Hotărârea nr. 80/2020

Hotărârea nr. 080 Nou! - privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2021, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare în urma aplicării Regulamentului aprobat prin H.C.L. Sector 2 nr. 82/2017, modificată prin H.C.L. Sector 2 nr. 119/2017 și HCL Sector 2 nr. 185/2018, pentru clădirea situată la adresa din Şos. Pantelimon nr. 2, Sector 2, Bucureşti

ww’A'.ps^.rG - Strada C hi rlstlg iilor nr. 11-13, Tel: +|4021) 209.50.00 Fax: +(4021) 209.62J 2

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 97B, Sectorul 2 al Municipiului București

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 29.03.2019;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD Str. Agricultori nr. 97B, Sectorul 2 al Municipiului București;

Analizând:

 • - Raportul de specialitate nr. 32318/07.03.2019 prezentat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de informare și consultare a publicului nr. 32320/07.03.2019 întocmit pentru documentația de urbanism - PUD din Str. Agricultori nr. 97B, Sector 2, semnat de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București;

 • - Avizul Arhitectului Șef nr. 13 CA 1/13 din 13.02.2019, emis de Arhitectul Șef al Sectorului 2 al municipiului București în baza consultării în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Sectorului 2;

 • - Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului, precum și Avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - art. 32 și 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011, modificat cu Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 835/2014;


i - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 ni-. 3/13.01.2014 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de ^oanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a >fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr.363/22.11.2018;

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Sectorului 2.

Zw temeiul art. 45 alin. (2) lit.„e’' și art. 81 alin. (2) Ut. „i”. clin Legea nr. 215/2001 privind administrata publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Str. Agricultori nr. 97 B, Sector 2, București — Imobil de locuință unifamilială - D+P+lE(cu accent pe colț), în conformitate cu anexele nr. 1 și 2. părți componente ale documentației de urbanism, reprezentând Avizul Arhitectului Șef și Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare.

Art. 2 Se aprobă Raportul de informare și consultare a publicului.

Art. 3 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art. 4 Planul urbanistic de detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art. 5 Anexele nr. 1 -2 conțin 3 pagini și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București și direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.7 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PREȘEDINTE DF. ȘrpțA RADUG


Hotărârea nr. S0        "

Rucureșli, 29.03.2019


ÎN TEMEIUL, NR. 21M0JH7


Prezenta Hotărâre confirm un număr de 5 pagini, inclusiv anexele, p a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 29.03.2019 cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost redactată in 2 (două) exemplare.
? 4. B


www.ps2.ro - Strada Ghirisllțjtilor nr, 11-13. Tel:+(4021) 209.69.00 Fax; +(4021) 209.62.62

DIRECȚIA URBANISM CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU - S.A.D.U.

Nr. 32320/07.03.2019

RAPORT DE INFORMARE ȘI CONSULTARE A PUBLICULUI

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DF. DETALIU

STRADA AGRICULTORI NR. 97B, SECTOR 2 - BUCUREȘTI

Urmare prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, art. 36 alin.(5) lit.”c” Consiliul Local al Sectorului 2 avizează sau aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și urbanism ale localităților.

Având în vedere noile modificări legislative prevăzute prin Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologici dc informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 19 ianuarie 2011 și prin Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, au fost adoptate:

 • - Hotărârea nr. 3 din 13.01.2014 a Consiliului Local Sector 2 privind reactualizarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului a Sectorului 2 al Municipiului București, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 363/22.11.2018;

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 27/25.04.2016 privind aprobarea” Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și dc Urbanism a Sectorului 2” și a componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului .și de Urbanism a Sectorului 2;

Astfel, pentru P.U.D, - Strada Agricultori nr. 97B, Sector 2, București avizat sub nr. 13 CA 1/13 din 13.02.2019, propunerea dc edificare imobil de locuință unifamilială - DlPl lE(cu accent pe colț) a fost postată pe silc-ul Primăriei Sectorului 2 - www.ps2.ro, putând fi consultată la Secțiunea Informații Publice - fereastra Documentații Urbanism Documentații supuse avizării și aprobării.

Menționăm faptul că în vederea aprobării P.U.D. pentru imobilul din - Strada Agricultori nr. 97B, Sector 2, București avizat sub nr. 13 CA 1/13 din 13.02.2019, s-au notificat vecinii parcelei ce a generat PUD Iară obiecții din partea acestora.

