.2002

226(.r-Cl-

UIO

PS?

-4=

V-aleeh ugbrnta ,

J


V- aivci UAioruci ___.

~ ViZAT--

spre neschimbare,i SECRETAR,


INVENTARUL

bunurilor caro aparțin domeniului public al Municipiului Bucurostiaflato in administrarea Consiliului Local Soctor 2 achiziționate cu contracte do vânzare cumparare/donatio

Nr. Crt.

Cod clasific

Denumirea bunului

Elemente de identificare descriptive

Anul dobândirii , dupâ caz, al dârii in folosință

Valoare inventar

- ron -

Denumire act proprietate sau alte

Situați» juridica

Observații

Nuinâr carte funciarii

încheie re dc intabulare

Nr. cadastral

Unitatea

Elemente de identificare descriptive descriptive

Adresa

Vecini

Tip arterii

Denumire

artera

Nr. Po$tal

Sect

acte doveditoare

Tip act

nr/data

emitent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

I5

1 <> 1

apari 3

4 camere supnif utila * X2.6X mp

strada

Radovanu. bl

42. se 1

7

:

N- teren. E- parcaj.

S- sir Radovanu.

V- imobil

2002

304 776.00

contriict van/.- cump Primarul Sector 2

Coniraci dc

cumpărare

4113/06.09.2002

B N P.

Ixxumic sociale

227756-Cl-UI6

12542/

I5.I<».2IH)2

227756-CI-

UI6

PS?

1 (. 1

apan l(»

i camere supnifutila 7(>.7o mp

st racii

Vas i Ic

Stolnicul, bl 42

17

1

N-imobil.

E- sir Ziduri intre Vii. S- sir Lunca Florilor. V- imobil

2002

2X| X26.00

contract van/- cump Pomana Sector 2

Contract dc vânz -cumpArarc

4 |()1dX>.09.2002

B N P

Locuințe sociale

22X4i»(»-Cl-

UI9

12527/

1'. 10.2002

22X4IM.-CI-

UI9

PS2

|7

1 6.1

apari xi

5 camere supral utila

63.91 mp

bulevard

Lacul 1'ci. bl

17-iK. sc B

I26-I2X

î

N- bd Lacul Tei, E- str Doamna Gluca. S- intrarea Teiul Doamnei. V- str Teiul Doamnei

2002

297 412.IMI

contriict van/* cump Pnmaria Sccior 2

Coniraci dc

cumpănire

4 104 (X».O9.2<M>2

B N P.

Locuinic sociale

22M.4I-CI-UX5

125X5/

I5.io.2oo2

22(»t»4l-CI-

IJX5

PS2

IX

1 (> 1

apun

4 camere supnif utila

65,64 mp

si radii

Grigorc Moisil. BL 9. sc A

X

2

N- imobil.

E- sir. Gbc Serbau.

S- bd.. Lacul Tei.

V- sir. Grigorc Moisil.

V- sir Grigorc Moisil

2<X>2

10X 44X.OO

contriict van/- cump Pnuviriii Sccior 2

Coniraci dc cumpărare

4| | |/O6.O9.2(X>2

BNP

Locuințe sociale

22X2I2-CI-U9|

12514/

15.10.2002

22X712-CI-U9|

PS2

I'»

l.d 4

apari |6

1 camere supnif utila -(»4.(»linp

strada

Mr. Bacila

Vasilc. bl 3IA.

se A

27

2

N- imobil.

E- sir Mr Bacila Vasilc. S- str Pescarilor.

V- imobil

2002

260.712.00

contract vânz- cump Pnmaria Sccior 2

Coniraci dc vânz-cumpârarc

4105/06(19 2002

B N P

Locui mc sociale

227751-Cl-

UI4

12530/

15 io 2002

227753-Ct-

UI4

PS2

1 6 1

apan »(>

i camere supnif ulila 62.4onip

Aleea

Vcrgului. bl IHA. sc 1

15

2

N- imobil. E* imobil.

S- sos Vcrgului. V-imobil

2002

272 1X7.00

contract van/- cump Pnmaria Sccior 2

Contract dc

cumpărare

4 102 «w» 09 2<M)2

n N P

Locuinic sociale

22X244-CI*

UI2

I25W l< io 2o<i2

22X244-CI-

UI2

PS?

21

1 (.4

imobil teren

120.9 mp supnif utila

6<>.|3 mp

strada

Grigorc C

Moisil

12

2

N- teren virau

S- imobil Adiim Vasilc. E - imobil Nisiir Ct

V- sir Moisil

1999

722 007.00

eoni raci van/- cump Pnmaria Sector 2

Coniraci dc vânz -cumpărare

425/22 II 1999

B N P

sediu social

229412

X7S;

229412

PS?

1 6 1

apari 127

2 camere. .supnif ulila •• 46,29mp

sosea

Miluii Bravu. bl 7P. sc 3

64-XX

2

N- imobil.

E- sos. Miliai Bravii. S- imobil.

