Hotărârea nr. 84/2020

Hotărârea nr. 084 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Str. Sînmedru nr. 35, Sector 2, Bucureşti

ROMÂNIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2www.ps2.ro - Strada Chlristlglllor nr. 11-13, Tel: 4(4021) 20S.60.00 Fax: 4(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pantelimon nr. 289, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliu! Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi. 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Șos. Pantelimon nr. 289, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr.38493/19.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr.38489/19.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Șos. Pantelimon nr. 289, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 8 CA 1/8 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea amentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de ism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a t modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e” și ari. 8J alin. (2) lil. „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Șos. Pantelimon nr. 289, Sector 2, București - Amplasare construcție modulară cu funcțiunea ile altor school - P+1E„ în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr.1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.
Prezenta Hotărâre confine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, și a fast adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată în 2 (două) exemplare.

ROMÂNIA Municipiul București Primăria Sector 2www.ps2.ro - Strada Chlristigiilfif nr 11-13, Tel: +0021) 209.50.00 Fax; +<4021 > 209 62.82

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U. Nr. 38489/19.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

SOS. PANTELIMON NR. 289, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

- Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Șos. Pantclimon nr. 289, Sector 2, București avizat sub nr. 8 CA 1/8 din 13.02.2019, propunerea de Amplasare construcție modulară cu funcțiunea dc after school - P+1E, a fost postată pe site-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - șos. Panteiimon nr. 289, Sector 2, București avizat sub nr. 8 CA 1/8 din 13.02.2019 s-au notificat de către instituția noastră vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-au depus la dosar acordurile notariale privind amplasarea pe limita de proprietate.

în conformitate cu ari. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și dc urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. cc reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.Municipiul București Primăria Sector 2


Toi: «(4021) 209.60.00 Tax: «(4021) 209.62.82

DIRECȚIA URBANISM,'CADASTRU Șl GESTIONARE TERITORIU

t


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUL EST’ CABINA SECRETAI . INTRARE


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șef

Ca urmare a cererii adresate de *1) CONSILIUL LOCAL SECTOR 2, DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu domiciliul/sediul‘2) Str. Luigi Galvani nr. 20, Colegiul Tehnic Traian, corp B, et. 2, Sector 2, București, cod poștal.........

telefon/fax......, e-niail.......... înregistrat? la nr.                   completată cu nr.                  , în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul

AVIZ

Nr. 8 CA 1/8 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Amplasare construcție modulara cu funcțiunea de afler school - P+IE generat de imobilul din ȘOS. PANTELIMON NR. 289 (Școala Gimnazială nr. 77), SECTOR 2, BUCUREȘTI.

INIȚ IATORI: CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 - DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, BUCUREȘTI

Specialist cu drept de semnătura RUR: urb. Adrian Constantin C. RĂDULESCU - RUR - D, E

Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul detaliat reprezentat prin suprafața de 2.900mp și delimitată pe planșa de reglementări prin contur negru face parte din lotul în suprafața totală dc 3.7IOnnp (din măsurători 3706.60mp), compus din teren și construcții existente, CI - Școala nr. 77, conform CF nr. 16808 din 13.03.2019 se află în proprietatea Municipiului București, cu drept dc administrare dobândit prin lege de Consiliul Local Sector 2 prin DGAPI Sector 2, conform certificatului de urbanism nr. 1553/ 209”P” din 30.10.2018, imobil delimitat de următoarele repere urbane: parcul Florilor și aleea paralelă cu șos.Pantelimon.

Prevederi P.U.G. - R.L.U. •‘“(aprobate anterior: Terenul se încadrează in U.T.R, ,.M2" - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+14 niveluri cu accente înalte, în care POT maxim =70%, CUT admis=max. 3 conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018

Funcțiuni irreduininarite: servicii, birouri, locuințe;

 • - H. max. = P+14E;

 • - P.O.T. max = 70%;

 • - CUT. max - 3;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ule clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale =clădirilc scmi-cuplatc sc vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la □ distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă in punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea sc va realiza în regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare retragerea față de limita posterioarS u parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = stânga: amplasamentul se află pe limita de proprietate (parc), păstrând o retragere de min 5,Om față de corpul clădirii existente (Școala nr. 77), cu respectarea Codului Civil, a planului anexat și avizelor prezentate.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retras cu min. 3,Om. (parc), astfel încât se vor respecta indicatorii maximi admiși;

■ circulații și accese: accesul auto și pietonale se vor realiza conform planului anexat, fără afectarea accesului existent;

 • - echipare tehnico edilitarfi: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele dc utilități prezentate Iu dosar și planșa de rețele edilitare.

