Hotărârea nr. 8/2020

Hotărârea nr. 008 - privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizaţiei privind desfăşurarea activităţilor prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti”

ROMANIA Municipiul București Consiliul Local Sector 2
www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei de emitere a„ Autorizației privind desfigurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30.01.2020;

Luând în considerare proiectul de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de emitere a ,,Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București Analizând:

 • - Adresa nr. 188589/30.12.2019 emisă de Poliția Locală Sector 2, serviciu public de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Raportul de specialitate nr. 8585/20.01.2020 întocmit de Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Amendamentul Executivului înregistrat la Cabinetul Secretarului General al Sectorului 2 sub nr. 197/29.01.2020;

 • - Avizul Comisiei de Comerț, Investiții, Servicii Publice, Privatizare și Protecția Consumatorului, avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale, precum și avizul Comisiei pentru Transparență, Reducerea Birocrației și Inovație din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

 • - Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 47/07.01.2020 privind exercitarea cu caracter temporar de către dna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar General al Sectorului 2 al Municipiului București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

 • - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (art. 475, pct. 3 și 5), cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

 • - Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 244/2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. I) și șj și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se aprobă Metodologia de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, precum și modelul “Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute de grupele CAEN”, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modelul Cererilor tip și a Declarației conform anexelor nr. 3-7, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 încasarea taxelor provenite din eliberarea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București se face de către Direcția Venituri și Buget Local Sector 2.

Art. 3 Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Poliția Locală Sector 2 și Direcția Venituri Buget Local Sector 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului

București.Prezenta Hotărâre conține un număr de 18 pagini, inclusiv anexele, și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința ordinară din data de 30.01.2020 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

METODOLOGIA

Pentru emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza sectorului 2 al Municipiului București

I. Dispoziții generale

Art. 1 (1) Activitatea de desfășurare a activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive poate fi desfășurată de comercianții autorizați în condițiile Legii nr. 359/2004, pentru persoanele juridice, respectiv societăți comerciale, regii autonome, organizații cooperatiste și ale Ordonanței de Urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, precum și de către alte persoane juridice ce pot desfășura activități conexe prevăzute de grupele CAEN mai sus menționate, care nu necesită, conform legii, înregistrarea la Registrul Comerțului.

 • (2) Prin prezenta metodologie sunt reglementate condițiile de emitere a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, denumită în cele ce unnează „Autorizația privind desfășurarea activităților” precum și perioada de valabilitate a acesteia, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind stabilirea unor reguli generale de exercitare a acestor activități.

 • (3) Definiție: Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive reprezintă actul administrativ eliberat de autoritatea locală, persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (art. 475, pct. 3 și 5), cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală - cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.G.M.B. nr. 244/2019 - privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul taxelor va fi actualizat în raport de Hotărârile adoptată anual de către Consiliul General al Municipiului București.

 • II. Autorizația privind desfășurarea activităților

Metodologia de emitere

Art. 2 (1) Autorizația privind desfășurarea activităților se emite cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor criterii:

 • a. dovada deținerii legale a spațiului în care își desfășoară activitatea;

 • b. îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea activităților prevăzute de legislația specifică în domeniul pe care polițiștii locali au competență și atribuții de verificare;

 • c. desfășurarea unor activități comerciale care se încadrează în normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică.

Art. 3 Modelul autorizației privind desfășurarea activităților este prevăzut în Anexa nr. 2 la Hotărâre.

Art. 4 (1) „Autorizația privind desfășurarea activităților” se emite la cerere, agenților economici care desfășoară activități de alimentație publică sau alte activități recreative sau distractive- formularele cererilor regăsindu-se în Anexele nr. 3 și 4, la prezenta hotărâre.                         t------

VIZAT spre neschimbata, SECRETAR,


 • (2) Nu se vor emite autorizații de desfășurare a activităților pentru construcțiile expertizate tehnic și încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță, până la finalizarea lucrărilor de intervenție realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcțiilor existente cu excepția modificărilor intervenite prin lege.