V- imobi

21X12

260712.00

contract van/* cump PniiLina Sccior 2

Coniraci dc vânz • cumpArarc

3195/24 12 1999

BNP

iii iidnuntsirarca

DGAPI S2 cfHCL S2 33/21X16

22X333.CI-U<»5

115/

1 l.oi.2oix>

22X333-CI-

IJ».*

PS?

21

1 <> 1

apari 6

2 camere, supnif utila -

37,Xlmp

si radii

Marcu

Armasu. bl 27.

.se 1

5

2

N- imobil.

E- imobil, S- sir. Marcu Annasu.

V- imobil

2IMI2

154 224.IM)

contract vânz- cump

Pnmaria Sccior 2

Contract dc vânz.-cumpTirarc

3191/24 12 1999

BNP

iii administrarea DGAPI S2 cfHCL S2 33/21MX.

226I69-CI-

U25

3X3/

11 ol '(HM)

226I69-CI-

U25

PS2

24

16 i

apan xo

1 camera, supnif ulila -29.34mp

sl radii

Zambilelor. bl

16. sc 3

4

:

N- leren-vilan. E- str Aromei. S- imobil.

V- inxibil

1999

17.3 043.00

eoni raci vânz- cump Pnmaria Sccior 2

Contract dc vânz • cumpărare

1I9X/24 12 1999

BN P.

in administrarea DGAPI S2 cfHCL S2 33/2OO<»

225755-CI-

L'I9

112/ (K..0 |.2O<M>

225755-CI-

IJI9

PS?

1 6 1

apun l<»5

5 camere supnif utila -

66.3 2 mp

st radii

Avrig. bl E2. sc 5

(.3

2

N- imobil. E- imobile. S- sos tancului. V. str Avrig

1999

307.071.IX)

contract vânz- cump

Pnmaria Sccior 2

Coniraci dc vânz-cumpărare

11X9/24 12 1999

BNP.

in administrarea DGAPI S2 cfHCL S2 33/2IMM»

22X32X-CI-U12

3X1/

13.0 |.2<MK>

22X32X-CI-

U32

PS2

1 (> 1

apari. x

2 camere, supnif ulila -45.62mp

sl radii

Doamna Gluca. bl 3A. sc A

4

2

N- str Doamna Chica. E- imobil.

S- imobil.

V- imobil

1999

216 1X9,00

contract vânz- cump Pnmaria Sector 2

Coniraci dc cumpărare

3193/24 12.1999

BNP.

in adnurusirarca DGAPI S2 cfHCL S2 33/21KX»

227K.7-CI-U3

7X2/

19.(1 |.20<X>

227K.7-CI-U1

PS2

27

1 6 1

apari 53

' camere, supnif utila

• 41 .<>Xmp

sosea

Colcmimi. BL III. sc A

76

2

N- sos. Colcntina. E- sos Fiindcm. S- alee pictonala. V- imobil

1999

276 3IX.00

contract van/.- cump

Pnnvirta Sccior 2

Contract dc vânz. -cumpărare

31X6/24 12 1999

B N P.

in admim.sirarcii DGAPI S2 cfHCL

S2 33/2IMI6

2266U4-CI-

U94

5x/

(Xi.OI.2tMH)

22(i(U14-CI-U94

PS?

2X

1 h 1

apari 19

2 camere, supnif utila -15.77mp

sosea

Vcrgului. bl

IX. sc 1

‘-—re—€.-5-.^

7

2

N- imobil.

E- aleea Vcrgulm. S- aicea Vcrgulm. V. imobil

1999

161 56X.OO

conir.ici van/- cump

Pnmaria Sccior 2

Coniraci dc v;i uz.-cumpărare

1IXX/24 12 1999

B N P.

in administrarea DGAPI S2 cfHCL S2 ll/2(MXi

22X21 I-CI-

U2n

56

Ofi.OI 2<HHI

22X211 -CI -

U2(*

PS2

spre neschimbare, SECRETAR,

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bucurestiaflate in administrarea Consiliului Local Sector 2 achiziționate cu contracte de vanzaro cumpararo/donatic

Nr. Crt.

Cod clasific

Dcnurni rea bunului

Elemente de identificare descriptive

/Knul dobândirii . după caz. al dării in folosință

Valoare inventar

- ron -

Denumire act proprietate sau alte

Situația juridica

Observații

Număr carie funciară

încheiere de intabula re

Nr. radaslral

Unitatea

Elemente de identificare descriptive descriptive

/tdresa

Vecini

Tip arteră

Denumire artera

Nr.

Poștal

Seci

acte doveditoare

Tip act

nrJdata

emitent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

29

1 6 1

apart 17

1 camera. supraf utila -

2X.30mp

strada

Elev Slcfancseu. bl 420. sc 1

61

2

N- imobil.

