Hotărârea nr. 81/2020

Hotărârea nr. 081 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din str. Plumbuita nr. 97, Sector 2, Bucureşti

www.ps2.ro - Strada Chirlstlglilor fir. 11’13, Tel: +(4021} 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD

Str. Măgura Vulturului nr. 46, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Măgura Vulturului nr. 46, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 38591/19.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 38598/19.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Măgura Vulturului nr. 46, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 22 CA 1/27 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr, 835/2014;


Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 3/13.01.2014 privind reactualizarea jilamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de -"WL o- x- n^Sm Ș* amenaJare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a

& modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;


- Hotărârea Consiliului Local Sector 2


nr.


27/25.04.2016 privind aprobarea

„Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice

de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

în temeiul ari. 45 alin. (2) lit.„e” .și art. 81 alin. (2) li!, „i”. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările fi completările ulterioare;

în urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - Str. Măgura Vulturului nr. 46, Sector 2, București - Consolidare, reniodelare, extindere și supraetajare locuință - rezultând -P+2E+3E1-, în conformitate cu anexele nr. 1 și 2, părți componente ale documentației dc urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbate.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației dc construire.

Art. 4 Planul urbanistic dc detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1-2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE D] RADU GUI


IrfrA,


[E


ftl


I’


Hotărârea nr. 81

București, 29.03.2019Prezenta Hotărâre confine un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, fi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București in șediitfa ordinară din data <le 29.03 20)9 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13. Tel. *(-1021) 209.00.00 Fax; +(4021) 209.62.02

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 38598/19.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU

STRADA MĂGURA VULTURULUI NR. 46, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D. - Strada Măgura Vulturului nr. 46, Sector 2, București avizat sub nr. 22 CA 1/27 din 13.02.2019, propunerea de Consolidare, remodelare, extindere și supraetajare locuință - rezultând - P+2E+3Er a fost postata pc .sitc-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro. putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice -fereastra Documentații Urbanism - Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Măgura Vulturului nr. 46, Sector 2, București avizat sub nr. 22 CA 1/27 din 13.02.2019, s-au notificat vecinii de pe toate laturile parcelei ce a generat PUD. S-a prezentat acordul notarial al unui coproprietar din stânga și s-a prezentat un studiu de însorirc cu concluzii. S-au depus observații din partea vecinului din spate, privind respectarea servituții de trecere către proprietatea din spate, respectiv respectarea regimului de înălțime al zonei, în data de 19.03.2019 s-au prezentat la sediul Primăriei Sectorului 2 vecinii din spate, beneficiari ai dreptului de servitute, împreună cu proprietarul terenului din față. Documentația dc urbanism se va aproba cu respectarea dreptului de servitute de trecere prevăzut în actele de proprietate și notat în cartea funciară prezentată.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT spre neschîmbare, SECRETAR,ROMÂNIA

Sector 2 Municipiu) București Arh itect-șefwww.ps2.ro - Strada Chlristlglllor nr. 11-11, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62 82


PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECREJAU INTRARECa urinare a cererii adresate de * I)                                  l cu domiciliul/sediul*2) municipiul Bucuroșii, cod poștal......., sector 3,

telefon/fux........c-mail .......... înregistrată la nr              completată cu nr.              in conformitate cu prevederile Legii nr.

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

Nr. 22 CA 1/27 din 13.02.2019


Pentru Planul Urbanistic dc Detaliu *3) Consolidare, rentodclare, extindere și supraetajare locuință - rezultând -P+2F.+3Er(înscris în volumul acoperișului în suprafață de max. 60% din aria construită) generat de imobilul din STRADA MĂGURA VULTURULUI 1NR. 46, SECTOR 2. BUCUREȘTI:


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Măgura Vulturului: format din teren și construcții în suprafață 1 82,timp (ISO.Omp din măsurători) este proprietate privată persoană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 561/52”M”din 08.05.2018.

Prevederi P.U.G. - R.1..U. ***)aprobate anterior Terenul sc încadrează în U.'J.R. „Lla” ■ subzona locuințelor individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în afara pcrimetrelor de protecție, pe purcelări tradiționale/spontane, în care indicatori urbanistici admiși sunt: P O T -max.45%; C.U.T.- 0,9 pentru Pi IE, P OT =max 45%; C.U,T.= 1,3 pentm P+2E, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUG cu H.C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 pună la 30.12.2018 și H.C.0.MB. nr. 877/12.12.2018.

