Hotărârea nr. 85/2020

Hotărârea nr. 085 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Viitorului nr. 102, Sector 2, Bucureştiwww.ps2.ro • Strada Chhrisligîilor rar. 11-13, Tel: +[4021)209.fi0.&0 Fax: +(4021}, 209.62.82


HO TÂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Slr. Luncșoara nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Luncșoara nr. 17, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 38488/19.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 38483/ 19.03,2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Luncșoara nr. 17, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 9 CA 1/9 din 13.02,2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;

1 - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de Wranism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a Jost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lil.„e” și art. 81 alin. (2) lit. „i". din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Jn urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Luncșoara nr. 17, Sector 2, București - Amplasare construcție modulară cu funcțiunea de after school - P+1E, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul dc reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Sc aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre sc publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, fi a fast adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03 2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată In 2 ('două] exemplare.

www.p82.ro - Strada Cliiristl{fiilor nr. 11-13. Tel: *(4021) 20fl.60.00 Fax; *(4021) 209,62.82


DIRECȚIA URBANISM CADASTRU Șl GESTIONARE TERTTORTU - S.A.D.U.

Nr. 38483/19.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STR. LUNCȘOARA NR.17, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c’’ Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

- Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr, 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Str. Luncșoara nr. 17, Sector 2, București avizat sub nr. 9 CA 1/9 din 13.02.2019, propunerea dc Amplasare construcție modulară cu funcțiunea de after school - P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Str. Luncșoara nr. 17, Sector 2, București avizat sub nr. 9 CA 1/9 din 13.02.2019 s-au notificat de către instituția noastră vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-au depus Ia dosar acordurile notariale privind amplasarea pe limita de proprietate.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.


VIZAT spre neschimbare, ...SECRETAR^

întocmit: urb. Ana-Emanwla Maținescu / 2exPRIMĂRIA SfeCTOR tn

CABINET sbCRJ/$Z'

INVRAHE Nr........,<Zc.<?,5?.......-J

£?3... Anul^H


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul Bucuroșii

Arhitcct-șcf

Ca urmare a cererii adresate de *1) CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI IMOBII IAR SECTOR 2, cu domiciliul/scdiul*2) Str. Luigi Galvani nr. 20, Colegiul Tehnic Traian, corp B, el. 2, Sector 2, București, cod poștal........,

telefon/fax........ c-mail........înregistrată la nr.                   completată cu nr.                   , în conformitate cu prevederile Legii tir. 350/2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr, 9 CA 1/9 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Amplasare construcție modulată cu funcțiunea de after school — P • IE generat de imohilnl din STR. LUNCȘOARA NR. 17 (Școala Gimnazială nr. 307), SECTOR 2, BUCUREȘTI.

INIȚIATORI: CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, BUCUREȘTI

Specialist eu drept de semnătură RUR: urb. Adrian Constantin C. RĂDULESCL - RUR = D, E

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat reprezentat prin suprafața de 2.900mp și delimitată pe planșa de reglementări prin contur roșu face parte din lotul în suprafața totală de suprafață de 4 650rup din ucte (4566 mp - din măsurători cadastrale) compus din teren și construcții existente, Cl-Școala nr. 307 (Sc= 572) și C2- Sală de sport (Se=1104mp ), conform CP nr. 213297 se află în proprietatea Municipiului București, cu drept de administrare dobândit prin lege de Consiliul Local Sector 2 prin DGAP1 Sector 2, conform certificatului dc urbanism 1652/48’l.” din 21.11.2018. Imobilul este delimitai dc următoarele repere urbane: Aleea I.nucșoara și str. Luncșoara.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. •“•)aprobate anterior: Terenul se încadrează în zona ” „L4a” - subzona locuințelor colective înalte cu P+5 -l’+lt) niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate; si in afara Perimetrului Central ui Municipiului București, în care indicatorii urbanistici admiși sunt: P.O.T/ max.20%; C.U.T.=I,4. în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei 1.2 și se vor supune reglementărilor dc construire pentru această subzona; pentru P+2E, P.O.T.=max.45%: C.U.T.= 1,3 pentru P+2F,, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate P1JG cu II.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018.

funcțiuni predominante: locuințe individuale, dotări conexe locuirii;

 • - II max =P+2E,

 • - POT max = 45%;

 • - CUT max = 1,3;

 • - retragerea minimă fată de aliniament - clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existențe pe strada pe care se amplasează. în cazul în care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate în stare bună sau cu valoare arhitectural urbanistică;

 • - retr ageri minime fată dc limitele laterale: clădirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față dc cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la corniță îrt punctul ccl mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin dc 3.0 metri; in cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față dc limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri ,