E- Cimitirul Anncncs. S- str. Elev Slcfancseu. V- imobil

1999

IK9.062.tXI

contract van/.- cump Pnmaria Sector 2

Contract de vânz.-cumpărare

3IX4/24.I2.I999

B.N P.

in administrarea DGAPI S2 cfHCL S2 33/2<xx»

227601-CI-

U29

117/

II.0I.2IMX)

227601-Cl-U29

PS2

1 6 1

apart. 74

.1 camere. supraf utila

* 19.92 mp

sosea

Pantclimon. bl 7. sc B

3||

2

N- Grădiniță nr 23. E- imobil.

S- sos. Pantclimon. V- imobil

1999

254.2X6.tK)

contract vânz- cump Pnnuiria Sector 2

Contract de vânz.-cumpărare

3210/29.12 1999

BN P.

in administrarea DGAPI S2cf HCL S2 33/2006

225694-Cl-U22

245/

12.01 2txx>

225694-CI-

U22

PS2

1|

1 6 1

apart 91

5 camere 5upr.iT utila

64.30 mp

sosea

Pantclimon. bl

7.scC

UI

2

N- Grădiniță nr 23. E- imobil.

S-sos Pantclimon. V- imobil

1999

2X4 5X0JMJ

contract van/.- cump

Pomana Sector 2

Contract de vânz -cumpărare

1211/29 12 1999

BNP

in administrarea DGAPI S2 cfHCL S2 33/2IMX»

225694-CI-

UI6

241/

lo.tt I.2OOO

225694-CI-

UI6

PS2

32

1 6 1

apart 29

2 camere. supraf utila

51.72 mp

strada

/X mirai Murgcscu. bl 401 .SC 1

1

2

N- Amiral Murgcscu. S- sos Pantclimon.

V- imobil

1999

244 647.1X1

contract vânz- cump 11X2/1999

Contract de vânz..-cumpărare

31X2/24 12 1999

B N P.

in administrarea DGAPI S2 cfHCL S2 33/2<XX»

226209-CI-UI2

1 10/

CM» O| 2000

226209-CI-

UI2

PS2

1 6 1

apari 1

1 Camere supraf utila -(>7.60 mp

sosea

Colcntinn. bl

K7.sc A

Sediul DVBI.

S2

K7

2

N-spntiu. E- imobil.

S-sos Colcntinn.

V- IPA Colcntma

1999

295.I37.<X)

contract van/.- cump

Pnnuna Sector 2

Contract de vânz -cumpărare

2X65/22 11 1999

BNP

226502-CI-

U20

7505/

24.1 1.1999

226502-CI-

U20

PS2

54

1 <> 4

apart 46

1 camere

strada

Amiral Murgcscu, bl 401 .sc B Sediul DVBI.

S2

1-1

2

N- imobil.

E- str Amiral Murgcscu.

S-sos Pantclimon. V- imobil

1999

295 117.1X1

contract van/- cump Pnmaria Sector 2

Contract de vânz • cumpărare

2X61/22 11 1999

BNP

226209-CI-

Ull

7225

19 | | |999

226209-Cl-

Ull

PS2

1 6 1

1 camere suprafața utila

- 6U.I1 mp

Mr.icki

Maior Coravu. bl C6. sc A Sediul DVUl.

S2

17.2.3

î

N- imobil. E- imobil.

S- «ir. Maior Coravu. V- imobil

1999

li 5.792.00

contract vânz- cump

Contract de cumpărare

2X61/22 1 l 1999

H N P

227127-CI-

Utx

I9.|| |999

227127.CI-

Uix

l»S2

1 6 1

apari 5

4 camere suprafața utila ° X5.24 mp

strada

Teiul Doamnei, bl 3l.se 1 Sediul DVBL S2

7

2

N- imobil. E- aicea Teisnn. S-imobii. V- imobil

1999

394.740.CX)

contract van/.- cump Pomana Sector 2

Contract de vânz. -cumpărare

2X66/22 11 1999

B N P

225432-CI-UX

7219/

1911 1999

225-B2-CI-UK

PS2

17

1 6 2

teren

266 mp

strada

Siliștea

27

2

XI 21K.IX)

11 C G M B nr

9/22 01 2004

Contract de schimb

5299/26 11 ’OOX

4409/07 05 2009

B N P

Teren nlcctat de parcul Florilor nu mai exista ca nr postai constaturi rccvaluator SC GCT EVAl. SRL

2052X4

4409/

1)7 (15 21X19

2052X4

PSJ

IX

1 <> 2

icrcn

179 70 mp

strada

Telia

36

2

60 464.1M)

H C G MB nr 9/22.01 2004

Contract schimb

5303/26 11 200X.

44OX/O7 (1.5 2009

BNP

Teren aflai iii imediata apropiere a Pasajului suprateran Dna CHICA - Bd Chisinau nu mai exista ca nr poslal constatări rccvaluator SC GCT E VAL SRL

20X1X1

14652/ <X» 10 21X13

20X1X1

PS2

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bucurestiaflate in administrarea Consiliului Local Soctor 2 achiziționate cu contracte do vanzare cumparare/donatie

Nr. Crt.