Art.5 (1) Cererea pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor” prevăzută în anexa 3 se va depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, Sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • b) Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare (S.C., P.F.A., LI.) - după caz;

 • c) Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice - Anexa nr. 5;

 • d) Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • e) Dovada / declarație privind neîncadrarea clădirii în clasa I de risc seismic;

 • f) Documentul de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor - emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) conform Ordinului nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) Autorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere, emisă de Direcția de Sănătate Publică, conform art. 5 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de

sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare ;

h)


Autorizația privind securitatea la incendiu pentru spațiul/clădirea în care își desfășoară activitatea, conform Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rep. , cu modificările și completările ulterioare, pentru categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu prevăzute în HG 571/2016, cu menționarea suprafeței utilizate și indicarea amplasării spațiului (subsol, terase, mansarde etc.).

Pentru categoriile de construcții și amenajări neprevăzute de HG 571/2016 se va anexa declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor tehnice și a dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor și că nu primejduiesc, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul, precum și menționarea suprafeței utilizate, însoțită de negația Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

ritiu^rtoml 2/dovada spre neschlmbare,

SECRETAR,


Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pei achitării taxei de habitat, după caz;

Comercial și Autorizare Agenți Economici.

 • (2) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici, în conformitate cu procedurilor de lucru aprobate, va întocmi Referatul bazat pe concluziile urmare a verificărilor efectuate în teren de către serviciile de specialitate din cadrul Direcției Control, prin care se propune emiterea/respingerea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive”, după care acesta va fi înaintat spre vizare Șefului Serviciului Control Comercial și Autorizare și Directorului Direcției Control.

 • (3) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici completeză formularul de autorizare privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive și îl înaintează spre aprobare și semnare Primarului Sectorului 2 București sau, după caz, Directorului General al Poliției Locale Sector 2, în baza competențelor delegate conform legii, însoțit de Referatul prin care se propune emiterea/respingerea Autorizației privind desfășurarea activităților, împreună cu documentația aferentă.

 • (4) Formularul autorizației (Anexa nr. 2) va fi tipărit strict pentru obiectivul și activitatea pentru care a fost solicitată, asigurându-se elemente de securizare necesare și va cuprinde :

 • - date de identificare a solicitantului

 • - datele de identificare a obiectivului autorizat

 • - activitatea autorizată

 • - datele de identificare ale emitentului (funcția publică/nume prenume), respectiv Primarul Sectorului 2 sau persoana delegată în condițiile legii (Directorul General al Poliției Locale Sector 2).

 • (5) Autorizația se întocmește în 2 exemplare - exemplarul 1 cartonat, care va fi eliberat solicitantului și exemplarul 2 necartonat, care va rămâne în evidența Serviciului Control Comercial și Autorizare -Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • (6) „Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive”, se înregistrează în baza de date a Serviciului Control Comercial și Autorizare Agenți Economici -Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • (7) Documentația de autorizare se arhivează și se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare Agenți Economici - Compartimentul Autorizare Agenți Economici din cadrul Poliției Locale Sector 2 București,

 • (8) Soluționarea cererilor se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora (documentația completă).

Eliberarea către reprezentantul societății comerciale/I.L/P.F.A. a “Autorizației privind desfășurarea activităților” se realizează la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr. 27, sector 2, autorizația fiind însoțită de un exemplar al Declarației pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) pe care se va aplica ștampila Poliției Locale Sector 2, pe baza de semnătură, pe copia autorizației.

 • (9) Respingerea cererii va fi motivată și comunicată solicitantului de către reprezentanții Compartimentului Autorizare Agenți Economici.

 • (10) Autorizația privind desfășurarea activităților” se păstrează de către solicitant la sediul/punctul de lucru pentru care a fost eliberată și se afișează la loc vizibil, în origi

  VIZAT neschimbate,


SECRETAR,

j) Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”.

k) Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

 • (2) Cererea pentru emiterea „Autorizaiiei privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive" prevăzută în Anexa 4 se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • b) Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare (S.C., P.F.A., I.I.) - după caz;

 • c) Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și planul de amplasament și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • d) Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • e) Certificatul de conformitate eliberat în baza H.G. nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • f) Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”;

 • g) Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa);

1) Autorizația privind securitatea la incendiu pentru spațiul/clădirea în care își desfășoară activitatea, conform Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rep. , cu modificările și completările ulterioare, pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute în HG 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, precum și menționarea suprafeței utilizate.