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: retras min. 4,Om față de aleea T.uncșoara în vederea respectării condiționărilor impuse de z.nna de restricție u rețelelor publice dc apă potabilă, respectiv canalizare și a zonelor de protecție sanitară, exploatare și intervenție aferente conform avizului de la APA NOVA nr. 19510629 din 29.02.2019, dc asemenea construcția se va retrage cu minim 6,Om față de Școala nr 307 existentă pc teren și 5,Om față de sala de sport cu respectarea Codului Civil și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare retras min. l.Om fațădc limita posterioară a terenului (vest) astfel încât se vor respecta indicatorii maximi admiși;

 • - circulații și accese: accesul auto și pietonale se vor realiza conform planului anexat, fără afectarea accesului existent

 • - echipare tchnico-edilitară: toate clădirile noi vor II racordate la rețelele tehnico edilitare, se vor respecta loate condițiile impuse prin avizele de utilități prezentate Iu dosar și planșa de rețele edilitare.

Indicatorii urbanistici:

raportați fa întreHga suprafață, respectiv 4566mp cu toate construcțiile existente ți propuse:

■ P.O.T.= 42%; - CUT. = 0,83; Rh. P-rlE- Umax. iii planul fațadei =7,Om; Rh. P+2E existent școală; raportați Ia suprafața de 2.900,OOmp suprafața detaliată pentru construcția propusă:

- P.O.T.= 27%; - CUT. = 0,93; Rh. P+lE-lImax. în planul fațadei=7,0m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din dala de 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu, cu următoarele condiții: construcția se va încadra în edific abilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și vertdicilaleu înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu ari. 63 uliu. (2) lit. g)din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poale fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil dc la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului  de urbanism nr. 1652/48"L”din 21.11.2018, emis de Primăria Sectorului 2 și se taxeazjtu ,0 lei confort httanță scria (scutit de taxă).


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,ȘcfSețVitiu,,

/

ing. Marja

Cnmisia Tehnică dc Amenajarea Teritoriului ți Urbanism a Seetoșdîui 2:Aftof.dr.arli. Florin MACHEDON, prof dr. arh. Angelica S'

COCHECI, profdr.arh Mircea Silviu CHIRA, conf.dr.urh. Georgic

întocmit: urb. Ami-Emgntfcla Marine?cu/4ex.

Edil ia 1/ Revizia 1                           'GIIE, confdr.arh. Cătălin SÂRBU.

a r .•/>                               ,/•CodSADU-AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.PLAN URBANISTIC DE DETALIU______

STR. LUNCȘOARA, NR. 17, SECTOR 2, BUCUREȘTI, NC 213297 U04.00. REGLEMENTĂRI URBANISTICEBILANȚ TERITORIAL - s.totală teren

SPECIFICAȚIA

1

SUPRAFAȚA (MP)

S. (%)

CONSTRUCȚII:

1881.5 MP

41.2%

SPAȚIU VERDE:

1404.5 MP

30.8 %

CIRCULAȚII:

1280 MP

28%

C.U.T.:

3789 MP

0,83

TOTAL:

4566 MP

100%


BILANȚ TERITORIAL teren aferent afterschool -s. teren reglementat prin P.U.D.

SPECIFICAȚIA

1

SUPRAFAȚA (MP)

S. (%)

CONSTRUCȚII:

>

777,5 MP

26,8 %

SPAȚIU VERDE:

994,5 MP

34,3 %

CIRCULAȚII:

1128 MP

38,9 %

C.U.T.:

2697 MP

0,93

TOTAL:

2900 MP

100%


•5,51 m

4j       / HV■-

///A

1                    I • 11 ’

/1 1 Hlr ** 1 ib

HUI1 i f J

1              'xl 1


ȘEF PROIECT:

îk

T/

PROIECTAT: PROIECTAT:

-1/500

J11 Ik ■ /

PROIECTAT: PROIECTAT: PROIECTAT: PROIECTAT: PROIECTAT:

Data:

OS-2019

BENEFICIAR:

C.L.S.2-D.G.Ă.P.I. SECTOR PRIMĂRIA SECTOR 2


LEGENDA LIMITELIMITA TEREN REGLEMENTAT - AFERENT AFTERSCHOOL

ACCESIBILITATE


LOCUIRE COLECTIVĂ -

UTR L4APROPUNERE

EDIFICABIL MAXIM

AFTERSCHOOL

REȚELE EDILITARE

REȚEA PUBLICA DE CANALIZARE SI ZONA DE PROTECȚIE SANITARA AFERENTA


INDICATORI URBANISTICI


UTR: L4a cf. PLAN URBANISTIC ZONAL-SECTOR 2 S. TEREN: 4566 MP

S. TEREN AFERENT AFTERSCHOOL: CCA 2000mp

POT: 45%

CUT: 1.3

'7m în planul fațadei


1.17, SECTOR 2,


FAZA

P.U.D.