Cod clasific

Denumirea bunului

Elemente de identificare descriptive

Anul dobândirii »după caz, al dării in folosințâ

Valoare inventar

- ron •

Denumire act proprietate sau alte

Situația juridica

Observații

Num Ar carte funciară

încheiere de intabularc

Nr. cadustral

(■nitatca

Elemente de identificare descriptive descriptive

/Kdresa

Vecini

Tip arteră

Denumire artera

Nr. Poștal

Sect

acte doveditoare

Tip act

nrJdata

emitent

0

1

2

3

4

5

6

7

9

10

II

12

13

14

15

16

17

IX

19

1 6 2

ic ren

170 mp

strada

Dna Gluca

3XA

î

43 27U.<HI

H C G M B nr

9/22 oi 2<»<M

Contract schimb

5535/12 12 2“ox.

4404/07 05.2009

BNP

Teren aflat in imediata apropiere a Pasajului supralcran Dna CHICA - Bd Chismau nu mai exista ca nr postai spăl iu verde si trutuar-consiatan nxvaluator SC GCTEVAI. SRL

215037

4407/

07 1)5 2009

215037

PS2

40

1 6 2

Icrcn

X6.40

strada

Drxi Gluca

3XB

2

20 990.00

H C G M B nr 9/22 01 2004

Contract schimb

5536/15.12 2<M)X. 43X5/07 05 2<H)9

BNP.

Teren aflat in imediata apropiere a Pasajului supralcran Dna GHICA-Bd Chismau nu mai exista ca nr postai spațiu verde si Irntuar-constatan rcevaliiator SC GCTEVALSRL

214X34

43X5/

07.05.2009

214X34

PS2

4|

1 6 2

icrcn

1X3 mp

st radii

Ccpiuri

22

2

67 .730.00

H C C.M B nr

9/22 01 2004

Contract schimb

95/13 (>1.2009;

4406/07 05 2009

BNP

Teren aflai in imediata apropiere ;i Pasajului supralcran Dna CHICA - Ud Clusinau nu mai exista ca nr postai static RATB-rccvaluator SC GCTEVALSRL

212625

212625

PS2

42

1 6 2

Icrcn

1X0 mp

strada

Ghc. la cobesc u

9

2

66.6I9.IH)

H C G M B nr

9/22.01 2<HM

Contract schimb

116/14 01.2009.

4407/07 05.2009

BNP

Teren aflat iii imediata apropiere a Pasatului supralcran Dna GHICA-Bd Chismau nu mai exista ca nr postai scai acces spațiu vcrdc-constatari rcevaliiator SC GCT EVAL SRL

20X535

20X535

PS2

1

ZT7AT

spre n

SE

eschimbare, CRETAR,

4

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bucurestiaflate in administrarea Consiliului Local Sector 2 achiziționate cu contracte de vanzare cumparare/donatie

Nr. Cri.

Cod clasific

Denumi rea bunului

Elemente de identificare descriptive

Anul dobândirii . dupâ caz. al dArii in folosințâ

Valoare inventar

- ron -

Denumire act

Situația juridica

Observații

Numâr carte funciar#

încheierr de intabtilarc

Nr. cadastral

Unitatea

Elemente de identificare descriptive descriptive

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire artera

Nr.

Po$tal

Seci

acte doveditoare

Tip act

nr./data

emitent

0

1

2

3

4

$

6

7

«

9

10

II

12

13

14

15

16

17

IS

19

41

1 6 3

Icrcn

711.15 mp

strada

Dna Ghtca

1(17

2

lKI.6UX.tM)

H.C.GM B nr

9/22 <>l 2<XM

Conlnici sclumb

XI/12.01.2<M>91 4.1X9/07 05 2<X>9

B N P

Teren aflat in mediala apropiere a Pasajului suprateran Dna CHICA-Bd Chisinau nu mai exista ca nr poxtal xpatiii verde si irottiar*conslaiari rccvalualnr SC GCT EVAI. SRL

202276

41X9/

07 05 2009

202276

PS2

44

1 (• 2

teren

111 mp

strada

Siliștea

17

2

114 7X1.(X)

H.CG.M B nr

9/22.01 2004

Contract scluinb

1X9/10 0| 2009

H N P.

Teren afectat de parcul florilor nu nun exista ca nr postai constatări rccvaluaior SC GCTEVALSRI.

2I5IOX

4405'

(17 05 2009

215 lux

PS2

4 5

1 6.2

icrcn

27<» mp

strada

Siliștea

24

2

112 141,00

H C G M B nr

9/22 Ol 2004

Contract sc Iu ml)

276/2.1 01 2009. 4164/07 05 2<MI9

B N P

Teren afectai de parcul Florilor nu ulii exista ca nr posial constatări rccvaluaior SC GCT EVAI. SRL

2045X1

4164/

07 05 2009

2045X1

PS2

46

1 6 2

Icrcn

191 mp

si rada

Telia

25

2

77 117.00

H C G M B nr

9/22 01 2004

Contract

2447/OX O7.2tM)9

B N .P.