în conformitate cu art. 43 și 44 din Ordinul nr. 2701 din 30 decembrie 2010 emis de Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor dc amenajare a teritoriului și de urbanism, în vederea aprobării PUD, se va asigura introducerea în documentația supusă aprobării consiliului local a raportului informării și consultării publicului, respectiv informațiile cuprinse în P.U.D. ce reprezintă informații de interes public, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare.

VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


ARHITFA arh. urb. Alinți


întocmit: inp. Alexancfra Lazăr/2ex


fl?/ARHITECr -I ȘEF „*/r A*#

_____


ȘEF SERVIClij, ing. Maria DARABA


CodSAOU-AIromania2019.eu


vM.vw.ps2.ro - Strada Chirîstigiilor nr. 11-13, Tel: «• (4021) 209.60.00 Fax; +(4021) 239.62.A2


DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTr3SlAj


ROMÂNIA

Sector 2 Municipiul București

Arhitect-șefiPRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI CABINET SECRE** ntrare NrCa urmare a cererii adresate de *1)                           cu domicililil/sediul*2) municipiul Ruciirești, cod poștal......... sector 2,

lelefon/fax........c-mail..........înregistrată la nr.               completată cu nr.                   . în conformitate cu prevederile

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul;


AVIZ

Nr. 13 CA 1/13 din 13.02.2019

Pentru Planul Urbanistic de Detaliu *3) Imobil de locuință unifamilială - D+P+1E(cti accent pe colț) generat de imobilul din S I RADA AGRICULTORI NR. 97B, SECTOR 2, BUCUREȘTI;


Amplasare, delimitare, suprafață zona studiată în P.U.D.: Amplasamentul studiat este situat în intravilanul municipiului București, delimitat de următoarele repere urbane: Str. Agricultori x Str. Teleajen: suprafața terenului=225,0mp Ceste proprietate privată perroană fizică pentru care s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 1039/61”A” din 19.07.2018.

Prevederi P.U.G. - H.L.U. **“)aprobate anterior Terenul se încadrează in zona mixtă ”M3"~ zenă mixtă situată in afara limitelor zonei dc protecție cu înălțimi maxime de P14E, în care POT=60%, CUT-2 5, conform Planului Urbanistic General al Municipiului aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, prelungit valabilitate PUCr cu H.C.G.Nf.B. nr. 224/15.12.2015 până la 30.12.2018 .și H.C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018. înălțimea maximă admisibilă in planul fațadei nu va depăși distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri in funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora in limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta la 45 grade

Funcțiuni predominanți'; servicii, birouri, locuințe:

 • - H. inax, = P+4E; P.O.T. max = 60%; - CI IT. max = 2.5,

 • - retragerea minimă față de aliirininent clădirile se dispun pe aliniament sau cu retragere conform tipologiei predominante existente pe strada pe care se amplasează. In cazul in care sunt retrase de la aliniament acest lucru este posibil cu condiția să nu lase aparente calcane ale clădirilor învecinate aflate in stare buna sau cu valoare arhitectural urbanistica,

- retrageri minime față de limitele laterale ^clădirile scmi-cuplate se vor alipi dc calcanul clădirii de pe parcela alăturată și se vor retrage față de cealaltă limită la o distanță de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă în punctul cel mai înalt față dc teren, dar nu cu mai puțin de 3.0 metri; în cazul în care parcela se învecinează pe ambele limite laterale cu clădiri retrase față dc limita proprietății având fațade cu ferestre, clădirea se va realiza in regim izolat;

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi egală cu jumătate din înălțimea la cornișă, măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5,0 metri;

Prevederi P.U.D. propuse:

 • - retrageri minime față de limitele laterale = amplasat la aliniamentul celor două străzi, retras cu min. 3,3m față de limita stângă, cu respectarea Codului Civil și conform planului anexat.

 • - retrageri minime față de limitele posterioare = retras cu min. 3,Om față de limita posterioarățimobilul din Str. Tcleajen nr. 69). Construcția se va conforma astfel încât se va încadra în edificabilul maxim aprobat prin PUD.

 • - circulații și accese: din strada Agricultori conform avizului Comisiei Tehnice dc Circulație a PMB nr. 1660378/25,10.2018 și planului anexat;

 • - echipare tehnico-edilitară; toate clădirile noi vor fi racordate la rețelele tehnico edilitare; se vor respecta condițiile impuse prin avizele de utilități și plan rețele edilitare prezentat;

 • - P.O.T.=60%; CUT =1,8; II. = 10,Om;

îri urma ședinței Comisiei tehnice de amenajate a teritoriului și urbanism din data de 13.02.2019 se avizează favorabil Planul Urbanistic de Detaliu.


Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa dc reglementări urbanistice anexată și vizată spre neschimbate. Elaboratorul și beneficiarul P.U.D. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.D. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu ari. 63 alin, (2) Iii. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.D. cu respectarea avizelor prezentate la dosar, precum și a Codului Civil. Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.D. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia, Prezentul aviz este valahii dc la data emiterii sale pe toată durata dc valabilitate a certificatului de urbanism nr. 1039/6r’A” din 19.07.2018 emis de IVimăria Sectorului 2 și se taxează cu 13,0 lei conform chitanță seria FF nr. 6508/27.12.2018.


VIZAT spre neschimbare, SECRETAR,


Comisia Tehnică de Amenajarea TeriUrriuhii si Urlmnism n Sectorului 2:

Mircea Silviu CHIRA, conf.dr.arh. GcorgicS MITRACHE, coaf dr acii. CSlăljă SÂRBU I ntocmit: i ng A1 exandlra lAZ^R. /,4cș./7

Șef Servi ing. Marin


PRECIZĂRI

11 Numele și prenumele solicitantului.

 • - persoană fizică; sau

 • - reprezentant al Hmici (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum și a calității solicitantului în cadrul firmei.

Adresa solicitantului;

 • - pentru persoană fizică se completează cu date privind domiciliul acesteia;

 • - pentru persoană juridică se completează cu date privind sediul social al firmei.

Denumirea investiției/operațiunii propuse.

4) Date de identificare a imobilului - teren și/sau construcții - conform certificatului de urbanism emis în care este solicitată obținerea avizului de oportunitate.

s> Se precizează condițiile pentru:

 • - completarea P.U.D., în cazul avizului cu condiții; sau

 • - refacerea P.U.D., în cazul avizului nefavorabil, pentru revizarea ulterioară a P.U.D.

*) Se completează, după caz:

 • - Primăria Municipiului..........;

 • - Primăria Orașului..........;

 • - Primăria Comunei...........

**) Se va semna de arhitectul-șef sau, "pentru arhitectul-șef', de către persoana cu responsabilitate în domeniu! amenajării teritoriului și urbanismului, specificându-se funcția și titlul profesional, după caz.

* * *) Referitor la aliniatul -Prevederile PUG-RL U aprobate anterior, pentru Certificatele emise in baza PUZ S2 -respectiv HCLS2 117 aflate in perioada de valabilitate sau de prelungire a acesteia, se vor descrie prevederile PUZS2-RLU.


Imobil de locuit - D+P+E (cu accent pe colt)

București, str. AGRICULTORI, nr. 97B, Sect. 2


"O


o -H Q


IE21003Î


77A

•i. «j l


18bLf

IE2110897<î


BfenreSti, a


imul Integrat de cadastru st carte funciara

BILANȚ TERITORIAL

Existent

Prevederi PUG (zona M3)

Propus (maxim)

Suprafața teren

225mp

min 300mp

225mp

Suprafața construita

-

135mp

Suprafața desfasurata

400mp

POT

60%

60%

i    CUT

2,5

1,8

RH

P+4E

D+P+E

Hcoama

-

12,Om

Hcornisa

-

6 - 8,9m

Spatii verzi

65mp      i

i     Nr. Unitati locative

1

1

Nr. locuri de parcare

••

2

Suprafața de teren afectata •     de supralargire stradalaREGLEMENTARI URBANISTICE


L E G E N DĂ"'     —

LS2


Clădiri P+6E Clădiri P - P+1E+M Spațiu plantat Clădiri provizorii

CIRCULAȚII

Carosabil Pietonal! alei Axe drumuri Acces auto Acces pietonal


|PUCD IrHi£3$adcela oconstr. Sdesf.

POT CUT

Hcor

Rh


PRIMĂRIA :â:.


' ■//> ■ * ■ iJ.îJL i=225mp

=135mp =400mp

=60,0%

=1,8

=8,9m (max) =D+P+E


C>tojp.irX« fulojn ta

A-fot» ratarttcarab

IM

P*0

Ca

255

i [iu        a ' k, t      j i -

H5

B. data refartioar» la ț& nlnKrtl                                      !

foprsfati «ntg-iiu M iol Vrfoar» ,ia Importa.»


SEMNATUR;

BENEFICIAR:

Proiect

Nr.

.....-2018

SCARA ’   1:500

PROIECT:

CONSTRUCȚIE LOCUINȚA UNIFAMILIALA D+P+E

Faza

P.U.D.

DATA

12.2018

REGLEMENTARI URBANISTICE

U6