Funcțiuni predominante; locuințe:

- H max = P+2E


 • - POT max = 45%,

 • - CUT. max 1,3; sc admite suplimentar un nivel mansarda!/ etaj retras, înscris în volumul acoperișului în suprafață de maxim 60% din aria construită;

 • - retragerea minimă față de aliniament = clădirile sc dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care sc amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția sa nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica;

 • - retrageri minime față de limitele laterale = clădirile scmi-cuplate se vor alipi de calcanul clădirii de pc parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul in care parcela sc învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față de limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza în regim Izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare retragerea față dc limita posterinară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu mai puțin dc 5,0 metri: în cazul loturilor puțin adânci se acceptă construirea clădirilor pe latura posterioare a parcelei numai în cazul în care pe această limită există deja calcanul urtci clădiri principale de locuit, iar udosarca respectă înălțimea și lățimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabilă în cazul unor anexe și garaje.

Prevederi P.U.D, pro puse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale “amplasat la aliniere cu construcțiile existente (la stradă), pe limita dreaptă a terenului, cuplat cu imobilul existent pe această limită, retras față de limita stângă dc la 2,2 până la min. 2,Om în proiecție pe verticală, cu respectarea Codului Civil și conform planului de reglementări anexul. Se va respecta dreptul de servitute de trecere pentru parcela din spate - Str. Măgura Vulturului nr. 46 - planul 2, conform actelor dc proprietate existente și extrasului de carte fondară prezentat.

 • - retrageri minime față dc limitele posterioare = retras cu min 6,0m față de limita postenoară, conform planului anexat Construcția sc va conforma astfel încât se va încadra în edificabiIul maxim aprobat prin PUD.

 • - circulații și accese: din strada Măgura Vulturului conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 1686201 /17.01.2019 și planului anexat; Parterul va fi parțial liber la stradă în vederea asigurării locurilor de parcare în incintă.

 • - echipare tehnico-edilitară: toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare, se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

■ P.O.T.=45%; CUT “1,57; II. maxim în planul fn[adei= 10,Om;

în urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din data de 13.02.2019 sc avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactilatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D care face obiectul prezentului aviz, in conformitate cu art. 63 alin. (2) Iii. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai n prevederilor acestuia. Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pc toată durata de valabilitate a certificat ului de urbanism nr. 561/52”M”din 08.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 și sc ta^azăcu 13,0 lei conftmp'chitanță seria AF nr. 57567/29.11.2018


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,
RABAN


Comisin Tehnicii dc Antena ea Teritoriului si Urbanism a Sectorului 2: prof dr.afft

Mircca Silviu CHIRA, conf.drțjiVv Creorgicfi              conf+dr.arh. Cătâlin SÂRBU.

întocmit: ing. Alexandra LAZ

Ediția f/ Revizia IOrip MACHEDON, prof. dr. arh. Angelica STAN, prof.dr.arh. Mibtâ COCHECI, prof dr arh.


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


jT^V

mn» aI^tV

®r^,wri

i confftW

a cil

Q-Uls^T Buni'

L'sti,«S

K...J0

nsa

X^o

rs2nr.crt.

supmalațI ifrjn

t-XISII-NI

PMfJPIIț

TOTAL

MP

%

UF

K

1

Teren h proprietate

180

100

*

2

AincumtnuO

80

44

64

35,9

P.O.T. - 35.5%

3

Aii* deafaiuntâ supraterana

OO

0.44

ZB5.5

C.U.T. - 1.57

Ati* utila apartauMat 1

88.5mp

t7mp

Aii* utila apailarueat 2

9G,0mp

94 mp

ari* apatii canuin*, caia acaiii

ll.Omp

M.Omp

Locuri pair are ia Inc intri

2 locuri

3 locuri

4

Terasi lemn PARILR

7.5

4

S

Suprafața pa«ita parcare

27

13

15%

6

Aid piei una k

3.7

2

2%

7

Cale de aceea 1 5 m Uriiiie ( pa*al cu dale lideibate)

30

20

36

20

20%

e

Spațiu vriile j»r «,i1 luluial

41.7

23 5

24%

Total t palii vani

77.7

44

44%

TOTAL

100

100

100

100%