Pentru categoriile de construcții și amenajări neprevăzute de HG 571/2016 se va anexa declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor tehnice și a dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor și că nu primejduiesc, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul, precum și menționarea suprafeței utilizate, însoțită de negația Inspectoratului pentru Situații de Urgență,

 • h) Autorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere, emisă de Direcția de Sănătate Publică, conform art. 5 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentiu starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare ;

  Art. 6

  (1)


Documentația necesară pentiu obținerea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive, se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din Șoseaua Pantelimon nr.27, Sector 2, București, într-un singur exemplar sau on-line și va fi repartizată Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadiul Direcți^^i^l; Serv ciul Control spre neschimbate,

SECRETAR,

Art.7

 • (1) Valoarea taxei privind emiterea autorizației de desfășurare a activităților este cea prevăzută de Codul Fiscal și stabilită prin Hotărâri emise de Consiliul General al Municipiului București, după caz.

 • (2) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a autorizației se încasează de către Direcția Venituri Buget Local, în conformitate cu prevederile Legii nr, 227/2015 privind Codul Fiscal (art. 475, pct. 3 și 5), cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 - privind Codul de procedură fiscală - cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.G.M.B. nr. 244/2019 - privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București, începând cu anul 2020, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumul taxelor va fi actualizat în raport de Hotărârea adoptată anual de către Consiliul General al Municipiului București.

 • (3) Taxa pentru emiterea/vizarea anuală a Autorizației privind desjașurarea activităților se face venit la bugetul local.

 • III. Perioada de valabilitate

Art.8 (1) Autorizația privind desfigurarea activităților” este valabilă pe toată durata în care agentul economic îndeplinește cumulativ condițiile care au stat la baza emiterii ei, cu obligativitatea achitării taxei anuale și obținerii vizei în perioada 01 - 31.12 a fiecărui an de funcționare.

 • (2) La modificarea condițiilor inițiale de desfășurare a activităților/obiect activitate, punct de lucru - agentul economic va solicita emiterea unei noi „Autorizații privind desfigurarea activităților”, în conformitate cu situația nou creată.

 • (3) în cazul modificării caracteristicilor funcționale (modificări de natură constructivă la interior sau exterior), privind unitatea de alimentație publică pentru care s-a emis autorizația, precum și la modificarea sediului social sau a punctului de lucru, agentul economic are obligația notificării Poliției Locale Sector 2 prin depunerea unei declarații tip - Anexa nr.5 - cu noile caracteristici funcționale, dovada legală care stă la baza modificării caracteristicilor inițiale, precum și dovada comunicării acestora către D.S.V.S.A București, D.S.P. București și I.S.U. - „Dealul Spirii” București Ilfov.

 • IV. Vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților

Art.9 (1) Titularul autorizației privind desfășurarea activităților, este obligat să solicite viza anual, în perioada 01 - 31 decembrie a fiecărui an, după caz, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (art. 475, pct. 3 și 5), cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 -privind Codul de procedură fiscală - cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București.

 • (2) Cererea pentru vizarea anuală a „Autorizației privind desfigurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturiior”(Anexa nr. 6) se va depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 sau on-line și va fi însoțită de următoarele documente prezentate de agentul economic:

 • a) Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • b) Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) - după caz;

 • c) Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 - anexa nr. 5;               _ ,______

---R8S6^ffibare, 5

SEgfttTĂR,

d) Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • e) Copie după avizele și autorizațiile prevăzute de lege, vizate anual, dacă este cazul, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 5 alin. 1) din prezenta metodologie;

 • f) Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2/ dovada achitării taxei de habitat;

 • g) Dovada achitării taxei aferente pentru vizarea anuală/prelungirea valabilității „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • h) Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

 • (3) Cererea pentru acordarea vizei anuale pentru „Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative și distractive” (Anexa nr. 7) se depune la sediul Poliției Locale Sector 2 din șos. Pantelimon nr. 27, sector 2 și va fi însoțită de următoarele documente:

 • a) Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • b) Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., LI.) - după caz;

 • c) Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și planul de amplasament și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • d) Copie după avizele și autorizațiile prevăzute de lege, vizate anual, dacă este cazul, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 5 alin. 2) din prezenta metodologie;

 • e) Certificatul de conformitate eliberat în baza H.G. nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • f) Dovada achitării taxei aferente pentru vizarea anuală/prelungirea valabilității „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • g) Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa);

 • (4) Documentația necesară pentru acordarea vizei anuale pentru „Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive”, se depune la Sediul Poliției Locale Sector 2 din Șos. Pantelimon nr. 27, Sector 2, București, într-un singur exemplar sau on-line și va fi repartizată Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Direcției Control, Serviciul Control Comercial și Autorizare Agenți Economici.