Teren aflai iii imediata apropiere :i Pasajului supGitcrari Diki GHICA - Bd Clmaiuiu nu mul exista ca nr postai spațiu verde si trotuar-consiatan rccvaluaior SC GCT EVAI. SRL

214X91

214X91

PS2

47

1.6 2

i

icrcn

~~~î

XtX) (lip

strada

Baicului

I2X

2

4I6.4O5.IX)

H.C.GM B nr

9/22.01 2004

Contract schimb

24.11/OX 1)7.2009

B.N.P.

Teren aflat in imediata apropiere a Pasajului supralcran Dna GHICA - Bd Clusinau nu mai exista ca nr postai cai acces si parcarc-conslaian rccvaluaior SC GCT EVAL SRL

212261

PS2

1

spre rn

SEC

-schimbare

:retar,

---——“——J

5

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bucurestiaflate in administrarea Consiliului Local Sector 2 achiziționate cu contracte de vanzare cumparare/donatie

Nr. Cri.

Cod clasific

Denumire a bunului

Elemente de identificare descriptive

Anul dobândirii , dupâ caz, al dârii in folosință

Valoare inventar

- ron -

Denumire act

Situația juridica

Observații

Numâr carte funciarii

încheierr de intabulare

Nr. cadastral

Unitatea

Elemente de identificare descriptive descriptive

Adresa

Vecini

Tip arterii

Denumire

artera

Nr.

Poștal

Sect

acte doveditoare

Tip aci

nrJdala

emitent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

4X

i <> 2

teren

176 mp

tirada

UlICSIlIui

-

2

41.847.00

HC.G.M B nr

9/22 01 2004

Contract sclumb

4773/14 12 2009

B N P

Teren aflat iii imediata apropiere a Pasajului supralcran Dna GHICA-Bd Chisinau nu mai exista ca nr postai static RATB-constatari rccvaluator SC GCT E VAL SRL

212751

212751

PS2

49

1 6 2

ic IC II

2XO.6<i mp

strada

Pavc/ci

9

2

7U.K44.I7

H C G M B nr 9/22.01 2<i(>4

Contract schimb

4777/14 12 2<X)9

B N P

Teren aflat in imediata apropiere a Pasajului supralcran Dna GHICA - Bd Chisinau nu a fost identificata sfada-constatări rccvaluator SC GCT EVAL SRL

214510

214510

PS2

5«>

1.6 2

icrcn

5IX mp

strada

Dna Ghica

3 ISA

2

192 5X7.00

H C G M B nr

9/22 ol 2004

Contract schimb

4769/14 12 2009

B N P

Teren aflat in intcdiaia apropiem :i Pasatului Mipralcran Dna GHICA-Bd Chisinau nu mai exista ca nr postai carriAMbit xi .xputii verzi -constaian rccvaluator SC GCT EVAL SRL

2 1 MO9

215409

l’S?

51

1 6.2

teren

326 mp

strada

Dna Ghica

2X1

2

150 (HR».<M>

H.C.G M B nr

9/22.01 2004

Contract schimb

4774/14 12 2009

B N P.

Teren aflat in imediata apropiere a Pasajului supralcran Dna GHICA - Bd Chisinau nu mai exista ca nr postai carosabil xi spatii verzi -constatări rccvaluator SC GCT EVAL SRL

204067

2O41X.7

PS2

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

6

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domoniului public al Municipiului Bucurostiaflato in administraroa Consiliului Local Sector 2 achiziționate cu contracto de vanzarc cumparare/donatie

Nr. Cri.

Cod clasific

Denumirea bunului

Elemente de identificare descriptive

Anul dobândirii . dupA caz, al dârii in folosiiițâ

Valoare inventar

Denumire act

Situația juridica

Observații

Num Ar carie funciara

încheiere de intabulare

Nr. radastral

Unitatea

Elemente dc identificare descriptive descriptive

Adresa

Vecini

Tip artert

Denumire artera

Nr. Postai

Seri

acte doveditoare

Tip act

nrJdata

emitent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

IX

19

52

1 6 2

teren

194 mp

strada

Vulcanci

41

2

69.X55.OO

H.C G.M B nr

9/22.01 2004

Contract sclumb

4X99/24 12.2009

B.N P.

Teren aflat in imediata apropiere a Pasajului suprateran Dan GHICA-Bd Chisinau nu mai exista ca nr pontai carosabil -constatări rccvaluator SC GCT EVAL SRL

213619

21.3619

PS2

1 6 2

letcii

347.2» mp

strada

Mr Bacila

26

2

2003

451 79X.no

H C G M B nr 53/(M> 03 2003

Contract sc Iu ml>

l(i 16/01 07 2003