Indicatorii urbanistici:

raportați la întreaga suprafață de 3.710,Onrp cu toate construcțiile existente și propuse:

 • - P.O.T.- 29%; • CUI. = 0,75; Rh. P< IE- Umax. în planul fațadei =7,0m; Rh. N2E existent școală;

raportați la suprafața de 2.91)0,OOmp suprafața detaliată pentru construcția propusă:

 • - P.O.T.»37%; - CUT. = 0,95; Rh. I’ ÎE-Hmax. în planul fa(adei=710m;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic dc Detaliu, cu următoarele condiții: construcția sc va încadra în editicabilul maxim aprobat prin PUD.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P U D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1553/209”P''din 30.10.2018. emis de Primăria Sectorului 2 și se taxează cit 13,0 lei conform chitanță seria (scutit de taxă).

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


Comisia Tehnică dc Amenajarea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: crof.dr.arh, Florin MACHEDON, prof, dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arli. Mihai COCflECI. profdr.arh.

Mircca Silviu CH1RA, conf.dr.arh. Gcorgică M1TRACHE, conf.dr.arh. Cătălin SĂRBU.

întocmii: urb. Ana-Emunnela Murinescn/4ex.

Ediția 1' Revizia !

Cod SADU - AVA


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.

P.U.D.

SCARA 1/500


PLAN URBANISTIC DE DETALIU


ȘOS. PANTELIMON, NR.289, SECTOR 2, BUCUREȘTI NC 237918


U04.00. REGLEMENTARI URBANISTICE


<9

t X-Sistem de proiecție: STEREO '70 Inventar de coordonate

rrr

32?744 Q&J 32*719.884 32*706.375 32Ț/U3 &d 327702.4110 a?*Tigi jng_ 3?*țjgH 43.1 3ZTO4H17 32T68vi3cl 32*590.914 32*699 33-3 357668 525 327858 2£9 327669 ff!?l 327670921 327672763 327637 800 327/14 430 3277199*3 3277111434 35-77 ?2 33.1 35'7720 O??

633231.157 ^^2»: ie. 693.Tj5.C34


LIMITA TEREN STUDIAT

T “ “ 1   LIMITA TEREN AFERENT

L--J  AFTERSCHOOL

LIMITE CADASTRALE

LIMITE UTR P.U.G. MB

ACCESIBILITATE

ACCES AUTO SI PIETONAL

PIETONAL

CAROSABIL

S= 3706.60 mp


ZONĂ PROTECȚIE METROU PROPUS M5

FUNCȚIUNI

LOCUIRE COLECTIVĂ

EDUCAȚIE-ȘCOALA NR. 77

SPAȚII PLANTATE


Școală/Gimnaziala .nr. 77

GENERALĂ Nr 7'7


PROPUNERE

EDIFICABIL MAXIM - AFTERSCHOOL

ZZZZz


TEREN DE SPORT


INDICATORI URBANISTICI


!         ••■'■< 3H

; c o a Școala Gimnazial? ..nr, 77 ,

.. -


Sala de sport

y&bh. $ □ / □ G* sj? <> r f

M1B90

UTR:M2cf. PUG

S. TEREN: 3706.60

S. TEREN AFERENT AFTERSCHOOL: 2900 MP

POT: 70%

CUT:3

RH PROPUNERE: P+1E

■77.ff5


PLAN URBANIST


ȘOS. PANTEUMON, NR.289, SECTOR 2, BUCUREȘTI


ȘEF PROIECT: PROIECTAT:


BILANȚ TERITORIAL - teren aferent Afterschool - s. teren ri

SPECIFICAȚIA

SUPRAFAȚA (MP)

DIN CARE EXISTENT PE TEREN

S. (%)

CONSTRUCȚII:

1060.42 MP

734.51 MP

36.57 %

SPAȚIU VERDE:

870.0 MP

30%

CIRCULAȚII/PLATFORME:

969.59 MP

33.43 %

TOTAL-

2anoMP


BILANȚ TERITORIAL - s.totală teren

SPECIFICAȚIA

SUPRAFAȚA (MP)

S.(%)

CONSTRUCȚII:

1060.42 MP

28.60 %

SPAȚIU VERDE:

1111.98 MP

30.0 %

CIRCULAȚII:

1534.20 MP

41.4%

TOTAL: ’

3706.60 MP

100%


PROIECTAT: PROIECTAT: PROIECTAT: PROIECTAT: PROIECTAT:


PROIECTAT:


SCARA:

1/500


Data; □3.2019


PLANȘA:     ---------        ■ -

U.04.00 REGLI MENTĂRI L|A(MjAct


BENEFICIAR:

C.L.S.2 - D.Gj

PRIMĂRIA SE


spre neschimbare,

^.seggRETAR,

;tcri—-----__—


INIȚIATOR:

C.L.S.2 - D.G.A.P.l. SECTOR 2


REVIZIA: 1


PROIECT nr. 145 2019