 • (5) După primirea dosarului înregistrat, personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici va întocmi Referatul, bazat pe concluziile urmare a verificărilor efectuate în teren de către serviciile de specialitate din cadrul Direcției Control, în limita competențelor date prin lege și în conformitate cu procedurile de lucru aprobate, prin care se propune vizarea „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive”, după care acesta va fi înaintat spre vizare Șefului Serviciului Control Comercial și Autorizare Agenți Economici și Directorului Direcției Control.

VIlAT— spre neschlmbare.
| SECRETAR.----6
 • (6) Personalul de execuție din cadrul Compartimentului Autorizare Agenți Economici completează formularul de vizare a „Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -restaurante, 563 - Baruri si alte activități de servire a băuturilor si 932 - Alte activități recreative și distractive" și îl înaintează spre aprobare și semnare Primarului Sectorului 2 București sau, după caz Directorului General al Poliției Locale Sector 2, în baza competențelor delegate conform legii, însoțit de Referatul prin care se propune vizarea autorizației împreună cu documentația aferentă.

 • (7) Documentația pentru acordarea vizei anuale privind desfășurarea activităților se arhivează și se păstrează în cadrul Serviciului Control Comercial și Autorizare - Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • (8) Rezolvarea solicitării se va face în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.

 • (9) Respingerea cererii va fi motivată și comunicată solicitantului de către reprezentanții Compartimentului Autorizare Agenți Economici din cadrul Poliției Locale Sector 2 București.

 • V. Retragerea/suspendarea „Autorizației privind desfășurarea activităților din grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive".

Art. 10

 • (1) Retragerea „Autorizației privind desfășurarea activităților" se realizează la propunerea organului constatator, respectiv al Poliției Locale Sector 2, în următoarele situații:

 • a) lipsa dovezii deținerii legale a spațiului în care își desfășoară activitatea;

 • b) în cazul în care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Dealul Spini” București -Ilfov informează asupra faptului că a fost încălcată grav cerința esențială de securitate la incendiu, conform prevederilor art. 2 din H.G. nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcționării ori utilizării construcțiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție, neasigurarea stabilității elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului și fumului în interiorul edificiului și la vecinătăți

 • c) încetarea valabilității/retragerii avizelor sau autorizațiilor emise de autoritățile competente în domeniul sănătății publice și siguranței alimentelor, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 5 din prezenta metodologie;

 • (2) Retragerea „Autorizației privind desfășurarea activităților" se face prin dispoziție emisă de Primarul Sectorului 2 București sau, după caz, prin Deciziei emisă de Directorul General al Poliției Locale Sectorului 2, în baza competențelor delegate conform legii, la propunerea Compartimentului Autorizare Agenți Economici, ca urmare a înștiințării făcute de către organele constatatoare din cadrul serviciilor de specialitate ale Poliției Locale Sector 2.

 • (3) Un exemplar al dispoziției / deciziei se transmite agentului economic, prin poștă, de către Compartimentul Autorizare Agenți Economici odată cu solicitarea scrisă către acesta de predare a exemplarului original al autorizației.

 • (4) După comunicarea dispoziției/deciziei agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 2 va lua măsuri de suspendare a activității conform O.G. nr. 99/2000 -republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.ll

 • (1) Suspendarea „Autorizației privind desfășurarea activităților" se realizează la propunerea organului constatator, respectiv al Poliției Locale Sector 2, pentru încălcarea repetată a Legii nr. 61/1991 -

spire R8§6nlftibaro S6<3RfelAR.

republicată, cu modificările și completările ulterioare, constatată prin proces verbal de către Poliția Locală Sector 2, precum și pentru modificarea condițiilor prevăzute în declarația pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică, conform H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice.

Suspendarea intervine pe o perioadă de la 10 la 30 de zile de la data săvârșirii contravenției.

 • (2) Suspendarea „Autorizației privind desfășurarea activităților" se face prin dispoziție emisă de Primarul Sectorului 2 București sau, după caz, prin Deciziei emisă de Directorul General al Poliției Locale Sector 2, în baza competențelor delegate conform legii, la propunerea Compartimentului Autorizare Agenți Economici ca urmare a înștiințării făcute de către organele constatatoare din cadrul serviciilor de specialitate ale Poliției Locale Sector 2.

 • (3) Un exemplar al dispoziției se transmite agentului economic, prin poștă, de către Compartimentul Autorizare Agenți Economici.