B N P

30944

9952/14 07 20

03

96|0

PS2

54

TEREN STRADA DRUMUL VADU

MOȚILOR NUMĂRUL 23-3 1 SECTOR 2 (SUPRAFAȚA l 495 mp)

I495mp

STRAD A

VADU MOȚILOR

23-31

2

17 04 2012

2.X0X.679.36

ACHIZIȚIE ADP 2. CONTRACT DE VANZARE-CUMPĂRARE ÎNCHEIERE 1 1X0/29 03 2012 (număr cadastral 209797. nunvir incite icre

1 1 194/03 04 2012).

NUMĂR INVENTAR 10545

ACHIZIȚIE

5X977

II 194

209797

13 O4.2OJ2

ADPS2

TEREN INTRAREA DEALUL GRUIULUl NUMĂRUL 2 SECTOR 2 (SUPRAFAȚA I5l.37mp)

15l.37mp

INTRAR

F.A

DEALUL GRUIULUl

:

2

17.04 2012

199653.64

ACHIZIȚIE ADP2. CONTRACT DE VANZARE-CUMPĂRARE ÎNCHEIERE

1 179/29 03 2012 (număr cadastral 209301.niim.tr încheiere

I4IO9/26.O4.2OI2).

NUMĂR INVENTAR 10546

ACHIZIȚIE

57632

14109

209301 03 05.2012

ADPS2

5<»

TEREN STRADA BAIA DE ARAMA NUMĂRUL 1 • SUPRAFAȚA 6.563.99 mp (DONAȚIE)

6 56.3.99mp

STRAD

BAI/\ DE arama

1

2

29 IM. 2012

13 X23 351.36

HCLSECTOR 2

1 19/2011. CONTRACT donație 667/11.05 2012.

NUMĂR INVENTAR 10562

DONAȚIE

ADPS2

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Bucurcstiaflate In administrarea Consiliului Local Sector 2 achiziționate cu contracte de vanzare cumpararc/donatie

Nr. Crt.

Cod clasific

Denumire}! bunului

Elemente de identificare descriptive

Anul dobândirii . după caz, al dârii in fblosinfâ

Valoare inventar

• ron -

Denumire act

Situa(ia juridica

Observații

Nuniâr carte funciarii

încheiere de intabulare

Nr. cadastral

Unitatea

Elemente de identificare descriptive descriptive

Adresa

Vecini

Tip arte nl

Denumire artera

Nr.

Poștal

Scct

acte doveditoare

Tip act

nr^data

emitent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

IX

19

57

TEREN STRADA CERNĂUȚI NUMĂRUL 27C • SUPRAFAȚA |7 mp (DONAȚIE)

|7mp

STRAD

A

CERNĂUȚI

27C

î

29.uc» 2012

15 X0I.2X

HG. SECTOR 2 1 19'2011. CONTRACT DONAȚIE 660/11 05 2012.

NUMĂR CADASTRAL 2I6XX1 foy 10714/2. CARTEA FUNCIARA NUMĂR 21 XXI foMa

9X62.1. NUMĂR INVENTAR 10561

DONAȚIE

216X81

16456

2I6XX1

29 05 2012

ADPSJ

5X

TEREN

STRADA CRISTESCU

MARIAN NUMĂRUL 1 A (FOSTA STRADA PRELUCA NUMĂRUL 25) 45<imp

450mp

STRAD A

CRISTESCU marian (FOSTA PRELUCA!

IA

2

11 IO2OI2

591 54O.XX

ACHIZIȚIE ADP2. CONTRACT DE VANZARE• CUMPĂRARE ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NUMĂRUL 4<».19/|5 10 2012, NUMĂR INVENTAR 10579

ACHIZIȚIE

ADPS2

...

TEREN STRADA CREMENITA NUMĂRUL 7 -IK.Intp NU'MARUl. CADASTRAL 1X47 CARTE FUNCIARA •J5K9

l l ic.lmp

STRAD

A

CREMENITA

7

2

«.2 20.2

1 557.071.72

ACHIZIȚIE ADP 2. NUMĂR INVENTAR 10654 NUMĂR CADASTRAL 204475. CONTRACT OH VANZARE• COMPARARE ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NUMĂRUL 5527/27 12 2012

ACHIZIȚIE

ADPS2

....

TEREN STRADA siliștea NUMĂRUL 7

22<> 92 mp

PARC

siliștea

7

2

07 07 200K

291 1XX..14

ACHIZIȚIE AOP 2. CONTRACT DE VANZARE • CUMPĂRARE ÎNCHEIERE 2369/13.06.2003 (număr cadastral 206402, număr

14229/27.04.2012). NUMĂR INVENTAR 1957

16X51

14299

27 04 2012

2.KUI.2

ADPS2

Scf Serviciu Contabilitate Financiar ,întocmit.


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


Winogrotzchi IMicoletaAnexa nr. 2 la H.C.L. Sector 2 nr. 88/2019

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PRIVAT AL U.A.T.

9

AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2

ACHIZIȚIONATE CU CONTRACTE DE VÂNZARE - CUMPĂRARE/DONAȚIE

9                                                                                                                                                                                                                                       9


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ANEXA 2


INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului privat al UAT aflate in administrarea Consiliului Local Sector 2 achiziționate cu contracte de vanzare cumpararo/donatlc

Cri.

rhsifirNrr

Elrnirnlr dr Idrnlificurc descriptive

Anul dobundlrll. dupn CMA Nl durii in fiilmlnt*

VmIomiv Inventur

Drnwnlrr >.l

«mu Mile nete doveditoare

SituMfi» juridkn

Observații

Numur curie funriMru

fnclteiere ilr inlMbulMrr

Nr. ciKlHMii'id

lînilMlru

Denumirm bunului

Elrmrnlr dr itlcniificarr descriptive den rtptlve

A..,,..

Vecini

Tip nrfrr»»

Denumire ■rtrru

Nr.

P.nlNl

Sector

Tip ».l

nr.tlHiN

rmilenl

o

1

2

3

4

s

6

7

N

9

IO

li

12

13

14

15

16

1"

IN

19

1

1 6 2

teren

945 mp

strada

Tamaioarei

121-

123

2

2011

632 415.00

Contract donatiu

Contract du donatiu

5447.1)7 II 2OII

B N 1»

Icra» .ill.ii in imediata apropiere a Puciului Mipralcuia Dna CHICA • Bd Chisinnu nu mm exista ca nr postul, canișului si trotuar* constatări rccvnlnaior SC GOT liVAI. SRL

215.517

215 517

PS2

-

1 6 2

Apartament Asistența sociala

S « 80.36 mp

str.

Pantulimon Bl 9.

Ap.23

291

2

2004

185 150.92

Contract de vănz.-cumpăraru 1199/2004 O.GASPC.S2

Contract de vânz -cumpârarc

1199/2<K)4

luui.x de B N I*

Locuințe protejate

227914-C1-U87

10441/ 05 07 2004

227914-C1U87

DGASPCS2

1 62

Apartament Asistenții socială

S * 85.57 mp

str.

Radovanu Bl 41 Ap.108

5

2

2004

217 818.00

Contract de vănz.-cumpărare 2693/2004 DGASPC. S2

Contract do vănz.-cumpăraru

2r?H/UK |U 2<)<M

l-niis de B N 1’

Locuințe protejate

228160-C1-U33

15793/

11 10.2004

228160-C1U33

DGASPCS2

4

1 6 2

Apartament Asistenții socială

S ■ 81,89 mp

str.

Ciocârliei Bl 09;

Ap.2

14

2

2005

266.700.25

Contract do vânz.-cumpâmro 387/2005 OG AS P.C S 2

Contract du vănz-cumpârare

5X7/200$

l-mis de B N P

Locuințe protejate

227618-C1-U9

8046/

31 03 2005

227618 C1-U9

0GASPCS2

S

1 6.2

Apartament Asistență socială

S • 84.65 mp

str.

Vurgului

BIG1-G4; Ap 90

21-29

2

2005

267.183.28

Contract do vânz.-cumpărare 1206/2005 DGASPC. 2

Contract do vănz -cumpăraru

I2O6/I1 o$ 2<xi5

1-nus de

BNP

Locuințe protciaie

226246-C1-U42

11708/

11 05 2005

226246-C1-U42

DGASPCS2

'■

1 6 2

Apartament Asistență socială

S ■ 90.86 mp

str.

Pantelimon Bl 41.

Ap.318

286

2

2005

268 202.03

Contract du vânzare -cumpăraro Nr 1176/2005 D GAS P C S 2

Contract du vânz.-cumpârare

1 |7c..|‘io$ 2oti$

luni* de B N P

Locuințe proici.itc

227427- CI-UI 32

13394/ 30 05 2005

227427-CI-

UI 32

DGASPCS2

1 6.2

Apartament Asistență socială

S • 80.82 mp

str

Ciocârliei Bl D24.

Ap.3

32

2

2004

216 883.60

Contract de vânzare -cumpârare Nr 2317/2004 DGASPC S 2

Contract de vănz.-cumpăraru

2U7/11 io 2«MM

l-mis «k H N P

Locuințe pioiciutc

228013-C1-U9

16892/

27 10 2004

228013-C1-U9

DGASPCS2

X

162

Apartament Asistență socială

S ■ 77.84 mp

str

Aleea Cislâu BI.3D.

Ap.30

5

2

2006

430.811.17

Contruct do vânzare -cumpărare Nr.2112/2006 DGAS.P.C. S2

Contract du vânz • cumpărare

21

l-misdc

B N P

Locuințe protciaie

225831-C1-U2

21775/ 04 09.2006

225831 CI-U2

DGASPCS2

1 62

Apartament Asistență socială

S ■ 81.16 mp

str

Vergului

Bl. 17; Ap 415

65

2

2006

378 024.08

Contruct du vânzare • cumpărare Nr 3686/2006 DGAS.PC S2

Contract do vănz.-cumpăruro

36X6/2<M)6

Emis de

B N P

Locuințe protciaie

226568-C1-U46

362/ 09 01 2007

226568-C1-U46

DGASPCS2

l<l

1 6.2

Apartament Asistență socială

S » 82.98 mp

str

Pantelimon Bl 02; Ap.55

326

2

2006

315 020.29

Contract de vânzare -cumpărare 3680/2006 OGASPC S 2

Contract de vânz.-cumpărurc

lr.XD/2iM)6

Emis de B N P

Locuințe protciaie

225593-C1-U15

366/

09 01 2007

225593-C1-U15

0GASPCS2

11

1 62

Apartament Asistență socială

S ■ 78 86 mp

str