 • (4) După comunicarea dispoziției/deciziei agentului economic, agentul constatator din cadrul Poliției Locale Sector 2, va lua măsuri de suspendare a activității, conform O.G. nr. 99/2000 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • VI. Dispoziții finale

Art.12 Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta hotărâre se sancționează potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.13 Prevederile prezentei metodologii se aplică tuturor agenților economici ce desfășoară activități în clasa CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive. Compartimentul de specialitate din cadrul Poliției Locale Sector 2 va coopera cu instituțiile/autoritățile cu atribuții în domeniu, privind funcționarea acestor agenți economici.

Art.14 Polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua anual verificări la agenții economici ce au obținut/vizat Autorizația privind desfășurarea activităților și ori de câte sunt sesizați în legătură cu neconformități ale activității desfășurate de agenții economici pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.


VIZAT spre neschimbate, SECRETAR,__


AUTORIZAȚIE


privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN

în baza HCLS 2 nr


cu sediul în


Nr.

VIZAT spre neschimbat SECRETAR,®,<4 , Bl..........., Sc........,t.v.‘‘Ăp.'...|...?;; Sector

îi j, '*' înmatriculată în registrul comerțului șubpiyi-,..

•/’l - ’


Nr,


să desfășoare activitatea (d Ia punctul de lucru situat


Str.


Nr.


Bl.


Durata valabilității autoriz anuală.


Alte mențiuni; Valabilitate^ autorizațiilor și documentelo


Autorizația se emite strict pentru obii

Eliberată la data de..., Nu se admit ștersături Nu este transmisibilăPRIMAR / PERSOANA D


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ZAHARIA RĂZVAN CRISTIA te


VIZE ANUALE

Data.......................

Data.......................

Data.......................

Chitanța nr.............................

Chitanța nr............ .......

Chițanța nr............................

Suma...................................

Suma.....................«.....,.......

Suma...................................

PRIMAR/PERSOANA DELEGATĂ

PRIMAR/PERSOANA DELEGATĂ

PRIMAR/PERSOANA DELEGATĂ

Data..............,t.......

Data.......................

Data.......................

Chitanța nr.....................,......

Chitanța nr............................

Chitanța nr.............................

Suma...................................

Suma . >                         ......

Suma.....................,.............

PRIMAR/PERSOANA DELEGATĂ

PRIMAR/PERSOANA DELEGATĂ

PRIMAR/PERSOANA DELEGATĂ

Data.......................

Data.......................

Data.......................

Chitanța nr............................

Chitanța nr............................

Chitanța nr............................

Suma..,................................

Suma...................................

Suma...................................

PRIMAR/PERSOANA DELEGATĂ

PRIMAR/PERSOANA DELEGATĂ

PRIMAR/PERSOANA DELEGATĂ

Data.......................

Data.......................

Data.......................

Chitanța nr............................

Chitanța nr............................

Suma,...............................*«,i

Chitanța nr............................

Suma...........................<.......

Suma.............. ...............

PRIMAR/PERSOANA DELEGATĂ

PRIMAR/PERSOANA DELEGATĂ

PRIMAR/PERSOANA DELEGATĂ

MENȚIUNI:

PRIMAR / PERSOANA DELEGATĂ

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 2 nr. 8/30.01.2020

CERERE


pentru emiterea “AUTORIZAȚIEI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR prevăzute în grupele CAEN

561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor”.


Domnule Primar,

S.C./I.I./P.F.A...........................................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.............................................................................. având sediul în

localitatea..........................str....................................................................................................  nr......., bl..............

sc...,ap.................tel..................................................................................................................... reprezentată

prin...............................în calitate de.........................  posesor al CI/BI/pașaport nr.....................................................

serie.............................eliberat de....................................................................................................................


Vă rog să aprobați emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților - CAEN în conformitate


cu Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr._________________________, pentru sediul social/punctul de luciii

situat în..............................................   ।     VIZAT

Anexez prezentei următoarele documente:                                     spre neschimbare,

 • a) Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;                                 SECRETAR,____

 • b) Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu


modificările și completările ulterioare (S.C., P.F.A., LI.) - după caz;

 • c) Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice - Anexa nr. 5;

 • d) Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare ctc.) și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • e) Dovada / declarație privind ncîncadrarea clădirii în clasa I de risc seismic;

 • f) Documentul de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor - emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) conform Ordinului nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare dc origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modif. ulterioare;

 • g) Autorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere, emisă de Direcția de Sănătate Publică, conform art. 5 din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) Autorizația privind securitatea la incendiu pentru spațiul/clădirea în care își desfășoară activitatea, conform Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rep., cu modif. ulterioare, pentru categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu prevăzute în HG 571/2016, cu menționarea suprafeței utilizate și indicarea amplasării spațiului (subsol, terase,


mansarde ctc.).

Pentru categoriile de construcții și amenajări neprevăzute de HG 571/2016 se va anexa declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor tehnice și a dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor și că nu primejduiesc, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul, precum și menționarea suprafeței utilizate, însoțită de negația Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

i) Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2/dovada achitării taxei


de habitat, după caz;

j) Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”.

k) Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a


Nota:


deșeurilor și, după caz, terasa).


Am luat cunoștință de faptul că polițiștii locali din cadrul Dir pentru care am solicitat emiterea Autorizației și că vor fi înregistrate


Documentația va fi depusă la sediul Polifiei Locale Sector 2 întocmi opis.a /criticări la sediul social/punctul de lucru ta documentația completă.


CERERE

pentru emiterea “AUTORIZAȚIEI PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR prevăzute în grupa CAEN 932 - Alte activități recreative si distractive”

Domnule Primar.

S.C./I.I./P.F.A

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr.........................................................

având sediul în

, nr...... bl........ se.......

în calitate de...............


, ap.........


localitatea....................................str.....................................................................

telefon........................., reprezentată prin.............................................................

posesor al CI/BI/pașaport nr..........................., scrie........................, eliberat de.

Vă rog să aprobați emiterea Autorizației privind desfășurarea activităților în conformitate cu

Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr social/punctul de lucru situat în............................

Anexez prezentei următoarele documente:


sediul


........VIZAT

sp-re neschimbare, SECRETAR,

 • a) Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare (S.C., P.F.A., LI.) - după caz;

 • b) Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și planul de amplasament și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • c) Dovada neîncadrării clădirii în clasa I de risc seismic;

 • d) Certificatul de conformitate eliberat în baza H.G. nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • e) Dovada achitării taxei pentm emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”;

 • f) Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa);

1) Autorizația privind securitatea la incendiu pentru spațiul/clădirca în care își desfășoară activitatea, conform Legii nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rep. , cu modificările și completările ulterioare, pentm categoriile de construcții și amenajări prevăzute în HG 571/2016 pentm aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, precum și menționarea suprafeței utilizate.

Pentm categoriile de construcții și amenajări neprevăzute de HG 571/2016 se va anexa declarația pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor tehnice și a dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor și că nu primejduicsc, prin deciziile și faptele lor, viața, bunurile și mediul, precum și menționarea suprafeței utilizate, însoțită de negația Inspectoratului pentm Situații dc Urgență.

 • g) Autorizația sanitară de funcționare în baza declarației pe propria răspundere, emisă de Direcția de Sănătate Publică, conform art. 5 din Ordinul Ministrului Sănătății ni-. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentm starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare ;

Nota:

Am luat cunoștință de faptul că polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua verificări la sediul social/punctul de lucru pentru care am solicitat emiterea Autorizației și că vor fi înregistrate doar cererile având anexata documentația completă.

Documentația va fi depusa la sediul Poliției Locale Sector 2 dtp Șos. Pantelimon nr. 21 sau on-line, într-un singur exemplar Ș'z se va întocmi opis.

Data:


Semnătura:

IO

ZAHAĂi

M/V


Anexa nr. 5 la HCL Sector 2 nr. %l3Qdl>2020

DECLARAȚIE

Subsemnatul..................................................  cu domiciliul în...................................................................

str........................................................ nr................ bl......., sc......... ap........... județul/sectorul.....................

în calitate de 1)..................................., la Societatea Comercială........................................................................

înregistrată la registrul comerțului sub nr. de înmatriculare.................................... cu sediul social în...............

județul/sectorul...................................................................................................  str.............................................

nr........................ bl.....................sc......................, ap.............................

declar pe propria răspundere că unitatea de alimentație publică situată în...........................................................

(sediul unității) este de tipul........................................................având următoarele caracteristici funcționale:

 • 1. Total suprafață (mp)........................................................, din care :

o de servire...............................................

e de pregătire/predare...............................

® de depozitare..........................................

VIZAT

spre neschimbare, SECRETAR,


o anexe - utilități.......................................