Răscoala 1907

Bl .13:

Ap.51

8

2

2006

373 523.52

Contract de vânzare • cumpărare 3681/2006 DGASPC S2

Contract do vânz.-cumpărare

U.XI/2I» 12 2<hm.

l-.miN de

B N P

Lixiuințc proicialc

226339-C1-U2

367/ 09 01 2007

226339 C1U2

DGASPCS2

i:

1 62

Centrul de Servicii de Asistență Socială pt. Persoane Vârstnice Vaier Dumitroscu Activități recreative

Sc - 369 42 mp St =250 mp

str.

Vaier Dumitrescu

33

2

2005

4 407.083.66

Contract do vănzaru • cumpărare 2051/20.12 2005 D.G.A.S.P C.S2 Autonzațjo do construire nr. 2/1’0*707 10 2010; Autorizație du construire nr.

922/42“D“/19 10 2012

Contract du vânz.» cumpărare

2051/20 12 2oo$

lunii* de B N P

210 702

32674/

20 12.2005

210702-C1

DGASPCS2

n

1 62

Unitate Ruzidunțiaăa de tip Familial "Casa

Sc - 257 98

str.

Mircou cel Bătrân

17

Voluntar

2005

1 714.250.48

Contract de vânzare • cumpărare 2080/2005 OGASPC S2

Contract do vănz -cumpăraru

20X0/22 12 2005

l.i«cuințc prolciale

117 817

81637/ 18 01 2006

2516/1/2/2-C1

0GASPCS2

----' v" 1—

spre neschimbare,

secretar.

INVENTARUL bunurilor caro aparțin domonlulul privat al UAT aflate In admlnlstraroa Consiliului Local Sector 2 achiziționate cu contracte do vanzarc cumpararo/donatlo

Nr. Cri.

Cml cl—ificsrr

DrnumlrrM bunului

Elemente «Ic hlentincnre «le**rlplhc

doliMtKlIrli. liupA CM. Hl «Urii in rolmlnl*

Vsl.Mrr Inventar

Denumire set pniprirtulc •nu site nete d>»vedit«n«rc

SituNțiN jtiridlcu

ObsrrvNfil

funcittrA

încheiere de iiiishulMre

Nr. ci»dii«(nd

linitwteH

Elemente «le hlcnilfkMrc descriptive descriptive

Adrrsn

Vecini

Tip .nrr«

Denumire srters

Nr. H<ni-I

Sector

Tip..-.

nr./dNt»

«

1

J

4

5

<>

7

H

9

10

II

12

13

14

15

16

17

IM

19

II

16 2

9 1

Dirucpa Generalii du Asibtențâ Socialâ și Proiecția Copilului-SEDIU Olan

Sc ■ 571 mp Teren ■ 1260 mp

str.

Olan

15

2

2017

Imobil -

2.10 3 4 84.25

Teron -

2.796.089.52

H.C.L.S. 2

Nr 233/22.12.2016 Proces verbal do prodaro-pnmire nr 30827/11 05 2017

Hotârfro

233/22 12 2016

C 1. S 2

235542 - C2-U1

235542 - C2-U1

0GASPCS2

Scf Serviciu Contabilitate Financiar . •—)

întocmit.Miinescu Silvia

VIZAT 1 spre neschimbare j secretar, ]

Anexa nr.3 la H.C.L. Sector 2 nr. 88/2019

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL

STATULUI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA PRIMĂRIEI SECTOR 2

ACHIZITIONA TE CU CONTRA CTE DE VÂNZARE - CUMPĂRARE /DONA TIE

9                                                                                                                                                                                                                9

\ăZKV~~-spre neschimbate, secretar.

INVENTARUL

bunurilor care aparțin domeniului public al Statului aflate in administrarea Primăriei Sector 2 achiziționate cu contracte de vanzare cumparare/donatle

Nr. Crt.

Cod clasifica r e

Denumirea bunului

Elemente de identificare descriptive

—Tonrr-dobând irii. după caz, al

Valoare inventar

- ron -

Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

Situația juridica

Observații

Număr carte funciară

încheie re de intabul arc

Nr. cadastral

Unitatea

de idcntificar e

Adresa

Vecini

Tip artera

Denumire artera

Nr. Pojt al

Sccto

Tip act

nr./data

emitent

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Io

17

18

19

1

1 62

teren

195 mp

Ceptura

17

2

2011

63 438.00

Ctr do schimb 1510/15 04.2011 Nr cadastral 15077

Contrac t schimb

1510/15.04.20

11

8.N.P.

Teren aliat in imediata apropiere a Pasajului suprateran Dna GIIICA -Bd Clusinau nu mai exista ca nr postai- carosabil si trotuar-constatări reevalua tor SC GCT EVAI.SRL

201081

11124

15.05

2006

201081

PS2


întocmit,

Winogrotzchi Hicoleta