(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc)

2. Numărul locurilor pentru consumatori:

Total,

din care:

Saloane

Terasă

Gradină de vară

Data:

Semnătura agentului economic și ștampila societății comerciale


1) Patron, director, administrator

CERERE

pentru acordarea vizei anuale pentru Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Domnule Primar,

S.C/LI/P.F.A...........................................................................................................................................

.........................înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr........................................... având sediul în localitatea......................................str........................................................  nr..............

bl..................................., sc............... ap.................tel..................................................

reprezentată prin.......................................................... în calitate de.....................................................

CI/BI/pașaport nr..............................., serie.............................eliberat de .......................

Vă rog să aprobați vizarea Autorizație privind desfășurarea activităților nr..............emisă în

conformitate cu H.C.L.S2 nr............../...............pentru sediul social/punctul de lucru situat

în...........................................................................................................................................

pentru anul....................................... i     VIZAT

Anexez prezentei următoarele documente:                          spre neschimbare

 • a) Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;                       SECRETAR___

 • b) Certificatul de înregistrare și certificatul constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., I.I.) - după caz;

 • c) Declarație pe proprie răspundere privind tipul unității de alimentație publică (înregistrată la Poliția Locală Sector 2) - conform H.G.R. nr. 843/1999 - anexa nr. 5 la Metodologia de emitere;

 • d) Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • e) Copie după avizele și autorizațiile prevăzute de lege, vizate anual, dacă este cazul, astfel cum acestea sunt menționate la art. 5 alin. 1) din Metodologia de emitere a Autorizației;

 • f) Dovada încheierii unui contract cu operatorul de salubrizare autorizat pentru Sectorul 2/ dovada achitării taxei de habitat;

 • g) Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • h) Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

Nota:

Am luat cunoștință de faptul că polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua verificări la sediul social/punctul de lucru pentru care am solicitat vizarea anuală a Autorizației și că vor fi înregistrate doar cererile având anexata documentația completă.

Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 din București, Șos. Pantelbnon nr. 27 sau on-line, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.

CERERE

pentru acordarea vizei anuale pentru Autorizația privind desfășurarea activităților prevăzute în grupa CAEN 932 -Alte activități recreative și distractive

Domnule Primar,

S.C/I.I/P.F.A...................................................................................................................

înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr...............................................................................;.............

având sediul în localitatea.................................................................... str.............................................

.....................................nr.................................  bl..................., sc...................., ap...................., tel. ............................................  reprezentată prin.................................................................................. în calitate de.....................................posesor al CI/BI/pașaport nr...................................................seric

......................eliberat de............................................... Vă rog să aprobați vizarea Autorizației privind desfășurarea activităților nr................. emisă în

conformitate cu H.C.L.S2 nr.............../...............................,  pentru sediul social/punctul de lucru situat

în............i..............................................................................................................................

pentru anul................................................................

"VIZAT .

spre neschimbate, SECRETAR,


Anexez prezentei următoarele documente:

 • a) Act identitate - BI/CI (copie) al reprezentantului legal;

 • b) Certificatul de înregistrare și Certificatul Constatator conform Legii nr. 359/2004 (S.C., P.F.A., LI.) ~ după caz;

 • c) Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității (act proprietate, contractul de închiriere, asociere sau concesionare etc.) și planul de amplasament și schița anexă/releveul care va cuprinde suprafața utilă și suprafața desfășurată;

 • d) Copie după avizele și autorizațiile prevăzute de lege, vizate anual, dacă este cazul, astfel cum acestea sunt menționate la art. 5 alin. 2 ) din Metodologia de emitere a Autorizației;

 • e) Certificatul de conformitate eliberat în baza H.G. nr. 435/2010 - privind regimul de introducere pe piață și de exploatare a echipamentelor pentru agrement;

 • f) Dovada achitării taxei pentru emiterea „Autorizației privind desfășurarea activităților”

 • g) Planșe foto (de ansamblu, cu fațada clădirii, interiorul unde se desfășoară activitatea, locul de depozitare a deșeurilor și, după caz, terasa).

Nota:

Am luat cunoștință de faptul că polițiștii locali din cadrul Direcției Control vor efectua verificări la sediul social/punctul de lucru pentru care am solicitat vizarea anuală a Autorizației și că vor fi înregistrate doar cererile având anexata documentația completă.


Documentația va fi depusă la sediul Poliției Locale Sector 2 p București, Șos. Pantelimon nr. 27 sau on-line, într-un singur exemplar și se va întocmi opis.